Hotărârea nr. 274/2018

Hotărârea nr. 274 din 24.07.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția “Construire grădiniță și creșă Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen”

<7r/

'"'(?< >i.jf/ff(/ '(><•<//((/ //ffjtff f/ffff/f/f      crcțh

HOTĂRÂREA NR. 274 DIN 24.07,2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția “Construire grădiniță și creșă Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen ”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 7121/ 18.07.2018 al Serviciului Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investiții “Construire grădiniță și creșă Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.7182 din 18.07.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 7183 din 16.05.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1203 /19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1204 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1205 /19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. “a” alin (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

-HCL nr. 62/ 2018 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția ” Construire grădiniță și creșă Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen ”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Serviciul Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART. 4. — Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MUNICIPIULUI BACĂU NICO OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL

LA HOTĂRÂREA NR. 2X4 DIN 24.07.2018

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU INVESTIȚIA «CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ȘI CREȘÂ COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N. V. KARPEN ”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUp MUNICIPIULUI BACĂU NICOL AE - OVIDIU POPOVICI

DIRECTOR EXECUTIV CR1STINA BUZDUGAN

(£ ONE DESIGN


S.C. ONE DESIGN S.R.L.

BIROU DE PROIECTARE

Birou: Pta. Alba lulia nr. 4, bl. 13, sc. A, et. 12, ap.60, 031154, Sector 3, București, România

Email: office@ldesign.ro

Web: www.ldesign.ro


Proiect nr.

220/ 17MBC

Faza:

S.F.

Studiu de Fezabilitate

Titlul proiectului:

Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V.Karpen

Amplasament:

Jud. Bacau, Mun. Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 Bis, Nr. Cad 65264

Beneficiar:

Municipiul Bacau

Proiectant general:

S.C. ONE DESIGN S.R.L.

Sediu social: București, Aleea Valea Viilor nr.2, bl.A53, sc.C, et.3, ap.42, camera 2, Sector 6

Punct de lucru: București, Piața Alba lulia nr.4, bl.i3, sc. A, et.12, ap.60, Sector 3


fflONE DESIGN


S.C. ONE DESIGN S.R.L.

Birou de arhitectura, urbanism si design

Birou: Pta. Alba lulia nr. 4, bl. 13, sc. A, et. 12, ap.60, 031154, Sector 3, București, România

Email: office@1design.ro

Web: www.1desiqn.ro


LISTA DE SEMNATURI

STUDIU DE FEZAB UITATE

Contract Nr. 69139/07.08.2017

TITLUL PROIECTULUI: Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V.Karpen

AMPLASAMENT: Jud. Bacau, Mun. Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 Bis, Nr. Cad 65264

BENEFICIAR: Municipiul Bacau


DENUMIRE PROIECTANT GENERAL: S.C. ONE DESIGN S.R.L.


SEF DE PROIECT:

PROIECTANTI PE SPECIALITĂȚI:

ARHITECTURA

REZISTENTA

INSTALAȚII ELECTRICE

INSTALAȚII TERMO-VENTILARE

INSTALAȚII SANITARE

arh. Alexandru Cristian BALAN arh. Alexandru Cristian BALAN ing. Adrian DEJAN RIZEANU ing. Nelu Marius ANDREI ing. Adrian DRAGUSIN ing. Adrian NAOMESCU

S.C. ONE DESIGN S.R.L.

Birou de arhitectura, urbanism si design

Email: office@1design.ro

Web: www.1desiqn.ro


Birou: Pta. Alba lulia nr. 4, bl. I3, sc. A, et. 12, ap.60, 031154, Sector 3, București, România

BORDEROU

DE PIESE SCRISE SI DESENATE

STUDIU DE FEZAB UITATE

- ARHITECTURA -

 • A. PIESE SCRISE

 • 1.   Foaie de capat

 • 2.   Borderou de piese scrise si desenate

 • 3.   Lista de semnaturi

 • 4.   Studiu de fezabilitate

 • 5.   Deviz general

 • B. PIESE DESENATE

 • 1.    Plan de încadrare in zona

  Sc 1:2000

  Sc 1:500

  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100


 • 2.    Plan de situație

 • 3.    Plan subsol

 • 4.    Plan parter

 • 5.     Plan etaj 1

 • 6.    Plan invelitoare, Secțiune A-A

 • 7.    Secțiune B-B, Secțiune C-C, Fațada Sud

 • 8.    Fațada nord, Fațada Est, Fațada Vest

 • 9    CT-plan parter, invelitoare, fațade, secțiune A

 • 10   Simulări 3d

 • 11    Simulări 3d

- REZISTENTA -

A. PIESE SCRISE

 • 1.   Memoriu tehnic de prezentare a soluției structurale

 • 2.   Liste de cantitati estimative

B. PIESE DESENATE

 • 1.    Plan general fundații

 • 2.    Plan cofraj planseu peste subsol

 • 3.    Plan cofraj peste parter

 • 4.    Plan cofraje peste etaj

 • 5.    SecțiuneSc 1:50

Sc 1:50

Sc 1:50

Sc 1:50

Sc 1:50Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


- INSTALATII-

INSTALATII SANITARE

A. PIESE SCRISE

 • 1. Memoriu tehnic de prezentare a instalațiilor sanitare

B. PIESE DESENATE

1.

Schema funcționala

-

2.

Schema coloanelor

-

3.

Plan Subsol

Sc. 1:100

4.

Plan parter

Sc. 1:100

5.

Plan etaj

Sc. 1:100

INSTALAȚII ELECTRICE

A. PIESE SCRISE

1.

Memoriu tehnic de prezentare a instalațiilor electrice

2.

Lista cantitati instaltii electrice

B. PIESE DESENATE

 • 1.    Plan parter

 • 2.     Plan etaj 1

 • 3.    Plan subsol

 • 4.    Scheme monofilare tablouri electrice TGN, TP, TE1

 • 5.    Scheme monofilare tablouri electrice TS, TBUC, TALA

INSTALAȚII TERMICE

A. PIESE SCRISE

CJ
 • 1. Memoriu tehnic de prezentare a instalațiilor termice

B. PIESE DESENATE

 • 1.    Plan încălzire subsol

 • 2.    Plan încălzire parter Axe 1 -10

 • 3.    Plan incalzire parter Axe 9-18

 • 4.    Plan incalzire etaj Axe 1-10

 • 5.    Plan incalzire etaj Axe 9-18

 • 6.    Schema funcționala centrala termica

 • 7.    Plan centrala termica

  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100  Sc 1:50

  Sc 1:50

  Sc 1:50

  Sc 1:50

  Sc 1:50

  Sc 1:50
S.C. ONE DESIGN S.R.L.

BIROU DE PROIECTARE

Birou: Pta. Alba lulia nr. 4, bl. 13, sc. A, et. 12, ap.60, 031154,

Sector 3, București, România

Email: office@1design.ro

Web: www.1desion.ro


STUDIU DE FEZABILITATE

“Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen”

Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 bis, Nr. Cad. 65264

CONȚINUT CADRU

 • A.  PIESE SCRISE

 • I.    Informații generale privind obiectivul de investiții

 • II.   Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

 • III.  Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

 • IV.  Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e)

 • V.  Scenariul / opțiunea tehnico-economic(a) optim (a), recomandat(a)

 • VI.  Urbanism/acorduri si avize conforme

 • VII. Implementarea investiției

 • VIII. Concluzii si recomandări

 • B.  PIESE DESENATE

 • 1.   Plan de amplasament in zona

 • 2.   Plan de situație

 • 3.   Arhitectura (plan de incadrare, plan de situație, planuri de nivel, secțiuni, fațade)  Studiu de fezabilitate


  www.1design.roA. PIESE SCRISE

 • I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

“CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V. KARPEN"

 • 1.2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

JUDEȚUL BACAU, MUNICIPIUL BACAU, STR. MIORIȚEI, NR. 76 BIS, NR. CAD. 65264

 • 1.3. Ordonatorul principal de credite

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

 • 1.4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIULUI BACAU

 • 1.5. Elaboratorul studiului

S.C. ONE DESIGN S.R.L.

Sediu social: Aleea Valea Viilor nr.2, bl.A53, sc.C, et.3, ap.42, cam.2, sector 6, București Punct de lucru: Piața Alba lulia nr.4, bl.l3, sc.A, et.12, ap.60, sector 3, București

Tel/Fax: 021.332.50.56, Tel: 0722.660.806, 0723.425.808, Email: office@1desiqn.ro

R.C.: J40/10827/2003, CUI: R015655637, IBAN: R006 INGB 0000 9999 0285 1730, ING Bank

II. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII

 • 11.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile / opțiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Nu s-a elaborat un studiu de prefezabilitate.

Justificarea necesității finanțării

Actualul spațiu in care funcționează grădiniță cu program prelungit din incinta Colegiului Tehnic „N.V.Karpen” este necorespunzator atat din punctul de vedere al arhitecturii si al funcționalității spatiilor prevăzute, cat si al indeplinirii cerințelor pentru autorizarea I8U.

Dificultățile întâmpinate pentru obținerea autorizației ISU a acestor spatii sunt:

-distanta mare pina la ușile de evacuare, care ar presupune construirea a inca 2 usi de acces

-spațiul necorespunzator din punct de vedere sanitar (volumul de aer limitează numărul maxim de copii la 18 per grupa)

-spațiu insuficient pentru mobilier (mese, scaune, patuturi si dulapuri) si jucării Aspectele mai sus menționate fac foarte dificila obținerea autorizației ISU.


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


Obiectivul investiției:

Imbunatatirea si asigurarea unor servicii educaționale pentru toti utilizatorii cresei si grădiniței, asigurarea unor spatii adecvate, prin construirea unei grădinițe si crese pentru 87 de copii.

Se propune construirea unei grădinițe si crese in cadrul Colegiului Tehnic de comunicații N.V.Karpen cu regim de inaltime Sp + P+1E, avand la parter cresa, iar la etaj grădiniță. Clădirea va acomoda 3 grupe (in medie 15 copii/grupa;maxim 20 de copii/grupa) pentru grădiniță si 3 grupe (in medie 7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa) pentru cresa.

Potențiali beneficiari ai investiției:

Principalul beneficiar al investiției este Municipiul Bacau, fapt ce permite accesul la condiții mai bune pentru activitatile educaționale.

 • 11.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare • 1 - NORD-EST

 • 2 - SUD-EST

 • 3 - SUD-MUNTENIA

 • 4- SUD-VEST

 • 5- VEST

 • 6- NORD-VEST

 • 7- CENTRU

8 - BUCURESTI-ILFOV

 • •    Contextul teritorial

încadrarea in teritoriu situează Municipiul Bacau in centrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, acesta fiind situat la intersecția meridianului de 26° 55' longitudine estica cu paralela de 46° 35' latitudine nordica.

 • - La 302 km distanta fata de București si 400 km de portul Constanta

 • - Distanta fata de principalele tari vecine: 180 km fata de Republica Moldova si 210 km fata de Ucraina

 • - La confluenta râurilor Șiret si Bistrița

 • - Este reședința județului Bacau

 • - Suprafața: 41 km2

 • - Infrastructura: Este străbătut de drumurile europene E85 si E57, artere de circulație europene si naționale ce fac legătură cu Bucurestiul, cu nordul tarii, precum si cu Transilvania.

Pe cale feroviara legaturile naționale si internaționale se realizează prin rețeaua CFR.

Pe cale aeriana, Bacaul dispune de un aeroport internațional a cărui aerogara destinata transportul de marfa si persoane, asigura curse regulate către diferite destinații naționale si europene.

Municipiul Bacau este pe locul al doilea in regiune ca număr de locuitori si suprafața după lași.

 • •   Cadrul natural

In ceea ce privește contextul local, municipiul Bacau, aflat la 9 km nord-est de confluenta râurilor, Șiret si Bistrița, este marcat de existenta a patru trepte majore de relief: prima este formata din albia majora a Bistriței si a Șiretului 150-155 m, a doua terasa de 160-165 m, unde se gaseste cea mai mare parte a localității, a treia 180-190 m si ultima 200-250 m. In plus, trebuie menționata si prezenta ariei naturale protejate Lacul Bacau II, sit Natura 2000, cu o suprafața de 202 ha, ce adăpostește peste 147 specii de păsări, fiind o zona extrem de importanta in cadrul culoarului de migratie est - european.

Populația

Comunitatea locala in municipiu este general echilibrata cu o structura interculturala si populației romane de 98,6%, iar cea ortodoxa de 86,7%.

Evoluția numărului de locuitori a înregistrat un proces de creștere pana in 1992, urmat de o tendința lenta de declin; chiar si in aceste condiții, cu o populație de aproximativ 18.000 locuitori, municipiul Bacau se situează pe locul 4 la nivel național, intre polii de dezvoltare, după municipiile Galați, Braila, Oradea.

 • •   Clima

Din punct de vedere climatic, municipiul Bacau este caracterizat prin ierni reci si veri secetoase si călduroase, fiind localizat intr-un teritoriu cu climat temperat continental accentuat (Gușa, 2009). Conform datelor din Planul Local de Acțiune pentru Mediu județul Bacau 2013-2017 (APM, 2013), media multianuala a temperaturii medii anuale înregistrate la statia meteorologica Bacau in perioada 2006-2012 a fost de 10,5°C. In ceea ce privește precipitațiile atmosferice, media multianuala a fost, in aceeași perioada, de 620,3 l/an. Viteza medie a vânturilor nu are valori prea mari, cele mai mari fiind înregistrate in cazul vânturilor dinspre nord-vestsi nord (Gușa, 2009).


• Educația

Sistemul de invatamant bacauan acopera toate nivelele de educație si formare, de la grădinițe pana la instituții de invatamant superior: 27 de grădinițe (de stat si particulare), 21 de scoli generale, 18 licee, colegii, 2 scoli de arte si meserii si 2 universități. Astfel, infrastructura educaționala asigura pregătirea unei forte de munca relativ bine educata/instruita.

In ultima perioada modernizarea infrastructurii educaționale (grădinițe, scoli, licee) s-a concretizat in următoarele programe derulate de primărie:

Modernizarea instalațiilor si grupurilor sanitare, a tamplariei, fațadelor si mobilierului;

Investiții pentru reabilitarea dotărilor din rețelele de grădinițe, scoli, licee, grupuri școlare, colegii, prin investiții de la bugetul local

Reabilitarea, consolidarea, modernizarea si dotarea instituțiilor de invatamant

Dezvoltarea urbana integrata a municipiului Bacau a constituit un deziderat al administrației publice locale incepand cu perioada de programare 2007 - 2013, rezultat din înțelegerea necesității abordării integrate in vederea creșterii competitivității economiei locale si întăririi poziției de centru regional, valorificând statutul de Municipiu reședința de județ. Astfel, prin documente precum Strategia de Dezvoltare Durabila a municipiului Bacau sau Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al municipiului Bacau au fost puse bazele unei dezvoltări echilibrate, care sa valorifice atuurile municipiului.

• Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Bacau

Prezenta Strategie de dezvoltare actualizeaza Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Bacau, urmărind atat abordarea modalităților de identificare si rezolvare a nevoilor comunității, in domeniul economic, de mediu si social, cat si crearea unei administrații publice eficiente in beneficiul socio-economic al comunității.

Totodată, actualizarea strategiei presupune prezentarea informațiilor relevante, aferente perioadei ulterioare elaborării acesteia si adaptarea documentului strategic la conținutul si orientările actualelor documente de programare corespunzătoare perioadei 2014-2020 si la tendințele internaționale in domeniul dezvoltării urbane.

Viziunea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Municipiului Bacau, la care SIDU 2014-2020 se va raporta, imaginează municipiul Bacau al anului 2020 ca fiind o zona metropolitana competitiva si inovativa cu o comunitate tanara, dinamica si deschisa, care construiește un viitor durabil pe fundamentul tradițiilor sale valoroase.

In vederea includerii in SIDU, sistemul de obiective va fi reformulat astfel incat sa permită corelarea cu cele cinci teme principale ale dezvoltării urbane durabile definite de Articolul 7 (demografic, social, economic, mediu si schimbări climatice), in conformitate cu cerințele Documentului cadru privind condițiile generale de implementare a dezvoltării urbane durabile - Axa prioritara 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Infrastructura de educație si calitatea procesului educațional:

Infrastructura de educație preuniversitara din Municipiul Bacau include unitati de invatamant pentru toate nivelurile de educație: preșcolar, primar, gimnazial, liceal si postliceal, inclusiv invatamant special. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Bacau, in anul școlar 2015 - 2016 rețeaua unităților de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Bacau cuprindea 75 unitati, respectiv: 37 grădinițe (dintre care numai 1 cu personalitate juridica - Grădiniță cu program saptamanal Agricola), 20 scoli gimnaziale (dintre care 16 cu personalitate juridica), 3 scoli speciale, 15 licee dintre care 7 teoretice si 6 de invatamant tehnic. Printre acestrea, 4 licee oferă posibilitatea specializării in diferite domenii ca: sportiv, pedagogic, arte si catolic.

Unitățile de invatamant sunt completate de o serie de dotări conexe ce oferă oportunități pentru activitati predominant extrascolare: Palatul Copiilor, Clubul Sportiv Școlar sau Centrul Județean de Excelenta Bacau. Analiza deservirii la nivelul teritoriului a instituțiilor de educație preșcolara, primara si gimnaziala din Municipiului Bacau conform razelor de deservire stabilite prin Ghidul de recomandări, rezultate in urma analizării unor bune practici pentru dimensionarea dotărilor necesare in echiparea teritoriului urban realizat de Registrul Urbaniștilor din Romania, arata lipsa unui număr suficient de grădinițe si scoli in cartierele CFR si Serbanesti.

Locația obiectului de investiției al prezentei documentații este in proximitatea cartierului CFR. Conform Figurii atașate imobilul studiat este amplasat in exteriorul zonelor de deservire a grădinițelor. De aici si necesitatea unei astfel de funcțiuni.Zor* construite

Inf'aMnxtLrtă rutieri ■ ■■■ «r Jzi pr*K/psie

— tltin secunctMe

---- tufei kxafe

InftMtnxtur} ferGvkvi

Cidru neural


PMvr.

