Hotărârea nr. 300/2018

Hotărârea nr. 300 din 31.08.2018 privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

■rw ri


HOTĂRÂREA NR. 300 DIN 31.08.2018
privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 6173 din 21.06.2018 a Direcției Salubrizare Agrement Parcuri;

-Referatul nr. 7618 din 30.07.2018 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre privind stabilire a modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău înaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare ;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 7619 din 30.07.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistreat cu nr. 7620 din 30.08.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor dc specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1296/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l nr. 1297/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1298/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1299/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1300/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Dispozițiile art. 3, alin. (1), ale art.6, ale art. 7, alin. (1) și alin.(2), ale art.8, alin.(l) și alin. (3), lit. "d", și lit."i", ale art. 22, alin.(l), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) ale art. 29, alin.(l) și alin.(2) și ale art. 33, alin.(l) din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 2, alin. (1), alin. (2) și alin. (3), ale art.3, ale art. 6, lit."e" , lit."h" și lit."i", ale art. 12, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 14, alin.(l) și alin.(2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată;

-Prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

-Prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini -cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată; -Amendamentul formulat de domnul consilier local Bîrzu Ilie, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art.36, alin.(l), alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a” , pct.14 și art.45(3) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea unor activități din cadrul serviciului de salubrizare, conform ANEXEI I la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2.(l) Se aprobă "gestiunea delegată”, ca modalitate de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități.

(2)Activitățile din sfera serviciului de salubritate ce urmează a fi delegate în baza prezentei hotărâri și conform legislației privind achizițiile publice sunt:

 • •  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • •  curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț:

 • • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • •  dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

Art.3(l) Se aprobă Regulamentul unor activități din cadrul serviciului de salubrizare pe raza Municipiului Bacău, conform ANEXEI II la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

(2) Se aprobă Regulamentul activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului public de salubrizare pe raza Municipiului Bacău, conform ANEXEI III la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.4(l) Se aprobă Caietul de sarcini al unor activități din cadrul serviciului de salubrizare în Municipiul Bacău, conform ANEXEI IV la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

(2) Se aprobă Caietul de sarcini al activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului public de salubrizare pe raza Municipiului Bacău, conform ANEXEI V la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.5. Operatorul căruia ii vor fi delegate activitățile enumerate la art.2 din prezenta hotărâre va respecta prevederile aplicabile activităților pe care le desfășoară stabilite prin regulamentele aprobate la art.3.

Art.6. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Hotărârea se comunică VReprimărilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Salubrizare Agrement Parcuri și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.8. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-QVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXAI

LA HOTĂRÂREA NR. 300 DIN 31.08.2018


Studiu de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea unor activități din cadrul serviciului de salubrizare

PREȘEDINTE D CIOCODI      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLÂE - OVIDIU POPOVICI

Consilier superior

Isabela PINTILIE

1. Con text

Până în prezent activitățile serviciului de salubrizare au fost desfășurate de Direcția salubrizare, agrement și parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, atât prin mijloace proprii, cat si prin intermediul contractelor încheiate cu societăți autorizate să presteze diferite tipuri de servicii (ex. deszăpezire, deratizare), așa cum este prezentat în secțiunea 4.1 „Contracte realizate și în curs de desfășurare”. Din raționamente de ordin instituțional (ex. rapiditate în adoptarea deciziilor, circuit mai scurt de aprobare a documentelor, implementarea politicii de dezvoltare a serviciilor de interes public) și de simplificare a fluxului operațional (comunicare eficienta, planificare rapida a intervențiilor și alocarea resurselor necesare, stabilirea și monitorizarea unor indicatori de performanță a serviciului de salubrizare), Primăria Municipiului Bacău intenționează sa delege activitățile componente ale serviciului de salubrizare, conform prevederilor legislației în vigoare, pe baza unei analize a alternativelor posibile.

Obiectul prezentului studiu îl reprezintă fundamentarea necesității și oportunității de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului de salubrizare (serviciu de utilități publice) pe teritoriul municipiului Bacău („Serviciul”), după cum urmează:

măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

Acest studiu a fost elaborat pe baza documentelor și informațiilor furnizate de reprezentanții Primăriei Municipiului Bacău, având în vedere cerințele legale aplicabile la data redactării prezentului document.

Elaborarea unui astfel de studiu este o cerință legală ce derivă din Art. 22 al Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice (republicată).

Potrivit art. 21 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, A.N.R.S.C. colaborează cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice la elaborarea documentelor standard, formularelor și contractelor-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, care se aprobă prin ordin comun al președintelui A.N.A.P. și al președintelui A.N.R.S.C. Până la momentul elaborării prezentului studiu, nu am identificat documente standard, formulare sau contracte -cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice emise conform art. 21 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, menționat anterior Și nici exemple practice referitoare la delegarea gestiunii prin gestiune directă. De asemenea, reglementările referitoare la delegarea gestiunii prin gestiune directă din legislația incidență nu au fost actualizate în consecință.în acest context, Primăria Municipiului Bacău va desfășura procesul de elaborare a documentației necesare în vederea delegării gestiunii serviciilor de utilitate publică prin raportare la legislația aplicabilă, aȘa cum este prezentată în capitolul ”Cadru legislativ aplicabil” din prezentul studiu, și practica existentă în acest domeniu.

Serviciile de utilități publice anterior menționate (măturatul, spălatul, stropirea Și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public, dezinsecția, dezinfecția și deratizarea) sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiind aplicabile astfel obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor cerințe fundamentale, și anume:

— universalitate;

 • — continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate;

 • — adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung;

 • — accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale reglementate;

 • — transparență decizională și protecția utilizatorilor;

 • — satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;

 • — sănătatea populației și calitatea vieții;

 • — protecția economică, juridică și socială a utilizatorilor;

 • — funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a Serviciului, de rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectați Și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele serviciilor;

 • — introducerea unor metode moderne de management;

 • — introducerea unor metode modeme de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor Și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice;

 • — dezvoltarea durabilă, protejarea Și valorificarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale Și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

 • — informarea Și consultarea comunităților locale beneficiare ale acestor servicii;

 • — respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea și reglementarea ariilor de monopol.

Obiectivele pe care trebuie sa le atingă Serviciul ce face obiectul delegării sunt următoarele:

 • — îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • — susținerea dezvoltării economice Și sociale a localităților;

 • — promovarea calității Și eficienței Serviciului;

 • — dezvoltarea durabilă a Serviciului;

 • — gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate Și eficiență;

 • — promovarea programelor de dezvoltare a Serviciului, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuala a investițiilor;

 • — consultarea cu utilizatorii Serviciului, in vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale Și regionaleîn domeniu;

 • — adoptarea normelor locale referitoare la organizarea Și funcționarea Serviciului.

Conform legislației în vigoare (art. 22 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice), serviciile comunitare de utilități publice, Și implicit Serviciul, se pot (poate) realiza prin:

 • — gestiune directă (modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele Unităților Administrativ Teritoriale pe care le reprezintă, își asumă Și exercită nemijlocit toate competentele Și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la fumizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor publice de utilități aferente acestora);

— gestiune delegată - prin concesiune sau prin parteneriat public privat (modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale de la nivelul Unităților Administrativ Teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele și responsabilitățile proprii privind fumizarea/prestarea serviciului de salubrizare, precum și punerea la dispoziție a sistemelor publice de utilități aferente serviciului, respectiv dreptul și obligația de administrare și de exploatare a acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii).

O reprezentare schematică a modalităților prin care pot fi realizate cele două opțiuni de gestiune prezentate anterior poate fi regăsită în Figura nr. 1.

Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor. Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza studiului de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectiva unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice Serviciului trebuie sa fie organizate și desfășurate pe baza unui regulament al activităților și al unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărârea Consiliului local al municipiului Bacău.

Gestiunea directă

Conform art. 28, alin. 2 din Legea Nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat.

Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

— unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului (regional) în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

 • — operatorul desfășoară exclusiv activități din sfera fumizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

 • — capitalul social al operatorului este deținut în totalitate de unitatea administrativ-teritorială;

 • — participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă.

Autoritățile administrației publice locale sunt obligate ca o dată la 5 ani, să facă analize privind eficiența economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, dacă se consideră necesar.

La momentul actual, Primăria Municipiului Bacău are în subordine un serviciu care gestionează serviciile de utilități publice care fac obiectul prezentului studiu, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare în acest domeniu.

Gestiunea delegată

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat, care pot avea capital social privat sau mixt. Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează serviciile de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de ANRSC.

Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a fumiza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității fumizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabilește, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 (privind achizițiile publice), ale Legii nr. 99/2016 (privind achizițiile sectoriale) și ale Legii nr. 100/2016 (privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii) și nu va depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, operatorii își pot desfășura activitatea doar în baza licenței emise de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), prestarea serviciilor de salubrizare (măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, dezinsecția, dezinfecția și deratizarea) fără licență valabilă nefiind permisă.

Prevederi speciale privind activitatea de deratizare, dezinfecție și dezinsecție

Activitatea de deratizare, dezinfecție și dezinsecție este definită ca activitate de salubrizare în cadrul art. 2, alin.3, litera k al Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, este supusă unor prevederi speciale.

Astfel, conform art. 14, alin 4 al aceluiași act normativ, atribuirea activității de deratizare, dezinfecție și dezinsecție se efectuează distinct de celelalte activități specifice Serviciului.

2 Prezentarea ariei de desfășurare a activităților din cadrul Serviciului

Municipiul Bacău este reședința județului Bacău, parte a regiunii de Dezvoltare Nord- Est. Regiunea Nord-Est este o parte din vechea regiune istorică a Moldovei și este alcătuită din șase județe (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui), care însumează o suprafață de 36.850 kmp, situându-se, din punct de vedere al numărului de locuitori, pe primul loc între cele opt regiuni ale țării (16,53% din populația totală a României). Ca întindere, regiunea acoperă 15,46 % din suprafața totală a țării, cele mai întinse județe fiind Suceava, cu o suprafață de 8.553 kmp și Bacău, cu 6.621 kmp.

Municipiul Bacău este situat la o distanță de 295 km de capitala României, și este străbătut de mai multe drumuri importante la nivel local, regional sau național care fac confluența între capitală, estul, nordul și vestul României.

Legătura aeriană cu capitala țării și exterior este asigurată de Aeroportul Internațional George Enescu Bacău, care dispune și de un centru de dirijare a zborurilor internaționale. Situat la o distanță de aproximativ 5 km de centrul Municipiului Bacău, Aeroportul Internațional George Enescu procesează anual un număr de peste 120.000 de pasageri, ritmul de dezvoltare fiind semnificativ de la un an la altul, acest aeroport făcând o bună conexiune cu mari capitale europene prin zborurile operate de diferite companii aviatice. In ceea ce privește transportul feroviar, Bacăul se află pe Coridorul Pan European IX de rețea feroviară, care traversează România de la sud la nord și unește orașele : Giurgiu - București - Ploiești - Buzău - Focșani - Bacău - Iași.

Structura funcțională a orașului este complexă, ea modificându-se în timp, în concordanță cu cerințele populației și cu exigentele noilor reglementari administrative.

în zona centrală s-a conturat zona administrativă sau centrul civic, aici fiind localizate cele mai importante instituții: Primăria, Prefectura, Consiliul Județean, Casa de Cultură, Poșta Română, sediul Telekom (Romtelecom), Teatrul Bacovia. în jurul zonei centrale alternează cartierele de locuințe cu zone comerciale, de transport și industriale.

Zona industrială se prezintă sub forma unei centuri în jurul orașului propriu-zis, cu două nuclee de concentrare, corespunzând platformelor din nord-vest și din sud, și o grupare liniară în lungul râului Bistrița. Dacă primele două concentrări și-au păstrat profilul de activitate, gruparea din lungul Bistriței a suferit un amplu proces de transformare, spațiile fiind reabilitate și primind alte funcțiuni - show-room-uri auto, restaurante.

Unitățile construite în ultimii ani au fost aliniate grupărilor deja existente: centrele de producție la periferii și centrele de afaceri / sociale în zona administrativă sau în apropierea ei.

Zona comercială cuprinde vechiul nucleu al orașului, completat fiind de alte grupări comerciale amplasate în zonele rezidențiale. Se mai păstrează o specializare strictă doar în arealul Pieței Centrale (cel dintâi nucleu comercial al orașului). Bd. Unirii și Bd. Nicolae Bălcescu, vechi zone meșteșugărești, prezintă o zonare funcțională mixtă (comercială și rezidențială). Zonele rezidențiale ocupă aprox. 80% din intravilan, și în general se întrepătrund cu cele comerciale. Singurele cartiere rezidențiale propriu-zisc sunt acele cartierele periferice: Gherăiești, Izvoarele, CFR, Tache, Șerbănești, în care predomină locuințele individuale. In general, predomină ansamblurile de locuințe cu 4 și 10 nivele, ultimii ani indicând o tendință de dezvoltare pe verticală a orașului.

Conform datelor disponibile în Nomenclatorul stradal al Municipiului Bacău, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr.322 din 29.09.2009, modificată prin HCL nr. 210 din 30.06.2011 și prin HCL nr.107 din 10.05.2012, precum și în evidențele Direcției Drumuri Publice, respectiv ale Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, suprafețele totale aferente zonelor de desfășurare a Serviciului sunt cele prezentate în tabelul următor:

Tabel nr. 1 Suprafețele totalejiferente zonelor de desfășurare a Serviciului_____________

1 Sa(b) [mp]

St [mp]

Spe [mp]

Spa [mp]

Sna [mp]

Sv [mp]     1

1 1.278.795.50

1 799.456.00

24.406.53

1 107.112.50

238.595.50

1 2.886.140.00 1

Sursa: Primăria Municipiului Bacău

Sa(b) - suprafața străzilor din Municipiul Bacău pavate cu asfalt sau beton

St - suprafața trotuarelor din Municipiul Bacău

Spe - suprafața parcărilor ecologice din Municipiul Bacău

Spa- suprafața parcărilor pavate cu asfalt sau beton din Municipiul Bacău

Sna- suprafața străzilor neamenajate din Municipiul Bacău

Sv- suprafața spațiilor verzi din Municipiul Bacău

Cateva date recente privind populația atât la nivel de regiune, cât și la nivel de municipiu sunt prezentate în tabelul nr. 2.


Tabel nr. 2 Date privind populația

Populația după

Regiunea

Județul Bacău

Municipiul

domiciliu

(1.07. 2017)

N-E

Bacău

Mediu

3.944.891

744.838

197.314

Urban Rural

1.784.562

2.160.329

351.874

392.964

197.314

Grupe de

3.944.891

744.838

197.314

0-19 ani 20-44 ani

45-59 ani

60 ani și peste

887.385

1.490.134

770.621

796.751

160.172

278.274

153.282

153.110

36.744

76.075

43.595

40.500

Gen

3.944.891

744.838

197.314

Masculin Feminin

1.963.159

1.981.732

376.433

368.405

93.932

93.932

Sursa: Raport financiar trimestrial la 31.12.2017, TUD Consult

3.Cadru legislativ aplicabil

Acest studiu este elaborat în conformitate cu prevederile legale ce derivă din următoarele acte normative:

3.1      Legislație conexă serviciilor de utilități publice

— Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

— Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

— Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

— Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

— Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

— Ordonanța de Urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

— Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

— Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

— Hotărâre nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

3.2       Legislație specifică serviciilor de utilități publice

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de

salubrizare a localităților;

Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de

salubrizare a localităților;

Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului

de salubrizare a localităților;

Ordinul nr. 89/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii

pentru gospodărie comunală și salubritate publică;

Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

Hotărârea de Guvern nr. 1496/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

Ordinul nr. 289/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013;

Ordonanța nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și Familiei și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Hotărârea nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.

3.3 Cadrul legal UE

Odată cu creșterea importantei protecției mediului, s-a recunoscut necesitatea unei legislații speciale a sectorului privind managementul deșeurilor, concretizate în vederea implementării ei în orașe și comune.

Prin Directiva 75/442 a Comunității Europene s-a început în 1975 pentru prima dată concret, armonizarea legislației referitoare la managementul deșeurilor în Comunitatea Europeană. Directiva, schimbată până astăzi de mai multe ori, emitea principalele linii directoare pentru colectarea, tratarea, valorificarea și îndepărtarea deșeurilor din locuințe. Cerința principală era reprezentată de protecția populației statelor membre și de gradul de suportabilitate a mediului față de activitățile legate de managementul deșeurilor. Directivele apărute recent conțin date de specialitate și tratează tematica evident mai detaliat.

In acest context, a fost elaborat cadrul general de management al deșeurilor, ce cuprinde reglementări referitoare la implementarea legislației în domeniul deșeurilor, cum ar fi: coordonarea managementului deșeurilor (Directiva nr. 75/442/CEE), gestionarea deșeurilor periculoase (Directiva nr. 91/689/CEE), a uleiurile uzate (Directiva nr. 75/439/CEE), a nămolurilor de epurare (Directiva nr. 86/278/CEE) sau prevenirea și reducerea efectelor negative ale depozitării deșeurilor (Directiva nr. 99/31/CE). Datele referitoare la deșeurile generate, recuperate și depozitate se colectează și analizează conform statisticii de management al deșeurilor (Directiva nr. 2150/2002/CE), iar controlul transporturilor de deșeuri în, între și în afara statelor membre se face conform Directivei nr. 259/93/CEE.

Documentul de referință cu privire la achizițiile publice, il reprezintă Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014.

Lista de reglementări aplicabile prezentată anterior are caracter minimal, fiind aplicabile orice alte reglementări, norme și standarde specifice domeniului, precum și modificările și actualizările actelor normative menționate.

4.Situația actuală

în prezent, activitățile Serviciului sunt gestionate de către Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri (anterior Direcția Servicii Publice) din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Bacău, în baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 103/29.04.2010 (vezi Anexa A).

Aceste servicii sunt asigurate în general de personalul specializat din cadrul Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri, existând în patrimoniul public o parte din dotările, echipamentele și utilajele necesare desfășurării activităților de salubrizare.

Pentru a nu exista discontinuități în realizarea Serviciului, ca urmare a creșterii volumului de lucrări (ex. pentru activitatea de deszăpezire, dezinsecție, dezinfecție, deratizare, neutralizarea

subproduselor de origine animală), au fost încheiate contracte de prestări servicii cu companii locale. Detaliile referitoare la aceste contracte sunt prezentate în secțiunea 4.1 "Contracte realizate și în curs de desfășurare".

Activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare este gestionată în principal prin intermediul unor prestatori de servicii ce dispun de infrastructura și personalul specializat necesare realizării acestui tip de serviciu.

Având în vedere forma de organizare actuală a acestui serviciu și procedurile de lucru existente la nivelul Direcției, precum și cerințele legislației din domeniul achizițiilor publice pe care această Direcție trebuie să le respecte, fluxul decizional este destul de dificil.

Complexitatea și amploarea serviciului public de salubrizare precum și numărul insuficient de angajați la nivelul Direcției coroborat cu structura funcțională a orașului, poate conduce la soluționarea cu întârziere a problemelor de ordin operațional și, la generarea unui nivel de disconfort ridicat pentru cetățeni.

Din aceste motive se dorește evaluarea oportunităților de modificare a modalității de gestiune a Serviciului.

4.1 Contracte realizate și în curs de desfășurare

Pentru anumite activități desfășurare în cadrul Serviciului, Primăria Municipiului Bacău a încheiat contracte cu prestatori specializați de servicii, astfel:

Contracte încheiate privind activitatea de deszăpezire:

 • 1. Contract nr. 69452 din 28.11.2017 încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. RUSTRANS SRL privind " Serviciile de închiriere utilaje de deszăpezire cu deserventi pentru activitatile de deszăpezire in iama 2017-2018, Lot 1 - Zona 1, Cod CPV 60182000-7- închiriere vehicule industriale cu șofer

 • 2. Contract nr. 69429 din 22.11.2017 încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. LIV-COMAL SRL privind "Serviciile de inchiriere utilaje de deszăpezire cu deserventi pentru activitatile de deszăpezire in sezonul 2017-2018, Lot 2- Zona 2, Cod CPV 60182000-7- inchiriere vehicule industriale cu șofer

 • 3. Contract nr. 69414 din 17.11.2017 încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. ANTONIO MOVITER SRL privind ” Serviciile de inchiriere utilaje de deszăpezire cu deserventi pentru activitatile de deszăpezire in iarna 2017-2018, Lot 3- Zona 3, Cod CPV 60182000-7- inchiriere vehicule industriale cu șofer

 • 4. Contract nr. 69430 din 22.11.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. GIAFLOR PREST SRL privind " Serviciile de inchiriere utilaje de deszăpezire cu deserventi pentru activitatile de deszăpezire in iama 2017-2018, Lot 4- Zona 4, Cod CPV 60182000-7- inchiriere vehicule industrial cu șofer

 • 5. Contract nr. 69450 din 28.11.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. RAD TRANS SRL privind ” Serviciile de inchiriere utilaje de deszăpezire cu deserventi pentru activitatile de deszăpezire in iarna 2017-2018, Lot 5- Zona 5, Cod CPV 60182000-7- inchiriere vehicule industriale cu șofer

 • 6. Contract nr. 69453 din 28.11.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. SERVICII PC SRL privind ” Serviciile de inchiriere utilaje de deszăpezire cu deserventi pentru activitatile de deszăpezire in iama 2017-2018, Lot 6- Zona 6, Cod CPV 60182000-7- inchiriere vehicule industrial cu șofer

 • 7. Contract nr. 69454 din 28.11.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. TRANS WOOD EXPO SRL privind ” Serviciile de inchiriere utilaje de deszăpezire cu deserventi pentru activitatile de deszăpezire in iarna 2017-2018, Lot 7- Zona 7, Cod CPV 60182000-7- inchiriere vehicule industriale cu șofer

 • 8. Contract nr. 69451 din 28.11.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. MUV SRL privind "Serviciile de inchiriere utilaje de deszăpezire cu deserventi pentru activitatile de deszăpezire in

iama 2017-2018, Lot 8- Zona 8, Cod CPV 60182000-7- închiriere vehicule industriale cu șofer

 • 9. Contract nr. 69415 din 17.11.2017 încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. RAD TRANS SRL privind ” Serviciile de închiriere utilaje de deszăpezire cu deserventi pentru activitatile de deszăpezire in iama 2017-2018, Lot 9- Zona 9, Cod CPV 60182000-7- inchiriere vehicule industriale cu șofer

Servicii de neutralizare, dezinsectie si dezinfectie si deratizare

 • 1. Contractul numărul 69492 din 17.11.2016 - Servicii neutralizare subproduse de origine animala provenite din activitatea de ecarisaj si eutanasiere

 • 2. Contractul numărul 69335 din 26.10.2017 - Servicii neutralizare subproduse de origine animala provenite din activitatea de ecarisaj si eutanasiere

 • 3. Servicii specializate de dezinsectie, dezinfectie si deratizare conform comanda 69138 /04.08.2018

 • 4. Contract de servicii nr. 68936 din 13.06.2017 încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. Flaicor Serv SRL privind ~ „Servicii de pulverizare aeriana pentru combaterea țânțarilor si căpușelor de pe teritoriul municipiului Bacau, inclusiv furnizare insecticide”

 • 5. Contract de servicii nr. 68979/27.04.2018- Servicii de dezinsectie

 • 6. Comanda numărul 68822/30.03.2018 - Tratamente de deratizare platforme deșeuri de pe raza Municipiului Bacau.

4.2Infrastructura existentă

Conform Raportului de evaluare mijloace fixe elaborat de SC Intel Trim SRL, înregistrat de Primăria Municipiului Bacău cu nr. 46671/24.11.2016, bunurile din patrimoniul privat al Municipiului Bacău utilizate pentru desfășurarea activităților de salubrizare, sunt cele prezentate în tabelul nr. 3.

Tabel nr. 3 Mijloace fixe ce pot fi utilizate pentru desfășurarea Serviciului

Nr.

crt.

DENUMIREA

MIJLOCULUI FIX

COMPARTIMENT

DESERVIT

Anul punerii in funcțiune

1

MAN VIAJET

DSAP SALUBRIZARE

arelTP

2011

2

MAN VIAJET

DSAP SALUBRIZARE

are ITP

2011

3

MAN (autobasculanta)

DSAP SALUBRIZARE

are ITP

2014

4

MERCEDES UNIMOG

DSAP SALUBRIZARE

are ITP

2012

5

HAKO CITYMASTER

DSAP SALUBRIZARE

are ITP

2011

6

BULDOEXCAVATOR JSB

DSAP SALUBRIZARE.

are ITP

2017

7

BULDOEXCAVATOR JSB

DSAP SALUBRIZARE.

are ITP

2017

8

VWAMAROK

DSAP SALUBRIZARE

2016

9

RENAULT MAȘTER

DDP-SSCDAIO

are ITP

2011

10

RENAULT MAȘTER

DDP-SSCDAIO

are ITP

2011

11

RENAULT MAȘTER

DDP-SSCDAIO

are ITP

2011

12

TRACTOR

DDP-SSCDAIO

1999

13

TRACTOR

DDP-SSCDAIO

1999

14

TRACTOR

DDP-SSCDAIO

1999

15

TRACTOR

DDP-SSCDAIO

1999

16

TRACTOR

DDP-SSCDAIO

1999

17

REMORCA TRACTOR

DDP-SSCDAIO

1999

18

REMORCA TRACTOR

DDP-SSCDAIO

1999

19

REMORCA TRACTOR

DDP-SSCDAIO

1999

20

REMORCA TRACTOR

DDP-SSCDAIO

1999

21

REMORCA TRACTOR

DDP-SSCDAIO

1999

22

PLUG

DDP-SSCDAIO

1999

23

PLUG

DDP-SSCDAIO

1999

IL

24

PLUG

DDP-SSCDAIO

1999

25

PLUG

DDP-SSCDAIO

1999

26

PLUG

DDP-SSCDAIO

1999

27

MERCEDES UNIMOG

DSAP SALUBRIZARE

2003

28

MAN (autobasculanta)

DSAP SALUBRIZARE

2016

4.3Date privind serviciile prestate

Conform datelor disponibile la nivelul Direcției Salubrizare, Agrement , Parcuri, volumele de lucrări efectuate în cursul anului 2017 aferente componentelor Serviciului sunt cele din tabelul nr. 4.

Tabel nr. 4 Volume de lucrări prestate în cursul anului 2017___________________________

nr crt.

