Hotărârea nr. 312/2018

Hotărârea nr. 312 din 31.08.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 41521/27.12.1999, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69207/21.12.2010 de la S.C. VRANPREST S.R.L., la d-na Pogar Cecilia.

7c ('/f.if7fft/777 ca/«7 Q 7/aHtcf'/iiu/ut //(«w.

HOTĂRÂREA NR. 312 DIN 31.08.2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 41521/27.12.1999» asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69207/21.12.2010 de ia S.C. VRANPREST S.R.L., Ia d-na Pogar Cecilia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Cererea d-nei Pogar Cecilia, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 33001/13.07.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 41521/27.12.1999, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69207/27.12.2010 de la S.C. VRANPREST S.R.L.;

-Cererea S.C. VRANPREST S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 33000/13.07.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 41521/27.12.1999, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69207/21.12.2010 către d-na Pogar Cecilia;

-Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 856/18.06.2018 la Biroul Individual Notarial Băisan Andrei-Helius;

-Referatul nr.8347/23.08.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr.8348/23.08.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cunr.8349/23.08.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1351/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1352/29,08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1353/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1354/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 41521/27.12.1999 încheiat pentru suprafața de 10,80 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69207/21.12.2010, de la S.C. VRANPREST S.R.L., la d-na Pogar Cecilia.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu noul proprietar al construcției.

ART, 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Încasări Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘED1            TĂf CO SEMNEAZĂ SECRETA] UNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI