Hotărârea nr. 317/2018

Hotărârea nr. 317 din 31.08.2018 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Veronica Micle, str. Holtului, Calea Republicii și Calea Moldovei

)/> . ■

</< om anta r-' (/a</< 7w/ < /)(«‘(if/ '■oca/a/  //f

. , a atcf/aa/af      car/

> \*«î v. '• ' ‘                _• T'-' • >• -’•**                    ’h                                  —• ' *• - IHOTĂRÂREA NR. 317 DIN 31.08.2018

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Veronica Micle, str. Hoitului, Calea Republicii și Calea Moldovei

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

Adresa nr. 34971/ 07.08.2018 primită de la DELGAZ GRID S.A prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unei suprafețe de teren situate în municipiul Bacău pe strada Veronica Micle, teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, în vederea realizării lucrărilor necesare montării unei conductei și branșament de gaze naturale subterane;

-Adresa nr.34972/07.08.2018 primită de la DELGAZ GRID S.A prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unei suprafețe de teren situate în municipiul Bacău pe strada Hoitului, teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, în vederea realizării lucrărilor necesare montării unei conductei și branșament de gaze naturale subterane;

-Adresa nr. 35260/10.08.2018 primită de la DELGAZ GRID SA prin care solicită acordarea dreptului de uz si servitute asupra suprafeței de 105 mp teren, situată în Municipiul Bacău pe strada Calea Republicii, teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, în vederea amplasării cablului electric subteran, a unui bloc de măsură și protecție și a unei firide de distribuție;

-Adresa nr. 35426/13.08.2018 primită de la DELGAZ GRID SA prin care solicită acordarea dreptului de uz si servitute asupra suprafeței de 326,5mp teren, situată în Municipiul Bacău pe strada Calea Moldovei, teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, în vederea amplasării cablului electric subteran și a unei firide de branșament;

-Referatul comun nr. 8237/ 22.08.2018 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8271/ 22.08.2018; -Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 8272 din 22.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1370/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1371/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1372/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului ni’. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

 • (1) suprafeței de 25 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Veronica Micle, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (2) suprafeței de 2 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Hoitului, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

 • (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței de 103 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrica Centru Comercial aparținând S.C. BIALEX S.R.L.”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe o lungime de 205 m de-a lungul străzii Calea Republicii din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 325 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrica ansamblu de locuințe de pe Calea Moldovei nr. 51, loc. Bacău", în vederea amplasării cablului electric subteran de-a lungul străzii Calea Moldovei din municipiului Bacău, delimitat conform planurilor de situație, Anexele nr. 4 și nr. 5, părți integrante din prezenta hotărâre.

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra :

 • a) suprafeței de 2 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrica Centru Comercial aparținând S.C. BIALEX S.R.L.”, astfel: 1 mp în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție trifazat -BMPT 400A și 1 mp pentru amplasarea unei firide de branșament FB E2+2 , pe str. Calea Republicii din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 1,5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrica ansamblu de locuințe de pe Calea Moldovei nr. 51, loc. Bacău”, în vederea amplasării unei firide de branșament tip E2-6, pe str. Calea Moldovei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzut la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției ™ p ' T—*   1            itru verjflcarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE


POPOVICIROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

. ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 317 DIN 31.08.20Paoasîraf 63659 '«ren liber dGconț(fu(:ti

LEGENDA


Propetati particulare


REȚEA DISTRIBUȚIE G.N.PRESIUNE

REȚEA DISTRIBUȚIE G.N.PRESIUNE

BRANȘAMENT G.N.PRESIUNE REDUSA PROIECTAT^ POST DE REGLARE MĂSURARE PROIECTAT


DIRECTOR EX.ADJ.

BARDAȘU CRISTINA


IMG. PÂDU^A^U

INSTA

GAZ

P P

Legenda:      r

' Sistem de proiect         ----—.

• Sistem de refe/inia aiym^trip^-^v.are& țM^AȘRA

OMLl.

AT0R AUTORIZAT NATURALE TIP 12160097 212160006 :l U.'iA STFftfdȚs 9 1


IMG.         CASMEn

INSTĂtĂTW AUTORIZAT

GAZE NATURALE TIP 112160139 [(6(1140 n60274 160245

H—H

SCARA

1:500


PLAN DE SITUAȚIE

COORDONATOR REȚELE


Faza

D.T.A.C.

