Hotărârea nr. 305/2018

Hotărârea nr. 305 din 31.08.2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău.

>7     -   ■

♦ /If; ///<////</

Z'/rZ//// ,     < </f/

1 _Z                  1

Z? <>/.;//f /</ y<Yr// (f/   S/ff MfCf‘/<fft/ft!

HOTĂRÂREA NR. 305 DIN 31.08.2018

de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul comun nr. 5146/ 21.05.2018 al Direcției Drumuri Publice, Poliției Locale a Municipiului Bacău și Compartimentului Autorizare Activitate Economică și Transport prin care se propune aprobarea Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău;

-Nota de Fundamentare și Studiul de Impact nr. 5147/ 21.05.2018 și nr. 5148/ 21.05.2018 întocmite pentru proiectul de hotărâre;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 5149 din 21.05.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 5150 din 21.05.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1318/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1319/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1320/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1321/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1322/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 362/ 2007 privind aprobarea unui Regulament privind regimul tranzitării , staționării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale și a serviciilor ocazionale de transport persoane și pentru transport marfa pe raza municipiului Bacău, care va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2007 modificată și completată prin H.C.L. nr.486 din 28.12.2007, H.C.L. nr. 56 din 31.03.2009, H.C.L. nr.185 din 27.05.2010, H.C.L. nr. 55 din 20.03.2013, HCL nr. 87/ 30.04.2014 și HCL nr. 88/31.03.2017;

-Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) și (10) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 5 alin. (7), ale art. 31 și art. 33 (1) din OUG nr. 195/ 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 1 alin. (1), ale art. 22, ale art. 33 - 35 din OG nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 8, alin. (2), lit. ”d” din OG nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată;

-Prevederile art. 93 alin. (I), pct. 30 din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată.

-Amendamentele formulate de către domnul Viceprimar Scripăț Constantin, amendamente adoptate;

-Amendamentul formulat de către domnul consilier Șova-Gâțu Laur, amendament adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.”d” și alin. (6) lit. „a” pct.13 și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă Regulamentul privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică.

ART. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr. 362/ 2007, modificată și completată.

ART. 4. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice, Poliția Locală a Municipiului Bacău și Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport.

ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Poliției Locale a Municipiului Bacău, Compartimentului Autorizare Activitate Economică și Transport și Poliției Municipiului Bacău - Biroul Rutier.

ART. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

TARUL MUNICIPIULUI BACĂU ?OLAE-O\1DIU POPOVICI

SECRETARUL NICOLAE-


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR. _305 DIN 31.08.2018_

REGULAMENT

privind regimul de acces si circulație, staționare si parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în Municipiul Bacău

Cap.I. Dispoziții generale

Art.l. Prezentul regulament urmărește realizarea următoarelor obiective:

 • - protejarea zonei centrale a municipiului Bacau și a infrastructurii rutiere;

 • - descongestionarea și fluidizarea traficului;

 • - creșterea siguranței rutiere prin micșorarea valorilor de trafic actuale din zonele centrale ale municipiului;

 • -  reglementarea desfășurării circulației diferitelor categorii de vehicule destinate transportului de mărfuri sau persoane precum și a utilajelor pentru efectuarea de lucrări în și din Municipiul Bacău.

 • - stabilirea stațiilor de îmbarcare-debarcare călători pentru vehiculele rutiere destinate transportului de persoane prin servicii regulate, prin servicii regulate speciale ce efectuează transport rutier în trafic național și internațional;

 • - stabilirea regimului parcării vehiculelor rutiere destinate transportului de persoane prin servicii regulate, prin servicii regulate speciale, prin servicii ocazionale, a celor de transport rutier de mărfuri în perioadele de repaos;

 • - disponibilizarea unui număr de locuri de parcare;

 • - stabilirea cuantumului taxelor ce urmează a se aplica pentru eliberarea permiselor de libera trecere și a autorizațiilor de utilizare a stațiilor de îmbarcare-debarcare călători.

Art.2. Prezentul regulament se adresează deținătorilor de vehicule persoane fizice , juridice si conducătorilor auto care utilizează drumurile publice a municipiului Bacău, indiferent de domiciliu/sediu sau domeniu de activitate.

Art.3. Termeni și expresii utilizate în prezentul regulament:

 • - autobuz - autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de persoane pe scaune și în picioare și care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

 • - autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat și echipat numai pentru transportul de persoane așezate pe scaune, având spații speciale pentru transportul bagajelor pe distante mari, amenajat și dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicția de a transporta persoane în picioare;

 • - autogara - spațiu special delimitat, amenajat și dotat pentru a permite plecarea și sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau coborârea persoanelor, precum și condiții și servicii pentru mijloacele de transport persoane și pentru persoanele aflate în așteptare, autorizat de Autoritatea Rutieră Română,

 • - autorizație pentru utilizarea stațiilor de îmbarcare-debarcare călători document care permite utilizarea stațiilor publice, altele decât cele destinate tranportului public local de persoane, pentru mijloacele de transport persoane care efectuează servicii de transport persoane prin curse regulate speciale sau ocazionale. Modelul este conform Anexei nr, 2 la prezentul Regulament:

 • - autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepția vehiculelor care circulă pe șine și a vehiculelor cu două sau 3 roți;

 • - cap de traseu - punct de plecare sau punct de destinație, aferent unui traseu, utilizat pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public;

 • - drum principal de acces - cale rutieră principală de intrare-ieșire din municipiul Bacău;

 • - drumuri publice - drumuri de utilitate publică și/sau de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerințelor generale de transport ale economiei, ale populației și de apărare a țării; acestea sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal constituite;

 • - licență de transport - document prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională, acesta având dreptul să efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementărilor naționale și internaționale din domeniul transporturilor rutiere;

 • - licența de traseu - document pe baza căruia operatorul de transport rutier efectuează transport rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu, conform programului de transport;

 • - masa totală maxima autorizată- masa totală maximă a unui vehicul rutier, așa cum este declarată de constructorul acestuia si prevăzută in certificatul de inmatriculare.Pentru ansamblul de vehicule masa totala maximă autorizată se calculează prin însumarea masei maxime autorizate a tractorului și a remorcii;

 • - microbuz - autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane, în afară locului conducătorului auto;

 • - operator de transport rutier - întreprindere care desfășoară activitatea de transport rutier de mărfuri și/sau persoane, contra cost;

 • - operator de transport rutier de mărfuri - activitatea oricărei întreprinderi care efectuează, cu ajutorul fie al unor vehicule, fie al unei combinații de vehicule, transportul de marfa contra cost în numele unui terț;

 • - operator de transport rutier de persoane - activitatea oricărei întreprinderi care efectuează, cu ajutorul unor vehicule construite și echipate astfel încât să fie potrivite pentru transportul a mai mult de nouă persoane, inclusiv conducătorul auto, și destinate acestui scop, servicii de transport de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, plătite de către persoana transportată sau de către organizatorul transportului;

 • - Parcările de reședință - sunt acele spații destinate parcării autoturismelor, situate la mai puțin de 30 de metri de frontul imobilelor de locuințe colective utilizate de locatari si care nu sunt amenajate pe partea carosabila;

 • - permis de libera trecere (prescurtat PLT) - înscris tipizat eliberat compartimentul de specialitate din cadrul Politiei Locale Bacău, netransmisibil, care conferă posesorului dreptul de acces și circulație pe teritoriul municipiului Bacău, cu un anumit tip de vehicul rutier, într-o anumită zonă din municipiu, o perioadă definită și un orar stabilit în funcție de zona de acces. Modelul este conform Anexei nr. 3 la prezentul regulament;

 • - remorcă - vehicul rutier fără motor, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

 • - serviciu regulat de transport de persoane - serviciu de transport rutier public de persoane care asigură transportul persoanelor, pe bază de legitimații de călătorie individuale, potrivit graficelor de circulație, pe trasee specificate, în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de

oprire dinainte stabilite; serviciul regulat de transport de persoane presupune obligația respectării graficelor de circulație, acesta fiind accesibil oricărei persoane, putând fi condiționat cel mult de o rezervare prealabilă;

 • - serviciu regulat special de transport de persoane - serviciu de transport public de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigură doar transportul anumitor categorii determinate de persoane între localități, în măsura în care acest serviciu se desfășoară în condițiile prevăzute pentru serviciul regulat de transport persoane. Serviciul regulat special de transport de persoane include:

 • a) transportul muncitorilor între domiciliu și locul de muncă;

