Hotărârea nr. 29/2018

Hotărârea nr.29 din 31.01.2018 privind completarea HCL nr.319/2017 prin care s-a aprobat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 29 DIN 31.01.2018 privind completarea HCL nr. 319/ 2017 prin care s-a aprobat Planul de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 871/ 25.01.2018 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune revizuirea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 872/ 25.01.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat cu nr. 873/ 25.01.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 123/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 124/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 125/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3,nr. 126/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l27/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată;

-Prevederile art. 15 alin. (1), alin. (2) și alin (3) din Ordinul nr. 233/ 2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism; -HCL nr. 319/ 2017 prin care s-a aprobat Planul de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bacău;

-Prevederile art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2), art. 61 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. ”b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

în baza art. 36 alin. (2) lit. „b” și alin. (4) lit. „e” și art. 45(1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se completează HCL nr. 319/ 2017 în sensul includerii proiectului „Modernizare stații de transport public” în Anexa 9 - Rezultatele analizei de prioritizare finală în cadrul scenariului ales și în Anexa 10 - Planul de acțiune în tabelul care se referă la Transportul public, ale Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bacău.

ART.2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

ART.4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA-CRISTINA

/ -            // ■> \

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICT