Hotărârea nr. 297/2018

Hotărârea nr. 297 din 24.07.2018 privind alipirea loturilor de 26,00 m.p., 16,00 m.p. si 126,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intr-un singur corp de proprietate in suprafata de 168,00 m.p.

ț-       (ft/

^C O/f^f 7fff/    r(t/ (f/ " 77ftJtfCf/tfff/f/f

HOTĂRÂREA NR. 297 DIN 24.07.2018 privind alipirea loturilor de 26,00 m.p., 16,00 m.p. si 126,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intr-un singur corp de proprietate in suprafața de 168,00 m.p.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererile S.C. AICBAC S.A., înregistrate la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 27838/16.05.2018 si nr. 33708/23.07.2018, prin care solicita alipirea loturilor de 26,00 m.p., 16,00 m.p. si 126,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intr-un singur corp de proprietate in suprafața de 168,00 m.p. cu nr. cadastral 84662 in vederea intabularii construcției si înscrierea in cartea funciara;

-Referatul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau cu nr. 7344 din 23.07.2018;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr.7345 din 23.07.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.7346 din 23.07.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1283/24.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1284/24.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1285/24.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1286/24.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 29(1)(2) si ale art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 100, art. 132, art. 135, alin. (1), lit. “b”si alin. (3) din Regulamentul de avizare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul nr. 700/09.07.2014;

-Prevederile art. 879, alin. (1) si (5) si art. 880 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), 48(2), 61(2), 115(1), lit. «b» si art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 10, 36 (1) si (2), lit. « c », 45 (3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba alipirea suprafețelor de :

  • - 26,00 m.p. teren inscris in cartea funciara 68583 UAT Bacau, nr. cadastral 68583 conform ANEXEI NR. 1 parte integranta din prezenta hotarare;

  • - 16,00 m.p. teren inscris in cartea funciara nr. 68311 UAT Bacau, nr. cadastral 68311 conform ANEXEI NR. 2 parte integranta din prezenta hotarare ;

  • - 126,00 m.p. teren inscris in cartea funciara nr. 62285 UAT Bacau, număr cadastral 62285 conform ANEXEI NR. 3 parte integranta din prezenta hotarare, in vederea constituirii unui singur corp de proprietate in suprafața de 168,00 m.p. teren cu nr. cadastral 84662, conform ANEXEI NR. 4, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 - Se imputemiceste Dl. Primar al Municipiului Bacau sa reprezinte la Notarul Public Municipiul Bacau si sa semneze in numele lui actul de alipire a suprafețelor de teren prevăzute la ART. 1.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Compartimentul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, S.C. AICBAC S.A., O.C.P.I. Bacau si Direcției Arhitect-Sef - Compartiment Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Compartiment Evidenta Concesionari.

ART, 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


I      CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL CIPIULUI BACĂU NICOLAEOVIDIU POPOVICI


F.C.G...1. D../A M ■ EX. 1 'DS.I-A-2

JUDEȚUL BACĂU          ---- “ ----- “       LA HOTĂRÂREANR. 297 DIN 24.07.2018

CONSILIUL LOCAL BACĂU »£ oin uns r si ihlimh ahl \ i.Muuțu iri             a1

©

'■'■‘v'AA

555'5i——'

u"1

r

\ 1

\ £ Q

\

\

Spațiu comercial

\ 0-

\

\

\

o

\

o (£> T 50


i Nf

| marceli

Categjria de folosința

Suprafața rotpi

Cc

1

1 z

JTAL

Z'tmp


Ol

OeîiJracs

Suprsftt» consț

& 30! <rap

TOTAL

_

Suprafa


S. ecjtaht


premim?


CÂnfîrm^kîcutarâama^ratântor la teren.

oemtni document.'itei c

- snrSsnflndejtw a&eweiii ru renliutas din


S.-hi.-ij ura ai riârnpdu6> V

__t—i—


stâlpi de susținere acoperiș


1

Galeriile Plata Sud |


Spat j comercial

(S.C. A1BAC S.R L * nc 5852)


Mențiuni


. B. Date referitoare ia construcții

i


Coordonata oct.de contur | Lungim :awr 0;h» j_ t! âs7


—--

! 346639 586 |

;646657 586 563166 677 646657 862 563'62.272 1646639 362 1


563'63 611

553168 094


E ȘEDINȚĂ Itf-B/)GDA>


Icntium

Contrasemnează ' SECRETARUL NICOLAEOPIULUI BAC iU IU POPOVICI


i

.Dt?-la masurnia aimoirlJui • ’imp juprafal» din aci« 36 mp

Inspecitir    f                              j

/

Confirm in traduce

i imobilului în bunde date integrala si

a\n.

im uuineruiu. cadastral              „ ■

/      i

Stwmuiura ii noiaXi

aa Qwaăfu 3. .-jtffa» rnuM.iA

UjW        ...«

c.uunpi a BCPI

...JUDETUT BACÂU ......................... tA HOTĂRÂREA NR. 297 DBST24.07.2018

JUULJULDAI.AIJ       JLAN DE AMTl MU EXT SI DCLIMIT MIE A IMU’.JLi LUI

CONSILIUL LOCAL BACAUur Marasc*!!, nr. TIS muu. B.irau, jude ulBacau


$ aipi de susținere acoperiș


Spațiu comercial

(S C. AIBAC S.R.L.- nc 5852}


Spațiu comercia


S=16mp


i- Nr CoxdcnaupS-dscorur

Lungimi

ItWJ D(l,r 1»

p~ [ XM

v M

na sa 137

646548 534

3 885

■3 ■ 563’57.053

S46M7 541

4 015

I      9 563156.0fifl

«45643.56’

1 r23

ț »0|5Fj'549K ;      B3IMSSD

6-6643 944

549543 824 _

<<5544 «9 E

0*34 2T3JI <098 1A. Date referitoare la tarea

l'Tr. , CiiCBOriade pruda I, folosința

Suprafața (mp

Menii un

Cc

16

T tren intraiiian

TOTAL

l’tfflțp


î DE ȘEDINȚĂ JN-BOGDAN


C :td           Desenata

Sjrrifan cur.ft :ta la 40. ■.Itln

1

1

TOTAL 1


. Metriuni

------CONTRAS / SECRETARUL NICOLÂE.


Supra; a totale masurata a imobilului - I6mp Suprafața din ari - 16 mp


fAesutam.. ..................

^.nums prenume»


. / Confirm cxfcatprea musutntoriiorTe teren. /.

■..Lrtx’.iiuilinca tiitocnwi* documentație cadtr.trEîc? eorespondenu acesteia cu realitatea tnn-ie-rcp


. .«itnanun u stampila


Daut-.'i.dCt
CIPIULUIBACAU IU POPOVIO


W? - 6^ Cmflui înirnduct ■-■a uilbbilu u. iii baia de

;-i .. aurea număra ui uadastral


JUDEȚUL BACĂU"   ------------------ --------------------fcA’HOTĂRÂREA-NRrîOTDIN 2407.2018

CONSILIUL LOCAL BACĂU lL'NOk     *'«ty m uEUMir^.mKJB ulu                 •<

______       ______ _ .                                  ____ i1 au ■ d uo


Galeriile Piața Sud


v-**"

C,osl'ca


mun-*acaSpațiu comercial*?

£3


r-rn

Destinat»

Supialata consu

Inso: rrp

c

CAS

126

TLL

126


gkecilittn . .


nume. pis nums i


Cc-nfinn c ’tecuiarca mas ■^rectitudinea întocmirii flocuia : ’iespondcnta acesteia^


^.a

Caiegor.ade

foltwnra

Suprafața (mp l

uuib reicsiojHTE ia lcieo

..... ’..........'                                   f

rc

126

Tarea .ntra’ilanCoordona.e neț de contur Lungimi

I---------------------|                     i latLtt j

X:mj        Yfm) 0(1,4.;) I

5 S631J5J50 1 646641693 Vs39 [ ',1^46639.836    ‘fl584||

16'45657 862     6 632

|jij!șfebâ72 a 16.490 || y* \ ti ~

PE$ȘDINȚĂ tȘOGDAN

3 Date referitoare ia constreotu


Muntium'

Spa'iu coraerc.al iu Rjjrfafau tu ■ .mia m cf hârtie de 126.1" nprjupralția utili’» _* cl hârtie de ! 1 L',65 jtfn

> _____—CONTRASEMNEAZĂ

T SECRETARUL    CIPIULUI BACĂU

:Uo maturau; motuiuk-i' .26 mp        NICOLAE - O TU POPOV1CI

.pnafiia din Ml * 126 mpCcr.finn ir.tro-ucarc itnobiiujld in baia da daii Ve8faP si ta nutnarv u; cadastra.

S stras tura s» ptrifa


ROMANȚA____ __ ______ _

JUDEȚUL BACĂU PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A LMOBLLUI^j^^ NK 4 m , ,6 CONSnJULLOCALBACĂU        L PR°PLs?Jh noDE ALIBffiaOTĂRÂREANR.297DIN24.07.2018Cartea Funciara nr

P-S

Zoo'oonaie petd» wntw

*i/\ț nț | l*jn

0. •->

X td]

Yffl

1

563MJ3.6I1

S4B639 5®

14 547

3

seiiBao»

UB85' 5«6

t 418

ț

M31M.67Î

&4MS7.OB

6 632

7

Oiii&i

6-16050.572

'2.4*0

1S

563157 0»

64554/ M3

3J355

• i

500153 337

5455*9 »4

4 rjQJ

15

553112 3 5

5456M.5»

2 733

64564^324

0. 24 1

15

563154 W2

5455410*4

î 'Î3

4

5W1M0W

6466*3 561

2035 |

W155 650

546541 B3

0.039

A

553152236

646530 636

U *2

1

583162.272

fl46B3B.E52

1.396

;S* 166 mpSuprafața nicsunna (mp)

Adresa mwhttuJui

108

Calea Manuesti, nr 98, num Bacău .udcutl Bucau

LAT

BACAU

ImFi *O


Galeriile Piața Sud


ȘEDINȚĂ BOGDAN


tOț          NTRASE

• SECRETARUL MUNI


NICOLAE-OVTD


SITU'. TI A ACTUALA

!                   r • Minte dc leznpireMiptre)

St IU.ATIA VIITOARE l după dezlipi «'alipire (,

\r cad

Suprafața (mp)

Olegona de Fe l uluita

Dsicnerea imobitulm

Nr cad.

Șuprafna imp)

( stejonaoe foloiiiua

JJnscr ter ca ime țiului

d-f*J

Ce

l.nt:

<77 /■ z

3 >K

Cc

Teren intravilan împrejmuit

f.îtS

12«

1.1.

i..n:

07 bk

>6

Cc

Lfli3

LLa >"•' .....- L"- "• ■•

TOTAL

168 IV

TOTAL

Io8 mp

Executant

inspectorCcnflnți ețeciițareu masura:ț>r:lcr iu lenar, curecuiudinca întocmim documentației cadastrala si rțrcspcndcntapcastciașu rea-itatea din terenConfirm introducerea imobilului mbtsza dcoilc mxgrau ai uiribu irea nu mani lui cadastral