Hotărârea nr. 283/2018

Hotărârea nr. 283 din 24.07.2018 privind modificarea HCL nr.234/2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

HOTĂRÂREA NR. 283 DIN 24.07.2018

privind modificarea HCL nr. 234/ 2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 32426/ 06.07.2018 și nr. 32279/ 05.07.2018, prin care solicită modificarea HCL nr. 234/ 2018 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78277/ 10.07.2018 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea HCL nr. 234/ 2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6860/ 11.07.2018;

-Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 6861 din 11.07.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1239/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1240/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1241/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. ,4” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 234/ 2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se modifică art. 2, alin. (1), lit. ”b” din HCL nr. 234/ 2018 și va avea următorul conținut:

”Art. 2 (1) (b) suprafeței de 52 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică sediu birouri SIF Moldova SA”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Pictor Th. Aman, din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 10, parte integrantă a prezentei hotărâri.”

ART. 2 - Se modifică art. 2, alin. (2), lit. ”a” din HCL nr. 234/ 2018 și va avea următorul conținut:

”Art. 2 (2) (a) suprafeței de 15 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică bloc ansamblu locuințe sociale amplasate pe str. Izvoare nr. 129, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui număr de 5 firide de rețea, 5 firide de distribuție si contorizare pentru abonați și a unui post de transformare în anvelopă de beton, pe str. Izvoare din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 9, parte integrantă a prezentei hotărâri.”

ART. 3 - Se înlocuiește Anexa nr. 10 din HCL nr. 234/ 2018 cu Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 4 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 234/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PRElEDINȚĂ (OGDAN


CONTRASEMNEAZĂ ' SECRETAR

NICO
LEGENDAt

Lucrări pe tarif de racordare (SC De&ag&jd SA£'' —— Branșament subteran - L=M}4 rnj§ț0Șprhp îrida branșament E2+2 - S^^Snip OPIULUI BACĂU     VNiisiao n$vaavaA

popovici            ravxB aoioaaio ><■


ÎNTOCMIT

ing. M. Dospincscu /

DESENAT

ing.M. Dosptnoscu \

VERIFICAT

ing. B. ANTAL

APROBAT

Ing. C. Popovici
S.C. EIJECTROPREST-BACĂU biroul proiectare

9 Mai, nr. 15'A.a, tel. 0234 5 L0643jfiuu 0234/44761, e-mailr □ffice@<s!eclro-presi. roNr. proiect

Faza

Nr.plan

Fila

27/2018

CU

2