 • b) transportul elevilor și al studenților spre și dinspre instituțiile de învățământ;

 • c) transportul militarilor și al familiilor acestora între domiciliu și unitatea militară;

 • - spațiu de parcare - spațiu special amenajat și marcat pentru staționarea vehiculelor;

 • - stație publică - spațiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat de către administrația publică locală, destinat îmbarcării/debarcării persoanelor, semnalizat și prevăzut cu un panou destinat afișării unor informații;

 • - serviciu ocazional de transport de persoane - serviciu distinct față de serviciul regulat sau serviciul regulat special de transport de persoane, caracterizat în principal prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane formate la inițiativa clientului sau a operatorului de transport rutier;

 • - traseu - parcurs care asigură legătura dintre capătul de traseu de plecare și capătul de traseu de destinație, pe care se efectuează servicii regulate sau servicii regulate speciale. în funcție de amplasarea capetelor de traseu și de parcursul dintre acestea, traseele pot fi județene, interjudețene și internaționale; traseele dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară având ca obiect transportul rutier public de persoane prin servicii regulate sunt considerate trasee locale;

-traseu vehicule - drum urmat de un vehicul de la punctul de plecare pana la punctul de destinație

-transport agabaritic - transportul rutier efectuat cu depășirea maselor și/sau a dimensiunilor maxime admise;

 • - transport rutier - deplasarea persoanelor sau a mărfurilor cu un vehicul ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un drum deschis circulației publice, chiar dacă vehiculele respective sunt, pe o anumită porțiune a parcursului, transportate la rândul lor pe sau de alte vehicule ori dacă vehiculele se deplasează fără încărcătură. Operațiunile de încărcare/descărcare și de întocmire/distribuire a documentelor însoțitoare ale transportului, realizate sau supravegheate de către conducătorul autovehiculului ori al ansamblului de vehicule rutiere, sunt parte integrantă din transportul rutier;

 • - transport rutier în trafic național - operațiune de transport rutier care se efectuează între doua localități situate pe teritoriul României, fără a depăși teritoriul statului;

 • - transport rutier în trafic internațional - operațiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare și localitatea de destinație, situate pe teritoriul a doua state diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state;

 • - transport rutier județean - transportul rutier care se efectuează între două localități situate pe teritoriul aceluiași județ, fără a depăși teritoriul județului respectiv;

 • - transport rutier interjudețean - transportul rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare și capul de traseu de destinație, situate pe teritoriul a două județe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau a mai multor județe;

 • - vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulației pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare și care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane și/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări, exclusiv autoturismele.

 • - zonă centrală - este zona din municipiul Bacău din perimetrul delimitat de străzile: Milcov - LL. Caragiale - Vadul Bistriței - Mioriței - Gării (tronsonul de la nr.l până la intersecția cu str. Mioriței) - Constantin Ene - Alexei Tolstoi - Bucegi - Narciselor -Pasaj Letea - Letea (tronsonul de la nr.l până la nr.3 inclusiv) - Milcov - I.L. Caragiale inclusiv acestea.

Zona centrală include următoarele străzi: IMai, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexei Tolstoi (până la intersecția cu calea ferată), Aleea Armoniei, Aleea Ateneului, Aleea Eternității, Aleea Ghioceilor, Aleea Iulian Antonescu, Aleea Parcului, Aleea Vișinului, Ana Ipătescu, Apusului, Ardealului, Aurel Vlaicu, Avram Iancu, Banatului, Banca Națională, Banu Mărăcine, Bicaz (până la intersecția cu Republicii), Bogdan Voievod, Bucovinei, Bulevardul loniță Sandu Sturdza, Bulevardul Unirii (până la podul de peste râul Bistrița), Caișilor, Calea Mărășești (tronsonul de la intersecția cu str. 9 Mai pana la Pasajul Letea), Carpați, Castanilor, Cezar Bolliac, Constantin Ene, Cornișa Bistriței, Crângului, Cremenea, Cronicar Ion Neculce, Cuza Vodă, Decebal, Dumbrava Roșie, Dumbravei, Ecaterina Varga, Emil Racoviță, Energiei, Erou Ciprian Pintea, Erou Costel Marius Hasan, Erou Gheorghe Nechita, Erou Gheorghe Rusu, Florilor, Frasinului, Fundătura Stadionului, Fundătura Trotuș, Gării(tronsonul de la nr.l până la intersecția cu str. Mioriței), Garofiței(tronsonul de la nr.l până la nr.l3 inclusiv), George Apostu, George Bacovia, I.L. Caragiale, Iernii, Ion Ghelu Destelnica, Ion Luca, Ion Păun Pincio, Lalelelor, Letea , Libertății, Livezilor, Lucrețiu Pătrășcanu, Luminii, Mihai Eminescu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Maramureș, Martir Cloșca, Martir Crișan, Martir Horia, Măgura Cașin, Milcov, Mioriței, Mircea Eliade, Miron Costin, Mitropolit Veniamin Costache, Neagoe Vodă, Nicoîae Titulescu, Nicu Enea, Nucului, Nufărului, Oituz, Panselelor, Pasajul Revoluției, Păcii, Petru Rareș, Piața Gării, Piața Revoluției, Piața Tricolorului, Pictor Ion Andreescu, Pictor Theodor Aman, Pieții, Plantelor, Poet Andrei Mureșanu, Popa Șapcă, Progresului, Radu Negru, Războieni, Slănicului, Spiru

Haret, Stadionului, Șoimului, Tipografilor, Toamnei, Traian, Trandafirilor, Trecătoarea 9 Mai, Vadul Bistriței, Valea Albă, Vasile Alecsandri, Violetelor, Viorelelor.

-zona ultracentrala - este zona din municipiul Bacău alcătuită din porțiunea de drum cuprinsa intre strada Nicolae Balcescu si Calea Mărășesti (de la Hotel Decebal pana la intersecția cu strada 9 Mai).

Capitolul II. Principalele drumuri de acces în municipiul Bacău

Art.4.

DN2 - Drum deschis traficului european (E85) care face legătura între nordul și sudul Moldovei. Face parte din Coridorul de Transport Pan-European nr. IX. (Giurgiu -București - Ploiești - Buzău - Bacău - Roman - Iași - Sculeni) preluând traficul din cea mai mare parte a regiunii Moldova.

Străzi componente pe raza municipiului Bacău - Calea Republicii - Calea Mărășești(până la intersecția cu str.9 Mai) - strada 9 Mai (până la intersecția cu bulevardul Unirii) -bulevardul Unirii(de la intersecția cu str 9 Mai până la intersecția cu Calea Romanului) -Calea Romanului.

DN2F - Drum național care face legătura între municipiile reședință de județ Bacău și Vaslui, pe direcția est - vest

Străzi componente pe raza municipiului Bacău - Calea Bârladului.

DN2G - Drum național care face legătura între municipiul Bacău și orașul Comănești, pe direcția est - vest.

Străzi componente pe raza municipiului Bacău - bulevardul Unirii(de la intersecția cu str 9 Mai până la intersecția cu str.N Bălcescu) - strada M Kogălniceanu - strada Oituz ( până la intersecția cu strada Energiei) - strada Energiei - Calea Moinești.

DN11 - Drum deschis traficului european (E574) care face legătura între municipiile reședință de județ Bacău și Brașov.

Străzi componente pe raza municipiului Bacău - Calea Dr.Alexandru Șafran - strada Narciselor.

DN15 - Drum național care face legătura între municipiile reședință de județ Bacău și Piatra Neamț.

Străzi componente pe raza municipiului Bacău - strada 9 Mai(de la intersecția cu bvd. Unirii până la intersecția cu str.Mioriței) - strada Ștefan cel Mare - Calea Moldovei.

DJ119 - Drum județean care face legătură între municipiul Bacău și localitatea Sărata. Străzi componente pe raza municipiului Bacău - strada Poligonului.

DJ207G - Drum județean care este utilizat în prezent pentru preluarea traficului greu de pe DN2 (E85) în variantă de centură ocolitoare a municipiului Bacău.

Străzi componente pe raza municipiului Bacău - strada Chimiei - strada Tecuciului

D J207P - Drum județean care face legătura între municipiul Bacău și localitatea Săucești.

DC199 - Drum comunal care face legătura între municipiul Bacău și localitatea Măgura.

Cap. m. Regimul de acces și circulație a vehiculelor de transport marfa și persoane în municipiul Bacău

Art.5.

