Hotărârea nr. 287/2018

Hotărârea nr. 287 din 24.07.2018 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011 si in Actul Aditional nr. 69308/12.10.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9

?/>

f/fff/ <'<//a/ //uMf'rf'//ff//f/t <y$<ve</t

HOTĂRÂREA NR. 287 DIN 24.07.2018

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011 si in Actul Adițional nr. 69308/12.10.2017 încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea D-nei Câmu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 30139/12.06.2018;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de concesionare nr. 68756/11.04.2011 încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Câmu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA si Actul Adițional nr. 69308/12.10.2017;

-Decizia nr. 3/07.05.2018 a Biroului Consiliului Colegiului Medicilor Bacau;

-Avizul nr. 8898/29.05.2018 emis de Direcția de Sanatate Publica Județeană Bacau; -Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 7146 din 18.07.2018;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr.7147 din 18.07.2018;

-Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.7148 din 18.07.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1251/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1252/23,07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 nr. 1253/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1254/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 29(1)(2) si ale art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 391(8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;

- Prevederile ari. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « a » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68756/11.04.2011, asa cum a fost prelungit prin Actul Adițional nr. 69308/12.10.2017, încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Câmu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CARNU MONICA-TEREZIA-LYANA, cu sediul in Bacau, str. Bicaz, nr. 7-9 pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Bicaz, nr. 7-9, format din 7 încăperi in suprafața totala de 90,40 m.p. si teren in suprafața totala de 31,82 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie, pana la data de 29.05.2019, conform Avizului nr. 8898/29.05.2018 eliberat de Direcția de Sanatate Publica Județeană Bacau.

ART. 2 - Contractul de concesionare inceteaza de plin drept in situația in care adjudecarea prin licitație publica pentru vanzarea spațiului cu destinația cabinet medical si a terenului aferent acestuia are loc înainte de data de 29.05.2019.

ART, 3 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68756/11.04.2011, asa cum a fost prelungit prin Actul Adițional nr. 69308/12.10.2017, raman neschimbate.

ART. 4 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa încheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei cu 1 an la Contractul de Concesionare nr. 68756/11.04.2011 încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Câmu Monica-Terezia-Lyana, asa cum a fost prelungit prin Actul Adițional nr. 69308/12.10.2017, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA.

ART, 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalitatii.CONT SECRETARUL NICOL