Hotărârea nr. 307/2018

Hotărârea nr. 307 din 31.08.2018 privind darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spaţiului în suprafaţă de 100,59 mp situat în imobilul PT nr. 22, din Bacău, str. Aeroportului

)/>

, Zt

YA o/f,if7ff//         <(/ ^ 77ftHftf/tftt/f/f JTkfaif-

HOTĂRÂREA NR. 307 DIN 31.08.2018 privind darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spațiului în suprafață de 100,59 mp situat în imobilul PT nr. 22, din Bacău, str.

Aeroportului

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 2393/ 03.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 34818/ 06.08.2018 înaintată de Clubul Sportiv Municipal Bacău, prin care solicită darea în administrare a PT nr. 22, din Bacău, str. Aeroportului;

-Referatul nr. 78318/ 06.08.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care propune darea în administrare a spațiului în suprafață de 100,59 mp situat în imobilul PT nr. 22, din Bacău, str. Aeroportului;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 8105/13.08.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 8106/ 13.08.2018 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1327/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1328/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr.

1329/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1330/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1331/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 867 și ale art. 868 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 26 (2) lit. ”b”, ale art. 29 (1) și ale art. 30 din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si fiinctionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile HCL nr. 162/ 2018 privind darea în administrarea către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spațiului în suprafață de 65,83 mp situat în imobilul PT nr. 20, din Bacău, str. Aleea Proiectantului;

-Amendamentul formulat de domnul consilier Ghingheș Cristian, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor ari. 36 (2) Iit. « c », lit. ”d”, alin. (5), lit. « a », alin. (6) lit. ”a”, punctele 5 și 6 și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

hotărăște:

ART. 1. Se aprobă darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spațiului în suprafață utilă de 100,59 mp situat în imobilul PT nr. 22, din Bacău, str. Aeroportului, având numărul cadastral 13938 și este înscris în Cartea Funciară nr. 39502, delimitat conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri, pe o perioadă de 8 ani, în vederea desfășurării activității de pregătire a secției de haltere.

ART. 2. Se aprobă Contractul de Administrare, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. Predarea-primirea imobilului, ce aparține domeniului public al municipiului Bacău, se va face pe bază de proces - verbal ce va fi anexă Ia contractul de administrare.

ART. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 162/2018.

ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Arhitectul Șef- Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 6. Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Clubului Sportiv Municipal Bacău.

ART. 7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ^D1 CIOCODEIM


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL A1UNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.1

LA HOTĂRÂREA NR. 307 DIN 31.08.2018

RELEVEU AL PUNCTULUI TERMIC NR. 22 SITUAT ÎN BACĂU, STRADA AEROPORTULUI


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

CRISTINA BARDAȘU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.2

LA HOTĂRÂREA NR. 307 DIN 31.08.2018

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacău cu sediul In Bacău, str.Mărăsesti, nr.6, avand contul 07 TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacău COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

si

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL Bacău, cu sediul în Bacau, str. Letea nr.17, nr.de identificare în Registrul Sportiv BC/Al/00001/2011, cod de înregistrare fiscală 27869685, reprezentat prin Director - Adrian Gavriliu denumit în continuare administrator,

a intervenit în temeiul art861,867-870,1166 și urm.din Codul Civil, al art.123, alin(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, al HCL nr..................privind darea în administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al

municipiului Bacău către Clubul Sportiv Municipal Bacău, prezentul contract de administrare.

n. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1 MUNICIPIUL BACĂU dă in administrarea Clubului Sportiv Municipal Bacău suprafața utilă de 100,59 mp, aferentă unei părți din imobilul P.T. nr.22 din Bacău str.Aeroportului din Bacău,

 • 2.2 Dreptul de administrare constă în posesia, folosința și un drept de dispoziție limitat asupra bunului individualizat, prin exercițiul acestuia neputăndu-se aduce atingere regimului juridic al proprietății asupra bunului, constând în inalienabilitate, insesizabilitate și imprescriptibilitate.

IU, DESTINAȚIA BUNULUI DAT ÎN ADMINISTRARE

 • 3.1 Bunul prevăzut la punctul 2.1, este dat in administrare, în vederea desfășurării de activități de pregătire a secției de haltere ce aparține Clubului Sportiv Municipal Bacău.

