Hotărârea nr. 298/2018

Hotărârea nr. 298 din 20.08.2018 privind modificarea HCL nr. 171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET – CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri şi cofinanţarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile.

HOTĂRÂREA NR. 298 DIN 20.08.2018

privind modificarea HCL nr. 171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 -îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri și coHnanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 20.08.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa ADR Nord Est nr. 35142/ 09.08.2018 prin care se solicită clarificări în legătură cu bugetul proiectului „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT”

-Referatul nr. 8112/ 14.08.2018 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune modificarea HCL 171 din 07.05.2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8113/ 14.08.2018;

-Raportul de specialitate al compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 8114/ 14.08.2018 favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1287/20.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1288/20.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1289/20.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1290/20.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1291/20.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-HCL 171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri și cofmanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile;

A.

-Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 -Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri;

-Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6795/14.11.2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Ghidului Solicitantului: “Condiții generale pentru accesarea fondurilor -Programului Operațional Regional 2014-2020”;

-Prevederile Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri și normele de aplicare ale acesteia;

-Prevederile Legii nr. '2'131 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2) și ale art. 115 (1) lit. b și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit ”b” și alin. (4) lit. “a” și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

Art. 1. Se înlocuiește Bugetul proiectului din Anexa la HCL ni*. 171/ 2018 cu unul nou, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art 2. Se modifică art. 2 din HCL 171/ 07.05.2018, acesta urmând să aibă conținutul:

5

”Art. 2.Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 21.370.616,88 iei și cofinanțarea municipiului Bacău în cuantum de 11.834.738,48 Iei.”

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL 171/07.05.2018 sunt și rămân în vigoare.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

președinte/de ședință

f      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL

NICOLAEj


CIOCODEX^mAELA ’

(UNICIPIULUI BACĂU

•VIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ I , A HCI, NR. 298 DIN 20.08.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


I     CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICPIULUI BACĂU

NICOLA WVIDIU POPOVICI

DIRECTOR ADL

ADRIAN CONSTANTIN ANGHEI

1-BUGETUL CERERI DE FINANȚARE

Nr.crt

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

Total eligibil

Cheltuieli necllglbilc

Total neellgibil

TOTAL

Sa za

TVA dig.

Baza

TVA neellE. (TVA af, chelt. neefîg. țl TVA ded. af. chelt. ellg.]

CAP. 1

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

. 0,00

■ . - 0,00

0,00

i.f,; o.oo

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajați pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiata

v        o,oo

■ Q.oa

0,00

■i; >;. °-00

0,00

0,00

1.3

Cheltuieli pentru rclocarea/protecția utilităților

o,oo

V?’:  0,00

0,00

< <0,00

o.oo

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

O/1D

D,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Z

Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

61.7’31;51

■■ 11.728,99

73.460,50

: r o,oo

-.< • o,oo

0,00

73,460,50

TOTAL CAPIT0L2

61.731,51

11.723,99

73.460,50

0,00

0,00

0,00

73.460,50

CAP. 3

Cheltuia li pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii de teren

i      5.000,00

5.000,00

••!>"< 0,00

J      '.,950,00

950,00

5.950,00

3.2

Obținere avize. acorduri, autorizații

’.     16,275,00

<-3.092,25

19.367,25

• . . ."..0,00

f1-*:0.00

0,00

19.367,25

3.3

Comisioane, cote si taxe

.-125.531,34

, 0,00

125.531,34

10,(JD

■■■        Ir .0.00

0,00

125.531,34

3.4

Proiectare si Inginerie

6.700,00

:!:,I,!:S81;4SO,00

86.782,51

663.232,51

674.932,51

3.5

Consultanta

200.000,00

116.500,00

“ : < • • 6O.13S;OD

176.635,00

376,635,00

3,6

Asistenta tehrea

71:517,00

0,0D

71.517,00

; : <0,00

", .13,588,23

13.588,23

85.105,23

TOTAL CAPITOL 3

425.023,34

3.092,25

426.115,59

697.950,00

161.455,74

859.405,74

1.287.5Z143

CAP. 4

Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții șl Instalații

'.10,961,714,20

■ î2.082;725,7D

13.044,439,90

• .. . 0,00

■;:> ■:<.;< . 0,00

0,00

13.044.439,90

4.2

Dotări

2.328.954,70

442.501,39

2.771.456,09

14.710,00

2.794,90

17504,90

2.788.960,99

4.2.2

Echipamente "Tehnologice, utilaje, Instalații de lucru, mobilier, echipamente Hformatice, birotică

