Hotărârea nr. 310/2018

Hotărârea nr. 310 din 31.08.2018 privind trecerea construcțiilor reprezentând locuințe pentru tineri destinate închirierii din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului

;/> ■

(ft/     trecut

/fSf/fft/^ocrr/cr/ O Mumc          acarr

HOTĂRÂREA NR. 310 DIN 31.08.2018

privind trecerea construcțiilor reprezentând locuințe pentru tineri destinate închirierii din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa Guvernului României - Secretariatului General al Guvernului nr. 8337/ 11.07.2008 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 42517/ 14.07.2008;

-Adresa Guvernului României - M.D.R.L nr.l 18785/ DPCL/ 14.10.2008 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 52661/ 16.10.2008;

-Adresa Guvernului României - M.D.R.L nr. 109638/ LB/ 04.09.2008 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 52683/10.10.2008;

-Adresa Guvernului României - M.D.R.L nr. 30498/ 14.05.2009 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 34350/19.05.2009;

-Adresa Guvernului României - Secretariatului General al Guvernului nr. 7480/ 06.05.2009 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 90420/ 08.05.2009;

-Nota Ministerului Dezvoltării Rurale și Locuinței nr. 20/ 740/ D.N.A. din 29.04.2009;

-Adresa ANL nr. 8559/ 05.06.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 65401/ 10.06.2013;

-Adresa A.N.L. nr. 14619/ 18.08.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 37753. 22.08.2016;

-Adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 528082/ 23.07.2014;

-Referatul nr. 8045 din 10.08.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune spre aprobare trecerea construcțiilor reprezentând locuințe pentru tineri destinate închirierii din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului;

-Expunerea de motive nr. 8195/ 20.08.2018 a Viceprimarului Municipiului Bacău;

-Raportul de specialitate nr. 8196/ 20.08.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1342/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1343/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1344/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1345/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1346/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile H.C.L. nr. 212/ 2013 privind aprobarea trecerii locuințelor pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului și pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente;

-Prevederile art. 8 alin. (2) și ale art. 10 (1) din Legea nr. 152/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 9 alin. (2) și ale art. 10 (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. J17 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată; -Prevederile art. 34 (1) lit. „i" din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea -Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (9) și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă trecerea construcțiilor reprezentând locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 și înregistrate ca mijloace fixe în perioada 01.01.2004-24.04.2008, cu datele de identificare precizate în Anexa nr.l, parte integrantă a prezentei hotărâri, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului conform prevederilor Legii nr. 152/1998.

Art. 2.Construcțiile reprezentând locuințe pentru tineri destinate închirierii prevăzute în Anexa nr. 1 după trecerea lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Art. 3. - înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul privat al statului a blocurilor de locuințe trecute în proprietatea privată a statului, cu datele de identificare precizate în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri, se va face conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. - Se aprobă trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Bacău a terenurilor aferente imobilelor - locuințe pentru tineri destinate închirierii, identificate în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Consiliul Local al Municipiului Bacău stabilește valorile de vânzare potrivit prevederilor Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/ 2001, cu modificările și completările ulterioare și efectuează operațiunile de publicitate imobiliară, în condițiile legii, pentru locuințele din blocurile prevăzute la art. 1.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 212/ 2013.

Art. 7. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

Art. 8. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

Art. 9. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


SECRETA NICO


CONTRASEMNEAZĂ

TARUL MUNICIPIULUI BACĂU 3OLAE-QVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR. 310 DIN 31.08.2018

DATELE DE IDENTIFICARE a construcțiilor de locuințe care se transmit din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea privata a statului și rămân în administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău

Nr. Cri.

Denumirea construcției, adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite construcția

Persoana juridică la care se transmite construcția

Caracteristicile tehnice ale construcțiilor/imobilului

Bloc de locuințe

ANL

Str.Făgăraș (fostă

Bucegi) nr.4, (bl.3, sc.A)

Nr.cadastral 83961-C1

C.F. nr.83961-Cl

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=397,63mp

Aria desfășurată construitâ=2.347,15mp Număr de apartamente: 25

Din care: cu 1 cameră =10

cu 2 camere =15 valoare de inventar* 2.638.152 lei

Regim înălțime P+3E+M AnPJ.F. = 2007

Bloc de locuințe ANL

Str.Făgăraș (fostă Bucegi) )  nr.4,

(bL4, sc.B) Nr.cadastral 83961-C1

C.F. nr.83961-Cl

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=397,37mp Aria desfășurată construită=1.948,48mp Număr de apartamente: 20

Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar* 2.614.089 lei

Regim înălțime P+3E

An P.I.F. = 2007

Bloc de locuințe

ANL

Str.Făgăraș (fostă

Bucegi) nr.6,( bl.5, sc.A)

Nr.cadastral 83962-C1 C.F. nr.83962-Cl

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr =.397,63mp Aria desfășurată construită=2.347,15mp Număr de apartamente: 25

Din care: cu 1 cameră =10

cu 2 camere =15 valoare de inventar* 2.627.958 lei

Regim înălțime P+3E+M An P.LF. = 2007

Bloc de locuințe ANL

Str.Făgăraș (fostă Bucegi) ) nr.6,(

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=397,37mp

Aria desfășurată construită=l ,948,48mp Număr de apartamente:

bl.6, scJB) Nr.cadastral 83962-C1

C.F. nr. 83962-C1

20

Din care: cu 1 cameră -8 cu 2 camere =12 valoare de inventar= 2.603.885 lei

Regim înălțime P+3E

AnP.LF. = 2007

Bloc de locuințe

ANL

Str.Făgăraș (fostă Bucegi) ) nr.8,( bL7, sc.A) Nr.cadastral 83964-C1

C.F. nr.83964-Cl

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=397,64mp

Aria desfășurată construită=2.347,15mp Număr de apartamente: 25

Din care: cu 1 cameră =10

cu 2 camere =15 valoare de inventar= 2.638.152 lei

Regim înălțime P+3E+M An P.I.F. = 2007

Bloc de locuințe ANL

Str.Făgăraș (fostă Bucegi) ) nr.8, , (bl.8, sc.B) Nr.cadastral 83964-C1

C.F. nr.83964-Cl

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=398,36mp Aria desfășurată construită=l .952,44mp Număr de apartamente: 20

Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar» 2.614.079 lei

Regim înălțime P+3E AnPXF. = 2007

Bloc de locuințe ANL

Str.      Depoului

nr.80, (b!.2, sc.B) Nr.cadastral 64992-C1

C.F. nr.64992-Cl

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=395,5mp Aria desfășurată construîtă=l .941 mp Număr de apartamente: 20

Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar= 2.634.519 lei

Regim înălțime P+2E+M

AnP.LF. = 2008

Bloc de locuințe ANL

Str.      Depoului

nr.80, (bl.3 sc.A) Nr.cadastral 64992-C1

C.F. nr.64992-Cl

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=395,5mp

Aria desfășurată construită= 1.94 Imp Număr de apartamente: 20

Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar»

2 634.519 lei Regim înălțime P+2E+M

An P.I.F. = 2008

Bloc de locuințe ANL

Str.      Depoului

nr.82, (bl.4 sc.A) Nr.cadastral 64993-C1

C.F. nr.64993-Cl

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=396,5mp Aria desfășurată construită» 1 .945mp Număr de apartamente: 20

Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar= 2.620.768 lei

Regim înălțime P+2E+M

AnP.LF. = 2008

Bloc de locuințe

ANL

Str.     Depoului

nr.82, (bl.5 scJ3) Nr.cadastral 64993-C1

C.F. nr.64993-Cl

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=396,5mp Aria desfășurată construită=1.945mp Număr de apartamente: 20

Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar= 2.620.768 lei

Regim înălțime P+2E+M AnP.LF. = 2008

Bloc de locuințe ANL

Str.      Depoului

nr.84t (bl.6 sc.B) Nr.cadastral 64994-C1

C.F. nr.64994-C2

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=396,5mp Aria desfășurată construită» 1 .945mp Număr de apartamente: 20

Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar= 2.619.050 lei

Regim înălțime P+2E+M AnP.LF. = 2008

Bloc de locuințe ANL

Str.      Depoului

nr.84, (bl.7 scj\) Nr.cadastral 64994-C1

C.F. nr.64994-Cl

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr =3963mp

Aria desfășurată construită»1.945mp Număr de apartamente: 20

Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar» 2.619.050 lei

Regim înălțime P+2E+M

AnP.LF. = 2008

Bloc de locuințe ANL

Str.      Depoului

nr.86, (bl.8 sc.B) Nr.cadastral 64995-C1

C.F. nr.64995-Cl

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=396mp

Aria desfășurată construită»1.943mp Număr de apartamente: 20

Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere=12 valoare de inventar»

2.613.893 Iei

Regim înălțime P+2E+M

AnP.LF. = 2008

Bloc de locuințe ANL

Str.      Depoului

nr.86, (bl.9 sc.A) Nr.cadastral 64995-C1

C.F. nr.64995-Cl

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=396mp

Aria desfășurată construită®1.943mp Număr de apartamente: 20

Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar® 2.613.893 lei

Regim înălțime P+2E+M AnPXF. = 2008

Bloc de locuințe ANL,

StnLetea nr.46A, bl.l, sc.A, Nr.cadastral 62487-C1

C.F. nr.62487-Cl

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.la sol = 396mp

Aria desfășurată construită=l .940,34mp Număr de apartamente :20

Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar® 2.529346 lei,

Regim înălțime P+2E+M AnP.LF. = 2006

Bloc de locuințe ANL

Str.Letea nr.46A, bl.2, sc. B Nr.cadastral 62487-C1 C.F.nr.62487-Cl

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=396mp

Aria desfășurată construită®1.940,34mp Număr de apartamente :20

Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar® 2.462.989 lei

Regim înălțime P+2E+M

AnP.LF.® 2006

Bloc de locuințe ANL

Str.Letea nr.50 bis, bl.3, sc.A Nr.cadastral 76018-C3

C.F. nr.76018-C3

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=396mp

Aria desfășurată construită®1.940,34mp Număr de apartamente: 20

Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere =12 valoare de inventar® 2.597.090 lei

Regim înălțime P+2E+M An P.LF. =2007

Bloc de locuințe ANL

Str.Letea nr.50 bis, bl.4, sc.B,

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=396mp

Aria desfășurată construită®1.940,34mp Număr de apartamente

Nr cadastral 760I8-C3 C.F.nr,76OI8-C3

:20

Din care: cu 1 cameră =8 cu 2 camere = 12 valoare de inventar-2.583.499 lei

Regim înălțime P+2E+M

An P.I.F. = 2007

PREȘEDINTE CIOCOSECRETAREMNEAZĂ

CIPIULUI BACĂU


- OVDDIU POPOVICI


director adjunct

BARDAȘU CRIȘTlNA


7RJȘ’


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 310 DIN 31.08.2018Dotele de identificare ale Imobilelor ce se transmit din domeniul public ai municipiului Bacau in domeniul privat al statului

Nr. Cri.

Adresa Imobil

Administratorul bunului

Cod unic identificare al administratorul ui bunului

Număr de identificare MFPal bunului

Cod de dasificutie al bunului

Caracteristici tehnice

Suprafața Construita

Suprafața desfasurata

Regim de înălțime

Suprafața teren

Număr CF

)

