Hotărârea nr. 275/2018

Hotărârea nr. 275 din 24.07.2018 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, în condițiile legii, a patru loturi de teren, situate în Bacău, din domeniul public și privat al municipiului Bacău

z/zz

>f rz/Jz z?//y z <r/Z<//  //ft Mfrf'/ifft/ftt JAacâf.

nHMMMHMRKHQSRBSS BHHBBMBBBBBBWBHBBBBBBHflBMWBi

HOTĂRÂREA NR. 275 DIN 24.07.2018

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a patru loturi de teren, situate în Bacău, din domeniul public și privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatele nr. 78294/ 17.07.2018 și nr. 78296/ 17.07.2018 ale Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu, prin care se propune scoaterea la licitație a patru loturi de teren, situate în Bacău, din domeniul public și privat al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7179 din 18.07.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 7180 din 18.07.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1206/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1207 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1208 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.1209 /19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 14, alin. (1) și art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 7 alin. (2), ale art. 859 alin. (2) și ale art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 123 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile punctului 2 din Anexa nr. 9 și ale punctului 11 (zona B) din Anexa nr. 10 la HCL nr. 467/ 2018 privind aprobarea pentru 2018 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „a” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARA ȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă închirierea prin licitație publică, a unui număr de 3 amplasamente din domeniul public al municipiului Bacău, în vederea desfășurării de activități comerciale, delimitate conform planurilor de situație - Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, pe o perioadă de 5 ani.

 • (2) Prețul de pornire al licitației va fi de 35 lei/ mp/ lună, conform pct. 2 din Anexa nr. 9 la HCL nr. 467/2017.

 • (3) Se aprobă Caietele de Sarcini pentru amplasamentele prezentate la alin. (1) conform Anexelor nr. 4, nr. 5 si nr. 6.

Art. 2 (1) Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă, pentru o perioadă de l(un) an, a terenului în suprafață de 340,00 mp, teren situat în municipiul Bacău, str. Calea Moldovei, nr. 40, din domeniul privat al municipiului Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația teren agricol.

 • (2) Prețul de pornire al licitației va fi de 7 lei/ mp/ an, conform pct. 11 (zona B) din Anexa nr. 10 la HCL nr. 467/ 2017.

 • (3) Se aprobă Caietul de Sarcini pentru terenul prezentat la alin. (1) conform Anexei nr. 8.

Art. 3 Se aprobă Contractul Cadru de închiriere conform Anexei nr. 9, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4 Membrii Comisiei de licitație si ai Comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi desemnați prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacău.

Art. 5 Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze contractele de închiriere ce vor fi încheiate în urma licitației.

Art. 6 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrare și Inventariere Patrimoniu.

Art.7 Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu.

Art. 8 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


/      CONTRASEMNEAZĂ


SECRET

NICO

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU l


DETALIU

SCARA 1:250
,      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

OLAE - OVIDIU POPOVICI

Parcera (CHIOȘC)

Coordonate ptt.de contur

Ptt.

X[m]

r rm]

1

561272.335

646936 641

2

561270.342

646937 839

3

561271.258

646939.601

4

561273 495

646938 396«S

•î

âRERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ |'

i


pascarîu alexandru

.AUTORIZAȚIE RO-BC-F 0089/2011 Beneficiari

SCAP


I----n--------~

".xectitano ng Alexandru Pascarîu


Denumire proiect: PLAN DE AMPLASARE PENTRU CONCESIONARE

.Amplasament:       Str. Henri Coandă, nr. 2, nr. cad 8577/1,

Mun Bacău Jud


PLAN DE SITUAȚIE


Nr proiect 13/2018---/---T^ȚjS~C!ANEXA NR. 2

HOTĂRÂREA NR.^^DIN 24.07.2018


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUY


563 ISO


PREȘEDINTE DES

»-3—- i *'7 -

I CATAUN\-J

IO / r?5âSKr''C/. !?


SC TOPJLVAL CAD S.R.L/

AutorjzăSeiSWa        Nr.'0093

/pod fiscahfiO 26265744    /,

Sediul: Mun/Râceu.ȘJr.iCSlugarenl/nr. 11,-sc^A,A"

Benericiar


Data 2013


nventar de coordonate

Na. Pnt.

OutUna polrtts coorti.

Lengths sldes Lfl.SM)

X[nfl

Y[m]

1

553183.110

648731 065

2000

2

563183 608

646733.002

2500

3

553181.187

646733625

2.000

4

563180.680

646731.888

2 500

Suprafața măsurată, s « 5 m


CONTRASEMNEAZĂ


DIRECTOR EX ADJ-

BARDAȘU QRISTlNA


PL&N TOPOGAFÎC

xl


Fonr.at A4


Planșa ir lROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


LAHOTĂRÂREÂNlț.      DIN 24.07.2018''


ETALIU


SCARA 1:250


SECRETARUL NICOLAE-


565200


SUPRAFAȚA STUDIATA: 7 mp


Parcela țicq

Nr. Pct.

Coordorate pct.de contur

Lungimi aiuri □(1,1+1)

Y[m]

25

565199.293

646740,681

2 650

26

565198.666

646738 106

2.800

2

565201.386

646737 443

2650

1

565202.014

646740.018

2,8011

S(ICC)

=7 42rrip P«

10 901 m


CONTRASEMNEAZĂ CIPIULUI BACĂU IU POPOVIOPERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PASCARIU ALEXANDRU AUTORIZAȚIE RO-BC-F 0089/2011


DIRECTOR EX.ADJ BARDAȘUROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 4

LA NHOTĂRÂREA NR. £*5 DIN 24.07.2018

CAIET DE SARCINI CAPITOLUL A DATE DESPRE PROPRIETAR MUNICIPIUL BACĂU

SEDIUL: BACĂU, Str. Mărâșești nr.6

C.U.I. : 4278337, cont nr. R028TREZ0615006XXX000234 deschis Ia Trezoreria Municipiului Bacău

Telefon: 0234-547427

CAPITOLUL B DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE

 • 1. PREZENTAREA AMPLASAMENTULUI SUPUS ÎNCHIRIERII

LOCAȚIE - AMPLASAMENTUL este situat, în Municipiul Bacău, str.Henri Coandă, nr.2, conform schiței anexe.

SITUAȚIA JURIDICĂ: domeniu public, proprietate a Municipiului Bacău

SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ: 5,00 mp conform anexa SI

 • 2. OFERTA DE ÎNCHIRIERE

Amplasamentul ce se închiriază este în suprafață de 5,00 mp și se află situat în Municipiul Bacău, str.Henri Coandă, nr.2, conform schiței anexe

Acest amplasament se închiriază în vederea desfășurării activității de comercializare produse alimentare, în condițiile legii, de către persoana juridică câștigătoare a licitației

Subînchirierea, împrumutul în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închirere unei terțe persoane juridice este interzisă fără acordul proprietarului.

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

 • 3. DURATA ÎNCHHUERH = 5 ANI

 • 4. PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI: 351eVmp /lună

 • 6. TAXA DE PARTICIPARE : 100 LEI

 • 7. CAIET SARCINI: 50 LEI


 • 8. GARANȚIA DE PARTICIPARE: 500 LEI

 • 9. Locul, data și ora desfășurării licitației: Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești, nr.6,

........................ ora...................

 • 10. Data limită până la care se fac înscrieri Ia licitație:.................ora 16,00.

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

La licitație poate participa, în număr nelimitat, orice persoană juridică româna ori străină autorizată pentru acest tip de activitate, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Lista documentelor necesare pentru participare la licitație:

 • a) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comerțului,

 • b) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului /declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că ofertantul nu se află în faliment, lichidare / reorganizare judiciară, sau afacerile sunt administrate de un judecător sindic;

 • c) copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante;

 • d) copie C.U.I;

 • e) cazier fiscal emis de Administrația Financiară a municipiului Bacău;

 • f) certificat fiscal emis de UAT Municipiul Bacău din care rezultă că nu are datorii la bugetul local;

 • g) extras din statut sau actul constitutiv din care să rezulte că poate desfășura acest tip de activitate.

 • h) dovada constituirii garanției de participare la licitație, (xerocopii după chitanțele eliberate de casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O P.);

 • i) dovadă de Ia Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a unor sume datorate și a penalităților aferente din derularea contractelor perfectate anterior de părți;

 • j) balanța de verificare sintetică a societății, semnată de reprezentantul legal al societății și ștampilată

Ofertantul va numerota, va semna și ștampila fiecare filă a documentelor dc participare la licitație (plic A4) și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, de asemenea sub semnătură și ștampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.


Documentele se depun într-un plic format A4, pe care se vor menționa:

 • - numele ofertantului și sediul acestuia;

 • - denumirea licitației și amplasamentul pentru care depune oferta;

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

Taxa de participare și garanția se vor achita pe chitanțe separate pentru a permite restituirea garanției în caz de neadjudecare.

Garanția de participare va fi restituită participanților la licitație care nu au fost declarați câștigători, în urma depunerii unei cereri scrise către Primăria Municipiului Bacău, în termen de 15 zile de la data ținerii licitației..

Reprezentantul desemnat al participantului la licitație se va prezenta în ziua și ora precizate având asupra sa următoarele documente:

 • -  împuternicirea semnată de administrator sau președinte însoțită de un document de identitate recunoscut, iar în cazul președintelui sau a administratorului de un document de identitate;

 • -  ștampila autorizată a societății.

CAPITOLUL C

MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

închirierea amplasamentului situat în Municipiul Bacău, str.Henri Coandă, nr.2 se face prin licitație publică deschisă, conform prevederilor art.14 și 15 din Legea nr.213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică și prevederilor art 123 din legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

înscrierea la licitație se face până la data de...................orele 16,00, dată la care

ofertanții vor depune în plic sigilat documentele de participare la licitație, precizate în caietul de sarcini.

Ofertele primite si înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație si înapoiate ofertantilor fără a fi deschise.

Licitația se va desfășura în data de ................... orele ............... în prezența

comisiei de licitație stabilită prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacău și a candidaților înscriși la licitație și va fi condusă de Președintele Comisiei de licitație.

Prețul de pornire al licitației este stabilit conform HCL nr.467 din data de 28.12.2017, privind aprobarea pentru anul 2018 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal și este menționat în Anexa nr.9 la HCL nr.467 din 28.12.2017, respectiv 351ei/mp /lună.

Pasul de licitație este stabilit la minim 10 lei/mp/Iună.

La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertanțUor (care vor prezenta și documentele de împuternicire) și după caz, alți specialiști și invitați.

Dacă la prima ședință de licitație nu sunt minim 2 (doi) ofertanți, licitația se repetă în săptămâna următoare, iar dacă la a doua ședință se prezintă un singur ofertant care s-a prezentat și la prima ședință și este eligibil, se va proceda la negociere directă.

Participarea la negociere directă obligă ofertantul la îndeplinirea acelorași cerințe de participare ce sunt impuse în cazul licitației publice cu strigare.

în cazul repetării lictației, se adminte depunerea documentelor de participare la lictație și de către alți

ofertanți care nu au participat la prima ședință de licitație.

La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele ofertanților și societățile pe care aceștia le reprezintă.

Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifică totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină ofertanți! care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Nu se admite completarea ulterioară a documentelor.

După analizarea documentelor depuse, secretarul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele ofertanților respinși și motivul respingerii lor și ofertanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și ofertanții prezenți.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertanților, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute de lege.

Președintele comisiei anunță prețul de pornire al licitației, pasul minim de licitație și eventualele notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul).

Licitația se desfășoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în urcare. Astfel, după ce se strigă prețul de pornire al licitației, în ordinea ce va fi stabilită, fiecare ofertant interesat va striga prețul pe care îl oferă (care trebuie sa fie mai mare decât oferta anterioară cu cel puțin un pas de licitare ) până când unul dintre ofertanți ajunge la prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

Președintele comisiei repetă de trei ori prețul acceptat de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu acceptă prețul strigat, terenul se adjudecă ofertantului care a oferit prețul cel mai mare.

Prețul de adjudecare al amplasamentului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant

în cazul în care ofertanții licitează sume mari și apoi se retrag, și nu este desemnat un câștigător, ofertanții în cauză pierd garanția de participare și licitația se repetă.

Secretarul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare în care se vor consemna: denumirea ofertanților, numele și prenumele reprezentanților ofertanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru închirierea amplasanentului scos la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertanților.

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanți. într-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

Documentele aparținând ofertanților care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu includ dovada achitării garanției de participare la licitație vor fi înapoiate ofertanților respectivi.

Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei și descalificarea ofertanților respectiv, la decizia comisiei de licitație.

Orice posibilă asociere (cartelizare) între participanti constatata de comisia de licitație duce automat la anularea/amfinarea ședinței de licitație si pierderea garanției dc participare.

După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

Procesul verbal de adjudecare a licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va întocmi în mai multe exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare parte participantă la licitație și anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

 • - câte un exemplar ofertanților participanti la licitație, la cerere.

în procesul verbal al licitației se vor consemna de asemenea:

 • - nominalizarea ofertantului a cărui ofertă de preț a fost declarată câștigătoare și cu care s-a clasat pe primul loc;

 • - nominalizarea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia;

 • - precizarea ca rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 48 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Dispoziție a Primarului municipiului Bacău.

Data comunicării răspunsului contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

Semnarea contractului de închiriere se va face în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determină pierderea garanției de participare si interdicția de a participa la o alta licitație ulterioară timp de 1 an de zile, organizată de Consiliul Local al municipiului Bacău.

în cazul în care licitația publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va consemna aceasta situație într-un proces verbal și se va OTganiza o noua licitație.

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de joi a săptămânii până la adjudecarea amplasamentului, dar nu mai mult de 3 (trei) săptămâni de la prima licitație, înscrierea are loc până în preziua desfășurării licitației, sau a repetării acesteia, orele 16,00.

în cazul repetării licitației, indiferent din ce cauză, se va percepe o altă taxă de participare la licitație.

Pentru stabilirea ordinei se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de înscriere la licitație și ora depunerii. în cazul când și la repetarea licitației se prezintă un singur ofertant se va trece la metoda de negociere directă.

DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competențelor stabilite prin Caietul de sarcini și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Ofertanții care sunt dovediți că au stabilit cu aiți ofertanți înțelegeri pentru influențarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

3 De regulă, nu se permite anularea licitației în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurenței, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

 • 4. Decizia de amânare a licitației va fi luată de comisia de licitație împreună cu comisia de soluționare a constestațiilor și va fi comunicată în sens, tuturor ofertanților participanți.

 • 5. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica decizia de anulare, în scris, tuturor ofertanților participanți și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Prețul închirierii licitat va fi indexat anual, funcție de rata inflației.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.Garanția de participare va fi restituită participanților la licitație care nu au fost declarați câștigători, pe baza unei cereri scrise depusă în termen de 15 zile de la data ținerii licitației.

DIRECTOR ADJUNCT CRISTLNA BĂRDAȘU


ȘEDINȚĂ tBOGDAN


f      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAM - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 5

LA HOTĂRÂREA NR. ^5" DIN 24.07.2018

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL A DATE DESPRE PROPRIETAR MUNICIPIUL BACĂU

SEDIUL : BACĂU, Str. Mărășești nr.6

C.U.I. : 4278337, cont nr. R028TREZ0615006XXX000234 deschis la Trezoreria Municipiului Bacău

Telefon: 0234-547427

CAPITOLUL B DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE

 • 3. PREZENTAREA AMPLASAMENTULUI SUPUS ÎNCHIRIERII

LOCAȚIE “ AMPLASAMENTUL este situat în Municipiul Bacău, strJvfărășești nr.96, conform schiței anexe.

SITUAȚIA JURIDICĂ: domeniu public, proprietate a Municipiului Bacău

SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ: 5,00 mp conform anexa S2

 • 4. OFERTA DE ÎNCHIRIERE

Amplasamentul ce se închiriază este în suprafață de 5,00 mp și se află situat în Municipiul Bacău, str.Mărășești, nr.96, conform schiței anexe

Acest amplasament se închiriază în vederea desfășurării activității de comercializare produse alimentare, în condițiile legii, de către persoana juridică câștigătoare a licitației

Subînchirierea, împrumutul în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închirere unei terțe persoane juridice este interzisă fără acordul proprietarului.

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

 • 3. DURATA ÎNCHIRIERII = 5 ANI

 • 4. PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI: 35Iei/mp /lună

 • 6. TAXA DE PARTICIPARE : 100 LEI

 • 7. CAIET SARCINI: SOLEI


 • 8. GARANȚIA DE PARTICIPARE: 500 LEI

 • 9. Locul, data și ora desfășurării licitației: Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești, nr.6,

........................ ora...................

 • 10. Da ta limită până la care se fac înscrieri ia licitație:.................ora 16,00.

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

La licitație poate participa, în număr nelimitat, orice persoană juridică româna ori străină autorizată pentru acest tip de activitate, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Lista documentelor necesare pentru participare la licitație:

 • a) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comerțului,

 • b) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului /declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că ofertantul nu se află în faliment, lichidare / reorganizare judiciară, sau afacerile sunt administrate de un judecător sindic;

 • c) copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante;

 • d) copie C.U.I;

 • e) cazier fiscal emis de Administrația Financiară a municipiului Bacău;

 • f) certificat fiscal emis de UAT Municipiul Bacău din care rezultă că nu are datorii la bugetul local;


 • g) extras din statut sau actul constitutiv din care să rezulte că poate desfășura acest tip de activitate.

 • h) dovada constituirii garanției de participare la licitație, (xerocopii după chitanțele eliberate de casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • i) dovadă de la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a unor sume datorate și a penalităților aferente din derularea contractelor perfectate anterior de părți;

 • j) balanța de verificare sintetică a societății, semnată de reprezentantul legal al societății și ștampilată

Ofertantul va numerota, va semna și ștampila fiecare filă a documentelor de participare la licitație (plic A4) și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, de asemenea sub semnătură și ștampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

Documentele se depun tntr*un plic format A4, pe care se vor menționa:

 • - nnmele ofertantului și sediul acestuia;

 • - denumirea licitației și amplasamentul pentru care depune oferta;

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

Taxa de participare și garanția se vor achita pe chitanțe separate pentru a permite restituirea garanției în caz de neadjudecare.

Garanția de participare va fi restituită participanților la licitație care nu au fost declarați câștigători, în urma depunerii unei cereri scrise către Primăria Municipiului Bacău, în termen de 15 zile de la data ținerii licitației..

Reprezentantul desemnat al participantului la licitație se va prezenta în ziua și ora precizate având asupra sa următoarele documente:

 • -  împuternicirea semnată de administrator sau președinte însoțită de un document de identitate recunoscut, iar în cazul președintelui sau a administratorului de un document de identitate;

 • -  ștampila autorizată a societății.

CAPITOLUL C

MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

închirierea amplasamentului situat în Municipiul Bacău, str.Mărășești, nr.96 se face prin licitație publică deschisă, conform prevederilor art.14 și 15 din Legea nr.213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică și prevederilor ari. 123 din legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

înscrierea la licitație se face până la data de................... orele 16,00, dată la care

ofertanții vor depune în plic sigilat documentele de participare la licitație, precizate în caietul de sarcini.

Ofertele primite si înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație si înapoiate ofertantilor fără a fi deschise.

Licitația se va desfășura în data de .................... orele .............. în prezența

comisiei de licitație stabilită prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacău și a candidaților înscriși la licitație și va fi condusă de Președintele Comisiei de licitație.

Prețul de pornire al licitației este stabilit conform HCL nr.467 din data de 28.12.2017, privind aprobarea pentru anul 2018 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal șî este menționat în Anexa nr.9 Ia HCL nr.467 din 28.12.2017, respectiv 351ei/mp /lună.

Pasul de licitație este stabilit la minim 10 lei/mp/lună.

La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertanților (care vor prezenta și documentele de împuternicire) și după caz, alți specialiști și invitați»

Dacă la prima ședință de licitație nu sunt minim 2 (doi) ofertanți, licitația se repetă în săptămâna următoare, iar dacă la a doua ședință se prezintă un singur ofertant care s-a prezentat și la prima ședință și este eligibil, se va proceda la negociere directă.

Participarea la negociere directă obligă ofertantul la îndeplinirea acelorași cerințe de participare ce sunt impuse în cazul licitației publice cu strigare.

în cazul repetării lictației, se adminte depunerea documentelor de participare la lictație și de către alți

ofertanți care nu au participat la prima ședință de licitație.

La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele ofertanților și societățile pe care aceștia le reprezintă.

Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifică totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină ofertanții care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Nu se admite completarea ulterioară a documentelor.

După analizarea documentelor depuse, secretarul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele ofertanților respinși și motivul respingerii lor și ofertanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și ofertanții prezenți.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertanților, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute de lege.

Președintele comisiei anunță prețul de pornire al licitației, pasul minim de licitație și eventualele notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul).

Licitația se desfășoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în urcare. Astfel, după ce se strigă prețul de pornire al licitației, în ordinea ce va fi stabilită, fiecare ofertant interesat va striga prețul pe care îl oferă (care trebuie sa fie mai mare decât oferta anterioară cu cel puțin un pas de licitare ) până când unul dintre ofertanți ajunge la prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

Președintele comisiei repetă de trei ori prețul acceptat de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu acceptă prețul strigat, terenul se adjudecă ofertantului care a oferit prețul cel mai mare.

Prețul de adjudecare al amplasamentului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant

în cazul în care ofertanții licitează sume mari și apoi se retrag, și nu este desemnat un câștigător, ofertanții în cauză pierd garanția de participare și licitația se repetă.

Secretarul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare în care se vor consemna: denumirea ofertanților, numele și prenumele reprezentanților ofertanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru închirierea amplasanentului scos la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertanților.

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanțL într-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

Documentele aparținând ofertanților care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu includ dovada achitării garanției de participare la licitație vor fi înapoiate ofertanților respectivi.

Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei si descalificarea ofertantilor respectiv, la decizia comisiei de licitație.

Orice posibilă asociere (cartelizarel între participanti constatata de comisia de licitație duce automat la anularea/amfinarea ședinței de licitație si pierderea garanției de participare.

După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

Procesul verbal de adjudecare a licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va întocmi în mai multe exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare parte participantă la licitație și anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

 • - câte un exemplar ofertanților participanti la licitație, la cerere.

în procesul verbal al licitației se vor consemna de asemenea:

 • - nominalizarea ofertantului a cărui ofertă de preț a fost declarată câștigătoare și cu care s-a clasat pe primul loc;


* nominalizarea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia;

* precizarea ca rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 48 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Dispoziție a Primarului municipiului Bacău.

Data comunicării răspunsului contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

Semnarea contractului de închiriere se va face în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determină pierderea garanției de participare si interdicția de a


participa la o alta licitație ulterioară timp de 1 an de zile, organizată de Consiliul Local al municipiului Bacău,


în cazul în care licitația publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va consemna aceasta situație într-un proces verbal și se va organiza o noua licitație.

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de joi a săptămânii până la adjudecarea amplasamentului, dar nu mai mult de 3 (trei) săptămâni de la prima licitație, înscrierea are loc până în preziua desfășurării licitației, sau a repetării acesteia, orele 16,00.

în cazul repetării licitației, indiferent din ce cauză, se va percepe o altă taxă de participare la licitație.

Pentru stabilirea ordinei se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de înscriere la licitație și ora depunerii. în cazul când și la repetarea licitației se prezintă un singur ofertant se va trece la metoda de negociere directă.

DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competențelor stabilite prin Caietul de sarcini și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Ofertanții care sunt dovediți că au stabilit cu alți ofertanți înțelegeri pentru influențarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.


 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurenței, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

 • 4. Decizia de amânare a licitației va fi luată de comisia de licitație împreună cu comisia de soluționare a constestațiilor și va fi comunicată în scris, tuturor ofertanților participanți.

 • 5. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica decizia de anulare, în scris, tuturor ofertanților participanți și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Prețul închirierii licitat va fi indexat anual, funcție de rata inflației.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.Garanția de participare va fi restituită participanților la licitație care nu au fost declarați câștigători, pe baza unei cereri scrise depusă în termen de 15 zile de la data ținerii licitației.

DIRECTOR ADJUNCT CRISTINA BA^DAȘU


SEMNEAZĂ JNICIPIULUI BACĂU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.6

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 24.07.2018

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL A

DATE DESPRE PROPRIETAR


MUNICIPIUL BACĂU

SEDIUL î BACĂU, Str. Mărfișești nr.6

C.U.I.: 4278337, cont nr. R028TREZ0615006XXX000234 deschis la Trezoreria Municipiului Bacău Telefon: 0234-547427

CAPITOLUL B


DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE


 • 5. PREZENTAREA AMPLASAMENTULUI SUPUS ÎNCHIRIERII

LOCAȚIE = AMPLASAMENTUL este situat în Parcul Catedralei, din Municipiul Bacău, conform schiței anexe.

Q SITUAȚIA JURIDICĂ : domeniu public, proprietate a Municipiului Bacău

SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ: 7,42 mp conform anexa S3

 • 6. OFERTA DE ÎNCHIRIERE

Amplasamentul ce se închiriază este în suprafață de 7,42 mp și se află situat în Parcul Catedralei din Municipiul Bacău, conform schiței anexe

Acest amplasament se închiriază în vederea desfășurării activității de comercializare produse alimentare, în condițiile legii, de către persoana juridică câștigătoare a licitației

Modulul comercial va avea un aspect unitar și va respecta culoarea și materialul stabilit fiind interzisă amplasarea de corturi/ mese independente.

Comercianții care vor dori spațiu de expunere în exteriorul modulului comercial vor preciza ce obiecte vor fi expuse(frigider de înghețată sau băuturi răcoritoare, aparat de popcom sau vată de zahăr) Modulul comercial va avea următoarele specificații:

 • -  Va fi acoperit cu un placaj din lemn, culoare nuc,

 • -   Va fi cu acoperiș șarpantă sau terasă, cu element dedicat amplasării firmei pe atic în cazul celor cu acoperiș terasă sau la streașină și în cazul celor cu acoperiș șarpantă.

Dimensiunea elementului montat la streașină sau atic pentru amplasarea firmei va avea lungimea egală cu , - latura căsuței spre aleea principală și înălțimea de 50 cm. Elementul va avea culoarea RAL 6002. Leaf Green.

Pe acest element se vor amplasa : în colțul din stânga sus numărul căsuței/ modulului comercial, în partea centrală va fi amplasat logo-ul sau denumirea fîrmei/modulului.

Logo-ul sau denumirea firmei va fi realizat din litere volumetrice de culoare albă.

Spațiul destinat publicității diferitelor firme sau produse comercializate în interiorul modulului comercial va fi amplasat în laterala ferestrei/deschiderii pentru vânzare situată pe fațada principală a modulului și nu va depăși o suprafață de 1/5 din fațadă. Restul fațadelor nu vor fi acoperite de mash-uri, afișe, căsuțe luminoase, pliante sau produse expuse vânzării.

Chiriașul este obligat să monteze coșuri de gunoi în apropiere, să fie în concordanță cu sistemele de calitate ISO 14001 și 9001 -mediu și de calitate.

Chiriașul va face demersurile necesare pentru a fi racordat la rețea electrică pe cheltuiala sa, și alte utilități necesare pentru desfășurarea activității.

Subînchirierea, împrumutul în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închirere unei terțe persoane juridice este interzisă fără acordul proprietarului.

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

 • 3. DURATA ÎNCHIRIERII = 5 ANI

 • 4. PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI: 351ei/mp /lună

 • 6. TAXA DE PARTICIPARE : 100 LEI

 • 7. CAIETSARCINI: SOLEI

 • 8. GARANȚIA DE PARTICIPARE: 500 LEI

 • 9. Locul, data și ora desfășurării licitației: Primăria Municipiului Bacău, str Mărășești, nr.6,

......................... ora...................


10. Da ta limită până la care se fac înscrieri la licitație:


ora 16,00.


ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI


La licitație poate participa, în număr nelimitat, orice persoană juridică româna ori străină autorizată pentru acest tip de activitate, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Lista documentelor necesare pentru participare la licitație:

 • a) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comerțului,

 • b) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului /declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că ofertantul nu se află în faliment, lichidare / reorganizare judiciară, sau afacerile sunt administrate de un judecător sindic;

 • c) copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante;

 • d) copie C.UJ;

 • e) cazier fiscal emis de Administrația Financiară a municipiului Bacău;

 • f) certificat fiscal emis de UAT Municipiul Bacău din care rezultă că nu are datorii la bugetul local;

 • g) extras din statut sau actul constitutiv din care să rezulte că poate desfășura acest tip de activitate.

 • h) dovada constituirii garanției de participare la licitație, (xerocopii după chitanțele eliberate de casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • i) dovadă de la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenții

-rezultate din neplata la termen a unor sume datorate și a penalităților aferente din derularea contractelor perfectate anterior de părți;

 • j) balanța de verificare sintetică a societății, semnată de reprezentantul legal al societății și ștampilată

Ofertantul va numerota, va semna și ștampila fiecare filă a documentelor de participare la licitație (plic A4) și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, de asemenea sub semnătură și ștampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

Documentele se depun într-un plic format A4, pe care se vor menționa:

 • - numele ofertantului și sediul acestuia;

 • - denumirea licitației și amplasamentul pentru care depune oferta;

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

Taxa de participare și garanția se vor achita pe chitanțe separate pentru a permite restituirea garanției în caz de neadjudecare.

Garanția de participare va fi restituită participanților la licitație care nu au fost declarați câștigători, în urma depunerii unei cereri scrise către Primăria Municipiului Bacău, în termen de 15 zile de la data ținerii licitației..


Reprezentantul desemnat al participantului la licitație se va prezenta în ziua și ora precizate având asupra sa următoarele documente: împuternicirea semnata de administrator sau președinte însoțită de un document de identitate recunoscut, iar în cazul președintelui sau a administratorului de un document de identitate; ștampila autorizată a societății.


CAPITOLUL C


MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI


închirierea amplasamentului situat în Parcul Catedralei din Municipiul Bacău, se face prin licitație publică deschisă, conform prevederilor art.14 și 15 din Legea nr.213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică și prevederilor art. 123 din legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală.


, orele 16,00, dată la care ofertanții vor


depune în plic sigilat documentele de participare la licitație, precizate în caietul de sarcini.

Ofertele primite si inregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație si înapoiate ofertantilor fără a fi deschise.


Licitația se va desfășura în data de ................... orele............... în prezența comisiei de licitație

stabilită prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacău și a candidaților înscriși la licitație și va fi condusă de Președintele Comisiei de licitație.Prețul de pornire al licitației este stabilit conform HCL nr.467 din data de 28.12.2017, privind aprobarea pentru anul 2018 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal și este menționat în Anexa nr.9 la HCL nr.467 din 28.12.2017, respectiv 351ei/mp /lună.

Pasul de licitație este stabilit la minim 33 lei/mp/Iună.

La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertanților (care vor prezenta și documentele de împuternicire) și după caz, alți specialiști și invitați.

Dacă la prima ședință de licitație nu sunt minim 2 (doi) ofertanți, licitația se repetă în săptămâna următoare, iar dacă la a doua ședință se prezintă un singur ofertant care s-a prezentat și la prima ședință și este eligibil, se va proceda la negociere directă.

Participarea la negociere directă obligă ofertantul la îndeplinirea acelorași cerințe de participare ce simt impuse în cazul licitației publice cu strigare.

în cazul repetării lictației, se adminte depunerea documentelor de participare la lictație și de către alți

ofertanți care nu au participat la prima ședință de licitație.

La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele ofertanților și societățile pe care aceștia C. le reprezintă.

Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifică totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină ofertanții care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Nu se admite completarea ulterioară a documentelor.

După analizarea documentelor depuse, secretarul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele ofertanților respinși și motivul respingerii lor și ofertanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și ofertanții prezenți.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertanților, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute de lege.

Președintele comisiei anunță prețul de pornire al licitației, pasul minim de licitație și eventualele notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul).

Licitația se desfășoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în urcare. Astfel, după ce se strigă prețul de pornire al licitației, în ordinea ce va fi stabilită, fiecare ofertant interesat va striga prețul pe care îl oferă (care trebuie sa fie mai mare decât oferta anterioară cu cel (^jpuțin un pas de licitare ) până când unul dintre ofertanți ajunge la prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

Președintele comisiei repetă de trei ori prețul acceptat de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu acceptă prețul strigat, terenul se adjudecă ofertantului care a oferit prețul cel mai mare.

Prețul de adjudecare al amplasamentului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

în cazul în care ofertanții licitează sume mari și apoi se retrag, și nu este desemnat un câștigător, ofertanții în cauză pierd garanția de participare și licitația se repetă.

Secretarul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare în care se vor consemna: denumirea ofertanților, numele și prenumele reprezentanților ofertanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru închirierea amplasanentului scos la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertanților.

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanți. într-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

Documentele aparținând ofertanților care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu includ dovada achitării garanției de participare la licitație vor fi înapoiate ofertanților respectivi.

Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care an drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei si descalificarea ofertantilor respectiv, la decizia comisiei de licitație.

Orice posibila asociere tcartelizare) între participant! constatată de comisia de licitație duce automat la anularea/amflnarea ședinței de licitație si pierderea garanției de participare.

După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului

licitației.


Procesul verbal de adjudecare a licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va întocmi în mai multe exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare parte participantă la licitație și anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

 • - câte un exemplar ofertanților participând la licitație, la cerere.

în procesul verbal al licitației se vor consemna de asemenea:

 • - nominalizarea ofertantului a cărui ofertă de preț a fost declarată câștigătoare și cu care s-a clasat pe primul loc;

 • - nominalizarea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia;

precizarea ca rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.


Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 48 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Dispoziție a Primarului municipiului Bacău.

Data comunicării răspunsului contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive, în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

Semnarea contractului de închiriere se va face în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determină pierderea garanției de participare si interdicția de a participa la o alta licitație ulterioară timp de 1 an de zile, organizată de Consiliul Local al municipiului Bacău,

în cazul în care licitația publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va consemna aceasta situație într-un proces verbal și se va organiza o noua licitație.

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de joi a săptămânii până la adjudecarea amplasamentului, dar nu mai mult de 3 (trei) săptămâni de la prima licitație. înscrierea .are loc până în preziua desfășurării licitației, sau a repetării acesteia, orele 16,00.

cazul repetării licitației, indiferent din ce cauză, se va percepe o altă taxă de participare la


licitație.


Pentru stabilirea ordinei se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de înscriere la licitație și ora depunerii. în cazul când și la repetarea licitației se prezintă un singur ofertant se va trece la metoda de negociere directă.

DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competențelor stabilite prin Caietul de sarcini și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Ofertanții care sunt dovediți că au stabilit cu alți ofertanți înțelegeri pentru influențarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurenței, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

 • 4. Decizia de amânare a licitației va fi luată de comisia de licitație împreună cu comisia de soluționare a constestațiilor și va fi comunicată în scris, tuturor ofertanțîlor participanți.

 • 5. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica decizia de anulare, în scris, tuturor ofertanților participanți și se va proceda la restituirea garanpilor de participare la licitație integral

Prețul închirierii licitat va fi indexat anual, funcție de rata inflației.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.Garanția de participare va fi restituită parii cipanților la licitație care nu au fost declarați câștigători, pe baza unei cereri scrise depusă în termen de 15 zile de la data ținerii licitației.

DIRECTOR ADJUNCT CRISTINA BARDAȘU


CONTRASEMNEAZĂ

f SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - O VID IU POPOVICI


__ANEXANR.7______

ROMANIA                       l A HOTĂRÂREA NR.^^ DIN 24.07.201S

JUDEȚUL BACĂU     PLAN DE SITUAȚIE COTAT

CONSILIUL LOCAL BACĂU


(intravilan!

SCARA 1:500
DE ȘEDINȚĂ BOGDAN


r     CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL

NICOLE - O


CIPIULUI BACĂU IU POPOVICI


Nr.cad.70171


Docuta Ghef


trași


Stanescu Moneda Nr.cad.63227


Nr.cad .58312


DIRECTOR EX.ADJ.

BARDAȘU CRiSTI


Suprafața 340 mp        CERTlFiCAî’^

Sistem de proiecție STEREO \ Sistem de referința aitim&tric


Inventar de coordonate

Nr Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(l.l+1)

xpnl

YM

1

567050130

646730490

15.113

2

657055 653

846716.380

3.421

3

597055 700

849711.960

30.212

4

597053.508

S46981.82B

7.247

S

567048 400

046882870

27.977

9

567048.489

646710.598

5511

7

597048 919

646718 063

14.789

9

597049. BBS

646730 820

6250

I

S-prafata S=340mp

J


8l J.


SC TOP EVAL CAD S.R.L. Autorizație: Seria RO-B^I Nr 0093 Cod fiscalîRO 26263744 Sediul Sacau, M. Viteazu, nr. 2 Mobil: 0740/677.107;

E-mall: topo.marln@yahoo.com


Denumire: Teren propus pentru închiriere Amplasament: Loc. Bacau, 9tr.Calea Moldovei, nr.40, județul Bacau


Beneficiar. DOCUTA S1MONA


Faza-


Format. A4


Proiectat | ing Marină.


Scara 1:500


Data- 2014


PLAN DE SITUAȚIE


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 8

LA HOTĂRÂREA NR.^S' DIN 24.07.2018

CONTRACT CADRU

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR.            ziua....... luna______anul.............

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, având contul RO 07 TREZ 06121300205xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I. 4278337, reprezentant prin PRIMAR COSMIN NECULA, mandatat să reprezinte interesele municipiului în calitate de persoană juridică civilă, în calitate de proprietar, pe de o parte

ȘI

2.S.C/P.F.A/I.L/I.F...................................... cu sediul în Bacău, str.............

O.R.C..............., C.U.I......................, cont...................................deschis  la

...................... reprezentată de................ persoană flzică/română, posesoare a C.I., seria.....nr....., CNP.............. având funcția de................., în calitate de

chiriaș,

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl constituie procurarea folosinței bunului, prin închiriere, respectiv amplasamentul în suprafață de ......... mp situat în

Bacău,............................... conform schiței anexe.

Art.2. Amplasamentul în suprafață de ....... mp,  situat în

....................................este proprietatea municipiului Bacău.

Art-3. Aceasta este dat în folosință chiriașului în vederea desfășurării de activități comerciale.

Ărt.4. Predarea primirea obiectului închirierii se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, anexă la prezentul contract

 • III. TERMENUL

Art.5. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani de zile, începând cu data de.............................până la data de..............................

La expirarea termenului contractul poate fi prelungit cu acordul părților prin act adițional pentru o perioadaă stabilită de comun acord.

 • IV. PREȚUL CHIRIEI, MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art6. Prețul chiriei este stabilit la ............... pentru un tarif de

......lei/mp/lună, stabilit în ședința de licitație dm data de................

Art7. Prețul stabilit la art.6 va fi indexat anual conform coeficientului de indexare comunicat de Direcția de Statistică, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Art 8. Plata chiriei se va face lunar, până la data de 10 a lunii următoare pentru care se datorează chiria.

Art.9. Plata chiriei se face prin conturile:

 • -  contul proprietarului.......................................................................

 • -  contul chiriașului........................................................................sau direct

la casieria Municipiului Bacău.

Art 10. Neplata chiriei la termenul stabilit, autorizează proprietarul a solicita

chiriașului plata de daune, a percepe penalități de 0,1%/zi întârziere, conform legislației în vigoare.

Art.ll. Dacă întârzierea virării sumelor datorate este mai mare de 30 de zile

față de termenul scadent și dacă în această perioadă nu este invocată forța majoră sau nu intervine o nouă înțelegere între părți, proprietarul poate iniția instituirea procedurii de reziliere a contractului de închiriere, cu notificarea acestei intenții către chiriaș.

 • V. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

A.Drepturile și obligațiile proprietarului

Art.12. Proprietarul, prin reprezentanții săi are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul pubhc prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art.13. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen proprietarul are dreptul de a dobândi bunurile rezultate din investițiile făcute, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Art. 14. Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile, numai din motive excepționale legate de interesul local.

Art.15. Proprietarul va preda chiriașului imobilul, liber de orice sarcini, pe baza de proces - verbal de predare primire, în care se va specifica detaliat suprafața, perimetrul, vecinătățile. Procesul verbal va fi semnat și ștampilat de ambele părți, constituindu-se anexă la prezentul contract

Art.16. Proprietarul se obligă să asigure folosința liniștită și utilă a bunului închiriat pe întreaga perioadă a contractului, garantând chiriașul contra pierderii totale sau parțiale a bunului, contra viciilor, tulburării folosinței.

Art. 17. Proprietarul nu va stânjeni pe chiriaș în exercitarea dreptului de folosință asupra amplasamentului închiriat și nici nu va face acte prin care ar putea micșora folosința acestuia.

B. Drepturile și obligațiile chiriașului

Art. 18. Chiriașul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de închiriere.


ArL19. Chiriașul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul contractului, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de închiriere.

Art.20. Chiriașul se obligă să achite chiria în condițiile stipulate la cap.HI din prezentul contract.

Art.21. Pe toată durata închirierii, chiriașul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitățile consumate, respectiv energia electrică, energia termică, apă, canalizare, salubritate, telefon, încheind în acest sens contracte cu furnizorii de utilități.

Art.22. Chiriașul va realiza lucrările pentru utilitățile necesare, în mod independent și pe cheltuiala sa.

Art.23. Chiriașul se obligă să întrebuințeze obiectul contractului ca un bun proprietar și potrivit destinației prevăzute la art.3 din contract

Art24. Chiriașul se obligă să nu subînchirîeze, împrumute în totalitate sau în parte bunul închiriat sau să cesioneze contractul de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, decât cu acordul scris al proprietarului, sub sancțiunea nulității contractului.

Art.25. Chiriașul se obliga să ia toate măsurile care se impun pentru ca personalul angajat să fie informat și să respecte norme de securitate și sănătate în muncă și de PSI.

Art26. Chiriașul se obligă să obțină toate autorizațiile legale de funcționare de la organele în drept să le emită, necesare desfășurării activității.

Art.27. Chiriașul va permite proprietarului, prin reprezentanții săi, să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art.28. La încheierea perioadei de închiriere, chiriașul va preda bunul închiriat și investiția realizată, ce va face parte din domeniul public al Municipiului Bacău, libere de orice sarcini.

