Hotărârea nr. 304/2018

Hotărârea nr. 304 din 31.08.2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice și sportului, cu modificarile și completarile ulterioare


('<</(</   //ft               <

Wl ■■■■■■■■■■■■■■■■r/>


HOTĂRÂREA NR. 304 DIN 31.08.2018

de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 7778/ 06.08.2018 al Administratorului Public prin care propune aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

-Studiul de impact nr. 7779/ 06.08.2018 și nota de fundamentare nr. 7780/ 06.08.2018 la proiectul de hotărâre;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 7781/ 06.08.2018;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 7782/ 06.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1313/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1314/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1315/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1316/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1317/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 2 alin. (3), ale art. 3 alin. (1), ale art. 10 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (1), ale art. 12 alin. (1) și (2), ale art. 13 alin. (1), (2) și (3), ale art. 15 alin. (1), ale art. 18A1 alin. (2) și (3), ale art. 21 alin. (1), ale art. 67 alin. (1) și (3) și ale art. 69 alin. (1) și (2) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/ 2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportiva, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/ 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice;

-Prevederile art. 7 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) Ut. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

In temeiul ari. 36 alin. (2) lit. ”d” și alin. (6) lit. ”a’\ pot. 6 și art.45(l) și (5) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Administratorul Public.

Art 3. - Hotararea va fi comunicată Administratorului Public și Direcției Economice.

Art 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE/OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 304 DIN 31.08.2018

REGULAMENT PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR ACORDATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, PENTRU ACTIVITATILE SPORTIVE, IN BAZA PREVEDERILOR LEGII NR. 69/ 2000, LEGEA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 • 1. Cadrul legislativ

Art.l. Procedura de acordare a finanțărilor din fonduri publice, pentru programele sportive, in cadrul carora se pot finanța proiecte de activitate sportiva este reglementata de;

 • •  Legea nr. 69/2000, Legea educației fizice si sportului, cu modifîcaile si completările

C              ulterioare;

 • •  Ordonanța nr. 26/2000 cu privire Ia asociații a fundații, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, modificările si completările ulterioare;

« Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, modificările si completările ulterioare;

 • •  Hotararea Guvernului nr. 1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportiva, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Hotararea nr.l860/2006 privind drepturile, obligațiile personalului autorităților si instituțiilor publice pe perioada delegării si detașării in alta localitate, precum si in cazul deplasării, in cadrul localității in interesul serviciului, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Hotararea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  HG. 518/1995 privind unele drepturi si obligații ale personalului trimis in străinătate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificăile si completările ulterioare.

 • 2. Scop si definiții

Art.2. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, a cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice, pentru activitatile sportive in baza Legii nr. 69/2000 - Legea educației fizice sportului, cu modificările si complearile ulterioare. Prezentul regulament nu se aplică pentru alocările financiare care se asigură de la bugetul local către Clubul Sportiv Municipal Bacău, aflat sub autoritatea Consiliului Local Bacău.

Art.3. In înțelesul prezentului regulament, termenii, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) autoritate finanțatoare - Municipiul Bacau;

 • b) activitate sportiva - complex de acțiuni care au ca scop comun indeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportiva sunt: acțiunile de pregătire sportiva, competițiile sportive si alte acțiuni sportive, denumite impreuna acțiuni sportive;

 • c) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

 • d) beneficiar ~ solicitantul caruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabila in urma aplicării procedurii de evaluare a proiectelor;

 • e) bugetul proiectului — reprezintă totalitatea surselor de finanțare necesare realizării proiectului si a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale in

r

vigoare;

 • f) categorie de eligibilitate — categorie in cadrul careia trebuie sa se inscrie proiectele pentru a fi eligibile;

 • g) cerere de finanțare — document completat de care solicitant in vederea oblinerii finanțării printr-o propunere de proiect, conform anexei 1 la regulament;

 • h) certificat de identitate sportiva - act oficial prin care se atesta calitatea de structura sportiva;

 • i) contract de activitate sportiva — convenție încheiata pentru o durata determinata intre structurile sportive si participantii la activitatea sportiva prevăzută de lege, care are ca obiect desfășurarea unei activitati cu caracter sportiv. Modelul-cadru al contractului de activitate sportiva s-a stabilit prin Ordinul nr.631/19.06.2017, ordin comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului muncii si justiției sociale. Veniturile realizate din Contractul de activitate sportiva se incadreaza in categoria veniturilor din activitati independente prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si complearile ulterioare.

 • j)   cheltuieli eligibile sunt cheltuielile care pot fi luate in considerare pentru finanțarea nerambursabila, conform anexei 1.6 la regulament;

 • k) competiție sportivă acțiune sportiva organizata de structuri sportive si/sau de alte entitati competente, in baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri si/ sau obținerea victoriei;

 • l) contract de finanțare nerambursabila - contract încheiat, in condițiile legii, intre Municipiul Bacau si beneficiar;

 • m) finanțare nerambursabilâ - alocație financiara directa din fonduri publice, in vederea desfășurării de către personae juridice publice/private, fara scop patrimonial a unor activitati nonprofît;

 • n) fonduri pubfice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Municipiului Bacau;

 • o) oficiali sportivi - persoane a căror activitate conduce la organizarea, administrarea activitatii sportive de agrement, recreative si competitionale, aflate in relație cu structura sportiva pe baza de contract de munca, convenție civila de prestări de servicii sau voluntariat

r) organizații sportive — persoane juridice de drept public/privat care, potrivit actului de înființare sau statutului, pot organiza, participa si/ sau finanța, după caz, acțiuni sportive;

s) perioada de desfîsurare a proiectului - perioada înscrisa in contractul de finanțare;

ș) solicitant - cluburi sportive de drept public sau privat înființate pe raza unității administrativ-teritoriale, precum si alte asemenea, pentru activitati sportive ce pot fi finanțate potrivit prevederilor prezentului regulament, constituite ca persoane juridice tară scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă;

Art.4. Contribuțiile financiare se acorda din bugetul local, in completarea veniturilor proprii si a veniturilor realizate din donații si sponsorizări ale beneficiarilor.

 • 3. Domeniu de Aplicare

Art.5. Programe sportive

Art.5.(l) Municipiul Bacau poate finanța din bugetul local proiecte/ acțiuni/ programe sportive care se incadreaza in cadrul Programelor naționale in domeniul sportului, respectiv programul "Promovarea sportului de performanta" si programul "Sportul pentru toti", recunoscute de către Ministerul Tineretului si Sportului.

 • (2) Scopul si obiectivele programelor naționale in domeniul sportului sunt următoarele:

 • I. Programul "Promovarea sportului de performantă".

Scop: organizarea, administrarea si dezvoltarea unor activitati sportive in vederea creșterii nivelului de performanta.

Obiective fundamentale: asigurarea condițiilor de selecție si pregătire a sportivilor,

Z participarea ta competiții interne si internaționale si organizarea de acțiuni si manifestări sportive, educarea permanenta prin sport.

n.   Programul "Sportul pentru toti"

Scop: cultivarea sportului pentru sanatate, educare, recreere si dezvoltarea spiritului de competitivitate.

Obiective fundamentale: creșterea gradului de participare a populației de toate categoriile in activitalile de practicare libera a exercițiului fizic intr-un mediu curat si sigur, individual sau in grup organizat sau independent

Art.6. Pentru a putea beneficia de finanțări de la bugetul local alocate printr-un contract de finanțare, solicitantii trebuie sa fie persoane juridice fiara scop patrimonial (denumite generic organizații), constituite conform legii, respectiv:

 • 1. cluburi sportive de drept public sau privat Înființate pe raza municipiului Bacau, constituite ca persoane juridice fara scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportiva, in structura mono sau polisportiva;

 • 2. asociații județene pe ramuri de sport, cu activitate in raza municipiului Bacau, afiliate la federațiile sportive corespondente;

 • 3. federații sportive naționale;

 • 4. direcții județene pentru sport si tineret, inspectorate școlare județene, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman;

Art.7. (1) Contribuțiile financiare de la bugetul local nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr.l82Z2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

4: Condiții si criterii de acces ia fonduri publice in vederea acordării finanțărilor, Eligibilitatea programelor/proiecteloriactiunilor sportive

Art.8. (1) Solicitantul finanțării, in elaborarea programelor/ proiectelor si/ sau acțiunilor sportive, va avea in vedere de faptul ca Municipiul Bacau considera, ținând cont de prevederile Legii nr. 69/ 2000, ca fiind oportune si importante de finanțat de Ia bugetul local:

 • 1. Activitățile sportive ale cluburilor sportive de drept public si privat constituite ca persoane juridice fere scop patrimonial, non-profit;

 • 2. Organizarea in Bacau de competiții si evenimente sportive de anvergura, cu caracter regional, național, euroregionai si internațional, care prezintă importanta pentru municipiul Bacau;

 • 3. Programele sportive desfășurate pe raza municipiului Bacau de către federațiile sportive naționale, Direcția pentru Sport și Tineret a Județului Bacau, Inspectoratul Școlar Județean Bacau

 • 4. Programele sportive derulate de către Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pentru înalta performanta sportiva;

(2) Acțiunile de la art 8 alin. (1), punctele 1 si 2 sunt considerate prioritare pentru Municipiul Bacau.

Art.9. Municipiul Bacau poate aloca sume pentru finanțarea activităților sportive din creditele bugetare destinate acestor activitati, potrivit legii.

Art 10. Proiectele sportive/ acțiunile sportive pentru a fi finanțate de care Municipiul Bacau trebuie sa urmareasca, după caz, următoarele criterii:

 • a) sa se înscrie in Programele naționale sportive: programul "Promovarea sportului de performanta", respectiv programul "Sportul pentru toti";

 • b) sa fie de interes public local, urmărind următoarele direcții prioritare:

 • I. Pentru programul "Promovarea sportului de performanta"

 • 1. evidențierea contribuției semnificative si constante a sportului de performanta la reprezentarea si sporirea prestigiului municipiului Bacau si al României;

 • 2. asigurarea condițiilor de selecție si pregătire a sportivilor din cluburile locale si perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire si competitionale pentru fiecare ramura de sport;

 • 3. valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selecție, pregătire competiție care sa asigure autodepasirea continua, respectiv pregătirea si participarea la competiții in vederea obținerii de rezultate deosebite pe plan intern si internațional;

 • 4. susținerea acrivitatii de performanta la nivelul copiilor si jumorilor;

 • 5. susținerea jocurilor sportive, consacrate in municipiul Bacau prin tradiție, palmares sportiv, care generează interes in comunitate, dau satisfacție iubitorilor de sport si creeaza imagine pozitiva a municipiului Bacau;

 • 6. susținerea programelor de redresare a jocurilor sportive aflate in criza, in funcție de valoarea, tradiția si gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivelul municipiului/ județului/ regiunii, respectiv la nivel național internațional;

 • 7. susținerea disciplinelor si a probelor sportive individuale, in funcție de tradiția si de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, respectiv in funcție de impactul in comunitatea locala, gradul de atragere a spectatorilor la acțiunile sportive;

 • 8. organizarea de evenimente, competiții sportive de interes local, național si internațional;

 • 9. susținerea organizării, in Bacau, in colaborare cu federațiile naționale pe ramuri de sport, Comitetul Olimpic Si Sportiv Roman, Direcția Județeană pentru Sport si Tineret Bacau, cluburi sportive locale si asociații județene pe ramura de sport, a unor evenimente, competiții sportive de nivel local, național si internațional;

 • 10. dezvoltarea cooperării sportive Internationale, in care limitele finanțării si ulterior a decontării sumelor alocate vor fi in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 1447/ 2007 privind aprobarea Normelor financiare in activitatea sportiva;

 • 11. promovarea valorilor sportive locale in circuitul regional, național si internațional;

 • 12. promovarea imaginii municipiului Bacau in plan național si internațional.

 • H. Pentru Programul "Sportul pentru toti"

 • I.  încurajarea practicării activităților fizice si sportive, in mod continuu, de cat mai multi cetateni, din toate categoriile sociale si de varsta;

 • 2. atragerea si stimularea tuturor categoriilor de cetateni, creșterea gradului de participare a acestora, fara nici o discriminare, in mod liber si voluntar, pentru practicarea activităților fizice sportive intr-un mediu curat si sigur, individual sau in grup, independent sau in cadru organizat;

 • 3. asigurarea ariei de selecție pentru sportul de performantă, din rândul tinerilor practicând;

 • 4.  susținerea organizării, in Bacau, in colaborare cu federațiile naționale pe ramuri de sport, F.R. Sportul pentru Toti, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, Direcția Județeană pentru Sport si Tineret Bacau, Inspectoratul Școlar Județean Bacau, cluburi sportive locale, asociații, fundații, alte instituții, a unor evenimente sportive de nivel local, național si internațional;

 • 5. dezvoltarea cooperării sportive internaționale;

 • 6. promovarea valorilor sportive locale in circuitul național, regional si internațional;

 • 7. promovarea imaginii municipiului Bacau in plan național si internațional;

 • 8. sa fie depuse de structuri sportive/ organizații eligibile potrivit Legii nr. 69/ 2000;

 • 9. beneficiarul finanțării sa asigure o contribuție financiara proprie de minimum 10% din valoarea totala a proiectului;

 • 10. sa fie dovedita capacitatea organizatorica funcționala a beneficiarului finanțării prin:

 • - experiența in domeniul administrării altor programe si proiecte similare;

 • - modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii, comunitatea);

 • - capacitatea resurselor umane de a asigura desfesurarea programului sau proiectului la nivelul propus, inclusiv execuția bugetului;

 • - experiența de colaborare/ parteneriat cu alte structuri sportive, cu autoritati publice, organizații diverse din tara si străinătate, după caz.

Condiții privind nivelul de reprezentare sportiva:

Art. 11. In cadrul Programului "Promovarea sportului de performanta", pot beneficia de finanțare din bugetul local structurile sportive/ organizațiile de pe raza municipiului Bacau, care îndeplinesc următoarele condiții privind nivelul de reprezentare sportiva:

 • a. In cazul jocurilor sportive de echipa-nivel seniori

 • I. Secțiile structurilor sportive de drept public sau privat constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, non-profît, deținătoare ale certificatului de identitate sportiva, participante in primele ligi naționale/ divizii naționale si/ sau ligi secunde naționale/ divizii secunde naționale, organizate de federațiile sportive/ ligile naționale, respectiv in competiții naționale, internaționale, cupe europene.

 • 2.  Secțiile cluburilor sportive de drept public sau privat, asociațiilor județene pe ramuri de sport, federațiilor sportive naționale, pentru organizarea in Bacau a unor competiții sportive interne si internaționale de anvergura.

 • 3. Secțiile cluburilor sportive de drept public sau privat, care reprezintă Consiliul Local Municipal Bacau in competiții organizate de autoritățile naționale (federaliile de specialitate) sau organizării partenere din tara si strinatate.

Mențiuni:

In acord cu principiul concentrării resurselor in vederea maximizării performantelor, pentru o anumita ramura sportiva de jocuri, se poate acorda finanțare pentru o singura echipa de seniori din cadrul aceleiași structuri sportive, la propunerea acesteia:

 • (1) La jocurile sportive la care structurile sportive nelucrative au echipe înscrise in ligile/diviziile organizate de federațiile sportive naționale, se finanteaza doar aceste echipe;

 • (2) La jocurile sportive la care structurile sportive nu au echipe înscrise in ligile/diviziile organizate de federațiile sportive naționale, se finanteaza echipa cel mai sus situata in ierarhia naționala, după performantele sportive, la finele ediției competitionale precedente.

 • b. In cazul jocurilor sportive de echipa - nivel tineret, juniori si copii

 • 1.  Secțiile cu echipe de jocuri sportive ale cluburilor sportive specificate in prezentul regulament, participante in campionate naționale, in alte competiții interne si internaționale organizate de federațiile sportive naționale/ asociațiile județene pe ramura de sport

 • 2. Echipele din centrele regionale de juniori pe ramuri de sport, constituite/ organizate pe raza municipiului Bacau de către federațiile sportive naționale, in parteneriat cu Municipiul Bacau si/ sau alte instituții locale.

 • 3. Secțiile cu echipele de jocuri sportive ale cluburilor sportive de drept public sau privat, asociațiile județene pe ramuri de sport, federațiile sportive naționale, pentru organizarea in Bacau a unor competiții sportive interne internaționale de anvergura.

 • 4. Secțiile cu echipele de jocuri sportive ale cluburilor sportive de drept public sau privat, care reprezintă Municipiul Bacau in competiții organizate de autoritățile naționale (federaliile de specialitate) sau organizații partenere din tara si străinătate.

 • c. In cazul jocurilor sportive indîviduate-nivel seniori/ tineret/ junior/ cădeți/ copii

 • 1. Secțiile pe ramuri de sport ale cluburilor sportive specificate mai sus, participante cu sportivi la probe individuale la campionate naționale, Cupa României si alte competiții oficiale interne, organizate de federațiile sportive nationale/asociatiile județene pe ramura de sport, respectiv cu sportivi in loturile olimpice/nationale ale României pentru Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene si alte competiții internaționale oficiale.

 • 2. Secțiile pe ramuri de sport ale cluburilor sportive de drept public sau privat, la categoriile seniori, tineret, juniori, cădeți, copii, respectiv asociațiile județene pe ramuri de sport, federațiile sportive naționale, pentru organizarea in Bacau a unor competiții sportive interne si internaționale de anvergura.

 • 4. Secțiile pe ramuri de sport ale cluburilor sportive de drept public sau privat, la categoriile seniori, tineret, juniori, cădeți si copii, respectiv asociațiile județene pe ramuri de sport, care reprezintă Municipiul Bacau in competiții organizate de autoritățile naționale (federațiile de specialitate) sau organizații partenere din tara si străinătate.

 • d. In cadrul Programului "Sportul pentru toți”

Pot beneficia de finanțare din bugetul local cluburile sportive de pe raza municipiului Bacau, care indeplinesc următoarele condiții privind nivelul de reprezentare sportivă:

 • 1. Cluburile sportive care promovează sportul pentru toti prin evenimente/competitii de nivel intern si internațional, organizate in Bacau, care prezintă importanta pentru municipiul Bacau;

  /O


 • 2. Cluburile sportive cu sportivi/practicanti care reprezintă Municipiul Bacau in evenimente/competitii organizate de autoritățile naționale (federațiile de specialitate) sau organizații partenere din tara si străinătate.

4.3. Criterii si condiții de eligibilitate pentru structurile/ organizațiile sportive

Art.12. Criteriile si condițiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ de care cluburile de drept public sau privat, pentru accesarea finanțării in programele sportive "Promovarea sportului de performanta'7,'Sportul pentru toti", sunt următoarele:

 • a)  sa fie o structura sportiva recunoscuta in condițiile legii, constituita ca structura nonprofit, cu personalitate juridică, participantă la competițiile sportive locale, regionale, naționale si internaționale, organizate in conformitate cu statutul regulamentele federațiilor/ ligilor sportive naționale pe ramura de sport;

 • b) sa foca dovada afilierii la federația sportiva naționala de specialitate si/ sau la asociația pe ramura de sport județeană, după caz;

 • c) sa foca dovada depunerii situațiilor financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent; in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

 • d) sa nu aiba obligații de plata exigibile din anul anterior la instituția publica careia ii solicita atribuirea unui contract de finanțare;

 • e) sa nu aiba obligații de plata exigibile privind impozitele si taxele către bugetul local;

 • f)  sa nu aiba obligații de plata exigibile privind impozitele si taxele care bugetul de stat, precum si care cel al asigurările sociale de stat;

 • g) sa nu se afle in litigiu cu instituția publica careia ii solicita atribuirea unui contract de finanțare, referitor la un precedent contract de finanțare publica sau decontarea si derularea acestuia cat si respectarea prevederilor contractuale;

 • h) cererea de finanțare sa fie semnata de președintele/ vicepreședintele/ directorul structurii sportive iar in cazul unei asociații/ fundații de toti membrii fondatori sau de împuternicirii/ imputrenicitul tuturor fondatorilor si sa nu furnizeze informării false in documentele care însoțesc cererea de finanțare;

 • i) Sa nu existe litigii interne (intre asociari in cazul asociațiilor) si sa nu se afle in situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii precum si a legii;

 • j) Sa aiba o contribuție proprie in cuantum de minim 10% din valoarea totala a finanțării proiectului;

 • k) sa fi respectate obligațiile asumate prmtr-un alt contract de finanțare, anterior, cu Municipiul Bacau si sa nu fi comis o grava greșeala in materie profesionala, in măsură in care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens;

k) să nu aiba conturile bancare blocate;

 • l) sa aiba certificat de înregistrare fiscal;

 • m) sa nu faca obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare sau să nu se afle deja in stare de dizolvare sau de lichidare in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

Arii 3. Sunt eligibile structurile sportive si organizațiile care:

 • a) respecta criteriile si condițiile prevăzute la ari. 12;

 • b) au depus dosarul cu documentația de solicitare a finanțării, cu următoarele documente (Anexa OPIS):

 • (1) cerere de finanțare- Anexa 1;

 • (2) bugetul de venituri si cheltuieli al programului / proiectului sportiv - Anexele 1.1 si 1.2; -bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei si va ramane ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabila;

 • (3) dovada existentei surselor de finanțare proprii sau oferite de terii, cu ajutorul unuia dintre documentele de mai jos;

 • - contracte de sponsorizare/ de finanțare;

 • - bugetul de venituri si cheltuieli al organizatorului;

- extras de cont, ce dovedește disponibilitatea financiara pentru proiect;

 • (4) declarația pe propria răspundere - Anexa 1.3;

 • (5) declarația de imparțialitate - Anexa 1.4;

 • (6) declarația presedintelui/vicepresedintelelui/directorului structurii sportive jar in cazul unei asociații a toturor membrilor fondatori, privind reprezentanții legali ai structurii sportive, cu atribuții in derularea proiectului-Anexa 1.5;

 • (7) copii după statut si actul constitutiv, precum si modificările aduse acestora; copii după hotărârile judecătorești ramase definitive si irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului si actului constitutiv;

 • (8) copie după hotărârea judecătoreasca de înființare, definitivă si irevocabila;

 • (9) copie după certificatul de identitate sportiva, pentru structuri sportive;

 • (10) dovada afilierii la federația sportive naționala de specialitate si/sau la asociația pe ramura de sport județeană, dupd caz (pentru structuri sportive);

 • (11) sa nu aiba obligații de plata exigibile privind impozitele si taxele care bugetul local, bugetul de stat, precum si la bugetul asigurărilor sociale de stat (cerifîcat fiscal);

 • (12) copie după situația financiara anuala la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrată la administrația financiara a municipiului Bacau, cu excepția structurilor sportive înființate in anul in curs; in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaliile aferente exercițiului financiar anterior;

 • (13) copie după certificatul de înregistrare fiscala;

 • (14) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale / județene/ autoritari locale sau cu organizații guvernamentale neguvemamentale, daca este cazul;

 • (15) copie după dovada ca sediul se afla in Bacau; excepție fac structurile sportive, organizațiile din alte localitati (cluburi, federații naționale, organizații), care organizează în Bacau evenimente/competitii de interes public pentru municipiul Bacau și Romania, realizate in colaborare cu structuri sportive din Bacau;

 • (16) alte documente considerate relevante de către beneficiar sau de către autoritatea finanțatoare.

S Prevederi bugetare

Art.14. Municipiul Bacau poate aloca sume pentru finanțarea activitatii sportive, inclusiv prin rectificări bugetare in conformitate cu prevederile legale.

Art.15. Finanțarea activitatii sportive se realizează din bugetul local, din cap. 67.02. "Cultura, recreere si religie" (67.02.05."Servicii recreative si sportive", 67.02.05.01- Sport), stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea raportarea bugetului local.

 • 6. Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila

Art. 16. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila sunt

 • a) transparenta, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • b) excluderea cumulului, in sensul ca aceeași activitate urmărind realizarea unui proiect de interes local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabila de la Municipiul Bacau in decursul unui an calendaristic;

 • c)  neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unor cheltuieli care au fost deja realizate sau finalizate La data încheierii contractului de finanțare;

 • d) cofinantarea, în sensul ca finanțările nerambursabile trebuie insotite de o contribuție de minimum 10% din valoarea totala a finanțării din partea beneficiarului

 • e) anualitatea, in sensul derulării întregii proceduri de finanțare in cadrul anului calendaristic in care s-a acordat finanțarea nerambursabila din bugetul Local.

t) finanțarea se acorda pentru acoperirea parțiala a unui program sau proiect in baza unui contract încheiat intre parii;

g) un beneficiar nu poate contracta in cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabila de la Municipiul Bacau, finanțare care ramane ferma pe toata durata anului fiscal (nu poate fi majorata prin rectificări);

Artl7. (1) Finanțarea de la bugetul local a programelor sportive ale structurilor sportive de drept public sau privat constituite ca persoane juridice fara scop patrimonial, non-profit, se face prin alocari stabilite prin hotarare de consiliu local;

 • (2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli al structurilor sportive de drept public sau privat constituite ca persoane juridice fara scop patrimonial, non-profit, se face potrivit condițiilor stabilite prin contractele încheiate intre parti, pentru sumele acordate din bugetul local.

 • (3) Contractul de finanțare va cuprinde prevederi cu privire la obiectul și volumul activităților specifice, parametrii sportivi de realizai suma stabilita pentru finanțarea programelor, defalcate pe obiective, activitati si natura de cheltuieli, obligațiile si responsabilitățile pârtilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite si controlul financiar se fac in condiliile legii.

Art 18. (1) Prin hotarare de consiliu local se pot aloca, sume din bugetul local si altor cluburi sportive de drept public sau privat constituite ca persoane juridice fara scop patrimonial, asociațiilor județene pe ramuri de sport, federațiilor sportive naționale, in baza contractelor de finanțare încheiate intre parti, pentru finanțarea organizării in Municipiul Bacau, de competilii si evenimente sportive de anvergura cu caracter regional, național, euroregional si internațional, care prezintă importanta pentru municipiul Bacau, si care sunt asumate de către municipalitate, realizate in colaborare cu structuri sportive din Bacau.

 • (2) Prin hotarare de consiliu local se pot aloca sume din bugetul local, pentru finanțarea participării secțiilor cluburilor sportive de drept public sau privat constituite ca persoane juridice fara scop patrimonial, ca reprezentând ai Municipiului Bacau in competiții organizate de autoritatile naționale (federațiile de specialitate) sau organizații partenere din tara si străinătate;

 • (3) Prin hotarare de consiliu local se pot aloca sume din bugetul local si pentru:

 • a) finanțarea programelor sportive desfășurate in raza municipiului Bacau de către federațiile sportive naționale, Direcția pentru Sport si Tineret a județului Bacau, Inspectoratul Școlar Județean Bacau, realizate in colaborare cu structuri sportive din Bacau;

 • b) finanțarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pentru înalta performanta sportiva realizate in colaborare cu structuri sportive din Bacau;

 • (4) Contractul de finanțare aferent programelor sportive menționate la alin (1), (2) si (3) va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul si volumul activităților specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilita pentru finanțarea programelor, defelcarea pe obiective, activitati si tipuri de cheltuieli, obligațiile si responsabilitățile pârtilor.

8.Organizarea si funcționarea comisiei de evaluare a proiectelor de solicitare a finanțării nerambursabile

Art.23.1. Evaluarea solicitărilor se va face de către comisia de evaluare

 • 2. Comisia de evaluare va fi formata dintr-un număr impar de membri cu drept de vot (minim 7 membri).

Comisia de evaluare va fi desemnată de către Primarul municipiului Bacău prin dispoziție. Din aceasta vor face parte trei consilieri locali, dintre care unul va fi desemnt președinte.

 • 3. Ședințele comisiei sunt conduse de președinte.

 • 4. Președintele comisiei va asigura convocarea si prezenta membrilor comisiei, in termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competenta comisiei.

 • 5. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Biroului Buget. Secretarul nu are drept de vot.

 • 6. Fiecare membru al comisiei va semna o declarație de imparțialitate, potrivit modelului prevăzut in Anexa A.

 • 7. Comisia hotărăște prin votul majorității membrilor.

 • 9. Procedura de acordare a finanțărilor neramburasabile prin hotarare de consiliu local, in baza Legii

69/2000.

Art.24. Procedura finanțării nerambursabile a proiectelor/ acțiunilor/ programelor activitatii sportive prin alocarea contribuțiilor financiare prin hotarari de consiliu local va cuprinde următoarele etape:

 • - primirea, din partea structurilor sportive, a cererilor in baza cărora Municipiul Bacau își fundamentează sau rectifica bugetul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile care vor fi depuse in termen de 15 de zile de la aprobarea prezentului regulament si aducerea la cunoștința publica pentru anul 2018, iar pentru anii următori in termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului;

 • - analizarea cererilor, a capacitatii tehnice si financiare a cluburilor si asociațiilor sportive care au depus proiecte in vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru activitati sportive. întocmirea procesului verbal (Anexa B) in care se consemnează proiectele care au îndeplinit criteriile de eligibilitate;

 • - in baza procesului verbal, secretarul comisiei va intocmi raportul compartimentului de specialitate pentru proiectul de hotarare de consiliu local;

 • - se publica anunțul de atribuire a contractelor de finanțare in cel mult 30 de zile de la încheierea contractelor;

Art25. (1) Documentația de solicitare a finanțării se va depune in doua exemplare scrise, precum si in format electronic, la sediul Primăriei Municipiului Bacau, la registratura.

(2) Documentația de solicitare a finanțării proiectului are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului si trebuie sa fie semnat, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoana împuternicita legal de acesta.

 • 10. - Procedura privind derularea contractului de finanțare

Art.26. 1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate in baza unui contract de finanțare nerambursabila numai in măsura in care sunt justificate si considerate oportune de către consiliul local si au fost contractate in perioada executării contractului.

 • 2.    Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cuprinse la punctele H si IU din Anexa nr.1.6, la prezentul regulament

 • 3. Municipiul Bacau face plățile aferente contractelor de finanțare nerambursabila in transe, in raport cu execuția bugetului local.

 • 4. Finanțarea pentru o transa aferenta unei etape următoare a proiectului se acorda numai după justificarea utilizării transei anterioare prin depunerea raportărilor intermediare si a documentelor justificative. Astfel, daca justificările sunt corecte, beneficiarul depune o cerere pentru primirea următoarei transe, conform Anexei 5.

 • 5. Prima transa nu poate depăși 30% din finanțarea acordata, iar ultima transa nu poate fi mai mica de 15% din valoarea finanțării nerambursabile.

 • 6. La justificarea fiecărei transe, beneficiarul va depune documente justificative atat pentru suma primita de la finanțator in procentul prevăzut (30%, 55%,15%), cat si pentru contribuția proprie, corespunzătoare sumei primite.

 • 7. Autoritatea finanțatoare nu va elibera beneficiarului ultima transa a finanțării nerambursabile înainte de validarea raportului financiar intermediar aferent ultimei transe (aduse in avans). Raportul financiar final si raportul de activitate vor fi depuse la Registratura Municipiului Bacau, in termen de cel mut 15 de zile de la terminarea activitati i (derularea contractului nu poate depăși data de 31 decembrie a anului in curs).

 • 8. Nerespectarea termenului de depunere a raportărilor, precum si nerestituirea sumelor justificate neconform prevederilor legale in vigoare si a proiectului aprobat, respectiv a sumelor ramase necheltuite, atrage după sine aplicarea majorărilor de intarziere, in procent de 1% calculate pentru fiecare luna, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate.

 • 9. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Legea nr. 98/ 2016 a achizițiilor publice.

11- Procedura de raportare si control

Art.27.'Raportarile vor fi insotite obligatoriu de documentele justificative ale plăților efectuate de Asociat, in copie, cu mențiunea "Conform cu originalul", stampilate si semnate de coordonatorul proiectului. La solicitarea Municipiului Bacau, Beneficiarul va prezenta spre verificare, documentele justificative si in original.

 • 1. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Legea nr.98/2016 a achizițiilor publice.

 • 2. Documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate si serviciile prestate din care rezulta obligații de plata certe (facturi, bonuri fiscale de carburant, state de plata etc.) se vizeaza de Coordonatorul Proiectului prin nume, prenume, semnătură si mențiunea "Bun de plata", certificând asfel ca se poate face plata.

 • 3. Raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea transelor II si III. In vederea justificării fiecărei transe se vor completa anexele 3 si 4 (inclusiv anexele 4.1,4.2,4.3, 4.4);

 • 4. Raportarea finala: depusa in tennen de 15 zile de la încheierea activității va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atat contribuția Municipiului Bacau cat si contribuția proprie, anexele 3 si 4;

Raportările intermediare si cele finale vor fi depuse pe suport hârtie si vor fi insotite de documente justificative si documente narative pentru cheltuielile efectuate, astfel:

• pentru închirieri - se va atașa copia contractului de închiriere (contract detaliat), factura cu toate elementele de identificare (detaliata), chitanța/ OP si descrierea narativa conform anexei 4.4-

 • •  pentru onorarii - se va atașa copia contractului de prestări servicii (contract detaliat), copii după. C.I., copii după legitimații pentru sportivi, statul de plata, factura cu toate elementele de identificare (detaliata), chitanța /OP, dispoziție de plata, OP-urile prin care s-au virat contribuțiile ia Bugetul de Stat si Bugetul Asigurărilor de Sanatate si descrierea narativa conform anexei 4.4;

 • •  pentru consultanta - se va atașa copia contractului de prestări servicii (contract detaliat), copie după C.I., copie după actele care atesta calitatea de specialist in domeniul respectiv, statul de plata, factura cu toate elementele de identificare (detaliata), chitanta/OP, dispoziție de plata, OP-ul prin care s-au virat contribuțiile la Bugetul de Stat si Bugetul Asigurărilor de Sanatate si descrierea narativa conform anexei 4.4;

 • •  pentru transport - se va atașa după caz, copia contractului de prestări servicii (contract detaliat), copii dupd CI., copii după legitimații pentru sportivi, factura in care sa fie specificate numărul persoanelor transportate, perioada, prețul pe km (la fel ca si in contract), chitanta/OP, foaie de parcurs, ordinul de deplasare, cartea de identificare a mașinii, bon fiscal, calculatia aferenta bonului fiscal de combustibil (decontul se va face pentru nr. km x 7,5% x prețul/1. de combustibil de pe bonul fiscal), descrierea narativa conform anexei 4.4 si se va completa tabelul din anexa 4.1;

 • •  pentru cazare - se va atașa copia contractului de prestări servicii (contract detaliat), copii dupd C.I., copii după legitimații pentru sportivi, factura in care sa fie specificat numărul persoanelor cazate si numărul de zile, perioada (la fel ca si in contract), chitanta/OP, descrierea narativa conform anexei 4.4 si se va completa tabelul din anexa 4.2; pentru masa - se va atașa copia contractului de prestări servicii (contract detaliat, cu meniul stabilit), copii dupd C.I., copii după legitimații pentru sportivi, factura in care se va preciza numărul persoanelor care au servit masa, numărul de zile, perioada (Ia fel ca si in contract), prețul meniului servit/persoana, chitanta/OP sau bon fiscal, dupd caz, descrierea narativa conform anexei 4.4 si se va completa tabelul din anexa 4.3;

 • •  pentru consumabile, echipamente, servicii, tipărituri, publicitate, cheltuieli medicale, - se va atașa copia contractului de prestări servicii(contract detaliat), factura cu toate elementele de identificare (detaliata), chitanta/OP, descrierea narativa conform anexei 4.4

 • •  pentru alimentația de efort (doar din contribuția proprie) - se va atașa copia statului de plata, OP-urile aferente (daca s-a plata prin virament bancar), copii dupd C.I., copii după legitimații pentru sportivi;

 • •  alte cheltuieli - se va atașa copia contractului de prestări servicii (contract detaliat), copii după. CI, copii după legitimații pentru sportivi, factura, cu toate elementele de identificare (detaliata), chitanta/OP, descrierea narativa conform anexei 4.4 si se va completa tabelul din anexa 4.4.

 • •  cheltuieli de natura salariala/plata participantilor la activitatea sportiva (după caz)

- se va atașa contractul individual de munca sau convenția civila (contractul de activitate sportiva), copii după C.I., copii după legitimații pentru sportivi, statul de plata, descrierea narativa conform anexei 4.4;

 • 6. Beneficiarul va menționa sursa de finanțare la toate evenimentele organizate in cadrul proiectului.

 • 7. Toate documentele justificative externe, emise de către un prestator din afara României care beneficiar se vor prezenta la decont însorite de traducerea acestora in limba romana. Traducerea trebuie sa fie efectuata, semnat si stampilata de care un traducător autorizat

 • 8. Este interzisa achiziționarea de bunuri care depasese suma de 2.500 lei/bucata. Bunurile a căror valoare este mai mare de 2.500 lei/bucata sunt considerate mijloace fixe, iar potrivit cap. IU. -Cheltuieli neeligibile, din anexa 1.6; este interzisa achiziționarea si repararea mijloacelor fixe.

 • 9. Data documentelor justificative trebuie să fie in concordanta cu perioada desfășurării activităților cuprinse in proiectul depus.

 • 10. Raportul financiar si de activitate finala asupra utilizării tuturor sumelor se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Bacau cu adresa de înaintare conform Anexei 3 la regulament

 • 11. Verificarea documentelor justificative, adica încadrarea acestora in bugetul proiectului, in perioada de desfășurare a proiectului, precum si in categoriile de cheltuieli eligibile sau neeligibile se realizează in condițiile legii de către funcționarul public al Biroului Buget, desemnat sa se ocupe de aceasta verificare, atestata prin semnătură.

Dosarul complet, conținând documentele justificative si raportul final al proiectului, trebuie păstrat timp de cinci ani in arhiva autorității si a asociatului pentru un eventual audit din partea Curții de Conturi.

 • 12 - Caile de atac împotriva actelor sau deciziei autorității finanțatoare

 • 1. Actele sau deciziile care determina sau sunt rezultatul procedurii de evaluare si selecție a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila, considerate nelegale, pot fi atacate potrivit legii.

Acțiunea injustiție se introduce la Tribunalul Bacau, Secția de Contencios Administrativ si Fiscal. Municipiul Bacau este competent să soluționeze contestațiile înaintate pe cale administrativa.

Orice persoana fizica sau juridica care are un interes legitim in legătura cu un anumit contract de finanțare nerambursabila si care suferă sau a suferit un prejudiciu, ca o consecința directa a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, are dreptul de a utiliza caile de atac.

Acțiunea in justiție se introduce numai după epuizarea caii de atac a contestației pe cale administrativa.

 • 2. Pentru fiecare contestație, Municipiul Bacau are obligația de a formula o rezoluție motivata care trebuie se fie comunicata contestatarului precum si celorlalți participant] implicați in procedura, intr-o perioada de cel mult 10 zile lucratoare de la data înaintării contestației.

Comisia pentru soluționarea contestațiilor se numește prin dispoziția primarului.