Activitati desfășurate

U

Cantitate

1

maturat mecanizat

mp

50.189.152

2

maturat manual străzi alei, trotuare, parcari

mp

99387934

3

intretinere si igienizare

mp

74.711.450

4

golit coșuri stradale

buc

408.347

5

ras rigola

mp

177.164

6

curatat manual străzi si trotuare de zapada

mp

413.794

7

imprastiat material antiderapant

mp

180.300

Sursa: Primăria Municipiului Bacău

în cursul anului 2017, activitățile de salubrizare au fost coordonate de Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, acestea fiind desfășurate atât cu mijloacele proprii disponibile, dar ș i prin intermediul contactelor încheiate cu terți.

4.3.1    Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Această activitate se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului

public al Municipiului Bacău și constă în efectuarea următorului ciclu de operațiuni:

 • — măturat manual

 • — măturat mecanizat

 • — colectare deșeuri stradale din containerele amplasate pe domeniul public și transportul acestora la instalațiile de valorificare ș i/sau depozitele de deșeuri acceptate de Primăria Municipiului Bacău

 • — colectări ocazionale deșeuri, altele decât cele prevăzute în cadrul sistemului de management integrat deșeuri la nivel de județ

 • — întreținere curățenie pe căile publice

 • — spălat carosabilul

 • — stropit carosabil

 • — curățat rigole

4.3.2    Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice

Scopul acestei activități este acela de a menține în stare practicabilă arterele de circulație

din aria de operare în perioada de iarnă și presupune următorul ciclu de operații:

 • — curățat manual zăpadă și gheață

 • — curățat mecanic zăpadă

 • — încărcare manuală ș transport zăpadă ș gheață

 • — încărcare mecanică ș transport zăpadă și gheață

 • — împrățtiere mecanică material antiderapant

 • — împrăștiere manuală material antiderapant

 • — combatere formare polei și gheață (ex. stropire cu clorură de calciu)

 • — curățare guri de scurgere

 • — depozitare material antiderapant

4.3.3    Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

Această operațiune presupune colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și dezinfectarea locurilor de unde acestea au fost ridicate. Transportul cadavrelor colectate de pe domeniul public la unitățile de neutralizare se va face în saci de plastic sau containere, cu mijloace auto destinate și amenajate în acest scop (ex. sistem frigorific), care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare. Autovehiculele și containerele utilizate trebuie să fie dezinfectate după fiecare transport.

4.3.4    Deratizare, dezinfecție și dezinsecție

Prestarea activității de deratizare, dezinfecție și dezinsecție presupune următoarele:

 • — cunoașterea zonei și a locului unde se execută deratizarea, dezinsecția și dezinfecția;

 • — stabilirea vectorilor din zona unde se execută deratizarea, dezinfecția și dezinsecția;

 • — determinarea nivelului de infestare;

 • — stabilirea substanțelor și a concentrației pentru combaterea vectorilor din zona propusă pentru deratizare, dezinfecție și dezinsecție ca tratamentele aplicate să nu aibă remanență ridicată (ex. pot ajunge rapid în sol Și apă, unde persistă ca elemente poluante);

 • — pregătirea afișelor pentru avertizarea supra prezenței și toxicității substanțelor utilizate;

 • — instruirea operatorilor care execută deratizarea, dezinfecția Și dezinsecția;

 • — anunțul în mass-media locală cu programul de lucru și anume: zona, data, ora și cine execută lucrarea;

 • — evaluarea gradului de contaminare.

Cerințe specifice desfășurării activității de deratizare

— Substanțele raticide folosite trebuie să fie din grupa Xn si Xi cu toxicitate redusă față de oameni și animale, substanțe avizate de Ministerul Sănătății.

— Momelile toxice trebuie să fie introduse în stații de intoxicare.

— Este necesar ca stațiile de intoxicare să fie inscripționate cu logo~ul " Atenție nu atingeți - substanță raticidă", "Pericol de otrăvire" sau "Atenție otravă", însoțit de simbolul "cap de mort". De asemenea, trebuie să fie menționată substanța activă a produsului folosit, antidotul acesteia, în caz de ingerare accidentală, data încărcării, precum și datele de contact ale Operatorului Serviciului. Cantitatea de raticid folosită va respecta prospectele substanțelor utilizate.

— Numărul stațiilor de intoxicare folosite trebuie corelat cu suprafața tratată și cantitatea de raticid folosită, precum și cu prospectele substanțelor utilizate.

— Este necesar să fie adoptate măsuri de siguranță pe durata transportului substanțelor    raticide, astfel încât să fie eliminat riscul împrăștierii acestora.

— Reîmprospătarea momelilor toxice consumate se va face în funcție de rezultatele                 obținute în urma monitorizării și a constatărilor din teren.

— Cadavrele de animale rezultate în urma activității de deratizare vor fi colectate și

transportate la o societate autorizată pentru incinerarea cadavrelor și deșeurilor.

Cerințe specifice desfășurării activități de dezinsecție

Este necesar ca fiecare trecere să fie realizată în sistem "cercuri concentrice” la nivelul Municipiului Bacău, dinspre exterior, astfel încât să se evite migrarea vectorilor.

Dezinsecția chimică se poate realiza prin:

 • — pulverizare în zonele verzi (iarbă, garduri vii, arbuști etc.) și tratament spațial de la sol, cu acoperire pe toată suprafața Municipiului Bacău, în parcuri, zone verzi, aliniamente stradale, pentru combaterea țânțarilor.

 • — tratament terestru pentru combaterea larvelor în locurile de depunere a pontelor (ex terenuri mlăștinoase, maluri, zone și subsoluri inundabile).

 • — tratament pentru combaterea căpușelor.

 • — pulverizare în subsoluri, casa scărilor, poduri, unde exista focare de dezvoltare a țânțarilor, putând fi tratate astfel și biotopurile altor specii de insecte considerate vectori.

Dezinsecția chimică se efectuează folosindu-se insecticide specifice pentru fiecare dintre speciile tratate, iar metoda de aplicare este stabilită în funcție de caracteristicile ciclului de înmulțire Și specificul biologic al speciilor respective.

Dezinsecția ecologică, unde este cazul (ex. unități sanitare, Școli, grădinițe), se poate realiza prin aplicarea de insecticide sub forma de gel, caracterizate prin lipsa toxicității față de oameni Și animale (altele decât cele vizate).

Cerințe specifice desfășurării activității de dezinfecție

Dezinfecția presupune distrugerea, prin mijloace fizice sau chimice, a germenilor patogeni. La alegerea mijloacelor dezinfectante trebuie să se țină cont de natura suprafețelor pe care se aplică, de gradul de severitate urmărit în acțiunea de decontaminare (dezinfecția profilactică, de necesitate, curentă sau finală, etc.) și de prețul total al acțiunii pe unitatea dc suprafață sau de volum. Cea mai des utilizată metodă este cea a dezinfecției chimice.

Alegerea substanțelor dezinfectante trebuie să fie realizată având în vedere următoarele cerințe:

 • — să aibă o capacitate mare de distrugere selectivă a microorganismelor, utilizând concentrații reduse;

 • — să nu fie periculoase la manipulare;

 • — să fie cât mai puțin corozive pentru suprafețele cu care vin în contact;

 • — să fie ușor solubile în apă, să poată fi îndepărtate uȘor prin clătire și să nu lase reziduuri pe suprafețe Și/sau mirosuri;

 • — să fie eficace indiferent de calitatea apei utilizate la dizolvare Și de temperatura atmosferică.

4.4 Finanțarea serviciilor

La momentul actual, serviciile de utilități publice incluse în prezentul studiu sunt finanțate/decontate din veniturile la bugetul local și parțial din taxa de salubritate instituită la nivel local.

Având în vedere faptul că aceste servicii sunt desfășurate în beneficiul întregii comunități, indiferent de modalitatea de gestionare adoptată (gestiune directă sau gestiune delegată), este recomandabil ca mecanismul de finanțare instituit să nu fie modificat. Astfel, conform art. 26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, contravaloarea acestora se achită prin ”taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale”.

Unitatea administrativ teritorială va trebui să asigure și să aloce anual sumele necesare decontării serviciilor de salubrizare prestate în interesul comunității conform prevederilor legislației în vigoare.

 • 6.Grupuri de interes

6.1 Identificarea principalelor grupuri de interes

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de utilități publice în municipiul Bacău, așa cum sunt prezentate în cadrul acestui document, sunt următoarele:

Utilizatorii serviciilor de utilități publice

 • —           Populația municipiului Bacău, persoane fizice si asociații de locatari sau proprietari;

 • —           Agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Bacău;

 • —            Instituții publice cu sedii sau filiale în municipiu Bacău;

Beneficiarii serviciilor de utilități publice

 • —            Autoritatea publică locală, ce are ca obiectiv realizarea unor servicii de utilități publice care să întrunească parametrii de calitate impuși;

 • —            Prestatori de servicii de utilități publice ce operează pe raza municipiului Bacău, ce

au ca obiectiv principal asigurarea continuității serviciului și obținerea de profit;

Instituții ale statului care au ca scop protejarea mediului St a sănătății populației

 • —           Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Bacău, printre atribuțiile căreia se numără urmărirea și controlul aplicării de către persoane fizice și juridice a reglementărilor privind gestionarea deșeurilor și gestionarea substanțelor chimice periculoase, dar Și aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru încălcările prevederilor actelor normative în domeniul protecției mediului;

 • —           Agenția de Protecție a Mediului Bacău, printre atribuțiile căreia se regăsesc coordonarea și urmărire stadiului de îndeplinire a obiectivelor din Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor, colaborând cu autoritățile publice locale în vederea actualizării și implementării Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor.

 • —            Direcția de Sănătate Publică Bacău, ce deține responsabilitatea realizării controlului privind respectarea condițiilor igienico sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătății publice.

 • —           Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), ce deține următoarele atribuții: pregătirea pieței serviciilor publice de gospodărie comunală pentru intrarea pe piața comunitară, promovarea concurenței Și a unei privatizări controlate pe piața serviciilor publice comunitare.

6.2Analiza nevoilor grupurilor de interes identificate

Principalele surse potențial generatoare de impact asupra mediului Și/sau asupra sănătății umane asociate serviciilor de utilități publice ce fac obiectul prezentului studiu sunt reprezentate de deȘeurile municipale, substanțele utilizate pentru deszăpezire, precum Și de \ectori(organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om).

Principalele forme de impact determinate de sursele prezentate anterior, care sunt percepute de populație, sunt următoarele:

-modificări de peisaj și disconfort vizual (ex. în cazul depozitării deșeurilor în afara containerelor și locurilor special amenajate pe raza municipiului Bacău);

-disconfort olfactiv (ex. nerespectarea frecvenței de colectare deșeuri stradale sau întârzieri în ceea ce privește colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public);

-poluarea aerului cu particule de praf (ex. efectuarea cu întârzieri mari a activității de stropire și/sau spălare a străzilor);

-modificări ale fertilității solurilor și a compoziției biocenozelor în cazul utilizării unor substanțe de deszăpezire neecologice.

Astfel, nevoile de realizare a serviciilor de utilități publice analizate în cadrul prezentului document sunt diferite la nivelul fiecărei categorii de părți interesate:

 • a)nevoi identificate la nivelul utilizatorilor Serviciului

-deplasarea pe căi de circulație publică sigure (ex. absența poleiului, a obstacolelor, etc), curate, dotate cu suficiente containere pentru colectarea deșeurilor stradale;

-creșterea gradului de confort în zonele de agrement (ex. parcuri);

-circulația pe străzi fără praf, stropite regulat în special în zilele caniculare astfel încât să degaje răcoare;

-eliminarea potențialelor surse de disconfort și a pericolelor de accidentare (ex. îndepărtarea zăpezii Și evitarea formării de polei pe căile publice, menținerea în stare bună a sistemului de canalizare și evitarea formării de acumulări de apă pe trotuare și carosabil);

-servicii care să asigure protecția mediului înconjurător, colectarea deșeurilor/zăpezii ce rezultă ca urmare a serviciilor efectuate în conformitate cu normele legale în vigoare;

-asigurarea unui cost minim pentru Serviciu și a unor parametri de calitate ridicați.

 • a) nevoi identificate Ia nivelul autorității publice locale

 • — îndeplinirea cerințelor de mediu în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;

 • — asigurarea premiselor necesare dezvoltării activităților economice în zonă;

 • — îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor prin promovarea calității Și eficienței

serviciilor de utilități publice;

 • — realizarea unei infrastructuri edilitare modeme, atragerea investițiilor profitabile

pentru comunitatea locală și crearea de noi locuri de muncă;

 • — dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecția mediului înconjurător;

 • — organizarea serviciilor de utilități publice astfel încât să satisfacă nevoile tuturor categoriilor de beneficiari identificați;

 • — realizarea Serviciului la cei mai buni parametri de calitate pe raza municipiului Bacău,

cu costuri minime.

 • b) nevoi identificate Ia nivelul prestatorilor de servicii de utilități publice

 • — asigurarea continuității activității prin menținerea unui nivel bun al calității serviciilor prestate și valorificarea oportunităților de dezvoltare (ex. implementare proiecte de modernizare a infrastructurii finanțate din fonduri UE sau în parteneriat public-privat);

 • — realizarea de profit și asigurarea unui flux financiar stabil.

 • c) nevoi identificate la nivelul instituțiilor statului

 • — protejarea mediului înconjurător;

 • — înlăturarea potențialelor surse de poluare a aerului Și solului;

 • — protejarea stării de sănătate a locuitorilor municipiului Bacău.

5.Analiza riscurilor

Riscul reprezintă gradul de incertitudine al apariției unor pierderi fortuite, accidentale sau împrejurări nedorite, fiind cuantificat prin probabilitatea ca în derularea unei acțiuni sau activități viitoare să apară împrejurări mai puțin cunoscute sau necunoscute, generând efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau așteptate.

Există numeroase riscuri ce pot fi asociate serviciilor de utilități publice, multe dintre acestea fiind comune atât pentru gestiunea directă cât și pentru gestiunea delegată. De asemenea, anumite riscuri sunt specifice delegării prin concesiune, situație în care este necesar a fi identificate opțiunile de repartizare a acestora între potențialul concesionar și autoritatea contractantă (art. 51 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări Și concesiunile de servicii).

Pentru serviciile ce fac obiectul acestui Studiu de oportunitate, categoriile de risc au fost evaluate pe baza unei funcții-scor prin utilizarea următoarelor niveluri:

 • — risc nesemnificativ ~ punctaj 1

 • — risc scăzut - punctaj 2

 • — risc mediu - punctaj 3

 • — risc ridicat ~ punctaj 4

 • — risc semnificativ - punctaj 5

Principalele categorii de risc identificate sunt descrise în matricea de riscuri prezentată în tabelul nr. 5.

Tabel nr. 5 Categorii de risc asociate Serviciului

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Căi de eliminare

Repartiție recomandabilă

Finanțator și finanțare

Incapacitate de finanțare

Dificultăți în ceea ce privește plata forței de muncă.

Nerealizarea Serviciului la parametrii contractați din cauza necesității unui nivel mai ridicat al finanțării    decât cel

estimat de Operator.

Analiza atentă a modului      de

alocare         a

resurselor financiare prezentate     în

ofertă.

Garantarea realizării Serviciului, prin includerea unor clauze contractuale referitoare    Ia

constituirea unei garanții de       bună

execuție    (în

cazul gestiunii delegate).

De asemenea, este necesar ca la        nivelul

unității administrativ teritoriale să fie asigurate fondurile necesare decontării serviciilor prestate.

Modificări de taxe și impozite

Reducerea semnificativă a nivelului taxelor         și

impozitelor locale          și

impunerea reducerii taxei de salubritate

Impact financiar asupra Operatorului și dificultăți în realizarea Serviciului la parametrii contractați, decalaje majore ale termenelor de realizare a potențialelor    investiții

necesare.

Potențiale litigii inițiate de Operator, ce ar implica        cheltuieli

suplimentare     pentru

autoritatea contractantă.

Veniturile autorității contractante trebuie       să

permită acoperirea diferențelor, până la nivelul stabilit     prin

contract.

Evaluarea de către autoritatea contractantă a posibilității de a       susține

diferențele rezultate din adoptarea unor astfel        de

măsuri,     din

surse      legal

constituite cu această destinație.

Flux financiar

Neîncasarea sau încasarea cu întârziere a sumelor aferente volumelor de servicii prestate

Venituri sub nivelul proiecțiilor financiare Blocaj financiar

Declararea stării de insolvabilitate de către Operator.

Urmărire continuă         și

gestionare atentă a        fluxului

financiar

Planificarea bugetară riguroasă de către Autoritatea publică locală și     implicarea

activă        în

încasarea fără întârzieri majore a taxelor și impozitelor locale.

Schimbări demografice și      socio-

economice

Schimbare demografică sau      socio-

economică ce afectează cererea pentru prestațiile contractate

Venituri sub proiecțiile financiare anterioare.

Operatorul este responsabil pentru considerarea în calculul tarifar a eventualelor modificări    de

venituri

Autoritatea contractantă poate acoperi parțial aceste costuri dacă în contract sunt prevăzute rezerve pentru astfel         de

situații.

Inflație

Valoarea plăților     este

diminuată în timp din cauza inflației

Diminuarea în termeni reali    a    veniturilor

Operatorului

Operatorul poate propune un mecanism corespunzător pentru compensarea inflației, prin

Consiliul Local al municipiului Bacău trebuie să se asigure că Operatorul nu beneficiază de supra-

ajustări ale tarifelor instituite

compensări sau de plăți duble.

Operare

întârzieri în obținerea licenței ANRSC pentru activitățile aferente serviciilor de salubrizare prevăzute de prezenta documentație

Apariția unor costuri suplimentare care nu au fost considerate în elaborarea ofertei

Pentru eliminarea acestui risc poate fi        impusă

condiția deținerii unei       licențe

ANRSC valabile la     momentul

semnării contractului.

De asemenea, în cazul     gestiunii

directe, AC poate adopta    măsuri

pentru finanțarea investițiilor.

Obținerea licenței ANRSC este responsabilitat ea integrală a Operatorului.

Incompatibilită ți           între

echipamente

Și condițiile de pe teren (ex. trama stradală, zone     unde

accesul se face cu dificultate).

Prestarea Serviciului la standarde mai reduse decât cele stabilite prin contract și/sau începerea cu      întârziere      a

activităților.

Verificarea    în

detaliu, de către Operator,       a

situației din teren pentru întreaga zonă          de

desfășurare      a

Serviciului înainte        de

momentul semnării contractului.

Orice    cost

suplimentar pentru ajustarea Serviciului la parametrii solicitați prin contract intră în     sarcina

Operatorului.

Cerințe tehnice suplimentare generate    de

modificări ale reglementărilo r de     mediu

aplicabile

Costuri suplimentare pentru Operator

Pentru cerințele tehnice suplimentare apărute pe durata derulării contractului   ca

urmare        a

modificărilor legislative,     în

cazul    operării

conforme, Operatorul poate solicita ajustarea

Astfel      de

situații vor fi gestionate de Operator     și

Autoritatea Contractantă.

tarifelor stabilite prin contract.

Active

Deprecierea bazei tehnice din dotarea Operatorului

Creșterea        costurilor

aferente investițiilor/retehnologiz ărilor

Operatorul poate lua      măsurile

necesare eliminării acestui risc (ex. investiții proprii, reinvestire profit obținut, constituire provizion, contractare finanțări/împrum uturi      externe,

accesare fonduri nerambursabile)

Operatorul va fi responsabil cu asigurarea condițiilor de funcționare a activelor      și

realizării investițiilor stabilite prin contractul de delegare.

Forța majoră

Conform definitei prevăzute   de

legislația     în

vigoare, aceasta presupune imposibilitatea realizării contractului

Pierderea sau avarierea bazei tehnice și/sau            pierderea

posibilității de a obține veniturile preconizate

Operatorul poate lua măsuri de asigurare        a

echipamentelor și/sau dotărilor, care să permită repararea    sau

înlocuirea acestora în cel mai scurt timp.

Autoritatea contractantă își asumă riscul de pierdere/avari ere a activelor puse         la

dispoziția Operatorului.

Operatorul asigură continuarea Serviciului prin măsuri alternative finanțate pe risc propriu.

Resurse inițiale

Operatorul nu dispune    de

toate resursele necesare desfășurării Serviciului

Creșterea cheltuielilor de investiții și întârzieri în derularea     activităților

Serviciului

Operatorul poate elimina acest risc prin evaluarea corectă      a

cerințelor din Caietul     de

sarcini și a situației din teren.

Definirea exactă de către autoritatea contractantă a necesarului de resurse       în

cadrul Caietului de sarcini.

Condiții nefavorabile de vreme

Decalarea activităților curente desfășurate în cadrul Serviciului până        la

încetarea condițiilor nefavorabile

Diminuarea veniturilor zilnice ca urmare a decalării programului de     desfășurare     a

Serviciului.

Costuri     suplimentare

pentru plata personalului (ex. lucru pe timp de noapte,    suplimentarea

temporară a personalului implicat în realizarea Serviciului)

Eliminarea   este

posibilă      prin

recuperarea perioadei de lucru și organizarea de schimburi     de

noapte/schimbur i prelungite.

Operatorul va adopta măsurile necesare corectării efectelor negative prin implementare a de acțiuni preventive și/sau îmbunătățirea procedurilor de lucru.

întreținere și reparare

Dotările operatorului sunt deteriorate atât fizic cât și moral, având ca      rezultat

creșterea costurilor de întreținere      și

reparații, ceea ce are ca rezultat pierderi

Reducerea nivelului de calitate al Serviciului

în    etapa    de

ofertare potențialii

Operatori     pot

propune condiții contractuale care să        prevadă

constituirea unor resurse de rezervă pentru acoperirea potențialelor dezvoltări tehnologice.

Stabilirea de condiții contractuale specifice pentru prevenirea apariției unor astfel       de

situații.

Risc valoare reziduală

Riscul       ca

bunurile aferente contractului sa nu fie predate la     încetarea

acestuia

Ieșirea din uz sau avarierea mijloacelor fixe puse la dispoziție de către autoritatea contractantă

Operatorul va implementa un program    de

revizii            Și

mentenanță a bunurilor, adecvat.

Autoritatea contractantă poate include clauze specifice referitoare la starea și regimul bunurilor puse la dispoziție în cadrul contractului.

Evaluarea riscului global aferent Serviciului, determinat pe baza scorurilor definite anterior, este disponibilă în tabelul nr. 6.

Tabel nr. 6 Evaluarea riscului global asociat Serviciului

Categoria de risc

Calificativ

Scor

Coeficient de importanță

Scor ponderat pe categoria de risc

Finanțator și finanțare

Ridicat

4

0,10

0,40

Modificări de taxe Și impozite

Scăzut

2

0,10

0,20

Flux financiar

Semnificativ

5

0,10

0,50

Schimbări demografice

Scăzut

2

0,05

0,10

Inflație

Scăzut

2

0,05

0,10

Operare

Ridicat

4

0,10

0,40

Activele

Mediu

3

0,10

0,30

Forța majoră

Nesemnificativ

1

0,05

0,05

Resurse inițiale

Scăzut

2

0,15

0,30

Condiții nefavorabile de vreme

Ridicat

4

0,05

0,20

întreținere și reparare

Ridicat

4

0,10

0,40

Risc valoare reziduală

Scăzut

2

0,5

0,10

Scor mediu al riscului total

1,00

3,05

în concluzie, riscurile generale asociate Serviciului sunt considerate ca având un nivel mediu, putând fi gestionate eficient prin definirea în cadrul contractului a unor măsuri specifice.

8.FezabiIitatea tehnică

Capacitatea pe termen mediu și lung a operatorului de a realiza activitățile Serviciului la parametrii de calitate ce vor fi aprobați de Consiliul Local al Municipiului Bacău va depinde în primul rând de posibilitatea de a asigura existența unei baze materiale minimale. Astfel, conform HG 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, prestarea activităților Serviciului la nivelul Municipiului Bacău presupune deținerea unei licențe ANRSC clasa 2 Și, implicit, existența următoarelor dotărilor tehnice minimale prevăzute în tabelul nr. 7.

Tabel nr. 7 Dotări tehnice minimale necesare prestării Serviciului

Nr. crt

Activitate

Tip utilaj

Număr bucăți

1

Măturat și spălat căile publice

Autoperie colectoare

2

Auto-specială stropit și spălat stradal

2

Mijloace de transport (auto-gunoieră, tractor cu remorcă, autobasculantă)

3

încărcător frontal

2

2

Curățat și transportat zăpadă

Plug pentru zăpadă

10

Utilaj de răspândire material antiderapant

3

Mijloace de transport (auto-basculantă, tractor cu remorcă etc.)

5

încărcător frontal

2

3.

Dezinsecție, dezinfecție și deratizare

Pulverizator

6

Atomizator

3

Mijloace de transport

3

O parte a dotărilor minime necesare există în patrimoniul Municipiului Bacău, existând posibilitatea de a închiria și/sau încheia contracte cu alți operatori se servicii conexe pentru a asigura desfășurarea Serviciului la parametrii tehnici impuși prin Caietul de sarcini Și Regulamentul Serviciului. în cazul gestiunii directe un dezavantaj este reprezentat de numărul insuficient a personalului specializat la nivel local, ce deține un nivel bun de cunoaștere a particularităților tehnice din aria de desfășurare a Serviciului și imposibilitatea de a suplimenta numărul de salariați la nivelul Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri. în vederea asigurării sustenabilității pe termen lung din punct de vedere tehnic este esențial a fi alocate fondurile necesare pentru suplimentarea bazei tehnice disponibile, precum și pentru modernizarea acesteia.

Similar, în cazul gestiunii delegate, este necesar ca prin ofertele depuse potențialii operatori ai Serviciului să poată demonstra că dispun (ex. mijloace în proprietate sau închiriate) de baza tehnică necesară prestării activităților de salubrizare, precum și de personal suficient. în această variantă, o atenție sporită trebuie acordată modalității de realizare a fișelor de fundamentare a tarifelor propuse, Și în special analizei componentei ”cotă de dezvoltare”.

9.FezabiIitateaeconomico-financiară

Conform datelor din Raportul financiar anual al Primăriei Municipiului Bacău la 31.12.2017, realizat de TUD Business Consulting, în perioada 2014-2017, veniturile totale încasate la bugetul local au înregistrat un trend oscilant, pornind de la valoarea de 376.994,8 mii RON în 2014 și atingând nivelul maxim în anul 2017 de 395.710,5 mii RON, cu 13,9% peste valorile consemnate la nivelul anului 2016.

