Hotărârea nr. 314/2018

Hotărârea nr. 314 din 31.08.2018 privind modificarea HCL nr. 19/2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sărata, d-lui Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004.

7f//       <<7f/HOTĂRÂREA NR. 314 DIN 31.08.2018 privind modificarea HCL nr. 19/ 2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sărata, d-lui Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 34690/ 03.08.2018 a domnului Carp Toma prin care solicită atribuirea în proprietate a locului de veci din Cimitirul Sărata;

-Referatul nr. 34690/ 16.08.2018 al Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Secția Administrația Cimitirelor prin care se propune modificarea HCL nr. 19/ 2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sărata, d-lui Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8377/ 23.08.2018;

-Raport al compartimentelor de resort înregistrat cu ni’. 8378/ 23.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1358/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1359/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1360/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1361/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 5 alin. 1, lit. „i” din Legea nr. 341/ 2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brașov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, modificată și completată;

-Sentința Civilă a Tribunalului Bacău nr. 245/ 2006 pronunțată în dosarul nr. 1214/ 2006, rămasă irevocabilă;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61(2), ale art. 115(1) lit. ”b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 59 (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (9) și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată:

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se modifică art. 1 și va avea următorul cuprins:

”Se atribuie în proprietate, fără plată, un loc de veci în Cimitirul Sărata, parcela 3B, rândul 10, poziția 8 B, d-lui Carp Toma din Bacău ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004 în vederea punerii în executare a Sentinței Civile ni*. 245/ 2006 a Tribunalului Bacău pronunțată în dosarul nr. 1214/ 2006, rămasă irevocabilă.”

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 19/2011 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, Secția Administrarea Cimitirelor.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Secția Administrarea Cimitirelor și d-lui Toma Carp.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


r     CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI