Hotărârea nr. 311/2018

Hotărârea nr. 311 din 31.08.2018 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 69336 din 13.10.2015, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 35646/09.09.2016, incheiat intre Municipiul Bacau si M.C. MED S.R.L. pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 – 5.

c /tâ          < <//Cf/ C'    Mf'cf/uu/fff ^fâactîn

HOTĂRÂREA NR. 311 DIN 31.08.2018

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 69336 din 13.10.2015, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 35646/09.09.2016, incheiat intre Municipiul Bacau si M.C. MED S.R.L. pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea nr. 35/18.07.2018 a D-nei Caliman Marilena, medic primar medicina de familie, administrator al M.C. MED S.R.L., din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 33512/20.07.2018;

-Contractul de concesionare nr. 69336/13.10.2015, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 35646/09.09.2016, incheiat intre Municipiul Bacau si M.C. MED S.R.L.;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari cu nr.835O din 23.08.2018;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr.8351 din 23.08.2018; -Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat cu nr. 8352 din 23.08.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1347/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1348/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1349/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1350/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Prevederile art. 29(1)(2), ale art. 34(1), lit. ‘T’din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « a » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 69336/13.10.2015, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 35646/09.09.2016, incheiat intre Municipiul Bacau si M.C. MED S.R.L. cu sediul in Bacau, str. Panselelor, nr. 4, sc. A, ap 14, reprezentata de administrator dr. Caliman Marilena - medic primar medicina de familie, pentru spațiul cu destinația cabinet medical, situat in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5, format din 8 incapen in suprafața totala de 71,58 m.p. si teren in suprafața totala de 25,36 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie pentru o perioada de 2 (doi) ani începând de la data de 28.08.2018 pana la data de 27.08.2020, cu posibilitatea prelungirii la solicitarea concesionarului dar nu mai mult de data adjudecării prin licitație publica a vanzarii spațiului si terenului aferent acestuia.

ART. 2 - Contractul de concesionare inceteaza de plin drept in situația in care adjudecarea prin licitație publica pentru vanzarea spațiului cu destinația cabinet medical si a terenului aferent acestuia are loc inainte de expirarea perioadei de 2 (doi) ani.

ART. 3 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 69336/13.10.2015, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 35646/09.09.2016, raman neschimbate.

ART. 4 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa incheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei cu 2 (doi) ani la Contractul de Concesionare nr. 69336/13.10.2015, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 35646/09.09.2016, incheiat intre Municipiul Bacau si M.C. MED S.R.L.

ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


f     CONT

SECRETAR NICOL