Cheltuielile efectuate în anul 2017 au avut o evoluție pozitivă, acestea înregistrând o valoare mai mare cu 48.201,5 mii RON (+13,9%) față de anul anterior.

Cheltuielile pentru Protecția mediului au marcat o creștere medie de 15,8%, ponderea cea mai însemnată a plăților efectuate a fost afgerentă capitolșului Salubrizate și gestiunea deșeuriloe, marcând o majorare importantă în 2016, +18,9% la un nivel de 22.737,8 mii RON și de asemenea în anul 2017 cu 18,2%(+4.147,9 mii RON).

în ceea ce privește nivelul tarifelor aplicabile pentru fiecare activitate componentă a Serviciului, este fundamental ca acestea să permită atingerea următoarelor obiective:

asigurarea prestării Serviciului la nivelul de calitate și indicatorii de performantă stabiliți de Consiliul Local al Municipiului Bacău prin regulamente și prin contracte;

realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru activitățile prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

asigurarea funcționării eficiente a activităților componente ale Serviciului, precum

și dezvoltarea Și modernizarea infrastructurii utilizate;

menținerea sustenabilității financiare pe termen mediu și lung.

De asemenea, pentru aprobarea tarifelor aferente prestării activităților Serviciului este important să fie considerat nivelul acestora comparativ cu cel al tarifelor aprobate pentru același tip de servicii în alte municipii, în special din macroregiunea 2. Astfel, va putea fi aprobată o valoare justă a acestora, care să permită desfășurarea activităților la parametrii de calitate impuși si obținerea unui profit rezonabil, precum Și demonstrarea unui comportament responsabil în ceea ce privește utilizarea resurselor bugetare locale.

Câteva informații public disponibile privind tarifele aplicate pentru aceste servicii la nivelul altor localități, pot fi regăsite în tabelul nr. 8. Din motive de comparabilitate, au fost selectate Și prezentate date recente, fiind considerate tarifele aplicate în perioada 2016-2017.

Tabel nr. 8 Situație comparativă a tarifelor pentru activități similar celor prevăzute în cadrul Serviciului

Număr criteriu

i

Denumire operațiune

Unitatea de măsură

Tarif (RON)

TVA inclus

Sursa de informații

Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

1.

Măturat manual

1.1

Măturat manual străziși trotuare

Ron/lOOOmp

26,54

HCL Municipiul Pașcani nr. 52/23.03.2016 privind     aprobarea

ajustării       tarifelor

pentru activitatea de salubrizare (SC CLP Eco-Salubritate    SA

Pașcani)

1.2

Măturat carosabil și trotuare

Ron/1000 mp

19,16

HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

activitatea         de

salubritate       (SC

SalubrIS SA)

1.3

Măturat carosabil

Ron/1000 mp

16,57

1.4

Măturat alei betonate

Ron/1000 mp

17,89

1.5

Măturat manual străzi și trotuare

Ron/1000 mp

Vara - 25,2

Iarna — 31,2

HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017          privind

aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PRESTS.R.L. HUȘI pentru       prestarea

serviciilor          de

salubrizare pe raza municipiului     Huși

începând cu data de 01.02.2017

1.6

Măturat manual carosabil

Ron/1000 mp

21,13

HCL Municipiul Buzău nr.

24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

serviciul public de salubrizare (SC RER Ecologic Service SA Buzău)

1.7

Măturat manual trotuar

Ron/1000 mp

35,24

1.8

Măturat manual trotuare și carosabil

Ron/1000 mp

11,07

HCL Cluj Napoca nr.         642/28

noiembrie 2016 -Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare             și

deszăpezire      (SC

Bratner       Servicii

Ecologice SRL)

1.9

Măturat manual

Ron/1000 mp

22,54

HCL Municipiul Roman nr.

30/12/12/2015 privind    aprobarea

ajustării     tarifelor

pentru salubrizare stradală           în

municipiul Roman (SC Rossal SRL) -tarif nemodificat

1.10

Descărcat coșuri

Ron/buc

1,70

1.11

Măturat manual trotuare

Ron/1000 mp

23,52

HCL    Orașul

1.12

Colectat deșeuri de pe domeniul        public

(măturătură)

Ron/mc

66,17

Cernavodă nr. 45/16.02.2016 privind    aprobarea

programului      de

lucrări pe 2016 [...] al societății Utilități Publice           -

Gospodăria Comunală SRL

1.13

Golit     coșuri     de

gunoi/încărcat manual

Ron/oră

18,6

1.14

Măturat străzi (ziua/noaptea)

Ron/1000 mp

30,55-33,87

HCL Municipiul Bârlad nr. 24/30.01.2017 privind    aprobarea

ajustării tarifelor la activitatea         de

salubrizare       căi

publice și deszăpezire manuală         a

municipiului Bârlad (SC Compania de Utilități Publice SA)

1.15

Măturat trotuare (ziua/noaptea)

Ron/1000 mp

35,60-?39,85

1.16

Măturat manual străzi

Ron/1000 mp

11,40

HCL Municipiul Slobozia nr. 45360/18.05.2016 privind      ajustarea

tarifelor [...] (Polaris M Holding)

1.17

Măturat manual carosabil

Ron/1000 mp

21,00

HCL Municipiul Râmicu-Sărat nr. 234/31.08.2016 privind    aprobarea

tarifelor       pentru

serviciul           de

salubrizare [...] (SC

Acvaterm SA)

1.18

Măturat manual trotuar

Ron/1000 mp

35,16

1.19

Colectat, transportat și depozitat deșeuri stradale

Ron/tonă

162,60

2.

Măturat mecanizat

2.1

Măturat mecanizat

Ron/1000 mp

23,17

HCL Municipiul Pașcani nr. 52/23.03.2016 privind     aprobarea

ajustării       tarifelor

pentru activitatea de salubrizare (SC CLP Eco-Salubritate    SA

Pașcani)

2.2

Măturat carosabil cu automăturătoare Bucher

Ron/1000 mp

45,28

HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

activitatea         de

salubritate      (SC

SalubrIS SA)

2.3

Măturat carosabil cu automăturătoare Mercedes

Ron/1000 mp

64,49

o Of

2.4

Măturat mecanizat carosabil

Ron/km

24,11

HCL Municipiul Buzău nr.

24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

serviciul public de salubrizare (SC RER Ecologic Service SA Buzău)

2.5

Măturat       mecanizat

carosabil     și     trotuare

(măturătoare Boschung)

Ron/oră

173,92

2.6

Măturat mecanizat

Ron/1000 mp

20,02

HCL Municipiul Roman nr.

30/12/12/2015

privind    aprobarea

ajustării     tarifelor

pentru    salubrizare

stradală           în

municipiul Roman (SC Rossal SRL) -tarif nemodificat

2.7

Măturat mecanizat străzi

Ron/1000 mp

9,44

HCL Municipiul Slobozia nr. 45360/18.05.2016 privind      ajustarea

tarifelor [...] (Polaris M Holding)

2.8

Măturat stradal

Ron/1000 mp

23,52

HCL    Orașul

Cernavodă nr. 45/16.02.2016 privind    aprobarea

programului     de

lucrări pe 2016 [...] al societății Utilități Publice Gospodăria Comunală SRL

2.9

Măturat mecanizat carosabil

Ron/oră

173,4

HCL Municipiul Râmicu-Sărat nr. 234/31.08.2016 privind    aprobarea

tarifelor       pentru

serviciul           de

salubrizare [...] (SC

Acvaterm SA)

3.

Spălatul și stropirea căilorpublice

3.1

Spălat manual carosabil și trotuarecu furtunul

Ron/1000 mp

86,34

HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

activitatea         de

salubritate       (SC

SalubrIS SA)

3.2

Spălat (furtun)

Ron/1000 mp

26,06

HCL Cluj Napoca nr.          642/28

noiembrie 2016-Anexa 1 la

Contractul         de

delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare             și

deszăpezire      (SC

Bratner       Servicii

Ecologice SRL)

3.3

Spălare carosabil cu cisterna

Ron/1000 mp

65,23

HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

activitatea         de

salubritate       (SC

SalubrIS SA)

3.4

Spălat trotuare cu

Multicar

Ron/1000 mp

44,32

3.5

Spălat străzi

Ron/1000 mp

41,77

HCL Municipiul Roman nr.

30/12/12/2015 privind    aprobarea

ajustării     tarifelor

pentru    salubrizare

stradală           în

municipiul Roman (SC Rossal SRL) -tarif nemodificat

3.6

Spălat mecanizat străzi

Ron/1000 mp

2,01

HCL Municipiul Slobozia nr. 45360/18.05.2016 privind      ajustarea

tarifelor [...] (Polaris M Holding)

3.7

Spălat mecanizat carosabil

Ron/mp

0,45

HCL Municipiul Râmicu-Sărat nr. 234/31.08.2016 privind    aprobarea

tarifelor        pentru

serviciul           de

salubrizare [...] (SC

Acvaterm SA)

3.8

Stropire străzi sau alei folosind autostropitoarea

Ron/1000 mp

58,32

HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

activitatea de

salubritate (SC

SalubrIS SA)

3.9

Stropit carosabil

Ron/mp

0,0071

HCL Municipiul Buzău nr.

24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

serviciul public de salubrizare (SC RER Ecologic Service SA Buzău)

3.10

Stropit străzi

Ron/1000 mp

8,01

HCL Municipiul Roman nr. 30/12/12/2015 privind    aprobarea

ajustării     tarifelor

pentru salubrizare stradală           în

municipiul Roman (SC Rossal SRL) -tarif nemodificat

3.11

Stropit străzi și căi publice

Ron/mc

49,74

HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017         privind

aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI pentru       prestarea

serviciilor           de

salubrizare pe raza municipiului     Huși

începând cu data de 01.02.2017

3.12

Stropit mecanizat străzi

Ron/1000 mp

2,17

HCL Municipiul Slobozia nr. 45360/18.05.2016 privind      ajustarea

tarifelor [...] (Polaris M Holding)

3.13

Stropit mecanizat carosabil

Ron/mp

0,0069

HCL Municipiul Râmicu-Sărat nr. 234/31.08.2016

privind    aprobarea

tarifelor       pentru

serviciul           de

salubrizare [...] (SC

Acvaterm SA)

4.

Curățat rigole

4.1

Curățat rigole

Ron/mp

3,68

HCL Municipiul Pașcani nr.

52/23.03.2016

privind     aprobarea

ajustării       tarifelor

pentru activitatea de salubrizare (SC CLP Eco-Salubritate    SA

Pașcani)

4.2

Curățat rigole

Ron/mp

1,97

HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

activitatea         de

salubritate       (SC

SalubrIS SA)

4.3

Curățat rigole (răzuire)

Ron/mp

0,37

HCL Municipiul Buzău nr.

24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

serviciul public de salubrizare (SC RER Ecologic Service SA Buzău)

4.4

Curățat manual rigole

1000 ml

441,40

HCL Cluj Napoca nr.         642/28

noiembrie 2016 -Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare             și

deszăpezire      (SC

Bratner       Servicii

Ecologice SRL)

4.5

Curățat rigole

Ron/ml

43,60

HCL Municipiul Roman nr.

30/12/12/2015 privind    aprobarea

ajustării     tarifelor

pentru salubrizare stradală           în

municipiul Roman (SC Rossal SRL) -tarif nemodificat

4.6

Curățat rigole prin răzuire

Ron/mp

3,9

HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017          privind

aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI pentru       prestarea

serviciilor          de

salubrizare pe raza municipiului    Huși

începând cu data de 01.02.2017

4.7

Curățat rigole

Ron/mp

0,36

HCL    OraȘuI

Cernavodă nr. 45/16.02.2016 privind    aprobarea

programului     de

lucrări pe 2016 [...] al societății Utilități Publice           -

Gospodăria Comunală SRL

4.8

Curățatșirăzuîtrigole (zîua/noaptea)

Ron/mp

0,46-0,5

HCL Municipiul Bârlad nr.

24/30.01.2017 privind   aprobarea

ajustării tarifelor la activitatea         de

salubrizare       căi

publice și deszăpezire manuală         a

municipiului Bârlad (SC Compania de Utilități Publice SA)

4.9

Răzuit manual rigole

Ron/mp

0,09

HCL Municipiul Slobozia nr. 45360/18.05.2016 privind      ajustarea

tarifelor [...] (Polaris M Holding)

4.10

Răzuit rigole

Ron/mp

0,40

HCL Municipiul Râmicu-Sărat nr. 234/31.08.2016 privind    aprobarea

tarifelor        pentru

serviciul           de

salubrizare [...] (SC

Acvaterm SA)

4.11

Curățat guri de scurgere

Ron/buc

35,09

HCL Municipiul Buzău nr.

24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

serviciul public de salubrizare (SC RER Ecologic Service SA Buzău)

5.

întreținere curățenie

5.1

întreținerea curățeniei pe străzi și trotuare

Ron/1000 mp

9,47

HCL Municipiul Pașcani nr.

52/23.03.2016 privind     aprobarea

ajustării       tarifelor

pentru activitatea de salubrizare (SC CLP Eco-Salubritate SA Pașcani)

5.2

întreținere curățenie spații verzi Și trotuare

Ron/1000 mp

8,75

HCL Municipiul Buzău nr.

24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

serviciul public de salubrizare (SC RER Ecologic Service SA Buzău)

5.3

Colectat, transportat și depozitat deșeuri stradale

Ron/tonă

163,08

HCL Municipiul Buzău nr. 24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

serviciul public de salubrizare (SC RER Ecologic Service SA Buzău)

5.4

întreținere străzi

1000 mp

6,27

HCL Cluj Napoca nr.         642/28

noiembrie 2016-Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare             și

deszăpezire      (SC

Bratner       Servicii

Ecologice SRL)

5.5

întreținere curățenie pe străzi și trotuare

Ron/1000 mp

9,6

HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017          privind

aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PRESTS.R.L. HUȘI pentru       prestarea

serviciilor          de

salubrizare pe raza municipiului    Huși

începând cu data de 01.02.2017

5.6

întreținere curățenie străzi și trotuare

Ron/1000 mp

12,10

HCL Municipiul Bârlad nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea ajustării tarifelor la activitatea        de

salubrizare      căi

publice             și

deszăpezire manuală        a

municipiului Bârlad (SC Compania de Utilități     Publice

SA)

5.7

întreținere diurnă a curățeniei

Ron/1000 mp

5,06

HCL Municipiul Slobozia nr. 45360/18.05.2016 privind      ajustarea

tarifelor [...] (Polaris M Holding)

5.8

Colectare, transport Și depozitare       deșeuri

stradale

Ron/tonă

113,44

5.9

întreținere curățenie spații verzi și trotuare

Ron/1000 mp

8,68

HCL Municipiul Râmicu-Sărat nr. 234/31.08.2016 privind    aprobarea

tarifelor        pentru

serviciul           de

salubrizare [...] (SC

Acvaterm SA)

5.10

încărcat manual redizuuri în auto

Ron/tonă

12,22

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

1.

Curățare manuală a zăpezii și gheții

1.1

Curățare manuală a zăpezii și gheții

Ron/1000 mp

221,53

HCL Municipiul Pașcani nr. 52/23.03.2016 privind     aprobarea

ajustării       tarifelor

pentru activitatea de salubrizare (SC CLP Eco-Salubritate    SA

Pașcani)

1.2

Curățare manuală a zăpezii        afânate

(0,15*0,30 m)

Ron/mp

0,71*1,04

HCL Municipiul IaȘi nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

activitatea         de

salubritate      (SC

SalubrIS SA)

1.3

Curățare manuală a zăpezii presate (0.15 *0,30 m)

Ron/mp

0,89*1,70

HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

activitatea         de

salubritate       (SC

SalubrIS SA)

1.4

Curățare manuală a gheții cu grosimea stratului între 0,03*0,05 m

Ron/mp

2,18*3,06

HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor      pentru

activitatea         de

salubritate       (SC

SalubrIS SA)

1.5

Curățare și încărcare manuală        zăpadă

(inclusiv transportul cu tomberonul)

Ron/mp

1,42*2,47

1.6

Deszăpezit manual

Ron/1000 mp

217,98

HCL Municipiul

Roman nr. 30/12/12/2015 privind    aprobarea

ajustării     tarifelor

pentru salubrizare stradală           în

municipiul Roman (SC Rossal SRL) -tarif nemodificat

1.7

Curățat manual zăpadă (afânată/bătătorita,     în

funcție de grosimea stratului)

Ron/mp

0,40*1,28

HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017          privind

aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI pentru       prestarea

serviciilor          de

salubrizare pe raza municipiului    Huși

începând cu data de 01.02.2017

1.8

Curățat manual gheață (în funcție de grosimea stratului)

Ron/mp

1,28*3,64

1.9

Curățat manual zăpada și gheața

1000 mp

311,83

HCL Cluj Napoca nr.         642/28

noiembrie 2016-Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare             și

deszăpezire (SC

Bratner Servicii

Ecologice SRL)

1.10

Curățat manual zăpadă afanată(grosime strat 15 4-35 cm), în zonele unde nu se poate interveni cu vehicule

100 mp

24,57^72,63

HCL Municipiul Tecuci nr.

16/26.01.2017 privind    aprobarea

tarifelor practicate de SOC Zone Verzi Tec SRL Tecuci pentru lucrări             de

adninistrarea        si

întreținerea spatiilor si zonelor verzi din Municipiul Tecuci pentru anul 2017

1.11

Curățat manual zăpadă îmbibată cu apă (grosime strat 15 -? 36 cm), în zonele unde nu se poate interveni cu vehicule

100 mp

43,09^87,16

1.12

Curățat manual zăpadă înghețată (grosime strat

15 -r 36 cm), în zonele unde nu se poate interveni cu vehicule

100 mp

81.04-115,54

1.13

Spart manual gheață (0,03-0,10)

mp

2,47-10,50

HCL Municipiul Galați nr. 38/26.01.2017

1.14

Deszăpezire     manuală

(împrăștiat antiderapant, încărcat zăpada)

oră/om

24,76-tarif

zi

26,27-tarif

noapte

HCL Galați nr.

38/26.01.2017

1.15

Curățare de zăpadă a gurilor de scurgere

Ron/buc

13,53

HCL Cluj Napoca nr.         642/28

noiembrie 2016-Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare             și

deszăpezire      (SC

Bratner       Servicii

Ecologice SRL)

2.

Curățare mecanizatăși transport zăpadă

2.1

Pluguit (în funcție de grosimea stratului, <30 cm, > 30 cm)

Ron/1000 mp

11,28-^-19,56

HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017         privind

aprobarea cuantumului tarifelor

utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI pentru       prestarea

serviciilor          de

salubrizare pe raza municipiului    Huși

începând cu data de 01.02.2017

2.2

Pluguit

Ron/1000 mp

10,86

HCL Municipiul PaScani nr.

52/23.03.2016 privind     aprobarea

ajustării       tarifelor

pentru activitatea de salubrizare (SC CLP Eco-Salubritate SA Pașcani)

2.3

Pluguit

Ron/1000 mp

8,58

HCL Cluj Napoca nr.         642/28

noiembrie 2016-Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare             și

deszăpezire      (SC

Bratner       Servicii

Ecologice SRL)

2.4

Deszăpezit mecanic

Ron/1000 mp

20,02

HCL Municipiul Roman nr.

30/12/12/2015 privind    aprobarea

ajustării     tarifelor

pentru salubrizare stradală            în

municipiul Roman (SC Rossal SRL) -tarif nemodificat

2.5

încărcat zăpadă (mecanic)

Ron/tonă

21,73

2.6

Transport zăpadă

Ron/tonă/km

14,86

2.7

încărcat mecanizat zăpadă și gheață

Ron/1 mc

6,71

HCL Municipiul PaScani nr. 52/23.03.2016 privind     aprobarea

ajustării       tarifelor

pentru activitatea de salubrizare (SC CLP Eco-Salubritate SA

2.8

încărcat și transportat zăpada și gheața

Ron/mc

13,87

CL Cluj Napoca nr. 642/28     noiembrie

2016 - Anexa 1 la Contractul         de

delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare             și

deszăpezire      (SC

Bratner       Servicii

Ecologice SRL)

2.9

încărcat, transportat și descărcat    mecanizat

zăpada

(afanată/bătătorită)

Ron/mc

22,09^-22,14

HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017          privind

aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI pentru       prestarea

serviciilor           de

salubrizare pe raza municipiului    Huși

începând cu data de 01.02.2017

3.

Menținerea în funcțiune a căilor publice pe timp de polei sau de îngheț

3.1

împrăștiere         material

antiderapant

Ron/lOOOmp

17,54

HCL Municipiul Pașcani nr.

52/23.03.2016

privind     aprobarea

ajustării       tarifelor

pentru activitatea de salubrizare (SC CLP Eco-Salubritate    SA

Pașcani)

3.2

împrăștiere    material

antiderapant (inclusiv materialul)

Ron/1000 mp

Manual:

40,22

Mecanizat:

28,8

HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017          privind

aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI

Pentru       prestarea

serviciilor           de

salubrizare pe raza municipiului     Huși

începând cu data de 01.02.2017

3.3

împrăștiere material antiderapant      (cu

tomberonul)

Ron/1000 mp

19,88

HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

activitatea         de

salubritate      (SC

SalubrIS SA)

3.4

Combatere polei cu soluție de clorură de calciu

Ron/1000 mp

21,88

HCL Cluj Napoca

nr.         642/28

noiembrie 2016-

3.5

Combatere     polei    cu

amestec de sare și nisip

Ron/1000 mp

38,35

Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare             și

deszăpezire      (SC

Bratner       Servicii

Ecologice SRL)

3.6

Combatere    polei

(exclusiv materialul antiderapant)

Ron/1000 mp

26,31

HCL Municipiul Roman nr.

30/12/12/2015 privind aprobarea ajustării     tarifelor

pentru salubrizare stradală           în

municipiul Roman (SC Rossal SRL) -tarif nemodificat

Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

1.

Dezinsecție

1.1

Dezinsecție la sol

Ron/mp

0,035

HCL Municipiul Buzău nr.

24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

serviciul public de salubrizare (SC RER Ecologic Service SA Buzău)

1.2

Dezinsecție (avio-tratament)

Ron/mp

0,062

1.3

Dezinsecție clădiri ale instituțiilor publice

Ron/mp

0,155

HCL 17/2016

Privind     aprobarea

Actului Adițional nr. 8 la Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a activităților          de

deratizare, dezinsecție, dezinfecție          și

tratamente fitosanitare în       Municipiului

Tulcea nr.

29748/28.10.2010 (SC Coral Impex SRL Ploiești)

1.4

Dezinsecția      părților

comune ale clădirilor tip condominii, case

Ron/mp

0,154

1.5

Dezinsecția căminelor aferente rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, termoficare

Dezinsecția parcurilor, spațiilor     verzi,     a

cimitirelor și maluri de lac

Ron/mp

0,038

1.6

Dezinsecția locurilor în care    există focare

declarate, care pun în pericol         sănătatea

oamenilor

Ron/mp

0,168

1.7

Dezinsecție

Ron/mp

0,18

HCL Municipiul Câmpina nr.

37/2016      privind

stabilirea      tarifului

pentru activitatea de dezinfecție          si

ajustarea      tarifelor

pentru activitatea de dezinsecție          si

deratizare prestate pe baza contractului de concesiune nr.16.844/23 decembrie      2002

privind       serviciul

public de salubrizare (SC Floricon Salub SRL)

1.8

Dezinsecție     domeniul

public (spații deschise) -substanțele biocide nu sunt incluse în tarif, acestea fiind refacturate către Municipiul Piatra Neamț

Ron/1000 mp

69,6

HCL Municipiul Piatra Neamț nr. 127/21.04.2016

pentru modificarea HCL

nr.

287/14.09.2012 privind       aprobarea

tarifelor          pentru

activitatea     specifica

serviciului           de

salubrizare prestata de

către SC Salubritas SA

2.

Dezinfecție

2.1

Dezinfecție în spații închise

Ron/mp

1,48

HCL Municipiul Buzău nr. 24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

serviciul public de salubrizare (SC RER Ecologic Service SA Buzău)

2.2

Dezinfecție:

 • - clădiri ale instituțiilor publice

 • - părți    comune    ale

clădirilor tip condominii

 • - spații de protecție civilă ALA

 • - unități sanitare aflate în

subordinea    autorităților

administrației publice

 • - locurile în care există focare declarate, care pun în pericol sănătatea oamenilor

Ron/mp

0,059

HCL 17/2016

Privind     aprobarea

Actului Adițional nr. 8 la Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a activităților         de

deratizare, dezinsecție, dezinfecție          și

tratamente fitosanitare în       Municipiului

Tulcea nr, 29748/28.10.2010 (SC Coral Impex

SRL Ploiești)

2.3

Dezinfecție

Ron/mp

0,132

HCL Municipiul Câmpina nr.

37/2016      privind

stabilirea      tarifului

pentru activitatea de dezinfecție          si

ajustarea      tarifelor

pentru activitatea de dezinsecție          si

deratizare prestate pe baza contractului de concesiune nr.16.844/23 decembrie      2002

privind       serviciul

public de salubrizare (SC Floricon Salub SRL)

2.4

Dezinfecție     domeniul

public (spații deschise) -substanțele biocide nu sunt incluse în tarif, acestea fiind refacturate către Municipiul Piatra Neamț

Ron/1000 mp

45,60

HCL Municipiul Piatra Neamț nr. 127/21.04.2016 pentru modificarea HCL nr. 287/14.09.2012 privind    aprobarea

tarifelor        pentru

activitatea specifica serviciului         de

salubrizare prestata de     către     SC

Salubritas SA

3

Deratizare

3.1

Deratizare

Ron/mp

0,034

HCL Municipiul Buzău nr. 24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

serviciul public de salubrizare (SC RER Ecologic Service SA Buzău)

3.2

Deratizare:

 • - clădiri ale instituțiilor publice (birouri, unități de învățământ)

 • - spații de protecție civilă ALA

 • - unități sanitare aflate în subordinea autorităților administrației publice

Ron/mp

0,115

HCL 17/2016 Privind aprobarea Actului Adițional nr, 8 la Contractul de   Delegare a

Gestiunii       prin

concesiune       a

activităților       de

deratizare, dezinsecție, dezinfecție        și

tratamente fitosanitare       în

Municipiului Tulcea nr.

29748/28.10.2010 (SC Coral Impex

SRL Ploiești)

3.3

Deratizare:

Ron/mp

0,113

 • - părți     comune     ale

clădirilor tip condominii, case

 • - subsoluri       uscate,

umede sau inundate

3.4

Deratizare:

 • - locurile în care există focare declarate, care pun în pericol sănătatea oamenilor

 • - zone demolate și neconstruite

Ron/mp

0,052

■a.

