Hotărârea nr. 279/2018

Hotărârea nr. 279 din 24.07.2018 privind emiterea acordului solicitat de către d-na Sechelariu Violeta, proprietar exclusiv asupra clădirii situată în Bacău, str. Mărășești nr. 98, în vederea executării lucrărilor de amenajare spațiu comercial - caracter provizoriu și amplasare firma luminoasă pe fațade - caracter provizoriu, din vecinătatea imobilului C1-parțial din str. Mărășești nr. 98 - PIAȚA SUD, domeniul public al municipiului Bacău


HOTĂRÂREA NR. 279 DIN 24.07.2018

privind emiterea acordului solicitat de către d-na Sechelariu Violeta, proprietar exclusiv asupra clădirii situată în Bacău, str. Mărășești nr. 98, în vederea executării lucrărilor de amenajare spațiu comercial - caracter provizoriu și amplasare firma luminoasă pe fațade - caracter provizoriu, din vecinătatea imobilului Cl-parțial din str. Mărășești nr. 98 - PIAȚA SUD, domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

  • - Cererea d-nei Sechelariu Violeta din Bacău, cu numărul de înregistrare 29745/ 07.06.2018 prin care solicită emiterea acordul vecinilor în vederea executării lucrărilor de amenajare spațiu comercial - caracter provizoriu și amplasare firma luminoasă pe fațade - caracter provizoriu, str. Mărășești nr. 98;

  • - Referatul nr. 29745/ 11.07.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care propune emiterea acordului favorabil solicitat de către d-na Sechelariu Violeta;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7039/ 17.07.2018;

  • - Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 7040/ 17.07.2018, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1222/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1223/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • - Prevederile secțiunii I, pct. 2.5.6 din Anexa nr. 1 a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, republicată, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 27 alin. (1) lit. ”c” și alin. (3) din Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificat și completat;

  • - Prevederile art. 269 alin. (2) din Legea nr. 134/ 2010 - Codul de Procedură Civilă, republicată, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 ia Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „c” și art.45 (2) lit.„e” și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă emiterea acordului vecinilor, solicitat de către doamna Sechelariu Violeta, proprietar exclusiv asupra clădirii situată în Bacău, str. Mărășești nr. 98, cu suprafața construită la sol de 1134 mp și suprafața desfășurată de 1270 mp, alcătuită din spațiu subsol cu o suprafață de 135,55 mp și spațiu parter cu o suprafață de 1134,17 mp, identificată cu număr cadastral 70334-C1, înscris în cartea funciară nr.70334-Cl a municipiului Bacău, în vederea executării lucrărilor de amenajare spațiu comercial -caracter provizoriu și amplasare firma luminoasă pe fațade - caracter provizoriu, din vecinătatea imobilului CI-parțial din str. Mărășești nr. 98 - PIAȚA SUD, domeniul public al municipiului Bacău.

ART. 2 - Prezenta constituie "acordul vecinilor” prevăzut la punctul 5 din Certificatul de Urbanism nr. 718 din 16.10.2017, fără vreo altă formalitate.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și d-nei Sechelariu Violeta.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


f     CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL    CIPIULUI BACĂU

NICOLAE-    IU POPOVICI