Hotărârea nr. 296/2018

Hotărârea nr. 296 din 24.07.2018 privind completarea HCL 382/17.11.2010 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate aferent Listei de investiţii, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiţii şi a Planului de finanţare pentru proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”

HOTĂRÂREA NR. 296 DIN 24.07.2018

privind completarea HCL 382/17.11.2010 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate aferent Listei de investiții, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiții și a Planului de finanțare pentru proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 7217 din 19.07.2018 înaintat de Direcția Economică prin care se propune completarea HCL 382/17.11.2010;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7321/ 23.07.2018;

-Raportul compartimentului de resort nr. 7322/ 23.10.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1278/24.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1279/24.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1280/24.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1281/24.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1282/24.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art.I2 (1) lit. "c" din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata;

-Prevederile art. 9 (1) lit. "c" din Legea 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice, republicata, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale ari. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art.3 alin.(4) din Anexa nr.l la HG nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor local, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 382/ 17.11.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Listei de investiții, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare , a Listei de investiții și a Planului de finanțare pentru proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d” și art.45(2) lit.a din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicata, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se completează HCL nr. 382/ 2010, în sensul introducerii unei noi Anexe, nr. 4.1, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art 2. Celelalte prevederi ale HCL 382/ 17.11.2010 sunt si raman în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economică.

Art 4. Prezenta hotarare va fi comunicata S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB și Direcției Economice.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 296 DIN 24.07.2018


Anexa nr. 4.1 Ia HCL nr. 382/ 2010


Lista de investiții pentru Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Județul Bacau”


Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Valoare (lei/ euro)

1

Procurare difuzor! AT1-SEAU Bacau

300 buc

450.000/100.000

2

Autotranscontainer pentru transportul nămolului

1 buc

675.000/150.000

3

Mașini transport materiale intervenție

5 buc

360,000/80.000

1 4

Mașini trasnporț echipe si materiale de intervenție de 3,5 tone

l buc

180.000/ 40.000

5

Autobasculanta de 7,5 tone

1 buc

202.500/45.000

6

Motopompa ape uzate autotractabila

1 buc

90.000/20.000

7

Generator sudura autotractabil

l buc

90.000/ 20.000

8

Aparat de sudura cap la cap pentru PEHD (pana la Dm 250 mm)

1 buc

135,000/30.000

i 9

Contori

517.500/115.000

10

Achiziții echipamente pompe apa si apa uzata

900.000/ 200.000

1

Li    TOTAL (estimat fara TVA)

j' , ■A                 ' 'te \

3.600.000/ 800.000ȘEDINȚA -BOGDAN


SECRETARUL NICOLAE


CONTRASEMNEAZĂ OPIULUI BACĂU VIDIUPOPOVICIȘEF SERVICIU CLEMENTINA VINERICÂ