3.5

Deratizare

Ron/mp

0,168

HCL Municipiul Câmpina nr.

37/2016      privind

stabilirea      tarifului

pentru activitatea de dezinfectie          si

ajustarea      tarifelor

pentru activitatea de dezinsectie          si

deratizare prestate pe baza contractului de concesiune nr.16.844/23 decembrie      2002

privind       serviciul

public de salubrizare (SC Floricon Salub SRL)

3.6

Deratizare domeniul public (spații     deschise)     -

substanțele biocide nu sunt incluse în tarif, acestea fiind refacturate către Municipiul Piatra Neamț

Ron/1000 mp

44,4

HCL Municipiul Piatra Neamț nr. 127/21.04.2016 pentru modificarea HCL nr.

287/14.09.2012 privind    aprobarea

tarifelor        pentru

activitatea specifica serviciului         de

salubrizare prestata de     către     SC

Salubritas SA

4

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

4.1

Colectarea cadavrelor animalelor mari de pe domeniul public și predarea       acestora

unităților de ecarisaj

Ron/kg

1,69

HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor       pentru

activitatea         de

salubritate       (SC

SalubrIS SA)

4.2

Colectarea cadavrelor animalelor mici de pe domeniul public și predarea       acestora

unităților de ecarisaj

Ron/kg

3,72

4.3

Ridicarea      cadavrelor

animale de pe domeniul public

Ron/kg

7,48

HCL     Municipiul

Tulcea nr. 11/2017 privind    aprobarea

tarifelor activității de gestionare            și

supraveghere       a

animalelor       fără

stăpân de pe raza Municipiului TULCEA (SC Servicii Publice SA)

4.4

Colectare cadavre

Ron/km

1,00

HCL Municipiul

animale cu boli transmisibile

Tecuci nr.

171/29.12.2016 privind stabilirea

4.5

Depozitare și predare animale    cu    boli

transmisibile

Ron/kg

1,80

tarifelor percepute de Soc. Zooland Tec SRL Tecuci pentru serviciile prestate în anul 2017

4.6

Colectare, transport și neutralizare      deșeuri

animaliere

Ron/kg

0,63

HCL Municipiul Alba Iulia nr. 392/2014 (Polaris M Holding) -prețuri practicate în prezent

Datele privind tarifele aplicate recent la nivelul altor localități, în special parte din macroregiunea 2, au fost colectate din surse public disponibile Și oferă o imagine de ansamblu asupra tarifelor practicate de alți operatori, companii private sau societăți al căror acționar unic este municipalitatea.

Având în vedere cele expuse anterior, și faptul că activitățile serviciului de salubrizare la nivelul UAT-urilor considerate în cadrul analizei comparative privind tarifele aplicate sunt reprezentative din punct de vedere al modalității de gestiune, fiind considerate atât cazuri de gestiune directă, cât și situații de gestiune delegată, dar Și al nivelului de suportabilitate la nivel de macroregiune, este recomandabil ca indiferent de modalitatea de gestiune aleasă tarifele aferente activităților componente ale Serviciului să nu varieze semnificativ față de valorile de referință indicate în tabelul de mai jos, determinate pe baza datelor prezentate anterior, cu eliminarea valorilor extreme pentru seturile de date aferente fiecărei componente a serviciului de salubrizare.

Tabel nr. 9 Intervale tarifare propuse pentru activitățile din cadrul Serviciului

Nr. cri

Denumire operațiune

Unitate de măsură

Interval tarifar orientativ

(Ron, cu TVA)

1.

Măturat manual, inclusiv colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor stradale din containerele amplasate în zonade desfășurareaoperațiunii

1000 mp

17,64 4-32,76

2.

Măturat mecanizat

1000 mp

24,084-44,72

3.

Colectare, transport și depozitare deșeuri stradale (exclusiv pentru operațiunea de colectare la comandă)

tonă

96,614-169,42

4.

Spălat căi publice

1000 mp

31,024-57,62

5.

Stropit căi publice

1000 mp

14,994-27,84

6.

Curățat rigole

mp

0,324-0,60

7.

întreținerea curățeniei

1000 mp

6,134-11,38

8.

Curățat manual zăpadă ți gheață, inclusiv încărcare și transport

1000 mp

290,824-540,09

9.

Curățat mecanizat    zăpadă,    inclusiv

încărcare și transport

1000 mp

7,904-14,66

10.

împrăștiere material antiderapant/combatere polei (inclusiv materialul)

1000 mp

20,164-37,12

11.

Dezinsecție (inclusiv avio-tratament și dezinsecția zonelor în care există focare, substanțele biocide incluse)

1000 mp

78,26-145,34

12.

Dezinfecție (substanțe biocide incluse)

1000 mp

66,854-124,15

13.

Deratizare (substanțe biocide incluse)

1000 mp

57,754-107,25

14.

Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și transportul (fără neutralizare)

kg

2,604-4,84

în plus, structura și nivelul tarifelor practicate de operatorul Serviciului vor reflecta costul efectiv al prestației si vor fi în conformitate cu Ordinul 109/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, în acest sens fiind elaborată o fișă de fundamentare pentru fiecare tarif propus.

Fundamentarea tarifelor pentru activitățile specifice Serviciului se va realiza pe baza cheltuielilor de producție, exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor de protecție a mediului, a costurilor de securitate și sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de gestiune a serviciului de salubrizare, etc., precum și o cotă de profit.

Aplicarea de către operator a prețurilor și tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Bacău este obligatorie. De asemenea, conform legislației aplicabile, operatorul poate solicita ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitățile din cadrul Serviciului

lO.Finanțarea serviciului

Conform I^egii 101/2006, republicată, finanțarea serviciilor de salubrizare se poate face prin tarife sau taxe speciale, iar pentru anumite situații particulare direct din bugetul local (ex. prestații efectuate la populația ce nu are încheiat contract pentru astfel de servicii).

Potrivit art. 26, alin. (1), lit. b), din Legea 101/2006, republicată, „în funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

”[...] b) taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale;”

Cuantumul și regimul sumelor necesare asigurării finanțării Serviciului, alocate din bugetul unității administrativ teritoriale, se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât:

-să acopere costul efectiv al prestării Serviciului;

-să asigure prestarea Serviciului la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Local prin caietul de sarcini, regulamentul Serviciului și prin contract, după caz;

-să asigure realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul prestat pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

-să asigure întreținerea și exploatarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale Municipiul Bacău;

-să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului.

ll.Condîții contractuale propuse

ll.lDurata contractului

Conform legislației în vigoare durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată, iar pentru contractele a căror durată estimată este mai mare de 5 ani este necesar ca aceasta să fie determinată astfel încât să nu depășească timpul estimat în mod rezonabil necesar operatorului Serviciului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum și a unui profit rezonabil (art. 32 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și art. 16 din Legea 101/2016 privind concesiunile de lucrări Și concesiunile de servicii). La momentul actual nu există o estimare a investițiilor necesare pentru dezvoltarea acestui serviciu de utilități publice.

în cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale sunt obligate ca o dată la 5 ani, să facă analize privind eficiența economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, dacă se consideră necesar.

Având în vedere situația actuală și prevederile legislative expuse anterior, se recomandă ca durata contractului, indiferent de metoda de gestiune, să nu depășească 5 ani.

Ulterior acestei perioade contractuale, se poate realiza o analiză a eficienței serviciului, se vor compara indicatorii de performanță stabiliți cu performanța efectivă a acestuia, venituri versus cheltuieli, tarife/taxe practicate în alte municipii pentru servicii similare, date privind personalul angajat, reclamații, precum și alte considerente referitoare la desfășurarea activităților pe durata perioadei contractuale. Pe baza unei astfel de analize se poate adopta o decizie fundamentată cu privire la modalitatea de gestiune ce va fi adoptată în continuare.

11.2Investiții

Conform informațiilor furnizate de reprezentanții Municipiului Bacău, până în acest moment nu a fost elaborat un plan de dotări minimale și investiții necesare derulării și dezvoltării serviciilor de salubrizare ce fac obiectul prezentului studiu.

Pentru ambele variante de gestiune este recomandabil ca la nivelul UAT să fie efectuată o analiză a necesarului investițional minimal pentru dezvoltarea serviciilor, iar pe baza rezultatelor acestei analize să fie definitivat un plan de investiții ce poate fi parte din contractul de delegare.

Finanțarea investițiilor va putea fi realizată din cota de dezvoltare prevăzută în fișele de fundamentare a tarifelor, conform prevederilor Ordinului nr. 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

De asemenea, pentru realizarea investițiilor vor fi considerate principiile prevăzute de art. 44 din Legea 51/2006, astfel:

 • —          promovarea rentabilității și eficienței economice;

 • —           păstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul comunităților locale și utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

 • —          întărirea autonomiei fiscale a UAT pentru crearea mijloacelor financiare necesare în

vederea funcționării serviciilor;

 • —          întărirea autonomiei locale privind contractarea și garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanțarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, în condițiile legii;

 • —           respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;

 • —           respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului.

11.3Regimul bunurilor

încredințarea gestiunii unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice către operator implică încredințarea prestării/fumizării propriu-zise a serviciului/activității, precum și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferent serviciului/activității.

Bunurile ce compun sistemele de utilitati publice prin intermediul carora sunt fumizate/prestate serviciile de utilitati publice pot fi:

 • a) date in administrare si exploatate in baza hotărârii de dare in administrare;

 • b) puse la dispoziție si exploatate in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

în cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziție a sistemelor de utilitati publice, utilizate pentru fumizarea/prestarea serviciilor si/sau activitatilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinseca a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor spre administrare si exploatare pe perioada delegării gestiunii, odata cu gestiunea propriu-zisa a serviciilor si/sau a activitatilor delegate, in baza contractului de delegare a gestiunii.

Astfel, există posibilitatea de a transfera către operatorul Serviciului, bunuri existente în patrimoniul Municipiului Bacău ce sunt utilizate pentru prestarea activităților ce fac obiectul delegării. în această situație, aceste bunuri vor fi predate pe bază de proces de predare-preluare și vor fi considerate bunuri de retur.

Operatorul Serviciului va efectua întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum si cele capitale care se impun la bunurile din patrimoniul public menționate în procesul- verbal de predare-primire specificat anterior.

Operatorul Serviciului va propune, dacă va fi cazul, scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului încredințat conform legislației în vigoare și va înlocui aceste mijloace pentru asigurarea bunei funcționări a activităților din cadrul Serviciului. De asemenea, Operatorul va transmite anual, la data de 31 decembrie, situația patrimoniului încredințat, menționând Și modificările survenite astfel încât să poată fi înscrise în contabilitatea autorității contractante.

La încetarea contractului, bunurile de retur vor fi restituite autorității contractante în mod gratuit și libere de orice sarcină.

11.4Redevența

Redevența este prevăzută în cadrul reglementărilor privitoare la gestiunea delegată. Potrivit art. 29 alin. (7) din Legea nr. 51/2006, contractul de delegarea gestiunii delegatarul atribuie unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a fumiza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității fumizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz.

în acest context, redevența trebuie să reprezinte suma de bani plătibilă Delegatarului de către Operator pentru delegarea serviciilor publice de interes local, inclusiv pentru cedarea dreptului de folosință a unor active aflate în proprietatea Delegatarului.

Conform art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, la stabilirea nivelului redevenței prin gestiunea delegată, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației.

Ca atare, nivelul redevenței percepute de către Delegatar Operatorului Serviciului va fi stabilită în cadrul contractului de delegare.

12. Aspecte referitoare Ia mediu

Derularea tuturor activităților prevăzute în cadrul ”Serviciului” trebuie să se realizeze conform prevederilor legislației de mediu aplicabile. Aceasta presupune inclusiv obținerea tuturor acordurilor/autorizațiilor de mediu necesare desfășurării sau extinderii activității, precum și respectarea tuturor condițiilor înscrise în acestea (ex. raportări privind gestiunea deșeurilor).

De asemenea, prin asigurarea de utilaje, echipamente și soluții modeme (ex. automăturători cu consum redus de combustibil, detergenți ecologici, soluții nepoluante de combatere a poleiului) pentru prestarea Serviciului, impactul potențial asupra mediului este redus la un nivel minim posibil din punct de vedere tehnic.

în vederea asigurării sustenabilității pe termen lung a Serviciului prestat, în special din perspectiva condițiilor de protecție a mediului, este necesar ca operatorul să aibă implementat și certificat un sistem de management de mediu conform cerințelor Standardului ISO 14001/2015 sau echivalent.

Astfel, vor fi asigurate premisele necesare gestionării potențialelor aspecte Și riscuri de mediu asociate derulării Serviciului (ex. poluări accidentale), precum Și menținerea unui nivel bun de instruire a personalului cu privire la cerințele de protecție a mediului necesar a fi respectate în derularea activităților Serviciului.

13. Aspecte sociale

Desfășurarea serviciilor de utilități publice în condițiile descrise în prezentul Studiu de oportunitate va contribui la menținerea sau chiar îmbunătățirea aspectului urbanistic Și peisagistic al municipiului Bacău, precum Și la diminuarea potențialelor pericole privind sănătatea Și securitatea cetățenilor. Astfel, vor putea fi asigurate condițiile de igienă publică și salubrizare impuse prin reglementările în vigoare, obiectiv primordial pentru administrația publică locală, astfel încât să fie eliminat orice potențial pericol pentru sănătatea publică a comunității.

La nivelul municipiului Bacău erau înregistrați 1.003 Șomeri în decembrie 2016, deci menținerea numărului actual de locuri de muncă pentru personalul local implicat în prestarea serviciilor de utilități publice este un factor social important ce trebuie considerat., fiind necesar ca viitorul operator să fie încurajat să utilizeze forța de muncă locală.

Prin angajarea de personal calificat și necalificat pe plan local pot fi menținute locurile de muncă existente în prezent, efectele indirecte putând fi observate la nivelul agenților economici din zonă, prin menținerea sau chiar creșterea puterii de cumpărare la nivelul municipiului Bacău.

14. Aspecte instituționale

Elaborarea studiului de oportunitate reprezintă o cerința a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, scopul acestuia fiind de a fundamenta si a stabili modalitatea optima de atribuire a unor activități specifice serviciului de a Municipiului Bacău. Aspectele care impun realizarea studiului:

 • •      modificările legislative în domeniu care au fost corelate cu legislația U.E.

 • •      respectarea Și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu,Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările și completările ulterioare care la art.22 alin. 3) prevede „ Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice. „

 • •      necesitatea asigurării continuității serviciului public de salubrizare, în Municipiul Bacău;

 • •       necesitatea asigurării si gestionarii eficiente si de calitate a serviciului public de salubrizare;

 • •      adoptarea unor soluții, materiale și tehologii performante în vederea creșterii eficienței serviciilor,

 • •      dezvoltarea durabila a serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor publice;

 • •       asigurarea accesului facil al cetățenilor la servicii de calitate;

 • •      dorința autorității locale de a asigura un mediu de viață curat și sănătos locuitorilor municipiului Bacău.

Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților.

Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare, în baza Legii 101/2006, republicata, se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități. Conform prevederilor Legii nr.51/2006. republicată, aceasta poate realiza prin:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată

De asemenea, vor trebui considerate prevederile Legii nr. 21/1996 privind concurența, republicată, astfel încât să fie asigurate premisele necesare menținerii unui mediu concurențial normal.

în cazul gestiunii delegate este recomandabil să fie considerate următoarele condiții cumulative, denumite de doctrina si jurisprudența Curții Europene de Justiție „regulile in house”:

Criteriul controlului similar, ca primă regulă, se caracterizează prin: realizarea gestiunii pe baza unui Caiet de sarcini Și a Regulamentului Serviciului; aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Operatorului, etc. Astfel, controlul asupra Operatorului Serviciului este exercitat de municipalitate, conform cadrului instituțional stabilit prin prin Contractul de Delegare având ca anexe Caietul de sarcini și Regulamentul Serviciului.

Criteriul „activității exclusive” poate fi inclus în Contractul de Delegare cu privire la serviciile a căror gestiune este încredințată Și care constituie activitatea exclusivă a Operatorului. în Contractul de Delegare a gestiunii poate fi stipulată, de asemenea, posibilitatea pentru Operator de a subcontracta o parte din activitățile Serviciului ce i-a fost încredințat, dacă se dovedește necesar pentru motive de eficiență economică, către un terț, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice.

lS.Analiza comparativă a modalităților de delegare

Având în vedere aspectele de ordin economic, social, instituțional și de protecție a mediului prezentate anterior, au fost analizate modalitățile de delegare a Serviciului gestiune directă vs. delegare de gestiune, în scopul identificării principalelor avantaje și dezavantaje pentru fiecare dintre acestea.

15.1Gestiunea directă

Conform prevederilor art. 28 alin., (1) și alin.(2) a Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora. (2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot                                                                                                          fi:

 • a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

 • b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

în cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului printr-un serviciu public de salubrizare specializat și autorizat conform legii, organizat sub autoritatea consiliului local, prezentăm următoarea analiză:

Gestiunea directă

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

 • - Asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare fără a fi nevoie de o procedură de achiziție public pentru contractarea serviciului;

 • - Control direct asupra activității;

 • - Angajarea de personal specializat în condițiile limitării numărului maxim de angajați în structurile subordonatre autorității publice locale;

 • - Necesitatea obținerii licenței de operare;

 • - Asumarea tuturor riscurilor de către serviciul public înființat, respectiv de către autoritatea publică locală.

 • - Suplimentarea investițiilor conform oricăror norme care apar ulterior dării în gestiune;

 • - Necesitatea de dotări tehnice modeme proprii în domeniul salubrizării, cu mijloacele necesare desfășurării activității de salubrizare;

în aceste condiții, considerăm că gestiunea directă nu este o soluție oportună deoarece prezintă numeroase dezavantaje comparativ cu avantajele identificate și implică cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local pentru:

dotarea cu utilaje specifice activității din cadrul serviciului;

suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea parcului de utilaje, conform oricăror norme care apar ulterior încheierii contractului;

costuri de personal pentru realizarea activităților de salubrizare;

necesitatea obținerii licenței pentru efectuarea activităților de salubrizare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice. Există riscul, în situația delegării directe, de a nu se obține licența ANRSC de către operatorul înființat sub autoritatea publică locală,

numărul maxim de personal este limitat prin Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

15.2Gestiunea delegată

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziție operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Conform prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 29: Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori de drept privat.

Acești operatori pot fî:

 • a)     societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social privat;

 • b)     societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social mixt;

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate fumizează/prestează serviciile de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Conform reglementărilor legale în vigoare, delegarea gestiunii sau concesionarea serviciilor publice de salubrizare se face către operatori atestați de Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice- A.N.R.S.C., prin licitație publică, în condițiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 51/2006 pentru servicii comunitare de unități publice, republicată, cu modificatările și completările ulterioare, Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților precum și a HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Activități specifice de utilitate și interes public se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament al serviciului de salubrizare prin care se stabilesc nivelele de calitate, indicatorii de performanță, condiții tehnice, raporturile operator - utilizator, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor prestate, elaborate de către colectivul de coordonare și supervizare și aprobate de către consiliul local.

Gestiunea delegată

AVANTAJE


DEZAVANTAJE______

- Există posibilitatea ca societatea privată, concesionar, să intre în insolvență, fapt care ar periclita buna desfășurare a salubrizării localității și ar obliga autoritatea publică locală să organizeze o nouă procedură.

Angajarea de forța de munca si scăderea șomajului;

 • - Dezvoltarea capacității tehnice și manageriale în domeniul gestionării Serviciului în Municipiul Bacău;

 • - Existența unui sistem de management al Serviciului îmbunătățit, adaptat particularităților și nevoilor Municipiului Bacău;

 • - Licențiere pe activități/ servicii;

 • - Existența unui cadru competitiv: operator local cu licență și dotări tehnice modeme în domeniul salubrizării;

 • - Dotarea operatorului cu mijloacele necesare desfășurării activității de salubrizare;

 • - Contractul de delegare prevede îndeplinirea indicatorilor de performanță care fac referire la activitatea prestată;

 • -  Suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului conform oricăror norme care apar ulterior concesionării și reînnoirea parcului de utilaje, dacă este cazul, pe cheltuiala operatorului.

 • - Posibilitatea concesionării serviciului pe o perioadă pe termen lung;

 • -  încasarea anuală a unei redevențe care prezintă un venit la bugetul local;

 • - Se constituie o garanție de bună execuție pentru serviciile prestate;

Prin concesiune toate riscurile sunt transferate

în vederea administrării și exploatării sistemelor publice ale serviciilor de salubrizare din municipiul Bacău, propunem gestiunea delegată, prin care autoritățile administrației publice locale poate apela la un operator de servicii publice, căruia îi încredințează, în baza unui contract de delegare a gestiunii sau de concesiune, gestiunea propriu-zisă a serviciilor de salubrizare, precum și administrarea și exploatarea sistemelor publice necesare în vederea realizării acestora.

In procesul delegării, Consiliul Local al Municipiului Bacău păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, precum și dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, calitatea serviciilor prestate, modul de administrare, exploatare și conservare a sistemelor publice încredințate prin contractul de delegare.

în cazul în care, în urma analizei, entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune. In cazul în care, în urma analizei, entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică sau contract sectorial, după caz.

16. Matricea riscurilor

Pornind de la matricea preliminară de repartiție a riscurilor de proiect pevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în continuare vom prezenta matricea riscurilor pentru cele două variante de gestiune delegată : achiziție publică și concesiune.

MATRICEA RISCULUI PENTRU ACHZITIA PUBLICĂ

Nr.

Denumire risc

Descriere risc

Alocarea

crt.

Aut.contr. împărțită Prestator

Riscuri de operare

1.

Creșterea costului cu forța de muncă

Creșteri neprevăzute de costuri cu forța de muncă

X

2.

Costuri pentru prestarea serviciului mai mari

Depășirea costurilor de operare prognozate

X

3.

Risc de disponibilitate

Evenimente neprevăzute împiedică funcționarea serviciului

X

Riscuri legate de cerere și venituri

4.

înrăutățirea condițiilor economice locale

Crize economice neprevăzute, la nivel economic internațional

X

5.

înrăutățirea condițiilor economice generale

Crize economice neprevăzute, la nivel economic în economia locală

X

6.

Inflația

Inflația este mai mare decât cea prognozată

X

Riscuri legislative și politice

7.

Schimbări legislative generale

Modificări legislative care nu vizează direct acest serviciu dar care conduc la creșteri de prețuri

X

Schimbări legislative

Modificări legislative care

X

8.

specifice

vizează direct acest serviciu

9.

Schimbări politice

Schimbări la nivel politic care pot duce Ia întârzieri sau costuri suplimentare

X

Riscuri financiare

10.

Indisponibilitatea finanțării

Autoritatea publică nu este capabilă să asigure resursele financiare necesare în timp util

X

11.

Insolvabilitatea operatorului

Achizitorul devine insolvabil

X

12.

Finanțare suplimentară

Sunt necesare finanțări suplimentare pentru costuri neprevăzute

X

13.

Modificări ale dobânzilor bancare

Variația dobânzilor poate schimba costurile finanțării

X

14.

Evoluții neprognozate ale cursului de schimb

Cursul de schimb poate schimba costul finanțării

X

15.

Modificări de taxe și impozite

Rezultatul net este influențat de regimul fiscal

X

Riscuri naturale

16.

Forța majoră

Evenimente de forță majoră, așa cum sunt definite în contract, împiedică sau amână efectuarea contractului

X

17.

Alte riscuri naturale

Alte fenomene, evenimnete, necuprinse în clauze de forță majoră, care împiedică executarea contractului

X

Alte riscuri

18.

Riscul privind protecția mediului

Creșterea costurilor datorată unor măsuri de protecție a mediului neprevăzute inițial

X

19.

Furt sau distrugere

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje

X

20.

Accidente de muncă

Accidente de muncă în desfășurarea activității

X

21.

Probleme de personal

Litigii de muncă

X

22.

Probleme de personal

Fluctuații de personal

X

23.

Lucrări efectuate necorespunzător

Lucrări neefectuate, efectuate incomplet sau necorespunzător calitativ se vor remedia pe cheltuiala operatorului

X

MATRICEA RISCULUI PENTRU CONCESIUNE

Nr. ort.

Denumire risc

Descriere risc

Alocarea

Aut.contr. împărțită Prestator

Riscul de operare

1.

Creșterea costului cu forța de muncă

Creșteri neprevăzute de costuri cu forța de muncă

X

2.

Costuri pentru prestarea serviciului mai mari

Depășirea costurilor de operare prognozate

X

3.

Risc de disponibilitate

Evenimente neprevăzute împiedică funcționarea serviciului

X

Riscuri legate de cerere și venituri

4.

înrăutățirea condițiilor economice locale

Crize economice neprevăzute, la nivel economic internațional

X

5.

înrăutățirea condițiilor economice generale

Crize economice neprevăzute, la nivel economic în economia locală

X

6.

Inflația

Inflația este mai mare decât cea prognozată

X

Riscuri legislative și politice

7.

Schimbări legislative generale

Modificări legislative care nu vizează direct acest serviciu dar care conduc la creșteri de prețuri

X

8.

Schimbări legislative specifice

Modificări legislative care vizează direct acest serviciu

X

9.

Schimbări politice

Schimbări la nivel politic care pot duce la întârzieri sau costuri suplimentare

X

Riscuri financiare

10.

Indisponibilitatea finanțării

Autoritatea publică nu este capabilă să asigure resursele financiare necesare în timp util

X

11.

Insolvabilitatea operatorului

Concesionarul devine insolvabil

X

12.

Finanțare suplimentară

Sunt necesare finanțări suplimentare pentru costuri neprevăzute

X

13.

Modificări ale dobânzilor bancare

Variația dobânzilor poate schimba costurile finanțării

X

14.

Evoluții neprognozate ale cursului de schimb

Cursul de schimb poate schimba costul finanțării

X

15.

Modificări de taxe și impozite

Rezultatul net este influențat de regimul fiscal

X

Riscuri naturale

16.

Forța majoră

Evenimente de forță majoră, așa cum sunt definite în contract, împiedică sau

X

amână efectuarea contractului

17.

Alte riscuri naturale

Alte fenomene, evenimnete, necuprinse în clauze de forță majoră, care împiedică executarea contractului

X

Alte riscuri

18.

Riscul privind protecția mediului

Creșterea costurilor datorată unor măsuri de protecție a mediului neprevăzute inițial

X

19.

Furt sau distrugere

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje

X

20.

Accidente de muncă

Accidente de muncă în desfășurarea activității

X

21.

Probleme de personal

Litigii de muncă

X

22.

Probleme de personal

Fluctuații de personal

X

23.

Lucrări efectuate necorespunzător

Lucrări neefectuate, efectuate incomplet sau necorespunzător calitativ se vor remedia pe cheltuiala operatorului

X

16.1 Cuantificarea riscurilor

Riscurile identificate și care pot afecta substanțial serviciul ce urmează a fi atribuit pot fi cuantificate pornind de la estimarea valorii impactului, probabilitatea de producere și alocările procentuale a acestor riscuri.

Evaluarea riscurilor s-a făcut pentru cele mai importante riscuri, denumite riscuri-cheie, care pot afecta substanțial prestarea serviciului.

Varianta I Achiziția publică

Nr. ort.

Denumirea riscului

Valoarea impactului

(%)

Probab. producerii riscului (%)

Procentaj de risc (%)

Alocare la prestator

(%)

Alocare la achizitor (%)

1.

Depășirea costurilor generale

20

25

5

100

0

2.

Lucrări efectuate necorspunzător

10

5

0,5

100

0

3.

Condiții economice generale

1,75

10

0,175

50

50

4.

Schimbări legislative

0,5

10

0,05

50

50

5.

Indisponiblitatea finanțării

20

20

4

0

100

6.

Finanțare suplimentară

10

20

2

0

100

7.

Modificări ale dobânzilor bancare

10

15

1,5

0

100

8.

Forța majoră

0,5

10

0,05

50

50

Procentaj mediu %

43.75 %

56,25 %

Varianta a II-a Concesiune

Nr. crt.

Denumirea riscului

Valoarea impactului

(%)

Probab. producerii riscului

(%)

Procentaj de risc (%)

Alocare la prestator

(%)

Alocare la achizitor

(%)

1.

Depășirea costurilor generale

20

25

5

100

0

2.

Lucrări efectuate necorspunzător

10

5

0,5

100

0

3.

Condiții economice generale

1,75

10

0,175

100

0

4.

Schimbări legislative

0,5

10

0,05

50

50

5.

Indisponiblitatea finanțării

20

20

4

100

0

6.

Finanțare suplimentară

10

20

2

100

0

7.

Modificări ale dobânzilor bancare

10

15

1,5

100

0

8.

Forța majoră

0,5

10

0,05

85

15

Procentaj mediu

%

91.88%

8,12%

17. Motivarea deciziei
 • 17.1 Distribuirea riscurilor

Comparând procentajul mediu al riscurilor, se poate observa că în varianta de atribuire a contractului de prestări servicii prin achiziție publică alocarea riscurilor către autoritatea contractantă este de 56,25 %, în timp ce în cazul concesiunii acest procent este de 8,12%.

Una dintre caracteristicile concesiunii, ca modalitate de realizare a unei investiții, spre deosebire de achizițiile publice, o reprezintă transferul în întregime al riscurilor de exploatare de la autoritatea contractantă-concedent, la concesionar. Astfel avantajul alegerii concesiunii îl constituie, în afară de evitarea dificultăților generate de identificarea unor sume de finanțare și neasumarea de către autoritatea contractantă a unor riscuri ulterioare ale relizării investițiie și prestării serviciului.

în cazul contractelor de concesiune de servicii, în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată pentru care plătește acestuia din urmă o redevență.

Față de cele prezentate anterior varianta prin care Serviciul este prevăzut a se realiza prin atribuirea unui contract de concesiune de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care serviciul este prevăzut a se realiza prin atribuirea unui contract de achiziție publică.

 • 17.2 Motive de ordin economico - financiar

Prin concesionarea anumitor activități din cadrul serviciilor publice de salubrizare se urmărește realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune și menținerea unui echilibru permanent între riscurile și beneficiile asumate prin contract. De asemenea se urmărește ca structura și nivelul tarifelor practicate să reflecte costul efectiv al prestației.

Actualizarea tarifelor se va realiza în funcție de indicele prețurilor de consum pe ramură, iar modificarea tarifelor se va realiza în situații de schimbare semnificativă a echilibrului contractual și va fi aprobată de către consiliul local.

Propunerea privind delegarea gestiunii este motivată și de următorii factori care ar implica cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local:

necesitatea obținerii licenței pentru efectuarea serviciilor de salubrizare;

- angajarea de personal suplimentar pentru realizarea serviciilor concesionate și pregătirea acestuia.

 • 17.3 Motive de ordin social și de mediu

Primăria Municipiului Bacău monitorizează modul de constituire al tarifelor si modificările acestora prin aprobarea lor de către consiliul local. în vederea protecției utilizatorilor privind creșterile nejustificate ale tarifelor, Primăria Municipiului Bacău obligă operatorul de a păstra, pentru primul an de contract, tarifele cuprinse in oferta financiara depusă. Schimbarea structurii si nivelului tarifelor practicate pentru anii următori se va face în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 109/2007 si de legislația in vigoare. Ajustarea prețului contractului se va putea face la începutul fiecărui an contractual, cu parametrul de ajustare "indicele prețurilor de consum pe ramură” comunicat de Institutul Național de Statistică, cu avizul Consiliului Local.

Operatorul are obligația efectuării serviciilor de salubritate la un nivel superior calitativ și cantitativ, fără a fi afectați factorii de mediu.

18. Concluzii

Rezultatele Studiului de fundamentare a deciziei de concesiune a unor activități din cadrul serviciului de salubrizare în Municipiul Bacău justifică necesitatea și oportunitatea concesiunii și demonstrează faptul că:

serviciul este realizabil;

serviciul răspunde cerințelor și politicilor autorității publice locale;

alternativa de a concesiona acest serviciu este cea mai avantajoasă, deoarece obligațiile privind finanțarea și realizarea investițiilor intră în sarcina concesionarului, autoritatea încasând redevența anuală.

Contractul de delegare a serviciului de salubrizare se va atribui prin concesiune unui operator autorizat/licențiat.

Durata contractului de delegare este de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire în condițiile legii.

Nivelul redevenței poate fi stabilit ca procent din veniturile încasate de operator pentru prestarea serviciului public de salubrizare sau ca sumă fixă, care anual se va indexa cu nivelul indicatorului ratei inflației pentru prestări servicii.

Nivelul minim al redevenței

Nivelul redevenței poate fi stabilit ca procent din veniturile încasate de operator pentru prestarea serviciului public de salubrizare sau ca sumă fixă, care anual se va indexa cu nivelul indicatorului ratei inflației pentru prestări servicii.

Nivelul minim al redevenței pe care îl propunem să fie plătit de către operatorul care va câștiga licitația este de minim 3 % din valoarea facturilor.

Redevența va fi plătită de către operator anual sau semestrial și va constitui un element de venit la bugetul local.

Neplata redevenței sau plata cu întârziere va duce la calculul unei penalități de 0,1% pe zi din suma datorată.

Durata concesiunii

Propunem concesionarea serviciilor publice de salubrizare pe o perioada de 5 (cinci) ani, începând cu data semnării contractului de concesiune.

Estimarea valorii contractului de concesiune.

Estimarea valorii contractului de concesiune se va face în baza art. 12 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și este cifra totală de afaceri a concesionarului generată pe durata contractului, fără TVA, în schimbul lucrărilor și serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum și pentru bunurile accesorii acestor lucrări și

servicii.

Potrivit art. 21 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, A.N.R.S.C. colaborează cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice la elaborarea documentelor standard, formularelor și contractelor-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, care se aprobă prin ordin comun al președintelui A.N.A.P. și al președintelui A.N.R.S.C. Până la momentul elaborării prezentului studiu, nu am identificat documente, formulare sau contracte de delegare a gestiunii emise de autoritățile de reglementare menționate anterior. în acest context, Primăria Municipiului Bacău va desfășura procesul de elaborare a documentației necesare în vederea delegării gestiunii serviciilor de utilitate publică prin raportare la legislația aplicabilă și practica existentă în acest domeniu.

Capacitatea de a menține un nivel bun al calității Serviciului pe toată perioada contractuală depinde foarte mult de existența resurselor financiare necesare suplimentării și modernizării infrastructurii existente, precum Și de stabilirea unui set de indicatori de performanță relevanți Și monitorizarea îndeplinirii acestora. In acest sens, este recomandat ca indicatorii de performanță incluși în Regulamentul Serviciului să fie stabiliți având în vedere situația actuală și cele mai bune practici în domeniu, și actualizați periodic conform dezvoltărilor ulterioare. De asemenea, este recomandabil ca în contractul de delegare să fie incluse clauze specifice privind investițiile necesare și mecanismul de finanțare al acestora.

ROMÂNIA

ANEXA 2

LA HOTĂRÂREA NR. 300 DIN 31.08.2018


JUDEȚUL BACĂU

CONSÎLIUL LOCAL BACĂU

Regulamentul unor activități din cadrul serviciului de salubrizare

din Municipiul Bacău


1      Dispoziții generale

1.1    Domeniul de aplicare

Art. 1

 • (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului public de salubrizare al Municipiului Bacău, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat și organizat la nivelul Municipiului Bacău pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrative-teritoriale Municipiul Bacău.

 • (2) Prezentul regulament-cadru stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

 • (3)  Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul Muncipiului Bacău, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.

 • (5) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliul Local al Municipiului Bacău poate aproba și alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

Art. 2

Prezentul regulament-cadru se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a)  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • b) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • c)  colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare;

Art. 3

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • a)  protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c)  conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d)  asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) finanțarea cheltuielilor de salubrizare prestate se asigura de către municipiul Bacau si se va

face in limita alocărilor bugetare aprobate.

 • f)  securitatea serviciului;

 • g)  dezvoltarea durabilă.

Art. 4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament-cadru se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. biodeșeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

 • 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

 • 4.4. colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.5. colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.6. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 4.7. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

 • 4.8. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.9. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

 • 4.10. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

 • 4.11. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

 • 4.12. deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.13. deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;

 • 4.14. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;

 • 4.15. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

 • 4.16. deșeuri municipale - deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat;

 • 4.17. deșeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.18. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

 • 4.19. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.20. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabilc colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

 • 4.21. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.22. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

 • 4.23. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide

provenite din atmosferă;

 • 4.24. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 4.25. deținător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.26. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

 • 4.27. dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • 4.28. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.29. gestionarea deșeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.30. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

 • 4.31. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 4.32. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.33. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • 4.34. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.35. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

 • 4.36. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

 • 4.37. producător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.38. reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.39. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

 • 4.40. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 4.41. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 4.42. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

 • 4.43. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 4.44. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

 • 4.45. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

 • 4.46. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.47. tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

 • 4.48. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 4.49. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

 • 4.50. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.51. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

Art. 5

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a Municipiului Bacău, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a.  baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;

 • b.  magazie materiale, etc.

Art. 6

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță din prezentul Regulament al serviciului, aprobați de Consiliul Local al Municipiului Bacău.

1.2    Accesul la serviciul de salubrizare

Art. 7

 • (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Municipiului Bacău au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritatea administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

1.3    Documentația tehnică

Art. 8

 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament-cadru privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

Art. 9

 • (1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b)  situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor, daca este cazul;

 • f)  documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • i)  documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor, după caz, cu:

 • 1.  procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2.  procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere în funcțiune;

 • 5.  lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

 • 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • 7.  documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

 • j)  schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/fumizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l)  normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • r)  documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • t)  bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu (dacă este solicitat).

 • (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

Art. 10

 • (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. In cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) în timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

Art. 11

 • (1) Autoritatea administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin.

 • (1) , organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

 • (2) La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

A

1.4 îndatoririle personalului operativ

Art. 12

 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:

 • a)  gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b)  gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c)  gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

Art. 13

 • (1) în timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

 • (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

 • a)  protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c)  menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e)  continuitatea serviciului.

2 Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare

*

2.1 Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Art. 14

 • (1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) In vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local al Municipiului Bacău va stabili intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

 • (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/ în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.

 • (5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • (6) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fî precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

 • (7) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

 • (8) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • (9) Autoritățile administrației publice locale, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/ trotuare.

Art. 15

 • (1) Maturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza maturatul mecanic.

 • (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (3) întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

 • (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • (7) Deșeurile reziduale stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

Art. 16

 • (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

Art. 17

 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau ia autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

 • (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorul de salubrizare va întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz, despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

Art. 18

 • (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului Bacău sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

 • (2) în cazul în care din considerente tehnico-cconomice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) în toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale.

2.2 Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art. 19

 • (1) Operatorul care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

 • (2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu autoritățile administrației publice locale, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c)  de prevenire și combatere a poleiului.

Art. 20

Autoritatea administrației publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a)  stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b)  organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

Art. 21

La nivelul Municipiului Bacău se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

 • a)  centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b)  centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii;

 • c)  lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d)  lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e)  lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

 • f)  lista mijloacelor de comunicare;

 • g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i)  lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

 • j)  lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

 • k)  dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

Art. 22

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

Art. 23

 • (1) îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

 • (2) îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (4) în funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

Art. 24

 • (1) în cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (2) în cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

 • (3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul Municipiului Bacău.

 • (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

Art. 25

 • (1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă".

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) în cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • c)  data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • d)  străzile pe care s-a acționat;

 • e)  activitatea prestată;

 • f)  forța de muncă utilizată;

 • g)  utilajele/echipele care au acționat;

 • h)  materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i)  temperatura exterioară;

 • j)  condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l)  semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

 • (4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.

Art’ 26

 • (1) Autoritățile administrației publice locale trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a)  să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b)  suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

 • c)  dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru Municipiul Bacău, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

 • d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.

(5 ) încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trebuie să

se realizeze în maximum 24 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

 • (6) Consiliul Local al Municipiului Bacău poate stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

 • (7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

Art. 27 Autoritățile administrației publice locale ale vor lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul localitații/localităților, pe toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț.

Art. 28

(1) împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

 • (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

 • (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Art. 29

Autoritățile administrației publice locale sau operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

2.3 Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare

Art. 30

Consiliul Local al Municipiului Bacău este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

Art. 31

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

Art. 32 ’

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

Art. 33

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

Art. 34

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

Art. 35

Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

Art. 36

 • (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (2) în cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

 • 3 Drepturi și obligații

3.1 Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

Art. 37

 • (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a producătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să înființeze sistemele de colectare separată și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

 • (3) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri care se depun în recipientele de colectare deșeuri stradale.

Art. 38

Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a)   hotărârii de dare în administrare a serviciului;

 • b)  regulamentului serviciului de salubrizare;

 • c)   contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

Art. 39 Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) Sa ii fie asigurate toate resursele bugetare pentru acoperirea costului operațiunilor de salubrizare. Finanțarea cheltuielilor se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru, confirmate;

 • b) Finatarea cheltuielilor corespunzătoare serviciului de salubrizare se suportă de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de Consiliul Local al Municipiului Bacău.

 • c) să solicite resursele bugetare necesare în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea resurselor bugetare aprobate în situațiile de schimbare semnificativă a costurilor;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toate locațiile din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare;

Art. 40

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a)      să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte;

 • b)      să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor prezentului regulament-cadru, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c)      să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d)       să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e)      să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • f)       să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • g)      să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • h)       să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale Municipiul Bacău pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • i)       să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • j)      să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • k)       să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

 • l)       să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

 • m)      să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

 • n)      să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

 • o)       să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

 • p)       să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare.

3.2 Drepturile și obligațiile utilizatorilor
 • (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ai serviciului de salubrizare.

 • (2)  Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor, conform legislației în vigoare.

Art. 42

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a)       să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului/contractului-cadru de prestare;

 • b)       să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c)       să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d)      să se asocieze în organizații neguvemamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e)      să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f)       să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvemamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g)      să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

 • h)      să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i)       să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • j)        utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

Art. 43

Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a)      să respecte prevederile prezentului regulament-cadru și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b)      să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administrației publice locale în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract;

 • c)       să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;

 • d)      să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • e)      să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • f)       să execute operațiunea de deversare/abandonare a deșeurilor în recipientele de colectare deșeuri stradale în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • g)      să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • h)      să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

 • i)       să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

 • j)       să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

 • k)      să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

 • l)       să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • m)      să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

 • n)       să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

4       Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

Art. 44

 • (1)  Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini, sau pe bază de comandă transmisă de către Autoritatea Contractantă.

 • (2)  Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

 • (3)  Reprezentantul autorității administrației publice locale va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (4)  Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale va constata deficientele.

5       Indicatori de performanță și de evaluare a serviciului de

salubrizare

Art. 45

 • (1)  Consiliul local al Municipiului Bacău stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și sancțiunile aplicate operatorului în caz de nerealizare.

 • (2)  Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini,

precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, după caz.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operator, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (4)   Autoritățile administrației publice locale aplică sancțiuni operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art. 46

 • (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a)      continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b)       atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale este responsabila;

 • c)       prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d)       adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e)       excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f)       respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g)      implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Art. 47

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a)      măsurarea, si asigurarea finanțării contravalorii serviciilor efectuate;

 • b)       îndeplinirea prevederilor cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • c)       menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • d)       soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • e)       prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • f)       prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

Art. 48

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a)       gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini;

 • b)       înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor;

 • c)       înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Art. 49

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a)      modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b)      modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c)       calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți actele de gestiune a serviciului;

 • d)      modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e)       modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f)       respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.


Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 50

Primarul Municipiului Bacău și/sau împuternicirii acestuia vor monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 51

Nerespectarea de către Operator a prevederilor art. 40 din prezentul Regulament constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Art. 52

Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 43 din prezentul Regulament constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Art. 53 Cuantumul amenzilor specificate la art. 51 și 52 va fi stabilit și aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 54

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor specificate în prezentul Regulament se va face de către persoanele împuternicite din cadrul autorităților administrației publice locale.

Art. 55

Contravențiilor prevăzute la art. 51 și 52 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 56 Prevederile prezentului regulament-cadru vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă.

Art. 57 Anexa 1 este parte integrantă din acest Regulament.

Anexa 1 Indicatori de performanță

Nr.

crt

Indicatori de performanță

Trimestre

I

li

II

III

IV

Total an

1

Indicatori de performanță generali

1.1

gestiunea serviciilor de salubrizare

a)

Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activităților prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități

85 %

85%

85%

85%

85%

1.2

Măsurarea și gestiunea cantității activităților prestate

a)

numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

85%

85%

85%

85 %

85%

b)

ponderea din numărul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit justificate

10 %

10%

10%

10%

10%

c)

procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

90%

90%

90%

90%

90%

d)

numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

max.

15%

max.

15%

max.

15%

max.

15%

max.

15%

e)

numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

max. 15%

max.

15%

max.

15%

max. 15%

max. 15%

f)

Deficientele constatate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației, pe activități

max.

10%

max.

10%

max.

10%

max.

10%

max.

10%

g)

numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

90%

90%

90%

90%

90%

h)

ponderea din numărul de reclamații de la pct. g) care s-au dovedit justificate

10%

10%

10%

10%

10 %

i)

procentul de solicitări de la lit. h) care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice

90 %

90%

90%

90 %

90%

2

Indicatori de performanță garantați

2.1

Indicatori de performanță garantați prin licența de prestare a serviciului

a)

numărul de sesizări scrise din partea ANRSC privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență

max. 3

max. 3

max. 3

max. 3

max. 3

b)

numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

max. 3

max. 3

max. 3

max. 3

max. 3

2.2

Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage sancțiuni.

a)

numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

10

10

10

10

10

b)

valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

2%

2%

2%

2%

2%

c)

numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, per activitate

3

3

3

3

3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA3

LA HOTĂRÂREA NR. 300 DIN 31.08.2018


REGULAMENTUL ACTIVITĂȚII DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE


/      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL7MUNICIPIULUI BACĂU NICOLA# OVIDIU POPOVICI

Consilier superior Isabela PINTILIE


Dispoziții generale

1.1 Domeniul de aplicare

Art. 1

 • (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului public de salubrizare al Municipiului Bacău, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat și organizat la nivelul Municipiului Bacău pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrative-teritoriale Municipiul Bacău.

 • (2) Prezentul regulament-cadru stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea activităților de dezinsecție.dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

 • (3)  Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Operatorii care desfășoară activitățile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul Muncipiului Bacău, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.

 • (5) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliul Local al Municipiului Bacău poate aproba și alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

Art. 2

Prezentul regulament-cadru se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) dezinsecție, dezinfecție și deratizare

Art. 3

Modul de organizare și funcționare a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, parte componentă a serviciului de salubrizare, trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d)  asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e)  tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f)  securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

Art. 4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament-cadru se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. biodeșeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

 • 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

 • 4.4. colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.5. colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.6. curățarea zăpezii/ gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 4.7. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

 • 4.8. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.9. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

 • 4.10. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

 • 4.11. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

 • 4.12. deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.13. deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;

 • 4.14. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;

 • 4.15. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvemuluinr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

 • 4.16. deșeuri municipale - deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat;

 • 4.17. deșeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.18. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

 • 4.19. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.20. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

 • 4.21. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.22. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

 • 4.23. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.24. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 4.25. deținător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.26. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

 • 4.27. dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • 4.28. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.29. gestionarea deșeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.30. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

 • 4.31. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 4.32. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.33. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • 4.34. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.35. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

 • 4.36. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

 • 4.37. producător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.38. reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.39. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

 • 4.40. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 4.41. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 4.42. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

 • 4.43. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu~se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 4.44. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

 • 4.45. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă șide agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării

prafului;

 • 4.46. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.47. tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

 • 4.48. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 4.49. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

 • 4.50. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.51. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

Art. 5

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a Municipiului Bacău, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare.

Art. 6

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță din prezentul Regulament al serviciului și din contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de Consiliul Local al Municipiului Bacău.

1.2    Accesul la serviciul de salubrizare

Art. 7

 • (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Municipiului Bacău au garantat dreptul de a beneficia de activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul acestui serviciu.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul activităților dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritatea administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

1.3    Documentația tehnică

Art. 8

 • (1) Prezentul regulament - cadru stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, parte componentă a serviciului de salubrizare.

cO

 • (2) Regulamentul - cadru stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament-cadru privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

Art. 9

 • (1) Operatorul va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a)  actele de dare in administrare in baza cărui de realizează gestiunea serviciului;

 • b)   situația terenurilor din aria de deservire;

 • c)  planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d)  planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e)   cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f)   documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • g)  proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • h)  documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

 • 1.  procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2.  procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • 3.  procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere în funcțiune;

 • 5.  lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

 • 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • 7.  documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

 • i)   schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • j)   instrucțiunile producătorilor/ furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • k)  normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • l)   planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • m)  regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • n)  avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

 • o)  inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

 • p)  instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • q)  documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • r)   registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • s)  bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu (dacă este cazul).

 • (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra

conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

Art. 10

 • (1) Autoritatea administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorul care gestioneza serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

 • (2) La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea dc către acesta a vreunui document original sau copie.

1.4    îndatoririle personalului operativ

Art. 11

 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:

 • a)  gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b)  gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c)  gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

Art. 12

 • (1) în timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

 • (2) Prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

 • a)  protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c)  menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e)  continuitatea serviciului.

2 Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare

2.1 Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

Art. 13

Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de proprietari/ locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor și rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile și/ sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art. 16 și 17.

Art. 14

 • (1) în vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție și deratizare, operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul Municipiului Bacău întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

 • a) tipul de vectori supuși tratamentului;

 • b) perioadele de execuție;

 • c)  obiectivele la care se aplică tratamentele.

 • (2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

 • (3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

 • a)  spațiile deschise din domeniul public și privat al localității;

 • b)  spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice;

 • c)  căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

 • (4) Toate persoanele fizice și juridice din unitatea administrativ-teritorială a Municipiului Bacău au obligația să asigure/ sa nu împiedice, în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune.

 • (5) Costul operațiunilor de dezinsecție, dezifentie și deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în baza documentelor de lucru, si in limita alocărilor bugetare aprobate.

 • (6) Finanțarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru, confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective.

 • (7) Finatarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune se suportă de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Art. 15

 • (1) Dezinsecția se efectuează în:

 • a) clădiri ale unităților sanitare aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • b)  clădiri ale instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât unitățile sanitare;

 • c)  spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

 • d)  spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, in cazul puverizarii aeriene;

 • e) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică și alte asemenea;

 • f)  subsoluri umede sau inundate pentru imobilele aflate in proprietatea municipiului Bacau;

 • g) depozite de deșeuri municipale, stații de compostare a deșeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

 • h) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (2) Dezinfecția se efectuează în:

 • a) depozitele de deșeuri municipale, stații de compostare deșeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/ eliminare a deșeurilor;

 • b) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere, după caz;

 • c)  clădiri aflate in proprietatea municipiului Bacau;

 • d) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție;

 • b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție;

 • c)  sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/ sau nelocuite.

Art. 16.

Din punct de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută:

 • a)  în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, inclusiv cămine și canale aferente rețelelor edilitare;

 • b) minimum 2 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor aflate in proprietatea municipiului Bacau.

Art. 17

Din punct de vedere al frecvenței, deratizarea se execută:

 • a) pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 2 tratamente pe an;

 • b) unde sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/ sau nelocuite.

Art. 18

Dezinfecția se efectuează ori de cate ori este necesar pentru spatiile prevăzute la art. 15 alin.

 • 2, si când sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/ sau nelocuite.

Art. 19

Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Art. 20

 • (1)     Persoanele fizice sau juridice deținătoare dc spații construite, indiferent de destinație, curți și/ sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea.

 • (2)    Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se prestează numai de către operatori licențiat! de A.N.R.S.C. si/ sau care dețin toate avizele si aprobările prevăzute de actele normative aplicabile in materie.

 • (3)     Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție și/ sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

Art. 21 Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/ sau dezinsecție are următoarele obligații:

 • a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale și să aducă la cunoștința populației, prin mas s-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:

 • 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;

 • 2. perioada efectuării tratamentelor;

 • 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

 • 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări;

 • b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise și pe suprafețele pe care urmeaza sa se aplice tratamntele și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate;

 • c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare să informeze cu privire la substanțele utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord cu acesta, data și intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

 • d)  să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.

Art. 22

în cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale.

Art. 23

(1) în cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.

(2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient.