Sub sancțiunea decăderii, acțiunea injustiție trebuie introdusa in cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluției motivate privind contestația sau, in cazul in care nu primește răspuns, de la data expirării perioadei de soluționare a contestației.

 • 13 - Sancțiuni

 • 1. Contractul de finanțare este reziliat de plin drept, fara a fi necesara intervenția instanței de judecata, în cazul in care beneficiarul nu isi îndeplinește in mod corespunzător obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicata in termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

2.1’tilizarea alocațiilor bugetare in alte scopuri decât cele prevăzute in contractul de finanțare este interzisa si atrage rezilierea acestuia fara intervenția instanței iudecatoresti. beneficiarul urmând sa fie obligat la plata daunelor-interese reprezentând alai contrava oarea finanțării cat si beneficiul nereahzat, raportat la prejudiciile de imagine, dar si la cele materiale

 • 3. In cazul in care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanțare, ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, acesta este obligat ca in termen de 15 zile de la data notificării sa restituie Municipiului Bacau toate sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finanțării altor programe si proiecte de interes public.

 • 4. Pentru sumele restituite, ca urmare a rezilierii contractului, beneficiarii datoreaza majorări de întârziere, in procent de 1% calculate pentru fiecare lună. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate.

 • 5. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale precum si la interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viilor.

 • 14 - Dispoziții finale

 • 1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare, venita din partea structurii sportive, in legătură cu procedura de seleclie sau derularea contractelor. Orice document scris trebuie înregistrat in momentul primirii la Registratura Municipiului Bacau strada Mărășești nr. 6 Bacău.

 • 2. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale in vigoare.

  15. Anexele următoare fac parte integranta din prezentul regulament


Anexa A - Declarație de imparțialitate a membrilor comisiei de evaluare si selecționare;

Anexa B - Proces - Verbal încheiat in urma evaluării proiectelor depuse pentru finanțau. nerambursabile:

Anexa l - formular cerere de finanțare anexele a-d;

Anexa 1.1 - Bugetul de venituri cheltuieli;

Anexa 12 - Buget narativ;

Anexa 1.3 - Declarație pe proprie răspundere;

Anexa 1.4 - Declarație de imparțialitate;

Anexa 1.5 Declarația presedîntelui/vkepresedintelelui/directorului structurii sportive Iar in cazul unei asociații, a loturor membrilor fondatori privind reprezentanții legali al structurii sportive cu atributij in derularea proiectului

Anexa 1.6 - Programe sportive si categorii de cheltuieli eligibile si necligibile;

Anexa 1.7 - Curriculum vitae coordonator proiect:

Anexa 2 - Contract de finanțare nerambursabila;

Anexa 3 - Adresa de înaintare a raportului intermediar sau final;

Anexa 4 - Formular pentru raportări intermediare si finale;

Anexa 4.1- Tabel pentru justificarea cheltuielilor de transport:

Anexa 42 - labei pentru justificarea cheltuielilor de cazare;

Anexa 4.3 Tabel pentru justificarea cheltuielilor de masa;

Anexa 4.4 -Raport narativ pentru fiecare categorie de cheltuieli depuse:

.Anexa 5 - Cerere pentru solicitarea transei următoare;

Cerere de principiu pentru acordarea inantari;


Anexa 1 la Regulament

Număr si data de înregistrare/ Registratura FORMULAR DE CERERE DE FINANȚARE

(Orice modificare in textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii)

A» Date privind solicitantul

 • 4.Datele persoanei care este coordonatorul proiectului daca este diferită de persoana de la punctul 3;_____________________________________________________________________________________________________________

Nume/Prenume:

Funcția in cadrul asociației:

TelJFax:

E-mail:

□.Echipa responsabilă de derularea proiectului (nume, prenume, funcția in cadrul asociației/ fundatiei/clubului, telefon, e-mail, semnătură, descrierea experienței in scrierea si managementul proiectelor):

Coordonator -

Semnătură      Semnătură

Responsabil financiar -

Semnătură Semnătură

Responsabil cu probleme tehnice - Alti

membri, după caz -

^.Descrierea activitatii, a resurselor si a obiectivelor solicitantului. Descrierea experienței in scrierea si managementul proiectului:

Anexa a, Anexa b, Anexa c, Anexa d.

5. Date privind proiectul

1. Denumirea proiectului: -

 • 2. Programul Sportiv: “Promovarea sportului de performanta” sau „Sportul pentru toți”

 • 3. Locul desflisurarii proiectului (localitate):

 • 4. Durata proiectului: de la ......................... pana la 31.12.20....

 • 5. Rezumatul proiectului (max. 20 de rânduri), structuratastfel: titlul scopul

participanți

grupuri tinta

beneficiari

activitati/acțiuni principale din cadrul proiectului rezultatele estimate

 • 6. Scopul si obiectivele proiectului (descriere max 20 ronduri):

7. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acțiuni/activități, categorii de cheltuieli si surse de nantare), conform tabelului de mai ios:

Nr. crt.

Programul, proiectul, actiunea/activitatea, categoriile de cheltuieli

Valoare totală

din care

Suma solicitata din fonduri publice

Venituri proprii ale asociației

1. Proiectul

LlActiunea/activitatea

* perioada de desfășurare total

din care:-

(se detaliazi pe categorii de cheltuieli)

1.2.Actiunea/activitatea

Total

din care

(se detaliaza pe categorii de cheltuieli)

C Resurse umane si financiare ale structurii sportive, angrenate in realizarea actiunilor/activitultilor din cadrul proiectului

R_Resurse umane:

1.1 Număr de personal salanat__total______(nume, prenume)

din care antrenori (pentru cluburile sportive)

 • 1.2.Numar de sedii pe ramura de sport (pentru cluburile sportive)

1 3.Numr de sportivi legitimați pe secții (pentru cluburile sportive)

2. Resurse financiare:

2.l.Venituri proprii realizate in anul precedent - total...................lei, din care:

 • - donații, sponsorizări

 • - venituri din activitati economice (închirieri, prestări servicii, reclama, publicitate ere.) 

 • - cotizații, taxe penalitati etc.............................

-alte venituri...................................... „..lei.

lei, din care:


 • 2.2.Venituri proprii estimate ase realiza in anul curent - total

 • - donații, sponsorizări...

 • - venituri din activitati economice (închirieri, prestări servicii, reclama, publicitate etc.)lei:

 • - cotizații, taxe, penalitati, etc.........................„

 • - alte venituri

 • 3.   Justificarea proiectului

 • 4.   Rezultatele scontate: impactul proiectului si mijloace de monitorizare si evaluare a rezultatelor

 • 5. Ordinea de prioritate (iii cazul in care aii aplicat mai multe proiecte la aceasta runda, vă rugăm să precizați ordinea importantei lor pentru oumneavoastra, luâind in considerare procedura de aplicare).

Data......................

Numele/Prenumele/Semnătura (după caz) președintelui clubului sau a tuturor asociaților/reprezentantului legal al asociației

Nume.e/Prenumele/Semnătura coordonatorului de proiect


EDINȚA LA


co

I SECRETAR NICOL


SEMNEAZĂ MUNICIPIULUI BACĂU - OVIDIU POPOVICI


ADMINISTTOR PUBLIC ROMICĂ LUCIAN CHINDRUȘ
Anexa a Ia Cererea de finanțare

Rezultate sportive obținute in anul competitionai anterior Structura sportiva/

organ izatia_______________________________

Objective realizate/ sectie/grupa

Campionat National

Cupa Românie

Campionat Balcanic/ Competiții euroretdonale

Campionat/Cupa Europeană/alte competiții de nivel european

Campîonat/Cupa Mondial a/alte lompethii de nivel mondial

a-Sportul de performanta

seniori

tineret

juniori

I/1I/UL...

cadeți-copii

b.Sportul pentru toți

Evenimente 'competiții

Data......................

Numele/Prenumcie/Semnătura (după caz) președintelui clubului sau a tuturor asociaților/ reprezentantului legal al asociației

Numele/Prenumele/Semnătura coordonatorului de proiect


SECRETARUL NICOLAE -


CONTRASEMNEAZĂ CEPIULUI BACĂU IUPOPOVICI


ADMINISTRATOR PUBLIC ROMICÂ LUCIAN CHINDRUȘ
Anexa b la Cererea de finanțare

Tabel nominal cu sportivii selecționați in Loturile olimpice/ loturile naționale seniori/tineret/iunion/eadcti-copii

Structura sportiva/ organizația____________

Nr.crt

Lotul național/ olimpic

Nume, prenume sportiv

Număr carnet legitimare

Observ ./ramura sportiva

a. Lot olimpic

b. Lot național:

Seniori

Tineret

Juniori I/H/III

Cadei-copii

Data.......

Numele/Prenumele/Semnătura /(lupa caz) președintelui clubului sau a tuturor asociaților/ reprezentantului legal ai asociației

Numele/Prenumele/Semnătura coordonatorului de proiect

*•■•««»>»••«**•«•••'*•«•*«***«*******•*■**•»*                   «**!**»*■•««■«*

Stampila asociației/ Fundației/ clubului

PREȘE CIco SECRETARUL NICOLAE


ADMINISTRATOR public ROMICÂ LUCIlAN CHINDRUȘEMNEAZĂ ICIPIULUI BACĂU VLDIU POPO VICI


Anexa c ia Cererea de finanțare

Structuri sportive cu secții de junior -Tabel nominal cu sportivii juniori promovați către structurile sportive de seniori

Structura sportiva/organizatia

Nr. crt.

Nume, prenume sportiv

Număr carnet ICIubul de seniori Ia care a Legitimare       Jpromovat

Observații

Data.,

ÎSumele/Prenumele/Semnătura (după caz) președintelui clubului sau a tuturor asociaților/ reprezentantului legal al asociației

Numele/Prenumele/Semnătura coordonatorului de proiect

*****      *4 ■*«*4****«»*«••*•••*«***<■****»*                  •••*•«««

Stampila asociației/ Fundației/ clubului

PREȘEptt CIOCCONTRASEMNEAZĂ

■ SECRETARUL

NICOLAE


ADMINISTRATOR PUBLIC ROMICĂ LUCIAN CHINDRUȘICIPIULUI BACĂU VTDIU POPOVICI


Anexa <1 la Cererea de finanțare

Obiective sportive promise pentru anul competitional pentru care se cere finanțarea Structura sportivă/ organizația

Obiective propuse/ sectie/grupă

Campionat National

Cupa

României

Campionat Balcanicele competiții euroregionale

Campionat /Cupa Europeana/alte competiții de nivel european

Campionat/ Cupa Mondiala/alre competiții de nivel mondial

a. Sportul de performanta^

Seniori

Tineret

Juniori L'U/III

Cadeti-topii

b. Sportul pentru toti

c. Eveniment/ competiții

Data......................

N u mele/Prenumele/Semnâ tura (după caz) președintelui clubului sau a tuturor asociaților/ reprezentantului legai al asociației

Vumele/Prenumele/Semnătura coordonatorului de proiect

Stampila asociației/ Fundației/ clubului

PREȘED CIOCONTRAS SECRETARUL NICOLAE - O


ADMINISTRATOR PI BL1C ROMICÂLvCIAN CHINDRUȘMNEAZA CIPIULUI BACĂU IUPOPOVICI


Anexa 1.1


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI


Denumirea Asociației / Fundației Clubulul:_....~~..~...~ Date privind Asociația/ Fundația /Clubul:

Adresa...................................................................


Certificat de identitate sportivă nr............................

Membru afiliat ia.............................................................

Proiectul cu titlul

din Programul "Promovarea sportului de performanță" sau „Sportul pentru toti” Perioada și locul desfășurării:

Nr. crt.

Denumire indicatori

TOTAL

TRIM I

TRIM n

TRIM ID

TRIM IV

OBSERVAȚII

1.

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI (1+2) din care:

1.

VALOAREA PENTRU» DECONTARE LA MUNICIPIUL BACAU (a+b)

a).

Finanțare nerambursabilâ de la bugetul local

bl

Contribuție proprie (minim 10%)

2.

'Aite surse de venituri incluse in

proiect (a+b+c)

Donalii (enumerări)

bl

Sponsorizări (enumerat!)

c).

Alte finanțări (enumerări)

n.

CHELTUIELI PENTRU DECONTARE LA MUNICIPIUL BACAU -TOTAL din care: (categoriile de cheltuieli sunt cele previtzute In anexa 81

1.

Cheltuieli salariale

2

închirieri (baze sportive, soli, spatii, aparatura, alte bunuri)

3.

Onorarii / fond de premiere

4.

Consultanta

5.

Transport

6.

Cazare

7.

Masa

8, ...

Consumabile

9.

Echipamente

10.

Servicii

11,

Tipărituri

12.

Publicitate

13.

Alimentație de efort

14.

Indemnizație efort

15.

Chelt medicale (vitamine, susținătoare de efort)

16.

Alte cheltuieli - (se vor nominaliza)

TOTAL


100%


Detalierea cheltuielilor cu evidetierea surselor de finanțare pe fiecare categorie de

cheltuiala (categoriile de cheltuieli sunt cele prevăzute în anexa 1.6):

Nr crt

Categoria bugetara

Contribuția finanțator

Contribuția Beneficiarului

Total buget

Contribuția proprie

Alte surse (donații sponsorizări, etcj.

1.

Cheltuieli salariate

2,

Închirieri (baze sportive, săli, spatii, aparatura, alte bunuri)

3.

Onorarii / fond de premiere

4.

Consultanta

5.

Transoort

Cazare

7.

Masa

8,

Consumabile

9,

EchiDâmente

10

Servicii

11

Tinarituri

12

[Publicitate

H

Alimentație de efort

14

Indemnizație efort

15

Chelt medicale (vitamțne, susținătoare de efort)

16

Alte cheltuieli (se vor nominaliza) salarii

TOTAL

100%

90%

10%

100%

Data. ....

Numele/Prenumeie/Semnătura (după caz) președintelui clubului sau a tuturor asociaților/ reprezentantului legal al asociației

Numeie/Prenumele/Semnătura coordonatorului de proiect

Stampila asociației/ Fundației/ clubului


ResponșabilulJfoiahjțter al ^sociației/ fundatei/ duhului

(numele, prejwic                ...................•••


PREȘEII       co

SECRETARUL NICOLAE-EMNEAZA CIPIULUI BACĂU vroiupopovici


ADMINISTRATOR PUBLIC ROMICĂ LUCIAN CIUNDRUȘAnexa 1 2

BUGET NARATIV

Solicitant.....................................................................................

 • - scurtă descriere a rezultatelor obținute in ultimii dot ani: Pentru anul curent:

 • 1.  valoarea totală a proiectului,

 • 2.  sursele de finanțare cu valoarea finanțării,

 • 3. justificarea tuturor surselor de finanțare aferente întregului project: pentru Contribuția proprie se ataseazî extrasul de cont, in original sau copie.

 • 4.  cheltuielile ce urmează a fi efectuate pentru întregul project - detaliat, (daca este cazul, dovada existentei surselor de finanțare proprii sau oferite de terti:

 • - scrisori <le intenhe din partea terților,

 • - contracte de sponsorizare;

 • - alte forme de sprijin financiar feim dm partea unor terti)

COORDONATOR PROIECT

"Triume. prenume, "funcția)'

Data..............................................

Semnătură: DE ȘEDINȚĂ MIHAELA


/      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL

NICOLAE-O


ADMINISTRATOR PUBLIC ROMICĂ LUCIAN CHINDRUȘ
CIPIULUI BACĂU IUPOPOVICI


Anexa 13 DECLARAȚIE

Subsemnatii.................. (președintele asociației/,undatiei, clubului si coordonatorul

proiectului)................................declaram pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292

don Codul Penal cu privire la falsul in declarații, ca:

 • a) structura sportiva pe care o reprezon'am îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociațiilor pe ramura de sport județene, respectiv:

 • b)       este o structura sportiva recunoscuta in condițiile legii;

 • c)     a publicat, in extras, in termenul prevăzut de lege, rapoartele de activitate si

  situațiile

  financiare anuale in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr............. precum si

  in Registrul național al persoanelor juridice fare scop patrimonial sub nr.................(in cazul


structurilor sportive de utilitate publica) sau, după caz, a depus situația financiara la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent sub nr...........din „.............;

 • d) nu are obligații de plata exigibile si nu este in litigiu cu Instituția finanțatoare careia ii solicita atribuirea unui contract de finanțare;

 • e) nu are obligații de plata exigibile privind impozitele si taxele către stat, precum si contribuțiile către asigurările sociale de stat:

1) informațiile furnizate instituției finanțatoare in vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • g)     nu se afla in situația de nerespectare a dispozițiilor statuare, a actelor contitutive si a regulamentelor proprii:

 • h)     se obliga sa participe cu o contribuție financiara de minim 10% din valoarea totala a finanțării;

 • i)     nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare si nu se afla in stare de dizolvare ori de lichidare, in conformitate cu prevederile legate in vigoare;

 • j)     nu beneficiază, de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare in cursul anului fiscal curent;

 • k) ......................... nu a beneficiat/a beneficiat in anul fiscal in curs de finanțare

nerambursabila de la instituția..........................................in suma de........................lei.

DATA....................

REPREZENTANT!! LEGALI

Coordonator proiect,: (nume, prenume, funcția, semnirura)STAMPILA ASOCTAȚ.

................x


co SECRETARUL NICOLAE -


ADMINISTRATOR PUBLIC ROMICÂ LUCI

6EMNEAZĂ CIPIULUI BACĂU IU POPOVICIAnexa 1.4

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese ortce situație care it împiedică pe beneficiar in orice moment să acționeze in conformitate cu obiectivele autoritarii finanțatoare, precum si situația in care executarea obiectiva impartiald a ftnictiilor oricărei persoane implicate in implementarea proiectului poate fi compromisd din motive familiale, politice, economice sau mice alte interese comune cu o altd persoană. Subsemnatul,...................................ca persoană cu drept de reprezentare a organizației

solicitante in ceea ce privește implementarea proiectului, and oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus. si, de asemenea, ma oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict

Numele si prenumele

Funcția

Semnătură.... *•««« •••«• •• ••••••♦■      ( *•»•»»««*•• MOti***«*44 tl I

DEȘEDINȚĂ


Stampila:


PRE

Cr      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL CIPIULUI BACĂU NICOLAE - O IU POPOVICI


TRATOR PUBLIC

ROMICĂ LUCIAN CHINDRUȘAnexa 1.5

DECLARAȚIA

Președintele clubului, respectiv membrii fondatori ai asociației sportive il/o împuternicim pe in acest sens atasez/a'asam procura notartala/hotarârea AGA semnata de toți aclionarii ui vederea desemnării.

Dl./Dna..................................................ca reprezentant legal al clubului/asouatici pentru

derularea proiectului...........................in perioada..................


Numele si prenumele: președintelui clubului/asociatiilor

Funcția ««««*«*                          **••••«

Semnătură

Stampila:I SECRETARUL

NICOLAE-O


CONTRASEMNEAZĂ CIPIULUI BACĂU IUPOPOVICIADMINISTRATOR PUBLIC

ROMICĂ LUCIAN CHINDRUȘ

Anexa 1.6

DOMENIUL SPORT

 • I. PROGRAMELE SPORTIVE FINANȚĂRILE DIN FONDURI PUBLICE

a) Promovarea sportului de performanta • valorificarea aptitudinilor individuale si de echipa in cadrul competițiilor pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obținerea victoriei. Obiective: dezvoltarea activității sportive pe plan local si asigurarea reprezentării pe plan local, național sau internațional, după caz;

fel Sportul pentru toti - practicarea sportului pentru sanatate, educație, recreere, ca parte integranta a modului de viata, in vederea sanatatii individului si societății. Obiective: atragerea populației de toate vârstele in activitati de practicare a sportului pentru sanatate recreere. In cererea de finanțare se va menționa o singura categorie.

II. CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE PENTU DOMENIUL SPORT

Conform Legii 69/2000, modificata si completata pin Ordonanța de Urgenta nr. 38/2017, autoritatile locale fînanteaza activitatea structurilor sportive locale, constituite ca structuri nonprofit in condițiile legii, participante la competițiile sportive locale, regionale, naționale internaționale, organizate in conformitate cu statutul si regulamentele federațiilor sportive naționale pe ramura de sport, in baza contractelor si a programelor sportive ale acestora care prevăd promovare, selecție, participare, pregătire, organizare de competiții si evenimente sportive. Din sumele alocate pot fi finanțate următoarele tipuri de cheltuieli aferente contractelor si programelor sportive, inclusiv cele de natură salariala:

 • 1. Cheltuieli de natură salarială/plata participantilor la activitatea sportiva (după caz)-pentru sportivii, antrenorii, medicii, maseurii, kinetoterapeutii, si maxim alte cinci persoane care contribuie direct la realizarea activității sportive, (conform organigramei si Statului de funcții aprobate prin Deciziile structurilor sportive, Deciziile Consiliului director si Hotărârile A.G.A.), care au incheiat cu structurile sportive, după caz, un contract individual de munca sau un contract de activitate sportivă, in condițiile legii.

 • - Cuantumul cheltuielilor ce vor fi decontate, cu această destinație nu poate depăși valoarea de: B Pentru cluburile sportive cu nivel de reprezentare copii, tineret, junior si similar acestora in cadrul sporturilor individuale la nivel junior - 1 salariu mediu brut pe economie/lună/ persoană;

■ Pentru cluburile sportive cu nivel de reprezentare corespunzător Liga H Fotbal, Liga I Baschet si similar acestora in cadrul sporturilor individuale la nivel de seniori - 1 salariu echivalent a 2 salarii medii brute pe economie/luna/persoană;

d Pentru cluburile sportive cu nivel de reprezentare corespunzător Liga Naționala de Handbal, Liga I Fotbal, Divizia A Naționala de Baschet, Cupa României, Cupe europene si similar acestora in cadrul sporturilor individuale 1a nivel de seniori -1 salariu echivalent a 4,5 salarii medii brute pe economie/luna/persoana;

 • 2. închirieri de spatii si aparatură- servicii de închiriere de baze sportive, echipamente, mijloace de transport, conferințe, analize anuale, intuniri cu caracter metodic, schimburi de experiența si alte acțiuni similare, instalații (de sonorizare, de traducere simultana), aparatura audio-video, calculatoare si echipamente periferice si alte bunuri necesare desfășurării acțiunilor.

 • 3. Consultantă in domeniul sportului - pentru personalul de specialitate direct implicat in proiect

 • 4. Onorarii (arbitri, medici) - potrivit limitelor prevăzute in "Hotararea 1447/2007 - Norme financiare pentru activitatea sportivă1'.

 • 5. Transport - potrivit limitelor prevăzute in "Hotărârea 1447/2007 Norme financiare pentru activitatea sportiva", pentru:

 • - acțiuni sportive organizate in localitate;

 • - acțiuni sportive organizate in tară;

 • - acțiuni sportive organizate in străinătate.

Cheltuielile de transport se vor deconta conform Hotărârii de Guvern nr. 1860/2006, Hotărârii de Guvern nr. 518/1995 pentru deplasările in străinătate.

 • 6. Cazare - potrivit limitelor prevdzute in "Hotărârea 1447/2007 — Norme financiare pentru activitatea sportivă":

afPentru competiții sportive organizate in tară

 • >  unitari de cazare pentru sportivi;

 • > cămine școlare si studentesti;

 • > moteluri, campinguri sau hoteluri pana la categoria 3 stele inclusiv.

b) Pentru competiții sportive organizate in străinătate

 • -   la hotelurile in care au loc acțiunile sportive la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicau primite din paretea organizatorilor,

 • -  in alte hoteluri sau spatii de cazare, cu încadrarea in plafoanele de cazare stabilite prin dispozițiile legale in vigoare privind deplasarea personalului roman in străinătate.

Decontarea cheltuielilor de cazare se va face numai in baza documentelor justificative, cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1860/2006 pentru deplasările in tara si cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 518/1995 pentru deplasările in străinătate.

 • 7. Masa - Decontarea cheltuielilor de masa se va face numai in baza documentelor justificative, potrivit limitelor prevăzute in "Hotărârea 1447/2007 -Norme financiare pentru activitatea sportiva", cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1860/2006 pentru deplasările in tară si a Hotărârii de Guvern nr. 518/1995 pentru deplasările in străinătate.

 • 8. Consumabile hârtie, toner, cartuș imprimanta, markere etc.

 • 9. Echipamente - potrivit limitelor prevăzute in "Hotărârea 1447/2007 - Norme financiare pentru activitatea sportiva" (in limita fondurilor prevăzute in buget).

 • 10. Achiziții, servicii - orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică, care nu se încadrează la categoriile onorarii:

- Exemple: traduceri, tehnoredactare, developări filme foto, comisioane bancare, montaje filme, reparații, întreținerea, reparația aparaturii (care nu este considerată mijloc fix) etc.

 • 11. Tipărituri - broșuri, pliante, fluturași, afișe, albume, anuare, cataloage, coperte de CD-uri etc., pe care se va menționa în mod obligatoriu: "Acest material este publicat cu sprijinul Municipiului Bacau si a Consiliului Local al Municipiului Bacău prin programul de finanțare nerambursabila in anul ...........si/sau stema Municipiului Bacau" si se va anexa eel puțin un exemplar.

 • 12.  Publicitate acțiuni promotîonale ale proiectului/programului.

Beneficiarii de finanțări nerambursabile pot utiliza fondurile alocate si pentru acțiuni promotionale publicitare, constând in: anunțuri publicitare (ziare), spoturi audio-video, inscripționări pe diverse materiale. Se va anexa o copie după anunțul publicitar, CD -ul si graficul de difuzare a spotului audio-video parafat de societatea media care a efectuat difuzarea, (spot care va fi de maximum 30 secunde) si modelul pliantului publicitar, menționând in mod obligatoriu: "Acest proiect a fost realizat cu sprilinul Municipiului Bacau si a Consiliului Local al Municipiului Bacau si/sau stema Municipiului Bacau".

Beneficiarul va menționa sursa de finanțare la toate evenimentele organizate in cadrul proiectului.

 • 13.   Alimentație de efort - potrivit limitelor prevăzute in "Hotărârea 1447/2007 - Norme financiare pentru activitatea sportiva".

 • 14.   Indemnizație de efort - potrivit limitelor prevăzute in "Hotararea 1447/2007 — Norme financiare pentru activitatea sportiva".

 • 15.   Cheltuieli medicale (vitamine, susținătoare de efort) - potrivit limitelor prevăzute in "Hotărârea 1447/2007 - Norme financiare pentru activitatea sportiva".

 • 16.   Alte cheltuieli - tot ceea ce nu poate intra in categoriile mai sus menționate, dar care se justifica pentru activiatile proiectului:

 • -  taxe de înscriere si/sau de participare Ia acțiuni sportive, taxe de organizare a acțiunilor, in condițiile stabilite de organizatori;

gustări, băuturi răcoritoare, cafea si altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zî/persoana, in cazul acțiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; cheltuieli pentru procurarea de carii si alte publicații cu profil sportiv; cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea si altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu sportiv-

cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice si de promovare a activitatii sportive, pentru care se va menționa in mod obligutoriu; 'Acest material este publicat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacau si Consiliului Local al Municipiului Bacău prin programul de finanțare nerambursabila in anul..............*

Toate documentele justificative externe, emise de către un prestator din afara României către beneficiarul finanțării, se vor prezenta la decontare insotite de traducerea acestora in limba romans, semnata și ș Lămpi lată de către un traducător autorizat

Pentru justificarea tuturor categoriilor de cheltuieli, enunțate mai sus, beneficiarul finanțării nerambursabile treouie să prezinte autoritarii finanțatoare urmitoarele documente:

 • - factura fiscala,

 • - ordinul de plata sau chitanța, din care rezulta plata facturii.

 • - prezentarea narativa in care se explica necesitatea si oportunitatea efectuării acestei categorii de cheltuieli.

£11. CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • •   Cheltuieli administrative - chirie sediu si utilitari: apa. canal, electricitate, telefon, internet, gaze, costuri de încălzire:

o Amenzi, penalizări, cheltuieli judiciare;

 • •   Cheltuieli cu achiziționarea, inlretinerea si reparația mijloacelor fixe,

 • •   Cheltuieli pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor,

 • •   Achiziții de terenuri, clădiri;

 • •   Achiziția, reabilitarea, construirea, renovarea de clădiri-

 • •   Achiziția de vehicule sau componentele acestora (anvelope, ptirti caroserie etc.), reparații si servicii de întreținere;

® Băuturi alcoolice și tutun, room service si minibar;

Potrivit dispozițiilor prezentului regulament, nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

Am luat la cunoștința

Președintele asociației/ fundației/ clubului

(numele, prenumele și’semnătura)"

Responsabilul financiar al asociației/ fundației/ clubului

(numele, prenumele și semiâurâ)


I SECRETARU NICOLAI


CONTRASEMNEAZĂ

ARU     OPIULUI BACĂU

>LAI     UUPOPOVICI


ADMINISTRATOR PUBLIC ROMICÂ LUCI N CHINDRUȘ


TOR PUBLICAnexa 1.7

CURRICLLUM VITAE

Rolul in proiect: Coordonator proiect

 • 1.   Nume:

 • 2.   Prenume:

 • 3.   Data nașterii:

 • 4.   Cetățenie:

 • 5.    Stare civila:

 • 6.   Domiciliu:

 • 7.    C.I./B.I

 • 8.   CNP.:

 • 9.   Telefon:

 • 10.   Studii:

  Instituția

  [ De la - pană la 1

  Diploma obtinuta:

 • 11.  Membru in asociații profesionale:

 • 12.   Alte abilități:

 • 13.  Funcția in prezent:

 • 14.  Vechime în instituție:

 • 15.  Califiari cheie:

 • 16.   Experiența specifică:

 • 17.   Experiența profesionala:

  18

  . Experienței in scrierea și managementul proiectelor:

  Date dcla-Ora Ia

  l ocatia

  Instituția

  Pozipa

  Descriere

19. Alte informații relevante: D a ta......................—..............................................................

Semnitura

PREȘEDț CIOCEMNEAZĂ OPIULUI BACĂU VID IU POPO VICI


CON


SECRETARUL NICOLAE

ADMINISTRATOR PUBLIC ROMICĂ LUCIAN CHINDRUȘ

Anexa.2


CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILA


Părțile contractuale:

1.1 Municipiul Bacau, cu sediul in Calea Mărășești nr. 6, cod postai 600017, jud. Bacau, cod fiscal

4728337, tel. 0234/581849, fax 0234588757, cont bancar nr..............................................deschis la

Trezoreria Municipiului Bacau, reprezentat legal de dl................................................. Primar,

denumita in continuare Autoritate finanțatoare

Si

1.2.Asociatia/Fundatia/Clubul"..........................................................", persoana juridica cu


sediul in municipiul Bacau, str..............................., nr.............. jud. Bacau, cod de înregistrare

fiscala.............................., înființata in baza sentinței civile nr.............certificat de identitate sportiva

nr....................... tel................., cont bancar nr ..........................deschis la

sucursala Bacau, denumita in continuare Beneficiar, reprezentata legal prin

(" au incheiat in baza dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 cu modifidrile și completările ulterioare, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr..............au convenit

încheierea prezentului Contract de finanțare a Proiectului cu titlul „

CAPITOLUL I - Obiectul și valoarea contractului

Art. 1- Obiectul contractului

 • (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea de către Municipiul Bacau din fondurile publice a activităților pe care Beneficiarul le va desfasura in cadrul proiectului

cadrul programului......................................................... in vederea atingerii obiectivelor acestuia

stipulate in cererea de finanțare.

Art. 2 - Finanțarea contractului

 • (1) Municipiul Bacau va pune la dispoziția Beneficiarului suma de ..................lei pentru

finanțarea actiunilor/activitatilor prevăzute la art.l.

 • (2) Beneficiarul isi asuma responsabilitatea derulării Proiectului. In acest scop, va conduce, va supraveghea si va desfasura toate activitățile cuprinse in cadrul Proiectului, a căror executare

C. revin nemijlocit.

 • (3) Beneficiarul va declara pe propria răspundere daca la data semnării prezentului contract, Proiectul care fiice obiectul acestui contract, beneficiază de finanțări pentru realizarea sa, din alte surse decât fondurile publice ale municipiului Bacau.

CAPITOLUL H - Durata contractului

Art 3 — Intrarea in vigoare

 • (1) Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui de către părți si este valabil până la data de.......................

Art 4 - Derularea Proiectului

 • (1) Derularea Proiectului va incepe și va fi finalizată de către Beneficiar conform termenelor stabilite in cererea de finanțare, perioadă in care se vor desasura activitățile descrise si prevăzute a se realiza in cadrul Proiectului.

 • (2) Părțile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este cauzata de neindeplinirea Întocmai si la timp a obligații!or contractuale de către Municipiul Bacau sau de evenimente de forță majoră.

 • (3) Beneficiarul finanțării are obligația să finalizeze Proiectul, inclusiv procedura de întocmire si depunere a raportului final si tragerea ultimei tranșe a finanțării, in anul bugetar in care s-a


acordat finanțarea.

CAPITOLUL IU—Obligațiile părților

Art.5 - Obligațiile Beneficiarului sunt:

 • a. să utilizeze suma prevăzută la art 2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente actiunilor/activitătilor prevăzute in cererea de finanțare (anexa 1), potrivit destinației stabilite prin contract in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;

 • b. sa realizeze actiunile/activiatile prevăzute la art 1, obiectivele si indicatorii prevăzuti in cererea de finanțare (anexa 1);

 • c. să promoveze imaginea Municipiului Bacau si a Consiliului Local al Municipiului Bacau prin inscripționarea vizibilă pe echipamentele de concurs, a însemnelor acestora si pe toate materialele promotionale aferente acțiunilor sportive si evenimentelor media a expresiei: "Proiect realizat cu spriiinul Municipiului Bacau si al Consiliului Local al Municipiului Bacau";

 • d. să permită persoanelor delegate de Finanțator să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2, care trebuie si fie In concordanții cu bugetul depus la aprobarea proiectului;

 • e. să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanțare a programului;

£ să intocmeasca si sa transmită Autorității Finanțatoare, in termen de 15 zile

C calendaristice de la data încheierii actiuniloi/activitatilor, raportul final;

£. sa restituie, in situația nerespectării dispozițiilor legale si a prevederilor prezentului contract, in termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite, precum si penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale in vigoare;

h. să respecte prevederile actului constitutiv si ale statutului propriu, precum si statutul si regulamentele federației sportive naționale la care este afiliat clubul sportiv;

j. să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea si combaterea violentei și dopajului in cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului contract;

j. sa asigure suportul administrativ, comunicarea eficientd șl operativă a problemelor tehnice si financiare, între Autoritatea Finanțatoare și Beneficiar;

k. să asigure componenta si funcționalitatea echipei de lucru a Proiectului;

L să asigure secretul profesional pe durata contractului si, după caz, să aplice prevederile privind regimul informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului ur. 585/2002 cu modificările si completările ulterioare;

z             m. să nu comunice, in nici o situație, fără consimtdmantul prealabil scris al

Finanțatorului, informații confidențiale apartinand Autoritarii Finanțatoare sau obținute de el in baza relațiilor contractuale;

n. să nu facă publice informații si rezultate ale serviciilor executate fără consimțământul scris al Finanțatorului si să nu foloseascd în defavoarea acestuia informațiile primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrărilor cercetărilor efectuate in cursul si in scopiri realizării contractului;

o. sa comunice in scris Autoritarii Finanțatoare, in termen de 10 de zile de la data declarări stării de faliment sau lichidare sau dacă cedeazd partea cea mai importanta a activelor sale;

o, sa permit, pe toata durata contractului, precum si pe o perioadd de 5 ani de la încetarea acestuia, in decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări in acest sens, accesul neîngrădit reprezentanților Autorității Finanțatoare sau a Curții de Conturi, pentru a controla documentele pe baza cărora se tine evidenta activităților derulate in cadrul contractului. Controlul se efectueazd la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar;

q. să prezinte, la solicitarea Autoritarii Finanțatoare, orice informație sau document ce privesc derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce justified plățile, in termen de 5 zile de la solicitarea acestora.

r. să aplice procedura de achiziție prevdzutd de Legea 98/2016, cu completările si modificările ulterioare,

ș. să respecte toate prevederile "Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la Bugetul Local at Municipiului Bacau, pentru activitate sportiva, in baza prevederilor Legii nr.69/2000 cu modificările completările ulterioare" Art 6- Obligațiile Autoritarii Finanțatoare sunt:

 • a.  să controleze documentele justificative a sumei utilizata de către beneficiar, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale;

 • b. să plăteascd suma prevăzută la art 2 conform art 9;

 • c.  sa pună la dispoziția Beneficiarului informațiile si/sau documentațiile pe care le deține si care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi retumate Autorității Finanțatoare la finalizarea contractului;

 • d. să vireze, in funcție de execuția bugetară, sumele alocate pentru finanțarea Proiectului, către Beneficiar, in condițiile artll din prezentul contract;

 • e.  să nu comunice, in nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Beneficiarului, informării confidențiale apartmand Beneficiarului sau obținute de Autoritatea Finanțatoare in baza relațiilor contractuale;

 • f.  să asigure prin Biroul Buget, evaluarea intermediară si finală a Proiectului prin verificarea documentelor justificative si a cheltuielilor efectuate in concordantă cu bugetul aprobat;

 • g. să urmărească cofinantarea proiectelor prin verificarea documentelor justificative;

 • h. să organizeze sistemul propriu de protecție a informațiilor clasificate, in conformitate cu „Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate" aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 cu modificările si completările ulterioare și dispozițiile legate in vigoare in cazul in care Proiectul monitorizat gestionat de Autoritatea Finanțatoare Finanțatoare conține informații de natura celor prevăzute in conformitate cu Legea nr. 182/2002 cu modificările ulterioare;

 • i.  in cazul in care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum si sistarea virdrii sau diminuarea sumei repartizate, după caz.

CAPITOLUL IV—Participarea terților

Art.7- In sensul prezentului articol, prin tertă persoană se intelege beneficiar, asociat sî/sau subbeneficiar.

Art.8- Participarea terților părților nu este permisă

CAPITOLUL V - Virarea sumelor reprezentând finanțare nerambursabila Art. 9- Efectuarea viramentelor

 • (1) Municipiul Bacau vireaza direct in contul Beneficiarului, in baza solicitărilor de plata depuse de acesta, sumele reprezentând finanțare nerambursabila alocata Proiectului, conform prezentului contract, astfel:

 • •  30% din suma alocata, reprezentând prima transa, se va vira in contul beneficiarului, după încheierea contractului in funcție de execuția bugetara;

 • •  55% din suma alocată, reprezentând transa intermediară, se va vira in contul beneficiarului, după data depunerii raportării intermediare ce va cuprinde justificarea sumelor primite in transa anterioara, odata sau eșalonat, in funcție

de execuția bugetară,;

 • •   15% din suma alocată, reprezentând transa finală se va vira in contul beneficiarului, după validarea raportului final, in funcție de execuția bugetară.

