Hotărârea nr. 286/2018

Hotărârea nr. 286 din 24.07.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractele de Concesionare nr. 26695 si 26699 din 26.08.2002 de la d-nii Nederi Cezara-Claudia si Nederi Mihai, la d-nii Floareş Oana-Maria si Floareş Alexandru

Y< ( M.tf/ff// <<//(f/   //ff Mf(‘f'/ifff/f/f ^/5((<-(7f<

IBMMKNflBVVHMN9MEHNHDSI

HOTĂRÂREA NR. 286 DIN 24.07.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 26695 si 26699 din 26.08.2002 de la d-nii Nederi Cezara-Claudia si Nederi Mihai, la d-nii Floareș Oana-Maria si Floareș Alexandru

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea d-lor Floareș Oana-Maria si Floareș Alexandru, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 32329/05.07.2018 prin care solicita preluarea contractelor de concesionare nr. 26695 si 26699 din 26.08.2002 de la d-nii Nederi Cezara-Claudia si Nederi Mihai;

-Actul de Adjudecare Imobil încheiat in data de 16.10.2014 la Societatea Civila Profesionala de Executori Judecătorești« Prisecariu si Ciobanu »;

-Extrasul de Carte Funciara pentru informare emis de O.C.P.I. Bacau sub nr. 48188/03.07.2018

-Referatul nr. 7149/18.07.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr.7150/18.07.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.7151/18.07.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1248/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1249/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1250/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 * 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. "b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 26695 si 26699 din 26.08.2002 incheiate pentru suprafețele de 26,95 m.p. si 23,87 m.p. de la d-nii Nederi Cezara-Claudia si Nederi Mihai la d-nii Floareș Oana-Maria si Floareș Alexandru si incheierea unui singur contract de concesionare pentru suprafața de 47,52 m.p. aferenta celor doua apartamente care constituie un singur corp de proprietate, conform Extrasulului de Carte Funciara pentru informare emis de O.C.P.l. Bacau sub nr. 48188/03.07.2018.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarii apartamentului.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lor Floareș Oana-Maria si Floareș Alexandru, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAEfX)VIDIU POPOVICI