Hotărârea nr. 288/2018

Hotărârea nr. 288 din 24.07.2018 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68759 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 68802/29.04.2015, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. DR. FILIP S.R.L., reprezentata de DR. Filip Silvia pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 – 5

A// ,      <///

Z< rv/.Jf/fff/ ^/.<r<t/a/

HOTĂRÂREA NR. 288 DIN 24.07.2018

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68759 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68802/29.04.2015, încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. DR. FILIP S.R.L., reprezentata de DR. Filip Silvia pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea D-nei Filip Silvia, reprezentant legal al S.C. DR. FILIP S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 31947/03.07.2018;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de concesionare nr. 68759/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68802/29.04.2015, încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. DR. FILIP S.R.L., reprezentata legal de Dr. Filip Silvia;

-Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic din data de 28.12.2017 emis de Colegiul Medicilor Bacau prin care se certifica faptul ca titularul are dreptul de a profesa ca medic, specialitatea medicina generala adulti;

-Avizul nr. 10232/20.06.2018 eliberat de Direcția de Sanatate Publica Județeană Bacau; -Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 7143 din 18.07.2018;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr.7144 din 18.07.2018;

-Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.7145 din 18.07.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1255/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1256/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1257/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1258/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 29(1)(2) si ale art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 391(8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « a » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68759/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68802/29.04.2015, încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. DR. FILIP S.R.L., reprezentata legal de dr. Filip Silvia, cu sediul in Bacau, B-dul. Ionita Sandu Sturza, nr. 77, punct de lucru in str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5, pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5, format din 9 incaperi in suprafața totala de 80,87 m.p. si teren in suprafața totala de 28,65 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie pana la data de 20.06.2019, conform Avizului nr. 10232/20.06.2018 eliberat de Direcția de Sanatate Publica Județeană Bacau.

ART. 2 - Contractul de concesionare inceteaza de plin drept in situația in care adjudecarea prin licitație publica pentru vanzarea spațiului cu destinația cabinet medical si a terenului aferent acestuia are loc înainte de data de 20.06.2019.

ART. 3 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68759/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68802/29.04.2015, raman neschimbate.

ART. 4 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa încheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei cu 1 an la Contractul de Concesionare nr. 68759/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68802/29.04.2015, încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. DR. FILIP S.R.L., reprezentata legal de dr. Filip Silvia.

ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Pre

ii legalității.CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI