Hotărârea nr. 313/2018

Hotărârea nr. 313 din 31.08.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 100628/28.10.2009 de la d-na Bortoş Mihaela, la dl. Ungureanu Vasile

)/)

< /1        /tfft

yZ/rZ (f// , lZ3<vr •<///

■# (U/Sf /fff/    ra/a/ O //ff jff<‘f/t(?/Z//

HOTĂRÂREA NR, 313 DIN 31.08.2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 100628/28.10.2009 de la d-na Bortoș Mihaela, la dl. Ungureanu Vasile

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea d-lui Ungureanu Vasile, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 33602/20.07.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 100628/28.10.2009 de la d-na Bortos Mihaela;

-Cererea d-nei Bortoș Mihaela, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 33601/20.07.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 100628/28.10.2009 către dl. Ungureanu Vasile ;

-Contractul de Concesionare nr. 100628/28.10.2009 încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Bortoș Mihaela;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 1412/19.06.2018 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena;

-Referatul nr.8344/23.08.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr.8345/23.08.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.8346/23.06.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1355/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1356/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1357/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 * 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 100628/28.10.2009 incheiat pentru suprafața de 28,44 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la d-na Bortoș Mihaela, la dl. Ungureanu Vasile.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART, 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART, 4- Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI