Hotărârea nr. 290/2018

Hotărârea nr. 290 din 24.07.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENTIAL UNIREA D + P + 7 + 8R, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 40 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. GENERAL CONSTRUCTII TEHNIC PLUS S.R.L., din Loc. Filipesti, jud. Bacau


HOTĂRÂREA NR. 290 DIN 24.07.2018

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENȚIAL UNIREA D + P + 7 + 8R, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 40 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. GENERAL CONSTRUCȚII TEHNIC PLUS S.R.L., din Loc. Filipesti, jud. Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererile nr. 27571/14.05.2018 si nr. 31824/02.07.2018 ale S.C. GENERAL CONSTRUCȚII TEHNIC PLUS S.R.L. prin care solicita aprobarea documentației de urbanism de tip Plan Urbanistic de Detaliu;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 5624/07.06.2018;

-Avizul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau pentru Planul Urbanistic de Detaliu cu nr. 7102/18.07.2018;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr.7138/18.07.2018 ;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cunr.7139din 18.07.2018; -Raportul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 7140 din 18.07.2018;

-Raportul Direcției de Drumuri Publice cu nr.7141 din 18.07.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1264/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1265/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Certificatul de Urbanism nr. 270/19.04.2018 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ;

-Avizul favorabil cu nr. 175/27.04.2018 al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.; -Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1001808518/02.05.2018 eliberat de S.C. DELGAZ GRID S.A. -Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Avizul favorabil condiționat cu nr. 918/27.04.2018 al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau; -Avizul favorabil cu nr. 211062664/26.04.2018 eliberat de SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz ;

-Avizul condiționat cu nr. 269/27.04.2018 al TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. -BACAU;

  • - Adresa nr. 708115/24.05.2018 a I.S.U. Bacau ;

  • - Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 8052/14.05.2018;

  • - Adeverința Poștala nr. 25470/32/25.04.2018 emisa de Primăria Municipiului Bacau; -Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 60.455/24.05.2018 ; -Acordul A.N.l.F. cu nr. 44/04.05.2018 ;

-Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Bacau cu nr. 6671/31.05.2018; -Avizul Autorității Aeronautice Civile Romane cu nr. 14242/752/20.06.2018 ;

-Memoriul Geotehnic Proiect nr. 03/2018 întocmit de S.C. ARGINIP S.R.L.;

-Procesul-verbal de recepție nr. 1370/2018 al O.C.P.I. Bacau;

-Prevederile art. 25, alin. (1), ari. 32, alin. (1), lit. « d », art. 45, lit. « c », art. 48, art. 56, alin. (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

■Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. «i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. «e» si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENȚIAL UNIREA D + P + 7 + 8R, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 40 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. GENERAL CONSTRUCȚII TEHNIC PLUS S.R.L., din loc. Filipesti, jud. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

(2) Prevederi ale P.U.D.:

  • - Clădire locuințe colective D + P + 7 + 8R;

  • - H maxim = 27,10 m ;

  • - P.O.T. maxim propus = 40 %;

  • - C.U.T. maxim propus = 4,4;

  • - Suprafața teren proprietate = 4.052,64 m.p.; Arie construita = 653,45 m.p.; Arie construita desfasurata = 7.161,00 m.p.;

  • - Retragere fata de limita de proprietate pe latura nordica = 12,00 m;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura de Est = 17,00 m, fata de latura de Vest = 15,06 m si fata de latura de Sud = 37,00 m.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata S.C. GENERAL CONSTRUCȚII PLUS S.R.L., d-lui Primar al Municipiului Bacau, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL lyftjNICIPIULUI BACĂU NICOLA^DVIDIU POPOVICIZONA FUNCȚIONALA

EXISTENT

PROPUS

Supntata ("Vi

Procent % din 8 total

Supntata («Vi

Procont* (Sn 8 total

ZONA PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE

4052.64

100

053.45

15.12

ZONA CAL DE COMUNICAȚIE RUHETA

-

-

2276

65.18

- carosabil

*

-

-1053

■25.98

-parcări     ......

-

-BOB

-19.19

- alei, trotuare

-

-

-417

-10.29

ZONA SPAT» VERZI

-

*

1109.B1

2737

ZONA GOSPODĂRIE COMUNALA

-

-

14.09

0.35

TOTAL

4052.64

*100

4052.64

100