Hotărârea nr. 309/2018

Hotărârea nr. 309 din 31.08.2018 privind completarea HCL nr. 22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău


HOTĂRÂREA NR. 309 DIN 31.08.2018 privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Referatul nr. 78323/ 08.08.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8179 din 20.08.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 8180 din 20.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.l337/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.l338/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.l339/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.l340/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1341/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 în sensul înscrierii următoarelor bunuri:

  • a) teren în suprafață de 3.236,29 mp cu destinația de drum public, situat în Bacău, potrivit planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • b) teren în suprafață de 202,46 mp situat în Bacău, str. 22 Decembrie, potrivit Planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea amenajării unei parcări publice.

ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


.       CON

SECRETARUL NICO


SEMNEAZĂ UNICIPIULUI BACĂU -OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE AMPLASA MENT Sf DELIMITARE. i IMOBILELE!                 Scara 1:1000

\r {^(iajcai

Suprqfala maturata a » a&LfuW m.p ■

T.fl

dwi        tfr*. £nuun*


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 309 DIN 31.08.2018

Vr. < tftw Funciara trr

1 MmMt .lifMM "'«rit T'ntorfakiH Iii

Wun. flatau


PREȘEDINTE D CIOCODr          v(J

SECRETAR NICORASEMNEAZA MUNICIPIULUI BACĂU

OVTDIU POPOVICI


ni \cixr


Imobil cu nr cad. i-HJ


Roman&Simona


<Xv*Ujiromânia .        PLAN de situație

JUDEȚUL BACĂU                (intravilan)

CONSILIUL LOCAL BACĂU    SCARA 1:500

ANEXA NR.2

LA HOTĂRÂREA NR. 309 DIN 31.08.2018r_ t-