Hotărârea nr. 28/2018

Hotărârea nr.28 din 31.01.2018 privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 862/19.01.2018 a Direcției Salubrizare Agrement Parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 1199/22.01.2018;

-Referatul nr. 1203 din 22.01.2018 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1204 din 22.01.2018;

-Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 1205 din 22.01.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 120/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 121/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 122/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 28 alin.(l), alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 14, art. 45 (2) alin. ”a” și ale art. 115 alin.(l) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă planul de acțiuni și de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2018 conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat au obligația de a efectua acțiunile și lucrările de interes local în funcție de numărul de ore calculate proporțional cu cuantumul ajutorului social;

(2) Orele de muncă se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

(3) Acțiunile și lucrările de interes local se vor desfășura cu respectarea normelor de securitate și igiena muncii, fără a depăși regimul normal de lucru de 8 ore pe zi.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Direcției Salubrizare Agrement Parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.N.O.P.,A.I./M.N./Ex.l/DS.I-A-2

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREANR. 28 DIN31.0I.2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

°LANUL DE ACȚIUNI Șl DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCĂ DIN FAMILIILE BENEFICIARE DE VENIT MINIM GARANTAT PENTRU ANUL 2018

Nr.

Luna

Activitate

Locul efectuării lucrării

1

ianuarie

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de la rigolă;

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare;

 • - operațiuni de combatere manuală a poleiului.;

 • - manipulare; încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

2

Februarie

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de la rigolă;

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare;

 • - operațiuni de combatere manuală a poleiului.;

 • - manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

3

Martie

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de la rigolă;

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare;

 • - operațiuni de combatere manuală a poleiului.;

 • - manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

- aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

4

Aprilie

 • - tăieri, de regenerare a gardului viu;

 • - toaîe'tat arbori și arbuști;

 • - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

 • - plantat arbori și arbuști;

 • - plantat gard viu;

 • - producere răsaduri de plante florîcole anuale, bienale și perene;

 • - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte zone amenajate;

 • - înființarea și întreținerea gazonului;

 • - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - prășit, plivit greblat, cosit, tratamente fitosanitare etc.;

 • - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate

 • - parcuri și spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

I

Iori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraîn sămânța re sau completare cu arbori si arbuști);

 • - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor lucrărilor manuale sau mecanice;

 • - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului dendrologic existent în parcuri;

 • - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

 • - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

-- întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

 • - salubrizarea municipiului;

 • - colectat și transportat deșeuri stradale;

 • - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

 • - măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

5

Mai

 • - tăieri de regenerare a gardului viu;

 • - toaletat arbori și arbuști;

 • - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

 • - plantat arbori și arbuști;

 • - plantat gard viu;

 • - producere răsaduri de plante floricole anuale, bienale și perene;

 • - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte zone amenajate;

 • - înființarea și întreținerea gazonului;

 • - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - prășit, plivit greblat, cosit, tratamente fitosanitare etc.;

 • - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsămânțare sau completare cu arbori si arbuști);

 • - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor lucrărilor manuale sau mecanice;

 • - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului dendrologic existent în parcuri;

 • - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

 • - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

-întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

 • - salubrizarea municipiului;

 • - colectat și transportat deșeuri stradale;

 • - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

 • - măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații sî întreținere;

 • - parcuri șî spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - aleile șî trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații șî instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;


- întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

' ..... ...................

6

Iunie

 • - tăieri de regenerare a gardului viu;

 • - toaletat arbori șl arbuști;

 • - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

 • - plantat arbori și arbuști;

 • - plantat gard viu;

 • - producere răsaduri de plante floricole anuale, bienale și perene;

 • - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte zone amenajate;

 • - înființarea și întreținerea gazonului;

 • - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - prășit, plivit greblat, cosit, tratamente fitosanitare etc.;

 • - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsămânțare sau completare cu arbori si arbuști);

 • - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor lucrărilor manuale sau mecanice;

 • - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului dendroiogîc existent în parcuri;

 • - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

 • - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

 • - întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

 • - salubrizarea municipiului;

~ colectat și transportat deșeuri stradale;

 • - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

 • - măturat manual trotuare;- manipulare; încărcat, descărcat și distribuit;-servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - parcuri și spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

7

Iulie

 • - tăieri de regenerare a gardului viu;

 • - toaletat arbori și arbuști;

 • - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

 • - plantat arbori și arbuști;

 • - plantat gard viu;

 • - producere răsaduri de plante floricole anuale, bienale și perene;

 • - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte zone amenajate;

 • - înființarea și întreținerea gazonului;

 • - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - prășit, plivit greblat, cosit, tratamente fitosanitare etc.;

 • - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsămânțare sau completare cu arbori si arbuști);

 • - parcuri și spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

 • - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor lucrărilor manuale sau mecanice;

 • - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului dendrologic existent în parcuri;

 • - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

 • - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

 • - întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

 • - salubrizarea municipiului;

 • - colectat și transportat deșeuri stradale;

 • - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

 • - măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;-servicli de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

-

8

August

 • - tăieri de regenerare a gardului viu;

 • - toaletat arbori și arbuști;

 • - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

 • - plantat arbori și arbuști;

 • - plantat gard viu;

 • - producere răsaduri de plante floricole anuale, bienale și perene;

 • - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte zone amenajate;

 • - înființarea și întreținerea gazonului;

 • - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - prășit, plivit greblat, cosit, tratamente fitosanitare etc.;

 • - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsămânțare sau completare cu arbori si arbuști);

 • - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor lucrărilor manuale sau mecanice;

 • - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului dendrologic existent în parcuri;

 • - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

 • - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri; -întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

 • - salubrizarea municipiului;

 • - colectat și transportat deșeuri stradale;

 • - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

 • - măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații sî întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - parcuri și spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

9

Septembrie

- tăieri de regenerare a gardului viu;

- parcuri și spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - toaietat arbori și arbuști;

 • - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și fiori;

 • - plantat arbori și arbuști;

 • - plantat gard viu;

 • - producere răsaduri de plante floricole anuale, bienale și perene;

 • - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte zone amenajate;

 • - înființarea și întreținerea gazonului;

 • - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - prășit, plivit greblat, cosit, tratamente fitosanitare etc.;

 • - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsămânțare sau completare cu arbori si arbuști);

 • - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor lucrărilor manuale sau mecanice;

 • - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului dendrologîc existent în parcuri;

 • - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

 • - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

 • - întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

 • - salubrizarea municipiului;

 • - colectat și transportat deșeuri stradale;

 • - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

 • - măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă st generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

10

Octombrie

 • - tăieri de regenerare a gardului viu;

 • - toaietat arbori și arbuști;

 • - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

 • - plantat arbori și arbuști;

 • - plantat gard viu;

 • - producere răsaduri de plante floricole anuale, bienale și perene;

 • - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte zone amenajate;

 • - înființarea și întreținerea gazonului;

 • - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - prășit, plivit greblat, cosit, tratamente fitosanitare etc,;

 • - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsămânțare sau completare cu arbori si arbuști);

 • - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor lucrărilor manuale sau mecanice;

 • - parcuri și spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - aleile șî trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

r I

 • - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului dendrologic existent în parcuri;

 • - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

 • - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

 • - întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

 • - salubrizarea municipiului;

 • - colectat și transportat deșeuri stradale;

 • - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

 • - măturat manual trotuare;- manipulare; încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

11

Noiembrie

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de la rigolă;

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare;

 • - operațiuni de combatere manuală a poleiului.;

 • - manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău:

12

Decembrie

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de la rigolă;

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare;

 • - operațiuni de combatere manuală a poleiului.;

 • - manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

ÎNTOCMIT

OFICIUL JURIDIC lULIAhî AXENTE


/X     ' 7 ’^X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ > BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELAj-CRISTINACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI

N1COLAE-OV1DUJ POPOV


.CĂ,


DIRECTOR D.A.S.,

DANIELA POZÎNĂREA