Hotărârea nr. 315/2018

Hotărârea nr. 315 din 31.08.2018 privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

(/f/(/<-'/(// 03acăt/

Wo^i/ui/^oca/ a/ O /^z>zr<r/JzzzZz/r</<*<?//
Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 8413 din 24.08.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, nr. 8414 din 24.08.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1362/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1363/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1364/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.1365/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1366/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 19(1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 3/2018 privind asiguiaiile sociale de stal pe anul 2018;

-Prevederile art.47(l) si art. 117 lit/’a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45 (2) lit. ”a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata,

HOTĂRA ȘTE:

Art. 1 Se aproba modificarea HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.l A,1 A 1,1 A2,1B,1B1,1B2,1C si a listelor de investiții 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,21,2J,2K,2L,2M,2N.

Art.2 Primarul municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica .

Art.3 Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art.4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica în termen legal Instituției Prefectului- Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUt MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

V.C., A.T./T.O./Ex.l/'Ds.l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA IA LA HOTĂRÂREA NR. 315 DIN 31.08.2018

Data: 25/0812018 Ttf.pag:    1 -raliltl-

Cod

Denumire indicator

Prevederi satule butci 2018

Prevederi trimet triale buget 2018

Estimări 2019

Eilimari 2020

Ellinuri 2021

TOTAL

din care credite bugetare datina te stingeri plăților rea tarile

Trim I

Trina.II

Trim.Hl

Trim. IV

A

B

I-JHTStd

2

3

4

S

6

7

3

9

009102

TOTAL VENITURIBUGLT LOCAL

273.903,90

97.7M.7I

63 «329

67.603,17

44.19201

253.430OO

261513.00

273.09750

VWJJ02

t Vtwrnj RI CURENTE

245231,91

7113759

61534,11

67.474.11

44.192,01

25332550

26141200

272.910,00

010302

A VENIRI1U FISCALE

197.619,99

5556200

44.69061

35.612.91

37511,41

213640,00

224.73200

226.714,00

0X402

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CASTK3URIDIN CAPITAL

1144 527.00

23210.00

25 160,00

32150,1»

13 107.00

11165200

125204,00

123173.00

030002

Ai 2 feapom pe »oul, profil s cuuguri

dia capital de U pansu fixate

101327,00

23210.00

25,160,00

3213000

23.107,00

1116323»

125204,00

423.173.00

(J.'02

IMPOZIT PE VENIT

Î.X41»J*1

210,00

221000

21000

21000

2435,00

2574.00

2.70350

0x121»

impotitul pe veniturile du toaifiutii

prapucuBlo» naobilare din

parinMMwl pcmnul

2.44000

210.00

2210.00

210,00

210UO

2435,00

2574,00

Î-7O3.W

<mu:

COTE SI SUME DEFALCATE PIN IMPOZITUL

VENIT

101.417.00

23.000,00

22.950.00

32.640,00

22197,00

116217,1»

122.63000

121 17000

WJIUt

Utac dcâtau dh uopmtal pe

tenii

0)1417.00

23.000,00

22.91000

3264000

2219750

415213.00

121.710,00

12011000

(M0ÎU4

Swmr akcaic <Un carcfc- tk&lctlc du

iiBponkil pe venit pcaltu cdulitasua

busaeloc fecale

1.004,00

«50.00

360,00

OjfOOZ

Al lupcnte u taie pe pwpnaitf

31716.99

15360,00

7.909,61

947297

3.974,41

5473150

40230,00

42241,00

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

31.7i6.99

15360.00

7.9«9,61

9.472.97

5.974.41

34.73150

40230,00

42211.00

070*01

Impozit« tea pe d*Sn

30552,72

12300.00

6200,00

7.61297

4.439,75

2491350

2992650

31.422,00

OXtttQ

Imperiis Uupcuicn

5.46427

2260,00

1.109.61

1,06000

1.034,66

611150

6,467.00

6791,00

OR72U3

Ta.tr rudiOKc de tastau » Jte au

<k tastau

1300.00

RaO.tXI

300,00

400,00

20000

1314,00

1.11650

1.91000

«0250

Ake i m pante 11 Urc pe propiietric

140000

40000

300,00

400.00

300,00

1446,00

1.951,00

2041,00

WWW

A4 tapmzte v cur pe tautun s iernai

52.116.00

16 292,1»

15.007.00

12600,00

1217,00

31.131,00

57.051,00

5124150

H02

SUME DEFALCATE DM TVA

39366,00

172»,00

12.072J»

9.165,00

3.907,00

45.177,00

44203,00

42.154.u0

110.102

Sume firMate dat tun pe vakstns

adulata pcnuu finantuca dKinirdttor

tfcMtumdiulc la auriul comunelor.

umtor.ineniapularu xdotwLx

Miauctpnsta Bacwciti

37.629,00

11,77450

11.624.00

1712,00

5514.00

39.951,00

40269.00

4052550

HUB»

Stane defalcate du> taxa pc valoarea

adtațau peana cctalAraicn ba^odor

locale

3.412J»

2297.00

49200

1102W

Swsc dcEtkxu datiuns pe valone adacțtta

peana finamarca maurrantulul putrâibr

ea» mn&Monal senafâri

1.737,00

441.00

441.00

441,00

393.00

1,73750

I.7H50

1737,00

iMi

ALTE IMPOZnt SI TAXE GENERALE PE

51 SERVICII

45.00

474»

s

S

I l

Cod

Denumire iodicaicr

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

El liman 2019

Eitinuiri'2G2O

Ei ti mari 2021

TOTAL

din care credite bugetare dettlnate stingerii plăților rcjtante

Triat 1

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

I-5NU-5I6

2

3

4

5

6

7

8

9

I7WU7

Tiwbotdieru

45,00

473»

50,00

1502

TAXE F£ SERVO SPECIHCE

250,00

70,00

60,00

40,00

603»

379,00

401,00

421.09

150101

Impar* pe rpcoacale

MOd»

70.00

60.00

6SJW

«0,00

2133»

236,00

241.00

15(1250

Ate Uwpc rcrvrdi gxoEcc

156.00

163.00

1733»

i>«n

TAXE PE UTILIZAREA

UTIEIZARU BUNURILOR SAU PE

DE ACUVIFATI

i2AS»,00

4.00U3»

1175,00

3375.00

1250.UQ

123373»

12307,90

15.023,00

ifiwo;

împărat pe mqleaecfc de Uauport

li.U22.00

33003»

2300,00

3.000,00

2.01X00

10.1763»

9.11X00

12.4033»

UrWOÎ

Tare u onfe penau cbteiwca de

liceale a amonatli de fimcuonaw

147100

500,00

375,00

375.00

Ut,00

13613»

2.495.00

2.620,00

110002

A0 ALTE IMPOZITE S1TAXE R9CAJE

X4âQ,00

700.00

1203»

720,00

220,00

11193»

224000

235X00

1101

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700.00

<20,00

720,00

220,00

2.119,<»

2340,00

235X09

1I0UV

Ahc mporte u trus

2 W0

7903»

tZOjOO

720,00

220,00

2 119,00

2140,00

2352,00

1SOU02

C. Vcoitttinducdc

4MtlJ9

1627539

11137,50

11.131,90

7373,60

39M53»

36610,00

46166,00

3C0002

€1. Vcaitwi dmpropncQCc

9.932,00

2600.00

2632,00

1000,00

2,700.00

1312,00

5.911,00

10413,00

3C02

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.952,00

1«K),W

2.612,00

1000,00

2.700,00

131X00

5.911.00

10413.00

3CQ2OI

Vanaaime dm profibd act M rcgubi

32,09

3100

300205

Vânam <ba roaenneu u «ditncri

9.960.00

1600,00

2.600,00

2.000,00

2.700.00

73129,00

4417,00

1911.00

30020530

Alte renhun din «nanii»» 11 isdu -

noi de cane uuaMiile publice

9.900.00

1600.00

2.600,00

looo.oo

17O9.OQ

7.0293»

4,417,90

«.911,1»

303250

Ate «eoin di» praprietae

13533»

1.431,00

130X00

3M0»l

C2. Vannn debuaun m ecntai

37 6485,99

I3£15fi9

9.SU530

9131.W

4,673,60

31301,00

3076X00

35153J»

3312

VENITURI IMN PRESTĂRI DE SERVICII Si

ACTTVrTA'n

931),»9

52W*

1 7623»

Bl 100

1464,00

5225,00

3132,00

5.WO.O0

330201

Veateii din peșin de lervtcu

1222,t9

4370,19

1300,00

506.00

1152,00

4.001.00

2340.00

4.443,09

3311210

Cntntaa*» ponmdoraMi tuaaiamJof

legali pentru intramena copiilor ia

CKK

441,00

112.00

112.00

112.00

11X00

497.90

526.00

55X00

3M1Z2S

Vcainui dm racupctarea tAduucliloe

dc ] udaaiL imputam ii derpagubin

206.00

50,00

50,00

50,00

303»

223.00

236.00

241,00

33OJ5O

Aht «tutun din presuri deteniai

n ateneu atUi

459,00

1593»

100.00

1503»

50.00

502.00

530.00

557.00

3-HI2

VENITURI DOI TAXE ADMIN LSI RATTVE,

ELIBERĂRI PERMISE

i.«X«

500,00

500.00

400,00

41X00

20213»

2.1363»

2243.00

3-10202

Taxccsnyudrcutedc nanboi

1112.00

500.00

500.00

4003»

41200

2.U2IJDO

2.136,00

2243.00

3503

AMENZL PENAI JTAT1SI CONFISCĂRI

6.91LOO

1.950,00

1350,00

1950,00

I.4W.0U

5119,00

4.151,00

6.169.00

350201

Vroituri dh Biruri tt ate tmc&usr

apliate pointrt dupadutlor iqpk

1.35LW

450.00

450,00

450,00

1305.00

1.591,00

1.671,00

35OJ5U

Aht amcUD. penalitm n cocfucan

5.63I.9U

1300,90

1200.00

1300.00

1 431,00

3614.00

3 26O.O0

5 mm

Cod

Denumi re indic» tor

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimafriile buget 2018

Ei timar! 2019

Eldmari 2020

Ea ti mari 2021

TOTAL

din atre credite bugetare de» lina te atingerii piatllor rmunte

Triml

Trim.II

Trim.10

Trim.IV

A

B

1-3H4546

2

3

4

5

5

7

8

9

3AO2

DIVERSE VENITURI

19.095,08

5775.00

541730

<394,90

1307,60

I1M9JOO

19310,00

20376.00

Taxe (pedale

15995JM

5.000J»

4.64230

3.119.90

522,64

16512D0

17.1765»

11770.00

360150

Ahc usturi

3W.96

77550

775,00

775,00

774,96

1357,00

1.434,00

IJD6D0

2702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

471,10

161,11)

176,00

754»

52.00

599.00

633,450

665.00

5X120**

Vaaamiate du> accttnoca de finaxxmo pattni EantUna tcctnaui Tfc donatare Aisgrmliilaal

.741,»

-74-1,64

-w

•16.776J»

-11650.00

-20365,00

370204

Vxnsunte da «oi tata dc tuartwntre

741,»

744.6*

437

16.776.oo

12650.00

20365,00

noiit>

Alte tnMfcnm wlstirc

471,ID

IM.»

176.00

75,00

5100

599.00

633.00

665.00

-110002

IV, Subtuitu

21374.41

15.921.79

1427,75

17,94

15,00

16,00

17,00

420002

Suinmdîdeb alte aule ale

■dwauttaltti pabbcc

21334,41

15521,79

2427,75

I7.W

15.00

16,00

17,00

4282

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

21.334,41

25.911.79

2.427.75

17,94

15.00

16,00

17,00

428201

Rttkwkyuua oco tratelor ttnnwe

m elrancc de lemoAcxe

2 400.00

2.400,00

420213

Subuctu pentru finanțarea programelor mnBiannaU pnoritarc de rooiiu n gospodărire a apelor

25.92*31

25.921.39

-0,41

420234

SuhrcMit pcatM acordarea apttoruhu prxtnr tnealnrca loo&uct cu kmoc, cărbuni. conbuMibd pcmtfaeri

0.41

0,41

15.00

16,00

17,00

420269

Sobtmto ifc la bugetul de rett cdre bugetele locale ncccdre nuttacnt derulam

proKctdorfiuntaudm ioadun cncrac ncratabunabile (fENl poKadcnK. afrrmte pcnontfcr de programare 2014*2020

45.49

27,73

17,94

4«62

SUME PRIMITE DE LA UBALTJ DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFREN1E CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

2W.+4

111,43

111,01

9000

95.00

100.0)

4W20I

Fardul European de Denotau? RrpooalxFELW)

111,43

111,43

41020101

Mmc phfuic to cotni pkuiicc cfocJuMc

:

nrantdcmm

111,43

111,43

4(0202

Fondul Somai EutepcanfFSE)

lll.Ol

HI.ui

903KI

93,00

100,0?