3 Drepturi și obligații

3.1 Drepturile și obligațiile operatorului Serviciului de salubrizare

Art. 24.

Drepturile și obligațiile operatorului activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare,

parte comonentă a serviciului de salubrizare, se constituie, după caz, ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) hotărârii de dare în administrare a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare;

 • b) regulamentului aferent activităților de dezinsecie, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare;

 • c)  contractului de prestare a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

Art. 25

Operatoriul activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de

salubrizare are următoarele drepturi:

 • a) Sa ii fie asigurate toate resursele bugetare pentru acoperirea costului operațiunilor de dezinsecție, dezifentie și deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune. Finanțarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru, confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective.

 • b) Finatarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune se suportă de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de Consiliul Local al Municipiului Bacău.

 • c) să solicite resursele bugetare necesare în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea resurselor bugetare aprobate în situațiile de schimbare semnificativă a costurilor;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toate locațiile din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare;

Art. 26.

Operatorul activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de

salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor legale și cu respectarea prezentului regulament-cadru, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustifîcată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • g)  să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • i) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

să asigure desfășurarea corespunzătoare a operațiunilor de dezinsecție și deratizare conform programului unitar de acțiune aprobat de autoritatea administrației publice locale;

k) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

3.2 Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art. 27.

 • (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ai serviciului

de salubrizare.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor, conform legislației în vigoare.

Art. 28

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a)  să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, in condițiile legii;

 • b)  să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operator prin nerespectarea obligațiilor ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c)  să sesizeze autoritatea administrației publice locale și pe cea competenta cu privire la orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvemamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e)  să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f)  să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvemamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g)  să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare;

 • i)  să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • j)  utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

Art. 29

Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament;

cri

 • b)  să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administrației publice locale;

 • c)  să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău;

 • d) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • e) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • f)  să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Bacau;

 • g) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

 • h) să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

 • i)  să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

 • j)  să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • k)  să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri dejoacă pentru copii și în alte locuri publice.

4 Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

Art. 30

Pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare măsurarea cantității prestaților se face în funcție de doza și de rețeta utilizată pe unitatea de suprafață sau de volum.

5 Indicatori de performanță și de evaluare a serviciului de salubrizare

Art. 31

 • (1) Consiliul local al Municipiului Bacău stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare, inclusiv pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, se precizează în caietul de sarcini, precum și în hotărârea de dare în administrare a gestiunii serviciului de salubrizare, după caz.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operator, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/ obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

Art. 32

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operator pentru asigurarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b)  atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale este responsabila;

 • c)  prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d)  adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e)  excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f)  respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Art. 33

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a)  prestarea serviciului;

 • b) măsurarea și asigurarea finanțării contravalorii serviciilor efectuate;

 • c)  îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e)  soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f)  prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare;

Art. 34

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor hotărârii de dare in administrare;

 • b)  evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • c)  înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, asigurarea          finanțării

contravalorii serviciilor efectuate;

 • d) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Art. 35

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate;

 • c)  calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/ sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f)  respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

6 Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 36

Primarul Municipiului Bacău și/ sau împuterniciții acestuia vor monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 37

Nerespectarea de către Operator a prevederilor art. 26 din prezentul Regulament

constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Art. 38

Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 29 din prezentul Regulament constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Art. 39

Cuantumul amenzilor specificate la art. 37 și 38 va fi stabilit și aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 40

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor specificate în prezentul Regulament se va face de către persoanele împuternicite de către Primarul municipiului Bacau si de către polițiștii locali.

Art. 41

Contravențiilor prevăzute la art. 38 și 39 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2 /2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 42

Prevederile prezentului regulament-cadru vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă.

Art. 43

Anexa 1 este parte integrantă din acest Regulament.

Anexa 1 Indicatori de performanță

Nr. crt

indicatori de performanță

Trimestre

I

il

II

III

IV

Total

an

1

indicatori de performanță generali

1.1

gestiunea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

a)

Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activităților prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități

85 %

85%

85 %

85 %

85%

1.2

Măsurarea și gestiunea cantității activităților prestate

a)

numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

85 %

85%

85 %

85%

85%

b)

ponderea din numărul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit justificate

10 %

10%

10%

10%

10 %

c)

procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

90%

90%

90 %

90%

90%

d)

numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

max.

15%

max.

15%

max.

15%

max.

15%

max.

15%

e)

numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

max.

15%

max.

15%

max.

15%

max.

15%

max.

15%

f)

Deficiente constatate de autoritatea administrației publice locale, raportate la valoarea prestației, pe activități

max.

10%

max.

10%

max.

10%

max.

10%

max.

10%

g)

numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

90%

90%

90 %

90%

90 %

h)

ponderea din numărul de reclamații de la pct. g) care s-au dovedit justificate

10 %

10%

10%

10%

10%

i)

procentul de solicitări de la lit. h) care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice

90%

90%

90 %

90 %

90%

2

Indicatori de performanță garantați

2.1

Indicatori de performanță garantați prin licența de prestare a serviciului

a)

numărul de sesizări scrise din partea ANRSC privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență

max. 3

max. 3

max. 3

max. 3

max. 3

b)

numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

max. 3

max. 3

max. 3

max. 3

max. 3

2.2

Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage sancțiuni.

a)

numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

10

10

10

10

10

b)

valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

2%

2%

2%

2%

2%

c)

numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, pe activități

3

3

3

3

3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

ANEXA 4

LA HOTĂRÂREA NR. 300 DIN 31.08.2018


CONSILIUL LOCAL BACĂU

Caietul de sarcini al unor activități din cadrul serviciului de salubrizare din Municipiul Bacău


PRESEDIN

CIQC0bfe


CONTRASEMNEAZĂ

L MUNICIPIULUI BACĂU AE - OVIDIU POPOVICI
1 Obiectul caietului de sarcini

Art. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, respectiv măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficieța și siguranță.

Art. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activităților din cadrul serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice, curățat și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public, și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de salubrizare și care sunt în vigoare.

Art. 5

Informațiile necesare definirii parametrilor tehnici ai serviciului de salubrizare sunt cuprinși in anexele 1-11 si se face conform prevederilor Ordinului nr. 111/ 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

Art. 6

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

2 Cerințe organizatorice minimale

Art. 7

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b)  exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea echipamentelor/utilajelor/instalației și specificul locului de muncă;

 • c)  respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • f)  prestarea serviciului de salubrizare pe raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri stradale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului din zonele de operare;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • i)  realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • j)   evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • k)  ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • l)  personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • m) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • n) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • o)  alte condiții specifice stabilite prin contract.

Art. 8

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.

Art. 9

Operatorul va obține și menține valabile pe toată perioada prestării activității:

 • a) licență clasa 2 pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pet imp de polei sau îngheț, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

 • b)  orice alte premise, licențe, aprobări sau autorizații, necesare derulării activității. Art. 10

Operatorul va monitoriza și respecta cerințele stabilite în autorizații/licențe, precum și măsurile impuse de autoritățile competente.

Art. 11

Operatorul va fi responsabil pentru personalul propriu angajat și pentru desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

Art. 12

Angajați! operatorului trebuie să dețină calificări relevante, să fie instruiri în mod corespunzător și să fie calificați pentru sarcinile pe care le desfășoară.

Art. 13

Operatorul va efectua periodic instructaje, conform prevederilor legale în vigoare, astfel încât personalul acestuia să fie informat activ cu privire la aspectele operaționale, de sănătate și securitate în muncă, precum și de protecție a mediului.

în timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să solicite sau să primească compensații sau gratificații din partea cetățenilor în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

Art. 15

Operatorul va informa operativ Municipiul Bacău cu privire la orice problemă care afectează prestarea serviciului. Informarea va fi realizată în scris și va include propuneri de remediere a situațiilor survenite. Măsurile de remediere a unor astfel de situații vor fi stabilite de comun acord de Operator și Beneficiar, Operatorul avand responsabilitatea implementării acțiunilor de remediere stabilite.

Art. 16

Investițiile necesare asigurării continuității și modernizării serviciului vor fi identificate de către Operator, care va elabora și propune spre aprobarea Beneficiarului un plan anual de investiții, care va include și o prioritizare a realizării acestora, determinata pe baza unui referat de specialitate.

3 Serviciul de salubrizare

3.1 Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Art. 17

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

Art. 18

Căile de circulație pe care se execută operația de măturare sunt cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 19

Căile de circulație pe care se execută operațiile de spălare, stropire și răzuire a rigolei sunt cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 20

Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 21 Activitatea de măturat, stropire și întreținere a căilor publice se desfășoară în scopul aducerii și menținerii domeniului public în stare salubră. Această activitate presupune următorul ciclu de operații:

 • a) măturat manual

 • b) măturat mecanizat

 • c)  colectare, încărcare, transport și eliminare deșeurilor stradale

 • d)  spălat carosabil și trotuare

 • e) curățare rigole

 • f)  stropire carosabil și trotuare

 • g) întreținere curățenie pe căile publice

Art. 22 ’

Frecventa de lucru pentru operațiunile menționate anterior va fi stabilită de Beneficiar și Operator prin programe de lucrări.

Art. 23

Operațiunea de măturat se realizează pe întreaga suprafață a domeniului public specificat în anexa nr. 1, în perioada 1 martie - 15 noiembrie. Perioada specificată anterior poate fi modificată în funcție de condițiile meteorologice. Această modificare se realizează pe baza solicitării transmise de Autoritatea Contractantă, în condițiile în care temperaturile exterioare sunt peste 5°C pentru 3 zile consecutive

Art. 24

Măturatul manual se va realiza pe trotuare, în piețe, locuri de parcare și alte zone ale domeniului public în care din punct de vedere tehnic nu se poate realiza măturatul mecanizat.

Art. 25

Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, conform frecvențelor stabilite prin programele de lucrări, cu excepția perioadelor în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub limita de îngheț.

Art. 26

Măturatul se realizează pe o lățime de minimum 2 m de la bordură sau de la rigola centrală, operația fiind precedată de stopirea cu apă a carosabilului și/sau trotuarelor, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale. în condiții de temperatură sub limita de îngheț nu se va realiza stropirea căilor publice.

Art. 27

Deșeurile ce vor fi colectate de Operator ca urmare a realizării activității de salubrizare constau în: deșeuri rezultate în urma golirii coșurilor destinate colectării deșeurilor stradale amplasate pe domeniul public, deșeuri rezultate în urma operațiunilor de măturat, deșeuri generate în urma răzuirii rigolelor, obiecte abandonate pe domeniul public.

Art. 28

La solicitarea Beneficiarului, Operatorul va realiza colectări ocazionale de deșeuri stradale generate în urma organizării unor evenimente la nivelul unității administrative teritoriale (ex. festivaluri, târguri, etc).

Art. 29

Numărul total de coșuri destinate colectării deșeurilor stradale, amplasate pe domeniul public din zona de operare, este de 1.546 bucăți.

Art. 30

Transportul deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității de salubrizare se va realiza cu mijloace auto adecvate, astfel încât să se evite împrăștierea acestora. Eliminarea acestora se va realiza prin depozitare controlată la depozitul ecologic realizat în cadrul sistemului de management integrat deșeuri la nivelul județului Bacău.

Art. 31

Este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor stradale colectate direct pe sol.

Art. 32

Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă cât și pe trotuare, după finalizarea operațiunilor de măturat și curățat rigole.

Art. 33

Spălarea căilor publice se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, pe toată durata anului, în cazul în care temperatura exterioară este de minimum 7°C.

Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare, cu frecvența stabilită prin programul de lucrări. Frecvența de realizare a acestei operații este de minimum o data pe lună.

Art. 35

Curățatul rigolelor presupune îndepărtarea noroiului, nisipului, prafului sau a deșeurilor vegetale. Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

Art. 36

Stropitul căilor publice se realizează în perioada 1 aprilie-1 octombrie, perioadă ce poate fi adaptată în funcție de condițiile meteorologice. De asemenea, această activitate poate fi desfășurată pe bază de comandă transmisă de Autoritatea Contractantă dacă temperaturile exterioare sunt peste 15°C timp de 3 zile consecutive. Această operațiune presupune dispersarea de apă pe suprafața căilor publice în vederea evitării formării prafului și crearea unui climat favorabil îmbunătățirii gradului de confort.

Art. 37

Operațiunea de stropire se va realiza cu utilaje specializate, astfel încăt să se evite perturbarea circulației pietonale sau stropirea pietonilor, a vitrinelor ori a altor tipuri de clădiri.

Art. 38

Sunt interzise operațiile de spălare în anotimpul călduros, în intervalul orar 13.00 - 17.00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

Art. 39

Activitatea de întreținere a curățeniei constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafețele salubrizate.

Art. 40

întreținerea curățeniei căilor publice se realizează pe toată durata anului, conform planului lunar de lucrări, excepție făcând zilele în care suprafețele respective (carosabil și trotuare) sunt acoperite cu zăpadă.

Art. 41

Operatorul serviciului își va dimensiona și aloca resursele disponibile astfel încât suprafețele domeniului public specificate în anexele 1-3 să fie zilnic în stare de curățenie.

Art. 42

Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a)  continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b)  corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • c)  controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectareainstrucțiunilor/procedurilorintemedeprestareaactivității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f)  respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h)  asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i)  reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • j)  îndeplinirea indicatorilor de performanță a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • k)  asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

3.2 Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art. 43

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

Art. 44

Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 4

Art. 45

Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 46

Trecerile de pietoni și trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 47

Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a gurilor de scurgere sunt precizate în anexa nr. 7.

Art. 48

Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt date în anexa nr. 8.

Art. 49

Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din anexa nr. 9.

Art. 50

Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile în aria de operare sunt prezentate în anexa nr. 10.

Art. 51

Schema sistemului de canalizare cu poziționarea căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere este prezentată în anexa nr. 11.

Art. 52

Activitatea de curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț presupune efectuarea următorului ciclu de operații:

 • a) curățatul manual al zăpezii și gheții

 • b) curățatul mecanizat al zăpezii

 • c)  combaterea poleiului (împrăștiere material antiderapant)

 • d) încărcare (manuală/mecanizată), transport și depozitare zăpadă și gheață.

Art. 53

Această activitate se desfășoară în general în perioada 15 noiembrie-15 martie, în funcție de condițiile meteorologice, și pe bază de comandă a Autorității Contractante în cazul în care intervin condiții meteorologice nefavorabile în alte perioade decât cele specificate anterior

Art. 54

Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță pe timp de iarnă, Operatorul va elabora anual împreună cu Beneficiarul un program comun de acțiune C’program de pregătire și acțiune operativă”), înainte de 1 octombrie, care va cuprinde măsuri pregătitoare, de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire, de prevenire și combatere a poleiului.

Art. 55

Frecventa de realizare a operațiunilor de curățare, transport zăpadă și menținere în funcțiune a căilor de circulație publică pe timp de polei și îngheț va fi stabilită anual de Operator împreună cu Beneficiarul și va fi inclusă în programul de pregătire și acțiune operativă.

Art. 56

Măsurile din programul de pregătire și acțiune operativă vor fi puse în aplicare sub directa coordonare a Beneficiarului, prin Comandamentul de deszăpezire constituit în baza Dipoziției Primarului. Acest program va cuprinde algoritmul lucrărilor de deszăpezire și menținere în funcțiune a căilor de circulație publică pe timp de polei sau îngheț și va trebui aplicat în integralitate.

Art. 57

Vor fi executate cu prioritate lucrările de deszăpezire pe arterele care asigură transportul în comun, accesul la instituții publice, facilitarea activității operatorilor de servicii publice, etc.

Art. 58

Operatorul trebuie să fie pregătit de intervenție directă până cel târziu în data de 15 octombrie a fiecărui an.

Art. 59

Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru a interveni în termen de maximum 30 de minute de la începerea ninsorii, conform urgențelor stabilite în programul de pregătire și acțiune operativă.

Art. 60

Dacă situația din teren o impune, activitatea va fi organizată pe schimburi astfel încât să poată fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire.

Art. 61

Curățatul manual al zăpezii și gheții se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, și presupune strângerea depunerilor de zăpadă și/sau gheață în grămezi, la distanțe 10-15 m, astfel încât să nu fie afectată circulația auto sau pietonală.

Art. 62

Curățarea manual a zăpezii se execută pe trotuarele și căile de acces ale căror dimensiuni nu permit intervenția mecanizată, în zona stațiilor mijloacelor de transport în comun, a trecerilor de pietoni și a gurilor de scurgere.

Art. 63 în cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din zona stațiilor mijloacelor de transport în comun, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

Art. 64

Curățarea manuală a gheții se execută prin spargerea sau tăierea cu scule și dispozitive speciale, cu condiția ca prin operațiunile efectuate să nu se producă deteriorării ale zonelor curățate (ex. spargere pavaj).

Art. 65

Curățarea mecanizată a zăpezii se efectuează în special pe carosabil, începând de la axul drumului către bordura carosabilului, prin treceri succesive, până la îndepărtarea completă a stratului de zăpadă. Această operațiune se va realiza astfel încât arterele principale de circulație să fie practicabile în maximum 2 ore de la începerea intervenției. Durata unei intervenții pe toate străzile incluse în programul de pregătire și acțiune operativă nu va depăși 6 ore.

Art. 66

Activitățile de combatere a poleiului se realizează în scopul măririi coeficientului de aderență la drum și se realizează astfel:

 • a) cu soluție de clorura de calciu în stare solidă/lichidă.

 • b) cu amestec de sare și nisip (nisip sort 3-7 mm, sare sort 0-8 mm), proporția recomandată pentru amestec fiind de 1:2 - 1:3 si in cazuri excepționale 1:1

 • c)  sare tratată cu inhibitor de coroziune.

Art. 67

împrăștierea substanțelor menționate se va face cât mai uniform pe suprafețele tratate. în cazul avertizărilor de polei/ingheț aplicarea acestor substanțe se va face in maximum 3 ore de la avertizare.

Art. 68

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 1 noiembrie minimum 35% din cantitatea de materiale antiderapante ce va fi folosită în acȚiunile de combatere a poleiului. Stocul va fi completat astfel încât până la data de 31 decembrie să fie disponibil cel puțin 75% din cantitatea totală necesară.

Art. 69

Operatorul va asigura curățarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere în rețeaua de canalizare, astfel încât apa rezultată din topirea zăpezii să nu se acumuleze pe căile de circulație.

Art. 70

încărcatul și transportul zăpezii și gheții se va realiza cu vehicule adecvate, în maximum 12 ore de de terminarea activității de deszăpezire, până la asigurarea condițiilor optime de circulație pietonală și rutieră.

Art. 71

Depozitarea zăpezii și a gheții rezultate în urma curățării căilor publice se va face pe amplasamentele menționate în anexa nr. 8.

Art. 72

Prestarea activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condiiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • c)  controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectareainstrucțiunilor/procedurilorintemedeprestareaactivității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f)  respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată, conform graficului Autorității Contractante;

 • i)  asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

 • j)  asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

 • k)  reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;

 • l)  îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

3.3 Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj

Art. 73

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisaj, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

Art. 74

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate și transportate în mijloace auto special amenajate și vor fi predate unităților de neutralizare care își desfășoară activitatea conform prevederilor legale și care asigură contractual acest serviciu.

Art. 75

Prestarea activităților de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj în termen de două ore de la notificare;

 • c)  corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • d)  controlul calității serviciului prestat;

pi

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f)  respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate și dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i)  îndeplinirea indicatorilor de performanță specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • j)  asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

4 Cadrul legal aplicabil

Art. 76

Operatorul va monitoriza și respecta cerințele legislative aplicabile activităților desfășurate pe toată perioada de derulare a contractului, fără a se limita la:

 • — Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • — Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • — Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • — Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică;

 • — Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • — Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune;

 • — Hotărâre nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

 • — Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările ulterioare;

 • — Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

 • — Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • — Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • — Ordinul nr. 89/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru gospodărie comunală și salubritate publică;

 • — Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

 • — Hotărârea de Guvern nr. 1496/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

 • — Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

 • — Ordinul nr. 289/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea

și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013;

Ordonanța nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și Familiei și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

3 Anexe

Anexa 1 - Căile de circulație pe care se execută maturatul manual sau mecanic, incluzând și parcările de reședință

Nr.

Denumire tronson

Dimensiuni

tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care

Zilele din săptămână în care

crt

<!

'i

stradă

se mătură mecanizat

se mătură manual

c

—I

[ime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L_. ...........................

[m]

(ml

[m2]

[m]

[m]

[m2]

1

ALEEA

CONSTRUCTOR

ULUI

734

3.5

2569

asfalt

1

1468

X

X

2

ALEEA

ELECTRICIENILO

R

463

3.5

1620.5

asfalt

1

926

X

X

3

/

\LEEA METALURGIEI

896

3.5

3136

asfalt

1

1792

X

X

4

ALEEA

OȚELARILOR

385

3.5

1347.5

asfalt

1

770

X

X

5

F

L

\LEEA

PROIECTANTUL

Jl

721

3.5

2523.5

asfalt

1

1442

X

X

6

C F

ÎALEA REPUBLICII

3700

14

51800

asfalt

2

14800

X

X

X

X

X

X

X

7

/

AEROPORTULUI

532

7

3724

asfalt-beton

1.75

1862

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nr.      1

Denumire tronson

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care

Zilele din săptămână în care

crt

stradă

se mătură mecanizat

se mătură manual

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

[m] ;

[mj

[m2]

[m]

[m]

[m21

17

NEPTUN

666

3.5

2331

asfalt

1

1332

X

18

MECU RUSSO

1379

7

9653

asfalt

1.5

4137

19

CERBULUI

148

6

888

balast

1

296

X

X

20

CIPRIAN

PORUMBESCU

1600

3_6

8000

asfalt

1

3200

X

X

21

î

NFRĂȚIRII

1127

7

7889

asfalt

1.25

2817.5

X

X

X

X

22

I

ZVOARE

1850

7

12950

beto n-asfalt

1.25

4625

X

X

X

X

23

.ETEA

1763

5_6

9697

asfalt-beton

1.5

5289

X

X

X

24

.OCOTENENT

/ASILE

\IICULESCU

560

5

2800

balast

1

1120

X

X

25

dILCOV

2365

14

33110

beton

1.25

5912.5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nr.      [

crt       $

Denumire tronson îtradă

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat

Zilele din săptămână în care se mătură manual

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L'

M

M

J

V

s

D

j

[m]

[m]

[m2l

[m]

[m]

[m2]

26

/IUȘCATELOR

280

6

1680

balast

1

560

X

X

27

(

OGORULUI

235

3.5

822.5

asfalt

0.75

352.5

X

28

°ICTOR ȘTEFAN JJCHIAN

340

8

2720

balast

1

680

X

X

29

3LOPILOR

209

6

1254

asfalt

1

418

X

X

30

3ODNEI

200

4

800

balast

1

400

X

X

31

DOZELOR

1320

3_6

5940

asfalt

1

2640

X

X

32

SALCÂMILOR

100

4

400

balast

1

200

X

X

33

i

SCÂNTEII

153

5

765

balast

1

306

X

X

34

rOPORAȘI

765

3„6

3442

asfalt

0

0

X

X

Nr. crt

denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână se mătură mecanizat

în care

Zilele din săptămână în care se mătură manual

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

s

D

[m]

[m]

[m2]

[m]

[ml

[m2]

35

VASILE LUPU

558

5

2790

asfalt

0

0

X

X

36

/ERONICA dICLE

625+400

3_6

3750+120

0

asfalt-balast

1

1250

X

X

X

37

/

E

kLEEA

ETERNITĂȚII

386

4

1544

asfalt

0

0

38

ALEE ACCES str.CORNIȘA BISTRIȚEI

1035

3.5

3622.5

asfalt

0

0

39

CALEA

MĂRĂȘEȘTI

2100

14

29400

asfalt

5

21000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

(

CARPAȚI

800

7

5600

beton

1.5

2400

X

X

41

(

CASTANILOR

515

4

2060

beton

1

1030

X

X

42

( E

CONSTANTIN :NE

1112

7_9,5

9174

asfalt

1.5

3336

X

X

X

X

X

X

X

X

X

43

C

E

CORNIȘA

BISTRIȚEI

430

9

3870

asfalt

1.5

1290

X

X

Ne

I

Denumire tronson

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care

Zilele din săptămână în care

crt

sjradă

se mătură mecanizat

se mătură manual

§

Lungi

me

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

: S

D

: L

M

M

J

V

s

D

564

7_9

asfalt

1.5

1692

X

X

X

X

X

45

F

RASINULUÎ

153

7

1071

beton

2.75

841.5

X

X

46

GAROFIȚEI

1346

7

9422

beto n-asfalt

1.5

4038

X

X

X

X

X

47

C

RIZONTULUI

785

7

5495

asfalt

1.25

1962.5

X

X

X

X

X

48

P

ANSELELOR

323

4

1292

asfalt

1.25

807.5

X

X

49

P A

ICTOR ION NDREESCU

370

6

2220

asfalt

1.2

888

X

X

50

S

PIRU HARET

417

8_10

3753

asfalt

1.5

1251

X

X

X

X

X

51

T

OAMNEI

462

3,5_5

1848

asfalt

1

924

X

X

52

VIOLETELOR

200

4

800

asfalt

1

400

X

X

Nr.

Denumire tronson

Dimensiuni

tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care

Zilele din săptămână în care

crt        j

stradă

se mătură mecanizat

se mătură manual

I

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

[mj

[m]

[m2l

[m]

[m]

[m2]

53

DALEA

DR.ALEXANDRU

SAFRAN

3692

7_15

25844

asfalt

0

0

54

13 SEPTEMBRIE

732

7

5124

asfalt

1.5

2196

X

X

X

X

55

ALEXANDRU

LÂPUȘNEANU

770

7

5390

asfalt

1.5

2310

X

X

X

X

56

MEXEI TOLSTOI

1630

7_9

13040

asfalt

1.5

4890

X

X

X

X

57

3UCEGI

1350

7

9450

beton

1.5

4050

X

X

X

X

58

SPINULUI

267

3_6

1522

asfalt

1.5

801

X

X

X

X

X

59

DACIEI

649

3,5_6

3082

asfalt

1.5

1947

X

X

X

X

60

-ĂGĂRAȘ

550

7

3850

beton

0

0

X

X

X

X

61

3EORGE ENESCU

421

6

2526

asfalt

1.5

1263

X

X

X

X


Ipenumire tronson Dimensiuni tronson stradă stradă


ii


Dimensiuni trotuar


Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat


Zilele din săptămână în care se mătură manual1715


4116


7353


26985


beton


asfalt


asfalt


asfalt


asfalt


7710
Nr. crt

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână se mătură mecanizat

în care

Zilele din săptămână în care se mătură manual

i

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

s

D

i

[m]

[m]

[m2]

[m]

[m]

Im2]

I

71

ALEXANDRU

GOLESCU

70

6

420

asfalt

1.2

168

X

X

X

X

72

ALEXANDRU

VLAHUȚĂ

70.9

6

425.4

asfalt

1

141.8

X

X

X

X

73

ARCADIE

ȘEPTILICI

2610

7

18270

asfalt

1.5

7830

X

X

X

X

74

AUREL VLAIGU

54

3.5

189

asfalt

0

0

X

X

75

BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU

170

7.5

1275

balast

1

340

X

X

76

BRÂNDUȘEI

450+501

7

3150+350

7

beton-balast

1

900

X

X

X

X

77

CARAIMAN

66

6

396

asfalt

1

132

X

X

X

X

78

CEAHLĂULUI

188

4

752

asfalt

1

376

X

X

79

CONSTANTIN MUȘAT

300+600

7

2100+420 0

asfalt-balast

1

600

X

X

X

X

Nr.