An*


 • II.3. Analiza situtiei existente si identificarea deficientelor

Având in vedere numeroasele cereri pentru înscrierea la cresa si grădiniță, pentru zona nordica a Municipiului Bacau, obiectul investiției de fata propune spatii dedicate unui număr de 60 de copii (aferent 3 grupe) pentru grădiniță si 27 de copii (aferent 3 grupe) pentru cresa.

In ultimii 3 ani, numărul cererilor de inscriere la grădiniță care funcționează acum la parterul căminului unitatii (in spatii necorespunzatoare) este următorul:

 • - pt grupa mica: intre 50 si 60 de cereri pentru program prelungit si 20-30 cereri pentru program normal

 • - pt grupa mijlocie: intre 45 si 50 de cereri pentru program prelungit si 20-30 cereri pentru program normal

 • - pt grupa mare: intre 50 si 55 de cereri pentru program prelungit si 20-30 cereri pentru program normal

La momentul de fata exista in incinta liceului o clădire cu funcțiunea de grădiniță, insa care nu respecta cerințele de securitate la incendiu. Dificultățile întâmpinate pentru obținerea autorizației ISU a acestor spatii sunt:

-distanta mare pina la ușile de evacuare, care ar presupune construirea a inca 2 usi de acces

-spațiul necorespunzator din punct de vedere sanitar (volumul de aer limitează numărul maxim de copii la 18 per grupa)

-spațiu insuficient pentru mobilier (mese, scaune, patuturi si dulapuri) si jucării

Aspectele mai sus menționate fac foarte dificila obținerea autorizației ISU. Prin urmare spațiu nu isi îndeplinește rolul pentru care a fost intrebuintat.

Organizarea noii propuneri pe nivele se va realiza astfel: cresa va fi amplasata la parter, iar grădiniță la etaj. Astfel se vor asigura spatii adecvate serviciilor educaționale pentru utilizatorii acesteia

 • 11.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Invatamantul preșcolar si primar reprezintă fundamentul nivelurilor superioare de educație, reducerea sustenabila a ratei mari de părăsire timpurie a scolii nu este fezabila fara o investiție constanta in primii ani de școala si in perioada care pregătește copilul pentru înscrierea la școala. Asa cum reiese din literatura de specialitate, programul de extindere a rețelei de invatamant preșcolar reprezintă una dintre intervențiile cu cel mai mare impact in ce privește reducerea disparitatilor, a fenomenului de părăsire timpurie a scolii, precum si creșterea calitatii educației.

Scopul proiectului este de a realiza:

 • •   Creșterea eficientei activitatilor de invatamant preșcolar prin crearea de condiții decente, moderne pentru spatiile de invatamant

 • •  Creșterea accesibilității locuitorilor din zona de a beneficia de educație intr-un mediu organizat de persoane competente;

 • •   Creșterea nivelului de dezvoltare cognitiva, de cunoștințe si deprinderi de invatare de la vârste cat mai mici pentru copiii din zona urbana vizata;

 • •  Creșterea gradului de integrare si socializare a copiilor cu efect benefic asupra ratei de abandon școlar;

 • •  Creșterea gradului de ocupare a persoanelor casnice care vor fi degrevate de sarcina de supraveghere a copiilor;

 • •  Reducerea gradului de depopulare a orașului si reducerea exodului tinerilor către alte zone urbane sau alte tari din considerente economico-sociale prin încurajarea investițiilor locale in educație;

 • •  Reducerea costurilor de transport a copiilor către alte grădinițe, crese mai îndepărtate;

 • •  Creșterea gradului de siguranța si a gradului de sanatate individuala pentru copii care frecventează o grădiniță, cresa autorizata sanitar prin acces la condiții bune de igiena, apa potabila, WC, mobilier modern, asistenta si îngrijire;

 • •  Scăderea pe termen lung a ratei delicventei juvenile si a ratei criminalității;

 • •  Creșterea nivelului economic prin dezvoltarea serviciilor suport pentru invatamant;

Obiectivele specifice ale proiectului sunt in concordanta cu obiectivele specifice ale programelor naționale si europene privind încurajarea dezvoltării locale in zonele urbane prin extinderea si imbunatatirea infrastructurii de invatamant locale din zona urbana reprezentata de municipiul Bacau.

In analiza nevoilor asa cum apare si in "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Bacau" au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea spațiului local:

 • - dezvoltarea infrastructurii de baza si a serviciilor in zonele urbane;

 • - crearea de locuri de munca in mediul urban prin dezvoltare economica durabila;

 • - reducerea gradului de sărăcie si a riscului de excluziune sociala.

