Hotărârea nr. 295/2018

Hotărârea nr. 295 din 24.07.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Episcop Melchisedec” – Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a programului educațional ”Tânărul Băcăuan în An Centenar – despre valorile care unesc un neam”, ce se va desfăşura în perioada 15 – 19 august 2018, la Bacău

(rt/         ftff

f'SSJ/ /ff</ ^cctt/a/ 0 //// zz/r i/ifff/fff     €fC(7f

HO ÂRÂREA NR. 295 DIN 24.07.2018

privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația „Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a programului educațional „Tânărul Băcăuan în An Centenar - despre valorile care unesc un neam”, ce se va desfășura în perioada 15 -19 august 2018, la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 33377/18.07.2018 înaintată de Fundația „Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău prin care solicită încheierea unei asocieri pentru desfășurarea programului educațional „Tânărul Băcăuan în An Centenar - despre valorile care unesc un neam”, ce se va desfășura în perioada 15 -19 august 2018, la Bacău; -Referatul nr. 7207/ 19.07.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Fundația ”Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a programului educațional "Tânărul Băcăuan în An Centenar -despre valorile care unesc un neam”, ce se va desfășura în perioada 15-19 august 2018, la Bacău și alocarea sumei de 37.084 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 7208/19.07.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate nr. 7209/ 19.07.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1275/24.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1276/24.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1277/24.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 5 și alin. (7) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Fundația "Episcop Melchisedec” -Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a programului educațional "Tânărul Băcăuan în An Centenar - despre valorile care unesc un neam", ce se va desfășura în perioada 15 — 19 august 2018, la Bacău, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Contribuția Municipiului Bacău va consta în alocarea de la bugetul local a sumei de 37.084 lei, în acțiuni comune de identificare și selectare a participanților, precum și punerea la dispoziție a locațiilor necesare desfășurării activităților, la cerere.,

ART. 3. Alocarea celor 37.084 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui program, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Fundației "Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂSECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-0V1DIU POPOVICI

F.C.G.,1 D. /A.MT.X, b'DS. I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 295 DIN 24.07.2018


CONTRACT DE ASOCIERE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

<         Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesă nr. 6, județul Bacau, având contul

nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau, cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Fundația "Episcop Mclchîsedcc” ~ Filiala Bacău, denumita in continuare organizator, cu sediul în Bacau, str. 9 Mai, nr. 48, având contul nr. R080BTRL00401205L93560XX, deschis la Banca Transilvania - Sucursala Bacău, Cod Fiscal 24213235, reprezentată prin Eugen - Ciprian Ciuche, având funcția de Vicepreședinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lit"a” si lit”f” si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata, ale art 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179,1270 și următoarele Cod Civil

c

 • •  Art 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

realizării programului educațional "Tânărul Băcăuan în An Centenar - despre valorile care unesc un neam” (15 -19 august 2018).

 • (2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 41.205 lei , din care Municipiul Bacau alocă suma de 37.084 lei

III. DURATA CONTRACTULUI

I

■o


Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art 1 (1) cu suma maxima de 37.084 lei, să participe la acțiuni comune de identificare și selectare a participanților, precum și să pună la dispoziția a locațiilor necesare desfășurării activităților. Suma va fi virata in contul nr. R080BTRL00401205L93560XX, deschis la Banca Transilvania - Sucursala Bacău, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr.

1. Art 4. (1) Fundația "Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău se obliga:

♦ Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea Întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);• Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

• Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

♦ Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

• Sa inregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

• Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

• La decontare să prezinte dovada (poze) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro. secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Fundația "Episcop Melchisedec" - Filiala Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Fundația "Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Fundația "Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Fundația "Episcop Melchisedec" - Filiala Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel , atunci când Fundația "Episcop Melchisedec" -Filiala Bacău:

« nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost înștiințai in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista încă in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel' nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

  r

  V-


 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund reali tatii.

(6) Li cazul rezilierii contractului din vina Fundația "Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din alocările aprobate, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-l execute întocmai si intru totul cu buna știința.

Art8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art 10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Fundația "Episcop Melchisedec" - Filiala Bacău isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării programului educațional "Tânărul Băcăuan în An Centenar -

< / despre valorile care unesc un neam'* va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a incalcarii reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al incalcarii drepturilor unei terte parti.

VI.FORȚA MAJORA

Art 12 Prin forța majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa inlature răspunderea .partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului în continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta. ArL14Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care îl invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VH. LITIGII

Art 15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMINNECULA

Fundația "Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău

ȘEF SERVICIU

CLEMENTINA VINERICA

Vicepreședinte

Eugen - Ciprian Ciuche

Vizat juridic

Anexa ia Contractul nr_________f_________


BUGETUL EVENIMENTULUI


DENUMIRE INDICATORI

HM/

Cantitate

-

Valoare/

UM

(RON)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

---------------------------------1

Finanțare solicitant

' "1

Total i

i

1

1

2

3

4

5

6

1. Transport

1.1. Transport intrajudețeen Bacau • Borzestl - Har.a-Tq.Ocna-Bacau

1

6500

6500

0

6500

----—---

Subtotal Transport

6500

0

6500

2. Alte costuri, servicii

2.1 Servicii cazare participant! | acțiuni***

520

20

10400

0

10400

2.2 Publicații ***

I 2.2.1 Ghidul evenimentului (cu programul, informații practice pentru participant)

150

6,3

324

621

945

2.2.2 Pliant informativ despre activitățile ce au fost derulate în proiect

500

3

1500

0

1500

2.2.3 Caietul întâlnirii (cu informații culturale, educaționale și specific pentru tineret în municipiul Bacău)

150

16

2400

ro

2400

2.2.4 Mapă proiect A4 cu buzunar I înălțat si pix inscripționat

150

3300

0

3300

2.2.5 Diplome participant! șl voluntari

150

2

300

0

300

2.3 Activități de promovare/reclamă

I 2.3.1 Banner identitate vizuală 4/1

2

375

'^5<f ’

0

750

2.3.2 Steag pană (beachflag) H=2 5 m cu bază premium

2

480

960

0

960

2.3.3 Roiiup-url Identitate vizuală

2

350

700

0

700

I                                                                         -------------------------------------

2.3.3 plachete voluntari

30

50

1500

0

1500         1

2 3.4 medalii participanții

100

7

700

0

700

2.3.5. Plachete

2

^250

"500

'"o”

500

2.2.7- SacoțB textilă personalizată

150

16

2400

0

2400

2,3.9 Foto/Video/ Album

1

3500

0

3500

3500

2 9 Tricou ulb inscripționat participând

ioo

28

2800

0

2800

2.10 Tricou colorat inscripționat voluntar:

30

35

1050

0

1050

2.4. materiale desfigurare activități

1

1000

r1000

0

1000

SubtoiaJ Alte costuri, servicii

r ■■■

10584

4121

34705

TOTAL GENERAL

37084

f 4121

41205

_


manager


DLNTE DE ȘEDINȚA             SERVICIUL CABINE

ȚUIN - BOGDAN              CĂ

•]  /      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL M ICIPIULUI / Z      NICOLAE-O

RIMAR