I

Denumire tronson

Dimensiuni

tronson stradă

Dimensiuni

trotuar

Zilele din săptămână în care

Zilele din săptămână în care

crt

stradă

se mătură mecanizat

se mătură manual

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

= L

M

M

J

V

s

D

[ml

[ml

fm2l

[m]

[m]

[m2]

80

CONSTANȚEI

1670

7

11690

asfalt

1

3340

X

X

X

X

81

DIMITRIE CANTEMIR

406

7.5

3045

beton

1.25

1015

X

X

X

X

82

DR.CONSTANTIN

ISTRATE

363

4

1452

beton

2

1452

X

X

X

X

83

DRAGOȘ VODĂ

291

7„12

balast

1

582

X

X

84

GEORGE

COȘBUC

71

5.5

390.5

balast

1

142

X

X

85

GHEORGHE ASACHI

300

6.5

1950

balast

1

600

X

X

86

GHEORGHE șDONICl

860

7„8

6450

asfalt

1.5

2580

X

X

X

X

87

GHEORGHE

|lazăr

149.8

4.5

674.1

asfalt

0.75

224.7

X

X

X

X

X

88

GHEORGHE

ȘINCAI

231

8

1848

balast

1

462

X

X

Nr. crt

[

c

denumire tronson Iradă

Dime

msiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână se mătură mecanizat

in care

Zilele din săptămână în care se mătură manual

Lung

ime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

s

D

[m]

[m]

[ms]

[m]

[m]

89

GLORIEI

142

12

1704

balast

1

284

X

X

90

C c

5ENERAL

ÎTEFAN GUȘĂ

1000

7

7000

asfalt

1

2000

X

X

X

X

91

L

AȘILOR

660

6

3960

beton

1

1320

X

X

X

X

92

I

sIDEPENDENȚEI

340

6

2040

beton

1.2

816

X

X

X

X

93

H

DN CREANGĂ

150

6_8

1050

balast

1.5

450

X

X

94

LILIACULUI

200

7

1400

balast

1

400

X

X

X

X

95

4ILITARI

750

7

5250

asfalt

1.2

1800

X

X

X

X

96

MITROPOLIT ANDREI ȘAGUNA

61

4

244

asfalt

1

122

X

X

97

l\

1ORII

110

5_6

605

balast

1

220

X

X

Nr. crt

E

s

lenumire tronson tradă

j

Dime

nsiunî tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat

Zilele din săptămână în care se mătură manual

!

Lung:

Ime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

: s

D

I L

M

M

J

V

s

D

[ml

[ml

[m2l

[ml

Im]

[m2]

98

OZANEI

700

8

5600

asfalt

1.5

2100

X

X

X

X

99

F

C

’ICTOR

IICOLAE

3RIGORESCU

162

7

1134

balast

1

324

X

X

100

F C

’OETVASILE ÎÂRLOVA

390

10

3900

balast

1

780

X

X

101

F

OLIGONULUI

1680

7

11760

asfalt

0

0

X

X

102

PROCOPIE STRAT

400

7

2800

beton

1.5

1200

X

X

X

X

103

F

•RUTULUI

39

5_6

215

balast

1

78

X

X

104

1

'IMPULUI

474

7

3318

balast

1

948

X

X

105

1

INERETULUI

640

11

7040

balast-pavaj

1

1280

X

X

106

TISEI

109

7

700

balast

1

200

X

X

Nr, crt

i

[penumire tronson stradă

|

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână se mătură mecanizat

în care

Zilele din săptămână în care se mătură manual

I

I

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

s

D

[m]

[m]

[m2J

[m]

[m]

(m2)

107

TU DOR VLADIMIRESCU

850

9

7650

beton

1.75

2975

X

X

X

X

108

VIILOR

225

8

1800

balast

1

450

X

X

109

XENOPOL

240

5

1200

balast

1

480

X

X

110

ALEEA ARMONIEI

130

3.5

455

asfalt

0

0

111

ALEEA ATENEULUI

150

3.5

525

asfalt

0

0

112

ALEEA IULIAN ANTONESCU

230

7

1610

beton+asfalt

1.75

805

X

X

X

X

X

X

X

X

X

113

ALEEA PARCULUI

800

6

4800

asfalt

0

0

X

X

114

ALEE ACCES str.l.S.STURZA rir.65-77

100

6

600

asfalt

0

0

X

X

115

BULEVARDUL

ION IȚA

SANDU

1100

8,5_9

9625

beton

1.5

3300

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nr. crt

C

s

lenumire tronson tradă

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat

Zilele din săptămână în care se mătură manual

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

s

D

i

[m]

[m]

[m2]

[ml

[m]

[m2]

116

E

L

ULEVARDUL JNIRII

1900

14

26600

asfalt

3.75

14250

X

X

X

X

X

X

X

X

X

117

F

I

UNDATURA ROTUȘ

70

6,8_4

350

asfalt

1

140

X

X

118

F

F

’IAȚA

REVOLUȚIEI

141

9

1269

asfalt

1.5

423

X

X

119

PIAȚA

TRICOLORULUI

5010

asfalt

0

0

X

X

120

T

9

RECĂTOAREA

MAI

235

3.5

822.5

asfalt

0

0

X

X

121

9

MAI

1528

12

18336

asfalt

2_3

7640

X

X

X

X

X

X

X

X

X

122

BARAJULUI

55

3

165

balast

1

110

X

X

123

CAIȘILOR

149

4

596

asfalt

1.5

447

X

X

X

124

DUMBRAVA ROȘIE

118

6

708

beton

1-1,5

354

X

X

Nr.

denumire tronson

• :

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care

Zilele din săptămână în care

crt

stradă

se mătură mecanizat

se mătură manual

■ ■

I

i

1 • ■ • •

t                                                                                                    • •

Lunț

jime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

s

D

i

I                                                  . .              ..

__I__________________:____—___:_____

[m]

[m]

(m2l

[m]

(mj

[m2l

i

125

DUMBRAVEI

180

11

1980

beton

2

720

X

X

X

X

X

X

X

X

X

126

EROU GHEORGHE RUSU

251

6

1506

asfalt

2_4

1506

X

X

X

X

X

127

EROU

GHEORGHE

NECHITA

152

6

912

asfalt

1

304

X

X

X

X

128

GEORGE APOSTU

207

5.5

1138.5

asfalt

1.5

621

X

X

129

IERNII

190

7

1330

beton

0

0

X

X

130

ION GHELU DESTELNICA

306

6

1836

asfalt-beton

1,5_2

1071

X

X

X

X

X

131

ION PĂUN

PINCIO

140

7

980

asfalt

1,5_2

490

X

X

132

LIBERTĂȚII

113

8

904

asfalt

0

0

X

X

133

LUCREȚIU

PĂTRĂȘCANU

300

14

4200

beton

2

1200

X

X

Nr.

[Denumire tronson

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care

Zisele din săptămână în care

crt

^tradă

se mătură mecanizat

se mătură manual

Lungane

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

s

D

L

M

M

J

V

s

D

i

[ml

[ml

[m2l

[ml

[ml

[m2l

134

LUMINII

151

3.5

528.5

beton

1.5_2

528.5

X

X

X

X

X

135

MĂGURA CAȘIN

157

6

942

asfalt

1

314

X

X

X

X

X

136

VIIHAI VITEAZU

494

14

6916

beton

3

2964

X

X

X

X

X

X

X

X

X

137

'IICOLAE

3ĂLCESCU

430

18

7740

asfalt

4_12

6880

X

X

X

X

X

X

X

X

X

138

NICU ENEA

577

7

4039

asfalt

1.5

1731

X

X

X

X

X

139

3ASAJUL

REVOLUȚIEI

125

7

875

asfalt

1,5-2

437.5

X

X

140

3ETRU RAREȘ

251

3.5

878.5

beton

1.1,5

627.5

X

X

141

°IEȚII

240

7

1680

beton

1_2

720

X

X

X

X

X

X

X

X

X

142

f’OPA ȘAPCĂ

290

7_10

2465

beton

1_2

870

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nr. crt

l^enumire tronson stradă

j

Dime

snsîuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână se mătură mecanizat

în care

Zilele din săptămână în care se mătură manual

Lung

ime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

s

D

I

[m]

[m]

[m2]

[m]

[m]

[m2]

143

RĂZBOIENl

1071

7_14

11781

beto n-asfalt

1,5_2,5

4284

X

X

X

X

X

X

X

X

X

144

ȘOIMULUI

415

6

2490

asfalt

1.5

1245

X

X

X

X

X

145

TRANDAFIRILOR

200

3„7

1000

beton

1.5

600

X

X

146

VADUL

BISTRIȚEI

517

14

7238

asfalt

1,5_2

1809.5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

147

VÂNTULUI

494

4,5_7

2964

asfalt

0

0

X

X

148

VASILE ALECSANDRI

970

7

6790

beton

1,5_2

3395

X

X

X

X

X

X

X

X

X

149

ALEE ACCES str.MIHAI EMINESCU

69

4.7

324.3

asfalt

0

0

X

X

150

ALEE ACCES str.OITUZ nr.67-77

100

4

400

asfalt

0

0

X

X

151

PIAȚA GĂRII

100

10

1000

asfalt

2

400

X

X

Nr.

[

I

t !

penumire tronson

Dime

msiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care

Zi ele din săptămână în care

crt

<

stradă

se mătură mecanizat

se mătură manual

!

Lunc

|ime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

i

[ml

[m]

[m21

[m]

[m]

[m2]

152

XPUSULUI

360

4

1440

beton

0

0

X

X

153

/

WRAM IANCU

291

7

2037

beton

1.5

873

X

X

X

X

154

I

3ANATULUI

441

7

3087

beton-asfalt

1.5

1323

X

X

X

X

155

BOGDAN VOIEVOD

310

6

1860

asfalt

1.5

930

X

X

X

X

X

156

BUCOVINEI

620

3.5

2170

beton-asfalt

1_1,5

1550

X

X

157

CUZA VODĂ

550

7

3850

asfalt

1.5

1650

X

X

158

EMIL RACOVIȚĂ

125

7

875

beton

1.5

375

X

X

X

X

159

ENERGIEI

7

30

14

10220

asfalt

1,5_2

2555

X

X

X

X

X

X

X

X

X

160

EROU COSTEL IVIARIUS HASAN

410

6

2460

asfalt

1.5

1230

X

X

X

X

Nr.      [

crt       s

Jenumire tronson tradă

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat

Zilele din săptămână în care se mătură manual

i

l

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

s

D

L

M

M

J

V

s

D

[m]

[m2]

[m]

(mj

[m2]

161

C

or

«c

.............rn..............

13*0

7_14

14070

asfalt-beton

1,5_2

4690

X

X

X

X

X

X

X

X

X

162

C

E

3EORGE JACOVIA

10-2-5

7

7315

asfalt-beton

1,5_2

3657.5

X

X

X

X

X

163

I

DN LUCA

430

7

3010

beton

1

860

X

X

X

X

164

h

/IARAMUREȘ

270

6

1620

asfalt

1

540

X

X

X

X

165

E

/IIHAI îMINESCU

692

8.5

5882

beto n-asfalt

1

1384

X

X

X

X

166

K

/IIHAIL lOGĂLNICEANU

130

12

1560

asfalt

1.5

390

X

X

X

X

X

X

X

X

X

167

MITROPOLIT

VENIAMIN COSTACHE

124

4

496

asfalt

1.2

297.6

X

X

168

r

1

JICOLAE 1TULESCU

450

7

3150

asfalt

1,5„2

1575

X

X

X

X

X

X

X

X

X

169

c

)ITUZ

1405

8_14

asfalt-beton

1_2

4215

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Dimensiuni trotuar


Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat


Zilele din săptămână în care se mătură manualARDEALULUIBANCA

NAȚIONALĂBRADULUIDECEBALDEPOULUIECATERINA VARGA


MARTIR CLOȘCA1952.51232


2205


2250


1776


Nr.

lenumire tronson

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care

Zilele din săptămână în care

crt

stradă

se mătură mecanizat

se mătură manual

j

Lung

ime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

s

D

L

M

M

J

V

s

D

I

[ml

[ml

[m2l

[m]

[m]

[m2]

179

MARTIR CRIȘAN

303

5-7

1800

asfalt

1-2

900

X

X

180

MARTIR HORIA

468

7

3276

beton

2

1872

X

X

X

X

181

MIORIȚEI

1788.5

14

25039

asfalt

2_3

8942.5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

182

NEAGOE VODĂ

983

7

6881

beto n-asfalt

1,5_2

3440.5

X

X

X

X

183

NORDULUI

1687

6_7

10965

beton-asfalt

1_1,5

4217.5

X

X

X

X

184

NUCULUI

150

5

750

beton

1_1,5

375

X

X

185

PLANTELOR

90

6

540

asfalt

1„1>3

234

X

X

X

X

186

SLĂNICULUI

329

3.5

1151.5

asfalt

1

658

X

X

X

X

187

ȚRAIAN

360

6

2160

asfalt

1_1,5

900

X

X

X

X

Nr. crt

I

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat

Zilele din săptămână în care se mătură manual

j

£

j

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

s

D

[m]

[m]

[m2]

fm]

Im]

fm2l

188

BUJORILOR

650

7

4550

beton

1

1300

X

X

X

ALEE ACCES

189

str.VRANCEI 35 -

PR.BRADULUI 42

80

7

560

asfalt

0

0

X

X

190

ALEEA

MOLDOVIȚEI

155

3.5

542.5

balast

1

310

X

X

ALEE ACCES

191

str.VENUS8-ZIMBRULUI 13

140

6,5-7

945

asfalt

0

0

X

X

X

X

192

ALEE ACCES Str.ZIMBRULUI 84 - 22 DECEMBRIE 78

70

7

490

asfalt

0

0

X

X

X

X

193

CALEA

MOLDOVEI

2973

14

41622

asfalt

1.5

8919

X

X

X

X

X

194

TRECĂTOAREA

GHERĂIEȘTI

370

6

2220

asfalt

0

0

X

X

X

X

195

22 DECEMBRIE

1080

7

7560

beto n-asfalt

1_1.5

2700

X

X

X

X

X

196

8 MARTIE

310

4

1240

asfalt

1_1.5

775

X

X

Nr.      1

crt       s

Cenumire tronson .tradă

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână se mătură mecanizat

în care

ZSele din săptămână în care se mătură manual

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

s

D

[ml

[ml

[m2]

[m]

[m]

[m2]

197

/

kLUNULUI

100

6

600

beton

0

0

X

X

198

/ F

kPRODU ’URICE

600

7

4200

beton

1,5-2

2100

X

X

X

X

X

199

/

\RiNILOR

450+908

7„8

3150+635

6

beton-balast

1

900

X

X

200

/

AUSTRULUI

630

3.5

2205

beton

1

1260

X

X

201

E

JUCIUMULUl

817

7

5719

beton-asfalt

1.5

2451

X

X

X

X

202

C

CANTONULUI

160

4

640

balast

1

320

X

X

203

CĂLUGĂRENI

820

7

5740

beton

1,5_2

2870

X

X

X

X

204

( l

CEZAR JNCESCU

841

6

5046

balast

1

1682

X

X

205

(

CORBULUI

580

5

2900

balast

1

1160

X

X

Nr.

Denumire tronson

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care

Z:lele din săptămână în care

crt

<

stradă

se mătură mecanizat

se mătură manual

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

s

D

[ml

[ml

[m2]

[ml

[mj

[m2]

215

I

ON IONESCU de a BRAD

780

7

5460

asfalt

1_1,5

1950

X

X

X

X

216

OSIF COCEA

510

7

3570

beto n-asfalt

1_1,5

1275

X

X

X

X

217

JXCRĂMIOAREL DR

140

3

420

asfalt

0

0

X

X

218

I

-IMPEDEA

500

5

2500

balast

1

1000

X

X

219

LINIȘTEI

160

6

960

asfalt

1_1,3

416

X

X

X

X

220

Logofăt tăutu

625

7

4375

beton

1.5

1875

X

X

X

X

221

lunei

168

5

840

asfalt

1_1,5

420

X

X

222

MACILOR

250

7

1750

beton

1

500

X

X

X

X

223

MAGNOLIILOR

450

7

3150

beton

1

900

X

X

X

X

Nr. cri


penumire tronson Dimensiuni tronson stradă stradă


Dimensiuni trotuar


Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat


Zilele din săptămână în care se mătură manual


Lungime Lățime Suprafață


Material Lungime Lățime Suprafață L M M J V sistem rutier


[m]


[m]


[m2]


500NALBEI


160


480


asfalt
ORHIDEELOR


300


2100


beton


600
PETUNIILOR


270


1890


beton


540

PRELUNGIREA BRADULUI


1185


8295


beton


1_1.5


2962.5PRIETENIEI


760


3_5


beton


1_1.5


1900PRIMĂVERII


809


1-1.5


2022.5


RADU NEGRU


341


3„4


1194


asfalt


682

SANZIENELOR


470


3290


beton


940

Nr. crt

Denumire tronson strada

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat

Zilele din săptămână în care se mătură manual

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

s

D

I

[ml

[m]

[m2]

[m]

[ml

|m’l

233

SPERANȚEI

1570

6

9420

balast

1

3140

X

X

234

SUCEVEI

185

6

1110

asfalt

1_1,5

462.5

X

X

X

X

235

ȘTEFAN CEL

VIARE

1300

14

18200

asfalt

1,5-3

5850

X

X

X

X

X

X

X

X

X

236

TAZLAULUI

588

7

4116

beton

1,5_2

2058

X

X

X

X

237

TRAIAN VUIA

192

7

1344

asfalt

1.25

480

X

X

X

X

238

TURBINEI

170

5

850

asfalt

0

0

X

X

239

VENUS

665

6

3990

beton

1.5

1995

X

X

X

X

240

FRANCEI

530

3710

asfalt

1,2-1,5

1484

X

X

X

X

241

VULTURULUI

258

6

1548

asfalt

1.5

774

X

X

X

X

Nr. crt


I                                                                                                                                                                                          ;

Denumire tronson Dimensiuni tronson stradă ^tradă

I


Dimensiuni trotuar


Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat


Zilele din săptămână în care se mătură manual


Lungime Lățime Suprafață


Material sistem rutier


Lungime


Lățime


Suprafață


[m]


[m]


[m]


[m]


I8E1


200ZEFIRULUI


227


1589


beton


1.5


681ZORELELOR


130


910


beton


260LUNCA

BISTRIȚEI


1642


9852


beto n-asfaltALEE ACCES CALEA BÂRLADULUI nr. 6-52


260


4_5


asfaltALEEA COLONEL CORNELIU CHIRIEȘ


160


640


balast


320CALEA BÂRLADULUI


2000


14


28000


asfalt/betonCALEA ROMANULUI


3520


14


49280


asfalt


14080FUNDĂTURĂ BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU


80


480


balast160


Nr. crt

r

s

denumire tronson tradă

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână se mătură mecanizat

în care

Zilele din săptămână în care se mătură manual

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

[m]

[m]

[m2]

[mj

[m]

[m2]

251

T lî

RECĂTOAREA

3LAZ

300

4

1200

balast

1

600

X

X

252

T T

RECĂTOAREA ECUCIULUI

300

7

2100

asfalt

0

0

X

X

253

A

RȚARULUI

178

3,5„5

756

asfalt

1J,5

445

X

X

254

C

ÂMPULUI

350+400

3,5_5

1225+200

0

asfalt-balast

1_1,5

875

X

X

X

X

255

C

K

E

OLONEL ICOLAE RĂGHICI

336

6

2016

balast

1

672

X

X

256

COSTACHE RADU

1250

6

7500

balast

1

2500

X

X

257

CĂPITAN ERNEST TÂRȚESCU

194/97

6

1746

beton+balast

1

388

X

X

258

CĂPITAN IOAN BOROȘ

190

5

950

balast

1

380

X

X

259

CĂPITAN VASILE MERICA

238

6

1428

balast

1

476

X

X

Nr,

Denumire tronson

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni

trotuar

Zilele din săptămână în care

Zilele din săptămână în care

crt

c

tradă

I

se mătură mecanizat

se mătură manual

Lung

lime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

; L

M

M

J

V

S

D

î

[m]

[ml

[m2]

[mj

[ml

[m£]

260

(

\

CĂPITAN /ICTOR PRECUP

80

5

400

balast

1

160

X

X

261

( f

CONSTANTIN 3LATON

350

6

2100

balast

1

700

X

X

262

CIMITRIE BUȘILA

610

6

3660

balast

1

1220

X

X

263

DORULUI

980

7

6860

balast

1

1960

X

X

264

GHEORGHE HOCIUNG

1025

6

6150

neamenajat

0

0

265

GHEORGHE NEGEL

500

6

3000

balast

1

1000

X

X

266

GHEORGHE

VRÂNCEANU

310

6

1860

balast

1

620

X

X

267

GENERAL

DR.DRAGOMIR BADIU

115

6

690

balast

1

230

X

268

GENERAL

EREMIA

GRIGORESCU

1470

6

8820

balast

1

2940

X

X

Nr.

^enumire tronson

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care

Zilefe din săptămână în care

crt

stradă

se mătură mecanizat

se mătură manual

j                                                                                                             .

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

s

D

i

fm]

[ml

[m2]

[m]

[m]

[m2l

269

GENERAL (jRIGORE CANTUL!

365

5

1825

balast

1

730

X

X

270

GRIGORE

TĂBĂCARU

845

6

5070

balast

1

1690

X

X

271

HOLTULUI

1550

6

9300

asfalt

1

3100

X

X

X

X

272

IASOMIE!

235

7

1645

asfalt

1.5

705

X

X

X

X

273

ILARIE

VORONCA

300

6

1800

asfalt

0,5„1,2

600

X

X

X

X

274

ION ROATĂ

1025

10 „12

11275

balast

1

2050

X

X

275

LEON SAKELLARY

1000

6

6000

neamenajat

0

0

276

LICURICI

980

3_6

4400

asfalt

0,5„1,2

1960

X

X

277

LT. COL.IOAN

ZĂRNESCU

250

5

1250

balast

1

500

X

X

Nr.

denumire tronson

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care

Zilele din săptămână în care

crt

stradă

se mătură mecanizat

se mătură manual

Lungîme

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

[ml

[ml

Fmsl

[ml

[ml

[m2l

278

Locotenent victor BOTOCAN

200

6

1200

balast

1

400

X

X

279

LUCEAFĂRULUI

568

3„5

2698

asfalt

0,75„1

1136

X

X

280

JJPENI

980

5_6

5635

asfalt

1_1,5

2450

X

X

X

X

281

MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU

1350

6

8100

neamenajat

0

0

282

MAIOR

ALEXANDRU

VELICAN

175

5

875

balast

1

350

X

X

283

MUNCII

400+700

4_6

2400+350 0

asfalt-balast

1

800

X

X

284

NICOLAE

LASCĂR

BOGDAN

570

7

3990

asfalt

0

0

X

X

285

PLAIULUI

735

5

3675

asfalt

0

0

X

X

286

POMILOR

314

4

1256

asfalt

1

628

X

X

X

X

Nr. crt

!

^enumire tronson

stradă

Dimt

*nsiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână se mătură mecanizat

în care

Z lele din săptămână în care se mătură manual

î

Lung

]ime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

s

D

[ml

[m]

[m2]

[m]

[ml

[m2]

287

PROF.DR. GHEORGHE

MARINESCU

235

1

1645

asfalt

0

0

X

X

288

3RUNULUI

190

7

1330

balast

1

380

X

X

289

RĂZOARE

256

4_7

1536

asfalt

1_1,2

614.4

X

X

290

ROMANȚEI

200

4

800

balast

1

400

X

X

291

SĂLCIEI

367

3_6

2019

balast

1

734

X

X

292

I

SILIȘTEI

210

7

1470

asfalt

1.2

504

X

X

X

X

293

SILOZULUI

240

8

1920

balast

1

480

X

X

294

!

ȘIRETULUI

700+314

6

4200+188

4

beto n-balast

1

1400

X

X

X

X

295

3UBLOCOTENEN T ADAM

280

7

1960

beton

1

560

X

X

X

X

Nr.

penumire tronson

Dimensiuni

tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Zilele din săptămână în care

Zilele din săptămână în care

crt

stradă

se mătură mecanizat

se mătură manual

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

L

M

M

J

V

. S

D

> L

M

M

J

V

S

D

I

[m]

[m]

[m2l

[m]

[ml

(m*]

296

SPICULUI

233

8

1840

balast

1

460

X

297

ȘERBĂNEȘTI

1154

4_7

6924

asfalt

0,5_2

2885

X

X

X

X

298

ȘTEFAN

ZELETIN

165

6

990

neamenajat

0

0

299

TECUCIULUI

760

7

5320

asfalt

0

0

X

X

300

THEODOR

NECULUȚĂ

300

5

1500

asfalt

0

0

301

TRIUMFULUI

730

8

5840

beton

1.5

2190

X

X

X

X

302

ULMILOR

775

3

2325

balast

0,75.1,

5

1937.5

X

X

303

VADUL POMILOR

235

6

1410

asfalt

1

470

X

X

304

VICTOR fjjADOLSCHI

200+223

5

1000+111

5

asfalt-balast

1

400

X

X


4410


beton


3069.5


6840


2065


asfalt-beton


beton


beto n-asfalt


asfalt-beton


beton


Nr. crt


Denumire tronson Dimensiuni tronson stradă stradă


Dimensiuni trotuar


Lungime Lățime Suprafață


Material sistem rutier


[m]


[m]


[ms]CRÂNGULUI


160


1120
CREMENEA


386


3.5


1351


betonCRONICAR ION NECULCE


126


882


asfaltFLORILOR


349


2443


betonI.L.CARAGIALE


972


8„14


asfaltLALELELOR


667


3.5


2334.5


asfaltLIVEZILOR


456


3192


betonMIRCEA ELIADE


323


3.5


1130.5


beton


Nr. crt


Denumire tronson Dimensiuni tronson stradă Stradă

Dimensiuni trotuarasfalt


asfalt


N cr

r.

Denumire parcare/adresa

Dimensiuni parcare

Zilele din săptămână în care se mătură manual

Suprafață [m2]

L

M

M

J

V

S

D

d

str.9 Mai-Biserica Precista

600

2

str.9 Mai-Piata Centrala

2590

X

3;

str.9 Mai-Policlinica cu plata

539

X

X

4

Aleea Ghioceilor-Bazin de inot

2436

X

X

N cr

f.    Denumire parcare/a

t

idresa

Dimensiuni parcare

Zilele din săptămână în care se mătură manual

Suprafață [m2j

L

M

M

J

V

s

D

5

Aleea Ghioceilor-Sala atletism

1100

X

X

6

str.Aviatorilo-Complex Aviatori -fata

260

X

X

7

str.Aviatorilo-Complex Aviatori -la nord de Piața Aviatori

168

8

B-dul Unirii-in fata H Moldova

1729

X

9

str.C-tin Ene cu Spiru Haret

1044

X

X

1(

str.Chimiei intersecție str.Bicaz

540

X

1'

str.Chimiei-Pista karting

1856

X

11

str.Condorilor-Aerostar

1440

X

1:

1

str. Dumbrava-Piața centraia

452

X

N\

cA

Denumire parcare/adresa

14

str.Garii-complex comerc

1

str.IL Caragiale-atelier Liceu Anghel

Saligni

16

str. I.S.Sturdza-Biblioteca centrala

17

str. I. S. Stu rdza- H. Decebai

18

Stadion Municipal

19

str.Luminii-Casa de cultura

20

str.Mihai Viteazu-Banc Post

21

str. Mi hai Viteazu-Pambac-H. Moldova

22

str.Mihai Eminescu(RMB)

Dimensiuni parcare

Zilele din săptămână în care se mătură manual

Suprafață [m2l

L

M

M

J

V

s

D

1

1

B

B

B

a

1

1

1

B

B

i

1

1

a

B

i

B

1

B

y

i

i

1

i

i

a

1

i

B

a

i

a

1

i

i

B

i

a

i

B

B

i

|

i

a

Q Z I

[.    Denumire parcare/adresa

Dimensiuni parcare

Zilele din săptămână în care se mătură manual

1

i

i

Suprafață [m2]

L

M

M

J

V

s

D

22

In spatele H.Moldova

579

X

24

str.Marasesti-complex Orizont

399

X

X

25

str.Marasesti-îa est de Piața sud

1805

X

X

str. Marasesti-Mc. Donalds

709

X

X

27

str.Mioritei-BCR

220

X

X

25

str.Mioritei-bl.1-3

520

29

str.N.Balcescu-Magazin Luceafărul-Parcul Trandafirilor

225

X

X

3C

str.Nicolae Balcescu-Telekom-ADAL

656

X

X

3'

Starea civila

286

X

X

N cr

t

Denumire parcare/adresa

Dimensiuni parcare

Zilele din săptămână în care se mătură manual

Suprafață [m2]

L

M

M

J

V

s

D

>

str.Pietii-la V de Piața centrala

826

X

X

3

str.Pietii-zona fost ceas-int str.Dumbravei

376

X

X

3'

1

str.Popa Sapca-fata Vivariu

855

X

X

35

str.Popa Sapca-fata fost IRUC

326

X

X

36

str.Republicii-la est pod Letea

1612

X

X

37

str.Spiru Haret-Politîa Municipala

1182

X

X

3t

3

Saia Sporturilor

1145

X

X

39

str.Tolstoi-Politia Jud.

692

X

X

40

str.Tolstoi-Fata Spital

195

X

X


i, incluzând și parcările de reședință

N cr

!

i

t

Denumire tronson s

tradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

1

1

1

1

1

Nr c|

Denumire tronson s

.tradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

Lungime

[ml

Lățime

[m]

Suprafață

[m2]

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

4-

ALEEA OȚELARILOR

385

3.5

1347.5

asfalt

5:

ALEEA PROIECTANTULUI

721

3.5

2523.5

asfalt

6

CALEA REPUBLICII

3700

14

51800

asfalt

X

X

X

7:

AEROPORTULUI

532

7

3724

asfalt-beton

X

X

X

8:

AGUDULUI

976

4

3904

balast

9;

AVIATORILOR

1545

6

9270

asfalt

10

Bl CAZ

3020

7

21140

asfalt-beton

11

CHIMIEI

3851

7

26957

asfalt

12

CIREȘOAIA

1562

5

7810

balast

N

CI

r.

•t

Denumire tronson s

stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în ca

.re se spală/stopește mecanizat

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

s

D

1

1

1

1

1

n[.

Denumire tronson s

stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

CI

Lungime

Lățime

Suprafață

Material

L

M

M

J

V

S

D

sistem rutier

[m]

[ml

2

IZVOARE

1850

7

12950

beto n-asfalt

2

3

LETEA

1763

5_6

9697

asfalt-beton

2

4

LOCOTENENT VASILE NICULESCU

560

5

2800

balast

2

j

MILCOV

2365

14

33110

beton

X

X

X

2l

MUȘCATELOR

280

6

1680

balast

2'

7

OGORULUI

235

3.5

822.5

asfalt

2

3

PICTOR ȘTEFAN LUCHIAN

340

8

2720

balast

2

PLOPILOR

209

6

1254

asfalt

30

RODNEI

200

4

800

balast

Nr.

4

Denumire tronson $

itradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în sare se spală/stopește mecanizat

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[ml

[ml

(m2l

3

ROZELOR

1320

3_6

5940

asfalt

3;

SALCÂMILOR

100

4

400

balast

31

J

SCÂNTEII

153

5

765

balast

3*

TOPORAȘI

765

3_6

3442

asfalt

3t

VASILE LUPU

558

5

2790

asfalt

3f

VERONICA MICLE

625+400

3_6

3750+120

0

asfalt-balast

37

ALEEA ETERNITĂȚII

386

4

1544

asfalt

3f

1

ALEE ACCES str.CORNIȘA BISTRIȚEI

1035

3.5

3622.5

asfalt

3S

CALEA MĂRĂȘEȘTI

2100

14

29400

asfalt

X

X

X

X

X

N

r.

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

ct

t

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[ml

[ml

[m2l

4

3

CARPAȚI

800

7

5600

beton

4

1

CASTANILOR

515

4

2060

beton

4

?

CONSTANTIN ENE

1112

7_9,5

9174

asfalt

X

X

4

3

CORNIȘA BISTRIȚEI

430

9

3870

asfalt

4

4

EROU CIPRIAN PINTEA

564

7_9

asfalt

X

X

4

5

FRASINULUI

153

7

1071

beton

4

6

GAROFIȚEI

1346

7

9422

beto n-asfalt

X

X

4

7

ORIZONTULUI

785

7

5495

asfalt

X

X

4

B

PANSELELOR

323

4

1292

asfalt

N cr

r.    Denumire tronson stradă

t

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[m]

[m]

[m2l

PICTOR ION ANDREESCU

370

6

2220

asfalt

5C

SPIRU HARET

417

8-10

3753

asfalt

X

51

TOAMNEI

462

3,5_5

1848

asfalt

52

VIOLETELOR

200

4

800

asfalt

55

CALEA DR.ALEXANDRU SAFRAN

3692

7_15

25844

asfalt

54

13 SEPTEMBRIE

732

7

5124

asfalt

56

ALEXANDRU LĂPUȘNEANU

770

7

5390

asfalt

56

ALEXEITOLSTOI

1630

7„9

13040

asfalt

57

BUCEGI

1350

7

9450

beton

X

Nr.

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

t

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

D

1

1

1

1

1

1

1

1

1

E

S z |

I;     Denumire tronson s

>co ■O -b

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spaîă/stopește mecanizat

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

i

....................................................1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nr.

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

crt

Lungime

Lățime

Suprafață

Material

L

M

M

J

V

S

D

sistem rutier

[m]

[m]

[m2l

76

BRÂNDUȘEI

450+501

7

3150+350

7

beton-balast

77

CARAIMAN

66

6

396

asfalt

78

CEAHLĂULUI

188

4

752

asfalt

79

CONSTANTIN MUȘAT

300+600

7

2100+420

0

asfalt-balast

80

CONSTANȚEI

1670

7

11690

asfalt

81

DIMITRIE CANTEMIR

406

7.5

3045

beton

82

DR.CONSTANTIN ISTRATE

363

4

1452

beton

83

DRAGOȘ VODĂ

291

7_12

balast

84

GEORGE COȘBUC

71

5.5

390.5

balast

Ni cr

î

i

Denumire tronson stradă t

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[ml

[ml

[m2]

8E

GHEORGHE ASACHI

300

6.5

1950

balast

8f

GHEORGHE DONICI

860

7_8

6450

asfalt

87

7

GHEORGHE LAZĂR

149.8

4.5

674.1

asfalt

8f

GHEORGHE ȘINCAI

231

8

1848

balast

GLORIEI

142

12

1704

balast

9C

GENERAL ȘTEFAN GUȘĂ

1000

7

7000

asfalt

9‘

IAȘILOR

660

6

3960

beton

9^

INDEPENDENȚEI

340

6

2040

beton

93

ION CREANGĂ

150

6„8

1050

balast

N

Cf

r. t

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spăl ă/sto pește mecanizat

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

1

1

1

1

1

1

N cr

r. t

Denumire tronson s

stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în ca

ire se spală/stopește mecanizat

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[ml

[ml

|m2l

1(

)3

PRUTULUI

39

5_6

215

balast

1(

)4

TIMPULUI

474

7

3318

balast

1(

)5

TINERETULUI

640

11

7040

balast-pavaj

106

TISEI

100

7

700

balast

107

TUDOR VLADIMIRESCU

850

9

7650

beton

108

VIILOR

225

8

1800

balast

109

XENOPOL

240

5

1200

balast

1

10

ALEEA ARMONIEI

130

3.5

455

asfalt

1

11

ALEEA ATENEULUI

150

3.5

525

asfalt

N

CI

Ir. rt

)

!

i

i

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

Lungime

[m]

Lățime

[m]

Suprafață

[m2l

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

1 d2

ALEEA IULIAN ANTONESCU

230

7

1610

beton+asfalt

1

13

ALEEA PARCULUI

800

6

4800

asfalt

114

ALEE ACCES str.i.S.STURZA nr.65-77

100

6

600

asfalt

1

15

BULEVARDUL IONIȚA SANDU STURZA

1100

8,5„9

9625

beton

X

X

116

BULEVARDUL UNIRII

1900

14

26600

asfalt

X

X

X

117

FUNDĂTURĂ TROTUȘ

70

6,8_4

350

asfalt

118

PIAȚA REVOLUȚIEI

141

9

1269

asfalt

119

PIAȚA TRICOLORULUI

5010

asfalt

1

20

TRECĂTOAREA 9 MAI

235

3.5

822.5

asfalt

Ir.

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

Oi

rt

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

M

M

D

1

1

N

CI

r, t

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[m]

[m]

[m2]

1

30

ION GHELU DESTELNICA

306

6

1836

asfalt-beton

1

31

ION PĂUN PINCIO

140

7

980

asfalt

1

32

LIBERTĂȚII

113

8

904

asfalt

133

LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU

300

14

4200

beton

1

34

LUMINII

151

3.5

528.5

beton

135

MĂGURA CAȘIN

157

6

942

asfalt

1

36

MIHAI VITEAZU

494

14

6916

beton

X

X

1!

37

NICOLAE BĂLCESCU

430

18

7740

asfalt

X

X

X

X

X

138

NICU ENEA

577

7

4039

asfalt

X

X

X

h c

r.

1

Denumire tronson <

TJ

2

Dimensiuni tronson stradă

Material sistem rutier

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

Lungime

[m]

Lățime

[m]

Suprafață

[m2]

L

M

M

J

V

S

D

1

39

PASAJUL REVOLUȚIEI

125

7

875

asfalt

40

PETRU RAREȘ

251

3.5

878.5

beton

1-

41

PIEȚII

240

7

1680

beton

X

X

X

V

12

POPA ȘAPCĂ

290

7_10

2465

beton

X

X

1<

43

RĂZBOI ENI

1071

7_14

11781

beto n-asfalt

1<

14

ȘOIMULUI

415

6

2490

asfalt

V

15

TRANDAFIRILOR

200

3_7

1000

beton

V

16

VADUL BISTRIȚEI

517

14

7238

asfalt

X

X

X

X

X

•h

17

VÂNTULUI

494

4,5_7

2964

asfalt

N

CI

r.

•t

Denumire tronson s

Stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spaîă/stopește mecanizat

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[ml

[ml

[m2l

1

18

VASILE ALECSANDRI

970

7

6790

beton

1

49

ALEE ACCES str.MIHAI EMINESCU

69

4.7

324.3

asfalt

1

50

ALEE ACCES str.OlTUZ nr.67-77

100

4

400

asfalt

1

51

PIAȚA GĂRII

100

10

1000

asfalt

1

52

APUSULUI

360

4

1440

beton

1

53

AVRAM IANCU

291

7

2037

beton

1

54

BANATULUI

441

7

3087

beto n-asfalt

1

55

BOGDAN VOIEVOD

310

6

1860

asfalt

156

BUCOVINEI

620

3.5

2170

beto n-asfalt

c

Ir. rt

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[m]

[ml

[m2]

1

57

CUZA VODĂ

550

7

3850

asfalt

1

58

EMIL RACOVIȚĂ

125

7

875

beton

159

ENERGIEI

730

14

10220

asfalt

X

X

X

1

60

EROU COSTEL MARIUS HASAN

410

6

2460

asfalt

1

61

GĂRII

1340

7_14

14070

asfalt-beton

X

X

X

X

X

1

52

GEORGE BACOVIA

1045

7

7315

asfalt-beton

1

63

ION LUCA

430

7

3010

beton

1

64

MARAMUREȘ

270

6

1620

asfalt

1

65

MIHAI EMINESCU

692

8.5

5882

beton-asfalt

Nr.

Denumire tronson s

■tradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

cr

§

§

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[m]

[m]

[m2]

1(

36

MIHAIL KOGĂLNICEANU

130

12

1560

asfalt

X

X

X

X

X

1

37

MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE

124

4

496

asfalt

1

38

NICOLAE TITULESCU

450

7

3150

asfalt

169

OITUZ

1405

8_14

asfalt-beton

X

X

X

X

X

170

PĂCII

239

6

1434

asfalt

1

71

TIPOGRAFILOR

470

7

3290

beton

1

72

ARDEALULUI

352

7

2464

beton

173

BANCA NAȚIONALĂ

630

7

4410

asfalt-beton

X

X

174

BRADULUI

750

7

5250

beton

f

(

.......1

Jr. :rt

Denumire tronson

stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

Lungime

[m]

Lățime

[m]

Suprafață

[m2!

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

1

75

DECEBAL

592

7

4144

beton

1

76

DEPOULUI

1000

4.5

4500

balast

1

77

ECATERINA VARGA

355

5.5

1952.5

asfalt

1

78

MARTIR CLOȘCA

190

7

1330

beton

1

79

MARTIR CRIȘAN

300

5-7

1800

asfalt

1

80

MARTIR HORIA

468

7

3276

beton

181

MIORIȚEI

1788.5

14

25039

asfalt

X

X

X

X

X

1

82

NEAGOE VODĂ

983

7

6881

beton-asfalt

1

83

NORDULUI

1687

6_7

10965

beton-asfalt

N cr

r, t

Denumire tronson s

stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[m]

[m]

[m2]

1

34

NUCULUI

150

5

750

beton

1

35

PLANTELOR

90

6

540

asfalt

1

Î6

SLĂNICULUI

329

3.5

1151.5

asfalt

1

37

TRAIAN

360

6

2160

asfalt

1

38

BUJORILOR

650

7

4550

beton

1

39

ALEE ACCES str.VRANCEI 35 - PR.BRADULUI 42

80

7

560

asfalt

1!

90

ALEEA MOLDOVIȚEI

155

3.5

542.5

balast

1!

91

ALEE ACCES str.VENUS 8 - ZIMBRULUI 13

140

6,5_7

945

asfalt

1

92

ALEE ACCES str.ZIMBRULUI 84 - 22 DECEMBRIE 78

70

7

490

asfalt

ti

Jr. :rt

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/sto pește mecanizat

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[m]

[m]

[m2]

1

93

CALEA MOLDOVEI

2973

14

41622

asfalt

1

94

TRECĂTOAREA GHERĂIEȘTI

370

6

2220

asfalt

195

22 DECEMBRIE

1080

7

7560

beton-asfalt

196

8 MARTIE

310

4

1240

asfalt

197

ALUNULUI

100

6

600

beton

198

APRODU PURICE

600

7

4200

beton

X

X

1

99

ARINILOR

450+908

7_8

3150+635

6

beton-balast

2

00

AUSTRULUI

630

3.5

2205

beton

2

01

BUCIUMULUI

817

7

5719

beton-asfalt

Ni

cr

t

Denumire tronson s

tradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

Lungime

Suprafață

Materia! sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

1

1

1

1

rl

Ir.

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecaniza

t

c

rt

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[m]

[m]

[m2]

211

FAGULUI

250

6

1500

asfalt-beton

2

12

FRUNZEI

500+100

0

4_7

2000+610

0

beton-baiast

2

13

GLADIOLEI

141

3

423

asfalt

2

14

HATMAN BERESCU

309

7

2163

beton

2

15

ION IONESCU de la BRAD

780

7

5460

asfalt

2

16

IOSIF COCEA

510

7

3570

beton-asfalt

2

17

LĂCRĂMIOARELOR

140

3

420

asfalt

2

18

LIMPEDEA

500

5

2500

balast

2

19

LINIȘTEI

160

6

960

asfalt

§

N i CI

r. t

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

Lungime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

s

D

1

1

i

h

Ir.

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopeste mecanizat

c

rt

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

D

1

9

1

9

9

D

9

1

1

N

r.

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

CI

t

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[m]

[m]

(m2l

2

38

TURBINEI

170

5

850

asfalt

2

39

VENUS

665

6

3990

beton

2

40

VRANCEI

530

7

3710

asfalt

2

41

VULTURULUI

258

6

1548

asfalt

2

42

ZAMBILELOR

100

4

400

balast

2

43

ZEFIRULUI

227

7

1589

beton

244

ZORELELOR

130

7

910

beton

2

45

LUNCA BISTRIȚEI

1642

6

9852

beton-asfalt

2

46

ALEE ACCES CALEA BÂRLADULUI nr. 6-52

260

4_5

asfalt

h

r.

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spaîă/stopeste mecaniza

t

c

s

1

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[m]

[m]

[m2]

2-

47

ALEEA COLONEL CORNEL1U CHIRIEȘ

160

4

640

balast

2‘

48

CALEA BÂRLADULUI

2000

14

28000

asfalt/beton

249

CALEA ROMANULUI

3520

14

49280

asfalt

21

50

FUNDĂTURĂ BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU

80

6

480

balast

251

TRECĂTOAREA ISLAZ

300

4

1200

balast

252

TRECĂTOAREA TECUCIULUI

300

7

2100

asfalt

2f

53

ARȚARULUI

178

3,5_5

756

asfalt

254

CÂMPULUI

350+400

3,5_5

1225+200

0

asfalt-balast

255

COLONEL NICOLAE DRĂGHICI

336

6

2016

balast

Ni cr

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[m]

[ml

[m2]

2E

56

COSTACHE RADU

1250

6

7500

balast

2f

57

CĂPITAN ERNEST TÂRȚESCU

194/97

6

1746

beton+balast

2E

58

CĂPITAN IOAN BOROȘ

190

5

950

balast

2E

59

CĂPITAN VASILE MERICA

238

6

1428

balast

2(

>0

CĂPITAN VICTOR PRECUP

80

5

400

balast

31

CONSTANTIN PLATON

350

6

2100

balast

2(

32

DIMITRIE BUȘILA

610

6

3660

balast

2(

33

DORULUI

980

7

6860

balast

264

GHEORGHE HOCIUNG

1025

6

6150

neamenajat

Kr.

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecaniza

t

ci

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

s

D

[m]

[m]

[m2]

265

GHEORGHE NEGEL

500

6

3000

balast

266

GHEORGHE VRÂNCEANU

310

6

1860

balast

267

GENERAL DR.DRAGOMIR BADIU

115

6

690

balast

268

GENERAL EREMIA GRIGORESCU

1470

6

8820

balast

269

GENERAL GRIGORE CANTILLI

365

5

1825

balast

270

GRIGORE TĂBĂCARU

845

6

5070

balast

271

HOLTULUI

1550

6

9300

asfalt

272

IASOMIEI

235

7

1645

asfalt

273

ILARIE VORONCA

300

6

1800

asfalt

Nr.

CȚt

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

1

■ §

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

I

[m]

[ml

[m2]

274

ION ROATĂ

1025

10„12

11275

balast

275

LEON SAKELLARY

1000

6

6000

neamenajat

276

LICURICI

980

3_6

4400

asfalt

277

LT. COL.IOAN ZĂRNESCU

250

5

1250

balast

278

LOCOTENENT VICTOR BOTOCAN

200

6

1200

balast

279

LUCEAFĂRULUI

568

3_5

2698

asfalt

280

LUPENI

980

5_6

5635

asfalt

281

MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU

1350

6

8100

neamenajat

282

MAIOR ALEXANDRU VELICAN

175

5

875

balast

n[.

Denumire tronson s

stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

cr

t

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

s

D

[m]

[m]

w

21

J3

MUNCII

400+700

4_6

2400+350

0

asfalt-balast

2f

J4

NICOLAE LASCĂR BOGDAN

570

7

3990

asfalt

!5

PLAIULUI

735

5

3675

asfalt

6

POMILOR

314

4

1256

asfalt

2E

7

PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU

235

7

1645

asfalt

2E

8

PRUNULUI

190

7

1330

balast

28

9

RĂZOARE

256

4_7

1536

asfalt

0

ROMANȚEI

200

4

800

balast

1

SĂLCIEI

367

3_6

2019

balast

Ni

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână îr care se spală/stopește mecaniza

t

cr

t

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M    M

J

V

S

D

[m]

[ml

[m2]

2<

32

SILIȘTE!

210

7

1470

asfalt

2<

33

SILOZULUI

240

8

1920

balast

294

ȘIRETULUI

700+314

6

4200+188

4

beto n-balast

21

35

SUBLOCOTENENT ADAM

280

7

1960

beton

2(

36

SPICULUI

230

8

1840

balast

297

ȘERBĂNEȘTI

1154

4_7

6924

asfalt

2<

38

ȘTEFAN ZELETIN

165

6

990

neamenajat

2<

39

TECUCIULUI

760

7

5320

asfalt

3(

30

THEODOR NECULUȚĂ

300

5

1500

asfalt

nI

cik

Denumire tronson stradă

Dimensiuni

tronson stradă

Zilele din săptămână în oare se spală/stopește mecanizat

i

1

|

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

|

[m]

[m]

[m2l

301

TRIUMFULUI

730

8

5840

beton

302

ULMILOR

775

3

2325

balast

303

VADUL POMILOR

235

6

1410

asfalt

304

VICTOR NADOLSCHI

200+223

5

1000+111

5

asfalt-balast

305

VIITORULUI

653

8

5224

beton

306

VISELOR

300

5

1500

asfalt

307

ALEEA GHIOCEILOR

630

7

4410

beton

308

ALEEA VIȘINULUI

877

3.5

3069.5

asfaît-beton

309

BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN

570

12

6840

beton

X

X

X

N

CI

r.

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/s topește mecanizat

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

S

D

[m]

[m]

(m2l

1

FUNDĂTURĂ STADIONULUI

60

6

360

beto n-asfalt

1 MAI

295

7

2065

asfalt-beton

3

12

ANA IPATESCU

646

7

4522

beton

3

13

BANU MĂRĂCINE

495

4

1980

asfalt

314

CEZAR BOLLIAC

230

4

920

asfalt

315

CRÂNGULUI

160

7

1120

asfalt

3

16

CREMENEA

386

3.5

1351

beton

3

17

CRONICAR ION NECULCE

126

7

882

asfalt

3

18

FLORILOR

349

7

2443

beton

N

CI

r. t

Denumire tronson stradă

Dimensiuni

Lungime

[m]

tronson stradă

Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat

Lățime

[m]

Suprafață

(ms)

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

s

D

3'

9

I.L.CARAGIALE

972

8_14

asfalt

X

X

X

3i

>0

LALELELOR

667

3.5

2334.5

asfalt

32

>1

LIVEZILOR

456

7

3192

beton

32

>2

MIRCEA ELIADE

323

3.5

1130.5

beton

32

23

MIRON COSTIN

960

7

6720

asfalt

32

Î4

NUFĂRULUI

481

7

3367

asfalt-beton

32

25

PICTOR THEODOR AMAN

1327

7

9289

asfalt

32

26

POET ANDREI MUREȘANU

172

7

1204

asfalt

32

27

PROGRESULUI

520

3.5

1820

asfalt

Q        1

Denumire tronson stradă t

Dimensiuni

Lungime

[m]

tronson stradă

Lățime    Suprafață

[ml        [m2]

Material sistem rutier

Zilele din săptămână în care se spală/stopește

L      M     M     J       V

mecaniza

S

t

D

3;

28

STADIONULUI

430

7

3010

asfalt

3;

29

VALEA ALBĂ

333

7

2331

beton

31

30

VIORELELOR

754

3.5

2639

asfalt

3:

31

ZIMBRULUI

170

6

1020

beton

3t

32

ALEEA ZORILOR

160

5

800

neamenajat

N

cr

Denumire tronson stradă t

Dimensiuni tronson stradă

Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

L

M

M

J

V

s

D

[m]

[m]

[m*1

I

I

1

CALEA REPUBLICII

3700

14

51800.00

asfalt

2

AEROPORTULUI

532

7

3724.00

asfalt-beton

3

AVIATORILOR

1545

6

9270.00

asfalt

4

BICAZ

3020

7

21140.00

asfalt-beton

5

CHIMIEI

3851

7