■,:;.2;lS7;fl92j2.0

;   409,999,52

2.567,891,72

.:;   14.710,00

:   . -2.794,90

17.504,90

2.585.396,62

4.2.2

Echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie

171.062,50

32.501,88

203.564,38

;:,0,00

■.".■•>.0,00

0,00

203.564,38

4.3

Active necorporale

.50.000,00

1 9,500,00

59.500,00

;!0,00

0,00

0,00

59.500,00

TOTAL CAPITOL 4

13.340.668,90

2.534.727,09

15.875.395,99

14.710,00

2.794,90

17.504,90

15.892.900,89

CAP, 5

Alte cheltuieli

5.2

Organizare de șantier

267.107,58

'50.750,44

317,858,02

VA    0,00

o.oa

0,00

317.858,02

5.2

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

,l,095;171,42

. ; ,.208,272,57

1.304.443,99

1374.904,36

.299.231,83

1.874.136,19

3.178.580,18

TOTALCAP1TOL5

1.363.279,00

259.023,01

1,622.302,01

1,574.904,36

299.231,83

1.874.136,19

3,495.438,20

CAP. 5

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate ți informare aferente proiectului

5.1

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate ți informare aferonto proiectului

i/: 5.000.00

.'0,00

5.000,00

• 0,00

950,00

950,00

5.950,00

TOTAL CAPITOL 6

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

950,00

950,00

5.950,00

CAP. 7

Cheltuielile cu activitatea de audlt financiar extern

7.1

Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

48.000,00

0,00

48.000,00

.. ■;-.■< o.oo

... 9.120,00

9,120,OD

57.120,00

TOTAL CAPITOL7

48.000,00

0,00

4 B.000,00

0,00

9.120,00

9.120,00

57.120,00

CAP. 8

Cheltuieli cu activități specifice priorității de Investiție

8.1

Servicii suport pentru rezid enții incubatorului de afaceri

.   46.8125731

: • . 0.00

468.257,11

o,oo

'88.968,65

88.968,85

557.225,96

TOTAL CAPITOL 8

468.757,11

0,00

468.257,11

0,00

88.968,85

88.968, B5

557.225,96

TOTAL GENERAL

15.711.959^6

2.808.571,34

18.520.531,20

2.287.564,36

562.521,32

2,850.085,67

21.370.616,88

Detaliere servicii suport pentru rezidenții Incubatorului de afaceri

557.225,96

1

Servicii de suport pentru afaceri prestate de administrator ■

390,058,17

1.1

Servicii specialxate de pre-incubare, incubare și accelerare        ••

•' 379.776,57

1,2

Servicii juridice .      .             ■z'I<>.            ‘                   :r

■ - 10.281,60

2

Servicii de suport pentru afaceri externalizate'..       •     ,

. .'167167,79

2.1

Servicii de mentorat                                   ■ ■

‘ : '117.017,45

2.2

Servicii de comercializare ți Internaționalizare . ■ -    .     ' : z

50.15034

Nrcrt

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (feij

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din caro:

21.370.616^8

1.3.

Valoarea tataia necligibilâ, inclusiv TVA aferenta

2.850.085,67

I.b.

Valoarea totala eligibilă

18.520.531,21

11

Contribuția totală a solicitantului, din care:

11.834.738,48

11. a.

Contribuția sol citantului la cheltuieli eligibile

8.984.652,81

lî.b.

Contribuția sol citantului la cheltuieli neellgifaile, Inclusiv TVA aferenta

2.850.085,67

Iii

Finanțarea netamfa ursa bilă totală solicitată

9,535,878,40

SURSE DE FINANȚARE pe tipuri de ajutor

Componenta fnanțabîlâ prin ajutor de stat regional, din care:

19.462.790,59

-cheltuieli eligibile

17.571.158,50

-cheltuieli neeliglbife

1.891.641,09

Componenta f nan ța bilă prin ajutor de minimii, din care:

1.907.817,29

- cheltuieli eligibile

949.372,70

- cheltuieli neeligibile

958.444,59

Valoarea eligib la a proiectului

18.520.531,20

Valoarea nociigibjlă a proiectului

2.850.085,68

Valoarea totală a proiectului

21370.616,88

Cuantumul ajutorului regional solicitat

Cuantumul ajutorului de mînlmis solicitat

Finanțarea neta mbur săbii 3 totală solicitată

9.535.878,40

Contribuția totală a solicitantului, din care:

11,834.738,48

- contribuția la componenta finanțablfă prin ajutor regional

10.781.356,62

- contribuția la componenta finanțabilă prin ajutor de minimis

1.053.381,86


Nu poate depășî 50% din valoarea eligibilă totală a proiectului


Conform secțiunii 1.7. "Rata de «finanțare acordată..." din Ghidul specific.

Conform secțiunii 1.7. "Rata de cofînanțare acordată...” din Ghidul specific, în limita plafonului de