Hotărârea nr. 3/2018

Hotărârea nr.3 din 12.01.2018 privind completarea HCL nr. 467/ 2017 prin care s-au aprobat pentru anul 2018 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată


Ml

MlHOTĂRÂREA NR. 3 din 12.01.2018 privind completarea HCL nr. 467/ 2017 prin care s-au aprobat pentru anul 2018 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 12.01.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Anexele nr. V și nr. VI la Proiectul de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002, respins în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău din data de 28.12.2017; -Nota de fundamentare nr. 9979/ 14.11.2017 și studiul de impact nr. 9980/ 14.11.2017;

- Procesul Verbal de Afișare nr. 10788/ 08.12.2017 si Procesul Verbal de Afișare nr.

5                                                                              5                                                                        5

10921/ 12.12.2017 prin care au fost respectate procedurile de transparență decizională prevăzute îri Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administrația publică, republicată, modificată și completată;

-Expunerea de motive nr. 48/ 04.01.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 49/ 04.01.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 11/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 12/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 13/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 14/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 15/11.01.2018 al Comisiei de specialitate m. 5,

-Prevederile HCL nr. 467/ 2017 prin care s-au aprobat pentru anul 2018 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată ;

-Prevederile art. 7 alin. (2) și alin. 10 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administrația publică, republicată, modificată și completată ;

-Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată ;

-Prevederile art. 27, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale ait. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7;

-Referatul Compartimentului Evidență Contracte nr 9121/94067/90732/11.01.2018 prin care suntem anunțați că Direcția Județeană de Statistică Bacău a comunicat că indicele total al prețurilor de consum este de 102,63%;;

-Amendamentul formulat de către domnul consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae, amendament care a fost adoptat;

în baza prevederilor art. 36 (2) lit. “b”, (4) lit.“c”, art. 45(2) lit.”c” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se completează HCL nr. 467/ 2017 în sensul că după Anexa nr. 13 se introduc două noi anexe, nr. 14 și nr. 15, cuprinzând taxele pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău și pentru Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 467/ 2017 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău și Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri.

Art. 4. - Hotărârea va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii si va fi comunicată compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

ART.6. - După articolul 5 din HCL nr.467/2017 se introduce un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins :

”Art.6. - Se aprobă indexarea taxelor anuale de concesionare și închiriere teren proprietatea municipiului Bacău, prevăzute în contractele încheiate cu persoanele fizice și juridice, având în vedere indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică-Directia Județeană de Statistică Bacău.”

5                      5ROMANI A

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 12.01.2018

POLIȚIA LOCALA BACĂU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIIJ POPOVICI


Nr. crt.

Denumire taxă

Taxă propusă

2018

1.

Parcare autoturisme 1 h (aparat autotaxare)

1.5 lei

2.

Parcare autoturisme 1/2 h (aparat autotaxare)

0.75 lei

3.

Parcare autoturism 1 h cu plata prin mesaj text (SMS)

0.42 curo

4.

Abonament 1 lună dc parcare

47 lei

5.

Abonament 6 luni de parcare

200 lei

6.

Abonament 1 an de parcare

350 lei

7.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular și oblic cu axul șoselei/luna S1

123 lei

8.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular și oblic cu axul șoselei/trim S1

364 lei

9.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular și oblic cu axul șoselei/an SI

1449 lei

10.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu axul șoselei/lunâ S1

139 lei

11.

12.

Parcare autoturisme persoane Juridice cu rezervare paralel cu axul șoselei/lrimeslru SI

416 lei

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu axul șoselei/an SI

1666 lei

13.

Parcare rapidă/h pentru intervalul 0-5 minute (parcare cu barieră)

0 lei

14.

Parcare rapidă/h pentru intervalul 6-120 minute (parcare cu barieră)

1.5 lei

15.

Parcare rapidă/h pentru >120 minute (parcare cu barieră)

13 lei

l axele includ TVA 19%,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BRFAHNĂ-PRAVĂȚ IO 1Â-CRISTINA


\ * \


Zx /

ț

y

DIRECTOR EXECUTIV

ENE FLORIN,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 12.01.2018


DIRECȚIA SALUBRIZARE, AGREMENT, PARCURI


TAXELE PENTRU SERVICIILE PRESTATE IN CIMITIRUL ‘S ARAT A II”


Nr.

Crt.

Denumirea serviciului prestat

Tarif

Tipul taxei

1

2

laxa dare in folosința-7 ani

200 ron/loc/perioada

La darea in folosința

Taxa dare in folosinta-25 ani

300

ron/loc/perioada

La darea in folosința

Taxa întreținere loc de veci

30ron /an/loc

anuala

4

Taxa capela

70 ron/pers/zi

La înhumare

5

înhumare decedat (sapat groapa si amenajare mormânt după înhumare)

200ron/loc

La înhumare

6

Montat pod cu material client si transport pamant in exces

150ron

La înhumare

7

Transport pamant in exces

100 ron/loc

La înhumare

8

Înhumat decedat cripta

150ron/pers

La înhumare

9

Transport decedat la locul de veci

1 OOron/ pers

La înhumare

10

Strâns oseminte

150ron/loc

La cerere

11

Aviz montat gardut(metallic)

50ron/loc

La cerere

12

Aviz construcție loc simplu

1 OOron/loc

La cerere

13

Aviz construcție loc dublu

200 ron/loc

La cerere

14

l axa servicii auxiliare(idcntîticare loc de veci,eliberare adeverințe,etc)

20ron

La cerere

15

Taxa acces utilitati(apa.c.e,etc)-pt.constructor

2 0ron/zi/l oc/con str.

La cerere

16

Taxa acces mijloace auto cimitir prestatori servicii

15 lei/zi

La cerere

PREȘEDINTE DE ȘBREAIINĂ - PRAVĂȚ t * f (


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOV1CIDIRECTORiEXEC CRISTI DI