 • (2) Finanțarea pentru o transa aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării transei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare si a documentelor justificative.

 • (3) Municipiul Bacau poate suspenda, cu notificare scrisa, in întregime sau parțial, plata, fără rezilierea contractului, in cazul nerespectării de către Beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale si sa procedeze la verificarea întregii documentarii privind derularea Proiectului finanțat si utilizarea finanțării.

CAPITOLUL VI - Fiscalitate

Art.10 - Cheltuielile Beneficiarului ocazionate de plata obligațiilor ce decurg din reglementările fiscale in vigoare, cheltuieli aferente serviciilor si lucrărilor executate in cadrul prezentului contract sunt cheltuieli eligibile si vor fi decontate pe baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar.

CAPITOLUL VII- Cheltuieli

Art. 11- Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar

 • (1) Orice suma primita ca finanțare de la Municipiul Bacau in temeiul prezentului contract va fi cheltuita de care Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului.

 • (2) Cheltuielile vor fi efectuate de care Beneficiar conform bugetului detaliat al Proiectului prezentat în documentația depusa pentru acordarea finanțării nerambursabile, conform anexei 4 si prevederilor prezentului contract

 • (3) Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cele prevăzute in anexa 1.6 la ''Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la Bugetul Local al Municipiului Bacau, pentru activitate sportivă, in baza prevederilor Legii nr.69/2000 cu modificările si completările ulterioare"

 • (4) Cheltuielile efectuate înainte si duna perioada de derulare a Proiectului prevăzute la art 3 din prezentul contract, nu sunt eligibile si nu not fi decontate de către Beneficiar.

 • (5) Atunci când Autoritatea finanțatoare constata, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Beneficiarul a folosit sau folosește fondurile si/sau bunurile achiziționate pentru derularea Proiectului, intr-o maniera neconforma cu clauzele contractuale sau ca nu justifică utilizarea sumelor, Municipiul Bacau va solicita, in scris, restituirea acestora.

 • (6) Beneficiarul are obligația de a restitui Municipiului Bacau, în termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitării scrise, sumele întrebuințate in alte scopuri decât pentru desfășurarea proiectului;

 • (7) Obligațiile prevăzute de alin. 6 raman in vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract

 • (8) Nerespectarea termenului de depunere a raportărilor, precum si nerestituirea sumelor justificate neconform prevederilor legale in vigoare si a proiectului aprobat, respectiv a sumelor rămase necheltuite, atrage după sine aplicarea majorărilor de întârziere conform Legii 207/2015 Codul de perocedara Fiscală, art.183, alin.2, in procent de 1% calculate pentru fiecare lună începând cu ziua imediat următoare termenului de scadentă si până la data stingerii sumei datorate.

 • (9) In cazul realizării de economii in derularea proiectului, finanțarea nerambursabilă acordata din fonduri publice nu poate depăși 90% din valoarea totală a proiectului rezultată din raportul final.

CAPITOLUL VIU — Verificarea justificărilor

Art 12 - Informare

 • (1) Beneficiarul fiimizeazd Municipiului Bacau toate informațiile referitoare la derularea proiectului pe care acesta i le solicită. Municipiul Bacau poate solicita oricând Beneficiarului informații cu privire la stadiul activităților, Beneficiarul având obligația să răspundă in scris oricărei solicitări a acestuia in termen de 5 zile lucratoare.

Art. 13 - Prezentarea rapoartelor obligatorii

 • (1) Beneficiarul va transmite informații privind derularea Proiectului si utilizarea sumelor primite. In acest scop, Beneficiarul va prezenta Municipiului Bacau:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, in vederea justificării transei anterioare

 • - un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activitățile proiectului, care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect

 • (2) Raportările vor fi întocmite in conformitate cu anexa la "Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la Bugetul Local al Municipiului Bacau, pentru activitate sportivă, in baza prevederilor Legii nr.69/2000 cu modificările si completările ulterioare" si vor fi însorite obligatoriu de documentele justificative ale plăților efectuate de Beneficiar, in copie. La solicitarea Municipiului Bacau, Beneficiarul va prezenta spre

verificare, documentele justificative și in original.

 • (3) La întocmirea raportului financiar intermediar cat si a celui final, Beneficiarul va prezenta decontul aferent atat al sumei primite de la Finanțator, cat si al sumei ce reprezina contribuția proprie.

 • (4) Raportul final va fi depus in două exemplare, original si copie, precum si în format electronic la registratura Municipiului Bacau in termen de 15 zile calendaristice de la data finalizdrii proiectului prevăzută la art.3.

 • (5) în scopul informdrii Municipiului Bacau cu privire la dificulatile apărute pe parcursul derulării proiectului, Beneficiarul va elabora si transmite acestuia rapoarte speciale.

Art. 14 - Evaluarea rapoartelor

 • (1) Fiecare raport de activitate intermediar si final va fi supus analizei Biroului Buget.

 • (2) Municipiul Bacau va urmări ca analiza rapoartelor sa se focă in termen de 15 zile de la primire.,


 • (3) Verificarea documentelor justificative, adica încadrarea acestora in bugetul proiectului, in perioada de desfășurare a proiectului, precum și in categoriile de cheltuieli eligibile sau neeligibile se realizează in condițiile legii de către funcționarul public al Biroului Buget, desemnat să se ocupe de aceasta verificare, atestati prin semnătură. Dosarul complet conținând documentele justificative si raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani in arhiva autoritarii si a asociatului pentru un eventual audit din partea Curții de Conturi.

CAPITOLUL IX- Rezultate. Publicitate

Art. 16 - Promovarea Proiectului

 • (1) Beneficiarul are obligația sa promoveze imaginea Municipiului Bacau si a Consiliului Local al Municipiului Bacau cu ocazia tuturor evenimentelor si acțiunilor desfășurate pe durata proiectului prin inscripționarea vizibilă pe echipamentele de concurs, a însemnelor acestora si pe toate materialele promotionale aferente acțiunilor sportive si evenimentelor media a expresiei: "Proiect realizat cu sprijinul Municipiului Bacau și al Consiliului Local al Municipiului Bacau";

 • (2) Municipiul Bacau va putea, pe parcursul derulării proiectului sau la finalul acestuia, sa faca publice, in modul in care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

 • - obiectivele și durata proiectului;

 • - finanțarea acestuia de către Municipiul Bacau;

 • - activitatile efectuate in cadrul proiectului;

 • - rezultatele obținute.

Art 17 - In privința drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare si disimulare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale in vigoare.

Art.18 Autoritatea Finanțatoare nu îșii asumă răspunderi si nu intervine in litigiile care pot aparea între parteneri in privința drepturilor de proprietate, asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia, atat pe parcursul derulării proiectului, cat si după finalizarea acestuia.

CAPITOLUL X — Răspundere contractuală

Art.19 Beneficiarul își asuma întreaga răspundere tehnica si supravegherea generală a executării serviciilor contractate.

Art.20 Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale si suporta pagubele cauzate Autoritarii Finanțatoare, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului si care îi sunt imputabile.

Art.21 Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare in vederea oblinerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului in concordanta cu reglementările in vigoare.

Art.22 Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate in documentele justificative de plată.

Art.23 Beneficiarul răspunde de pastrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioada de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art.24 Autoritatea Finanțatoare va sprijini, prin demersuri necesare, obținerea la timp a aprobărilor,

avizelor si licențelor si va acționa ca acestea sa nu fie abuziv întârziate sau refiizate.

Art.25 In cazul in care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil pentru obținerea unei finanțau nerambursabile din fonduri publice in anul unnator.

Art.26 - Limite ale răspunderii Municipiului Bacau

fD Beneficiarul este responsabil pentru modul in care finanțarea este folosita, răspunderea Municipiului Bacau nefiind in nici un fel angajata, in cazul in care Beneficiarul va fi tinut responsabil fată de terii pentru orice prejudiciu cauzat in derularea Proiectului si in nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicita a Beneficiarului legata de finanțarea acordata prin prezentul contract

 • (2) Municipiul Bacau nu rasnunde in cazul nerespectării legislației in vigoare de către Beneficiar sau de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia.

 • (3) Municipiul Bacau nu preia si nu răspunde in niciun fel de eventualele debite sau obligații financiare ori de altă natură ale structurii sportive/organizatiei.

CAPITOLUL XI — Modificarea proiectului

A.rt.27 Prevederile contractului pot fi modificate si/sau completate numai prin acte adiționale semnate de comun acord de care            sau de către împuterniciți ai acestora.

 • (1) Pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisa justificată, aprobată de Finanțator - durata de derulare, structura bugetului Proiectului si/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul si obiectivele Proiectului.

 • (2) Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la artJ2.

CAPITOLUL XII — Rezilierea contractului

Art28 Municipiul Bacau va rezilia contractul, cu efect imediat, in cazul in care Beneficiarul angajează, in termen de 6 luni de la semnarea contractului, persoane fizice care au participat la evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract ori care au participat, in diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.

Art.29 Municipiul Bacau va rezilia contractul dace Beneficiarul este in lichidare voluntară, se află in faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importanta a activelor sale.

Art30 Municipiul Bacau va rezilia contractul daca Beneficiarul nu demarează realizarea contractului in termenul stabilit in contract sau nu îndeplinește obligațiile contractuale.

Art31(l) In cazurile enunțate mai sus, contractul de finanțare va fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții in culpă i s-a adus la cunoștință că nu si-a îndeplinit obligațiile contractuale.

(2) Notificarea va putea fi comunicată in termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neindeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obli galii contractuale.

 • (3) In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finantdrii altor programe si proiecte de interes public.

 • (4)  Nerespectarea termenului de depunere a raportărilor, precum si nerestituirea sumelor justificate neconform prevederilor legale in vigoare si a proiectului aprobat, respectiv a sumelor rămase necheltuite, atrage dupe sine aplicarea majorărilor de întârziere conform Legii 207/2015 Codul de perocedura Fiseală, art.183, alin.2, in procent de 1% calculate pentru fiecare lună, începând cu ziua imediat uimitoare termenului de scadenta si până la data stingerii sumei datorate.

CAPITOLUL Xm—Forța Majoră

Art.32 Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin, partea care a fost împiedicata de intervenția unui caz de forță majoră.

Art. 33 Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat independent de voința pârtilor, care le oprește sa-si execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract

Art. 34 Forța majoră trebuie anunțată in scris in 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot in termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.

Art 35 Realizarea parțială a Proiectului ca urmare a unei situații de forță’ majoră are drept rezultatplata parțială, Beneficiarul avand obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite in perioada derulării

proiectul ia.

CAPITOLUL XIV — Majorări de Inrirziere

Art.36 Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, asociații datorează majorări de întârziere, conform Codul de perocedură Fiscală, art.183, alin.2, in procent de 1% calculate pentru fiecare lună, începând cu ziua ‘mediat următoare termenului de scadentă si până la data stingerii sumei datorate,

CAPITOLUL XV — Litigii

Art.37 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează, pe cale amiabilă in termen de 15 zile calendaristice de ia apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea. încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluționării instanțelor Judecătorești competente.

CAPITOLUL XVI- Dispoziții generale si finale

Art. 38 - Comunicări

(11 Regimul de gestionare a sumelor repartizate de Finanțator si controlul financiar se realizează in condițiile legii. Angajarea, lichidarea ordonantarea si plata cheltuielilor efectuate de Beneficiar in baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

 • (2) Orice comunicare intre părți se va face in scris, la adresa menționată in cuprinsul prezentului contract sau care va ii comunicată celelaltei parti in scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii primirii acestora. Dacă expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta in comunicarea iui.

 • (3) Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru parti si se constituie in norme cu caracter termic, financiar si administrativ.

 • (4) Rapoartele și toate celelalte comunicări intre cele două parti se vor trasmite la următoarele adrese:

a) Pentru Municipiul Bacau:

Pnmaria Municipiului Bacau, cu sediul in Calea Mfirflșești nr. 6, cod postai 600017. jud. Bacau, cod fiscal 4728337, tel. 0234/581849. fax 0234588757

Pentru Beneficiar:

..................................... președintele asociatiei/fundatici/clubulul, loc. Bacau, str,.nr____,„bl......., sc..... ap. jud. Bacau, tel................

Art39 Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil. Art.40 Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, un exemplar pentru Finanțator un exemplar pentru Beneficiar.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,

Asociatia^Fundatia/Clubul

......................................................................................................................................... "Bacau

Direcția Economică

Director executiv


Președinte,

Reprezentant legal,

Coordonator proiect,


Responsabil financiar,


CO

SECRETAR NICO


ADMINISTRATOR PUBLIC ROMICÂ LUCIAN CHINDRUȘEMNEAZĂ CIPIULUI BACĂU O VID IU POPOVICIAnexa 3


Adresă de înaintare a raportului intermediar/final


Către


Primăria Municipiului Ba ca u

Asociatia/Fun datia/ Clubul

Adresa:

Cod fiscal

Certificat de identitate sportivă nr.