4IO2O1O)

Sume prunite in centul ptaUkrr riccooic

:

«tund curent

6739

67,59

4«01u202

Sune prunitesootinlpbidoce&ctuate

cQAaiiartenon

9000

95,63

iouhj

4(010203

Ptefiausme

43.42

43,42

409»

VENITURI PROPRII

20S40I.1*

39+43,19

41,7*6,11

51234.17

31933.91

207.549X0

JU476«3

<*lU

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimmrdile buget 2018

Eitinuri 201»

Eadcuri 2020

Eatimari 2021

TOTAL

din care credite bugetare detfinite atingerii plăților reaianie

Trimi

Tritu.Il

Tri nulii

Trim.IV

A

B

1-3141516

2

3

4

8

8

7

8

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

326.156»

175 771A3

63.995,06

57.4*7»

29.601,60

253,430,00

261523.00

273.097,00

<J E

CHELTUIELI CURENTE

251692.30

9933633

55.77233

53 756,01

22.127,60

2(0.1744»

217567,00

219.109,00

10

TUUIL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

55.043,10

1533521)

14.151,13

13316.93

12169.14

50.7)2,00

5251X00

53.905.00

20

TULUL Q BUNURI SI SERV1CD

*7.07,04

35372.12

22.906,12

74596,79

3 5H15I

77.445,00

11662.00

77.016.00

30

TITLULUI DOBÂNZI

5962,00

1339.00

1360,00

(363,00

1300,00

50194»

5JM4»

5370,00

-10

TOUJLIV SUBVENÎIt

H.75HJ3

14,76433

23326,00

20625,00

24.7564»

51

IIFLUL VI TRANSFERURI INTRE UNETATl ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30.7*6.50

*.066,10

1.662,00

I0J 61,40

3.429JO

Z3.tl3.OO

25.169,00

26.429.00

tjl

TOUIE VU ALTE TRANSFERURI

57M27

307233

1.324»

996,00

393,00

3234,OU

3953,00

4.064,00

5n

TTTLL'LVUl PROIECTE CU FINANȚARE Wi

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABOE

POSTADERARE

4 110,47

3.660.61

449,79

57

TITLUL K ASISTENTA SOCIALA

20.2:2.72

116314»

4.239.72

3 191,00

131,00

2.9924»

23 377,00

21102,00

51

TULUL X PRO4ECIE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMDURSABIU: AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3:4.40

9,00

213,43

«1,95

59

TI1LDL XI ALTE CHELTUIELI

7 716,47

4.U457

2.71557

-1.126,12

1243.15

4,713,00

4,965.00

5.197,00

70

CHELTUIELI DE CAPTTAL

71377,66

71513,93

1564»

-1370.79

16.1664»

12745,00

20.665,00

71

TITLUL XIII ACTIVENEHNANCLARE

71377,66

71-513,93

156451

-1570,79

16.166J»

12.743,00

20 665,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23 9)6,00

5.066,00

6.774.00

5502,00

6.nw>

11690,00

31211,00

32.623.00

SI

TOIUL XVII RAMBURSAM DE CREDOE

23916,00

5.066,00

6.774.00

3302,00

6.774,00

21690.00

31211,00

31623,00

<4

Hm tfjrtuart n mi pretcOmu ii

■ccuperatc ia aml cwen)

TULUL XK PLĂTI EFECTUATE IN AND

-329,42

-214,63

•114,79

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-3S42

-214,63

-114,79

.'10002

Pane» Ta Senini publice generate

35.71X09

20.093,07

13364.65

1I.IH5.M7

1I.QW5U

53(50.00

56.1134»

59315,00

5102

AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE >

4’66429

15903.07

10307,95

6.457,27

1.796.00

-12031,00

44397,00

47.012.00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

20.14455

6619.26

5 74759

4.91350

3.494,00

I9760UE»

20.117,00

21.931,00

tu

TULUL |CHELTUIELI DE PERSONAL

14234.00

4 15A00

3335,00

33604»

3230,00

121474»

135104»

14259,00

1001

Cbdtuictr aUahalc ib bsu

I3.70&.OCF

3111,00

3235.00

3215,00

3305,00

lUOIOt

Salam de baza

nm»

3.614.00

3.044,00

3.103,00

3 139,00

100112

ittjcnkrazttti ptațxtc coqj ffii      dio

afara micttu

400,00

100,00

100.00

100.00

100.00

UXIH3

tadaMuatu <fe fetegue

la.OO

7JB

).«

1.00

1,00

100130

Aiudffptna «afarxak a bani

32*,OQ

90,00

90,00

«1,00

654»

: 1003

Coctnbau

525,00

2754»

1004»

75,00

75,00

100301

ContnbuOi dc aujtran acctalc dc

1ROO

134,00

100302

Ctnftibida dc aupzran dc tosug

4J0

420

100303

CartribeOi dc auguran aocialc dc

Prevederi aatmle buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2818

Cad

Denumire indicator

TOTAL

din cart credite bugetara da ti taie atingerii platilar restante

Triat I

Trim.ll

Trim.111

Trio. IV

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

A

fi

i«GH+5*6

1

3

4

5

6

7

8

9

45.00

45.00

I003U4

tccndwui de asqpnan pentru imdraui tfc numea u Mi profistnnilc

1^0

140

IO«UO

Gxaritxaipcxnuccncixtaa

ladcmBizH»

9.00

9.00

100307

CooUibulia au£uwcoc patru musca

33130

1130

100.00

75.00

75,00

20

TULUL U BUNURI Si SERVICII

623940

2.493,26

2.159,(4

141340

745»

<•913,DU

7,307,«1

7.67100

2001

fiumm st icnim

JMI.05

l 624.41

1 133,14

11340

7,00

200101

Funutun de birou

355.00

200.00

150.00

5.00

200)02

Materiale pentru cwaniis

3X00

9,00

9,00

9.00

5.00

2UUI0S

lixaliit, iimuaat u beta manca

212,00

110.00

5100

50.00

200104

Ap», eroul r sakdxttMc

23.00

9.00

9.00

3,00

100

200106

Puse de schimb

l»5,00

100,00

65,00

: 200107

Transpari

30.40

17.40

640

640

20010»

fata. tdoanuuram, radu», ev,

mtenxt

00.00

4UVW

210,00

60,00

200109

Materiale u prosan de ccmni oi

canoCT fuaauxiaJ

5,00

-3,00

2OOI3O

Ate turnuri ti tenacii pentru

uurcCnciBa fuaauxnn;

2.150,65

764,01

631,64

355.00

7002

Reparații carențe

35,23

53,23

: ÎOtri

Brnun rfe natura dacctcfar de hveaw

Ufifi

50.00

25,00

200530

Ahc ctoeOe de h rentat

75.00

595)0

13,00

Ocplatan. <fct*Bn, transfenn

91,00

20.00

411»

3090

200601

DcpUun umhdc, detutn. trambtan

25.00

tO.M

40.00

23,00

200601

Deplasați inttaâauic

16.00

10,00

1,00

5.1»

JOI 1

Cani.pub6casa ti macnalc

drrairuttarc

35,00

15.00

10.00

10.00

: 2012

Caoduaa a crpcttu*

160.00

150000

10,00

2013

Pa cgauroprafiui mala

20.00

25,00

•5,00

2014

Pnxecua tunocir

13,00

10,00

5.00

5,00

5,00

2030

AftccbcftuuEi

1130,64)

543,60

W.OO

360.00

62,00

203001

Rcelaraa » publicitate

3ie.eo

50.00

27.00

243.00

2030CM

CUnt

43X00

150,00

110,00

117,00

62,00

: 203030

Ake dtduudi cu tasuri u tem or

l37t,60

34360

«35.00

209,00

5t

TTTUJL X PROIECTE CV FINANȚARE WN

EXTCHNE NERAMBURSABBE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

213.45

213.45

iii»

Proptise da Fondul Socul European |FSE)

113.45

213.45

>10201

RnantuiaaalUml»

3X02

32,02

l

Dala t 25/05/20] 8 ut:puț:    6 - mii tel-

Cod

Denumire ludtcflfcr

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trirueatriale buget 1018

Estimări 1019

Eriimari 2020

Ea tratări 2821

TOTAL

4incare credite bugetare d «Minate atingerii plăților reatanie

Triml

Tritn.il

Trim.111

Trim.IV

A

B

1-3+4 e5+6

2

3

4

5

«

7

8

9

5*0202

Hnucma «temi atrambunobila

1*1,43

111,43

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

(40.00

40,00

40,00

40,00

40,00

5940

Sume afacuie powMdor ra handicap

Dcumdcisc

loO.OO

40.00

40,00

40,00

40.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.V3H

4J67.07

-533,00

*1 75123

lSo/M

100,00

500,00

71

TULUL XIII ACTIVE NQTMANCIARE

1 BM.M

4.167/0

-535,00

-1.73123

ISOJ»

100.00

500,00

7101

Acuve fiu

l,»73,M

4167.07

-535,00

-1.73123

710101

CdutMctiî

172,77

1630.00

*535,00

-1.92123

710102

Muuu, cdvpemcnlc fl mijloace de

zxampcMî

90,00

9R0U

7I0IU3

Mobilier, aparatura UrMxa u alte

activa corporale

9* .00

9*/»

710130

Alintare fine

1373317

1349,07

IM.t»

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20.912,00

ÎMAfiO

5302,00

530100

330100

21HI3»

234KJ.0G

243*1,00

*1

HILULXVR RAMBURSĂRI DE CREDOT

20.972,00

5.066,00

330100

530100

33(0,00

21 HI,00

23,410.00

24511.00

*to;

Rambunan de ctafae mume

2097100

5.066,00

530100

53112,00

530100

210203

Riaknin d* credite afcxcrtcdnoria

publice interne locale

20972.00

5.066,00

530100

530100

530100

H

Pbc efectuate ta ea» precedam »

fempede iftgflulcwfftti

»,90

■10,26

*5

TITLUL XIX PLAT EFECTUATE W ANII

PRECEDENH SI RECUPERATE NANUL

■21.90

-1916

*<111

Pleu efectuata ar ani precedau «

iccupecne» teul eman

-23.90

*1936

1501UI

Ptiu efectuate ta mu precedam u recuperate ta «nul tunau în tatiiiMa de EmaiouMca tuigmiliu local

-25.90

-1936

-6.64

Autuntan euramte â legubtive

43.66439

15903,07

10307,95

0.45727

1.796,00

41011/»

44 397.00

47.01100

51020103

Autori taticrecuuic

43664,29

15903.07

10307,95

*457,27

1,796,00

42M1.00

44397,00

47.01100

«02

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

S.9ÎXW

2.711,00

1.491,70

15120,60

61130

54733»

6,199.00

6510,00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

5612,-1-1

2.4245»

1.49*34

1.001.60

6*230

5773,00

6099,W

6.405/»

90

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.6JC.OO

725,90

645,10

633,00

624.00

1430/»

2361,00

1697,00

IWI

Chetabdî animale ut teu

3315,11

663,00

621,11

619,00

610,00

iwioi

Salari de bata

7,43130

M2JB

600/»

601.00

39430

: 1WHÎ

ladcsmuacu de dckjmc

UI

020

Ml

100130

Abc dnptan nlaculeui bau

7330

205»

20,00

11.00

I5J0

1003

Coaaibtdii

11-.82

62,90

23,92

14,00

14,00

100301

Ccutnbulii <L augurari tood* de

wt

23,37

23.40

•0,03

ilAJÎU]

Coocnbutii de aufunn de mirul

UO

121

-0.01

Dat» : 25/08/2018 Tiu pag; 7 -mii Iri-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimertriate buget 2018

Ei linuri 2019

Estimări 2020

E«i mari 2021

TOTAL

diticare credite bugetare da dilate stingerii plăților re* tas le

Triml

Trim.Il

Trim.111

Trim.IV

A

B

l-3*4e5H»

2

3

4

5

6

7

8

9

i 0010.1

Ccouitxau dc asrguran *odile de

SQCUkXaU

».6O

1.60

iOOJU-l

CoBiriboa* (fc xttgunn patru

•ccuksole de musca n bob profiastoâfc

036

030

-0,01

100106

Contribuții patrii cmccdii w

4.19

3,19

-1,00

IWiffl

CacanbOaaufuratooe patru munca

77.20

14,2(1

25.00

14.00

14,(K*

10

TTTLUL 0 BUNURI SI SERVICII

I.722.W

955.10

351,60

366.60

4940

1.967,00

2.077,01

2.181.00

2001

EJcnun u seniat

243 40

140,60

4330

52,10

340

200101

Ftauwndcbuw

264»

450

1550

340

1,00

200102

Metaufepcnoo cumoMc

3,00

1.00

200103

I»ni2i îlusuxui ii twta manta

7130

5230

1130

030

030

200IM

Apa, ctad a aiubntMt

2740

t03«

330

13.311

030

ltXJlOJ

Cuburanli u ta britani

ABO

IJ»

3.00

3.00

2,00

21X1106

Piese de Kbuob

030

040

lOCiO»

Poeți, irlrmmnnitaii, tadux tv

unooet

39.1X1

19,00

6,00

13.00

1,00

ÎOOJW

Materiale s presari de «omc» cu

caracter funcuonll

te>3

9.00

5.00

2.00

040

200130

Akc tnmvn u imita pesstnt

inirettacre u funcsoauc

41,«0

33,00

-6.10

15,00

0,40

2002

Reparații curente

160.00

145.00

15,00

2015

Otnure de natura obreaclor de imcMXr

26.00

2230

-550

«40

049

20W3V

Aho obiecte de inventai

26.00

2250

-550

140

040

JOOf

DqriuuL tkmrari, Irarirnn

37,50

UO

11,00

10.06

140

iomwi

Dcplacxri interne, dctuari, uandcran

»40

350

>330

9.00

040

2000*2

Ekpiirari ia ttraiaattfc

7.00

3.00

250

14»

040

2011

Cant, publicau ii mxtcnik

dâCBCtcfiurc

Xto

2.00

am

Cowuluma ti npcnm

2.W

13»

050

040

2013

Prepare profruonih

9,00

i.»

6,00

1,00

2014

Pur ren» tounai

1W

130

130

2025

Cteirsudi judicuicu curaj ultcure denrate dai aai uri m «țsranttirea aricnsdar ttathu, pantu dirpannilsrkgile

,00

l.lffl

: 2010

Altccbdtuidi

1-23MO

631,00

216.00

27940

4240

303001

Ratau a publici uri

40,00

3,00

15,W

18.00

2.00

203003

Pnrncdc aupurare kciuu

XW

1,00

2.W

203004

Cluni

340

250

1.00

-0.50

040

Prevederi etnia k buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Cod

Denumire Indicator

TOTAL

din cart credite bugetare dtadnatc atingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.HI

Trim.(V

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

A

B

1-3+4 +5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

203030

ABecfeiatcIi cu buosin si soairi»

1,19240

62240

270.00

2605»

404»

»

TOIUL VU ALTE TRANSFERURI

1426.64

734,00

49244

14764»

1.454,00

1427,00

5591

A Ttmifcjwi isscme

t.202.6-4

200,00

502,61

550118

AEc trarrrfensn curente interne

1402.64

700,00

502,64

5502

BTcBHfetwi cwatte m tuuuaic

(oue ofjMuaxu âtanaurmle)

345»

-10,00

5'O.XH

Alte traruferu n cuicmc a mmtfitc

244®

34,00

-10,00

5*

TULUL XI ALTE CHELTUIELI

36,OG

9,00

9.00

9,00

9,4»

: 594t>

Smok afinasto permartcior cu hamtirap

«tncadrzte

36,«1

9,1»

9,00

9.W

9.00

n

cheltuieli de capital

371,01

366,00

12,00

100.00

100,00

1054»

71

titlul xni active nehnanhare

311,00

366,00

12,00

1004»

iau»

105,00

7101

AOitefete

371.00

366,00

12,00

7i0IW

Mobil m. «faunua tu mea n ahe active cărțoaie

1100

12.1»

710130

AhcaOtlc fiac

3tu>»0

3664»

M

Fbli cfectmte in aaii preaairrui u recuperați: ut cad curea

<15.64

-9,00

■6.64

«5

TTTLULXK PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENH SI RECUPERATE IN ANUL

-15.64

<9£G

■6,64

1501

Pbc efectuate m tai precedam a

wnipcnfc ia amJ curea

-15.64

■9,00

«6t6t

150IQ)

Plan cfixtuiJc ui taui preceda» a recuperate ta antsi curent a tectiuraa & fuaaMBuea bu&ttdui local

-1564

-93»

AM

.■juiio

Scnaai puUke comautaie

cwdcnta a persoanelor

2712.W

94340

64540

MM.OO

519,00

1724,00

2.179,00

3.023,00

MOiSC

Atu jchkii publice sacale

3.263.141

1.(3740

U6.2I)

416,60

16340

3T495»

3420,00

3 417,00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

'

IMFRUMimRU

6071.00

1,409,00

1365,00

136(5»

13304»

5219.00

33175»

5.793,00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

6.07200

1.4093»

1465.00

1461,00

1330,00

5J19JX»

53)7,00

3793.00

21»

TULUL U BUNURI SISERVICU

110,00

70.00

5.00

3,00

30,00

300.00

213,00

223,00

2024

Cctnnkmc ti arie canon afctente

împranuuunlar

Bai»

70,00

5.00

3.0(1

30,00

207401

CoeudoMe u ake caseta aferente

împrumuturi fer externe

HW

10.00

202402

Conunatac « aia cotam aferente

unpranuituriloc iMcroc

100,00

60.00

5.00

5.O)

30,00

30

IHllrL si dobânzi

5.962,00

14394»

1460,00

1463,00

1300,00

3.a93»

5XU.IM

5.570.00

ji»!

CWxaaxi aferente datorat publice interne

5924.0u

t 339.00

13355»

1.563,00

1.4(7,00

Prevederi «miale buget 2018

Prevederi trimestriale ba jet 2018

Cad

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugture destinate (Ungerii plăților ret butie

Triat t

Trim.II

Trim.fl!

Trim.IV

Eidmari20I9

Eriiauri 2020

Eatiautri 2021

X

B

1-3+4+5H.

2

3

4

5

6

7

8

9

300101

Ddsuia afcrntle datoriei pabtrca

uațtncducor

3.92-1,00

1339.00

1333,00

1463,00

1.417,00

3002

Dotam aferente rtaoncipibfccc

3I.W

23,00

13,1»

300201

Dntan b. aferent* darnici puNire

externe ifcftxtț

31.00

25,00

13,00

6UXKJ2

Parte» C-* Apune, ordxnc pstlua o

Ogumm tuuotub

I3.OU5J0

3222,10

325030

4.036.10

2.476.70

933200

9.160.00

10401.00

6102

0RDLNE rtJBUCA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

13.00320

3222,10

345030

4.036,10

2476,70

9.33200

9.160,00

10.401,00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

1291020

3.127.10

323030

4.036,10

2.476,70

92*100

9.110.00

>0301,00

: ILf

TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL

221.00

66JQ0

35,00

31,90

49,00

213.00

223,00

235,00

: 1WI

Cbctnudi Htuuk ta tem

21140

6020

53.00

49,00

49,00

100101

SaUnrdebaia

20210

5120

30.00

47.00

47,00

1G>H>

todcrectatui de delegare

1,00

1.00

KWtlO

Abcdrepcun aluuk ta bani

13»

2,00

7,00

100

200

fld!

Centtibmu

9fM

3,to

2,00

200

100301

Caaiributu dc aurari (octdcdc

Wtt

w

250

: iOnJu:

CooMibom deanguran de xxruj

o.to

0,10

UX1303

Counbutîi de auguan t^cuk de

1,90

13»

: tWiM

Cotrtnbuui de ui^irari păuni scadente de tmreca u beii pofeureulc

0.03

0,03

100306

Guuribuii» pestro cmccdii o

w*A^mpufa»i

CM5

0.15

100.1117

Ccmnbvtu iugealwre peru tu reunea

6,00

200

200

loo

»

TULUL U BUNURI SI SERVICII

222.00

100,91)

63,10

34W)

200

239,00

254,00

266.00

2001

Buram o tentai

73,00

46.00

lt.00

7.09

200

200101

Furnr tun de baw

140

1,00

04a

!2M11O2

Macrute parau atwfemc

140

1.90

040

20(1103

bcaLat itaniuui u forța taranca

49,00

30,00

nu»

200IW

Apa. carul s iahibniata

3.00

1,00

1.00

■>oo

200IVJ

Carburanți o labnSana

5,W

340

200101

Peai idețenrecxau u radxi. w.

eaUroct

6J»

6.W

200130

Alin bwnra u tenacii penau

iaUCUnac U fuacuoooe

|6J»

tai

6,00

6,00

200

ÎW2

Reparau i curente

230

3,00

•040

ÎDW

Matamcnlt u ncttenric fantore

0JO

020

0,10

imui

Medi matca te

9,10

0.IU


Prevederi anuale buget ZOI8

Prevederi trimcHrîale buget 2018

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare deatirute atingerii plătitor munte

Triml

Trim.ll

TrintlU

Trim.IV

Eatimari 2019

El ti mari 2020

Călimări 2021

A

B

M+U5h

2

3

4

5

6

7

8

9

11X5402

bUtentfc ooltan

0.ID

0,10

2005

Bunun 6c natunt eincatlM fcuvcmi

a,Tu

3^0

itw

030

200330

Ahe obiecte de anuaur

4.70

330

1.00

05»

1006

DcpLuzA. doMsri. mrufcnui

3.00

1,00

100

100601

Deptaaan înrerac. rSetamn. inuuTcran

3.W

1.00

100

ÎOit

Gnu. pcMtaui ti Butoialc

030

930

2013

Preporcjnjfcuowli

1.00

1.00

2011

Prolixa» rauscii

2,00

14»

1,00

2W0

Alic cheltuieli

135.00

45.00

45,00

45,00

2030)0

Alte cbctaueti cu turnul u tentai

113.00

45/»

45.D0

45.00

SI

TULUL V) TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12-16400

2959.40

3.129,40

J 95030

242430

1130,00

9333,00

9100,00

JlOi

TiNufemn aucniB

12.323.00

1959.40

3129.40

3.10930

2.424,90

3)0101

Tiaadcntn cane i Mtrtiailk publice

12323.00

2559.40

3 129.40

3.10930

2.424.90

5102

Tnnefetun de capital

143 M

141.00

3102»

Alte namierun 4c capiul caut

lamtuXri publice

143 J»

141,00

39

înLlfLM ALIB CHELTUIEU

300

0,10

0,10

0,10

0,10

1W0

Sune aferente pcncaadarcu handicap

nerscidraac

320

ILW

0.10

0.10

0.10

70

CHELTUIELI DEC APJTAL

95,00

95,00

30,0»

50,00

100.00

7(

TITLUL MU ACTIVE NEHHANCIARE

91.00

95,00

30.00

50,00

100,00

rim

Aorvefuc

93.00

ViJM

7)0101

Cauffiuan

31,00

33,00

HOHO

AHcsmtcfi.ce

6®JX)

60.0U

o!U

203

Ordine publica

12 4M.OO

2.959,40

3 129,40

3.95030

2.42430

16343»

9,12330

9.621,00

OÎ02WM

ftfrUe tocate

12.464.00

1959.40

3 129,40

3.95030

2.424,90

■£34/»

9123.00

9 627,00

64U2O5

hntecuc chila n paterna coetua

inccodiifcr (pruccnc raite Momilaira)

54:20

262.70

120,90

105.10

51,10

MI,00

737,00

774,00

oiViiîi

Pane» HLa Cbdnudi toaal-celtaak;

131.960,n

<57.929,06

21,7105»

23 73635

I1JHJ2

110211.00

111.434.00

115391,00

MU 2

INVATAMANT

2717-,72

13346,14

5,49535

5.401,81

3 023.61

20.710.00

2026130

21.679.00

01

CHELTUIELI CURENTE

24 07630

1003937

5.541.10

5464,65

3.023,61

ilîto.oo

19264.00

19679.00

: KJ

TITLUL 0 BUNURI £ SERVO

ll.4lh.95

7.M7/JJ

4.414,01

4316,32

1307.03

11736,00

13.044,00

13.210.00

2001

Bananii ternar

13 122,11

6.420.10

337634

1.122,61

130116

: 21X1(91

huwtun de birou

91.66

3033

25,19

27.91

1430

200)02

Materuk pentn» anateme

27 LW

11.15

6235

9634

2435

209)03

focala, iluminat n foria momea

9.492.73

527694

1477.76

131.12

906,91

200IM

Apa. canal u tatubnute

131039

455.13

427.19

376,96

12131


Cod

Denumire tndtea tor

Prevederi «aurie buiei 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destine te stingerii plătitor rataate

Triat I

Trim.ll

Trirn.111

Trim.IV

A

0

1-314+5+6

2

3

4

$

ti

7

8

9

2DO1O6

Ptrtc de idiimb

o.»

B,M

200107

Tmuport

7621

21,65

31.46

14.06

9,14

: 2D0it»

tatu. uLxonuuuctot. rad», n,

intona

350,111

109.90

10621

17,70

46,99

2U0109

Macrhlc s ptoun de wmo» o>

onctcr AcDttMMs^

157.05

45,15

62,40

3420

1120

2Q01KI

Arie bumai u KnKii pcnlra

mtretinoeri finaratLuu

1293.1»

393,45

21321

3503»

166,46

Î1W2

Rqtaraiu aurele

1.511.63

730.61

11,74

61434

7724

2004

Lfalvamctac sinulcnale oadue

1UOO

410

120

4,10

1,10

■Wii;

Mcdusnrarte

UD

0,10

0,20

<>20

0,60

2UOW?

SWcnaie tuuuse

320

1.10

020

120

0,70

2W4QJ

Reactivi

4.40

2.00

0J0

I2S

200464

Doa&IÂXUDli

220

0,90

0.40

026

020

ZP05

Bumtn de cuttur» obwdckw taverna*

136337

6J0

107,10

1209,77

40,00

200501

Uaifonuc u edupcsoU

340

1.00

2,00

020

20C53u

Alte dtaxie iarad»

1359.17

340

105,10

120927

40,00

2004

DqUeiri. doann. maiânri

34.10

17,70

7^)

5.49

4,11

200601

Dcptusi trdortc, dcanan, uanticran

MW

17,70

720

5.49

-1.11

2011

Cwu. publicau» u nmauk

doauuestttt

1540

330

420

320

420

2îrl3

Pregătite prtfcumila

4623

14.63

14,70

125

126

7M4

Prauaut munci*

930

4.60

4,40

020

2019

Ctxrinbuui ale ainirumuta pubba

kxalc b idliana unor lucrări ti

tente» de iatem public local, ut bu>

ixtorcommni nu cormane Ac asoexte

222626

674,40

66129

121,01

6226

21130

Aitecbcbudi

J635

9,30

1120

3,45

520

203010

»Utc criduodi cu tartan n tentai

3625

9.70

1120

3.45

520

WLUL VU ALTE TRANSFERURI

1155,00

5133-1

50126

44100

393.00

1.912,00

1.965,00

1976,00

5501

A Tnosterun uxerne

1.155,60

513 54

50126

44100

3935»

Ș3OH1

Alte uancfiinin avane «Mente

11*20

653-1

5326

551*163

Faamarca învatuumtuta paruaita tu

amlinioral acrattfti

113710

441,00

441.00

44100

393,00

.17

NILUL Di ASISTENTA SOCIALA

9M«

30510

539,00

250,00

117.00

935.00

939,00

942.06

1702

Ajutoare socuk

926.00

30,00

539,00

25000

1172*0

570201

Ajutouc sociale ra stmtenr

«72,00

573,15

350,4*0

91.15

579ÎQJ

Tidtetc de oca riudtcte tocuk

pcatm țsadmia

M.oo

30.00

15,15

11,15

51

TULUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Cod

Dea u oure mdleator

TOTAL

ditture cred Ele trage tare deitiaMe atingerii plăților restante

Trimi

Trim.ll

Trim.HI

Trim.1V

Eltimari 2019

Eitimari 2020

Ea ti mari 2021

A

B

l-TM+5+6

2

3

4

5

6

1

8

9

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

IJI.vJ

9.00

1215*5

5402

Piojaunc Om Feudal Socul Europa» (FSE3

J3V5

9.00

121.95

510201

Hram»** mutuala

209

9,00

>1,69

310202

Fuuaouro extata* aerau t» reibil»

in,26

11746

59

7ITLULX1 ALTE CHELTUIELI

2.742,00

1.600.1»

24,47

1I6M

1.006,65

3J37,<W

3316,00

3411,00

5901

Banc

2.610^1

1.600,00

4,42

-0.49

1.006,65

5922

Aanmicu caottct maute *t

«oaa-cuhural

131,42

20,03

III 37

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

391200

397147

-564»

2.000.00

1.000,00

2.009.00

7!

TITLUL MII ACTIVE NEHNANCIARE

5.922.2?

3.971,23

-56.00

1000,00

1,000,00

2.000.1»

7|U|

Aane fire

3.92L27

197147

•56,00

710101

2321.01

2.163,03

151,00

710103

Mobilier, tțantara haotica u alte acuw cmjwnfc

30C.W

260.00

40,00

7IUIJ0

Alte actor fur

130134

155544

-234,00

Pini decculc «naati pnxrrfrad u

rcațraate ta icul cuinii

424.05

-70A0

-5345

»5

TULUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANU

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-129.05

•70,40

-5345

1301

Plăti cfcrtuMjtB aaii prettdcnu a recuperate ia mul crucct

•12+05

-70,10

-5345

($0101

Ptro efcatuto to arai p tecetean u nevpoaic n tari curai ta tecUia-a tk. RsKtKMiKa bujctukij local

-124.05

-Ttyw

-534$

O3CGU3

iniaiaasxm ptocdar > praaar

HJlttS

3419.42

2.115,33

2193.17

990,93

1,714,1»

16*0.1»

1372,00

oiDlURlI

knitanaoi procoUt

5 635 V3

3.0615»

1079,20

1.003,73

413,15

4.000.00

3000,00

5.000,00

6502030*

faraunamproui

5.513.77

2.130,44

1036.13

1.119,42

507.71

47144»

J.6W.Q0

3372.00

foiltamst sccu&di/

J6475A9

«66044»

3329,97

2.49441

1.990,73

t0.1d0.00

10.261.00

11.679.00

65020*01

btvatimtnl racmdartaftnor

3464J1

11*4Al

766,31

309.70

543,79

50904»

5.000.00

3.000,00

65020*02

hiWnao Kcutalu «penar

12.215,34

651641

236742

2.013,91

1313.17

«30313103

bntamsit ptafenctul

725,97

2995*9

19647

I6X.6*

61,07

57104»

5.261,00

6679.00

659205

fcnatfimiî puxdjccd

115,93

3651

35.10

2140

23.17

1.0394»

1.099,00

1,154,00

630231*

Alte cbctaucE mdancaiul

iav«aauMUla

m.oo

30,00

15,15

11,15

247,00

261,00

274,00

Mfll

sanatate

II34130

13.617,70

2402,00

24194»

63.00

10 4924*0

10403,00

10.924,00

UI

CHELTUIELI CURENTE

753137

2.92342

22tM,75

2339,00

63,00

6.7164»

7.IM.00

7.464.00

iu

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

11,00

■5.00

19.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIFATI ALE

ADMINISTRATEI PUBLICE

752340

2.77150

2.202,00

2419,1*3

63.1W

6645,1»

'OD.tHl

73754»

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Cod

Denumire indica lor

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Trial I

Trim.II

Trim.HI

Trim.lV

Estimări 1019

Estimări 2020

Estimări 2021

A

B

1-3+445+6

1

3

4

5

6

7

8

3

MOI

TissfekiniWtili

6.740,50

126M0

2J02.M

2109.00

63,00

5IO1O3

AcUuni deranmff

6,74040

2-2664»

2.202.00

2209.00

«3.00

5102

Tramfentri de apatl

715,00

5O5LKI

2*0,90

510212

Tanjfaun paliul fltixsiua ia venalilor Utpcak

715.00

5055»

210,00

si

TITLUL Vti ALTE TRANSFERURI

0,47

153.72

2.73

-150.00

5101

A TnMfctunmteioe

6.47

153.72

W5

-130,00

S50H»

Aht truu&nm arat; «stane

6,47

153,72

2.75

-150,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

W.7I6J0

10.76400

-30.00

4.166.00

3.295,00

3.460.00

71

TITLUL XBJ ACTIVE NEHNANCURE

10 71670

I0.76A20

-50,00

4.166,00

3195.00

5.460.00

7tCI

Active fixe

1071640

10.76600

-50.00

71010)

Caultuau

I0.7M4O

10.71620

71V13O

Abcactnu fixe

50,00

•50.00

M

PIxu efectuate <n anii precedam ti retupaate ui aed «<cnt

-6,47

-3,72

-2.75

05

ITIIUL XIX PLAH EFECTUATE Di ANU

PRECEDENT! SI RECUPERATE M ANUL

-647

-3.72

-2.75

1501

Ptai efcctuce iu nu ptcudtsti n

caaifxrac ă> «ml curam

A47

-3.72

-2,75

*58101

Pliu cfeauNc mnmt praccdcttu n

racupasK a mul curam a xccuuaca

tfc tunciMairE a bugetului Toca!

-6,-17

-3.72

-2,75

oMl2W>

Senini mobcalc ir> munți suman:

CURturi

11.241,70

13537,711

2-MO.OO

2439.00

63,00

wesjy»

10.403,00

10.924,00

boO.lOSOt

Spitale gmerak

1*241,70

13537,70

2102.00

2.439,00

63,00

KiVELOC

10403,00

10,924,00

*60230

Abc cfctnuclt ia dccnmiul waaiatit

130.00

-I5O.M

66023030

Atu uubbttt it aciuau aatore

150,1)0

-159.00

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

30 93*.95

<663155

7747,60

4,743,75

1. «09.35

13290,90

23.JU3.lX)

25 9J0.U0

01

CHELTUIELI CURENTE

23372,46

9265,52

*.o»,*4

6141,73

IIOTJ5

2139U.00

22.103.00

23.930.IX»

10

TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL

3,531,00

Alt.OO

490,H)

930.00

743,00

3291.00

3.471,00

3630,00

IWt

Qeitiadt xihrule o tara

3.375,70

171.70

165.00

923,00

716,00

Itxiiui

Sihni debut

3,119.70

*16,70

«14.00

*72,00

6*7.00

100106

Aitetponui

*.tx)

5.00

14»

1,00

1,00

100130

Aficdreptun tthntfcin Exnu

171.00

50/»

58,00

50,00

2*.0O

1003

Coainbuiâ

155 JO

7630

25,00

27,00

27,00

101301

Coatnbaai dc asipuui xscialc dc

mi

12,01

323»

100302

Cawibuta dc augntwidc twraj

t.W

14»

IOO3U3

Cauribud de augurul tactile de

UrOUte

11.1X7

11,00

DaU; 25/88/2018      *0»        pafr 14 - mii ItL

Prevederi anuale bujrt 2018

Prevederi trimes triale bufei 2018

Cod

Denumire indicator

TOTAL

dîa care credite bugetare dorinele itioferii plătitor reatxnte

Trim I

Trim.ll

Trim.HI

Trim.1V

El cieruri 2019

Etri mari 2020

El ti mari 2021

A

B

1-JM-eSH

2

3

4

5

6

7

S

9

IW3O4

Ccntnbuui de «rtgmiti pentru accsdcaie de naoca » bot profcuoulc

950

050

10031»

Contribuții postai Ceocedn »i

udanaseau

4,10

4,10

100307

Cocuri butii auțitaunc pentru nuaca

106.00

27310

25,00

27.00

27,011

10

TIIUIH1 BUNURI SI SERVICII

7362,16

2.703.62

1.I0R24

2 65055

10035

13153»

1.163.190

9310,00

2001

(Josun u tenie»

371559

1.497J»

75X14

1311.73

172»

20010)

Fumuri de birou

1.00

050

050

200102

iUtcrulc pentru curatoue

11.00

40.00

15,00

1550

1950

200103

băiat, ihimnta n forța notam

106345

530,019

279.00

230,45

4.00

21»lv»

Ața, oca! n «dubnau

39350

1532)0

155,00

125D

15»

: ÎOOIU5

Carburant)» bbei fund

15259

W,00

25,00

3750

200106

pwac de tdumb

119.00

11,00

1.00

100,00

Kwioi

Purta, tdcttouicmt, radio, tv

microet

13.00

12,00

1,00

14»

1.00

2OOI3O

Ahcbununwacmcti pentru

usKttacre u Rracâootie

1969.14

6322»

276,14

1.03130

2002

Reparații cunauc

74OJ22

ÎMJH

190,00

270.00

MadiOtncme tt aratende tanrtaie

46.70

22,00

22,00

235

W5

24XWOI

Medicamente

(OM

0.10

0.10

20IMQ2

Mitaufc neiare

650

2,00

2.00

2.15

0,15

KMMIM

DcmTecunu

4050

20,00

20,00

0,10

0,10

2003

Buaun de natura. «bicodcr ik uMotar

267.00

217,90

•35.00

13,00

2,00

Xu.‘3O

Ahc obiecte de hraiur

267.00

217.00

-35,00

13,00

2.00

2004

Deplasați, dctuan.mn&ran

2,5»

2,00

200601

DcpUran mume, «toran. tmufcran

2,00

Jnlî

Prqptire pntanmfa

1,00

3.00

3.00

-7,00

201-1

Fratelui auocu

1X00

20,00

2.00

•10,00

203-0

Aht chdnaHi

2.40135

662.60

171,40

793,55

11.00

2O3UU3

ftunc de astjptrare ncn-vrati

0,16

1.1»

-0,20

203030

Ahe dKtaiieli cu bunuri ti tttvicu

2 407.73

661.60

<71,40

793.75

11,00

TULUL VI TRANSFERURI INTRE UNTTAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

19,717,00

2335.90

3330,60

4 129.10

941.40

1331.00

1113,00

9-254.00

5101

Tramfonncurente

10.737.00

2335.90

3330,60

4.129,19

941.40

Jtelul

TranUctun oue ittdituutlc pUrbcv

10.737.00

2335.90

3330,60

4,129.10

941.40

TULUL VK PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

770,09

770.01

iriUt

hogramc da Fondul Europe» de Dcaohxe Rrțwmb (FEDR)

770.1X1

779.1X1

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților reatante

Trial

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

Ea linuri 2819

Ea ti mari 2020

Estimări 2021

A

B

1-3+4+516

2

3

4

5

6

7

8

9

560103

Cbcituub ncdițibiic

7TO.00

770.00

59

mtULXl ALTE CHELTUIELI

3 071.60

2301,00

2.027,00

-1.414,00

24,60

137630

1.6+9,00

1716,00

5911

Atocuti) u fundau

2MU»

2.05+00

2.000,00

-1.615.00

5912

Sotuncnacuiuksr

597,00

427,00

170,4X1

5940

Sun» tfeatme pcnmndor cu handicap

neînradutc

105,40

27,00

27,00

27,00

24.60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5388,35

73(635

•300.00

-1+91,00

2300,00

1000,00

2.UW.00

71

TULUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE

531125

741635

-300.00

-1491,00

2 300,00

1.000,00

2.000.00

7HM

Active fiu

5 5*1.35

73(635

-300,00

-1.491,00

7I0IUI

Cdunuaii

2.170,00

1320,00

-300.00

-150,00

710103

Mobilier. aparatura knrica n alte

aaire corporale

10,40

10,4(1

7WJ3B

Aberant fiu

3.407.95

4055.95

■641,00

■ (4

Phlt desime ta *aii pitodcau »

KCupctac m anul curent

-21.16

-13.62

4U4

85

TITLUL XK PLĂTI EFECTUATE IN ANII

FRECEDENn SI RECUPERATE IN ANUL

-2114

-13,62

-»2+

8501

Km efectuate n «ui pncgfcati <■ recuperau ta anul cunait

-21,86

-13,62

-124

I50PI

Mau efectuate ut anii jmxcdcnu a reaipcaic tn mul cutau in icmunca de SmctwMtc * bugetului local

-21.16

-13,62

-444

670103

Servant cuhutale

3 (21,90

l.llu,W

1290,50

2.0974 0

630,00

4.(84.00

+200.00

4200,00

«702031»

kufeoi publice de apectacote n

CCPGCTțC

5060.»

1319.00

125040

1.66040

630.00

4.134.00

4200,00

42(XM»

117070330

Alte iernat cuSairalc

761,90

29130

40.00

437,00

MMU5

Semen toscane u iportne

23 947.05

1+22435

6.426,10

2.117J5

1 17935

17 06.00

17 103,00

19130,1»

otiuwoi

Spot

6649.00

IA533O

4.010,10

603,60

311.40

137730

477,00

(.673,00

Tineta

1.041,00

1.0415»

232230

2.453,00

2377,00

>7020503

kmntnar jcaduu puN ia, param zone muu, Etic ipotuve « de 11410» nt

16237.05

11529.45

23+6,00

1313.65

167.91

13+0730

14 171,00

14.110,00

Sancureltgiaue

597,00

42730

170,00

350,00

300,00

300.00

omzsu

Ahe temui in domnule cukuni.

recrecn «religia

566,60

176.00

31,00

359.00

2.000,00

2200.00

2.300,00

6102

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

54 90540

23.65627

13265.11

IJ29I33

6.6*1,49

5493630

56.964,00

57.065.00

01

CHELTUIELI CURENTE

53.79527

221+1,03

I3.113.t2

10.911,93

6.618,49

5435630

56.764,00

56665,00

)J

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2421 MO

645120

665643

5.(2695

5361,(1

22345,00

22.15130

22.757,00

Iutii

Cheltuiri» nlandehbaM

233+440

6.017,11

6.496,14

5.6K24

5.14724

ItaOl

Sbltnt debut

22.54230

57tt,l*

6303,(4

5.46124

4.91924

iu? 105

Sporim pentru amduu de munca

371B0

100,«1

91.00

101,00

10,00

Cod

Denumire india»tor

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetara destinate stingerii plătitor restante

Trial

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

j-JH+534

2

3

4

5

6

7

8

9

[00106

A&tpanui

43jW

IțDO

12,00

21,00

-2,00

100113

Lxkmumu de dcicpn:

1.00

1.00

100130

Alte dopam sdtntic ta bnt

3*6,OU

116,00

90,00

UW.00

10,00

1003

CMiOtUM

*66,61]

441#

159,69

143.69

121,60

100501

CeatnUau de appmn mcmlr dc

rtM

21334

21334

: 100302

Catlnhaii dc aucuan dc Kcty

7.U*

7.01

(00303

Cmuibuu de anju/xn cocuJcde

«uute

70.00

70310

IWMU

Caaribou» dc *Mpnn pentru

«ccaksa: dc nunta u bofc ptufoiatalc

W

33»5

100306

CaatriboUi paam ccncedu i>

îndemnam»

17.69

1739

100307

Ccxanbuta «upratau pomi munca

555.44

130.46

159,69

143,69

121.60

20

1HLU1,B BUNURI 54 SERVICII

115232

3,1223»

231731

2.02530

126735

I0.I5OJX)

11.471,00

12.0*4,00

>001

BUM» » KTVKtl

1.777.43

956,45

35535

307,70

157,75

200(01

Fttmit&n cfc barou

150311

40,00

70,00

3930

1,00

200102

Muzntic partra cumane

20,60

5.00

6.60

7,10

130

200103

încâlcit. ihdiutM s £xta momea

74930

35530

113,10

130,90

*0,00

200ICM

Ap*, catul a nhtbnuic

21*30

11,10

5230

47,60

37,00

200lui

CittmmUitihibnfiaou

12.40

130

2.W

l,«

200106

Pic*edc*dumb

11,10

2.00

1.00

IMG

430

200107

Trimpon

3335

22,00

535

5,00

1.00

2001OS

Pmt*. lekconuinuaui, r*dx>, tv

27200

[61,75

17,75

77.75

7,75

21W109

Mttctitic u pnsun dCKnîoi cu

eanoxt faMtocol

35,00

>4/00

935

735

430

2OQIJ0

Ahc bonuri w tcnicu peatm

imnsatfp s fiiMtweaee

26130

26030

10,00

-21.70

19,70

AC<2

Reptntn eurasie

21W

3135

1739

145.10

20,00

21X13

Hctm

534.15

174,09

154,74

116,00

70.00

200301

Hnru pautu oameni

534,13

1243»

154,74

1*6,00

70,00

ZUM

Mcdicantcatc s nttentic isaaxre

4.»

3JM

-0,60

130

130

200401

Mcdknnouc

4.40

3.00

41,60

1.00

1.00

31XHU2

hktcnric natut

0,40

020

030

3W5

Bumui de ratsei obiectelor dc inveniar

99.70

37.60

21,60

1130

15,00

20001

Umfiamc a oduptoail

140

2.40

030

030

200530

Afcc otepetede inventar

9630

3530

M.I0

11,00

15.00

2006

Dcpbfiti. doann. mntftran

13.50

3,00

W30

20W1

fcptaan tune, dcuon. uamferan

1330

3.W

10.50

Put»; 15/08/2018 Ttit pngt 17 - mii tei-

Cod

Denumire indica tar

Prevederi anuale Iragct 20|8

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 202!