 • (1) în zona centrală delimitată conform art.3 din Regulament este interzis accesul și circulația vehiculelor rutiere cu masa totala maxim autorizată mai mare de 3,5 tone,

 • (2) Accesul și circulația vehiculelor rutiere, pe străzile din zona centrală a municipiului Bacău, cu masa totala maxim autorizată mai mare de 3,5 tone, se face numai în baza unui permis de liberă trecere (PLT).

 • (3) In zona ultracentrala, respectiv pe porțiunea de drum cuprinsa intre strada Nicolae Balcescu si Calea Mărășesti (de la Hotel Decebal pana la intersecția cu strada 9 Mai), este interzisa circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maxim autorizata mai mare si egal cu 3,5 tone.

 • (4) Pe Podul Serbanesti este permis accesul și circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maxim autorizată cuprinsă 1030 tone (inclusiv), numai in baza permisului de liberă trecere (PLT), pentru transportul aparținând agenților economici din municipiului Bacău care transportă marfa perisabilă sau cu pericol imediat de degradare (păsări destinate abatorizării, flori, transport betoane).

 • (5) Pe drumurile publice din afara zonei centrale, unde există semnalizare rutieră privind restricții de tonaj pentru vehiculele rutiere accesul și circulația se va face in baza permisului de libera trecere (PLT).

 • (6) Permisul de libera trecere (PLT) se eliberează de către Poliția Locală Bacău pentru fiecare vehicul rutier si nu este transmisibil.Modelul de permis de libera trecere este conform Anexei nr. 3 la prezentul regulament.

 • (7) In zona ultracentrala si in zona centrală se interzice parcarea și staționarea pentru vehiculele rutiere cu masa total maxim autorizata mai mare si egal cu 3 tone, care se află în afara timpului necesar realizării operațiunilor de încărcare-descărcare sau a perioadei de timp necesare efectuării lucrărilor, indiferent de modul de deținere sau regimul de circulație.

 • (8) Este interzisă oprirea și staționarea, pe trotuare, pe pistele obligatorii pentru pietoni, scuaruri, insule de dirijare a circulației, spații de joacă pentru copii, zone verzi, zone înierbate sau terenuri destinate a fi înierbate ce delimitează partea carosabilă de trotuare, spații amenajate sau nu, aflate între trotuare și/sau carosabil și imobile, a tuturor categoriilor de vehicule rutiere, indiferent de proprietar și de masa maximă autorizată;

 • (9) Este interzisă oprirea și staționarea vehiculelor rutiere cu masa totală maxim autorizată mai mare de 3 tone sau cu lungimea mai mare de 6 m pe drumurile publice din municipiul Bacău, indiferent de modul de deținere a acestora;

 • (10) Este interzisă oprirea și staționarea tuturor categoriilor de vehiculelor rutiere pe drumurile publice din municipiul Bacău cu lățimea mai mică de 6 m. Drumurile publice cu lățimea sub 6m sunt specificate în Anexa nr.l la Regulament;

 • (11) Este interzisă oprirea și staționarea în parcări, pe trotuare, scuaruri, spațiu verde sau teren înierbat, de pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău în scopul vânzării și/sau închirierii de vehicule;

 • (12) Este interzisă oprirea și staționarea vehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activități (stații publice de îmbarcare-debarcare călători, locuri așteptare taxi), precum și în dreptul căilor de acces către instituții publice, agenți economici, proprietăți private sau obiective de interes public (puncte trafo, centrale termice, stații distribuție gaze, puncte de colectare a deșeurilor menajere, alei, parcuri, locuri de agrement);

 • (13) Este interzisă parcarea vehiculelor rutiere în locurile special amenajate dacă prin modul în care sunt parcate se încalcă marcajele ce delimitează locurile de parcare sau semnificația indicatoarelor ce reglementează tipul de parcare;

 • (14) Se interzice oprirea și staționarea vehiculelor rutiere ce efectuează transport de călători, pe drumurile publice, în alte locuri decât în cele desemnate ca fiind stații de îmbarcare- debarcare pentru călători conform traseului aprobat pentru fiecare transportator care efectuează transport de persoane;

 • (15) Se interzice oprirea și staționarea vehiculelor rutiere care efectuează transport internațional de persoane în alte locații decât cele special stabilite ca stații de îmbarcare/debarcare pentru persoanele transportate, avizate de către administrația publică locală, la propunerea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bacau. Fac excepție vehiculele rutiere care transportă grupuri organizate de turiști, care au însă obligația ca, imediat după debarcarea turiștilor, să se îndrepte spre locațiile special amenajate;

 • (16) Se interzice oprirea și staționarea vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3 tone pe drumurile publice din municipiul Bacău;

 • (17) In zona centrală a municipiului Bacău delimitată conform art.3 din Regulament este interzis accesul și circulația atelajelor, vehiculelor trase sau împinse cu mâna;

 • (18) Se interzice parcarea vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în parcările de reședință de pe raza municipiul Bacău.

Art.6 Fac excepție de la prevederile art.5 alin.(l) din Regulament:

-vehiculele rutiere pentru care s-a eliberat PLT corespunzător si valabil, precum si:

 • (1) Vehiculele care aparțin:

 • - unitatii administrativ teritoriale Municipiul Bacău;

 • - societăților comerciale care intervin pentru remedierea avariilor la rețelele de energie electrică, gaze naturale;

 • - agenților economici aflati in subordinea Consiliului Local Bacau sau care prestează servicii de utilitari publice (inclusiv deszăpezire) având ca beneficiar municipiul Bacău;

 • - instituții, fundații, organizații sau agenti economici care :

 • •  asigura transportul persoanelor cu handicap,

 • •  dețin contracte cu unitățile de învățământ din zonă pentru transportul elevilor sau vehiculele (microbuze, autocare) destinate transportului turiștilor ce se cazează în unitățile specializate din zona centrală

o efectuează transporturi în vederea organizării de evenimente cultural-artistice de către Primăria Municipiului Bacău sau in care este partener aprobat prin hotărâre de consiliu local

 • (2)VehicuIele care aparțin:

-Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale, Inspectoratului pentru Situații de urgenta, Serviciului de Ambulanță; Administrației Naționale „Apele Române”- Administrația Bazinală de Apă Șiret, cele ce efectuează intervenții la accidente de mediu

-operatorului de transport delegat să efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuze;

- operatorului de transport care efectuează transport internațional de persoane;

-operatorului de transport care desfasoara servicii regulate speciale, servicii ocazionale in trafic județean, interjudetean si interurban care au capete de traseu autogari autorizate de Primăria municipiului Bacau si Autoritatea Rutiera Romana-Oficiul Rutier Bacau- pe raza municipiului Bacau după cum urmeaza :

- Cap traseu Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A. Bacău (bulevardul Unirii nr.39)

Pentru vehiculele ce au drept capăt de traseu localități din comuna Nicolae Bălcescu:

 • • itinerariu tur: DN2 - Calea Republicii - Calea Mărășești - strada 9 Mai - bulevardul Alexandru cel Bun - strada I.L.Caragiale - strada Vadu Bistriței - Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A.Bacău;

 • • itinerariu retur: Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A.Bacău - strada Vadu Bistriței - strada I.L.Caragiale - bulevardul Alexandru cel Bun - strada 9 Mai - Calea Mărășești - Calea Republicii - DN2;

 • •  stații tur: stația Orizont, stația Stadionul Municipal.

 • •  stații retur: stația Tic-Tac, stația Orizont.

Pentru vehiculele ce au drept capăt de traseu localități din comuna Mărgineni:

 • •   itinerariu tur: DN2G - Calea Moinești - strada Energiei - strada Oituz - strada Mihail Kogălniceanu - bulevardul Unirii - Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A. Bacău;

 • •   itinerariu retur: - Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A. Bacău - bulevardul Unirii - strada Mihail Kogălniceanu - strada Oituz - strada Energiei - Calea Moinești-DN2G;

 • •   stații tur: stația strada Energiei nr.39(cap Pasaj Rutier Mărgineni), stația Parcul Trandafirilor;

 • •   stații retur: stația Parcul Catedralei, stația strada Energiei nr.36(cap Pasaj Rutier Mărgineni);

Pentru vehiculele ce au drept capăt de traseu localități din comunele Luizi Călugăra. Sărata, Mărginenifsat Crihari):

• itinerariu tur: DN11(DJ119) - Calea Doctor Alexandru Șafran - strada Narciselor -calea Republicii - Calea Mărășești - strada 9 Mai - bulevardul Alexandru cel Bun - strada I.L.Caragiale - strada Vadu Bistriței - Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA

SA.Bacău;

 • • itinerariu retur: Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A.Bacău - strada Vadu Bistriței - strada I.L.Caragiale - bulevardul Alexandru cel Bun - strada 9 Mai - Calea Mărășești - Calea Republicii - strada Narciselor - Calea Doctor Alexandru Șafran-

DN11(DJ119);

 • •  stații tur: stația Orizont, stația Stadionul Municipal.

 • •  stații retur: stația Tic-Tac, stația Orizont.

Pentru vehiculele ce au drept capăt de traseu localități din comuna Măgura:

 • •  itinerariu tur: DCI99 - strada Arcadie Șeptilici - bulevardul Vasile Pârvan - strada Constanței - strada General Ștefan Gușe - Pasaj Subteran C.F. - strada Oituz - strada Mihail Kogălniceanu - bulevardul Unirii - Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A. Bacău;

 • • itinerariu retur: - Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A. Bacău - bulevardul Unirii - strada Mihail Kogălniceanu - strada Oituz - Pasaj Subteran C.F. - strada General Ștefan Gușe - strada Constanței - bulevardul Vasile Pârvan - strada Arcadie Șeptilici -DC199;

 • •  stații tur: stația Parcul Trandafirilor;

 • •  stații retur: stația Parcul Catedralei;

Pentru vehiculele ce au drept capăt de traseu localități din comuna Hemeiusi:

 • •  itinerariu tur: DN15 - Calea Moldovei - strada Ștefan cel Mare - strada Vadu Bistriței - Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A.Bacău;

 • • itinerariu retur: Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A.Bacău - strada Vadu Bistriței - strada Ștefan cel Mare - Calea Moldovei - DN15.

 • •  stații tur: stația Ștefan cel Mare nr.25(Podu cu Lanțuri), stația Ștefan cel Mare nr.13, stația Nicu Enea;

 • •  stații retur: stația Ștefan cel Mare nr.24, stația Ștefan cel Mare nr.38(Podu cu Lanțuri), stația Popas Gherăiești;

Pentru vehiculele ce au drept capăt de traseu localități din comuna Săucesti:

 • •  itinerariu tur: DJ207P - Calea Romanului - bulevardul Unirii - strada Vadu Bistriței -strada Nicu Enea - bulevardul Unirii - Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A.Bacău;

 • • itinerariu retur: Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A.Bacău - bulevardul Unirii - strada Nicu Enea - strada Vadu Bistriței - bulevardul Unirii - Calea Romanului -DJ207P;

 • •  stație tur: Calea Romanului nr.5;

 • •  stație retur: bulevardul Unirii nr.90;

Pentru localități ce au capăt de traseu localități din comuna Letea Veche:

 • • itinerariu tur: DJ207G- strada Chimiei - Calea Republicii - Calea Mărășești - strada 9 Mai - bulevardul Unirii - Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A. Bacău.

 • • itinerariu retur: Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A.Bacău. - bulevardul Unirii - strada 9 Mai - Calea Mărășești - Calea Republicii - strada Chimiei- DJ207G;

 • •  stații tur: stația Orizont, stația Stadionul Municipal;

 • •  stații retur: stația Tic-Tac, stația Orizont;

Cap traseu Autogara S.C. MASSARO TRANS S.R.L. (strada Gării nr.15)

Pentru vehiculele ce au drept capăt de traseu localități din comuna Nicolae Bălcescu:

 • •  itinerariu tur: DN2 - Calea Republicii - Calea Mărășești - strada 9 Mai - strada Alexandru cel Bun - strada LL.Caragiale - strada Vadu Bistriței - strada Mioriței - strada

Gării - Autogara S.C. MASSARO TRANS S.R.L._Bacău;

 • • itinerariu retur: Autogara S.C. MASSARO TRANS S.R.L. Bacău - strada Gării -strada Mioriței - strada Vadu Bistriței - strada LL.Caragiale - bulevardul Alexandru cel Bun - strada 9 Mai - Calea Mărășești - Calea Republicii - DN2;

 • •  stații tur: stația Orizont, stația Stadionul Municipal;

 • •  stații retur: stația Tic-Tac, stația Orizont;

Pentru vehiculele ce au drept capăt de traseu localități din comunele Luizi Călugăra, Sărata, Mărgineni(sat Crihan):

 • • itinerariu tur: Calea Doctor Alexandru Șafran - strada Narciselor - Calea Republicii -Calea Mărășești - strada 9 Mai - bulevardul Alexandru cel Bun - strada LL.Caragiale -strada Vadu Bistriței - strada Mioriței - strada Gării - Autogara S.C. S.C. MASSARO TRANS S.R.L. Bacău;

 • • itinerariu retur: Autogara S.C. MASSARO TRANS S.R.L. Bacău - strada Gării -strada Mioriței - strada Vadu Bistriței - strada LL.Caragiale - bulevardul Alexandru cel Bun - strada 9 Mai - Calea Mărășești - Calea Republicii - strada Narciselor - Calea Doctor Alexandru Șafran;

 • •  stații tur: stația Orizont, stația Stadionul Municipal;

 • •  stații retur: stația Tic-Tac, stația Orizont;

Pentru vehiculele ce au drept capăt de traseu localități din comuna Hemeiusi:

 • •  itinerariu tur: Calea Moldovei - strada Ștefan cel Mare - strada 9 Mai - bulevardul Unirii - strada Mihail Kogălniceanu - strada Oituz - strada Energiei - strada Mioriței -strada Gării - Autogara S.C. MASSARO TRANS S.R.L. Bacău;

 • • itinerariu retur: Autogara S.C. MASSARO TRANS S.R.L. Bacău - strada Gării -strada Mioriței - strada Energiei - strada Oituz - strada Mihail Kogălniceanu - bulevardul Unirii - strada 9 Mai - strada Ștefan cel Mare - Calea Moldovei;

 • •  stații tur: stația Ștefan cel Mare nr.25(Podu cu Lanțuri), stația Ștefan cel Mare nr.13, stația Parcul Catedralei, stația strada Energiei nr.36(cap Pasaj Rutier Mărgineni);

 • •  stații retur: stația strada Energiei nr.39(cap Pasaj Rutier Mărgineni), stația Parcul Trandafirilor, stația Ștefan cel Mare nr.28, stația Ștefan cel Mare nr.38(Podu cu Lanțuri); Pentru vehiculele ce au drept capăt de traseu localități din comuna Săucesti:

 • •  itinerariu tur: Calea Romanului - bulevardul Unirii - strada Mihail Kogălniceanu -strada Oituz - strada Energiei - strada Mioriței - strada Gării - Autogara S.C. MASSARO TRANS S.R.L. Bacău;

 • • itinerariu retur: Autogara S.C. MASSARO TRANS S.R.L. Bacău - strada Gării -strada Mioriței - strada Energiei - strada Oituz - strada Mihail Kogălniceanu - bulevardul Unirii - Calea Romanului;

 • •  stații tur: Calea Romanului nr.5, stația Parcul Catedralei, stația strada Energiei

 • • nr.36(cap Pasaj Rutier Mărgineni);

o stații retur: stația strada Energiei nr.39(cap Pasaj Rutier Mărgineni), stația Parcul Trandafirilor, bulevardul Unirii nr.9;

Pentru localități ce au capăt de traseu localități din comuna Letea Veche:

 • •  itinerariu tur: strada Chimiei - Calea Republicii - Calea Mărășești - strada 9 Mai -bulevardul Unirii - strada Mihail Kogălniceanu - strada Oituz - strada Energiei - strada

Mioriței - strada Gării - Autogara S.C. MASSARO TRANS S.R.L. Bacău;

o itinerariu retur: Autogara S.C. MASSARO TRANS S.R.L. Bacău - strada Gării -strada Mioriței - strada Energiei - strada Oituz - strada Mihail Kogălniceanu - bulevardul Unirii - strada 9 Mai - Calea Mărășești - Calea Republicii - strada Chimiei;

 • •  stații tur: stația Orizont, stația Stadionul Municipal, stația Parcul Catedralei, stația strada Energiei nr.36(cap Pasaj Rutier Mărgineni);

 • •  stații retur: stația strada Energiei nr.39(cap Pasaj Rutier Mărgineni), stația Parcul Trandafirilor, stația Tic-Tac, stația Orizont;

3) Vehicule care operează încărcări-descărcări mărfuri din vagoane CFR pe traseul DN11 - Calea Dr. Alexandru Șafran-strada Alexei Tolstoi-strada Constantin Ene.

Cap. IV. Intervalele orare permise circulației vehiculelor in municipiul Bacau

Art. 7 Circulația vehiculelor rutiere pe raza Municipiului Bacau se va face duna următorul program:

 • (1) a) - în intervalul orar 07,00-09.00 de luni până vineri (inclusiv) este interzisă circulația vehiculelor rutiere cu masa maximă autorizată mai mare sau egală cu 3,5 tone în zona centrală definită prin Regulament și nu se eliberează permise de liberă trecere pentru acest interval orar.

b) - în intervalul orar 07.00-09,00 de luni până vineri (inclusiv) se recomandă mașinilor-școală de șoferi să nu circule în zona centrală definită prin Regulament.

 • (2) In intervalul 09.00 - 16.00 este permis accesul vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 3,5 tone, în zona centrală definită prin Regulament, numai pe baza permisului de libera trecere .

 • (3) în intervalul orar 16.00 - 18.00 de luni pana vineri (inclusiv) este interzisa circulația vehiculelor rutiere cu masa totala maxim autorizata mai mare sau egală cu 3,5 tone, în zona centrală definită prin Regulament și nu se eliberează permise de liberă trecere pewntru acest interval orar.

 • (4) în intervalul orar 18.00 - 07.00 este permis accesul vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în zona centrală definită prin Regulament, numai pe baza permisului de libera trecere.

Cap. V Principalele rute ocolitoare din Municipiul Bacău

Art.8. Pentru vehiculele de transport marfa și persoane care efectuează transport rutier în trafic național, transport rutier în trafic internațional, transport rutier județean, transport rutier inteîjudețean, transport rutier specializat ce tranzitează municipiul Bacău, care nu necesită dispecerizare de tranzit, se vor utiliza următoarele rute ocolitoare obligatorii:

 • •  traseul Calea Republicii - strada Chimiei - comuna Letea Veche - strada t ecuciului -Calea Romanului(pentru direcția București-Roman și retur) - Calea Bârladului (pentru direcțiile București - Vaslui, Barlad și retur);

 • •  traseul Calea Republicii - strada Narciselor - Calea Dr.Alexandru Șafran (pentru direcțiile București-Brașov și retur);

 • •  traseul Calea Romanului, respectiv Calea Bârladului - stradaTecuciului - comuna Letea Veche - strada Chimiei - Calea Republicii - strada Narciselor - Calea Dr.Alexandru Șafran (pentru direcțiile Roman, respectiv Vaslui-Bârlad spre Brașov și retur);

 • •  traseul Calea Romanului, respectiv Calea Bârladului - strada Tecuciului - comuna Letea Veche - strada Chimiei - Calea Republicii - strada Narciselor - Calea Dr.Alexandru Safran - strada Arcadie Șeptilici - Calea Moinești - com. Mărgineni (pentru direcțiile Roman, respectiv Vaslui-Bârlad spre Piatra-Neamț, respectiv Moinești și retur);

 • • traseul Calea Republicii - strada Narciselor - Calea Dr.Alexandru Șafran - strada Arcadie Șeptilici - Calea Moinești - com. Mărgineni (pentru direcțiile București spre Piatra-Neamț, respectiv Moinești și retur).

Art.9. Fac excepție de la prevederile art.7 din Regulament vehiculele destinate transportului de persoane prin servicii regulate, prin servicii regulate speciale, prin servicii ocazionale în trafic județean, inteijudețean și interurban care au capete de traseu autogări autorizate de Primăria municipiului Bacău și Autoritatea Rutieră Română - Oficiu Rutier Bacău - pe raza municipiului Bacău. în acest caz, prezentul regulament va delimita traseele pe care acestea le vor urma pe raza municipiului ținând cont de destinația vehiculelor și de necesitatea respectării prevederilor art.5.alin (1) si alin (3) din Regulament.

Cap. VI. Principalele trasee și stații destinate vehiculelor ce efectuează transport de persoane prin servicii regulate, prin servicii regulate speciale și prin servicii ocazionale în regim județean și interjudețean din municipiul Bacău

Art.10. în funcție de destinația traseului pentru transportul public de persoane se stabilesc următoarele rute pentru transportul de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în regim județean și inteijudețean:

CU PLECARE DIN MUNICIPIUL BACAU - AUTOGARA S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A.

Pentru destinațiile de pe direcțiile Roman, Vaslui;

 • • Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A.(cap de traseu) - bulevardul Unirii -Calea Romanului - DN2, respectiv Calea Bârladului - DN2F, cu mențiunea regimului special de circulație în zona podului Șerbănești. în cazul în care acesta va fi închis circulația se va face prin strada I.L.Caragiale, strada Milcov, strada Izvoare, strada Chimiei, com. Letea Veche, strada Tecuciului, Calea Romanului - DN2, respectiv Calea Bârladului - DN2F.

 • • stații publice: Calea Romanului nr.5 și Calea Romanului nr. 144(Școala generală nr.7), respectiv Calea Bârladului nr.78.

Pentru destinațiile pe direcția București

 • • Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A. (cap de traseu) - strada I.L Caragiale -strada Milcov - strada Letea - strada Garofiței - Pod Letea - Calea Republicii - DN2.

 • • stații publice: strada Milcov nr.2 (Supermarket Cora), strada Milcov nr.132, Calea Mărășești nr.!97(sub Pod Letea), Calea Republicii nr.40,Calea Republicii nr.78 în orele de vârf 5.00-8.30 și 15.00-18.00,

Pentru destinațiile pe direcția Brașov

 • • Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A. (cap de traseu) - strada I.L. Caragiale -strada Milcov - strada Letea- strada Orizontului - strada Garofiței - Pod Letea - strada Narciselor - Calea Dr.Alexandru Șafran - DN11, respectiv DJ119.

 • •  stații publice: strada Milcov nr.2 (Supermarket Cora), strada Milcov nr.132, strada Narciselor nr.2.

Pentru destinațiile pe direcția Moinesti

 • • Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A. (cap de traseu) - strada Vadu Bistriței -strada Mioriței - Calea Moinești - DN2G.

 • •  stațiile publice: strada Mioriței nr.16, strada Mioriței nr.76 (Liceul N.V.Karpen), Calea Moinești nr.26 (S.C. Racole S.R.L. - fost S.C. Elbac S.A.).

Pentru destinațiile pe direcția Piatra-Neamt

 • • Autogara S.C. TRANSPORT BISTRIȚA S.A. (cap de traseu) - strada Vadu Bistriței -strada Ștefan cel Mare - Calea Moldovei - DN15.

 • •  stațiile publice: strada Ștefan cel Mare nr.38, Calea Moldovei (Popas Gherăiești).

CU PLECARE DIN MUNICIPIUL BACAU- AUTOGARA S.C. MASSARO TRANS S.R.L. (strada Gării nr.15)

Pentru destinațiile de pe direcțiile Roman, Vaslui

 • • Autogara S.C. MASSARO TRANS S.R.L.(cap de traseu) - strada Gării - strada Mioriței - strada Vadu Bistriței - bulevardul Unirii - Calea Romanului - DN2, respectiv Calea Bârladului - DN2F, cu mențiunea regimului special de circulație în zona podului Șerbănești. în cazul în care acesta va fi închis circulația se va face prin strada I.L.Caragiale, strada Milcov, strada Izvoare, strada Chimiei, corn. Letea Veche, strada Tecuciului, Calea Romanului - DN2, respectiv Calea Bârladului - DN2F.

 • • stații publice: Calea Romanului nr.5 și Calea Romanului nr. 144(Școala Generală nr.7), respectiv Calea Bârladului nr.78.

Pentru destinațiile pe direcția București

 • • Autogara S.C. MASSARO TRANS S.R.L. (cap de traseu)-strada Gării-strada Mioriței- strada Vadu Bistriței - strada I.L. Caragiale - str. Milcov - strada Letea- strada Orizontului- strada Garofiței- Calea Republicii- DN2.

 • • stații publice: strada Milcov nr.2 (complex CORA), strada Milcov nr.132, Calea Mărășești nr,197(sub Pasaj C.F. Letea), Calea Republicii nr.40,Calea Republicii nr.78. Pentru destinațiile pe direcția Brașov

 • • Autogara S.C. MASSARO TRANS S.R.L. (cap de traseu) - strada Gării - strada Constantin Ene - strada Alexei Tolstoi - Calea Dr.Alexandru Safran - DN11.

 • •  stații publice: strada Milcov nr.2 (complex CORA), strada Milcov nr.132, strada Narciselor nr.2.

Pentru destinațiile pe direcția Moinesti

 • • Autogara S.C. MASSARO TRANS S.R.L. (cap de traseu) - strada Gării - strada

o Mioriței - Calea Moinești - DN2G.

o stațiile publice: Calea Moinești nr.26 (S.C. Racole S.R.L. - fost S.C. Elbac S.A.). Pentru destinațiile pe direcția Piatra-Neamt

o Autogara S.C. MASSARO TRANS S.R.L. (cap de traseu) - strada Gării-strada Mioriței - strada Ștefan cel Mare - Calea Moldovei- DN15.

• stațiile publice: strada Ștefan cel Mare nr.38, Calea Moldovei (Popas Gherăiești).

Cap. VII. Procedura de eliberare a autorizației de folosire a stațiilor de îmbarcare-debarcare călători

Art.ll. Pentru folosirea stațiilor aprobate prin prezentul regulament, operatorul de transport rutier de persoane, posesor al unei licențe de traseu valabile eliberată de Autoritatea Rutieră Română va trebui să dețină o „Autorizație pentru utilizarea stațiilor de îmbarcare-debarcare călători pe raza municipiului Bacău” (Anexa nr.2 la prezentul Regulament). Această autorizație va avea termenul de valabilitate de 3 luni, putând fi prelungită cu condiția respectării condițiilor inițiale și a neînregistrării nici unei încălcări a prevederilor prezentului regulament.

Art.12. (l)Pentru obținerea,Autorizație pentru utilizarea stațiilor de îmbarcare-debarcare călători pe raza municipiului Bacău”, operatorul de transport rutier de persoane va prezenta la Primăria Municipiului Bacău - Direcția Juridică și Administrație Locală -Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport următoarea documentație în copie:

 • - certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului

 • - licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

 • - licența de traseu eliberată de Autoritatea Rutieră Română sau contractul de prestări servicii transport persoane încheiat cu societatea beneficiară(în cazul serviciului regulat special de transport persoane)

 • - copie după certificatele de înmatriculare ale vehiculelor înscrise în licența de traseu sau al celor prezumate că vor efectua transport prin serviciu regulat special de persoane.

 • - dovada existenței spațiilor de parcare pentru vehiculele utilizate.

 • - certificat fiscal emis de Direcția Economică-Impozite și Taxe Locale a Primăriei municipiului Bacău din care să reiasă lipsa datoriilor față de bugetul local

 • - cerere(conform model) și dovada achitării taxei de eliberare a autorizației pentru utilizarea stațiilor de îmbarcare-debarcare călători pe raza Municipiului Bacău.

(2) Pentru vehiculele care utilizează autogări autorizate de Autoritatea Rutieră Română -Oficiu Rutier Bacău sau stații deținute în condiții legale nu se percepe taxă. Pentru vehiculele care sunt înscrise ca rezervă în licența de traseu nu se percep taxe.

Art.13 (1) După primirea documentației, personalul din cadrul Compartimentului Autorizare Activitate Economică și Transport va verifica autenticitatea documentelor depuse și va emite ,Autorizația pentru utilizarea stațiilor de îmbarcare-debarcare călători pe raza municipiului Bacău”, urmând ca în termen de 30 de zile să o înmâneze către solicitant. în cazul în care se găsesc nereguli în documentele depuse se va răspunde solicitantului în termen de 30 zile.

(2) "Autorizația pentru utilizarea stațiilor de îmbarcare-debarcare călători pe raza municipiului Bacău” va cuprinde:

-denumirea completă a operatorului de transport;

-elementele de identificare prevăzute în Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

 • - traseul stabilit prin licența de traseu eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

 • - traseul stabilit prin prezentul regulament;

 • - stațiile de oprire/staționare aprobate;

 • - durata valabilității autorizației.

Art.14. Autorizația pentru utilizarea stațiilor de îmbarcare-debarcare călători pe raza Municipiului Bacău este valabilă numai în original și se va găsi la bordul autovehiculului(microbuz sau autobuz) care este titularul acesteia.

Cap. VIII. Procedura de eliberare a permiselor de liberă trecere

Art.15. (1) Permisele de liberă trecere (PLT) se eliberează de către Politia Locala Bacau pentru fiecare vehicul în parte si sunt utilizate pentru: transport marfa, transport agabaritic, utilaje care realizează lucrări pe raza Municipiului Bacau si care nu pot utiliza alte rute alternative.

(2) Modelul permisului de liberă trecere (PLT) ce se utilizează pe raza Municipiului Bacău este prezentat în Anexa nr.3 la Regulament.

Art.16. Permisul de libera trecere va fi afișat la loc vizibil, pe partea dreaptă a parbrizului, la interior, în original (nu sunt admise copiile).

Art.17. (1) Pentru obținerea unui permis de liberă trecere (PLT), solicitantul va depune la sediul Politiei Locale Bacău o cerere (model conform Anexei nr. 3 la Regulament) prin care să specifice numărul de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului, masa total maxim autorizata înscrisă în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, traseul pe unde urmeaza să circule, perioada solicitată, însoțită de următoarele documente în copie:

 • - certificat de înregistare emis de Oficiul Registrului Comerțului al deținătorului vehiculului (in copie);

 • - certificat de înmatriculare / înregistrare al vehiculului sau cartea tehnica a vehicului (in copie);

 • - carte de identitate a solicitantului (in copie) pentru situația in care se declara pe propria răspundere valoarea masei total maxim autorizata.

 • (2) în cazul în care solicitantul nu prezintă certificatul de inmatriculare/înregistrare al vehiculului rutier sau cartea tehnica a vehiculului, acesta declara pe propria răspundere in cerere masa total maxim autorizata a vehiculului.

In aceasta situație se eliberează permisul de libera trecere cu condiția achitării unei taxe dubla ca valoare, fata de cea fixata prin hotararea consiliului local de stabilire a taxelor locale, in vigoare la data aplicării prezentului Regulament.

 • (3) Cererea de solicitare a accesului pentru vehiculelor rutiere cu masa totala maxim autorizata mai mare sau egala cu 10 tone va cuprinde punctul de plecare, traseul deplasării si punctul de destinație.

 • (4) In urma analizei cererii și a documentelor anexate, compartimentul de specialitate din cadrul Politiei Locale Bacau va putea modifica traseul propus de către solicitant, astfel încât acesta să afecteze cât mai puțin fluența traficului și să asigure protecția sectoarelor de drum în funcție de capacitatea portantă a drumului, a tonajului sau gabaritului vehiculului pentru care se solicită autorizația.

 • (5) Solicitantul permisului de libera trecere pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxim autorizata mai mare sau egala cu 10 tone este obligat sa respecte traseul aprobat de compartimentul de specialitate din cadrul Politiei Locale Bacau .

 • (6) In cazul in care perioada cuprinsa intre data depunerii solicitării si data accesului vehiculului in zonele cu restricții este de cel mult 5 zile lucratoare, trecerea se va efectua in baza chitanței de plata confirmata de compartimentul de specialitate care emite permise de libera trecere.

 • (7) compartimentul de specialitate din cadrul Politiei Locale Bacau își rezervă dreptul de a nu elibera permise de liberă trecere persoanelor fizice sau juridice care nu au depus documentația completă sau nu au achitat taxa pentru accesul vehiculelor rutiere in zonele cu restricții.

Art.18. (1) Vehiculele rutiere care se incadreaza la Art.6 din prezentul Regulament simt exceptate de la achitarea taxei pentru eliberarea permisului de liberă trecere,

(2) Pentru vehiculele rutiere menționate la Art.6 alin. (1) se eliberează permis de liberă trecere care va fi afișat pe parbriz în vederea verificării operative de către agenții constatatori a îndeplinirii condițiilor de acces.

Cap. IX. Taxe si tarife

Art. 19 (l)Taxele pentru eliberarea autorizației pentru utilizarea stațiilor de îmbarcare-debarcare călători pe raza municipiului Bacău se stabilesc la valoarea de 81 lei/stație/autovehicul/trimestru în cazul microbuzelor și de 141 lei/stație/autovehicul/trimestru în cazul autobuzelor.

(2) Taxele se pot modifica prin hotărâre aprobată de Consiliu Local al Municipiului Bacău.

Art.20. (l)Taxele percepute pentru eliberarea permiselor de libera trecere (PLT) in vederea accesului vehiculelor rutiere in zonele menționate la Art. 5 alin. (2), alin(4), alin. (5)sunt următoarele:

Nr. crt.

