Hotărârea nr. 280/2018

Hotărârea nr. 280 din 24.07.2018 privind modificarea și completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău


HOTĂRÂREA NR. 280 DIN 24.07.2018

privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

 • - Referatul nr. 78258/ 02.07.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6872 din 11.07.2018;

 • - Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 6873 din 11.07.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1224/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1225/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1226/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1227/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1228/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

 • - Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

 • - Prevederile art. 59 alin. (1), alin. (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

 • - Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicata și ulterior modificată și completată,

HOTARA ȘTE:

ART. 1 - Se elimină numărul curent 2249 din Anexa la HCL nr. 22/ 2018 deoarece se scoate din Inventarul domeniului public al Municipiului Bacău a mijlocului fix cu denumirea „Ansamblul de Sculptură al Taberelor de Creație”, amplasat la Centrul de Cultură „George Apostu” - str. Crângului nr. 18, ca urmare a includerii eronate a bunului respectiv în inventarul domeniului public al Municipiului Bacău, încă de Ia inventarierea din anul 1999, aprobată prin HCL 174/1999 și prin HG nr. 1347/2001

ART. 2 - Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 în sensul înscrierii următoarelor bunuri:

 • a) teren în suprafață de 511 mp și clădiri Cl-locuință=98mp, C2-anexa=10mp, C3-23mp, situate în Bacău, str. Triumfului nr. 20, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) teren în suprafață de 827 mp și clădiri Cl-locuință=121mp, C2-magazie=63mp, situate în Bacău, str. Calea Romanului nr. 37, potrivit Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • c) teren în suprafață de 2671 mp situat în Bacău, str. Triumfului nr. 18-20, cu destinația cimitir, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 în sensul înscrierii unor bunuri rezultate din investiții, identificate potrivit Anexei nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ rARUL MUNICIPIULUI BACĂU ?OLAE-oyroiu POPOVICI

SECRETARUL Ml NICOLAE-O


F ROMÂNIA

2?

MS-


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 280 DIN 24.07.2018

--


JUDE UL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafețe măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

511

str. Triumfului nr. 20, mun. Barau

Nr. Cartea funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (DAT)

OACAllimobil ai ttr cadastral 83418 - cimitir Serbonesti -


imobil


MNT-3 DE ȘEDINȚĂ


i      CONTRAS

SECRETARUL 1 NICOLAE-O


tl


56695


>66901


CIPIULUI BACĂU IU POPOVICI


-24->25“26-27-28-29-30-31-22 - Teren curtî-construclii situat in str. TriuAfl/lui nr. 20, in suprafața de Slîtff.p., pe care se afla următoarele construcții: -CI -locuinta=98 m.p.;

 • - C2 - anexa = 10 m.p.;

 • - C3 - anexa = 23 m.p.|e JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

827

Calea Romanului, nr37, muu. Bacau


NrrCartța Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (HAT)

-

BACAU


DBȘEDESȚĂ

BOGDAN


SEMNEAZĂ CIPIULUI IUPOPOVI


CLINICA "REGINA MARlA


nr. cad. 63005


nr cad. 3061 I

I

HSCUTEANU F VERUTA


director

BARDAȘIH/

Legenda:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-J -Teren curtl-construclii situai in mun. Bacau. Calea Rumânului nr.37, in suprafața de 827 m.p. pe care se uliu urina: oarele construcții,

-CI - locuința*3 121 m.p.;

/ _____

- C2 magazie “ 63tn p.

CI—......         /JL


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂ


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


Jir. cadastrul

Suprafața măsurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

str. Triumfului nr. 18-2(1, muu. BacăuNr. Curtea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (DAT)

BACAUImobil cu nr. *

cadastral 8986


\

imobil cu-nr. cadastral 501,7

\ X \


cadastral 7975


\\.7\

imobil at nr cadastral 83418=23.506 m.p.

- cimitir Serbanesii ■


ȘEDINȚĂ -BOGDAN


Imobil t.W. cadir, nil 61941


\

Imobil cu nr ^cadastral J590? '


x


Imobil ciur cadastral ’ 11


/ SECRETARUL NICOLAE-O


DIRECTOR EX-AD bardașucr CONTRASEMNEAZĂ

CIPIULUI BACĂU IU POPOVICIY'^Y'/Z/A 1 c,eiCl,rt*"c<mstn,c**i (sl1- rnumftilui nr. 20)in suprafața de

511 m.p.. pc care se alia următoarele construcții:

- CI - locuința = 98 m.p;

-C2 anexa 10 m.p.;

- C3 - anexa 23 m.p.


Y////YA Suprafața cimitir ne intabulata - 2617 m.p.