Dezvoltarea economica si sociala durabila a spațiului urban este indispensabil legata de imbunatatirea infrastructurii existente si a serviciilor de baza. Infrastructura si serviciile de baza neadecvate constituie principalul element care menține decalajul accentuat dintre zonele urbane si zonele urbane din Romania.

Investiția in dezvoltarea educației a județului Bacau, prin integrarea grădiniței si cresei din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V. Karpen, un spațiu modern, atractiv si interactiv va duce la numeroase avantaje la nivel local, regional cum ar fi:

 • • Creearea de noi locuri de munca si implicit scăderea ratei șomajului in zona;

 • • Creșterea competitivității la nivel local/regional;

 • • Dezvoltarea unei atitudini durabile: Educație preșcolara si anteprescolara a localnicilor;

 • • Facilitarea accesului la educația de stat, avand in vedere ca investițiile private din domeniu au tarife mult mai mari;

 • • Reprezentativitate si personalizare prin aspectul investiției;

 • • Creeare unui cadru calitativ pentru o astfel de funcțiune;

 • • Contribuția la bugetul local, prin încasările estimate;

 • II.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Investiția in dezvoltarea educației a județului Bacau, prin integrarea grădiniței si cresei din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V. Karpen, un spațiu modern, atractiv si interactiv va duce la numeroase avantaje la nivel local, regional cum ar fi:

 • •   Creșterea eficientei activitatilor de invatamant preșcolar prin crearea de condiții decente, moderne pentru spatiile de invatamant

 • •   Creșterea accesibilității locuitorilor din zona de a beneficia de educație intr-un mediu organizat de persoane competente;

 • •   Creșterea nivelului de dezvoltare cognitiva, de cunoștințe si deprinderi de invatare de la vârste cat mai mici pentru copiii din zona urbana vizata;

 • •   Creșterea gradului de integrare si socializare a copiilor cu efect benefic asupra ratei de abandon școlar;

 • •   Creșterea gradului de ocupare a persoanelor casnice care vor fi degrevate de sarcina de supraveghere a copiilor;

 • •   Reducerea gradului de depopulare a orașului si reducerea exodului tinerilor către alte zone urbane sau alte tari din considerente economico-sociale prin încurajarea investițiilor locale in educație;

 • •   Reducerea costurilor de transport a copiilor către alte grădinițe, crese mai îndepărtate;

 • •   Creșterea gradului de siguranța si a gradului de sanatate individuala pentru copii care frecventează o grădiniță, cresa autorizata sanitar prin acces la condiții bune de igiena, apa potabila, WC, mobilier modern, asistenta si îngrijire;

 • •   Scăderea pe termen lung a ratei delicventei juvenile si a ratei criminalității;

 • •   Creșterea nivelului economic prin dezvoltarea serviciilor suport pentru invatamant;

 • III. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Construirea gradinitiei si cresei din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V. Karpen, proiectul initiat de Municipiul Bacau, reprezentat prin primarul Cosmin Necula, are ca obiectiv imbunatatirea si asigurarea unor servicii educaționale pentru toti utilizatorii cresei si grădiniței, asigurarea unor spatii adecvate, prin construirea unei grădinițe si crese pentru 87 de copii.

Scenariile propuse pentru atingerea scopului vizat sunt următoarele:

 • •   Scenariul 1- care ar consta in construirea unui centru de invatamant anteprescolar si preșcolar- grădiniță si cresa cu o capacitate de 87 de copii in municipiul Bacau, județul Bacau. Clădirea are in plan o forma aproximativ dreptunghilara pentru a se integra in terenul pus la dispoziție, fiind compus din cinci volume jucate. Acoperișul este realizat tip terasa necirculabila. Acest scenariu va propune livrarea agentului termic prin centrala termica proprie, amplasata intr-o construcție cu rol tehnic, conform planului de situație anexat (Planșa A.02).

 • •   Scenariul 2- In acest scenariu se propune construirea grădiniței si cresei, avand capacitate tot de 87 de copii, in municipiul Bacau, județul Bacau. Clădirea are in plan o forma aproximativ dreptunghilara pentru a se integra in terenul pus la dispoziție, fiind compus din cinci volume jucate. Acoperișul este realizat tip șarpanta. Acest scenariu va propune livrarea agentului termic din centrala termica existenta a Liceului N.V. Karpen.

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta:

 • 111.1. Particularități ale amplasamentului

Scenariul 1 si Scenariul 2

Pentru cele doua scenarii se va considera implementarea lui in cadrul terenului pus la dispoziție de Municipiul Bacau, teren apartinand domeniului public, dat in administrare Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen, identificat prin planul topografic luat in evidenta OCPI. In acest sens, informațiile privind Particularitățile amplasamentului sunt comune ambelor scenarii propuse.

 • a) descrierea amplasamentului (localizare- intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan, regim juridic- natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemtiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentația de urbanism, după caz);

Terenul care face obiectul prezentei documentații este situat in intravilanul municipiului Bacau.

Imobilul teren, însumând 22.336 mp, este in proprietatea Municipiul Bacau, domeniu public si dat in administrare Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen, înscris in Cartea Funciara nr. 65264 si are Nr. Cadastral 65264.

Forma terenului este de poligon neregulat, fiind inscriptibil intr-un dreptunghi cu laturi de aproximativ 135 m (laturi aliniate cu limitele de la sud-vest, nord-est) si aproximativ 174 m (laturi aliniate cu limitelede la vest si est).

Nu sunt înscrieri privitoare la sarcini asupra terenurilor.

Terenul are categoria de de folosința actuala: teren curti-constructii. Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate sunt: instituții publice, servicii.

Prin reglemantarile extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate, nu este instituit un regim special asupra imobilului- Nu este inclus in zone protejate.

Pe teren exista, in prezent, următoarele construcții:

 • •   C1- Magazie- suprafața construita: 63 mp, regim de inaltime: P

 • •   C2- Sala de sport- suprafața construita: 617mp, regim de inaltime: P

 • •   C3- Liceu- suprafața construita: 1962 mp, regim de inaltime: P+1

 • •   C4- Magazie- suprafața construita: 185 mp, regim de inaltime: P

 • •   C5- Magazie- suprafața construita: 65 mp, regim de inaltime: P

 • •   C6- Rampa- suprafața construita: 32 mp, regim de inaltime: P

 • •   C7- Statie gaz- suprafața construita: 39 mp, regim de inaltime: P

 • •   C8- Cantina- suprafața construita 709 mp, regim de inaltime: P

 • •   C9- Cabina poarta- suprafața construita 22 mp, regim de inaltime: P

 • •   C10- Magazie- suprafața construita 80 mp, regim de inaltime:

 • •   C11 - Magazie- suprafața construita 21 mp, regim de inaltime:

 • •   C12- Magazie- suprafața construita 78 mp, regim de inaltime:

 • •   C13- Magazie- suprafața construita 13 mp, regim de inaltime:

 • •   C14- Cămin internat- suprafața construita 1073 mp, regim de inaltime: D+P+3E

 • •   C15- Școala profesionala- suprafața construita 727 mp, regim de inaltime: P+1

 • •   C16- Clădire administrativa- suprafața construita 170 mp, regim de inaltime: P

 • •   C17- P.T.- suprafața construita 25 mp, regim de inaltime: P

 • •   C18- Magazie- suprafața construita 9 mp, regim de inaltime: P- va fi demolata

 • •   Alei, parcari, ghena

Beneficiarul va păstră construcțiile C1-C17 si va demola construcția C18.


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Vecinătățile terenului care face obiectul documentației sunt următoarele:

 • •    La nord: Str. Nordului

 • •   La sud: Calea Moinesti

 • •    La vest: Str. Bradului

 • •    La est: bloc Mioriței, nr. 74, bloc Mioriței nr. 78, alee acces Str. Mioriței

Accesul pe teren se face din aleea de acces dinspre Str. Mioriței.

 • c) orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale si/sau construite;

Pentru amplasarea clădirii s-a luat in considerare orientarea optima si anume nord-est, sud-vest, pentru laturile lungi ale clădirii.

 • d) surse de poluare existente in zona;

Nu este cazul.

 • e) date climatice si particularitati de relief;

Din punct de vedere climatic, municipiul Bacau este caracterizat prin ierni reci si veri secetoase si călduroase, fiind localizat intr-un teritoriu cu climat temperat continental accentuat (Gușa, 2009). Conform datelor din Planul Local de Acțiune pentru Mediu județul Bacau 2013-2017 (APM, 2013), media multianuala a temperaturii medii anuale inregistrate la statia meteorologica Bacau in perioada 2006-2012 a fost de 10,5°C. In ceea ce privește precipitațiile atmosferice, media multianuala a fost, in aceeași perioada, de 620,3 l/an. Viteza medie a vânturilor nu are valori prea mari, cele mai mari fiind inregistrate in cazul vânturilor dinspre nord-vest si nord (Gușa, 2009).

