Hotărârea nr. 301/2018

Hotărârea nr. 301 din 31.08.2018 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești

(-}¥"</ * ^<<<\Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 25054/ 18.04.2018 înaintată de Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești prin care solicită atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului;

-Referatul nr. 78321/ 07.08.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8289/ 22.08.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 8290/ 22.08.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1301/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1302/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1303/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1304/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art.8( 1) și (2) din Legea 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și „d”, alin. (6) lit. „c” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a următoarelor terenuri și clădiri din Bacău către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești:

  • (1) teren în suprafață de 511 mp și a clădirilor CI - locuință = 98 mp, C2 - anexă = 10 mp, C3 - 23 mp, situate în Bacău, str. Triumfului nr. 20, potrivit planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrată a prezentei hotărâri;

  • (2) teren în suprafață de 827 mp și a clădirilor CI - locuință = 121mp, C2 -magazie = 63 mp, situate în Bacău, str. Calea Romanului nr. 37, potrivit planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (3) teren în suprafață de 2671 mp situat în Bacău, str. Triumfului nr. 18, cu destinația cimitir, conform planului de situație - Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL

NICOLAE?


JNICIPIULUI BACĂU

IDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU ____

CONSILIUL LOCAL BACĂU


&

S

OO

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 301 DIN 31.08.2018


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (HAT)

BACAUimobil c


566900


PREȘEDL CIOCO


DIRECTOR EX.ADJ.

BARDAȘUCRISTINA


CONT

SECRETARULM MCOLAE -EMNEAZĂ

ICIPIULUI BACĂU 1DIU POPOVICI


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

511

str. Triumfului nr. 20, mun. Bacau

22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-22 - Teren curti-constructii situat in str. Triumfului nr. 20, in suprafața de 511 m.p., pe care se afla următoarele construcții:

-CI- locuința = 98 m.p.;

  • - C2 - anexa ~ 10 m.p.;

  • - C3 - anexa = 23 m.p.


    566850
Nr. cadastral

Suprafața mas urata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

827

Calea Romanului, nr.37, mun. Bacau


Nr. Cartea Funciara

V ni ta tea Administrativ Teritoriala (HAT)

BACAU


Legenda:

X'ZZ/ZZX 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 -Teren curti-constructii situat in mun. Bacau. Calea Romanului nr.37, in suprafața de 827 in.p.. pe

care se afla următoarele construcții:

- CI - locuința = 121 m.p.;

z •           . A.4, t!

- C2 - magazie = 63m.p.

v ,■ Hf.       .-r'.C'V.zf''              xtT'A*                  X


565900\ANEXA NR. 3           §

LA HOTĂRÂREA NR. 301 DIN 31.08.2018 |


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

(mp)

Adresa imobilului

str. Triumfului nr. 18-20, niun. Bacau


Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (IJAT)

BACAUPREȘEDINTE DE Ș CIOCODEIz- L ~ '


Legenda:Imobil cu nr. cadastral 8986


lmobd cu nr. cadastral 9262


lmobd cu nr. cadastral 502.7


Imobil cu'i^r. cadastral 502^


imobil cit nr cadastral 83418 — 23.506 m.p.

- cimitir Serbanesd -


cadastral 61941


nr.

S=6593 mp


Imobil cu n

X cadastral 147 \


CONTRASNEAZÂ

( SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - Olmobd cu nr.

\ cadastral 16200 .. z \ \

V


\

X DIRECTOR EX.ADJ.

BARDAȘUfPISTINA A