 • IV. DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1 Prezentul contract se incheie pentru o perioada de 8 ani, de la data de....... până la data de

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Drepturile sl obligațiile proprietarului

 • a) să predea bunul menționat la punctul 2.1, cu datele de identificare de mai sus, în starea tehnică în care acestea se găsesc, prin Proces Verbal de predare-primire;

 • b) de a verifica periodic dacă administratorul folosește bunul potrivit destinației lor fără a le deterioara;

 • c) de a ține evidența exlracontabilă a bunului din domeniul public dat în administrare.

53. Drepturile administratorului:

 • a) de a primi in administrare bunul prevăzut la punctul 2.1

 • b) de a folosi bunul primit in administrare conform prevederilor art3.1

53 Obligațiile administratorului

 • a) de a folosi bunul primit în administrare potrivit destinației acestuia,

 • b) de a conserva și utiliza bunul primit în administrare asemeni unui bun proprietar,

 • c) de a suporta din bugetul propriu toate lucrările generate de foosința imobilului referitor la întreținere, energie electrică, termică, apă - canal, gaz, abonament lelefon/interfon, salubrizare, reparații, asigurarea bunului se va suporta integral de către administrator precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința acestuia;

 • d) cheltuielile rezultate din efectuarea unor eventuale îmbunătățiri aduse imobilului vor fi suportate integral de administrator;

 • e) de a permite proprietarului verificarea periodică a bunului primit în administrare;

 • f) de a nu schimba destinația bunului primit în administrare fără hotărâre a Consiliului Local Bacau. h) administratorul nu poate supune imobilul executării silite Și nu poate constitui garanții reale asupra lui.

VL RESTITUIREA BUNULUI

 • 6.1. Administratorul va restitui bunul la termenul stabilit de părți prin contract, în starea în care a fost primit, cu eventualele îmbunătățiri efectuate pe durata desfășurării prezentului contract va încetarea contractului de administrare

 • 7.1 Raporturile contractuale încetează la data stabilită prin prezentul contract sau prin acordul părților, prin restituirea bunului cel puțin în starea în care au fost primite.

Via REZaiEREA CONTRACTULUI DE ADMN1STRARE

8.1în caz de nerespectare a obligațiilor asumate prin prezentul de către administrator, proprietarul poate rezilia contractul de plin drept i^ră trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată;

83 Proprietarul nu poate solicita restituirea bunului înainte de împlinirea termenului pentru care s-a încheiat prezentul contract cu excepția situației în care se modifică statutul juridic al bunului imobil; 83 Proprietarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de administrare, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară Interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată.

IX. Cazul fortuit și forța majoră

 • 9.1 Cazurile de forță majoră sunt cele definite prin lege de natura incendiilor, inundațiilor, cutremurelor precum și a oricăror altor cazuri pe care reglementările legale le prevăd în mod expres;

93 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea in termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care ii revine, in baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

93 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 10 zile de la data producerii evenimentului și să ia toate măsurile posibile in vederea limitării lui;

9.4 Dacă in termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese

X MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 10.1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

103 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reg'ementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

XL LITIGII

 • 11.1 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

1L2 In cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

xn. DISPOZIȚII FINALE

 • 12.1 Prezentul contract de administrare intră în vigoare de la data semnării lui de către părțile contractante.

123 Prezentul contract a fost Încheiat in 2 (două) exemplare, egal valabile și opozabile față de terți, ștampilate și semnate, în original câte 1 (unul) pentru fiecare parte.

123 Predarea primirea se va efectua in baza Procesului Verbal de Predare - Primire.

PROPRIETAR MUNICIPIUL BACĂU reprezentat prin

PRIMAR COSMINNECULA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR ADJ., TIBERIU CIOB ANU

DIRECȚIA JURIDICĂ DIRECTOR

FANTAZA CIPRIAN

DIRECȚIA ARHITECT ȘEF DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT BARDAȘU CRIST1NA

ADMINISTRATOR

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BACĂU reprezentat prin DIRECTOR

ADRIAN GAVRILIU

CONSILIER JURIDIC JALBOAIE SORIN


ECONOMIST MONORANU ROXANA ALINA

DIRECTOR ADJUNCT CRISTINARDAȘUAZA

MUNICIPIULUI BACĂU -OVIDIU POPOVICI