Alăturat vă înaintam raportul narativ si financiar privind proiectul înregistrat cu nr............din

.......... avand titlul. pentru acțiunile care au avut toc in perioada (perioada pentru care aduceți justificări)................ in valoare de (suma pe care o justificați Ia fiecare tranșă) ...... lei,

(contribuție finanțator și contribuție proprie).

Data

Președintele/ reprezentantului legal al asociației/ fundatiei/clubului

Numele si prenumele._____

Se mn Atura................................

Coordonator project .........................................

Numele si prenumele..........................................

Semnătura. .... .................................

Stampila asociației/ fundâlieVfetbbu

PREȘEDTNTEDE^EUINȚÂ CIOCODElfolM$Ă j «


CIOCODEl’ft

\


>       CONTRAS

1 SECRETARUL

NICOLAE-O


4*

■ACIPIULUI BACĂU IUPOPOVICI


ADMINISTRATOR PUBLIC

ROMICĂ LUCIAN CHINDRUȘ

Anexa 4

FORMULAR pentru raportări intermediare / finale

Contract nr.................. încheiat in data de Asociația/ Fundația/ Clubul

- adresa *««««« e •*•••• •*««*•**•**••*•» a M4*e

 • - telefon/fax........................................

- certificat de identitate sportivă nr.............................

 • - cod fiseal: ........................

Denumirea Proiectului---------------------------

Data înaintării raportului ........................ Perioada justificată

L Raport de activitate

 • 1. Descrierea activităților desfășurate pană la data întocmirii raportului:


Descrierea va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului (pentru care aduceți justificările) si verificării realitatii prestațiilor: beneficiari, ecouri de presa, colaborarea cu alți parteneri etc.)

 • 2, Realizarea activităților promise: (Au putut fi desfășurate aceste actîvitati in timpul planificat? DA/NU

Dacă NU, descrieți motivele, măsurile ce urmează a fi luate in continuare pentru realizarea tuturor activităților ce urmează a fi realizate, dar care sunt prevăzute in contract)

 • 3. Rezultate obținute si rezultate așteptate: (Rezultatele obținute si rezultatele așteptate vor fi consemnate in raport cu fiecare activitate desfășurată si pentru care aduceți justificare, in concepte măsurabile, indicatori de eficientă. Anexați documente relevante, diplome etc., după caz.)

II Raport financiar

 • 1. Date despre finanțare:

 • - valoarea totala a proiectului,.................lei (cea din contract), conform contractului de

finanțare nr.............din...................

 • - valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului.......—.............. lei, din care:

~ contribuție proprie a Beneficiarului:.......................................lei

 • - sume repezentand finanțare nerambursabilă de la bugetul local..............................lei


  Nr crt

  Categoria Bugetara

  Prevederi cf. bugetului anexă la contract

  Total buget

  Execuție

  Total execuție

  Contribuția finanțator

  Contribuția proprie beneficiar

  Alte ..surse (donații, sponsori zan etc.)

  Contri buția Finanța tor

  Contribuția proprie a beneficiarul ui

  Alte surse (donații, sponsorizări etc.)

  1,

  închirieri

  l.

  Onorarii

  ît

  Consultantă

  Transport


  5.

  Cazare

  6.

  Masă

  7.

  Consumabile

  8.

  Echipamente

  9.

  Servicii

  10.

  Tipgrituri

  11.

  Publicitate

  12.

  Alimentație de efort

  13.

  (Jhelt. medicale (vitamine, sustmNtoare de efort)

  14.

  Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

  TOTAL


 • 2. Se anexează in copie, (copie care trebuie sa poarte stampila asociației, mențiunea conform cu originalul și semnătură reprezentantului asociației), actele justificative pentru cheltuielile efectuate:

* facturi, chitanțe fiscale, bonuri fiscale, copiile contractelor, convențiilor, proceselor verbale, protocoalelor incheiate, extrase de cont, ordine de plată, dispoziții de plată, tabele cu persoanele participante la proiect, copiile C.I, prezentări narative pentru fiecare categorie de cheltuială, alte documente considerate a fi justificative pentru proiect( pentru transport, cazare si masa. Copiile actelor justificative se vor anexa in spatele tabelelor din anexele 10 a, 10 b, 10 c si 10 d).


3. Situația centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos

Nr. crt.

Categoria cheltuielii

Nr.si data document

Unitatea emitenta

Suma totală

Contribuție finanțator

Contribuție Aplicant

1.

închirieri

Chit nr.. J.........

Conform

ctde închiriere nr..../...........

Total Inchirier i

2.

Onorarii

FJ.nr.../.......

OP-ul

nr..J...............

B.F nr.. J.......

Total onorarii

r

cat (lei):

rotai general egorii cheltuieli

Declar pe propria răspundere ca facturile și chitanțele prezentate spre justificare in prezentul dosar nu au fost folosite la alte instituții pentru justificarea unor sume primite.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals in declarații, am verificat datele din prezenta anexa, care este completa si corectă.

Președintele asociației/fundației/clubului..................................

(numele, prenumele semnătură)

Coordonatorul programului/proiectului—........................

(numele, prenumele și semnătura)

Responsabilul financiar al asociației/fundației/clubului.......................

(numele, prenumele și semnătură) Data...................


Stampila a


CONTRASEMNEAZĂ I SECRETARUL NICOLAE-O


Nr. crt

Unitate Emitenta

Valoarea documentului

Nume și prenume

CNP. Seria, nr. C.I.

Rută (traseu)

Data

Scopul deplasării (explicații)

Nr. autoturismului

Acestui tabel i se anexează copiile după legitimațiile sau cărțile de identitate ale participant!

or, precum și cele

alte acte justificative, menționate la Capitolul II, pct.2 din

anexa 10

Reprezentantul legai al persoanei jundice solicitante

(numele, prenumele și semnătura)

Responsabil financiar al persoanei jundice solicitante


(numele prenumele și semnătura) Data ............

Ștampila persoanei juridice solicitanteADMINISTRATOR PUBLIC ROMICĂLUCI CHINDRUȘt      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL

NICOLAE - OCIPIULUIBACAU IUPOPOVIO


Anexa 43


Nr cd

Nume și Prenume

CNP

Nr, seria, leghimatie/C 1.

Data

Au participat la eveniment în calitate de

Acestui tabel i se anexează copiile după legitimațiile sau cărțile de identitate ale participanților, precum șt celelalte acte justificative, menționate la Capitolul II, pct2 din


anexa 10

Reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante


(numele prenumele și semnătura)

Responsabil financiar al persoanei juridice solicitante


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CIOCOD


(numele, prenumele și semnătura)

Data.................

Ștampila persoanei juridice solicitante.     CONTRASEMNEAZĂ

' SECRETARUL CIPIULUI BACĂUADMINISTRATOR PUBLIC


ROMICÂ LUCIAN CHINDRUȘ


Aikvia 43

Nr crt

Mume și Prenume

CNP

Nr, seria, legitimatie/C.i.

Data

Au participat la eveniment în calitate de

—-------

Acestui tabel i se anexează copiile după legitimațiile sau cărțile de identitate ale participanților, precum și celelalte acte justificative, menționate la Capitolul II, pcL2 din

anexa 10

Reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante(numele, prenumele și semnătura)

Responsabil financiar al persoanei juridice solicitante


,      CONTRASEMNEAZĂ

A SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE/OVIDIU POPOVICI

(numele prenumele și semnătura) Data .

Stampila persoanei juridice solicitante


ADMINISTRATOR PUBLIC

ROMLCĂ LUCIĂN CHINDRUȘ

Anexa 4.4

RAPORT NARATIV PENTRU FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIELI DEPUSE

(închirieri, onorarii, consultanță, transport, cazare, masă. consumabile. echipamente, servicii, tipărituri, publicitate.

alimentație de efort, cheltuieli medlcate, alte cheltuieli)


Descrierea categoriei de cheltuieli, astfel încât să corespundă cu valoarea facturilor pe care Ie atașati pentru respectiva categorie de cheltuieli (documentul se va face separat pentru fiecine categorie de cheltuieli), prezentarea necesității efectuării acestor cheltuieli.

foalul acestei categorii de cheltuieli este de

ki.


Președintele persoanei juridice solicitante

(numele, prenumele ș'isemâ'tura)"'

Responsabilul financiar al persoanei juridice solicitante

(numele, prenumele semnătură) Data.............................

Ștampila persoanei juridice solicitante


PREȘED CIOCC SECRETA] NICOL


[RASEMNEAZA

, MUNICIPIULUI BACĂU - OVIDIU POPOVICIADMINISTRATOR PUBLIC ROMICĂ LUCIAN CHINDRUȘ


Anexa 5


DOMNULE PRIMAR,


Subsemnatul/aprin


... aferent


deoarece om justificat


prezenta rug să binevoiți virarea tranșei a doua/a treia în valoare de contractului de finanțare nerambursabilă nr cheltuielile aferente tranșei întâi/ a doua. în conformitate cu prevederile lega’e.

DATA

SEMNĂTURĂ.........................

STAMPILA ASOCIAȚIEI/FUND ATIEI/CLUBULUI

In urma verificărilor efectuate privind dosarul de justificări al Asociației/ Fundației/ Clubului ............................................................aferent transei nr..................., in sumă de........................lei, justificată in coformitate cu prevederile legale, se poate face plata tranșei nr.... ................in suma

de......................................Iei.

Verificat

CONSILIER BIROU BUGET,

Sematura


Bun de plată

CONSILIER BIROU BUGET,

Sematura

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE 4 OVIDIU POPOVICI

ADMINISTRATOR PUBLIC ROMICĂ LUCIAN CHINDRUȘAnexa A

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE A MEMBRILOR COMISIEI DE EVALUARE

Subsemnatul..................................dețin, ca membru al Comisiei de evaluare a propunerilor de

proiecte in domeniul Sport depuse de solicitant persoana juridica de drept public sau privat, fara scop patrimonial, care depune o propunere de proiect - asociații, fundații, cluburi care, potrivit actelor constitutive, desfasoara activitati sportive si care pot primi finanțare nerambursabila de la autoritatea finanțatoare - Municipiului Bacau, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor sportive înaintate comisiei.

Declar, prin prezenta, ca nici eu nici sotul/sotia, rudele sau afinii mei pană la gradul al U-lea inclusiv, nu avem nici un. interes patrimonial sau nepatrimomal în legătură cu finanțarea programelor/proiectelor/actiunilor sportive/culturale'educative. înaintate Comisiei de evaluare si selecționare care pot primi finanțau nerambursabile de ia Municipiului Bacau.

Confirm cl in situația in care as descoperi, in cursul acțiunii de evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru si ma voi retrage din comisie.CO

SECRETAR NICO


EMNEAZA MUNICIPIULUI BACĂU - OVIDIU POPOVICIADMINISTRATOR PUBLIC ROMICĂ LUCIA > CHINDRUȘ


Anexa B

Proces verbal încheiat in ședința organizată în data de    WH>»*4A»BF* »■•«*■«»•*«»** (fee *■*«*■*»*■'****•**■'■ *•*<**■******<> in vederea

evaluării proiectelor depuse pentru f uantări ncrain bursa bile

.-isodațui ia/ Funda la/Club 9 • ■ *•■«-* »*♦*»•         *••*■*«**•*«** ***** r* •*«•«*»* «*»**»**«* •<*«***•* ***« **■*• *•• t* ■* *»«••••»*•«

PREȘED CIOCODEExisrent/Neexistent

1.     formularul de solicitare a finanțării conform anexei l;

2.     Bugetul de venituri și cheltuieli al programul ui/proiectului. comorm anexei 1.1;

3.    Bugetul narativ al programului/proiectului, conform anexei 1.2;

4.    Declaraț.e pe proprie răspundere, conform anexei 1.3

5.    Declarația de imparțialitate, conform anexei 1.4;

6.    Declarația de desemnare a reprezentantului clubului/asociatiei, conform anexei 1 5:

Anexa 1.6 semnata de luare la cunoștința a tipurilor de cheltuieli eligibile și neeligibile:

7.    Curricuiunt vitae coordonator de proiect, conform anexei 1.7

8.    Dovada existentei surselor de finanțate proprii sau atente de sponsori. - -

scrisori de intenție din partea iertilor,

 • - contracte de sponsorizare.

 • - alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terii (atașate la bugetul narativ);

9. Document financiar emis de către o instituție bancara, din care sa rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie db finanțare a aplicantului (extras decont);

10. Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent (bilanț contabil), înregistrate fa administrația finanțelor publice a municipiului Bacau; in cazul in care acestea nu stint finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

11. Certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii către bugetul de stat

12. Certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nti are datorii către bugetul local-

13. Certificat de înregistrare fiscala (Codul Fiscal);

14. Acad constituuv. statutul organizației solicitante, actele doveditoare ale sediului organizației solicitante și actele adiționale după caz:

15. Dovada afilierii la federația sportiva națională de specialitate și/ sau la asociația pe ramura de sport județeană, după caz.

i 6. Alte documente considerate relevante de către aplicant;


CON SECRETARUL NICOLAE

EMNEAZĂ ICIPIULUI BACĂU IUPOPOVICI


ADMINISTRATOR PUBLIC ROMICĂ LUCIAN CHINDRUȘ