TOTAL

din care credite bugetare dea tiuite stingerii plăților restant»

Triml

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

ZOI)

pabticaai n raMcnik

dOCUfiMCOstiC

1,00

73»

(UO

OJO

2012

rmnulum o ctpertm

2.00

0,75

■045

0.75

0.75

2013

PngttlK prafclMnab

2U0

14.75

1,95

2,75

1.75

2014

Pmcclu musai

ll.io

23,00

4,00

0,40

0,40

2019

Coctnbuu *k Mtnwwttmm publice

locale ia realuam unea tunari M

femeii (fc uucrea public loa), m bara

unor coarauit uu eoetmae dcanaau

6009.00

1490,00

LIM.OCI

1.400,00

1.000,00

20JO

Alic cheltuieli

14240

121,10

19.00

2,10

2Q3OU1

Redăm* B publicitate

2.W

2,10

20300!

Fnme de aagcraie ana-viua

2,00

2,00

703904

Ctam

3OJ»

30.00

203030

Ahc cheltuirii tabuuri sitetwă»

101.10

19.10

19,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.06

637

-131

4,90

4.00

4,00

5501

A Ttansfcnui mteroc

2,06

637

-431

550)11

Akctouu&run ourate icfaae

2.06

637

-«31

57

TITLUL DC ASISTENTA SOCIALA

19276.72

12.601,00

3700.72

2.941,OU

34.00

2IA57J»

22.431,00

21*60,00

5702

A*aunre nculc

19.276.71

12.601.00

3.»nn

2.911,00

34.00

570101

Ajutoare sociale m nucoctar

14676,72

7.60140

3.709,72

3341,00

34J»

57O2M

Tictete cadou uoqImc padm dxfaadi aodalc

4.600.00

5.000,00

300,00

59

TITLUL X) ALTE CHELTUIELI

1.452,17

652,77

54330

13140

11139

WJI

Ancutu n Aisdan

900,00

5004»

409,00

3940

pcnOMcbf CU

QaMubM^

55247

152,77

14340

13*40

11130

70

CHELTUIELI DE CAPITAL.

113525

12245

313.00

-nxy»

200,tK>

400.00

71

ITILUL XW ACTIVE NEFINANCIARE

113545

12245

3131»

4005»

200,00

400,00

7101

Acuie fiie

1 13545

313,00

710101

Caannnui

75941

25941

500,00

710*30

Alte active fixe

375.74

562,74

■117,00

n

Piui dccmate manii preoalani u recuperate ta and curau

-2542

-7.01

■l»,01

13

TITLUL XIX PI ATI EFECTUATE IN ANU

PRECEDENT! SI RECUPERATE Di ANUL

-25.02

-7,01

-11,01

7501

Ptsi dcauxcui «ui prcaadeEU u recuperate în mul autul

•25,01

-7,01

-11,0)

tlWlUl

Pita efectuate m amt precedați B

tecupcotcu sud cuacst u> acaiunca

<k faoutirti bugcmku local

-Ti,02

-7,91

■11.01

Cad

Denumire indicator

Prevederi tușurile buget 2018

Prevederi trimestriale buget 20tB

Eartmari2019

Estimări 2010

Es ticna ri 2021

TOTAL

din ane credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.HI

Tritn.1V

A

0

1-3+415+4

2

3

4

5

6

7

8

9

UJ3W

Asistenta acontMapeninntfar în vutU

4 110.00

1295,65

998,60

1,069,00

746.75

4.754,00

3.0245»

5.276,00

um'

Asistate socula ia cu de toți n

uniMiaii

22501.00

6300.00

7.090/»

5.931,0)

3.(10.00

24.7213»

24.7213»

24 721,00

6t>J2d5a2

Asistau* tocul* ia aide usalalitac

2X5(H,<»

6300.00

7.090.W

5931,00

3.1103»

24.7213»

24 721,00

24.721.00

«32 u

Croe

5214,79

1.69129

1231,73

1 116,93

1.097,74

33613»

5 664.00

5,949,00

4UO215

ficvcntcacsctuteni «xite

53«5/«

5251/»

5O.U

150,0(1

34.00

12924»

1*71,00

9314.00

61011501

Ajtnorwcul

5315.41

5251.00

30,41

250.00

34.00

139X00

1X71,00

9314,00

61D25O

Aho cbdhurli m danen tut Mvurankx

u asisscnlri tocate

I1W

911123

3.111,00

2151,00

J.630.M

11721,00

12612.00

11.105,00

681)25056

AJic dtchuwU in tecneru ul s«statei

sțulc

1749423

9.11143

7*41,00

2151,00

L63O.W

117213»

12611,00

) 1*05.00

70X02

Partea IV-* Smtoi ti teevofcue

pntoca. locuințe, tnttto u «pe

74J70.M

4190931

10616,95

10111,72

4.131,11

41.449.00

50.110,00

5227200

7002

LOCUINȚE. SER VICII S) DEZVOLTARE

13.013.19

722436

2516.03

2.726.60

60620

13531.00

13.117,00

13,1415»

Ol

CHELTUIELI CURENTE

10212,49

4*27,93

2321,74

2349,60

606X0

11531,00

12117,00

ixm.oo

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.92X00

914,00

737,00

737.00

534,00

21714»

3.0354»

3 IIL00

iooi

rhcihndi atașate in ban

2.10331

15545

71X00

7IXW

524.00

i 1WU0I

Steni de bara

239335

•27,55

613,00

6*4,00

499.D0

: wtn

întemnițați i te ddqprr

1.00

1.00

1UU130

Aht teqxnn salante >n bau

109.00

21.00

21.00

21.00

25.00

1003

Co*mtxs»

111,45

51,45

25.00

25,00

10,00

K»30l

Ctatnbnai teaugttsan soculcde

AM

27.70

27,70

100302

CcMributi) teaiicunn te nxu^j

O.t»

0/«

JOuMl

Cenudaou te aujurarttoaoic te

Moatte

9.4a

9.40

iutrtot

CocUntoUi te au gur*n pentru

acmtemcte roatea st boii prafcsscaale

030

030

10(1306

Ctouibutu pentru concedii â

UklcjjllttQUi

X15

x<5

100307

Coniribun* asqpttasoru: passeu moaca

71,00

11,00

23.4X1

23,00

10,00

20

1UWL D BUNURI SJSERWCn

■-350,49

3196,95

(,775.74

1595.60

«220

1.660,00

9.152,00

9 610.00

2001

Buounii unicii

521520

31163»

1.256,92

131,60

1020

200102

Atacnte pentru ca ratate

1000

5.09

5,00

200)03

taaktL iluminat u fora manca

4257,11

2745,11

1.096.00

4(6,00

Î001M

Apa. oul x «ahibmte

21230

60,00

51.00

10140

1PUI07

Tnuupoo

43»

33»

2fi0

300101

Pesta. Ickoocnite tatu. radia, rr.

iaicmct

4,10

X20

22(1

020

020

SfiUlMi

AJic bananii SCAscu pentru

Frcveceri armele buget 2018

Prevederi trimet triale buget 2018

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare dmtinate atingerii plutitor restante

TrimI

Trim.ll

Trim.UI

Trim.IV

Estimări 201?

Călimări 2020

Eifitnnri 2021

A

B

1-3H+5+6

2

3

-1

5

6

7

8

9

întrebam n tuDOKreare

721,12

300.20

99.72

311,90

10,00

: 2002

Rcforaut cwctttc

1 001.11

31X.0I

2J120

432,60

200$

Bonuri de «ama obirockr dcimtutu

76.40

3»2»

3.00

36.40

5,00

200531»

Alto obrcoa de inventar

26,40

30,00

5,00

36,40

5,00

K»06

Dcpbnri. tann. irenifctan

îl,00

1,10

5,40

■),«

200601

Depistări htrew, doasui, lantftntt

11.00

LIO

5.40

4.30

ÎUL3

CoamJtttla tJ expertiza

20,00

-20.00

w

Fi ejaure pritfiatcnil*

130

030

1,00

2014

Predatei muncit

5.50

5.10

0,40

30Ju

Attețhdnucii

1,00.91

405.66

275,13

29030

47,00

: 20101*1

fUcbnu a publiotare

Uo

□30

1.00

: 203005

Prime de angulare Mo-vtxta

36.00

46#

îfid»

4.00

201036

Abc chdhudi« bunun *> mvtci

94I.41

359,16

241,12

216#

47.00

W

ItlLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.00

17,00

163»

17,00

10.00

.'*10

Sune        pcnoaccjwtuiiifldiciț»

OOZkC3d£SC

60.00

17330

16,00

17.00

10,00

Î0

CHELTUIELI DECAPITA)

2SO7J6

2 43OJ6

377.00

2000,00

1.000,00

1.050,00

71

TULUL MU ACTIVE NEFINANCIARE

2.«WJ6

143026

377.<»'

2000,00

1.000.00

1.050.00

7Wi

Active fixa

2.101,25

143016

377.00

3)0101

Cormiucot

I-ZW34

1,11234

110,00

710110

AKc acute fur

1.514.92

1317^2

197#

u

Pteu c6ren>nc ia*mt jwasdaod n recuperase tu tund curent

-3kJ6

-33.13

-2,71

»*

TULUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANO

PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL

-3436

-33,15

-171

; IR'i

Ptat rirefiute u> aari precedam s rtcapcme in and tureni

-36^6

-33.15

■ZII

i ¥30101

PUtr cfccmita loarei precaksu (1 recuperare m nul ornau u> u-rtimea tk fumuuure a bugetului locti

-36.56

-3345

-2.71

700203

Loaimte

T66X6A

1.640,06

30120

53120

19020

3252,00

3543,00

3 720,00

7101331*

Attc ch^tuidi m UcuKUUl kk^mutetoc*

2.66166

1640,06

301,20

531,20

190#

3J51OO

3343,00

3.720.00

700206

Ucnunaipubbc ti ckan&an

5149.60

3.W6LW

I 175.00

263,30

15,00

6760,00

7.145,00

7302.00

700210

Alte renicu tn dnmmitc kjcuurtdor.

xcniaîkx’u denaluiu renunțate

5J7ttV3

1.111,00

1.019,13

1 93110

401,00

3419,»

2.499,00

2626.00

7-HJJ

PROTECȚIA MEDIULUI

6I4IM7

4t.a5.t3

1160.92

1.115,12

3325.61

34 Sil,00

36.923.00

31.424#

01

CHELTUIELI CURENTE

27.651 £3

I13O4JI

6.705.95

7317,12

1O5J.61

25.749.00

26073,00

26311,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6099*0

1.754.00

1325,00

1320,00

1300,00

5247,00

5.543.00

3124#

mi

Cheltuieli inimile in bani

5U6J0

(62620

14(0,00

1475,00

1255,00

llXtlti)

Salmttfcbata

5.52120

134020

1,400,00

1400.00

1 iM.oo

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Cad

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trial

Trim.II

Trial.!!!

TritU.1V

Estimări 2DI9

Estimări 2020

Estimări 2011

A

E

ijflu'

2

3

4

5

6

7

8

9

iWIOft

Akc «poluri

40,00

154»

10.00

10.00

53»

100113

Inrlwmimit de delegare

1,00

1.00

100130

Ahcdlcpuin «ataitJo ia bau

2fc7,OO

70.00

70,00

61,00

62.00

i 1003

CoctnbOB

îhî.»

127.10

45,00

453»

41.00

100301

Coctribusii deauguran locilk de

paf

34.20

54,70

(00302

CuBuibuia dc ziifuran <k șomaj

l.W

130

100303

Ca&ribut» dc aagaran îocxik da

tăunii

19.00

193»

100304

Coamtemi tfeauptnn parura ■imdnttc te moaca ti brii proiokmk

0.60

03»

: 100306

Coembuiu pcatm concedii u

xmfemniratu

6.7U

6,70

'■ t0030'

Lannbuna angacuonc patru munca

140.00

43.00

45,00

45.00

45,00

la

HTUJL 0 BUNURI SI SLRVICU

2045343

90M>2*

4.130,95

5.127,12

723,U

TOUXI.00

2D.U00.0U

20000,1»

2001

8u*un »ccnKU

1*404,41

7.933^2

4.413,95

5.415.12

64I.U

200101

Fumtntn da brroa

MO

6.C0

: moiuJ

Mstcrub pentru cu ratztuc

40.00

25,00

15,00

■ 2LKHW

lacalnt, iluminai» focia mocnea

40»,99

170.00

22409

1500

200104

Apa. caoud nadubnUUl

2.091,50

1*133»

211,541

56.00

1,00

2WI0S

Carfcraati«Jubrifiarstr

25a.OO

150,00

100.00

200106

Fiocdc schimb

9,00

26,00

15,00

50.00

709111*

Pnslt,ldaaBsuai tatii, radia tv.

IO4OTCI

L.M

UKI

-5.00

5,tn

J001W

Maiendc n presari de wnteu cu

raracttf hracxiotal

304,00

130.00

150.0»

200130

Ahc banan u senieti păuni

«uetiocre x> tuoduxuK:

15-207.9»

531542

3 707,46

5.274.12

MU.H

2Uul

Rquonicunxic

9K.OO

479,00

250,00

200.00

2003

Hrana

30.00

25,00

5,00

200302

Hrana pmin» animale

30.1»

23,00

5,00

2004

Medxmrentc â emoufc saaituu

40.00

33,00

5,OU

2UU10J

ktcdicaniauc

20.00

15,00

5,1»

200402

Matciufc nmOrc

20.00

20.00

2003

Banan dc auara abrașelor dc un cnmr

29000

114.00

76.U0

KW.UO

200530

Akc obucte te mvmur

291X00

11400

76,00

100,00

2006

Pcplamn. dcu&n. Uzuforan

244X1

100

20.00

200601

DcpUaui mtcroe.ddamri, transferam

2100

100

20.00

2013

Prcgaure profeswrula

&IMJ

13»

5.00

2014

Pracara muncii

30.77

25,77

3.00

Data:            Tit:         pag: 11 -mii lei-

Cod

Denumire indicai or

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale bugetlOIS

El ti mari 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din orc cred ile bugeure destinate «Îngerii plăților restante

Triral

Trim.ll

TriruHI

Trira. IV

A

B

l->l+4+5H

2

3

4

5

6

7

8

9

nua

Alte cbcttuidî

71X3,99

455.99

«1,00

12.00

■23»

2O3QW

Pnrac de aajgrfxie umuu

25,1»

25,00

; 203030

Alte ebdaudi cu bunun u eerncn

675.99

430,99

11,00

•2.00

12, 00

33

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI

93»,M

670.00

300,00

502,00

530,00

357,00

5501

A Tnmfcrun uacrae

mw

630,00

300,00

5*0112

Uitstaiî de «genților ecaosaici cu

capital de stat

335,00

330,00

53U1H

Ahc Uanricnih oucale uitcmc

600.00

300.00

300.00

59

TITLUL M ALTE CHELTUIELI

169,10

50,00

50.00

40,00

29.»