VL RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.29. Pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin contractul de închiriere și caietul de sarcini, partea în culpă datorează penalități și daune interese în conformitate cu prevederile legii;

Art.30. Forța majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

Art.31. în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract invocând forța majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părți în scris, în termen de 5 zile de la apariția motivului invocat, începutul și sfârșitul respectivului caz de forță majoră. Partea care nu va respecta această clauză își va asuma toate riscurile și consecințele ce decurg.

Art.32. întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de închiriere va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.


Art.33. Dacă una dintre părți rezîliază unilateral contractul de închiriere fără justă cauză, aceasta va fi ținută să compenseze daunele ce rezultă.

Art34. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat fără intervenția vreunui tribunal arbitrar sau a vreunei instanțe judecătorești și de a pretinde plata de daune interese.

VII. LITIGII

Art.35. Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelerilor rezultate din executarea prezentului contract de închiriere.

Art.36. Eventualele litigii care nu pot fî rezolvate conform prevederilor art.35 se vor soluționa pe calea instanțelor judecătorești de drept comun, potrivit legii.

Vin. NOTIFICĂRI

Art.37. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fî transmisă la adresa/sedîul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.38. în cazul în care ea se va face prin poștă, va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art.39. Dacă notificarea se transmite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art.40. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediu] uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art.41. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) prin acordul părților;

 • b) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul local o impune, prin denunțare unilaterală de către proprietar, prin notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile înainte;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin reziliere unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina chiriașului;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către proprietar, prin reziliere, după notificarea prealabilă, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile, care nu poate fi mai mare decât chiria anuală;

 • f) în cazul în care amplasamentul respectiv va fî revendicat, în conformitate cu legile proprietății, proprietarul va rezilia contractul, cu o notificare prealabilă de 60 de zile, fără acordarea unei despăgubiri;

 • g) datorită întârzierii în plata chiriei în condițiile prevăzute la art. 11;

 • h) în cazul subînchirierii, împrumutului în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau a cesiunii contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, fără aprobarea prealabilă a proprietarului.

Art.42. La încetarea, din orice cauza, inclusiv în cazul schimbării destinației stabilită în conformitate cu prevederile art.3, din contractul de închiriere, bunurile ce au făcut obiectul investiției vor fi preluate de proprietar, conform dispozițiilor caietului de sarcini.

Art.43. La încetarea contractului din vina chiriașului, amplasamentul va fi scos din nou la licitație fără, drept de participare a acestuia.

X. REZILIEREA

Art.44. Contractul se reziliază în următoarele situații:

 • a) chiriașul schimbă destinația bunului închiriat;

 • b) chiriașul cesionează contractul de închiriere;

 • c) chiriașul împrumută în tot sau în parte bunul;

 • d) chiriașul întârzie cu plata chiriei în condițiile art. 11:

 • e) prin reziliere unilaterală de către proprietar, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș;

 • f) prin reziliere unilaterală de către proprietar, în cazul în care amplasamentul va fi revendicat, în conformitate cu legile proprietăți;

Pact comisoriu expres de grad IV.

Art45.Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă și fără intervenția vreunui tribunal arbitrar sau a vreunei instanțe judecătorești și de a pretinde plata de daune interese.

XI. EVACUAREA CHIRIAȘULUI LA ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.46. Proprietarul are dreptul de a evacua proprietarul de pe amplasamentul pe care-1 are în chirie în baza prezentului contract în cazul rezilierii sau încetării contractului, cu notificarea prealabilă a chiriașului, în condițiile legii.

Art.47. Chiriașul, prin semnarea acestui contract, consimte ca evacuarea să se facă în temeiul prezentului contract, fără hotărâre judecătorească și fără titlu executoriu.

Chiriașul declara semnând prezentul contract, că nu se va opune evacuării bunurilor sale și că înțelege să nu împiedice în nici un fel pe proprietar să execute evacuarea bunurilor sale.

Art.48.Evacuarea se va face de o comisie formată din 5 persoane numită prin Dispoziție a Primarului, de un reprezentant al chiriașului și de martori. Cu această ocazie se va încheia un proces-verbal de inventariere în care se vor trece toate bunurile existente la data evacuării. Bunurile evacuate vor fi depozitate într-un spațiu al Municipiului Bacău. Proprietarul nu poate fi făcut răspunzător pentru deteriorarea ori deprecierea bunurilor chiriașului pe parcursul evacuării și depozitării lor.

Pentru perioada de depozitare, chiriașul va plăti proprietarului o chirie lunară egală cu chiria datorată în ultima lună de valabilitate a prezentului contract

Dacă în termen, de 30 de zile chiriașul nu-și ridică bunurile de la locul unde acestea au fost depozitate, acestea trec în proprietatea proprietarului care le poate folosi sau valorifica în condițiile legii.

Art.49. Cheltuielile ocazionate de evacuare vor fi suportate de chiriaș.

XII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 50. Prezentul contract de închiriere are la bază următoarele documente de referință:

 • a)  Legea nr.215/2001 privind administrației publice locale, republicată;

 • b) Hotărârea nr...../.....2018 a Consiliului Local Bacău privind

aprobarea închirierii;

d) prevederile codului civil.


Art.51. Modificarea prezentului contract de închiriere se face numai prin act adițional încheiat între părți și va constitui anexă la prezentul contract, fiind total supus clauzelor economice și juridice conținute de acesta.

Art.52. Garanția de participare la licitație va fi reținută în contul de garanții; aceasta putând fi folosită la acoperirea debitelor în derularea prezentului contract, la finalizarea acestuia.

Art.53. Proprietarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de închiriere numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a chiriașului.

Art.54. Procesul verbal de predare primire împreună cu caietul de sarcini fac parte integrantă din prezentul contract de închiriere și reprezintă voința părților.

Art.55. Prezentul contract de închiriere, intră în vigoare Ia data semnării și a fost încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 (două) pentru proprietar și 1 (unul) pentru chiriaș.

PROPRIETAR,                            CHIRIAȘ,

MUNICIPIUL BACĂU

prin                                                     prin

PRIMAR

COSMIN NECULA                 ...............................

DIRECȚIA ECONOMICĂ.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

EC. TIBERIU CIOBANU