Hotărârea nr. 303/2018

Hotărârea nr. 303 din 31.08.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a două mașini de spălat electrice cu barieră igienică – 23 kg, marca Electrolux, model WSB 4250H – electric


« /l o/ftâ/tftt ^yf/(/<7f// < âf/ oca/a/ ///RSMiȘ2i43f'ț!}:’r';>i?r •                                • • ■■-■•:.%ț^î3i^Șr-5*.{ - ,’.«\<x5P A?


• <'»•/•?■•'.• .y-’>*<*■* •r*H’**-     - '      •. t


HOTĂRÂREA NR. 303 DIN 31.08.2018

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a două mașini de spălat electrice cu barieră igienică - 23 kg, marca Electrolux, model WSB 4250H -electric

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 35423/ 13.08.2018 înaintată de Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău prin care solicită sprijin pentru dotarea serviciului de spălătorie cu două mașini de spălat rufe automate cu barieră igienică;

-Referatul comun nr. 3542/ 23.08.2018 al Direcției Juridice și Administrație Locală și al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a două mașini de spălat electrice cu barieră igienică - 23 kg, marca Electrolux, model WSB 4250H -electric;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8386/ 23.08.2018; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 8387/ 23.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1309/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1310/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1311/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1312/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 2.146 - 2.157 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile H.C.L. Bacău nr. 236/ 2010 privind aprobarea transferului de la Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a managementului asistenței medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, conform prevederilor H.G. nr. 529/2.06.2010;

-Prevederile pct. 47 din Anexa 2 la H.G. nr. 529/ 2.06.2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 199 (1) din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 3 și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă încheierea unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a două mașini de spălat electrice cu barieră igienică - 23 kg, marca Electrolux, model WSB 4250H - electric.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Tehnică.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală, Direcției Tehnice și Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.