gr Lelea 4b

Consiliul l-ocal al Municipiului Bacău

4278337

Se va atribui

828.12- Imobile cu destinație de locuințe

792

3830,68

S+P+2tM

79X00

62487X1

2

str, Lerea SObls

Consiliul Local al Municipiului Bacău

4278337

Se va atribui

828.12- Imobile cu destinație de locuințe

792

388038

S+P+2+M

792.00

7601B-C3

3

«t. Fagaras 4

Consiliul Local ol Municipiului Bacău

4278337

Se va atribui

828.12- Imobile cu destinație de locuințe

79S

4295.63

S+P+3+M

795.00

83961-U

4

Fagaras6

Consiliul Local al Municipiului Bacău

4278337

Se va atribui

8-28.J 2-Imobile cu destinație de locuințe

795

4295,63

5+P+3+M

795,00

83962X1

5

sv, Fagaras B

Consiliul Local ol Municipiului Bacău

4278337

Se va atribui

828.12-Imobile cu destinație de locuințe

796

4299,64

S+P+3VM

796.00

83964Q

6

str. Depoului 80

Consiliul Local al Municipiului Bacău

4278337

Se va atribui

8.28.12- Imobile cu destinație de locuințe

791

3882

StP+2+M

791.00

64992X1

7

str. Depoului 82

Consiliul Local al Municipiului Bacău

4278337

Se va atribui

828.12-Imobile cu destinație de locuințe

793

3890

S*P+2*M

795.00

64993-0

8

str. Depoului 84

Consiliu) Local al Municipiului Bucău

4278337

Se va atribui

828.12- Imobile cu destinație de locuințe

793

3890

S+P+2+M

793.00

64994-Ci

9

str. Depoului 86

.

Consiliul Locul al Municipiului Bacău

4278337

Se va atribui

828.12- Imobile cu destinație de locuințe

792

3886

S+P+2*M

792.00

64995 aCIOCODJ

1 Sx*
%


SECRET


NTRASEMNEAZA

UL MUNICIPIULUI BACĂU OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 310 DIN 31.08.2018

DATELE DE IDENTIFICARE

A terenurilor care se transmit din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea privată municipiului Bacău

Nr.

Crt

Adresa terenului

Nr. cadastral/ Carte Funciară

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Teren str. Făgăraș nr.4

Nr.cadastral 83961

C.F. 83961

Suprafața = 795mp, conform planurilor de amplasament și delimitare, Anexa 2.1

2.

Teren, str. Făgăraș nr.6

Nr.cadastral 83962

C.F. 83962

Suprafața = 795mp, Conform planurilor de amplasament și delimitare, Anexa 22

3.

Teren, str. Făgăraș nr.8

Nr.cadastral 83964

C.F. 83964

Suprafața - 796mp.

Conform planurilor de amplasament și delimitare, Anexa 2.3

4.

Teren, str. Depoului nr.80

Nr.cadastral 64992

C.F 64992

Suprafața =791 mp, conform planurilor de amplasament și delimitare, Anexa 2.4

5.

Teren, str. Depoului nr.82

Nr.cadastral 64993

C.F. nr. 64993

Suprafața = mp,793 conform planurilor de amplasament și delimitare, Anexa 2.5

6

Teren, str. Depoului nr.84

Nr.cadastral 64994

C.F. nr. 64994

Suprafața = 793mp, conform planurilor de amplasament și delimitare, Anexa 2.5

Teren, str. Depoului nr.86

Nr.cadastral 64995

C.F. nr. 64995

Suprafața = 792mp, conform planurilor de amplasament și delimitare, Anexa 2.5

Teren, str. Letea nr.46

Nr cadastral 62487

C.F. nr.62487

Suprafața = 792mp, conform planurilor de amplasament și delimitare. Anexa 2.5

Teren Str.Letea nr .50 bis

Nr.cadastral 76018

C.F. nr76OI8

Suprafața = 792mp, conform planurilor de amplasament și delimitare, Anexa 2.5

PREȘEDINTE DE ȘED1N CIOCODEIMIHAELA.       CO

SECRETAR NICO


DIRECTOR ADJUNCT, ‘'------ STINA

BARDAȘUSEMNEAZĂ MUNICIPIULUI BACĂU

- OVIDIU POPOVICI