Hotărârea nr. 302/2018

Hotărârea nr. 302 din 31.08.2018 privind schimbul de teren solicitat de Preotul Ichim – Radu Gabriel din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 302 DIN 31,08.2018

privind schimbul de teren solicitat de Preotul Ichim - Radu Gabriel din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 28287/ 16.05.2017 a Preotulului Ichim - Radu Gabriel prin care solicită schimbul de teren;

-Referatul nr. 78320/ 23.08.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8383/ 23.08.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrată cu nr. 8384/ 23.08.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1305/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1306/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1307/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1308/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Rapoartele de Evaluare privind schimbul de terenuri intravilane din Bacău, str. Logofăt Tăutu, nr. 11 bis și str. Tazlăului, prin care se estimează un schimb corect între cele două suprafețe de teren;

-Prevederile art. 1763 și 1764 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; -Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 121 (4) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată,

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Sc aprobă schimbul de teren solicitat de Preotul Ichim - Radu Gabriel din Bacău cu un teren proprietate privată a municipiului Bacău, conform Rapoartelor de

Evaluare - Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante din prezenta hotărâre și plata unei sulte rezultate din diferență către municipiul Bacău, în sumă de 184 lei.

ART. 2 - Schimbul de teren va fi făcut prin act autentic la Notarul Public, iar cheltuielile de autentificare aferente încheierii Contractului de schimb imobiliar, vor fi în sarcina d-lui Ichim - Radu Gabriel.

ART. 3 - Se mandatează dl. Primar Cosmin Necula să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în fața notarului public actul de schimb imobiliar ce va fi încheiat în acest sens.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și d-lui Ichim - Radu Gabriel.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


secretarul/municipiului bacău

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSiLIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 302 DIN 31.08.2018

RAPORT DE EVALUARE A TERENULUI INTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 281 MP, SITUAT ÎN BACĂU, STR. LOGOFĂT TĂUTU, NR. 11 BIS


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL? MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

DIRECTOR ADJUNCT

BARDASU CRISTINA

Evaluator autorizat ANEVAR - ing.Petronela Iancu, legitimație 13225

Tel.: 0744476571; 0724155496, Email: petronela_iancu@yahoo.com

RAPORT DE EVALUARE

Teren intravilan in suprafața de 281 mp, situat in Bacau, str.Logofat Tautu nr.llbis

Proprietari

Ichim Radu Gabriel si Ichim Radu Mihaela-Nicoleta

Iunie 2018

LINTRODUCERE

Transmit anexat raportul de evaluare detaliat privind estimarea valorii de piața pentru terenul intravilan în suprafață de 281 mp, situat in Bacau str.Logofat Tautu nr.lIbis, proprietatea Ichim Radu Gabriel si Ichim Radu Mihaela-Nicoleta, in vederea efectuării unui schimb.

Inspecția in teren, actualizarea și documentarea informării cu date de piață precum și întocmirea raportului de evaluare, s-au desfășurat în perioada 04.06-27.06.2018.

Data de referință pentru care sunt valabile toate calculele, analizele și estimările efectuate este 21.06.2018.

In baza calculelor efectuate si a termenilor de referința, valoarea de piața pentru terenul supus evaluării, este:

VALOARE de PIAȚA, teren 281 mp str.Logofat Tautu nr.ll bis

50.783 lei (10.874 euro)

VALOAREA NU CONȚINE TVA

Evaluator ing.Petronela Iancu, ca o garanție a protejării intereselor dumneavoastră, certifică următoarele:

-nici una dintre persoanele care au participat la întocmirea și documentarea cu informații, în vederea realizării prezentului raport de evaluare, nu are nici un interes legat de proprietatea evaluată și nici nu depinde material, sau este părtinitor față de vreuna dintre părțile implicate

-inspecția proprietății evaluate precum și investigațiile, analizele și calculele efectuate au fost realizate de evaluatorul care a realizat lucrarea

-informațiile raportate sunt adevarate și bazate pe fapte reale și au fost verificate în limita posibilităților din mai multe surse

-raportul a fost realizat în conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR2018

-raportul este supus doar acelor condiții limitative prezentate în cadrul său

-realizarea evaluării precum și onorariul, nu depind de valoarea raportată

-evaluatorul are calitatea de membru ANEVAR și deține competența de a elabora acest raport de evaluare.

Evaluator autorizat ANEVAR-

Ing.Petronela Iancu


CERTIFICAREA VALORILOR

Evaluator mg. Petronela Iancu, în calitate de prestator, declară că evaluarea a fost întocmită în concordanță cu Standardele de Evaluare ANE VAR 2018 și confirm că:

 • •       prezentarea faptelor din raport sunt corecte și reflectă cele mai pertinente cunoștințe ale evaluatorului

 • •       evaluatorul nu a avut nici un interes asupra proprietății evaluate

 • •       evaluarea a fost efectuată în conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR2018

 • •       după cunoștințele evaluatorului, informațiile raportate sunt adevărate și bazate pe fapte reale și au fost verificate în limita posibilităților

 • •       onorariul evaluatorului nu este condiționat de nici un aspect al raportului

 • •       evaluatorul îndeplinește cerințele adecvate, de calificare profesională

 • •       evaluatorul are experiență în ceea ce privește localizarea și categoria de proprietate care este evaluată

 • •       evaluatorul a efectuat o inspecție personală a bunurilor supuse evaluării

©       nici o persoană, cu excepția celor specificate în raport, nu mi-a acordat

asistență profesională în elaborarea raportului

 • •       nici realizarea evaluării și nici remunerarea, nu depind de valoarea raportată.

Evaluator autorizat ANEVAj^^v,îWawfarovWy

Ing.Petronela lancu            îâNCUPHROHELA *

;Nr13X25     /

II.TERMENI DE REFERINȚA

Lucrarea a fost elaborată la solicitarea d-lui Ichim Radu Gabriel, în calitate de beneficiar, către evaluator autorizat ANEVAR ing.Petronela Iancu, în calitate de executant.

2.1.Identificarea evaluatorului si competenta acestuia

Evaluator inginer IANCU PETRONELA, este membru ANEVAR cu legitimație nr.13225, CU SPECIALITĂȚILE evaluator întreprinderi și proprietăți imobiliare, licitator atestat ANP cu licența nr. 116/1996. si desfasoara următoarele activitati:

 • - evaluări întreprinderi și proprietăți imobiliare;

 • - studii de proiectare, de afaceri, de fezabilitate;

 • - alte activități de servicii prestate în principal societăților comerciale.

Toate aceste servicii sunt prestate de specialiști (evaluatori atestați ANEVAR, proiectanți, juriști, experți contabili, etc.) colaboratori, care respectă în relațiile cu clienții principii bazate pe : integritate, obiectivitate, independență, competență profesională, secret profesional și comportament deontologic.

Pentru realizarea serviciilor, societatea dispune de o logistică adecvată executării lucrărilor: rețea de calculatoare, programe și bănci de date specifice.

Experiența în executarea lucrărilor de evaluare se reflectă în efectuarea de studii și evaluări pentru societăți cu capital privat sau mixt, în cadrul societății, sau, în colaborare cu alte firme de profil.

2.2 .Identificarea clientului.Identificarea utilizatorilor desemnați

Denumire : Ichim Radu Gabriel

Adresa : Beau, str.Calugareni nr.9E

2.3.Scopul lucrării

Scopul evaluării este estimarea valorii de piața pentru terenul intravilan în suprafață de 281 mp, situat în Bacau, str.Logofat Tautu nr.ll bis, pentru efectuarea unui schimb.

2.4.Identificarea proprietății imobiliare.Drepturi de proprietate evaluate

A fost supus evaluării dreptul de proprietate al d-lui Ichim Radu Gabriel, asupra proprietății menționate, în baza Contractului de vanzare cumpărare nr.834/13.07.2015.

Terenul a fost evaluat în ipoteza că este liber de sarcini.

 • 2.5. Tipul valorii

Tipul de valoare, în relație cu scopul, este baza evaluării.

în prezentul raport, în conformitate cu scopul enunțat mai sus, cel al estimării valorii de piața a terenului aflat in proprietatea Ichim Radu Găbriel si Ichim Radu Mihaela- Nicoleta, s-a urmărit o estimare a valorii de piață ~ baza de evaluare, așa cum este aceasta definită în Standardul SEV 100 - Cadrul general:

“ Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă), la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare încunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.i(

Valoarea rezultată în prezentul raport este valabilă la data evaluării și precizez că la orice altă data valoarea ar putea fi diferită din cauza posibilelor schimbări materiale în condițiile pieței sau în caracteristicile proprietății.

 • 2.6. Data evaluării

Data redactării finale a raportului de evaluare este 27 iunie 2018. Evaluarea a fost efectuată pe baza datelor furnizate de către beneficiar.

Cursul de referință euro, la data de 21 iunie 2018, este : 1 euro = 4,67 lei.

 • 2.5. Documentarea necesara pentru efectuarea evaluării

Au fost puse la dispoziție de către proprietari, următoarele documente: -Contract de vanzare cumpărare nr.834/13.07.2015

-Plan de încadrare in zona

-Extras CF pentru informare nr.63418/14.07.2015

Inspecția terenului supus evaluării s-a efectuat în ziua de 20.06.2018.

Cu prilejul inspecției s-au efectuat următoarele:

*analiza stării de fapt a terenului supus evaluării;

^informare privind natura terenului și seismicitatea zonei;

^informare privind impactul terenului supus evaluării asupra factorilor de mediu și a documentelor legate de acest aspect.

 • 2.6. Natura si sursa informațiilor utilizate pe care se bazeaza evaluarea

Date puse la dispoziție de către beneficiar

Standarde de Evaluare ANEVAR 2018 - SEV 100 - cadru general

Evaluarea Proprietăților Imobiliare, ediția romană ANEVAR și IROVAL; informații intemet/proprietar privind oferte cu proprietăți comparabile si direct proprietar

Date din literatura specifică domeniului evaluării.

2.7.Ipoteze și ipoteze speciale

In scopul protejării evaluatorului și pentru buna informare a clientului, au fost create două categorii de ipoteze și ipoteze speciale, după cum urmează:

A. Prezentul raport de evaluare a fost întocmit pe baza ipotezelor mai jos menționate:

-evaluatorul este absolvit de responsabilitate în ceea ce privește descrierea situației juridice sau a considerațiilor privind dreptul de proprietate ; se consideră că actele de proprietate sunt valabile

-proprietatea este evaluată ca fîind liberă de orice sarcini

-se presupune ca proprietatea se află în stăpânire responsabilă și administrare competentă

-toate informațiile se consideră a fi autentice, fără a se da garanții asupra preciziilor

-toate documentațiile tehnice se presupun a fi corecte, planurile din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-și facă o imagine referitoare la proprietate

-se presupune că proprietatea este în deplină concordanță cu toate reglementările și restricțiile urbanistice

B. Acest raport de evaluare a fost elaborat în următoarele condiții generale limitative:

-deținerea acestui raport de evaluare sau a unei copii nu dă dreptul de a-1 face public

-potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu va fi solicitat să acorde consultanță ulterioară sau să depună mărturie în instanță, în afara cazului când aceasta a fost convenită scris și-n prealabil

-orice estimare a valorii din acest raport se aplică proprietății considerate în întregime și orice divizare în elemente sau drepturi parțiale va anula această evaluare

 • 2.8.Restrictii de utilizare, difuzare sau publicare

Raportul de evaluare nu va putea fi inclus, în întregime sau parțial, în documente, circulare sau în declarații, nici publicat sau menționat în alt fel, fără acordul scris și prealabil al evaluatorului, cu specificația formei și a contextului în care ar urma să apară.

Acest raport de evaluare este destinat numai pentru scopul și uzul clientului. Evaluatorul are responsabilitate numai față de client, care se obligă să-l protejeze față de pretențiile terților.

 • 2.9. Declaratia de conformitate

Prezentul raport de evaluare este elaborat cu respectarea standardelor de evaluare, a normelor si recomandărilor ANEVAR.

In conformitate cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018, evaluatorul are poziția de consultant si nu are nici un interes direct sau indirect la beneficiar.

Evaluatorul nu este responsabil de omiterea de către client a unor date si informații referitoare la bunurile supuse evaluării.

 • 2.10. Moneda valorii definite

Moneda valorii definite este „Lei” si in echivalent „Euro”, fara TVA.

Nici realizarea evaluării si nici remunerarea nu depind de valoarea raportata.

CAP.3 ANALIZA TERENULUI SI A AMPLASAMENTULUI

 • 3.1.  Identificarea și descrierea proprietății

Teren intravilan de categoria curti-constructii, in suprafața de 281 mp, situat in Bacau str.Logofat Tautu nr.ll bis, proprietatea Ichim Radu Gabriel si Ichim Radu Mihaela-Nicoleta, cu nr.cadastral 12272 inscris in CF 42559(vechi) a OCPI Bacau.

 • 3.2. Situația juridică

Terenul intravilan in suprafața de 281 mp este proprietatea Ichim Radu Gabriel si Ichim Radu Mihaela-Nicoleta conform Contractului de vanzare cumpărare nr.834/13.07.2015

Menționăm că terenul respectiv, se afla la data evaluării, liber de construcții.

 • 3.3. Amplasamentul proprietății

Terenul in suprafața de 281 mp, proprietatea Ichim Radu Gabriel si Ichim Radu Mihaela-Nicoleta este amplasat în zona „B” a orașului Bacau, str.Logofat Tautu, nr.ll bis, cu acces direct din aceasta, zona fiind una rezidențiala, cu imobile având destinația de blocuri de locuințe, case unifamiliale dar si comerciala (magazine amplasate la parterul blocurilor si independente). Amplasamentul se afla in zona mediana a orașului la o distanta de cca.100 m de „Piața Mioriței”.

In zonă se află rețele de transport:

- Rutier - asfalt - str. Logofăt Tautu si in imediata apropriere str. Mioriței

Raport de evaluare teren 281 mp, Bacau str.Logofat Tautu nr. 11 bis__________________________ pag.7

 • 3.4. Caracteristicile amplasamentului

Bacău supranumit și „orașul lui Bacovia” este municipiul de reședință al județului cu același nume. Este situat pe râul Bistrița, pe care în oraș există două centrale hidroelectrice (Bacău I si Bacău H) ce acoperă o parte a consumului local de energie electrică. Suprafața municipiului este de 43 km2, iar populația este de 144.307 de locuitori (2011). Orașul este traversat de drumurile europene E85 șiE574 ce fac legătura cu Bucureștiul, cu nordul țării și cu Transilvania. Pe cale feroviară legăturile naționale și internaționale se realizează prin rețeaua CFR. Bacăul dispune de un aeroport internațional ce asigură curse regulate către diferite destinații naționale și europene.

Zona în care se găseste terenul supus evaluării este zona „B” a orașului.

Zona de amplasament are acces la utilitățile: electricitate, apa-canal, gaze, telefonie.

Gradul de construire a zonei este ridicat, peste 90%.

Accesul la proprietate este destul de facil, străzile de acces precum și arterele vecine fiind asfaltate, iluminate corect și bine întreținute.

Accesul la transportul în comun este permis de stații de autobuze aflate la cca 150 m de str.Logofat Tautu.

Concluzie privind amplasarea proprietăților :

-zona de referință - „zona B” pentru terenul in suprafața de 281 mp proprietatea Ichim Radu Gabriel si Ichim Radu Mihaela-Nicoleta, este o zona destul de favorabilă cu prioritate pentru imobile de tip rezidențial, cu dotări și rețele edilitare bune, ambient civilizat, dar prezintă incovenientul unui aplasament cu restricții de construire (construibil pentru parcare autoturisme si eventual garaje);

 • 3.5. Descrierea terenurilor

Conform planului de situație (cadastru) terenul in suprafața de 281 mp, are o deschidere 6,92 m la strada Logofăt Tautu, dar pe adâncime latimea se mărește.

Terenul are o fonna neregulată avand următorii vecini: bloc de locuințe la Est, la Vest-alee de acces, la Sud-teren Consiliul Local si la Nord-teren Consiliul Local.

Terenul este plan dar prezintă impedimente de construire (este permis doar pentru parcare).

La momentul inspecției pe teren nu este amplasat nici un imobil.

CAP.4 ANALIZA PIEȚEI.ARII DE PIAȚA

 • 4.1. Analiza cererii

Scăderea și scumpirea finanțării au scăzut solvabilitatea cererii, Ingreunarea accesului la finanțare și creșterea puternică a costului creditării, au condus la o limitare drastică a cererii. Proiecte imobiliare în dezvoltare sunt marcate de incertitudinile legate de utililizatorii finali. Piața percepe riscuri mai mari pentru proiectele în curs față de cele finalizate, dată fiind incertitudinea finalizării și a evoluției prețurilor în viitor.

 • 4.2. Analiza ofertei

La momentul analizei, oferta de proprietari similare supuse spre vanzare este destul de mica, când sporadic apar la vanzare, se regăsesc ca oferte, terenuri amplasate in oraș, zone periferice sau mediane cu suprafețe cuprinse intre 400-1500 mp, oferite la prețuri între 69 și 263 euro/mp, funcție de suprafață, acces la utilitari și deschiderea la drum.

în condițiile unei piețe instabile, trebuie pus un mai mare accent pe informația oficială veridică (contracte de vânzare-cumpărare, procese verbale de adjudecare, etc.), însă, cum aceste informații sunt destul de greu de obținut, ele beneficiind de confidențialitatea instituțiilor care le-au întocmit, s-a mers pe ofertele din publicațiile imobiliare din presa scrisă, proprietar, internet și agenții imobiliare, riscul de negociere fiind mai mare. Percepțiile stigmatelor și a riscurilor pe o piață instabilă sunt accentuate iar criteriile limitării investițiilor devin semnificativ mai importante ca pondere. Crește mult oferta în defavoarea cererii, mai ales pe segmentele cele mai afectate de criză.

O piața instabilă este o piață a cumpărătorilor, motiv pentru care, tranzacțiile pentru imobilele scoase la vânzare, sunt destul de rare.

Din analiza ofertelor și a tranzacțiilor încheiate pe piață, reiese că ofertele pe raza orașului Bacau raman inca destul de multe, dar marea majoritate raman la stadiul de oferta.

Oferte de terenuri

Nr. crt

COMPARABILA

AMPLA SAMENT

DESCRIERE

SUPRA FATA TEREN mp

FRONT STRADAL m

ACCES

PREȚ UNITAR euro/mp

CONTACT

1

PROPRIETATEA

1

Bacau, str.Nordului nr.23

Zona liceului PTTR

747

21

asfalt

95

imobiliar

e.ro, homezz.r

2

PROPRIETATEA

2

Bacau, str.l.S.Sturza

Localizare după clădirea

400

50

asfalt

200

o, proprieta r


"casa Pensiilor

3

PROPRIETATEA

3

Bacau, str.Banca Naționala

Str. Ba nea Naționala la 80 m de sala de gimnastica spre str. Mioriței

500

20

asfalt

263

4

PROPRIETATEA

4

Policlinica de Pediatrie, str.Marasesti

Str.Marasest i, limita cu Policlinica de Pediatrie

535

18

asfalt

208Pe zona chiriilor, oferta este si mai mica, proprietarii preferând vanzarea terenurilor fie din cauza acumulării de datorii fie imposibilitatea ducerii unui trai decent cu resursele actuale.

