Hotărârea nr. 308/2018

Hotărârea nr. 308 din 31.08.2018 privind modificarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

;/> „ ■

. /t <>»/<! S/Kt

(tcâft

"Yr ^toca/ct/   77f/hf€(/ttf</"f efâ&cvss/

li


HOTĂRÂREA NR. 308 DIN 31.08.2018 privind modificarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 78342/ 20.08.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită modificarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8282/ 22.08.2018; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 8283/ 22.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1332/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1333/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1334/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1335/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1336/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. (1) - Se modifică poziția 2164 din Anexa nr. 1 - secțiunea Terenuri concesionate la HCL nr. 157/ 2018, în sensul înscrierii suprafeței reale, după cum urmează:

Poz. din înv. Domeniului Privat

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

2164

Teren concesionat

S=72 mp, str. 9 Mai, destinația: construire spațiu comercial

2015

1

Domeniul privat al Municipiu lui Bacău HCL 41/ 2015

(2) Terenul menționat la art. 1 este delimitat conform planului de situație, Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri,

ART. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr, 157/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.t     CONT

SECRETAR NICOL


EMNEAZĂ CIPILLUI BACĂU OVIDIU POPOVICIANEXĂ

ROMÂNIA                      EATETUTĂRĂREĂ Nit 308 DIN 31.08.2018

JUDEȚUL BACĂU       PLAN TOPOGRAFIC                  I

CONSILIUL LOCAL BACĂU       > *

SCARA 1s5


E ȘEDINȚĂCRETARUL NICOLAE


EMNEAZĂ 'CIPIULUI BACĂU VIDIU POPOVICI

H* ai CU


J&C. VASION S.R—


CE CC

-« MMt-l

sa 70 cant .t

/.{ni]

YM

C .'T

5U4S48H0 9MM5J49 5844ru31 ««55 «3 •465” SM

C4OÎ012* «assesrs

E«C9So43

C4SJ59 •’.b

“ 73« •'»!

44.4

3-/4

814

>7* m;


DIRECTOR EX-ADJ.

BARDAȘltSRlSTiNA

SC TOP CV AL CAD SJU Autcrtzstto Sori» RD-B-J Nr.OOJ3 Cod facahRO 24143744 Ssd <i)i Lotus Vocno, str Praot Vlodoonu. h . 17, Socjp Mobi- 0’40 «77.107

S-mol: lopo.tngrir@ya> ou com

•as * o ■ 5jo' I

— ——-   PLAN TOPOGRAFIC

o ia j.^8 j