Hotărârea nr. 30/2018

Hotărârea nr.30 din 31.01.2018 privind modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2017 – 2018

HOTĂRÂREA NR. 30 DIN 31.01.2018

privind modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017 - 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 16350/ 08.01.2018 a Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Bacău prin care ne solicită să desemnăm alt reprezentant în Consiliul de Administrație, în locul d-lui Consilier local Ghingheș Cristian care a absentat la 5 ședințe;

-Demisia d-nei Cosma Elena înregistrată la Consiliul Local Bacău cu nr. 65007/ 09.01.2018;

-Adresa nr. 17632/ 22.01.2018 a Școlii Gimnaziale nr. 10 Bacău prin care solicită desemnarea unui alt reprezentant în Consiliul de Administrație ca urmare a demisiei d-nei Consilier local Cosma Elena;

-Referatul nr. 859/ 25.01.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care propune modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017-2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 860/ 25.01.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 861/ 25.01.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 128/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 129/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 130/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3,nr. 131/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l32/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 96 alin. (2) și (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 8 alin. (1) lit. ”a” din Anexa la OMEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de invatamant preuniversitar, modificat și completat;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, ulterior modificată și completată;

-HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017-2018;

z\

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6) lit. “a” punctul 1 și art. 45(1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - (1) Se modifică nr. crt. 13 din Anexa la HCL nr. 305/ 2017 în sensul că reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Bacău, vor fi: dl. Pârâianu Mădălin -Nicolae, dl. Sova Gâtu Laur si dl. Fechet Mircea.

(2) Se modifică nr. crt. 4, nr. crt. 7, nr. crt. 9 și nr. crt. 20 din Anexa la HCL nr. 305/ 2017 în sensul că se înlocuiește d-na Consilier local Cosma Elena cu dl. Consilier local Cristinel Manolache, ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliile de Administrație ale: Școlii Gimnaziale nr. 10, Școlii Gimnaziale ”Alecu Russo”, Școlii Gimnaziale ”Nicolae Iorga” și Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 305/ 2017 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

/ *   *3 ’ .7jr.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BREAHNÂ-PRAVĂȚ ION^LA-CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU