Hotărârea nr. 281/2018

Hotărârea nr. 281 din 24.07.2018 privind modificarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 281 DIN 24.07.2018

privind modificarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 78259/ 17.07.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.7165 din 18.07.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 7166 din 18.07.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1229/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1230/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1231/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1232/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1233/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale ari. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 59 alin. (1), alin. (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normativ, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se modifică pozițiile nr.5862 și 5865 din Anexa la HCL nr. 22/ 2018 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Municipiului Bacău, secțiunea „Sănătate”, în sensul modificării denumirii clădirilor CI- Dispensar și C4-

Centru

MRF, acestea urmând să aibă următorul conținut:

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar - lei -

Situația juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

5862

1.6.2

Cl-Ambulatoriu

Bacău, str. Oituz nr. 72, P+l

Sconstr. la sol = 418mp,

Sdesfășurată      =

836mp, beton + cărămidă

1958

644.798

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 42/2000

5865

1.6.2

C4-Punct radiologie Ambulatoriu

Sdesf. = I56mp, beton + cărămidă, P

1948

233.350

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 42/2000

ART.2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART.3 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


f     CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL UNICIPIULUI BACĂU


NICOL