 • 4.3. Analiza echilibrului pieței

în general, există un dezechilibru major între cerere (foarte mica) și ofertă (destul de generoasă), însă proprietăți de evaluat, beneficiază de ofertă redusă.

 • • Oferta pentru astfel de terenuri este destul de redusă pentru zonele în care sunt amplasate, majoritatea dintre proprietăți fiind deja tranzacționate cu ani în urmă, acestea fiind zone deja construite.

 • • Așteptările privind cererea sunt incontinuare destul de reduse, din cauza reticentei incontinuare a investitorilor.

CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚILOR

 • • La ora actuală există un avantaj în favoarea potențialilor cumpărători, oferta pieței fiind la prețuri mai reduse.

CAP.4. ANALIZA CELEI MAI BUNE UTILIZĂRI

Ca si valoarea de piața, cea mai buna utilizare este un concept de piața.

Asa cum este definita in Standardele de Evaluare ANE VAR 2018 “cea mai buna utilizare” reprezintă utilizarea probabila rezonabil si legala a terenului liber sau a unei proprietăți construite, care este posibila fizic, fundamentata adecvat, financiar fezabila, care determina cea mai mare valoare.Cele patru criterii pe care cea mai buna utilizare trebuie sa le îndeplinească sunt permisibilitatea legala, posibilitatea fizica, fezabilitatea financiara si productivitatea maxima.

Pentru ca o utilizare sa fie cea mai buna, aceasta trebuie sa fie probabila rezonabil si sa fie maxim productiva.

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului liber

Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber, presupune utilizarea unei proprietăți bazată pe ipoteza că lotul de teren este liber sau poate deveni liber, prin demolarea oricăror construcții.

Din analiza pieței imobiliare, din zonele de amplasament ale proprietăților, supuse evaluării și analizând criteriile CMBU, apreciem următoarele:

Cea mai bună utilizare în cazul terenului in suprafața de 281 mp situat in Bacau str.Logofat Tautu este aceea de parcare autoturisme sau garaje. Dezavantajul amplasamentului se remarca prin faptul ca este situate in imediata apropiere a unui ansamblu de blocuri de locuințe, unde construirea de alte imobile nu este permisa.

Oferta de terenuri si în această zonă este destul de redusa, gradul de ocupare fiind peste 90%.

Ambele utilizări ar fî permisibile legal, sunt fizic posibile, și conferă rentabilitate pentru investitor destul de mica daca ne raportam la zona de amplasament, zona mediana in oraș.

CAP.5. EVALUAREA PROPRIETĂȚILOR

Abordările în evaluare, descrise și definite în Standardele de Evaluare ANE VAR 2018 - Cadrul general, sunt abordarea prin piață, abordarea prin venit și abordarea prin cost. Acestea sunt fundamentate pe principiile economice ale prețului de echilibru, anticipării beneficiilor sau substituției.

 • S.l.Abordarea evaluării

Pentru determinarea valorii de piață a unui activ (proprietate), Standardele de Evaluare ANEVAR 2018, prevăd posibilitatea utilizării a trei tipuri de abordări și anume:          -Abordarea prin piață

-Abordarea prin Venit -Abordarea prin Cost

Abordarea prin piață

Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect cu active identice sau similare, al căror preț se cunoaște.

Prima etapă a acestei abordări este obținerea prețurilor de tranzacționare a activelor identice sau similare, tranzacțlonate recent pe piață. Dacă există puține tranzacții recente, de asemenea, poate fi util să se ia în considerare prețurile activelor identice sau similare care sunt listate sau oferite spre vânzare, cu condiția ca relevanța acestor informații să fie clar stabilită și analizată critic. Poate fi necesar ca prețul altor

Raport de evaluare teren. 281 mp, Bacau str.Logofat Tautu nr.l 1 bis__________________________________________pag.l 1

tranzacții să fie corectat pentru a reflecta orice diferențe față de condițiile tranzacțiilor efective și să fie definit tipul valorii și orice ipoteze care urmează să fie adoptate pentru evaluarea care se realizează. Pot exista și diferențe între caracteristicile juridice, economice sau fizice ale activelor din alte tranzacții, față de cele ale activului evaluat.

Abordarea prin venit

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.

Această abordare ia în considerare venitul pe care un activ îl va genera pe durata lui de viață utilă și indică valoarea printr-un proces de capitalizare. Capitalizarea implică transformarea venitului într-o valoare a capitalului prin aplicarea unei rate corespunzătoare de actualizare. Fluxul de venit poate să derive dintr-un contract/din contracte sau să nu fie de natură contractuală, de exemplu, profitul anticipat și generat fie din utilizarea, fie din deținerea activului.

Metodele înscrise în abordarea prin venit sunt:

 • • capitalizarea venitului, în care unui venit reprezentativ al unei singure perioade i se aplică o rată cu toate riscurile incluse sau rata de capitalizare totală,

 • • fluxul de numerar actualizat, în care unei serii de fluxuri de numerar din perioadele viitoare i se aplică o rată de actualizare pentru a le actualiza la valoarea lor prezentă, ♦ diferite modele de evaluare a opțiunilor.

Abordarea prin venit poate fi aplicată la evaluarea datoriilor prin luarea în considerare a fluxurilor de numerar cerute de serviciul unei datorii, până la data stingerii acesteia.

 • 5.2. Evaluarea terenului

Abordarea prin piață

Drepturile asupra proprietății imobifiare nu sunt omogene. Chiar dacă terenul și clădirea, de care este atașat dreptul asupra proprietății imobiliare supus evaluării, au caracteristici fizice identice cu ale altora care se tranzacționează pe piață, localizarea va fi diferită. în pofida acestor deosebiri, în mod uzual, abordarea prin piață se aplică pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare. Pentru a putea compara subiectul evaluării cu prețul altui drept asupra proprietății imobiliare, care a fost recent tranzacționat sau care poate fi disponibil pe piață, în mod uzual se poate stabili o unitate de comparație adecvată. Unitățile de comparație, care se utilizează frecvent, rezultă din analiza prețurilor de vânzare prin calcularea prețului pe metru pătrat pentru clădiri sau a prețului pe mp pentru teren. Alte unități folosite pentru compararea prețurilor, atunci când există suficientă omogenitate între caracteristicile fizice ale proprietăților, sunt prețul pe cameră sau prețul pe unitatea de producție, de exemplu în cazul producției agricole. O unitate de comparație este utilă numai atunci când este selectată în mod judicios și este aplicată proprietății subiect și proprietăților comparabile în fiecare analiză. In măsura în care este posibil, orice unitate de

Raport de evaluare teren 281 mp, Bacau str.Logofat Tautu nr.l 1 bis________________________________________pag. 12

comparație utilizată ar trebui să fie cea care se utilizează în mod obișnuit de către participanții pe piața relevantă.

In procesul de evaluare, încrederea care poate fi acordată oricărei informații despre prețul comparabil se determină prin comparația diferitelor caracteristici ale proprietății imobiliare ale tranzacției/ofertei, din care au rezultat datele despre preț, cu cele ale proprietății evaluate.

Trebuie luate în considerare diferențele dintre următoarele elemente:

 • • dreptul care oferă dovada despre preț și dreptul asupra proprietății supus evaluării;

 • • localizările respective;

 • • calitatea terenului sau vârsta și caracteristicile clădirilor;

 • • utilizarea permisă sau zonarea pentru fiecare proprietate;

 • • situațiile în care a fost determinat prețul și tipul valorii cerut;

 • • data efectivă a dovezii despre preț și data evaluării cerută.

Metoda comparației directe consideră că prețurile/ofertele proprietății sunt stabilite de piață. Valoarea de piața poate fi deci calculată în urma studierii prețurilor de pe piață ale proprietăților competitive pe segmentul respectiv de piață. Procesele comparative aplicate sunt fundamentale pentru procesul de evaluare. Atunci când există informații disponibile, abordarea prin comparații este cea mai directă și sistematică abordare pentru estimarea valorii.

Pentru realizarea evaluării terenului considerat liber ce face obiectul prezentului raport de evaluare s-a realizat o analiză a pieței imobiliare locale.

Am considerat ca fiind comparabile cele 4 proprietăți prezentate mai sus.

Estimarea valorii de piață se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți comparabile și comparând caracteristicile acestora cu cele ale proprietății supusă evaluării, se fac corecții, ±, funcție de asemănările și diferențele între proprietăți obținându-se valori echivalente la final. Se reține ca fiind valoarea terenului de evaluat, valoarea proprietății care a suferit cele mai mici corecții brute.

Elemente de comparație

Comparabila

1

Comparabila

2

Comparabila

3

Comparabila

4

Teren aflat In proprietate

DATA EVALUĂRII

iunie 2018

Curs euro la 21.06.2018

4.67

Preț de oferta teren(euro/mp)

95

200

263

208

Drept de proprietate transmis

deplin

deplin

deplin

deplin

deplin

Ajustare pt drept de propr

0%

0%

0%

0%

Preț ajustat (euro/mp)

0

0

0

0

Valoare corectata(euro/mp)

95

200

263

208

Condiții de finanțare

de piața

de piața

de piața

de piața

^^de.piata

Ajustare pt cond.de finanțare

0%

0%

0%

V 5          N             : « 7/ *<         ;

X • ■f' - • *•                                   ...........

