Hotărârea nr. 289/2018

Hotărârea nr. 289 din 24.07.2018 privind constituirea la nivelul Municipiului Bacau a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

HOTĂRÂREA NR. 289 DIN 24.07.2018

privind constituirea la nivelul Municipiului Bacau a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Prevederile art. 37(1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata;

-Prevederile art. 29(1 )(2), art. 34(1) lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizarea si funcționare a consiliilor locale, actualizata;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 208/29.05.2017 prin care s-a aprobat constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Bacau;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 175/28.08.2014 privind aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Bacau;

-Adresa nr. 2035/15.11.2017 a Ordinului Arhitectilor din Romania - Filiala Teritoriala Bacau-Neamt, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 60946/15.11.2017 ; -Adresa nr. 9485/06.11.2017 a Direcției Județene pentru Cultura Bacau ;

-Adresa nr. 1120448/22.11.2017 a Inspectoratului pentru Situații de Urgenta «Mr. Constantin Ene » al Județului Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 9485/24.11.2017;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr.7127 din 18.07.2018;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr.7128 din 18.07.2018;

-Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.7129 din 18.07.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1259/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1260/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1261/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 , nr. 1262/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1263/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

- Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) si ale art. 45 (1) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - (1) Se aproba constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Bacau, cu Subcomisia de Estetica Urbana, conform ANEXEI NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Mandatul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a Subcomisiei de Estetica Urbana este de 4 ani, membrii acestora neputand fi desemnați mai mult de doua mandate.

ART. 2 - Comisia prevăzută la ART. 1 are rol consultativ, cu atribuții de analiza, avizare, expertizare tehnica si consultanta, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului-sef si isi va incepe mandatul cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari, data la care isi va inceta aplicabilitatea H.C.L. nr. 208/29.05.2017.

ART. 3 - Se aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Bacau, cu Subcomisia de Estetica Urbana, conform ANEXEI NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare, care intra in vigoare incepand cu data prezentei hotarari, data la care isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr. 175/28.08.2014.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si membrilor comisiei nominalizați la Art. 1.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘED^TEîDP ȘEDINȚĂ

CREȚUf ATĂIiJN-BOGDÂN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMÂNIA

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 289 DIN 24.07.2018


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

COMPONENTA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM SI A SUBCOMISIEI DE ESTETICA URBANA

 • A. COMISIA DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM :

PREȘEDINTE :

 • - dl. Cosmin Necula - Primarul Municipiului Bacau;

VICEPREȘEDINTE :

 • - cons. jr. Nicolae-Ovidiu Popovici - Secretarul Municipiului Bacau;

MEMBRI:

 • - dl. Daniel-Dragoș Ștefan - Viceprimarul Municipiului Bacau ;

 • - dl. Constantin Scripăț - Viceprimarul Municipiului Bacau ;

 • - arh. Liliana Bargu - arhitect, membru O.A.R., R.U.R;

 • - arh. Dan Petrusca - arhitect, membru O.A.R., R.U.R;

 • - arh. Vasile-Alexandru Geliman - arhitect, membru O.A.R., R.U.R;

 • - urb. Laura Beuran - urbanist, membru O.A.R., R.U.R;

 • - ing. Cristina Racoveanu - sef serviciu amenajarea teritoriului, urbanism, avize, acorduri, Consiliul Județean Bacau;

 • - ing. Vlad-Ionut Popa - inginer atestat R.U.R;

 • - ing. drumuri Doru Panican;

 • - ing. Cătălin Ionescu - Sef Serviciu Politia Locala a Municipiului Bacau;

 • - dl. Marius Balan - comisar la Biroul Rutier Bacau din cadrul IPJ Bacau.

SECRETAR:

 • - Nicoleta-Lacramioara Ciobanu - consilier, Direcția Arhitect-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari;

 • B. SUBCOMISIA DE ESTETICA URBANA:

PREȘEDINTE :

 • - dl. Cosmin Necula - Primarul Municipiului Bacau;

MEMBRI:

 • - arh. Sorin Colac - arhitect, membru O.A.R., R.U.R.;

 • - arh..Liliana Bargu - arhitect, membru O.A.R., R.U.R;

 • - d-na Livia Arsene - artist plastic;

 • - dl. Ovidiu Ungureanu - artist plastic;

 • - d-na. Teodora Alexandrescu - artist plastic;

 • - ing. Cătălin Ionescu - Sef Serviciu Politia Locala a Municipiului Bacau;

 • - dl. Marius Balan - comisar la Biroul Rutier Bacau din cadrul IPJ Bacau.

SECRETAR:

 • - Nicoleta-Lacramioara Ciobanu - consilier, Direcția Arhitect-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari.

ARHITECT-SEF AL MUNICIPIULUI BACAU, ARH. DIANA-MIHAELA MARIN


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 289 DIN 24.07.2018

Regulament de Organizare si Funcționare a

COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM, CU SUBCOMISIA DE ESTETICA URBANA, a Municipiului Bacau

Cap. LDISPOZITII GENERALE

Art.L - Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism (denumita in continuare C.T.A.T.U.) a municipiului Bacau este organ consultativ cu atribuții de analiza, avizare, expertizare tehnica si consultanta, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului-sef cu activitatea de urbanism din cadrul structurii de specialitate si este infiintata in condițiile Legii nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata si a ordinului MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, in scopul îmbunătățirii calitatii deciziei referitoare la dezvoltarea spațiala durabila.

Art. 2. - C.T.A.T.U. a municipiului Bacau este formata din specialiști atestati din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum si din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de rețele edilitare, transport, si reprezentanți ai adminiastratiei publice locale. Secretariatul comisiei este asigurat de structura de specialitate din sub ordinea arhitectului-sef.

Art, 3. - Componenta nominala a C.T.A.T.U. si regulamentul de organizare si funcționare al acesteia se aproba de Consiliul Local, la propunerea primarului, pe baza nominalizărilor asociațiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor, instituțiilor de invatamant superior si ale arhitectului-sef cu asigurarea transparentei in exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice si in mediul de afaceri, potrivit legii. Mandatul comisiei este de 4 ani. iar membrii nu pot fi desemnați mai mult de doua mandate.

Art. 4. - Pentru creșterea eficientei activitatii, C.T.A.T.U. va funcționa in plen si/sau in subcomisia de estetica urbana, cu secretariat propriu, avand in componenta membri titulari si invitați.

Cap. II. ATRIBUȚII

A) Atribuțiile Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

Art. 5. - Comisia tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-sef. Avizul arhitectului-sef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării Consiliului Local.

Art. 6. Categorii de lucrări ce vor fi analizate de comisie:

 • -   Plan de amenajare a teritoriului (metropolitan);

Pianul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent;

Documentarii pentru emiterea Avizului de Oportunitate in vederea elaborării Planurilor Urbanistice Zonale;

 • -  Planuri Urbanistice Zonale si regulamentele aferente;

 • -   Planuri Urbanistice de Detaliu si regulamentele aferente;

Studii si proiecte de circulație;

Studii de fezabilitate, prefezabilitate, expertize tehnice

Studii si strategii de dezvoltare urbana;

Studii de fundamentare si/sau inițiere aferente documentațiilor de urbanism/amenajare a teritoriului

 • -  Teme de proiectare pentru investițiile administrației publice locale in domeniul urbanismului si amenajării teritoriului; sau teme de proiectare pentru investițiile majore ale Primăriei Municipiului Bacau, la solicitarea direcțiilor inițiatoare din Primărie;

 • -  Teme pentru concursurile de urbanism, amenajarea teritoriului si arhitectura, organizate de administrația locala pentru obiective de interes public;

 • -  Alte proiecte de interes municipal, la recomandarea arhitectului-sef;

 • -  Lucrări de construire, modernizare, consolidare ce urmeaza a se executa in zonele protejate si spatiile publice.

 • -  Avizează din punct de vedere tehnic si al respectării legislației solicitările pentru Închirierea sau concesionarea unor terenuri apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bacau, pecum si cererile de prelungire ale acestora, la solicitarea arhitectului-sef.

Art. 7. - Comisia semnalează Consiliului Local disfunctionalitati aparate in structura urbana (incompatibilități funcționale, agresarea cadrului natural, alterarea esteticii urbane, a morfologiei spațiale, afectarea patrimoniului construit, etc.) si inainteaza propuneri Consiliului Local de întocmire a unor documentații care sa conducă la diminuarea sau inlaturarea disfunctionalitatilor.

B) Atribuțiile Subcomisiei de Estetica Urbana (C.E.U.)

Art. 8. - Conform prezentului regulament C.E.U. analizeaza si fundamentează emiterea avizului arhitectului-sef pentru:

 • -  Lucrări de arta monumentala, picturi murale, arta stradala, amenajari ambientale, amenajari peisagere, mobilier stradal, diverse alte lucrări in spatiile publice;

 • -  Activitatea de publicitate in conformitate cu Regulamentul de publicitate: panotaj stradal si pe construcții, bannere, meshuri, etc;

 • -  Propunerile de refacere a fațadelor in special pe zona centrala si pe arterele principale de circulație;

 • -  Volumetrii si studii de culoare, după caz,

Cap, in. FUNCȚIONAREA C.T.A.T.U.

Art. 9. - Activitatea C.T.A.T.U. se desfasoara in ședințe lunare/bilunare la convocarea secretarului acesteia sau in funcție de volumul de lucru ori la solicitarea arhitectului-sef. In cazul ședințelor lunare acestea vor avea loc in perioada 15-25 a fiecărei luni.

Art. 10. - (1) Documentele care se vor supune analizei vor fi depuse pana la data de 05 a fiecărei luni in curs la Registratura primăriei Municipiului Bacau, in doua exemplare, dintre care unul se va restitui solicitantului impreuna cu răspunsul analizei comisiei.

 • (2) Documentațiile pentru tipurile de lucrări care necesita obținerea de avize si acorduri vor intra in dezbaterea C.T.A.T.U. inaintea obținerii lor. După aprobarea documentațiilor de urbanism sau a altor propuneri la care se obține avizul favorabil, beneficiarul sau proiectantul poate continua procesul de obținere avize si acorduri necesare in vederea emiterii autorizației de construire pe respectiva zona de interes.

 • (3) Nu vor fi supuse analizei C.T.A.T.U.:

 • -  Documentațiile ale căror cereri sunt incomplete sau incorect completate (formular tipizat de cerere);

 • -  Documentațiile care nu sunt insotite de copia certificatului de urbanism sau care nu respecta conținutul cadru specific documentațiilor pentru care exista conținut cadru specificat de legislația in vigoare;

 • -  Documentațiile care nu conțin imagini 3D cu obiectul supus analizei, încadrat in ansamblul zonei, cu vecinătățile imediate.

Art. 11. - Propunerea ordinii de zi se face de către secretariatul C.T.A.T.U. după verificarea documentațiilor din punct de vedere al metodologiei de elaborare, a conținutului cadru si după analiza si verificarea preliminară a acestora in cadrul structurii de specialitate din subordinea arhitectului-sef cu privire la situația juridica a terenurilor, verificare ce va fi făcută de către Compartimentul Cadastru. Ordinea de zi se aproba de către Primar si va fi făcută publica prin postarea pe site-ul instituției cu cel puțin trei zile inainte de ședința.

Art. 12. - Membrii comisiei pot studia in prealabil documentațiile supuse avizării pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calitatii si legalității acestora pana la deta ședinței. Documentațiile incluse pe ordinea de zi a ședinței pot fi transmise in format electronic membrilor comisiei, in format simplificat, Ia solicitarea acestora, pe adresele de e-mail furnizate.

Art. 13. - Convocarea membrilor comisiei, a proiectantilor si după caz a beneficiarilor se face telefonic sau prin e-mail prin grija secretariatului.

Art. 14. - Lucrările ședințelor C.T.A.T.U. sunt conduse de arhitectul-sef, care verifica întrunirea cvorumului. Comisia funcționează in prezenta a cel puțin 1/2+1 din numărul membrilor in funcție. La ședințele la care participa primarul/viceprimarul/secretarul acesta va conduce ședința.

Art. 15. - Secretariatul comisiei consemnează prezenta membrilor care vor semna in registrul de procese-verbale, întocmește procesul-verbal de ședința, redactează avizele arhitectului-sef fundamentate de punctul de vedere al comisiei si adresele de comunicare a concluziilor ședințelor

 • C.T.A.T.U.

Art. 16. - Secretariatul întocmește fise tehnice pentru documentațiile supuse dezbaterii. Fisele vor fi puse la dispoziția membrilor comisiei si prezentate in plen, urmând ca după prezentarea lucrărilor sa se dea cuvântul membrilor comisiei care pot face precizări, observații, recomandări sau sa adreseze întrebări proiectantului.

Art 17. - (1) După analiza, C.T.A.T.U. stabilește daca se emite aviz favorabil sau nefavorabil, sau se restituie lucrarea neavizata.

 • (2) In avize se vor menționa condițiile impuse ca urmare a analizei in comisie, daca este cazul.

 • (3) In cazul restituirii documentațiilor neavizate se vor consemna motivele respingerii.

 • (4) Hotărârile comisiei se iau prin vot deschis.

 • (5) Hotărârile comisiei se consemnează in procesul-verbal al ședinței.

 • (6) Avizul C.T.A.T.U. va fi considerat pozitiv daca documentația supusa analizei se adopta cu votul majorității membrilor prezenti (majoritate simpla), in caz contrar, documentația se respinge sau se amana pentru a se introduce recomandarile/amendamentele.

 • (7) Conținutul hotărârilor va fi consemnat intr-un registru special de ședința de către secretariatul comisiei.

 • (8) In baza concluziilor se întocmește avizul care poate fi favorabil sau nefavorabil, de consultare, de principiu, sau adresa de comunicare, care se semnează de către președinte si arhitectul-sef.


Art. 18. - La ședințele de analiza ale comisiei pot fi invitați si alti specialiști, oameni de cultura, conducători de organizații, reprezentanți din partea unor instituții, etc., la solicitarea președintelui comisiei.

Art. 19. - Participarea la ședințe a membrilor comisiei este obligatorie. Absentele motivate sau nemotivate se consemnează in procesul-verbal.

Art. 20. - La ședințele de avizare nu pot participa la luarea deciziilor membrii care au calitatea de autor-coautor al documentațiilor sau proiectelor. Aceștia nu vor semna fisa tehnica pentru documentația discutata.

Cap. IV. FUNCȚIONAREA SUBCOMISIEI DE ESTETICA URBANA

Art. 21. - Activitatea C.E.U. se desfasoara in ședințe bilunare, in funcție de importanta si numărul lucrărilor de analizat

Art. 22. - Propunerea ordinii de zi va fi făcută de secretariatul C.E.U. după verificarea documentațiilor din punct de vedere al continutului/categoriei solicitării si se aproba de președintele C.E.U.

Art. 23. - Comisia funcționează in prezenta a cel puțin 1/2+1 din numărul membrilor, secretariatul consemnând prezenta membrilor, aceștia semnează la sfârșitul ședinței in procesul-verbal de ședința.

Art. 24. - Prezentarea lucrărilor se face de către secretariat sau in anumite cazuri de proiectanti/beneficiari.

Art» 25» - După prezentare se da cuvântul membrilor comisiei care pot face precizări, observații si recomandări.

Art. 26» - Concluzia dezbaterii, formulata de președinte, se consemnează in procesul-verbal de ședința.

Art» 27» - In urma concluziei favorabile, se emite avizul arhitectului-sef. Concluzia nefavorabila, observațiile si recomandările se formulează ca adresa prin care se răspunde petentului. Răspunsurile C.E.U. se redactează de către secretariatul comisiei si se semnează de către arhîtectul-sef si președintele comisiei.

Cap» V. DISPOZIȚII FINALE

Art» 28. - Componenta comisiilor si formularele tipizate fac parte integranta din prezentul regulament.

Art. 29. - Prezentul regulament se completează cu prevederile incidente din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, a normelor metodologice de aplicare a ei; Hotararea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările si completările ulterioare; Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare, si a normelor metodologice de aplicare a ei; respectiv orice reglementare incidența in materie de amenajare a teritoriului si a urbanismului.

Art. 30. - Prezentul regulament poate fi modificat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bacau, in funcție de legislația in vigoare la data modificării.


l’REȘEDIXIFitEȘF'DIXFĂ

CRETU               ‘

' a


-BOGD AX


,      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE /OVIDIU POPOVICI

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a) ________________________________________________________ cu domiciliul in Județul

________________________,        Municipiul/Orasul/Comuna        _______________________________________„        str. _____________________________________________________, nr. __________, bl. ___________, sc. ___________, ap. ____________, in calitate de

Solicit avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism pentru documentația întocmită în               vederea               obținerii               Autorizației               de               Construire

pe terenul proprietate privata/detinut cu_________________________________________________situat in intravilanul Municipiului

Bacau, str.___________________________________________ nr._____, aviz solicitat prin Certificatul de Urbanism nr._________din

___________________eliberat de Primăria Municipiului Bacau.

In susținerea solicitării, anexez următoarele documente:

□- copie Certificat de Urbanism nr._______din_________________ si plan de situatie/ortofotoplan anexa la

C.U.;

□- copie extras de carte funciara pentru informare;

□- fotografie color amplasament;

□- proiect de arhitectura:

 • - memoriu de arhitectura;

 • - plan de situație;

-plan parter;

 • - secțiuni;

 • - fațade;

 • - imagini 3 D, cu inserarea obiectivului in cadrul construit real;

 • - desfășurări stradale (daca este cazul).

Data:____________

Telefon;_______________________

Semnătură:________________

Domnului Primar al Municipiului Bacau

CĂTRE PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

CERERE

pentru emiterea avizului de oportunitate

S ubs emnatul (1)_________________________________________________________________

C.N.P.______________________________, cu donuciiiul/sediul (2) in județul_____________________________

municipiul/orasul/comuna__________________________________, satul_______________________________

sectorul________cod postai _____________, str._______________________________________________________

nr.__________, bl._______sc._____, ap._____, telefon/fax_____________________e-mail

in calitate de/reprezentant al

CILI._____________________________

in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, solicit emiterea avizului de oportunitate pentru elaborarea          Planului           Urbanistic          Zonal           pentru

generat de imobilul (4)     

Anexez la prezenta cerere:

 • a) Certificatul de Urbanism nr. ____________ din ____________________ emis de

___________________________________~, (copie);

 • b) Dovada titlului asupra imobilului - teren si/sau constructii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi (copie);

 • c) Studiul de oportunitate compus din:

c.l. piese scrise: memoriu tehnic explicativ, care cuprinde:

 • - prezentarea investitiei/operatiuni propuse;

 • - indicatorii propuși;

 • - modul de integrare a investitiei/operatiunii propuse in zona;

 • - prezentarea consecințelor economice si sociale la nivelul unitarii teritoriale de referința;

 • - categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privați si categoriile de costuri ce vor cadea in sarcina autoritarii publice locale;

c.2. piese desenate:

 • - încadrare in zona;

 • - plan topografic/cadastral cu zona de studio;

 • - conceptul propus - plan de situație cu prezentarea funcțiunilor, a vecinătăților, modul de asigurare a accesurilor si utilităților;

 • d) chitanța de plata a taxei de emitere a avizului de oportunitate (20 lei achitat la

 • D.I.T.L. Bacau).

SEMNĂTURĂ (5)_______________,_________

 • (1) Numele si prenumele solicitantului (persoana fizica sau reprezentant al firmei - persoana juridica - cu precizarea denumirii acesteia precum si a calitatii solicitantului in cadrul firmei;

 • (2) Adresa solicitantului (pentru persoana fizica se completează cu date privind domiciliul acesteia iar pentru persoana juridica se completează cu date privind sediul social al firmei);

 • (3) Denumirea investitiei/operatiunii propuse;

 • (4) Date de identificare a imobilului - teren si/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis in care este solicitata obținerea avizului de oportunitate;

 • (5) Se va înscrie in clar numele solicitantului (pentru persoana fizica: numele si prenumele acesteia, pentru persoana juridica: numele si prenumele reprezentantului acesteia si se va adauga semnătură olografa a solicitantului, împreuna cu stampila persoanei juridice.

NOTA:

Prezenta cerere se va completa si cu documentele prevăzute la art. 35 4- 42 din H.C.L. nr. 109/10.05.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism in Municipiul Bacau.