Hotărârea nr. 282/2018

Hotărârea nr. 282 din 24.07.2018 privind modificarea și completarea HCL nr.157/2018 prin care s-a însușit Înventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 78269/ 09.07.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6868/ 11.07.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 6869/11.07.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1234/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1235/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1236/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1237/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1238/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si fimctionare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRÂ ȘTE:

ART. 1. (1) - Se modifică poziția 3620 din Anexa nr. 1 - secțiunea Terenuri închiriate la HCL nr. 157/ 2018, în sensul înscrierii suprafețelor reale rezultate în urma măsurătorilor, după cum urmează:

Poz. din înv. Domeniului Privat

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

3620

Teren închiriat

S=26 mp, str. Decebal, nr.17, destinația: garaj autorizat

2000

1

Domeniul privat al Municipiu lui Bacău

  • (2) Terenul menționat la ari. 1 este delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Se completează Anexa nr. 1 la HCL nr. 157/ 2018, astfel:

  • (1) 4,00 mp teren, situat în Bacău, str. Bicaz, nr. 132, sc. B, ap. 2, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (2) 4,00 mp teren, situat în Bacău, str. 9 Mai, nr. 62, sc. D, ap. 1, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (3) 8,34 mp teren, situat în Bacău, str. Mioriței, nr. 88, sc .C, ap. 1, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (4) 22,00 mp teren, situat în Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr. 9, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (5) 10,08 mp teren, situat în Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr.5, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4. - Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE^OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU


. , ANEXANR.1

LA HOTARAREA NR. 282 DIN 24.07.2018

amplasament si delimitare a imobilului

Scara "l:<500>


5? CJ w-

8


CONTRASE SECRETARUL NICOLAE - O


IPIULUI BAC POPOVICI


DIRECTOR EXADJ.

BARDAȘU CR1STINA Zy i M


1 "■—«

Nr.

Pcl.

Cooid jncle pct de cututr

Lungimi || aiuri f

Dtb’-i) |

X jnl

Y.n]

1 12

5652 J 6.5 li

6461'08.716

4 180

13

*65112 5M

646009.8113

6 11(1

7

565114.210

546015 750

4. ISO

.[ ’■*

565.2! 8224

6461i4 583

6)10 ||

S(IO)”25.54it>p P-20.58C.-nHr*ca«lostr^l

Suprafața inaturals a Irncliliului Imp)

Adresa imobilului

26

Intravilan Bjlou UAT Bm.au, RTR drrcebai nr 17 (nara) - 3697). iuoei BACAU

Nr, carte funciara

Unitatea Administrativ Tar torisla (UAT)

Bacau

A. Oara referitoare ia teren

Nr parcata

Categorie do folosința

Suprafața (mp).

Mențiuni

1

CC

28

Teren închiriat In baza contractului de mcnfriere ni. 4Q3Bi29.1T 2000

TOTAL ~ ' r ~~26

8. Date referitoare la construcții

Cod uonstr

| Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

1 CA

2G

GARAJ Suprafața desfasurata=2B mo. proprietatea iul JiPA DORII'j

TOTAL

T

J.


Sxuuuîănt PALADIB-Gc.nstantin

- iuipelT'p;ai,ij.[riiC')


2B.     '        1

Suprafața totala masurata a Imobilul ui =■ 20 >np Sini citata din act ° 26 nip


Inspector2u ifu-m e.eculeroa rrasu-atorjțfri»’ teren wred tudlnea rtucntin <aacu” lemstlo cadastrale ^aspcnuenta acesteia cu roaUlotjMt,'C!|r


:.Xonf>rm ritiutiuutrfati iinubilulu in M7* tli’ . Att.            m

rumsruL caaastraâenirutktra a paro‘a


Sșiruietura s/'MBmnia

i--------------------SA fii. ifl' ___ .    , - _ _         _______ .-<țai'i V Jj -BCR* Baua .

»• .! t * CV'4? JkÎu/O           "raiâlițîwle' lscjnțrVinVb jîlc/i 'Jac ira n’cjc ii hi na ut iflCir u’4 st. ■ t»ecc ru rafi. cociisu j r ț~ i


Du#


_ ANfiXA NR 2


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAU                       ____________

PLAN DE SITUATIELA HOTĂRÂREA NR 282 DIN 24.07.21

Scara 1:500

•              Amplasament: Strada BICAZ, nr. 132, scara B, parter, ap" 2,

municipiul BACAU, județul BACAU                                     —

Beneficiar: HARABAGIU OCTAVIAN

Domiciliul: Calea Republicii, nr. 3, scara B, parter, ap. 2, municipiu! BACAU, Județul BACAU


Calea REPUBLICII


EDINȚĂ -BOGDAN


Istrada BICAZI scara A


Istrada BICAZI


R Supra propusa pentru închiriere ™  “ S = 4mp(1-2-3-4)-(3.50mX1.15m)

561850   [561900     [56195^


/tu . OH-..#*

Sw'a

Ni.         B:


SECRETARUL NICOLAE -


CONTRASEMNEAZĂ       /i^   ' *

CIPIULUI BACĂU ,0 IUPOPOVICI ■ £

V?.

Ut iiw# $/'


% OlACCi^SCU o,

\<% IOAN


ROMANIA                              ANEXA NR. 4

JUDEȚUL BACAU                LA HOTĂRÂREA NR. 282 DIN 24.07.2018

CONSILIUL LOCAL BACĂU        R EX.ADJ. CRISTINA
Parcela d)

rr

Pct

Coordonata pct de contur

Lungimi 1 .alun

DO. +1)

X|mt

YțmJ

11

565052.740

645227 923

1 800 1

12

565052 90'

545229 716

4.578

2

565048 226

645229 607

1 798

4

55504813’

645228.012

4 6'0 |

S(1)“B.34mp P’12E83m                 |


îlfgt AMALAN^feC.^RNELIU


Bacău, cam Hemeius. sat Hemeiu» TeVFax 023^/217720 Mobil: 37451821668

Denumire proiect . Documentație pentru închiriere teren cu accet din exterior

Beneficiar NICULITA CRISTIAN

Adreia t Intravilan mun. Baeeu, str. Mioriței, nr. 88 dc. C, Jlid, Bacău

Nr proiect

Faza

D.O.C.

Scara 1 :500

PLAN DE SiTUATIE

Planșa

Data Feb 2013

1PLA.VDE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara lt200


LA HOTĂRÂREANK-MÎ »B> **>■““s mbs&V yL


Mun. Dactili


bogdan


Prttur I7-44-iR-3i-30-35~36-37-l9-lSrepre.bita) înmttrttl ier    ul pivpus pentru închiriere bl suprafața de 21 mp.SECRETARUL MCQLAEzOV


| cEriFtcimR i cxratr

I

>BACĂU

popovici


MFFfi. if rfu i nilitmef RAPORT ‘le rjfHttltii letmiiv tlihnirAduci


S.C CEO POMT EXPERT S.R.L.

Șniiitt M** V0««Gw^. Hi 3 ât U trp.fiX

»’■                 inAtM’CflM CC7 IfiSâmfy H9{ 2WI4


1 JI'lfFH MU

■VCl/F

uu^rw-i

J Mt»

<"ig £wM//Wai /GVjr

• /«U             IGNAT

1 ■ 4-1 iiA M

>..• Liitiim OR tGtV IIRC5CI

£Beneficiar; Carlait Luminița

Aiitplamiieiit; tfttn. Bacait, tir.Alexandru cal Bun nr, 9


Titlu proiect: Studii topo


Ften /uliii, trie ICUII


TUIh plantat P’an topografie


Plici™ 4>.


Executant

S. C. CEO POINT EXFER T S R. L


P, F. Atturitata Lucian />. ațptmirescn