Interval orar

Taxa

1

7.00 - 9.00

In aceste interval orar circulația vehiculelor este interzisa

2

9.00-16.00

3 lei/to/zi

3

16.00-18.00

In aceste interval orar circulația vehiculelor este interzisa

4

18.00-22.00

3 lei/to/zi

5

22.66-7.00

2 lei/to/zi

Nr.crt.

Perioada de valabilitatea

Taxa

Valoare

Observații

1

Abonament lunar (30 zile)

2 lei/to/zi

601ei/to

Se vor respecta intervalele orare si tonajul conf. Cap.V

2

Abonament anual (365 zile)

1,5 lei/to/zi

548 lei/to

Se vor respecta intervalele orare si tonajul conf. Cap.V

(2) Taxele pentru pentru eliberarea permiselor de libera trecere se indexează anual cu rata inflației prin Hotărâre a Consiliului Local Bacău .

Art.21. In cazul pierderii sau furtului permisului de libera trecere se poate elibera o dovadă înlocuitoare, o singură dată. Dovada va purta aceleași înscrisuri (tonaj, număr de înmatriculare, zone de acces, tip marfa, posesor, etc.) ca și înscrisul original.

Cap. X. Contravenții și sancțiuni

Art.22. Constituie contravenții conform prevederilor Ordonanței nr. 2 din 12 iulie 2001 (♦actualizată*) privind regimul juridic al contravențiilor, următoarele fapte dacă nu au fost săvârșite în alfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

 • a)    accesul și circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizata mai mare de 3,5 tone în zona centrală a municipiul Bacău, fără a deține permisul de liberă trecere (PLT) eliberat de Politia Locala Bacău sau chitanța de plata confirmata de compartimentul de specialitate ce emite permise de libera trecere se sancționează cu amendă contravențională între 1.000 lei - 2.500 lei; Cap HI, Art. 5, alin. (2)

 • b)    accesul și circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare si egala cu 3,5 tone în zona ultracentrală a Municipiul Bacău se sancționează cu amendă contravențională între 1.000 lei - 2.500 lei; (Cap HI,Art. 5, alin. (3))

 • c)    accesul și circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizata mai mare de 3,5 tone în afara zonei centrale unde exista semnalizare rutiera de restricție de tonaj fără a deține permis de liberă trecere eliberat de Politia Locala Bacău, conform prevederilor de la Cap.ni, Art.5, alin (5) se sancționează cu amendă contravențională între 5001ei-2.000 lei;

 • d)     nerespectarea traseelor autorizate pentru transportul de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale înscrise în documentele de autorizare se sancționează cu amendă contravențională între 500 lei - 2.000 lei;

 • e)     nerespectarea zonei de acces, a traseelor aprobate pentru vehiculele rutiere prevăzute la Cap.VIII Art. 17,alin (5) se sancționează cu amendă contravențională între 500 lei - 2.000 lei;

 • f) utilizarea de către vehiculele destinate transportului de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale a altor stații decât cele aprobate prin prezentul regulament și prin autorizația pentru utilizarea stațiilor de îmbarcare-debarcare călători pe raza Municipiului Bacău, se sancționează cu amendă contravențională între 500 lei - 2.000 lei;

 • g)   oprirea/staționarea/parcarea vehiculelor de transport marfa și persoane, care depășesc masa totala maxim autorizata mai mare si egala cu 3,5 tone, pe străzile din zona centrală si ultracentrala a Municipiului Bacău, în afara timpului necesar realizării operațiunilor de încărcare-descărcare, se sancționează cu amendă contravențională între 500 lei - 2.000 lei;( Cap.m Art.5, alin (7))

 • h)      oprirea/stationarea/parcarea vehiculelor rutiere cu masa totala maximă autorizata mai mare de 3 tone sau lungimea mai mare de 6 m pe drumurile publice din municipiului Bacău se sancționează cu amendă contravențională între 500 lei - 2000 lei (Cap.m, art.5 alin. (9)) ;

 • i)     oprirea și staționarea în parcări, pe trotuare, scuaruri, spațiu verde sau teren înierbat, de pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, în scopul vânzării și/sau închirierii de vehicule, se sancționează cu amendă contravențională între 500 lei - 2.000 lei; (Cap.m, Art.5 alin.(ll))

 • j)   accesul și circulația atelajelor, vehiculelor împinse sau trase cu mâna în zona centrală a municipiul Bacău, se sancționează cu amendă contravențională între 500 lei -2.000 lei; (Cap. m Art. 5, alin (17));

 • k)      parcarea, staționarea sau oprirea, pe trotuare, pe pistele obligatorii pentru pietoni, scuaruri, insule de dirijare a circulației, spații de joacă pentru copii, zone verzi, zone înierbate sau terenuri destinate a fi înierbate, ce delimitează partea carosabilă de trotuare, spații amenajate sau nu, aflate între trotuare și carosabil sau imobile, a tuturor categoriilor de vehicule rutiere, indiferent de proprietar și de masa maximă autorizată, se sancționează proprietarul vehiculului cu amendă contravențională între 200 lei - 1.000 lei;(Cap.m, art. 5, alin (8))

 • l)     oprirea și staționarea vehiculelor rutiere pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activități (stafii publice de imbarcare-debarcare calatori, locuri așteptare taxi) sau pentru vehiculele persoanelor cu handicap, marcate și semnalizate corespunzător, precum și în dreptul căilor de acces către instituții publice, agenti economici, proprietăți private sau obiective de interes public (puncte TRAFO, centrale , stafii distribuție gaze, puncte de colectare a deșeurilor menajere, alei, parcuri, locuri de agrement),se sancționează cu amendă contravențională între 200 lei -1.000 lei; (Cap.m,art.5, alin. (12))

 • m)    parcarea vehiculelor rutiere în locurile special amenajate dacă prin modul în care sunt parcate se încalcă marcajele ce delimitează locurile de parcare sau semnificația indicatoarelor ce reglementează tipul de parcare, se sancționează cu amendă contravențională între 200 lei - 1.000 lei; (Cap.m, art.5, alin. (13) )

 • n)     oprirea și staționarea vehiculelor ce efectuează transport de călători, pe domeniul public, în alte locuri decât în cele desemnate ca fiind stații de îmbarcare-debarcare pentru călători, conform traseului aprobat pentru fiecare transportator care efectuează transport de persoane, se sancționează cu amendă contravențională între 200 lei - 1.000 lei;(Cap.IU, art.5, alin. (14))

 • o)     oprirea și staționarea vehiculelor care efectuează transport internațional de persoane în alte locații decât cele special stabilite ca stații de îmbarcare/debarcare pentru persoanele transportate, avizate de către administrația publică locală, se sancționează cu amendă contravențională între 200 lei - 1.000 lei ;(Cap.III, art.5, alin. (15)

 • p)    parcarea vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 2 tone în parcările de reședință de pe raza municipiul Bacău, se sancționează cu amendă contravențională între 500 lei - 2.000 lei ;(Cap.III, art.5, alin. (18) )

r)      nedeținerea în original de către vehiculele destinate transportului de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale a „Autorizației pentru utilizarea stațiilor de îmbarcare-debarcare călători, pe raza municipiului Bacău”, se sancționează cu amendă contravențională între 200 lei - 1.000 lei;

s)    refuzul conducătorului auto de a prezenta la control agentului constatator autorizația pentru utilizarea stațiilor de îmbarcare-debarcare călători pe raza municipiului Bacău sau/și a autorizației de acces, se sancționează cu amendă contravențională între 200 lei - 1000 lei.

ș)        desfasurarea operațiunilor de incarcare - descărcare a mărfurilor

indiferent de masa total maxim autorizata a acestora in zona centrala a municipiului Bacau,asa cum este ea definita de prezentul Regulament,in intervalul orar 7.00-9.00 si 16.00-18.00, se sancționează cu amenda contravenționala cuprinsa intre 1.000-2.500 lei (Cap IV art 7 ,alin (1) si alin (3)).

Art.23 Constatarea si aplicarea contravențiilor;

 • a) Constatarea contravenției, stabilirea și aplicare sancțiunilor contravenționale cuprinse in prezentul Regulament se face de către agenți constatatori din cadrul Poliției Locale Bacău.Modelul formularului Proces Verbal de constatare si sancționare a contravențiilor este conform Anexei nr. 4 la prezentul Regulament.

 • b) Procedura de aplicare a sancțiunilor contravenționale de către agentul constatator, este cea prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 2/12.07.2001, cu modificările si completările ulterioare.

 • c) Sumele provenite din amenzile aplicate in temeiul prezentului regulament, se fac venit integral la bugetul local.

Art.24 Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data înmânării/comunicării procesului verbal de constatare a contravenției, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre.ANEXA NR. 1 LA REGULAMENT

Lista străzilor din municipiul Bacău cu lățime sub 6m

Aleea Armoniei, Aleea Ateneului, Aleea Constructorului, Aleea Colonel Corneli i Chirieș, Aleea Electricienilor, Aleea Eternității, Aleea Metalurgiei, Aleea Moldoviței, Aleea Oțelurilor, Aleea Proiectantului, Aleea Vișinului, Trecătoarea Islaz, 8 Martie, Agudului, Apusului, Arțarului, Aurel Vlaicu Austrului, Banu Mărăcine, Bucovinei, Caișilor, Cantonului, Castanilor, Ceahlăului, Cezar Bolliac, Ciprian Porumbescu, Cireșoaia, Corbului, Costache Negri, Căpitan Ioan Boroș, Căpitan Victor Precup, Cremenea, Crinului, Daciei, Depoului, Dr. Constantin Istrate, Dr. Victor Babeș, Ecaterina Varga, Fundătura Trotuș, George Apostu, Gheorghe Lazăr, Gladiolei, General Grigore Cantilli, Lalelelor, Lăcrămioarelor, Letea, Licurici, Limpedea, LT. Col. Ioan Zămescu, Locotenent Vasile Niculescu, Luceafărului, Luminii, Lunei, Lupeni, Martir Crișan, Mircea Eliade, Mitropolit Andrei Șaguna, Mitropolit Veniamin Costache, Maior Alexandru Velican, Muncii, Nalbei, Neptun, Nucului, Ogorului, Panselelor, Petru Rareș, Pomilor, Prieteniei, Progresului, Prutului, Radu Negru, Răzoare, Rodnei, Romanței, Rozelor, Salcâmilor, Scânteii, Slănicului, Șerbănești, Theodor Neculuță, Toamnei, Toporași, Trandafirilor, Turbinei, Trecătoarea 9 Mai, Ulmilor, Vântului, Vasile Lupu, Veronica Micle, Victor Nadolschi, Violetelor, Viorelelor, Viselor, Xenopol, Zambilelor.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - Q VID IU POPOVICI


ANEXA NR. 2 LA REGULAMENT


Valabilă numai în original

România

Județul Bacău

Primăria Municipiului Bacău

AUTORIZAȚIE PENTRU UTILIZAREA STAȚIILOR DE ÎMBARCARE-DEBARCARE CĂLĂTORI PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU Nr.________din________

Se autorizează S.C., marca_______________

CUI


cu nnînmatriculare


_____cu autovehiculul ce deservește traseul


pentru utilizarea stației publice__________________________________________________________________

Autorizația este valabilă de la____________până la_______________și nu este transmisibilă,

în caz de neutilizare, autorizația se va remite emitentului. Taxele se vor plăti anticipat

S-a achitat taxa de autorizare_________Ron cu chitanța nr.________I__.

Este interzisă utilizarea altor stații decât cele aprobate sau abaterea de la traseul precizat în prezenta.

Alte precizări_______________________________________________________________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,    SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


1. Prelungit valabilitatea autorizației până la

3. Prelungit valabilitatea autorizației până la

Achitat taxă viză semestrială

Achitat taxă viză semestrială

Chitanță nr.

Chitanță nr.

Semnătură, ștampilă

Seznndrurâ, ștampilă

2. Prelungit valabilitatea autorizației până la

4. Prelungit valabilitatea autorizației până la

Achitat taxă viză semestrială

Achitat taxă viză semestrială

Chitanță nr.

Chitanță nr.

Semnături ștampilă

Semnătură ștampilă


1. Prelungit valabilitatea autorizației până ta condiționat egal de

3. Prelungit valabilitatea autorizației până la

Achitat taxă viză semestrială

Achitat taxă viză semestrială

Chitanță nr.

Chitanță nr.

Semnătură ștampilă

Semnătură, ștampilă

2. Prelungit valabilitatea autorizației până la condiționat legal de

4. Prelungit valabilitatea autorizației până la

Achitat taxă viză semestrială

Achitat taxă viză semestrială

Chitanță nr.

Chitanță nr.

Semnătură ștampilă

- °1

/

'7    ■         ■-          ■                              "

Seznnă/urd, ștampilă

---— ■ ■ -----------CIOCODEIMXE


CONTRASEMNEAZĂ

/ SECRETAR MUNICIPIULUI BACĂU NICOL - OVIDIU POPOVICI
RE ACTIVITATE ECONOMICA ȘI TRANSPORT CĂT IN ZALĂ£.ANEXA NR. 3 LA REGULAMENTPERMIS DE LIBERĂ TRECERE


PLT

Vehiculul rutier cu numărul de înmatriculare......................................................

proprietatea..................................,....................cu greutatea totala.............tone,

se autorizează sa circule pe străzile din Municipiul Bacau cu respectarea H.C.L. nr._______

pe traseul...............................................................................................................................

în perioada...............................................in intervalul orar 9JO&16.00 si 18.00-7 JO.

Este interzisa circulația pe străzile: Nicolae Balcescu, Calea Marasesti (pana la intersecția cu str.Razboieni)

Prezentul permis nu este transmisibil și este valabil numai în original.


întocmit,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAREI MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICIANEXA NR. 4 LA REGULAMENT


ROMÂNIA MUNICIPIUL BACĂU POLITIA LOCALĂ BACĂU


B-dul Unirii, nr. 13, Bacău, 600192 www.politialocalabacau.ro e-mail: ofifce@politialocafabacau.ro

Tel : (+40) 234 575978

Fax: (+40) 234 519385

Tel. cetățeanului: 0234 / 986


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 3338

ORBIA ............. "" 1

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU


POLITIA LOCALA BACAU

PROCES VERBAL Seria____Nr_______

Constatare si sancționare a contravențiilor

încheiat astazi_____________________locul___________________________________din municipiul Bacau Agent

constatator__________________________________________avand funcția de________________________________

la

_________________________________________________In cadrul Politiei Locale a municipiului Bacau» in calitate de

împuternicit al Primarului Municipiului Bacau in temeiul Dispoziției nr._____din__________m urma

contolului

efectuat               in               data               de______________ ora____.locul

________________________________________________________________din municipiul Bacau , am constatat ca

_____________________________________________________fiul Iui_________________si al_________________cu domiciliul

(sediul)     in

str.

nr.       ,bl. sc. ap.

județ

Legitimate

cu

BI/CI

seria

nr              eliberat

de

C.N.P/C.U.I

.                                             legitimate cu BUCI seria_________nr._________________in calitate

de

_____________________________________________________________________________a savarsit următoarele fapte:


Fapta descrisa constituie contravenție conform art_______________dh

art

_____________________din_____________________________sancționate de art________________________din _____________________________si art___________din_______________________________cu amenda de la __________________________________lei pana la

Fata de contravenția constatata stabilesc următoarele sancțiuni: AVERTISMENT/AMENDA

Amenda se va achita la Direcția Impozite si Taxe Locale a Primăriei municipiului Bacau , in contul RO84TREZ06121350201 XXXXX in termen de 15 zile de (a comunicarea prezentului proces verbal.

In conformitate cu art 28 alin (I) din OG 2/2001 contravenintui poate sa achite in termen de 15 zile (a Direcția Impozite si Taxe Locale a Primăriei municipiului Bacau in contul RO84TREZ06121350201 XXXXX ^umatate din minimul amenzii adica suma de . lei iar copia chitanței de plata si a procesului verbaî sa le remită politiei Primăriei municpiului Bacau in lermenu menționat.


Contravenienta, nu se afla de fata/ efuza / nu poate sa semneze procesul verbal. De fata a fost următorul

martor

domiciliat        in

BI/CI

seria nr

CNF

Alte menfiun1:

Obiectiunile

contravenintului

Motivul

lipsei

martorului


împotriva prezentului proces verbal se paoteface plângere In termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicării acestuia

Plângerea insolita de copia procesului verbal se depune la Judecătoria Bacau str. Oltuz nr. 20.

Prezentul proces verbal constituie instiintae de plata . In caz de neachitare a amenzii In termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal, se va trece la executare silita , cottform prevederilor legale in vlgoar ela data prezentului proces verbal.

Prezentul proces verbal a fost încheiat In 3(trel) exemplare.

A^^IWlflW          Martor________________

Contravenient