5W1

Sume «tocate penoexloa c« toaditap

anocadiate

16950

50.00

30,00

40,00

29,10

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30551,17

30230.65

-0.41

7u.cn

4J0&.C»

4400,00

5525,00

71

TTTLUL Xlil ACTIVE NEHNANCIARE

3095», 17

30230,63

•0.41

721,00

400000

J50U.OO

5.525,00

7101

Aanv fine

30.951.17

30230,65

•0.41

721,00

711) tul

Catwuuait

19.049.11

2156249

-0,4»

521,00

710102

Mjtuai. eduțotttaiic ti csjtocc de

tropoti

931,36

95126

7IOI3I)

Ahe active toc

9111,00

71OJW

100,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.944,00

L472,<»

1,472,00

3.69,00

6450,00

6 511.00

II

TULUL XV LI RAMBURSĂRI PE CREDITE

LYN.Cn

L472d»

1472,00

5.1695»

6.350.00

6511,00

ittlj

Rim banan de auMc externe

29H.OO

1472.00

1.472,00

110101

Rxn4w»n de credite extoue cernise-

talc deerdotutau de credite

29H.C»

1472.00

1.472,00

JLI

Piui rtoTuue mărul precedau] u

nteiipmite IB «nul gutei

-6653

-19.7»

-1635

Z5

TITLUL XK PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT!SI RECUPERATE IN ANUL

-6653

-49,71

-1655

>501

Pico dccture msbui pnxtdcw n

(oapetue ia amd girau

-66J3

-19,7»

-16,55

«Olul

Plai rfrfflnlc la mii pnxcdcnti tt

iwvpaate io anal curat ta tcctruBot

de fioraoruec a bugetul» local

-MT3

•49.7»

•1653

7-JQM*

SaJubnttic n yflumra daasnlor

31-375,06

I1.792.U

7.191,46

1065.12

3 523,61

29.H4JM

30 749,00

3t.14i.00

7WW01

SilubntMe

13.751,16

5.61336

3211,00

4375,12

521,61

1206.00

12.45100

12.410.00

74010502

Cototarexuaurea o tfauuscrea

dctcmîJor

17-523,90

6.14950

4640.40

3.690,00

3.004,00

17HI.00

181974)0

19561,00

7-10206

Candida u tiaunca apelor tmiertr

30211,11

29.19239

26952

50.00

5.7344»

6.174.00

6513,00

itxxo:

Patra V-« Acțiuni teorantcc

51.60132

15.617.19

7 713,20

7,10743

400,00

32.31,00

34006,00

35511,00

X102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

23.112,15

I9.43R36

2.432,00

1449,79

21^9,00

22576JOO

26.105,00

ui

CHELTUIF14 CURENTE

1952230

11340,51

32.00

1.149,79

212326.W

20625X0

24 736.to

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi triniestrule buget 2018

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destioatesfingerii plătitor restante

T ritul

Trtm.ll

Trim.HI

Trim.IV

Estimări 20)9

ElttmariîOJO

Estimări 2021

A

B

1-3*4*566

2

3

4

5

6

7

8

9

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14.7*423

14.76433

20326,00

20.625,00

24.756,00

WOJ

5ubvmm pcalni scopcntea ddMotctoc dtpMSttanf

7.2*024

72W24

■IftM»

AJUcubrani

74*4,09

7.414,09

55

înUUL VU ALTE TRANSFERURI

17030

1.03530

32,00

700,00

55*1

A Tmsienri wetne

17030

1.0)530

32.00

700,00

550112

h>k<3tau 1L «gcookir <xax>m»a cu

C^HCdduiUt

173430

1X3530

700,00

5501U

Aha tmdcnen cumsk saUme

34.00

32,00

56

TITLUL VOI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBUR5ABILE

PO5TADERARE

2.990.47

L54U.61

449,79

5tXB

Programe din Rodai de Coowoc (FQ

2.990,47

2X0,61

449,7»

560303

fWlirirli occ&țiMe

2390,47

2340.64

449,79

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

331-15

1.619,15

2.400,W

100,00

1000,00

500,00

525,01

51

TITLUL Xffl ACTIVE NEHNANC1ARE

351X35

1.01935

2.400,00

100.00

1000,00

500,00

525,00

7101

Active fiu

3319.15

1.019,15

2.400,00

100X0

71OIO)

Cammciu

3.525.00

1.025X0

2.400.00

10000

710110

ARoaaire fixe

64.15

61,15

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1373 OU

1451,00

1324,01

81

TITLUL XVU RAMBURSAM DE CREDITE

1373.00

1451.00

1324,00

810206

EacrgKtcrsuca

1476433

1476433

22343X0

22576,00

26105,00

110,250

Afaetbetencii pnviad crutuaibiii s

«națpa

1X712

4666,03

2432,00

1249.79

356,00

*401

TRANSPORTURI

21496.17

16.11733

525140

6357.41

400.00

9312,00

11430,00

» 706,0a

SI

CHELTUIELI CURENTE

17,99029

5.943.09

5J5I20

6296,00

400X0

*3*2,00

10430,00

3 706X0

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

120000

31230

M7-5O

309,00

271,00

1.«61,00

1234,00

1.295,00

uni

ChckMMliiaiuuiciabam

1.15435

211.45

30030

302,00

264.00

juolui

Salam dcbam

1.111.45

275X5

29020

291,10

253,10

100106

Afce jocuri

6,00

3.00

1,00

1,00

1X0

IMlIIJ

bMfasnmău

130

020

030

020

OJ0

1 te) 170

Alte drepturi alenalc in bou

36.00

9,00

9,00

9X0

9,00

1003

3ootnbulu

45,55

24,05

730

7,00

7X0

100301

CottritMi) de awgumn «oeuk de

mt

9,*U

9,60

IDO3O2

Coatnbuui de eujunn de wrmj

0,40

0.40

iOOJW

CantiiMu de augnum sooaledc

UM1MC

430

420

«13M

Gxunbuui de Biguran pentru acodmte de manca k Mi ptofaionaJe

0.13

«.15

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Cod

Denumire fad ici tor

TOTAL

din care credite bugetare dextfaale «îngerii plătitor rea taste

Tritn I

Trim.II

Trim.UI

Tritu.IV

Călimări 2019

Călimări 2020

Eatimari 2021

A

B

KH-U516

2

3

4

5

6

7

8

9

; itxnoe.

CoMribulu peatm concedii XI

iBd^nuuzsiii

0.70

0,70

: 100307

Centri bum aupiralonc penau musca

30,00

9,00

7,<»

7,W

7,OU

rrnjjLU bunuu si servicii

I6.4IR29

5273,59

5.031,70

5.9X2,00

125,00

7.4143»

9.196,00

2.411,00

2001

Sanun u ecraeu

13039

519,59

491.00

161,60

100.00

2001Ui

Rinunindebuw

3.00

2.00

1.00

200103

Inmlrff, ihvninat x> fana metrica

20,00

20,00

20UW

Apt. catul t> «lubmate

3,00

5.00

200105

Cttbumau ii bUifiaau

600.00

250.1»

200,00

I0U.0U

50,00

: 200106

PKxedeidnmb

71,»

3V.0U

30.00

-RM

: 20010*

ftnu, icIccMUuuoait. tadin, tv.

IHlOTCt

7J30

5.00

2,00

200130

Alic bumm r> xertvcn penlni

umctisciea fuicuccure

635,59

25739

238,00

70,00

50,00

2002

Rcpeorii canale

14 664,70

43503»

4352.70

5.762,00

2«tt

Bumtn de menta otacaclx <fc mreniar

115.20

15,00

w,w

2320

2UU530

Alte obteefc. de intraur

11530

153»

72,00

23,10

ÎW

DcpUnri.dcucm inuiaan

2,00

13»

1.00

: IOOoOI

Dtplanri tnicme. dotem, meifam

2,00

1,00

1,0!

2013

Pre*xtire pn&uatah

t,w

13»

2014

Pnacctu sumai

4,00

23»

24»

20»

Alte cbdaucli

299,eo

115,00

115,00

35,00

25,00

TO.’tXlJ

Pnae de axijurarc nan-ma

40,00

153»

15.00

10.00

203030

Alte ebdsudi ta twaun xi icnim

23a,ou

100,00

100.0Q

15,00

25.00

%

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE IUN

FUNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

350,00

350.00

*âui

htțomc din Fondai Ftmificaa de pcnoknc Rcg»oaab(fEL>Rl

350.00

350,00

5MHU3

Cbdtwrii oceh^bik:

350.00

350,00

JV

thlulxi alte cheltuieli

21.00

73»

5.UU

5.1»

4.00

iW

SuracafaemcpcMMieiorcu tuadKip

DCttGBdâLC

11.00

73»

54»

5.00

4,00

:76

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.513.47

10252,03

261,44

1.000,00

1.000.00

5.00V.00

7t

TITLUL X1H ACTIVE NEHNANC1ARE

1051347

101523»

261,44

IJXXI.00

1.OQ0,00

5 000,00

7101

Adițrv (iu

10313,47

10252,03

161,44

710101

Cowiuau

T0M,43

691459

179,44

710130

Ahe acare fixe

3419JM

3337.W

12,00

14

Ptao efKKMte m wifutxsdcna u

KCupendc in om! caiete

-739

-739

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destia*te stingerii plăților restaate

Triat I

Trim.ll

Triat. HI

Trim.IV

Estimări 3019

Estimări 2020

Estimări 2021

A

B

1-3M+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

«5

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

FRECEDEN n SI RECUPERATE IN ANUL

-74»

-74»

MOI

Plxu drmat ut asii procedau a recuperate >• aa«J curent

-749

749

asului

Plăti efr ouate ia mu procedam ii

recuperate in anul aucai in atenuncs

de ftmauxtxac 3 bugetului local

-74»

-749

44O2U3

Trampon rutier

25.921,17

15302.03

4.4*2,70

6.093,44

50,00

7332,00

9.430.00

6.706,00

84020303

ȘțrjTi

25.921,17

15302.03

4.4*2,70

6.093,44

50.00

7442,00

9.430,00

6.706,00

*40250

Alte chetaudi ia domeniul transporturilor

2.564 00

1*540

<6*40

461,00

350,00

2.300,00

2.000,00

2.000,00

9902

EXCEDEWDEnerr

EXCEDENT/DEHCTT

-32.93O.64

74 OM.45

•352,77

10 11647

15290,41

PREȘEDI

CIOC0


STE DE ȘEDINȚA IDEI MIHAELĂț


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

N1COL.AE - OVIDIU POPOVICI

INTOCM1T


Dsts; 25/0SZ2018 Tit.


pag; 20 - cbB iei-


ROMÂNIA

ANEXA 1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 315 DIN 31.08.2018


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Data: 25/08/2018 Tit: pag:    1 -miiIei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Tritn.IlI

Trim.IV

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

244.490*51

71.09331

61.03032

67.474,87

44.892,01

000202

I. VENITURI CURENTE

244.490,03

71.09331

61.029,84

67474,87

44,892,01

000302

A VENITURI FISCALE

197.619,99

55.562,00

48.896,61

55,642,97

37.518*41

OOO4O2

Al IMPOZIT Pb VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

104.327,00

23.210,00

25 160,00

32.850.00

23 3 07,00

030002

AL2 Impozit pe venit* profit si câștiguri din capital de la persoane fizice

104.327.00

23.210,00

25360,00

32.850*00

23307.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferai proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2.840,00

210,00

2310,00

210,00

210,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

101.487*00

23 000,00

22.950,00

32.640.00

22.897,00

04020l

Cote defalcate din impozitul pe

venii

101.487.00

23.000,00

22.950,00

32.640,00

22.897,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

38 716,99

15360,00

7.909,61

9 472,97

5.974,4 L

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

38.716,99

15360,00

7.909,61

9,472.97

5.974,41

070201

Impozit si taxa pe cladîn

30.552,72

12300,00

6.200,00

7.612,97

4.439,75

070202

Impozit st taxa pe teren

5,464,27

2360,00

1309*61

1.060,00

1.034,66

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbra

1.300,00

400,00

300*00

400,00

200.00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.400,00

400,00

300,00

400,00

300,00

I0U002

A4 impozite si taxe pe bunuri si servicii

52.116,00

16.292,00

15.007,00

12.600,00

8317,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

39.366,00

12,222*00

12,072,00

9365,00

5.907,00

110202

Sume defalcate din laxa pe valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrhnI

Trim.Il

Tritn.III

Trim.IV

A

B

I=3+4+S+6

2

3

4

5

6

adaugma pentru finanțarea cheltuielilor descentralizau: la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

37.629,00

1 L774,00

11.624,00

8 717,00

5.514,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invatamanlului particular sau confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

250.00

70,00

60,00

60,00

60,00

150201

Impozit pe spectacole

250,00

70,00

60,00

60,00

60,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITĂȚI

12.500,00

4.000,00

2.875,00

3375,00

2250,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

11.022,00

3.500,00

2.500,00

3.000,00

2022,00

160203

Taxe si tanfe pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.478,00

500,00

375,00

375,00

228,00

I80U02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

180250

Alte impozite st taxe

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

290002

C Venitun ncfiscale

46.870,04

15.53131

12.13333

11.831,90

7.373,60

300002

CI Venîtun din proprietate

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2,700,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2.700,00

300201

Varsammre din profitul net al regiilor

autonome

32,00

32,00

300205

Venituri dm concesiuni si închirieri

9.900,00

2.600,00

2 600,00

2.000,00.

2.700,00

330002

C2 Vanzan de bunuri si servicii

36.938,04

12.931,31

9.50133

9.831.90

4 673 60

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

AcnvrrATt

9.320,89

5282,89

1.762,00

812,00

1.464.00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.222,89

4.970,89

1.500,00

500,00

1.252,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

448,00

112,00

112,00

112,00

112.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecat», imputatii si despăgubiri

200,00

50,00

50.00

50,00

50,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activilati

450,00

150,00

100,00

150.00

50,06

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,00

500,00

500,00

400.00

412,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.812,00

500,00

500,00

400.00

412,00

3502

AMENZI, PENALITAT1 SI CONFISCĂRI

6,988,00

i.950,00

1.650,00

1.950,00

1.438,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1,350,00

450.00

450,00

450,00

350250

Alte amenzi, penalitatt si confiscări

5.638,00

1.500,00

1200,00

1.500,00

1.438,00

3602

DIVERSE VENITURI

19.095,00

5.775,00

5.41730

6,594,90

1.307.60

360206

Taxe speciale

15.995,04

5.000,00

4.642,50

5.819,90

532,64

360250

Alte venitun

3.099,96

775,00

775,00

775,00

774,96

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-277,85

-576,5 S

171,73

75,00

52,00

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-748.95

-744,68

-427

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

370250

Alte transferuri voluntare

471,10

168,10

176.00

75,00

52,00

410002

IV Subvenții

0,48

0,48

420002

Subvenții de la alte nivele ale

adminisiraiiet publice

0,48

0,48

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

0,48

0,48

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

0,48

0,48

5002

TOTAL CHELTUIELI

247.82531

98 647,52

62.218,09

57.35830

29601,60

01

CHELTUIELI CURENTE

224.238,93

93.796,15

55.558,88

52.056,30

22.827,60

10

TULUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

55.043,10

15.335,20

14.151.13

13.386,93

12.169,84

1001

Cheltuieli salanalc mi bani

52.94538

14.263,28

13.763,52

13.048,24

11.87034

100101

Salarii de baza

50.675,90

13.63338

13.185,04

12.460,04

11397,54

100105

Sporuri pentru condiții de munca

372,00

100,00

91,00

101,00

80,00

1QOIC6

Alte sporuri

97,00

35,00

24,00

33,00

5,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unîlaiit

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

16,88

10,00

4,48

1,20

130

100130

Alte drepturi salanaie in bont

1.383,50

385,00

359,00

353,00

28630

1003

Contribuții

2.097.82

1.071,92

387,61:

338,69

299,60

100301

Contnbulii de asigurari sociale de

stat

49731

497,24

41,03

100302

Contribuții de asigurari de șomaj

16,68

16,69

-0.01

100303

Contribuții de asigurari sociale de

sănătate

16830

16830

Cod

Denumire indicator

Prevedeți anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

TrimJIl

Trim.IV

A

B

1=3+4+516

2

3

4

5

6

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6,41

6,45

-0,04

100306

Contribuții penuu concedii st

indemnizații

45.38

4638

-1,00

100307

Contribuția asigumtone pentru munca

1.363.94

336,96

388,69

338,69

299,60

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

87.017,04

35.572,82

22.906,12

24.596.79

3.94131

2001

Bunun st servicii

47.611.86

22.324,95

12.04334

li.000,18

2.243,49

200101

Furnituri de birou

641,86

284.13

262,19

78,14

17,40

200102

Materiale pentru curățenie

462,09

177,15

99.45

143,84

41,65

200103

încălzit, iluminat si forța molrica

16.315.85

9.309,72

4.341,15

1.673,77

99131

200104

Apa, canal si salubritate

4.354,49

2.589,53

921,19

680,96

162,81

200105

Carburanți si lubrifiami

1.035,90

511,00

328,00

143,30

53,60

200106

Piese de schimb

466,20

197,30

112,00

152,90

4,00

200107

Transport

149,06

65.05

4631

27,56

10.14

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.382,60

740,85

340,16

244,65

56.94

200109

Materiale si prusian de servicii cu

caracter funcțional

508,55

223,15

226,65

42,45

1630

200130

Alic bunuri st servicii pentru

întreținere si funcționare

22.29536

8.227.07

5.366.14

7.812,61

889.44

2U02

Reparații curente

19.305,95

6.59234

5.14333

7.472,54

97,94

2003

Hrana

564,83

149,09

159,74

186.00

70,00

200301

Hrana pentru oameni

534,83

124,09

154,74

186,00

70,00

200302

Hrana pentru animale

30.00

25,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

103,80

65,00

22,80

12,65

335

C<id

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trint.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

41

5

â

200401

Medicamente

26,90

18,90

-0,30

6,60

1,70

200402

Materiale sanitare

30,00

2330

230

3,55

1,05

200403

Reactivi

4,40

2,00

030

1,90

200404

Dezinfectant!

42,50

20,90

20,40

0,60

0,60

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.317,37

495,80

25430

1.504,87

6230

200501

Uniforme si echipament

6,90

3,40

230

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.310,47

492,40

251,70

1303,87

6230

2006

Deplasări, detasan, transfera»

215,80

5530

72,90

82,49

5,11

200601

Deplasări interne, detasan, transferări

192,80

4230

69,40

76,49

4,61

200602

Deplasați in străinătate

23,00

13,00

330

6,00

0,50

2011

Câni, publicații si matenole

documentare

60,90

27,80

14,30

14,00

4,80

2012

Consultanta sî expertiza

164,00

171,75

-9,75

1,25

0.75

2013

Pregătire profesionala

11433

62,87

30,65

10,00

10,71

2014

Protecția muncii

119,17

92,97

25,10

-430

5,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări st

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8.22636

2.474,40

2.46839

2321,01

1.06236

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

110,00

70,00

5,00

5.00

30,00

202401

Comisioane st alte costuri aferente

împrumuturilor externe

io,ooi

10,00

202402

Comisioane si alte costun aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30, UO

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Tritn.III

Trim.lV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

1.00

1.00

2030

Alte cheltuieli

8.101.87

2,989.65

2,676,42

2.091,10

344,70

203001

Reclama st publicitate

363,60

55,50

43,00

263.10

2.00

203003

Prime de asigurare nori-viata

146,80

90.00

41,00

15.80

203004

Chim

465,50

18230

104.00

116,50

6230

203030

Alte cheltuieli cu bunun st servicii

7.125.97

2.661,65

2.488,42

1.695,70

28030

30

TITLUL 01 DOBÂNZI

5.962.00

1.339,00

1.560,00

1.563,00

1.500,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5,924,00

1.339.00

1.535,00

1.563,00

1.487,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.924,00

1.339,00

1 535,00

1.563,00

1.487,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

2530

13.00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38.00

25.00

13,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14,76433

14.76433

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

7.28034

7.28034;

4030

Alte subvenții

7.484,09

7.484,09

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNUATl ALE

ADMINISTRATEI PUBLICE

29.800.50

7,561.80

8 662,00

10.147,40

342930

5101

Transferuri curente

29,800,50

7.561,80

8.662,00

10.147,40

3,42930

$10101

Transferuri către instilutulc publice

23.060.00

5,29530

6.460,00

7.938,40

3.366,30

\_O iX>


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lII

Trini.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

510103

Acțiuni de sannlate

6.74030

2.266,50

2.202,00

2.209,00

63,00

55

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

3.722,77

1.707,43

1.32434

298,00

393,00:

5501

A. Transferuri interne

3.698,77

1.673,43

1.33434

298,00

393,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.961,77

1.225,43

88634

-150,00

550)63

Finanțarea învatamanlujui particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

5502

B .Transferuri curente in stramalate

(către organizații internaționale)

24,00

34,00

-10,00

550204

Alte transferuri curente în strainaialc

24,00

34,00

-10,00

57

TITLUL DC ASISTENTA SOCIALA

20.212,72

12.631,00

4.239,72

3.191,00

151,00

5702

Ajutoare sociale

20,212,72

12.631,00

4239,72

3,191,00

151,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

15.548.72

7.601,00

422437

3.591,00

132,15

570203

Tic bete de tresa si tîchete sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.600,00

5.000,00

-400,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7.716,47

4.884,57

2.71537

-1.126,82

1.243.15

5901

Burse

2.610,58

1.600,00

4,42

*0,49

1.006,65

5911

Asociații si fundații                                    <

3.269,00

2.554,00

2.400,00

-1.685,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cdtural

131,42

20,05

111,37

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

1 108,47

303,57

291,10

277,30

236,50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23916,00

5.066,00

6.774.00

5 307 00

A rr>* M


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

TrinUII

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23.916,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

6.774,00

8101

Rambursări de credite externe

2.944,00

1,472,00

1472,00

810101

Rambursări de credite externe conlrac-

talc de ordonatorii de credite

2.944.00

1.472,00

1472,00

8102

Rambursări de credite interne

20.972,00

5,066,00

5.302.00

5.302,00

5.302,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

20,972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5 302,00

84

Pluti efectuate in anii precedenLi si

recuperate in anul curent

-329,42

4

-214,63

-l 14,79

85

TTTUJL XK PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-329.42

-214.63

-114,79

8501

Plăti efectuate ttl anii precedent* st

recuperate ui anul curent

-329,42

-214,63

-114,79

850101

Plăti efectuate in unit precedent! si

recuperate ui anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-329,42

-214,63

-114,79

510002

Partea ba Servicii publice generale

53.246,80

15.560,00

13.88620

12.792,10

11.00850

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACFIUN1 EXTERNE

41.577,00

11.736,00

10.82950

10215,50

8.796,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.630.90

668926

5.534,14

4.913,50

3.494,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

14 231,00

4.156,00

3.335.00

3.360,00

3.380,00

1001

Cheltuieli salanale in bani

13.706,00

3.881,00

3235,00

3285.00

3.305,00

100101

Salarii de baza

12.970,00

3.684,00

3.044,00

3J03.00

3 J 39,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara umtatii

400,00

100,00

100,00

100,00

100.00

100113

Indemnizații de delegare

10,00

7,00

1.00

i nn

l An

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

S

6

100130

Alte drepturi salariate in bani

326.00

90,00

90,00

81,00

65,00

1003

ContributiE

525.00

275.00

100,00

75,00

75,00

100301

Coninbutii de asigurări sociale de

stat

134,00

134,00

IOO3O2

Contribuții de asigurări de șomaj

4,20

4,20

100303

Contribuții de asigurau sociale de

sănătate

45,00

45,00

100304

Coninbutii de asigurați pentru

accidente de munca st boți profesionale

1,50

1,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9,00

9,00

100307

Contribuita asiguratorie pentru munca

331,30

8130

100.00

75,00

75,00

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

6.239,90

2.49336

2.159,14

1.513,50

74,00

2001

Bunuri si servicii

3,648,05

L624.41

1 133,14

88330

7,00

200101

Furnituri de birou

355.00

200,00

150,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

32.00

9,00

9.00

9,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrice

212,00

110,00

52,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

23,00

9,00

9,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

165.00

100,00

65.00

200107

Transport

30,40

17,40

6,50

630

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

680,00

410,00

210.00

60,00

200109

Materiale si prestau de servicii cu

caracter funcțional

5,00

-5,00

200130

Alte bunun si servicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din caro credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrinuII

Trim.HI

Trim.lV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

întreținere st funcționare

2.150,65

764,01

631,64

755,00

2002

Reparații curente

55,25

55,25

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

75,00

50,00

25,00

200530

Alte obiecte de inventar

75,00

50,00

25.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

91,00

20,00

41,00

30,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferuri

75,00

10,00

40,00

25,00

200602

Deplasări in strainaiate

16,00

10,00

1,00

5,00

2011

Carii, publicații st materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

160,00

150,00

10,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

25,00

-5,00

2014

Proiecția muncii

25,00

10,00

5.00

5,00

5,00

2030

Alle cheltuieli

2.130,60

543,60

965,00

560,00

62,00

203001

Reclama si publicitate

320,00

50,00

27,00

243,00

203004

Chirii

432,00

150,00

103,00

117,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.378,60

343,60

835,00

200.00

59

iTU-UL XI ALTE CHELTUIELI

160.00

40,00

40,00

40,00

40.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrale

160,00

40,00

40.00

40,00

40.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20.972,00

5.066,00

5,302,00

5.302,00

5.302,00

81

TULUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20.972,00

5.066,00

5302,00

5.302,00

5.302,00

8102

Rambutsan de credite interne

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

810205

Rambursați de credite aferente datonet

publice interne locale

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

84

Piatt efectuate in anii precedenti si

1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

TritnJII

Trîm.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-25,90

-19,26

-6,64

85

TULUL XK PLĂTI EFECTUATE IN ANE

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-25,90

-19,26

-6,64

8501

Pluti efectuate in anii precedent! si

recuperate în anul curent

-25,90

-19,26

-6,64

850101

Plăti efectuate in anu precedenti st

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-25,90

-19,26

-6,64

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.597,80

2.415,00

1.491,70

1.008,60

682,50

01

CHELTUIELI CURENTE

5.613,44

2.424,00

1 498,34

1.008,60

682,50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725,90

645,10

633,00

624,00

1001

Cheltuieli salanaie in bani

2.513,18

663,00

621,18

619,00

610.00

100101

Salam de baza

2.438,30

642,80

600,00

601,00

594,50

100113

Indemnizații de delegare

1.38

020

1,18

100130

Alte drepturi salanaie in bani

73,50

20,00

20,00

18,00

15,50

1003

Contribuții

114,82

62,90

23,92

14,00

14,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stal

23,37

23,40

-0,03

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

uo

U!

-0,01

100303

Contribuții de asrgurari sociale de

sanatale

8,60

8,60

100304

Contribuții de asigurari pentru

accidente de munca st boli profesionale

W,

0,30

Afrl

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,19

549

-L00;

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data: 25/08/2018TU:         pag: 13 - mii lei-

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

20)8

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trimî

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

7730

2430

25,00

14.00

14,00

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

1.722,80

955,10

351,60

366,60

49,50

2001

Bunuri si servicii

243,50

140,60

4530

52,10

5,50

200101

Furnituri dc birou

26,50

450

15,50

5,50

1.00

200102

Materiale pentru curățenie

5,00

4,00

1,00

200103

încălzit, iluminat st fona metrica

7130

52,30

1830

0,30

030

200104

Apa, canal si salubritate

2730

10,30

330

13J0

0,30

200105

Carburanți si lubrifiant!

