Hotărârea nr. 291/2018

Hotărârea nr. 291 din 24.07.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE SI REALIZARE IMPREJMUIRE TEREN, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. COMPANIA DE LOGISTICA SI DISTRIBUTIE WIT S.R.L., din Bacau

;z>      „ •

< /i am<i

Q /(/< {(// cfâa< au

«7 77f/^f<,f//ff/7f/f cfâtyf&r/

■H

HOTĂRÂREA NR. 291 DIN 24.07.2018

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. COMPANIA DE LOGISTICA SI DISTRIBUȚIE WIT S.R.L., din Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 30298/13.06.2018 a S.C. COMPANIA DE LOGISTICA SI DISTRIBUȚIE WIT S.R.L. prin care solicita aprobarea Planului Urbanistic Zonal;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 6814/10.07.2018;

-Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 10.07.2018;

-Avizul pentru P.U.Z. al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 7103 din 18.07.20182018;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr.7134 din 18.07.2018 ; -Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr.7135/18.07.2018;

-Raportul favorabil al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr.7136/18.07.2018; -Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr.7137/18.07.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1266/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1267/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Certificatul de Urbanism nr. 422/17.08.2016 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ;

-Avizul de Oportunitate al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 5228/23.05.2018 ; -Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 344/30.08.2017 ; -Avizul de amplasament favorabil nr. 1001470397/27.04.2017 emis de DELGAZ GRID SA-Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Acordul nr. 56/20.04.2017 emis de A.N.I.F. - Filiala de îmbunătățiri Funciare Moldova Sud - Unitatea de Administrare Bacau;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier - cu nr. 56.800/04.10.2017 ;

-Avizul Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 6881/28.04.2017 ;

-Decizia etapei de evaluare inițiala nr. 116/27.04.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau; -Adresa Direcției Județene pentru Cultura Bacau cu nr. 1046/19.06.2018 ;

-Adeverința Poștala nr. 25926/34/26.04.2017 eliberata de Primăria Municipiului Bacau ;

-Acordul d-lui Ursaru Iulian autentificat sub nr. 784/29.06.2018 la Biroul Individual Notarial Opris Mirela;

-Acordul d-lui Feraru Spartacus autentificat sub nr. 408/04.04.2018 la Biroul Individual Notarial Opris Mirela ;

-Acordul d-lui Feraru Paris autentificat sub nr. 409/04.04.2018 la Biroul Individual Notarial Opris Mirela;

-Studiul Geotehnic intocmit de S.C. VLAD STUDIO DESIGN S.R.L. ;

-Avizul Consiliului Județean Bacau cu nr. 54/13.07.2018 ;

-Procesul-verbal de recepție nr. 1657/2018 al OCPI Bacau ;

-Prevederile art. 23, alin. (2) din Legea nr. 50/2001, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32, alin. (1), lit. « c », art. 45, lit. « b », art. 47, alin. (1), alin. (2), alin. (5) si art. 56, alin. (4), alin. (6) si alin. (7) din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. «i» din Anexa la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. «b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 2.660,00 m.p. teren din zona locuințe individuale si funcțiuni complementare in zona industriala - depozitare identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 28 C, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, BENEFICIAR: S.C. COMPANIA DE LOGISTICA SI DISTRIBUȚIE WIT S.R.L., din Bacau.

  • (2) Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

  • (3) Prevederi ale P.U.Z. :

  • - Regim de inaltime = P;

  • - H max. la comisa = 10,00 m ;

  • - P.O.T. propus = 41,25 % ;

  • - C.U.T. propus = 0,4 ;

  • - Suprafața teren proprietate = 2.660,00 m.p. ; Arie construita = 1.097,40 m.p. ;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura de Nord (Aliniament) = 5,00 ml, fata de latura de Est = 21,30 ml (in partea de Nord si 12,10 ml in partea de Sud), fata de latura de Vest = 2,50 ml si fata de latura de Sud = 3,50 ml.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (impreuna cu documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DLȘE'DlNȚĂ CRETU CĂTĂLIN?-'25--

51CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL, MUNICIPIULUI BACĂU


NICOL

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. £94 DIN 24.07.2018