Preț ajustat (euro/mp)

0

0

0

0

Valoare corectata(euro/mp)

95

200

263

208

Condiții de vânzare

independent

independent

independent

independent

independent

Ajustare pt cond.de vanzare

0%

0%

0%

0%

Preț ajustat (euro/mp)

0

0

0

0

Valoare corectata(euro/mp)

95

200

263

208

Condiții de piața

oferta/iunie2018

oferta/iunie2018

oferta/iunie2018

oferta/iunie20

18

iunie 2018

Ajustare pt condiții de piața

-5%

-5%

-5%

-5%

Preț ajustat (euro/mp)

-5

-10

-13

-10

Valoare corectata(euro/nip)

90

190

250

198

Localizare

Bacau, str.Nordului 23

Bacau,

LS.Sturza

Bacau str.Banca Naționala

Bacau, Policlinica de Pediatrie

Bacau, str. Logofăt Tautu

Ajustare pt localizare

35%

-40%

-40%

-35%

Preț ajustat (euro/mp)

32

■■76

-100

-69

Valoare corectatafeuro/ mp)

122

114

150

128

Restricții de utilizare

nu

nu

nu

nu

da, parcare, garaje

Ajustare

-45%

-45%

-45%

-45%

Preț ajustat (euro/mp)

-55

-51

-67

-58

Valoare corectata(curo/mp)

67

63

82

71

Acces la sosea

da

da

da

da

da

Ajustare pt acces ia sosea

0%

0%

0%

0%

Preț ajustat (euro/mp)

0

0

0

0

Valoare corectata(euro/mp)

67

63

82

71

Topografie

plana

plana

plana

plana

plana

Ajustare pt topografie

0%

0%

0%

0%

Preț ajustat (euro/mp)

0

0

0

0

Valoare corectata(euro/mp)

67

63

82

71

Deschidere la strada

21

50

20

18

6.92

Ajustare pt deschidere

-25%

-30%

-25%

-25%

Preț ajustat (euro/mp)

-16.8

-18.8

-20.61

-17.66

Valoare corectata(euro/ mp)

50.26

43.89

61.84

52.98

Suprafața (tnp)

747

500

400

535

281

Ajustare pt suprafața

-23%

-20%

-15%

-20%

Preț ajustat (euro/mp)

-11.56

-8,78

-9.28

-10.60

Valoare corectata(euro/mp)

38.70

35.11

42.39

Utilitari

1 toate - el, a-c,

toate - el, a-c,

Toate-,

; djpppt -el, a-c,

] toate - el, a-c.

’ V'

1

gaz

gaz

gaz

gaz

gaz

Ajustare pt utilitatl

0%

0%

0%

0%

Preț ajustat (euro/mp)

0

0

0

0

Valoare corectata(euro/mp)

38.70

35.11

52.56

42.39

Corecție totala bruta

67

114

145

109

Pondere corecție bruta

70.16%

56.79%

55.12%

52.32%

Număr corecții

5

4

5

5

VALOARE ESTIMATA-euro/mp

38.70

VALOARE TOTALA TEREN-lei

50,783

VALOARE TOTALA TEREN-euro

10,874

Corecții:

-pentru dreptul de proprietate transmis, corecțiile sunt „zero” întrucât dreptul este „deplin” pentru toate cele 4 comparabile cat si pentru subiect;

-pentru „condițiile de finanțare”, corecțiile sunt „zero” întrucât condițiile de finanțare sunt aceleași pentru toate cele 4 comparabile cat si pentru subiect;

-pentru „condițiile de vanzare”, corecțiile sunt „zero” întrucât condițiile de vanzare sunt aceleași pentru toate cele 4 comparabile cat si pentru subiect

-pentru „condițiile de piața”, corecțiile sunt „-5%” întrucât compareabilele reprezintă oferte pe piața libera;

-pentru „localizare”, corecțiile sunt negative „-40% la -35%” pentru comparabilele 2,3 si 4 (localizarea comparabilelor mai favorabila decât a subiectului) si corecție pozitiva „35%” pentru comparabila 1 (localizare mai favorabila a subiectului;

-pentru „restricții de utilizare”, corecțiile sunt negative ,,-45%” pentru toate comparabilele, întrucât acestea nu prezintă restricții de utilizare;

-pentru „acces la sosea”, corecții „0%” pentru toate comparabilele (acces din strada asfaltata la fel cu subiectul);

-pentru „topografie”: corecții „0” pentru toate comparabilele (topografii plane la fel cu subiectul)

-pentru „deschidere”, au fost aplicate corecții negative „-25%” pentru comparabilele 1,3 si 4 si „-30%” pentru comparabila 2 (deschideri mai favorabile decât cea a subiectului);

-pentru „suprafață” au fost aplicate corecții: negative „-23% , -20%, -15% si -20% pentru toate comparabilele (suprafatete mai avantajoase fata de subiect;

-pentru „utilități’, au fost aplicate corecții 0% pentru toate comparabilele, deoarece acestea dispun de toate utilitățile la fel ca subiectul..

Numărul mic de corecții și ponderea cea mai scăzută a corecției totale brute, a condus la alegerea prețului pe mp al terenului de evaluat, și anume 38,70 euro/mp al proprietății 1.

băâ'ctffflttȘț^.directe de piață,


Valoarea terenului, conform abordării pe

este de 50.783 lei, echivalentul a 10.874 euro.CAP.6 CONCLUZIA ASUPRA VALORILOR

Elaborarea lucrării de evaluare s-a făcut utilizând metode consacrate în practica internațională, compatibile cu specificul economiei țării noastre în perioada de tranziție si ținându-se seama de prevederile, normele și recomandările Standardelor de Evaluare ANEVAR2018.

In acest fel, valorile evidențiate în lucrare, sunt valabile la data prezentei lucrări.

Opinia evaluatorului, este că valoarea de piață estimatea pentru terenul supus evaluării in suprafața de 281 mp, str.Logofat Tautu nr.ll bis este de 50.783 Iei, echivalent 10.874 Euro, valoare rezultată prin Abordarea prin Piață.

Valorile propuse nu includ T.V.A.

Evaluatorul a utilizat, în estimarea valorii, numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție, existând posibilitatea existenței și a altor informații de care evaluatorul nu avea cunoștință.


CONSULTANT


evaluator autorizat AN'EV ingJPetronela Iancu


Iunie 2018


OFERTE TERENURI Bacau
Teren zona Nord 747 mp, 95 euro/mp

Teren in suprafața de 747 mp, situat pe str.Nordului nr.23, la 100 m de liceul PTTR

Clasificare terenintravilan

UtilitățiCurent, Apă, Canalizare, Gaz

Teren ultracentral zona liniștita 500 mp, 200 euro/mp

ZonaUltracentral

Suprafață teren500 m2

Tip terenConstruibil

Clasificare terenintravilan

UtilitățiCurent, Apă, Canalizare, Gaz

Construcție pe teren

Terenul este situat in apropierea B-duIui LS.Sturza o zona liniștita si selecta, la 50 m de stradal cu cale de acces .Tel. 0745238123

Teren Intravilan ,Centru, 400 mp, 105.200 EURO (263 EURO/MP)

ZonaBanca Naționala

Suprafață teren400 m2

Tip terenConstruibil

Clasificare terenlntravilan

Doriți sa achiziționați un teren in zona Centrala a orașului Bacau? Agenția Imobiliara Casa Lux oferă spre vanzare teren intravilan,cu o suprafața de 400 mp,Are deschidere in doua parti cu suprafate de 13 m ,respectiv 15 m.Pe teren se afla si o casa demolabila.Dispune de toate utilitățile. Pentru toate detaliile sau pentru stabilirea unei vizionari, va stăm cu plăcere la dispoziție.

Prețul este 86000 euro

Relații la tel 0755392205

Teren ultracentral Bacau - langa policlinica de pediatrie, 208 EUR

Descriere

Teren ultracentral, in Bacau, suprafața totala 535 mp situat langa Policlinica de Pediatrie. Terenul este ideal pentru construcția unui spațiu comercial cu specific pe sanatate: farmacie, articole, echipamente si consumabile medicale, articole si consumabile nou-nascuti si sugari, clinica medicala sau cabinete individuale, sau alte profile... Prețul este 208 euro/ mp, ușor negociabil. Pentru mai multe detalii contactați propietarul la nr. de telefon:1               suprafața totala: 535

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 302 DIN 31.08.2018

RAPORT DE EVALUARE A TERENULUI INTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 287 MP, SITUAT ÎN BACĂU, STR. TAZLĂULUI


CONTRASEMNEAZĂ

secretarulZmunicipiului bacău


NICOL

DIRECTOR ADJUNCT BARDASUCRISTINA

Evaluator autorizat ANEVAR - ing.Petronela Iancu, legitimație 13225

Tel.: 0744476571; 0724155496, Email: petronela_iancu@yahoo.com

RAPORT DE EVALUARE

Teren intravilan in suprafața de 287 mp, situat in Bacau, str.Tazlaului

Proprietar

U.A.T.Bacau

Iunie 2018

LINTRODUCERE

Transmit anexat raportul de evaluare detaliat privind estimarea valorii de piața pentru terenul intravilan în suprafață de 287 mp, situat in Bacau str.Tazlaului, proprietatea U.A.T.Bacau, in vederea efectuării unui schimb.

Inspecția in teren, actualizarea și documentarea informării cu date de piață precum și întocmirea raportului de evaluare, s-au desfășurat în perioada 04.06-27.06.2018.

Data de referință pentru care sunt valabile toate calculele, analizele și estimările efectuate este 21.06.2018.

In baza calculelor efectuate si a termenilor de referința, valoarea de piața pentru terenul supus evaluării, este:

VALOARE de PXATA, teren 287 mp str.Tazlaului

50.967 lei (10.914 curo)

VALOAREA NU CONȚINE TVA

Evaluator ing.Petronela Iancu, ca o garanție a protejării intereselor dumneavoastră, certifică următoarele:

-nici una dintre persoanele care au participat la întocmirea și documentarea cu informații, în vederea realizării prezentului raport de evaluare, nu are nici un interes legat de proprietatea evaluată și nici nu depinde material, sau este părtinitor față de vreuna dintre părțile implicate

-inspecția proprietății evaluate precum și investigațiile, analizele și calculele efectuate au fost realizate de evaluatorul care a realizat lucrarea

-informațiile raportate sunt adevarate și bazate pe fapte reale și au fost verificate în limita posibilităților din mai multe surse

-raportul a fost realizat în conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018

raportul este supus doar acelor condiții limitative prezentate în cadrul său

-realizarea evaluării precum și onorariul, nu depind de valoarea raportată

-evaluatorul are calitatea de membru ANEVAR și deține competența de a elabora acest raport de evaluare.

Evaluator autorizat

Ing.Petronela Iancu

{'f UHajpmmaA "s


CERTIFICAREA VALORILOR

Evaluator ing. Petronela lancu, în calitate de prestator, declară că evaluarea a fost întocmită în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 și confirm că:

 • •       prezentarea faptelor din raport sunt corecte și reflectă cele mai pertinente cunoștințe ale evaluatorului

 • •       evaluatorul nu a avut nici un interes asupra proprietății evaluate

®       evaluarea a fost efectuată în conformitate cu Standardele de Evaluare

ANEVAR 2018

 • •        după cunoștințele evaluatorului, informațiile raportate sunt adevărate și bazate pe fapte reale și au fost verificate în limita posibilităților

 • •       onorariul evaluatorului nu este condiționat de nici un aspect al raportului

®       evaluatorul îndeplinește cerințele adecvate, de calificare profesională

 • •       evaluatorul are experiență în ceea ce privește localizarea și categoria de proprietate care este evaluată

 • •       evaluatorul a efectuat o inspecție personală a bunurilor supuse evaluării

 • •       nici o persoană, cu excepția celor specificate în raport, nu mi-a acordat asistență profesională în elaborarea raportului

 • •       nici realizarea evaluării și nici remunerarea, nu depind de valoarea raportată.

Evaluator autorizaț^^^^'% ‘

Ing.Petronela lănci?               ■

Valabil 2018
H.TERMENI DE REFERINȚA

Lucrarea a fost elaborată la solicitarea beneficiarului, către evaluator autorizat ANEVAR ing.Petronela Iancu, în calitate de executant.

2.1 Identificarea evaluatorului si competenta acestuia

Evaluator inginer IANCU PETRONELA, este membru ANEVAR cu legitimație nr. 13225, CU SPECIALITĂȚILE evaluator întreprinderi și proprietăți imobiliare, licitator atestat ANP cu licența nr. 116/1996. si desfasoara următoarele activitati:

 • - evaluări întreprinderi și proprietăți imobiliare;

 • - studii de proiectare, de afaceri, de fezabilitate;

 • - alte activități de servicii prestate în principal societăților comerciale.

Toate aceste servicii sunt prestate de specialiști (evaluatori atestați ANEVAR, proiectanți, juriști, experți contabili, etc.) colaboratori, care respectă în relațiile cu clienții principii bazate pe : integritate, obiectivitate, independență, competență profesională, secret profesional și comportament deontologic.

Pentru realizarea serviciilor, societatea dispune de o logistică adecvată executării lucrărilor : rețea de calculatoare, programe și bănci de date specifice.

Experiența în executarea lucrărilor de evaluare se reflectă în efectuarea de studii și evaluări pentru societăți cu capital privat sau mixt, în cadrul societății, sau, în colaborare cu alte firme de profil.

2.2.Identificarea clientului.Identificarea utilizatorilor desemnați

Denumire: U.A.T.Bacau

Adresa: Bacau, str.Marasesti nr.6

2.3.ScopuI lucrării

Scopul evaluării este estimarea valorii de piața pentru terenul intravilan în suprafață de 287 mp, situat în Bacau, str.Tazlaului, pentru efectuarea unui schimb.

2.4.Identificarea proprietății imobiliareDrepturi de proprietate evaluate

A fost supus evaluării dreptul de proprietate al UAT Bacau, asupra proprietății menționate, în baza Hotărârii nr. 157/27.04.2018 a Consililului Local Bacau.

Terenul a fost evaluat în ipoteza că este liber de sarcini.

 • 2.5. Tipul valorii

Tipul de valoare, în relație cu scopul, este baza evaluării.

în prezentul raport, în conformitate cu scopul enunțat mai sus, cel al estimării valorii de piața a terenului aflat in proprietatea UAT Bacau, s-a urmărit o estimare a valorii de piață = baza de evaluare, așa cum este aceasta definită în Standardul SEV 100 - Cadrul general:

" Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă), la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare încunoștință de cauză, prudent și fară constrângere.“

Valoarea rezultată în prezentul raport este valabilă la data evaluării și precizez că la orice altă data valoarea ar putea fi diferită din cauza posibilelor schimbări materiale în condițiile pieței sau în caracteristicile proprietății.

 • 2.6.Data evaluării

Data redactării finale a raportului de evaluare este 27 iunie 2018. Evaluarea a fost efectuată pe baza datelor furnizate de către beneficiar.

Cursul de referință euro, la data de 21 iunie 2018, este : 1 euro = 4,67 lei.

 • 2.5. Documentarea necesara pentru efectuarea evaluării

Au fost puse la dispoziție, următoarele documente:

- Hotararea nr. 157/27.04.2018 a Consililului Local Bacau

-Plan de incadrare in zona

-Extras CF pentru informare nr.36934/25.05.2018

Inspecția terenului supus evaluării s-a efectuat în ziua de 20.06.2018.

Cu prilejul inspecției s-au efectuat următoarele:

* analiza stării de fapt a terenului supus evaluării;

^informare privind natura terenului și seismicitatea zonei;

^informare privind impactul terenului supus evaluării asupra factorilor de mediu și a documentelor legate de acest aspect.

 • 2.6. Natura si sursa informațiilor utilizate pe care se bazeaza evaluarea

Date puse la dispoziție de către beneficiar

Standarde de Evaluare ANEVAR 2018 - SEV 100 - cadru general

Evaluarea Proprietăților Imobiliare, ediția romană ANEVAR și IROVAL; informații intemet/proprietar privind oferte cu proprietăți comparabile si direct proprietar

Date din literatura specifică domeniului evaluării.

2.7Ipoteze și ipoteze speciale

In scopul protejării evaluatorului și pentru buna informare a clientului, au fost create două categorii de ipoteze și ipoteze speciale, după cum urmează:

A. Prezentul raport de evaluare a fost întocmit pe baza ipotezelor mai jos menționate:

-evaluatorul este absolvit de responsabilitate în ceea ce privește descrierea situației juridice sau a considerațiilor privind dreptul de proprietate ; se consideră că actele de proprietate sunt valabile

-proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini

Raport de evaluare teren 287 mp. Bacau strTazlaului________________________,______________________________pag.5

-se presupune ca proprietatea se află în stăpânire responsabilă și administrare competentă

-toate informațiile se consideră a fî autentice, fără a se da garanții asupra preciziilor

-toate documentațiile tehnice se presupun a fi corecte, planurile din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-și facă o imagine referitoare la proprietate

-se presupune că proprietatea este în deplină concordanță cu toate reglementările și restricțiile urbanistice

B. Acest raport de evaluare a fost elaborat în următoarele condiții generale limitative:

-deținerea acestui raport de evaluare sau a unei copii nu dă dreptul de a-1 face public

-potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu va fi solicitat să acorde consultanță ulterioară sau să depună mărturie în instanță, în afara cazului când aceasta a fost convenită scris și-n prealabil

-orice estimare a valorii din acest raport se aplică proprietății considerate în întregime și orice divizare în elemente sau drepturi parțiale va anula această evaluare

 • 2.8. Restrictii de utilizare, difuzare sau publicare

Raportul de evaluare nu va putea fi inclus, în întregime sau parțial, în documente, circulare sau în declarații, nici publicat sau menționat în alt fel, fără acordul scris și prealabil al evaluatorului, cu specificația formei și a contextului în care ar urma să apară.

Acest raport de evaluare este destinat numai pentru scopul și uzul clientului. Evaluatorul are responsabilitate numai față de client, care se obligă să-l protejeze față de pretențiile terților.

 • 2.9. Declaratia de conformitate

Prezentul raport de evaluare este elaborat cu respectarea standardelor de evaluare, a normelor si recomandărilor ANEVAR.

In conformitate cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018, evaluatorul are poziția de consultant si nu are nici un interes direct sau indirect la beneficiar.

Evaluatorul nu este responsabil de omiterea de către client a unor date si informații referitoare la bunurile supuse evaluării.

 • 2.10. Moneda valorii definite

Moneda valorii definite este „Lei” si in echivalent „Euro”, fara TVA.

Nici realizarea evaluării si nici remunerarea nu depind de valoarea raportata.

CAP.3 ANALIZA TERENULUI SI A AMPLASAMENTULUI

 • 3.1. Identificarea și descrierea proprietății

Teren intravilan de categoria curti-constmctii, in suprafața de 287 mp, situat in Bacau str.Tazlaului, proprietatea UAT Bacau, cu nr.cadastral 84440 înscris in CF 84440 a OCPI Bacau.

 • 3.2. Situația juridică

Terenul intravilan in suprafața de 287 mp este proprietatea UAT Bacau conform Hotărârii nr. 157/27.04.2018 a Consililului Local Bacau.

Menționăm că terenul respectiv, se afla la data evaluării, liber de construcții.

 • 3.3. Amplasamentul proprietății

Terenul in suprafața de 287 mp, proprietatea UAT Bacau este amplasat în zona „C” a orașului Bacau, str.Tazlaului, cu acces direct din aceasta, zona fiind una peririca preponderent rezidențiala cu blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+3-4E. Amplasamentul se afla la în zona periferica de Nord a orașului la o distanta de cca. 3 00 m de centrul comercial „Selgros”.

In zonă se află rețele de transport:

- Rutier - asfalt - str. Tazlaului

 • 3.4. Caracteristicile amplasamentului

Bacău supranumit și „orașul lui Bacovia” este municipiul de reședință al județului cu același nume. Este situat pe râul Bistrița, pe care în oraș există două centrale hidroelectrice (Bacău I si Bacău II) ce acoperă o parte a consumului local de energie electrică. Suprafața municipiului este de 43 km2, iar populația este de 144.307 de locuitori (2011). Orașul este traversat de drumurile europene E85 șiE574 ce fac legătura cu Bucureștiul, cu nordul țării și cu Transilvania. Pe cale feroviară legăturile naționale și internaționale se realizează prin rețeaua CFR. Bacăul dispune de un aeroport internațional ce asigură curse regulate către diferite destinații naționale și europene.

Zona în care se găseste terenul supus evaluării este zona „C” a orașului.

Zona de amplasament are acces la utilitățile: electricitate, apa-canal, gaze, telefonie.

Gradul de construire a zonei este ridicat, peste 75%.

Accesul la proprietate este destul de facil, străzile de acces precum și arterele vecine fiind asfaltate, iluminate corect și bine întreținute.

Accesul la transportul în comun este permis de stații de autobuze aflate la cca 500 m de str.Tazlaului si la cca 200 m de str.Logofat Tautu.

Concluzie privind amplasarea proprietăților :

-zona de referința „C” pentru terenul in suprafața de 287 mp, proprietatea U.A.T. Bacau, este o zona mai puțin favorabila (zona periferica de Nord a orașului), zona preponderent cu blocuri de locuințe cu regim de inaltime P+3-4E, la o distanta de cca 300 m de centrul comercial „Selgros”. Regimul de inaltime construibil permis este de P+2E.

 • 3.5. Descrierea terenurilor

Conform planului de situație (cadastru) terenul in suprafața de 287 mp, are o deschidere 19,24 m la strada Tazlaului.

Terenul are o forma neregulată avand următorii vecini: la Est-trotuar pavele si bloc de locuințe, la Vest-str.Tazlaului, la Sud-teren liber si laNord-teren liber.

Terenul este plan iar regimul de inaltime construibil permis este P+2E.

La momentul inspecției pe teren nu este amplasat nici un imobil.

CAP.4 ANALIZA PIEȚEI. ARH DE PIAȚA

 • 4.1. Analiza cererii

Scăderea și scumpirea finanțării au scăzut solvabilitatea cererii. îngreunarea accesului la finanțare și creșterea puternică a costului creditării, au condus la o limitare drastică a cererii. Proiecte imobiliare în dezvoltare sunt marcate de incertitudinile legate de utililizatorii finali. Piața percepe riscuri mai mari pentru proiectele în curs față de cele finalizate, dată fiind incertitudinea finalizării și a evoluției prețurilor în viitor.

 • 4.2. Analiza ofertei

La momentul analizei, oferta de proprietari similare supuse spre vanzare este destul de mica, când sporadic apar la vanzare, se regăsesc ca oferte, terenuri amplasate in oias, zone periferice sau mediane cu suprafețe cuprinse intre 400 1500 mp, oferite la prețuri între 69 și 202 euro/mp, funcție de suprafață, acces la utilitati și deschiderea la drum.

în condițiile unei piețe instabile, trebuie pus un mai mare accent pe informația oficială veridică (contracte de vânzare-cumpărare, procese verbale de adjudecare, etc.), însă, cum aceste informații sunt destul de greu de obținut, ele beneficiind de confidențialitatea instituțiilor care le-au întocmit, s-a mers pe ofertele din publicațiile imobiliare din presa scrisă, proprietar, internet și agenții imobiliare, riscul de negociere fiind mai mare. Percepțiile stigmatelor și a riscurilor pe o piață instabilă sunt

33 accentuate iar criteriile limitării investițiilor devin semnificativ mai importante ca pondere. Crește mult oferta în defavoarea cererii, mai ales pe segmentele cele mai afectate de criză.

O piața instabilă este o piață a cumpărătorilor, motiv pentru care, tranzacțiile pentru imobilele scoase la vânzare, sunt destul de rare.

Din analiza ofertelor și a tranzacțiilor încheiate pe piață, reiese că ofertele pe raza orașului Bacau raman inca destul de multe, dar marea majoritate raman la stadiul de oferta.


Oferte de terenuri

Nr. crt

COMPARABILA

AMPLA SAMENT

DESCRIERE

SUPRA FATA

TEREN mp

FRONT STRADAL m

ACCES

PREȚ UNITAR euro/mp

CONTACT

1

PROPRIETATEA

1

Bacau, str.Norduluî nr.23

Zona liceului PTTR

747

21

asfalt

95

2

PROPRIETATEA

2

Bacau, str.V.AIecsandri

Str.V.Alecsa ndri la 500 m de liceul V.AIecsandrî

800

20

asfalt

175

Imobiliar

e.roj homezz.r

3

PROPRIETATEA

3

Bacau, vis-a vis autogara Bacau

Zona Autogara Bacau, vîs a vis Lîdl

800

12

asfalt

69

o, proprieta r

4

PROPRIETATEA

4

Bacau, str.Miran Costin

Zona "Zimbru"

400

18

asfalt

202


Pe zona chiriilor, oferta este si mai mica, proprietarii preferând vanzarea terenurilor fie din cauza acumulării de datorii fie imposibilitatea ducerii unui trai decent cu resursele actuale.

 • 4.3. Analiza echilibrului pieței

în general, există un dezechilibru major între cerere (foarte mica) și ofertă (destul de generoasă), însă proprietăți de evaluat, beneficiază de ofertă redusă.

 • •  Oferta pentru astfel de terenuri este destul de redusă pentru zonele în care sunt amplasate, majoritatea dintre proprietăți fiind deja tranzacționate cu ani în urmă, acestea fiind zone deja construite.

 • • Așteptările privind cererea sunt incontinuare destul de reduse, din cauza reticentei incontinuare a investitorilor.

CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚILOR

 • •  La ora actuală există un avantaj în favoarea potențialilor cumpărători, oferta pieței fiind la prețuri mai reduse.


CAP.4. ANALIZA CELEI MAI BUNE UTILIZĂRI

Ca si valoarea de piața, cea mai buna utilizare este un concept de piața.

Asa cum este definita in Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 “cea mai buna utilizare” reprezintă utilizarea probabila rezonabil si legala a terenului liber sau a unei proprietăți construite, care este posibila fizic, fundamentata adecvat, financiar fezabila, care determina cea mai mare valoare. Cele patru criterii pe care cea mai buna utilizare trebuie sa le indeplineasca sunt permisibilitatea legala, posibilitatea fizica, fezabilitatea financiara si productivitatea maxima.

Pentru ca o utilizare sa fie cea mai buna, aceasta trebuie sa fie probabila rezonabil si sa fie maxim productiva.

 • 4,1. Cea mai bună utilizare a terenului liber

Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber, presupune utilizarea unei proprietăți bazată pe ipoteza că lotul de teren este liber sau poate deveni liber, prin demolarea oricăror construcții.

Din analiza pieței imobiliare, din zonele de amplasament ale proprietăților, supuse evaluării și analizând criteriile CMBU, apreciem următoarele:

Cea mai bună utilizare în cazul terenului in suprafața de 287 mp situat in Bacau str.Tazlaului ar putea-o reprezenta construirea unui imobil cu regim de inaltime P+2E cu destinație administrativa sau comerciala.

Oferta de terenuri si în această zonă este destul de redusa, se regăsesc la vanzare cateva terenuri dar de categoria “arabil” si cu suprafețe peste 2500 mp.

Ambele utilizări sunt permisibile legal, sunt fizic posibile, și conferă rentabilitate pentru investitor.

CAP.5. EVALUAREA PROPRIETĂȚILOR

Abordările în evaluare, descrise și definite în Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 - Cadrul general, sunt abordarea prin piață, abordarea prin venit și abordarea prin cost. Acestea sunt fundamentate pe principiile economice ale prețului de echilibru, anticipării beneficiilor sau substituției.

S.LAbordarea evaluării

Pentru determinarea valorii de piață a unui activ (proprietate), Standardele de Evaluare ANEVAR 2018, prevăd posibilitatea utilizării a trei tipuri de abordări și anume:          -Abordarea prin piață

-Abordarea prin Venit

-Abordarea prin Cost

Abordarea prin piață

Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect cu active identice sau similare, al căror preț se cunoaște.

Prima etapă a acestei abordări este obținerea prețurilor de tranzacționare a activelor identice sau similare, tranzacționate recent pe piață. Dacă există puține tranzacții recente, de asemenea, poate fi util să se ia în considerare prețurile activelor identice sau similare care sunt listate sau oferite spre vânzare, cu condiția ca relevanța acestor informații să fie clar stabilită și analizată critic. Poate fi necesar ca prețul altor tranzacții să fie corectat pentru a reflecta orice diferențe față de condițiile tranzacțiilor efective și să fie definit tipul valorii și orice ipoteze care urmează să fie adoptate pentru evaluarea care se realizează. Pot exista și diferențe între caracteristicile juridice, economice sau fizice ale activelor din alte tranzacții, față de cele ale activului evaluat.

Abordarea prin venit

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.

Această abordare ia în considerare venitul pe care un activ îl va genera pe durata lui de viață utilă și indică valoarea printr-un proces de capitalizare. Capitalizarea implică transformarea venitului într-o valoare a capitalului prin aplicarea unei rate corespunzătoare de actualizare. Fluxul de venit poate să derive dintr-un contract/din contracte sau să nu fie de natură contractuală, de exemplu, profitul anticipat și generat fie din utilizarea, fie din deținerea activului.

Metodele înscrise în abordarea prin venit sunt:

 • • capitalizarea venitului, în care unui venit reprezentativ al unei singure perioade i se aplică o rată cu toate riscurile incluse sau rata de capitalizare totală,

 • • fluxul de numerar actualizat, în care unei serii de fluxuri de numerar din perioadele viitoare i se aplică o rată de actualizare pentru a le actualiza la valoarea lor prezentă, • diferite modele de evaluare a opțiunilor.

Abordarea prin venit poate fi aplicată la evaluarea datoriilor prin luarea în considerare a fluxurilor de numerar cerute de serviciul unei datorii, până la data stingerii acesteia.

 • 5.2. Evaluarea terenului

Abordarea prin piață

Drepturile asupra proprietății imobiliare nu sunt omogene. Chiar dacă terenul și clădirea, de care este atașat dreptul asupra proprietății imobiliare supus evaluării, au caracteristici fizice identice cu ale altora care se tranzacționează pe piață, localizarea va fi diferită. în pofida acestor deosebiri, în mod uzual, abordarea prin piață se aplică pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare. Pentru a putea compara subiectul evaluării cu prețul altui drept asupra proprietății imobiliare, care a fost recent

Raport de evaluare teren 287 mp. Bacau strTazlauluî_____________________________________________________pag. 11

tranzacționat sau care poate fi disponibil pe piață, în mod uzual se poate stabili o unitate de comparație adecvată. Unitățile de comparație, care se utilizează frecvent, rezultă din analiza prețurilor de vânzare prin calcularea prețului pe metru pătrat pentru clădiri sau a prețului pe mp pentru teren. Alte unități folosite pentru compararea prețurilor, atunci când există suficientă omogenitate între caracteristicile fizice ale proprietăților, sunt prețul pe cameră sau prețul pe unitatea de producție, de exemplu în cazul producției agricole. O unitate de comparație este utilă numai atunci când este selectată în mod judicios și este aplicată proprietății subiect și proprietăților comparabile în fiecare analiză. în măsura în care este posibil, orice unitate de comparație utilizată ar trebui să fie cea care se utilizează în mod obișnuit de către participanții pe piața relevantă.

In procesul de evaluare, încrederea care poate fi acordată oricărei informații despre prețul comparabil se determină prin comparația diferitelor caracteristici ale proprietății imobiliare ale tranzacțici/ofcrtci, din care au rezultat datele despre preț, cu cele ale proprietății evaluate.

Trebuie luate în considerare diferențele dintre următoarele elemente:

 • • dreptul care oferă dovada despre preț și dreptul asupra proprietății supus evaluării;

 • • localizările respective;

 • • calitatea terenului sau vârsta și caracteristicile clădirilor;

 • • utilizarea permisă sau zonarea pentru fiecare proprietate;

 • • situațiile în care a fost determinat prețul și tipul valorii cerut;

 • • data efectivă a dovezii despre preț și data evaluării cerută.

Metoda comparației directe consideră că prețurile/ofertele proprietății sunt stabilite de piață. Valoarea de piața poate fi deci calculată în urma studierii prețurilor de pe piață ale proprietăților competitive pe segmentul respectiv de piață. Procesele comparative aplicate sunt fundamentale pentru procesul de evaluare. Atunci când există informații disponibile, abordarea prin comparații este cea mai directă și sistematică abordare pentru estimarea valorii.

Pentru realizarea evaluării terenului considerat liber ce face obiectul prezentului raport de evaluare s-a realizat o analiză a pieței imobiliare locale.

Am considerat ca fiind comparabile cele 4 proprietăți prezentate mai sus.

Estimarea valorii de piață se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți comparabile și comparând caracteristicile acestora cu cele ale proprietății supusă evaluării, se fac corecții, ±, funcție de asemănările și diferențele între proprietăți obținându-se valori echivalente la final. Se reține ca fiind valoarea terenului de evaluat, valoarea proprietății care a suferit cele mai mici corecții brute.

pag. 12

Elemente de comparație

Comparabila

1

Comparabila

2

Comparabila

3

Comparabila

4

Teren aflat in proprietate (mp)

DATA EVALUARH

iunie 2018

Curs euro la

21.06.2018

4.67

Număr cadastral

84440

Preț de oferta teren(euro/mp)

95

175

69

202

Drept de proprietate transmis

deplin

deplin

deplin

deplin

deplin

Ajustare pt drept de propr

0%

0%

0%

0%

Preț ajustat (euro/mp)

0

0

0

0

Valoare corectata( euro/mp)

95

175

69

202

Condiții de finanțare

de piața

de piața

de piața

de piața

de piața

Ajustare pt cond.de finanțare

0%

0%

0%

0%

Preț ajustat (euro/mp)

0

0

0

0

Valoare corectata(euro/mp)

95

175

69

202

Condiții de vânzare

independent

independent

independent

independent

independent

Ajustare pt cond.de vanzare

0%

0%

0%

0%

Preț ajustat (euro/mp)

0

0

0

0

Valoare corectata(euro/mp)

95

175

69

202

Condiții de piața

qferta/iunie2018

oferta/iunie2018

oferta/iunie2018

oferladunie2018

iunie 2018

Ajustare pt condiții de piața

-5%

-5%

-5%

-5%

Preț ajustat (euro/mp)

-5

-9

o

-10

Valoare corectata(eiiro/mp)

90

166

66

192

Localizare

Bcicau,

str. Nordului 23

Bacau,

str. VjLlecxandri

Bacau, vis a vis autogara

Bacau, strJMiron CostiH

Bacau, str. Tazlaului

Ajustare pt localizare

-15%

-45%

-15%

-40%

Preț ajustat (euro/mp)

-14

-75

-10

-77

Valoare corectatafeuro/mp)

77

91

56

115

Restricții de utilizare

rezidențial, comercial, administrativ

rezidențial, comercial, administrativ

rezidențial, comercial, parcare

rezidențial, comercial, administrativ

rezidențial, comercial, parcare

Ajustare

-15%

-15%

0%

-15%

Preț ajustat

-12

-14

0

-17

J-------de evaluare teren 287 mp, Bacau strTazlaului

(euro/mp)

Valoare corectata(euro/mp)

65

78

56

98

Acces la sosea

da

da

da

da

da

Ajustare pt acces la sosea

0%

0%

0%

0%

Preț ajustat (euro/mp)

0

0

0

0

Valoare corectata(euro/mp)

65

78

56

98

Topografie

plana

plana

plana

plana

plana

Ajustare pt topografie

0%

0%

0%

0%

Preț ajustat (euro/mp)

0

0

0

0

Valoare corectata(euro/mp)

65

78

56

98

Deschidere la strada

21

20

12

18

19.24

Ajustare pt descliîdere

0%

0%

5%

0%

Preț ajustat (euro/mp)

0.0

0.0

2.79

0.00

Valoare corectata(euro/înp)

65,21

77.72

58.50

97.87

Suprafața (mp)

747

800

800

400

287

Ajustare pt suprafața

-35%

-35%

-35%

-15%

Preț ajustat (euro/mp)

-22.82

-27.20

-20.48

-14.68

Valoare corectata(euro/mp)

42.38

50.52

38.03

83.19

Ufilitatî

toate - ei, a-c, gaz

toate - el, a-c, gaz

toate - el, a-c, gaz

toate - el, a-c, gaz

toate - el, a-c, gaz

Ajustare pt utilitati

0%

0%

0%

0%

Preț ajustat (euro/mp)

0

0

0

0

Valoare corectata(euroZmp)

42.38

50.52

38.03

83.19

Corecție totala bruta

43

111

39

103

Pondere corecție bruta

45.38%

63.29%

55,86%

50,76%

Număr corecții

6

4

5

6

VALOARE ESTIMATA - euro/mp

38.03

VALOARE TOTALA TEREN - Iei

50,967

VALOARE TOTALA TEREN-euro

10,914


Corecții:

“pentru dreptul de proprietate transmis, corecțiile sunt „zero” intrucat dreptul este „deplin” pentru toate cele 4 comparabile cat si pentru subiect;

-pentru „condițiile de finanțare”, corecțiile sunt „zero^jt^^c^^

de finanțare sunt aceleași pentru toate cele 4 comparabile cat si

Ut"-


^condițiile

r „___

c_-pentru „condițiile de vanzare”, corecțiile sunt „zero” întrucât condițiile de vanzare sunt aceleași pentru toate cele 4 comparabile cat si pentru subiect -pentru „condițiile de piața”, corecțiile sunt ,,-5%” intrucat comparabilele reprezintă oferte pe piața libera;

-pentru „localizare”, corecțiile sunt negative de la -15% la -40% pentru toate comparabilele (localizări mai favorabile decât subiectul;

-pentru „restricții de utilizare”, corecțiile sunt „0%” pentru toate comparabilele, intrucat acestea nu prezintă restricții de utilizare la fel cu subiectul;

-pentru „acces la sosea”, corecții „0%” pentru toate comparabilele (acces din strada asfaltata la fel cu subiectul);

-pentru „topografie”: corecții „0” pentru toate comparabilele (topografii plane la fel cu subiectul)

-pentru „deschidere”, au fost aplicate corecții „0%” pentru comparabilele 1,2 si 4 (deschideri adecvate la fel cu subietul) si „5%” pentru comparabila 3 (deschidere mai favorabila a subiectului);

-pentru „suprafață” au fost aplicate corecții: negative „-35% pentru comparabilele 1,2 si 3 si -15% pentru comparabila 4 (suprafețe mai avantajoase decât subiectul);

-pentru „utilități’, au fost aplicate corecții 0% pentru toate comparabilele, deoarece acestea dispun de toate utilitățile la fel ca subiectul.

Numărul mic de corecții și ponderea cea mai scăzută a corecției totale brute, a condus la alegerea prețului pe mp al terenului de evaluat, și anume 38,03 euro/mp al proprietății 3.


Valoarea terenului, conform abordării pe baza cg este de 50.967 lei, echivalentul a 10.914 euro.CAP.6 CONCLUZIA ASUPRA VALORILOR

Elaborarea lucrării de evaluare s-a făcut utilizând metode consacrate în practica internațională, compatibile cu specificul economiei țării noastre în perioada de tranziție si ți.nându-se seama de prevederile, normele și recomandările Standardelor de Evaluare ANEVAR2018.

In acest fel, valorile evidențiate în lucrare, sunt valabile la data prezentei lucrări.

Opinia evaluatorului, este că valoarea de piață estimatea pentru terenul supus evaluării in suprafața de 281 mp, str.Logofat Tautu nr.l 1 bis este de 50,967 lei, echivalent 10.914 Euro, valoare rezultată prin Abordarea prin Piață.

Valorile propuse nu includ T.V.A.

Evaluatorul a utilizat, în estimarea valorii, numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție, existând posibilitatea existenței și a altor informații de care evaluatorul nu avea cunoștința.

CONSULTANT

Iunie 2018

OFERTE TERENURI BACAU - iunie 2018

Teren intravilan in oraș Vasile Alecsandri, 140.000 Euro

Bacau, județ Bacau AdaugatLa 16:23, 25 iunie 2018, Număr anunț: 143565143

Oferit de             Agenție           Extravilan / intravilan Intravilan

Suprafața utila       800 m2

teren intravilan in oraș strada vasile alecsandri ,800 mp,cu deschidere 20,toate utilitățile 175 euro/mp

Anunțuri publicate de: Casa Elmit

O

Teren Zona Mall, 55.000 Euro

Bacau, județ Bacau Adaugat La 18:36, 22 iunie 2018, Număr anunț: 163264749

Oferit de             Agenție           Extravilan / intravilan Intravilan

Suprafața utila       185 m2

Compania Imobiliara EUROPA va oferă spre vanzare teren 185 mp zona MALL, strada Primăverii , acces utilitari, posibilitate de inca 300 mp concesiune/chirie primărie.

Anunțuri publicate de: Compania Imobiliara Europa

Teren ultracentral Bacau, 55.000 euro

Bacau, județ Bacau AdaugatLa 15:08, 20 iunie 2018, Număr anunț: 166728373

Oferit de


Agenție


Extravilan / intravilan Intravilan


Suprafața utila


800 m2Teren intravilan Miron Costin Bacau 450 mp 91.000 EUR

Zona Central

Suprafață teren 450 m2

Tip teren Construibil

Clasificare teren Intravilan

Va propunem spre vanzare teren intravilan cu deschidere la 2 străzi, situat pe str. Miron Costin, vis-a-vis de Școala nr.28.

Pe teren se afla si un imobil construit din cărămidă cu o suprafața de 65 mp + anexe , dotat cu toate utilitatile( gaz metan, apa potabila, energie electrica, canalizare,etc.).

Pentru mai multe detalii sau pentru stabilirea unei vizionari , Compania Imobiliara MOLDOVA IMOB va sta la dispoziție


încheiere Nr. 36934/25-05-2018

XANCPI


CA.»UA T «V H r V* ncnm im duc uu.


Oficiul de Cadastru șî Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

Dosarul nr. 36934 / 25-05-2018

ÎNCHEIERE Nr. 36934


Registrator: EMILIA PALAR                                           Asistent: IRINA POPA

Asupra cererii introduse de UAT BACAU domîd^^nlfo^B^au, Calea Calea Marasesti, Nr.

6, Jud. Bacau privind Prima înregistrare a imobilei o r/unftâtl lor individuale (u.i.) in cartea funciara, in baza:                                      *                   Sacâ«

-Act Administrativ nr.Hotarare nr. 157/27-04-2018 emisM^ConsiliuL Local al Municipiului Bacau;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute Ea art. 29 din Legeajgadasțffliuî si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ultenoareTtariful achitat in suma de 0 lei, cu documentul de plata: pentru serviciul avand codul 211

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

 • - imobilul cu nr. cadastral 84440

 • - se intabulează dreptui de PROPRIETATE mod dobândire lege in cota de 1/1 asupra A.1 in favoarea UAT BACAU, DOMENIUL PRIVAT, sub B.l din cartea funciara 84440 UAT Bacau;

Prezenta se va comunica părților:

UAT BACAU

DRAGOMIRESCU LUCIAN *) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef


Data soluționării.


29-05-2018


Registrator,

fWSW'WiuA]


Asistent Registrator,^nȘjățyț^ă- îs

egt


IRINA PO jz(parafa si sem lâtu

f nscrii


*) Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare}-redepție^și!

evidențele de cadastru și carte fundară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.

'                                                          ’ C. v -

MM

w '/

v '- y


K,


SfJr

*ĂNCPI.


JSTI * N AT i UXA

Silf

r cwcmni ho»* ti * itX


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară BACAU

Birou! de Cadastru șî Publicitate Imobiliară Bacau

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 84440 Bacau


A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan


Nr. cerere

36934  1

Ziua

„ |

Luna

05     |

Anul

2018 1

Ceri verificareAdresa: Loc. Bacau, StrTazlauluî, jud. Bacau

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

AI

84440

287

Teren neimprejmuit;B. Partea II. Proprietari și acte%

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

^- Referințe

36934 / 25/05/2018

Act Administrativ nr. Hotarare nr. 157, din 27/04/2018 emis de Consiliu! Local al Municipiului Bacau;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) UAT BACAU, C!F:4278337, DOMENIUL PRIVAT


C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembra mintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. I La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referi nț€^^*v”*”°A,^xX

84440

287

ffșf      0=1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.                   Vâ'i’s v' *•, "*££/

\c>              -Șa

s "   : : ? -  /       ' .     ' v'^y-'^-^^DETAIJI LINIĂFE IMOBIL r"y ‘       - ;                 ~

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

287

-

-

-

teren neîmprejmuit

Lungime Segmente

I) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

PuncL sfârșit

Lungime segment

t"(m)

1

2

3.399

2

3

3.616

3

4

3.642

4

5

3.402

5

6

5.18

6

7

13.334

566400


566350


566300PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurala a imobilului (m.pf

Adresa imobilului

287 i

slr. Tazlaului, mim. Bacau, jud.Bacau


Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UA7)

Bacau


Sediu Orange imobil eu nr. cadastral 69664Nr. Categoria de ■■-—p folosința

Cc


parcela


287


566460


Total


Cod co/istr.


Total


2S7


Destinația Suprafața construita la sol [mp]


V STEREO 70

Sbtem de r</Terirjta ^Itimetrie Marea Neagra 1975


566350


Mențiuni

Teren neimprejmuit


BL Date referitoare la construcții


Suprafața totala masurataf< \ Suprafațadîn/ac


Executant:    -

SC GEQfPOIE RERTSRL / / J PF AtitorizatdX-    .

ing Lucian DRÂffOM/REȘCU ?

Cohf hfexecutarea md^țtrcl] or ia feren,  corectitudinea intocmiriitdpifumentatm^^dgstrale si corespondenta acesteia, cifrea ''At&Paid teren

Semnătura si

—-~£taa: mai 20l&]\^

£

Mențiuni


; ZsR ,‘L'          ‘      i*1.

i <»       ____________________.. .. r .

O                    1 -


a imobilului— 287 ntp. faci = 287 m.p.


' Inspector

,0te uV’astru eiPublici


-iCarte Fundară Nr. 84440 Comuna/Oraș/Munidpiu: Bacau

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment {" (m)

7

8

“  1.595

8

3

11.573

9

1

27.936


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală* păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum șî pentru dezbaterea succesiunilor* iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare* in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.

Data soluționării,

29-05-2018