Suprafața < jmillr Serhancsu = 23506 m.p. - imobil cu nr cttd 81418;L.;<nFI‘-Aî DE ijiorrtZ/tt:


ț

I.


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Lista bunurilor rezultate în urma finalizării lucrărilor de investiții la diverse obiective

I. Obiectiv de investiții: „ Echipamente pentru semaforizare intersecții, inclusiv serviciile de proiectare și lucrările de instalare pentru obiectivul: Lot 1 - Intersecția str. Chimiei cu str. Bicaz””

Nr. crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare lei, cu TVA

Situația juridică

1

2.1.28.

Echipamente pentru semaforizare

Locația: Intersecție str. Chimiei cu str. Bicaz

2018

84.680,57 (se va majora valoarea mijlocului     fix

„Strada Chimiei”)

Domeniul Public al municipiului Bacău

II. Obiectiv de investiții: „Echipamente pentru semaforizare intersecții, inclusiv serviciile de proiectare și lucrările

de instalare pentru obiectivul: Lot 2 - Trecerea de pietoni de pe str. Nicolae Bălcescu nr. 12”

Nr. crt

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare lei, cu TVA

Situația juridică

1

2.128.

Echipamente pentru semaforizare

Locația: Trecerea de pietoni de pe strada

2018

65.634,31

(se va majora

Domeniul Public al

Nicolae Bălcescu nr.

12

valoarea mijlocului fix         „Calea

Republicii”)

municipiului Bacău

III. Obiectiv de investiții: „Echipamente pentru semaforizare intersecții, inclusiv serviciile de proiectare și lucrările de instalare pentru obiectivul: Lot 3 - Trecerea de pietoni de pe Calea Republicii nr. 141”

Nr. crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare lei, cu TVA

Situația juridică

1

2.1.28.

Echipamente pentru semaforizare

Locația: Trecerea de pietoni de pe strada Nicolae Bălcescu nr.

141

2018

79.557,31 (se va majora valoarea mijlocului fix         „Calea

Republicii”)

Domeniul Public al municipiului Bacău

IV. Obiectiv de investiții: „Echipamente pentru semaforizare intersecții, inclusiv serviciile de proiectare și lucrările

de instalare pentru obiectivu

: Lot 4 - Intersecția str. Milcov - acces ISU Bacău”;

Nr. crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare lei, cu TVA

Situația juridică

1

2.1.28.

Echipamente pentru semaforizare

Locația: Intersecția str. Milcov - acces ISU Bacău

2018

80.509,31 (se va majora valoarea mijlocului fix „Str. Milcov”)

Domeniul Publicai municipiului Bacău

V. Obiectiv de investiții: „Branșament electric pentru semaforul din str. Nicolae Bălcescu nr. 12”

Nr. crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare lei, cu TVA

Situația juridică

1

1.7.13.

Racord electric

Locația: str. Nicolae Bălcescu nr. 12

2018

12.379,13 (se va majora valoarea mijlocului fix „Str. Nicolae Bălcescu”)

Domeniul Public al municipiului Bacău

VI. Obiectiv de investiții: „Racord electric pentru semaforul de pe str. Milcov - ISU”

Nr. crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dări: în folosință

Valoare lei, cu TVA

Situația juridică

1

1.7.13.

Racord electric

Locația: Intersecția str. Milcov - acces ISU Bacău

2018

3.245,93 (se va majora valoarea mijlocului fix „Str. Milcov”)

Domeniul Publicai municipiului Bacău

VH. Obiectiv de investiții: „Lucrări de alimentare cu energie electrică a obiectivelor: Semaforizare temporizată str. Chimiei ~ intersecție cu str. Bicaz, Semaforizare temporizată Calea Republicii nr. 141”

Nr. crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare lei, cu TVA

Situația juridică

1

1.7.13.

Racord electric

Locația: Str. Chimiei -intersecție cu str.

2016

4.788,32

(se va majora

Domeniul Publicai

1.7.1.3.


Racord electric


rw

PREȘEDINȚIE CREȚU CĂTĂLIN


’X'

DEȚEDINȚĂ

DAN


Bicaz

valoarea mijlocului fix „Str. Chimiei”)

municipiului Bacău

Locația:        Calea

Republicii nr. 141

2016

4.375,70 (se va majora valoarea mijlocului fix         „Calea

Republicii”)

Domeniul Public al municipiului BacăuCONTRASEMNEAZĂ

IULUI BACĂU

POPOVICI


SECRETARUL MUNI NICOLAE-O


DIRECTOR E CRISTINA


UT1V ADJUNCT