Hotărârea nr. 292/2018

Hotărârea nr. 292 din 24.07.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafetei de 958,00 m.p. teren situat in extravilanul localitatii, str. Capitan Ernest Tartescu, nr. 2, pentru CONSTRUIRE HALA COMERCIALIZARE PRODUSE, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata si schimbarea functiunii pentru suprafata de 1.336,00 m.p. teren BENEFICIAR: S.C. PRISMA MOLDOVA S.R.L., din Bacau

)/> ■

< ZI OHia/Wt

Zff<

"& ('/fSf/ift/ ^w<z/<(/  ' /7ftMft'f/trtf/f/f sfârtcth

HOTĂRÂREA NR, 292 DIN 24.07.2018

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafeței de 958,00 m.p. teren situat in extravilanul localității, str. Capitan Ernest Tartescu, nr. 2, pentru CONSTRUIRE HALA COMERCIALIZARE PRODUSE, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata si schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 1336,00 m.p. teren

BENEFICIAR: S.C. PRISMA MOLDOVA S.R.L., din Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Cererea nr. 32336/05.07.2018 a S.C. PRISMA MOLDOVA S.R.L. prin care solicita aprobarea Planului Urbanistic Zonal;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 5226/23.05.2018;

-Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 17.05.2018;

-Avizul pentru P.U.Z. al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr.6794 din 10.07.2018 ; -Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr.7130 din 18.07.2018 ;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr.7131/18.07.2018; -Raportul favorabil al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau cunr. 7132/18.07.2018;

-Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice cu nr.7133/18.07.2018; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1268/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1269/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Certificatul de Urbanism nr. 589/21.08.2017 eliberat de Primăria Municipiului Bacau;

-Avizul de Oportunitate al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. î 1497/27.12.2017 ; -Avizul favorabil al S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. cu nr. 88/09.03.2018 ;

-Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 254/15.12.2017 emis de Administrația Naționala «Apele Romane» -Administrația Bazinala de Apa Șiret;

-Avizul de amplasament favorabil nr. 1001728626/08.02.2018 emis de DELGAZ GRID SA - Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Decizia etapei de încadrare nr. 52/21.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau;

-Avizul nr. 191/29.11.2017 emis de A.N.I.F. - Filiala de îmbunătățiri Funciare Moldova Sud - Unitatea de Administrare Bacau;

-Documentația Pedologica privind încadrarea in clasa de calitate a terenurilor agricole scoase din circuitul agricol nr. 891/13.11.2017;

-Avizul Ministerului Agriculturuii si Dezvoltării Rurale cu nr. 290283/09.02.2018 , -Avizul Direcției Județene pentru Cultura Bacau cu nr. 1657/25.10.2017 ;

-Adresa Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgenta - Inspectoratul General pentru Situării de Urgenta - Inspectoratul pentru Situării de Urgenta « Mr. Constantin Ene » al Județului Bacau cu nr. 701805/07.02.2018;

-Avizul Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 1749/29.01.2018 ;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier - cu nr. 60.127/12.02.2018 ; -Adeverința Poștala nr. 42308/104/26.10.2017 eliberata de Primăria Municipiului Bacau ;

-rtuuiuui d.v. i 11A1N mkanii S.A., proprtetarul parcelei cu nr. cadastral 80701, autentificat sub nr. 1104/25.04.2018 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena;

•Acordul d-lui Olaru Octavian-Vasile, proprietarul terenului din Calea Romanului, nr. 237 B, autentificat sub nr. 432/21.02.2018 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena ;

-Acordul S.C. NBG LEASING IFN S.A., proprietarul terenului din Calea Romanului, nr. 237 A, autentificat sub nr. 351/09.05.2018 la Societatea Profesionala Notariala - Biroul Notarial Eurolex București;

-Avizul Consiliului Județean Bacau cu nr. 53/19.06.2018 ;

-Procesul-verbal de recepție nr. 558/2018 al OCPI Bacau ;

-Prevederile art. 23, alin. (2) din Legea nr. 50/2001, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32, alin. (1), lit. « c », art. 45, lit. « b », art. 47, alin. (1), alin. (2), alin. (5), art. 47A1, alin. (1) si alin. (2) si art 56, alin. (4), alin. (6) si alin. (7) din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. «i» din Anexa la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. «b» si ale art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. «e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL întocmit pentru :

a) introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafeței totale de 958,00 m.p. teren situat in extravilanul localității, din care 925,00 m.p. teren agricol si 33,00 m.p. drum, identificat prin Anexa nr. I care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru CONSTRUIRE HALA COMERCIALIZARE PRODUSE, STR. CAPITAN ERNEST TARTESCU, NR. 2, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata in suprafața totala de 1.336 m.p., BENEFICIAR: S.C. PRISMA MOLDOVA S.R.L., din Bacau.

b) schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 1.336,00 m.p. teren din zona teren agricol in zona instituții si servicii.

(2) Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

(3) Prevederi ale P.U.Z.:

  • - Regim de inaltime = P;

  • - H = 12,00 m;

  • - P.O.T. propus = 35 %;

  • - C.U.T. propus = 0,35 ;

  • - Suprafața teren proprietate = 1.336,00 m.p.; Arie construita = 465,00 m.p.;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura de Nord = 12,70 ml, fata de latura de Est = 5,80 ml, fata de latura de Vest - 1,40 ml si fata de latura de Sud = 17,80 ml.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (împreuna cu documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea fiinciara, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.


ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul


dinteDe^dințâ

*GDAN


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL CIPIULUI BACĂU NICOL ©VIDIU POPOVICI
EZ7/IZONA MIXTA, LOCUINȚE COLECTIVE SI LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE MENȚINUTĂ [   IZONA 1NDUSTR1E/DEPOZITARE-MENȚINUTĂ

ZONA INSTITUT!! PUBLICE. SERVICII - MENȚINUTĂ , IZONA TEREN AGRICOL IN EXTRAVILAN (LIVADA “IZONA CA! DE COMUNICAȚIE RUTIETA • MENȚINUT/ ! i


[ IZONA SPATII VERZI ■ MENȚINUTĂ r IZONA SPATII VERZI PROPUSA

JZONA INSTITUȚII PUBLICE, SERVICII PROPUSA

DRUMURI mi DRUM NATIONAL DN 2 (E85) "rclALEE CAROSABILA Si PARCARI PROPUSE

ITROTUARE PROPUSE


REGIM DE ALINIERE PROPUS ÎMPREJMUIRE PROPUSA (POARTA) 1 CLĂDIRE PROPUSA

PROFIL TRASVERSAL PROPUS SECȚIUNEA A*A

Caraanb


fitLANT TERITORIAL PROPRIETATE BENEFICIAR

EXISTENT

EXTRAVILAN INTRAVILAH______

%țotal jsmp i Xtatil Smg.


ZONE FUNCȚIONALE


ZONA INSTITUȚII SI

SERVICII IC.C.J__

TEREN ARABIL (livada'

CAROS. +PARC.+TRO1

SPATII -      ________

•pQNRJCnF______ _____

TOTAL _______!

(TOTAL PROPRIETATE


juni

FȚULBACĂU

IrfMfriX p£

1 VIZ41


Statal 1


-i'ăjoo ,-2pjgo
INDICI URBANISTICI

P.O.T. max. propus = 35°/

C.U.T. max. propus » 0.35 ‘ ÎNĂLȚIME MAXIMA PROP.

Hmax • PPLANȘA

U2


nrvjzit w «.