16,00

8,00

3,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

0,50

0,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

mtcmct

39,00

19,00

6,00

13,00

1,00

200109

Materiale si presuri de servicii cu

caracter funcțional

16,50

9,00

5,00

2,00

050

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

41,60

33.00

-6,80

15,00

0,40

2002

Reparații curente

160,00

145,00

15,00

2005

Bunuri dc natura obiectelor dc inventar

26,00

2250

-5,50

8,50

050

200530

Alte obiecte de inventar

26,00

22,50

-5,50

850

050

2006

Deplasări, dcwsari, transferări

37,50

8,50

18,00

10,00

1,00

200601

Deplasau interne, delăsări, transferuri

30,50

5,50

1550

9,00

050

200602

Deplasări trt strainaiatc

7,00

3,00

250

1,00

050

20H

Carii, publicații si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

050

050

2013

Pregătire profesionala

9,00

2,00

6.00

i on

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

TrimI

Trim.it

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2014

Proiecția muncii

2.80

1,50

1,30

2025

Cheltuieli judiciare SI extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

1.239,00

631,00

286,00

279,50

42,50

203001

Reclama si publicitate

40,00

5,00

15,00

18,00

2,00

203003

Prime de asigurare non-viain

3,00

1.00

2,00

203004

Chirii

3,50

2,50

1,00

-0,50

0,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.192,50

622,50

270.00

260,00

40,00

55

TITLUL VW ALTE TRANSFERURI

1.226,64

734,00

492.64

5501

A Transferuri interne

1.202,64

700,00

502,64

550118

Alte transferuri curente interne

1.202,64

700,00

502,64

5502

B.Traasfeniri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

24,00

34,00

-10,00

550204

Alte transferuri curente in strnînatate

24,00

34,00

-10.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9^0

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

36,00

9,00

9.00

9,00

9,Oi)

84

Plăti efectuate in anii prectdcnu si

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00;

-6,64

85

TULUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-15,64

-9,00

■6,64

8501

Ploii efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

45,64

-9,00

•6.64

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîm I

Tritn.ll

TrinUII

irim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-15,64

-9.00

-6,64

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

6.072,00

1.409,00

1.565,00

1.568,00

1,530,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.072,00

1.409.00

1.565,00

L568,00

1,530,00

20

TITLUL n BUNURI Si SERVICII

110,00

70,00

5,00

5,00

30,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

uo,oo

70,00

5.00

5.00

30.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

10,00

10,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

30

TTTUJL III DOBÂNZI

5.962,00

1.339,00

1.560,00

1.563,00

1.500,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5.924,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.487,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

mume directe

5.924.00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.487,00

3002

Dobânzi afercme datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

30020»

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

3K.00

25,00

13,00

600002

Partea 1 Ta Apărare, ordine publica st

siguranța naționala

12,769,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2,476,70

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

12.769,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.476,70

01

CHELTUIELI CURENTE

12.769,20

3.127,10

3.250.30

3.915,10

2.476.70

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.HI

Trim.IV

A

B

KJ+4+5+6

2

3

4

5

6

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

221.00

66,00

55,00

51,00

49,00

1001

Cheltuieli saianale in bani

211,20

60 J0

53,00

49,00

49,00

100101

Salarii de baza

202,20

58,20

50,00

47,00

47,00

100113

indemnizații de delegare

1.00

1,00

100130

Alte drepturi saianale in bani

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1003

Contribuții

9,80

5,80

2,00

2.00

100301

Contribuții dc asigurări sociale de

stat

2,50

2,50

100302

Contribuții de asiguran dc șomaj

0.10

0,10

100303

Contribuții de asiguran sociale de

sanatate

1.00

1,00

100304

Contribuții dc asigurări pentru

accidente de munca si boit profesionale

0,05

0,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,15

0,15

100307

Contribuim asigutaloric pentru munca

6,00

2,00.

2,00

2,00

20

rm-UL n bunuri si servicii

222,00

100,90

65,10

54,00

2,00

2001

Bunuri si servicii

73,00

46,00

18,00

7,00

2,00

200101

Fumilun de birou

1,50

1,00

0,50

200102

Materiale pentru curatenic

U0

1,00

0,50

200.103

încălzit, iluminat si forța motnca

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți st lubrifiant!

5,00

5.00

200108

Fosta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6.00

6,00

Data î 25/08/2018 Tit:pag: 17  ■ mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

16,00

2,00

6,00

6,00

2,00

2002

Reparații curente

2,50

3.00

-0,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

030

0,20

OJO

2(10401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4,70

3,20

1,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

4,70

330

1,00

0,50

2006

Deplasări, detașări, transferări

3,00

1,00.

2,00

200601

Deplasări interne, detașări, transferări

3.00

1,00

2,00

2011

Câni, publicații st materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1.00

2014

Proiecția muncii

2,00

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

135,00

45,00

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

135,00

45.00

45,00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.323,00

2.959.40

3.129,40

3 «09,30

2.424,90

5101

Transferuri curente

12.323.00

2.959.40

3.129,40

3,809,30

2.424.90

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.323,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

2.424.90

59

TULUL XI ALTE CHELTUIELI

330

0,80

0,80

0,80

0,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrale

320

0,80

0,80

0.80

0,80

650002

Partea lB-a Cheltuieli socitd-culturale

108.905,85

43.691,99

29010,96

24.618J8

11.58432

6502

INVATAMANT

23.814,50

9.959,57

5.495.55

5 115 70

t 4V>S

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trimi

Trim.ll

Trim.lH

Trim.1V

A

B

1=314+5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

23.93835

10.03037

5.548,80

5335,70

3.023,68

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

18.404,95

7.887,03

4.484,07

4.526,82

1.507,03

2001

Bunuri si servicii

13.122,11

6.420,80

3.57634

1.822,61

1302.16

200101

Furnituri de birou

98,66

30,63

25,19

27,94

14.90

200102

Materiale pentru curățenie

271,99

88,15

62,35

96,54

24.95

200103

încălzit, iluminat si forța moinca

9.492,73

5.276,94

2.477,76

831.12

906,91

200104

Apa. canal si salubritate

1.38039

455,13

427,89

376,06

121.51

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

76,31

21,65

31,46

14,06

9,14

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

350,80

109,90

10631

87,70

46,99

200109

Materiale st prestnn de servicii cu

caracter funcțional

157,05

45,15

62,40

38,20,

1130

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.293,18

392,45

38338

350,99

166.46

2002

Reparații curente

1.538,63

730,61

11,74

648,34

77.94

2004

Medicamente si materiale sanitare

12,00

4,80

130

4,10

1,80

200401

Medicamente

2.10

0,80

030

0,50

0.60

200402

Materiale sanitare

3,20

1,10

030

130

0,70

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectând

230

0,90

0,40

0,50

030,

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.363,37

630

107,10

1.209,77

40,00

200501

Uniforme si echipament

3,50

1,00

2,00

030

200530

Alte obiecte de inventar

1.359,87

5,50

105,10

1.20937

40,00

2006

Deplasări, detasan, transferări

34,80

17,70

750

S JO

4a*

Data : 25/08/2038 Th:         pag: 19 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

.       A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

20060I

Deplasau interne, delăsări, transferări

34,80

17.70

730

5,49

4,11

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

15,40

330

430

3,50

430

2013

Pregătire profesionala

46,53

14,62

14,70

835

8,96

2014

Proiecția muncit

930

4,60

4,40

0,30

2019

Contribuții ale administrației publice

locale Ia realizarea unor lucruri st

servicii de interes public local, în baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.22636

674,40

66839

821,01

62,56

2030

Alte cheltuieli

3635

9,70

18,20

3,45

530

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

36,55

9,70

1830

3,45

530

55

TOTUL VII ALTE TRANSFERURI

1.855,60

513,34

50130

448,00

393,00

5501

A. Transferuri interne

1.855,60

51334

50136

448,00

393,00

550118

Alic transferuri curente interne

118,60

6534

5336

550163

Finanțarea învățământului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

936,00

30,00

539,00

250.00

117,00

5702

Ajutoare sociale

936.00

30,00

539,00

250,00

117,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

872,00

523,85

250,00

98,15

570203

Tichcic de cresa si tichete sociale

pentru grad'mita

64,00

30,00

15,15

18,85

59

TULUL XI ALTE CHELTUIELI

2.742,00

1.600,00

24,47

110,88

1.006.65

5901

Burse

2.61038

1.600.00

4,42

-0.49

1.006,65

5922

Acțiuni cu caracter științific st

socio-culiurat

131,42

■ 4 • ^*1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.IIi

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

84

Plăti efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent

4 24,05

-70,80

-5325

85

TITLUL XK PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-124,05

-70,80

-5325

8501

Plăti efectuate m anii precedent! si

recuperate in anul curent

-124,05

-70,80

-5325

850101

Plăti efectuate in anti precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului loca)

-124,05

-70,80

-53,25

6602

SANATATE

6.740,50

2.416,50

2.202,00

2.059,00

63,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.746,97

2.42022

2204,75

2.059,00

63,00

51

TITLUL V) TRANSFERURI INTRE UNfTATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.740,50

2.266,50

2202,00

2209,00

63,00

5101

Transferuri curente

6.740,50

2.266,50

2202,00

2.209,00

63,00

510)03

Acțiuni destinatele

6.740,50

2.26640

2202,00

2209,00

63,00

55

TITLUL Vi) ALTE TRANSFERURI

6,47

153,72

2,75

-150,00

5501

A. Transferuri interne

6,47

153,72

2,75

-150,00

550118

Alte transferuri curente interne

6,47

153,72

2,75

-150,00

84

Piști efectuate ui anii precedent! si

recuperate in anul curent

•6,47

-3,72

-2,75

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-6,47

•3,72

-2,75

8501

Pluti efectuate în anii precedenti si

recuperate in anul curent

-6,47

-3,72

-2,75

850101

Plăti efectuate in anii preccdenti si

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data: 25/08/2018 Tit:pag: 21 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.IH

Trîm.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-6,47

-3.72

-2,75

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

24,580,60

8.481,90

8.047,60

6.241,75

1.80935

01

CHELTUIELI CURENTE

24.602,46

8.495,52

8.055,84

6.241,75

L80935

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3,531,00

948,00

890,00

950,00

743,00

1001

Cheltuieli salanale in bani

3.375,70

871,70

865,00

923,00

716.00

100101

Salarii de baza

3.189,70

816,70

814,00

872,00

687,00

100106

Altcsporun

8,00

5,00

1,00

1,00

1.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

178,00

50,00

50,00

50,00

28,00

1003

Canin lunii

15530

76,30

25.00

27,00

27,00

10030!

Contribuții de asigurări sociale de

stat

32,00

32,00

100302

Contribuții de asiguran dc șomaj

1,00

1,00

100303

Contnbuni de asigurări sociale de

sanatste

11,00

11,00

100304

Contribuții de asiguran pentru

accidente de munca si boit profesionale

0,50

0.50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,80

4.80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

(06,00

27,00

25.00

27,00

27,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7.262,86

2.703,62

1.808,24

2.650,65

100,35

2001

Bunuri st servicii

3.785,59

1.497,00

752,84

1.5(8,75

17,00

200101

Furnituri de birou

1,00

0,50

0,50

200102

Materiale pcntnt curaienic

81,00

40,00

15,00

15,50

10,50

200103

Încălzii iluminat si forța motnca

1,063,45

550,00

279.00

21045

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.Il

TrimJIl

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200104

Apa. canei si salubritate

39350

155,00

155,00

8250

1.00

200105

Carburanți si lubnfianti

152,50

90,00

25,00

3750

200106

Piese dc schimb

119,00

18,00

1,00

100,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, rv.

internet

15,00

12,00

1,00

1,00

1.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1,960,14

632,00

276.84

1.051.30

2002

Reparații curente

740,02

280,02

190,00

270,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

46,70

22,00

22,00

2,35

0.35

200401

Medicamente

0,20

0.10

0,10

200402

Materiale sanitare

630

2,00

2,00

2,15

0,15

200404

Dezinfectând

40,20

20,00

20,00

0.10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

267,00

217,00

-35.00

83,00

2,00

200530

Alte obiccie de inventar

267,00

217,00

-35,00

83,00

2,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

2.00

2,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

2,00

2,00

2013

Pregătire profesionala

1.00

3,00

5.00

-7,00

2014

Proiecția muncii

12,00

20,00

2,00

-10,00

2030

Alte cheltuieli

2,40855

662,60

871,40

793,55

81.00

203003

Prime de asigurare non-viato

0,80

1,00

*0,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.407,75

661.60

871,40

793,75

81,00

51

TTTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.737,00

2.335.90

3.330,60

4,129.10

941,40

5101

Transferuri curente

10.737,00

2.335,90

3.330,60

4.129,10

94i,40

510101

Transferuri culte instituțiile publice

10 737,00

2.335,90

3.330.60

4     in

1 1

Data: 25/08/2018 'Ftt;         pag: 23 -miiIci-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim. III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.071,60

2.508,00

2.0Z7.00

«1.488,00

24,60

5911

Asociații si fundații

2.369,00

2.054.00

2.000,00

-1.685,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105.60

27,00

27,00

27,00

24,60

84

Plăti cfeciuaie in anii preccdenii si

recuperate in anul curent

-21,86

-13,62

-8,24

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE ÎN ANUL

-21,86

-13,62

-8,24

8501

Plăti efectuate în anii precedent! si

recuperate in anul curent

-21,86

-13,62

■*8,24

850101

Pluti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bufetului local

-21,86

-13,62

-8,24

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

53.770,25

22.834,02

13.265,81

10,981,93

6.688.49

01

CHELTUIELI CURENTE

53.795,27

22.841,03

13.283,82

10.981,93

6.688,49

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

24.211.10

6.458,80

6.656,53

5.826,93

5.268,84

1001

Cheltuieli salariate in bani

23.344^0)

6.017,18

6.496,84

5.683,24

5.147,24

100101

Salarii de baza

22.542,50

5.788,18

6.303,84

5.461,24

4 989,24

100105

Sporun pentru condiții de munca

372,00

100,00

91,00

101,00

80.00

100106

Alte sporuri

43,00

12,00

12,00

21,00

-2,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani                       \

386.00

116,00

90.00

100,00

80,00

1003

Contribuții

866,60

441,62

159,69

143.69

121,60

100301

Contribuții de asigurau sociale de

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.II!

Trim.IV

A

B

1-3+4+546

2

3

4

5

6

StHt

21334

21334

100302

Contribuții dc asiguran de șomaj

7,08

7.08

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

70,00

70.00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3.05

3,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

17,69

17,69

100307

Contribuiai asiguratone pentru munca

555.44

130,46

159.69

143,69

121,60

20

TITLUL O BUNURI SI SERVICII

8.85232

3.122.09

2387,58

2.075,50

1.267,35

2001

Bunuri Si servicii

1,777.45

956,45

355,55

307,70

157.75

200101

Furnituri dc birou

15030

40.00

70,00

39,20

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

20,60

5,00

6,60

7,80

1,20

200103

încălzit iluminat st forța metrica

74930

35530

183,10

130,90

80,00

200104

Apa, canal si salubritate

21830

81,10

5230

47,60

37.00

200105

Carburanți si lubrîfîanti

12,40

8.00

2,80

1,60

200106

Piese de schimb

18,10

2,00

1,00

11,10

4.00

200107

Transport

3335

22,00

5,35

5,00

1,00

200108

Posta» telecomunicații, radio, tv,

internet

272,00

168,75

17,75

77,75

7,75

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

35,00

14,00

935

7,25

430

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

26830

26030

10,00

-21,70

19,70

2002

Reparații curente

214,04

3135

1759

IxK IA