Planso

Gl


I       CONTRASEMNEAZĂ

1 SECRETARUL NICOLAE


UNICIPIULUI bACĂU ’VIDIU POPOVICIROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL


o i/l C ar

x i£


BACAU


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

Scara 1:500

Nr cadastral

Suprataxa măsurat* a imobilului (mp)

Adresa imobilului

/        2027

Bacau, sur. Hoitului, or. 83, jud. Bacau - LOT 1

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (DAT)

________-_____ LEGEb

D AO i» A-


irupectoc.

Confirm intnxkieoro» «nobilului in tnua de date iuio^ibU u xnbuiocu uuiuaodui


N >

G) rfi r

Z

» o


~rt r O X (TI


Proiectol


Desenol


Verif icol

Director


Ing.Florescu C


IngFlorescu C.

Ing Podurpru R

Ing Poduraru R


~fr~ REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA EXISTENTA --BRETEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PROIECTATA ; ~fr~t--#—BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA EXISTENT ;

BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PROIECTAT ; CONDUCTA DE APA EXISTENTA ;

CONDUCTA DE CANALIZARE EXISTENTA ;

CABLU TELEFONIE MONTAT IN SĂPĂTURĂ EXISTENT;

CABLU TELEFONIE MONTAT AERIAN EXISTENT ; CABLU ELECTRIC MONTAT IN SĂPĂTURĂ EXISTENT ; CABLU ELECTRIC MONTAT AERIAN EXIȘI ENT ; CONDUCTA TERMICA EXISTENTA ; POST DE REGLARE MĂSURARE EXISTENT ;

> POST DE REGLARE MĂSURARE PROPUS ;


LES LEA

1 PRMc PRMp


ANEXA NR. 2

LĂ HOTĂRÂREA NR. 317 DIN 31.08.2018


$ DE ȘEDINȚA

C1OC0DEI MIHAELA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

VIDIU POPOVICI


NICOLAE


-Niisia âvayva Ttf-xa yoioaaia


Executant: fanasache

Confirm executarea maiuraKxikx la iert».

douiuTKntatitx uadauxaie si corevpondcnu acesteia cu realitatea din teren

Scninarura si atampila

03 2018


ROMÂNIA

JUDETULJRACĂU_______

CONSILIUL LOCAL BACAyDE ȘEDINȚĂ

X 9                    9


ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 317 DIN 31.08.2018


SECRET

NICO


NTRASEMNEAZĂ

L MUNICIPIULUI BACĂU AE - O VID IU POPOVICI


DIRECTOR EX.ADj;


Calea


LEGENDA


LES 1 kV proiectat = 205 m (S=103 mp)

FB E2+2 proiectata (S=l mp)


Legenda»

 • * Sistem de proiecție »    , STEREO 70

 • * Sistem de referința altimetric Z - Marea NEAGRA


S.C. ELECTROPREST.S

BACĂU

//

I                                  f

'.JDenumire proiect: "Alimentare cu energie electrica centru comercial apartinand SC Bialex SRL"


Benefici;

BD. PAI


Verificat

Desenat


POPOVICI CORNEL^


: SC DELGAZ GRID S.A., lURILOR, NR.42, TG. MUREȘ


Proiect:

42/2018

Faza :

j-+cs


Sef proiect


DOSPINESCU MIIT>


ANTAL BOGDAN


PLAN DE SITUAȚIE

Amplasament: Str. Calea Republicii, Nr. 157. Mun Bacau


Planșa:

4


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 6 LA HOTĂRÂREA NR. 317 DIN 31.08.2018

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ, SERVITUTE ȘI

SERVITUTE LEGALĂ

Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl Torsten Roglin -Director General și dl Radu Petre - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str....................., aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract*

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fî consemnată în procesul verbal de predare -pi imite caie se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

HI.DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de

  mp necesară


 • b) să nu ceară’eliberarea terenului pe care “este amplasată

  ;......................... executată pe


cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul

prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii ..............................................

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare .............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

VI. FORȚA MAJORA

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea

Ib de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

vn. LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pc această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.


PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necula

Arhitect Șef

Marin Diana

Direcția Juridică


BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA

Radu Petre

Director General Adjunct

Liviu Man

împuternicit DELGAZ GRID

Departament Juridic


Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin


Director Executiv Adj.

Bardașu Cristina


DIRECTOR EXECUTIV ADJ.


CRISTINA B-ARDASU w

i


INTĂ

9! SECRETARUL/M NICOLAE/- O fl


CONTRASEMNEAZĂ

UNICIPIULUI BACĂU

OVIDIU POPOVICI