Hotărârea nr. 31/2018

Hotărârea nr.31 din 31.01.2018 pentru completarea H.C.L. nr. 338 din 29 noiembrie 2016 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău.

âv>

(/f/</< /ff/ ^3acăc/

S'^    ’

^fu/.if/ff// ^<:<a/a/ Q //ff/tf<-f//.f(t/f/f Qfâacăf/

MM

KM


HOTĂRÂREA NR. 31 DIN 31.01.2018

pentru completarea H.C.L. nr. 338 din 29 noiembrie 2016 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău nr. 24288/18.12.2017 prin care se solicită ca serviciile de pază să se asigure de către Poliția Locală a Municipiului Bacău;

-Referatul nr. 344/09.01.2018 al Poliției Locale a Municipiului Bacău prin care se propune asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Municipiului Bacău de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 345/09.01.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 346/09.01.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 133/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 134/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3,nr. și nr.l35/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 338/ 2016 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 6 lit. h) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 17 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

-Prevederile art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2), art. 61 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) și ale art. 117 alin.(l) lit.a) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 alin. (1) lit. i) din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (1) și alin. (9) și art. 45(1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.La art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 338/2016 se introduc două noi obiective a căror pază și protecție va fi asigurată de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău după cum unnează:

  • - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău - Ștefan cel Mare nr. 17A (1 post - permanent, 24h/24h);

  • - Clubul Pensionarilor - Aleea Ghioceilor nr. 2 (1 post - 8 h, de luni până vineri).

Art.2.Celelalte prevederi ale H.C.L. 338 din 29 noiembrie 2016 sunt și rămân în vigoare.

Art.3.Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art.4.Hotărârea va fi comunicată Poliției Locale a Municipiului Bacău și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art.5.Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNA-PRAVĂT IONELA-CRISTINA / * / C / ’Z H

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVi