Hotărârea nr. 306/2018

Hotărârea nr. 306 din 31.08.2018 privind modificarea HCL nr. 28/ 2017 prin care s-a acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, terenul în suprafață de 2924 mp și clădirea în suprafață de 254 mp din Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano Catolică de Iași

y/wA (f//

cr/ AAf/HH’f/na/fff     (/cri

HOTĂRÂREA NR. 306 DIN 31.08.2018

privind modificarea HCL nr. 28/ 2017 prin care s-a acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, terenul în suprafață de 2924 mp și clădirea în suprafață de 254 mp din Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano Catolică de Iași

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 1393/ 15.05.2018 transmisă de Episcopia Romano-Catolică Iași înregistrată sub nr. 80158/15.05.2018 prin care se solicită refacerea situațiilor și modificarea HCL nr. 28/ 31.01.2017 prin înscrierea suprafeței reale de teren de 2.435 mp față de 2.924 mp și a clădirii CI în suprafață de 426 mp față de 254 mp conform măsurătorilor cadastrale efectuate de S.C. Geopoint Expert S.R.L.;

-Referatul nr. 78315/ 03.08.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea HCL nr. 28/ 2017;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8182/ 20.08.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 8183/ 20.08.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1323/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1324/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1325/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1326/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 28/ 2017 prin care s-a acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, terenul în suprafață de 2924 mp și clădirea în suprafață de 254 mp din Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano Catolică de Iași;

-Prevederile art. 8 (1) și (2) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 59 (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și „d”, alin. (6) lit. „c” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se modifică art. 1 din HCL nr. 28/ 2017 și va avea următorul cuprins:

”Art. 1. Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, a terenului în suprafață de 2435 mp și a clădirii în suprafață de 426 mp din Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano Catolică de Iași în vederea continuării activității Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru persoane adulte cu handicap mental sever și profund care funcționează sub egida Asociației „Misionarele Carității - Filiala Bacău”, asociație acreditată ca furnizor de servicii sociale, prin Certificatul de Acreditare, seria AF, nr.000597 din 10.04.2014, emis de Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, teren și clădire evidențiate în Planul de amplasament - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.”

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 28/ 2017 simt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-0VIDIU POPOVICIROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața maiurat# a imobilului (mp)

Adresa imobilului

—" ----- -

2435

str. Tecuciului, nr.21, mutL Uneau


Nr. Cartea Fundare

Unitate# Administrativ Teritoriala (l AT)

BACAL


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 306 DIN 31.08.2018PREȘEDEN CIOCO


INȚA LA


SECRETARUL NICOLAE


EMNEAZA OPIULUI BACĂU VIDIU POPOVICI


Imobil cu nr cadastral 5519Legenda

32 197-196-19<-i94-192-98 9’’-95-94-84-7-9-8-!2-52 - teren împrejmuit situat iu mut Barați str. Tecuciului ur.2l in suprafuui calculata de 2435 m.p


A Dute referitoare la teren

,Vr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

/

Cc

2435

Teren inprg/mmt cu gard de prefabricate pe laturile de nord, est. sud st vett

Total         r

2435

8 Date referitoare la construcții

Cod zonstr

Desinența

Suprafața cOnslr. la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

426

Ctuimlpi-mvcapii-Spar’iatzp+ ipan.a- • in f.tprafala ctuitlr des! dc 871 Mp.

CI

C.4S

177

fracra fwjflcapa^ potrnt Casalăslf * P • constr ui îiiawti 1992. i 't snprakifa construita desfatirata de 177 ^p.

C3

Ce

71

’.iagules. garap coiatcutam auut!99?. msupralara caustrnitadegt dc ~l mp

Ci

CL

162

Locu ma-P- cous'ruita !,tanul 993 hi stiprqlata canstniua dcsjaurratu de 162 mp

Total

835

Suprafața totali, oieumulc a țm>bd<ilui=2435 mp.

L^---------------------------------—

,           Inspector

Confdrm introducerea imobilului ii baza de date Integrata si ai ibutrea mimarti'tit crdastral
Semnaiurct si stampila

Dam . . ....

Siampila Bi'Pl