 • f) existenta unor:

 • •    Rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in măsură in care pot fi identificate;

Terenul va necesita relocarea unei rețele edilitare conform Avizului de amplasament anexat cu nr 1001649514 deoarece acestea afecteaza instalațiile DELGAZ GRID SA- Centru Expoatare Gaz si Electricitate Bacau existente in zona, respectiv:

LES 1 kV FB Cămin- FB Școala Profesional;

LES 1 kV FB Școala Profesionala- FB Clădire administrativa

Pentru obținerea avizului favorabil se va opta pentru varianta B precizata in avizul cu nr 1001649514 priin care se vor devia instalațiile apartinand DELGAZ GRID SA- Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau.

« Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție

Nu este cazul. Amplasamentul studiat se afla in afara unor zone protejate sau de protecție si nu include monumente istorice.

Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala. Nu este cazul. Amplasamentul studiat se afla in afara terenurilor care aparțin acestei categorii de instituții.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament, cuprinzând:

 • (i) date privind zonarea seismica;

Din punct de vedere seismic, Romania aparține unei zone seismice moderate, pana la ridicata.

Din punct de vedere al zonării teritoriului României, zona valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare la cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire in 50 de ani, județul Bacau, conform P100-2013, se incadreaza in zona seismica ag=0,35 g si o perioada de colt Tc=0,70 sec.

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim al apelor freatice

Adâncimea de inghet, conform NP 112-2013, privind proiectarea fundațiilor de suprafața si conform STAS 6054/77- zonarea teritoriului României după adancimea maxima de inchet, in zona analizata acesta se situează la 0,90 m, Pconv= 250 kPa

 • (iii) date geologice generale

Prezentarea cadrului geologic si tectonic, utila pentru a înțelege si a încadra, din acest punct de vedere, zona studiata, s-a făcut pe baza lucrării „Harta geografica a României sc. 1:200.000". Astfel, obiectivul, situat in Str. Mioriței, nr. 76, mun. Bacau, județul Bacau este localizata pe foaia 21-Bacau, perimetrul facand parte din unitatea structurala Platforma Scitica.

Datorita poziției sale geografice, amplasamentul este situat in totalitate in unitatea Subcarpatii Moldovei si se suprapune, cu subunitatea acestuia cunoscuta sub denumirea de Culoarul Șiretului.

Interacțiunea dintre particularitățile stratului geologic din Platforma Scitica si procesele de nivelare a scoarței terestre, sub acțiunea agentilor geografici externi, prin dezagregarea, alterarea si erodarea rocilor, îndepărtarea materialelor rezultate si acumularea lor ulterioara in regiuni mai joase, dintre care apa este cel mai important, au favorizat formele sculpturale si structurale ale reliefului. Formele acumulative se rezuma la luncile, sesurile si terasele principalelor cursuri de apa, printre care cel mai important, este cursul de apa Bistrița care drenează toate apele de suprafața.

Din cercetările efectuate de către personalul de specialitate reiese, prin analiza informațiilor obținute din sondaje geotehnice, stratificatia (succesiunea litologica) pusa in evidenta, in amplasament este:

 • - FG-01 -0,004-0,30; material de umplutura; 0,304-0,70; argila prafoasa galbena; 0,704-6,00; argila galben cafenie.

Pe amplasament nu se semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire care sa pericliteze stabilitatea viitoarei construcții.

 • 111.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

 • - CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Indicii de utilizare a ÎNTREGII PROPRIETĂȚI din Str. Mioriței, nr.76, jud. Bacau:

BILANȚ EXISTENT

BILANȚ REZULTAT

Suprafața teren: 22.336 mp

Suprafața construita (A.C.)

Suprafața desfasurata (A.D.)

5881 mp

13161 mp

Suprafața construita (A.C.)

Suprafața desfasurata (A.D.)

6986 mp

15331 mp

Regim de inaltime

Variabil in funcție de obiectiv conf. plan de situație

Regim de inaltime

Variabil in funcție de obiectiv conf. plan de situație- pt obiectiv nou Sp+P+1E

Funcțiune

Școala,Liceu

Funcțiune

Cresa, Grădiniță, Școala,

Liceu

POT

26,33 %

POT

31,27%

CUT

0,58

CUT

0,68

Terenul si construcția care fac obiectul prezentei documentații aparțin domeniului public si sunt in proprietatea Municipiului Bacau.

Conform PUG aprobat prin HCL nr 84/2012, terenul este inclus ca si zonare funcționala in zona II- zona cu regim de inaltime pentru construcții impus, conform Ordinului nr 118/2003. Funcțiunea dominanta a zonei: instituții publice reprezentative, instituții publice de interes regional sau local, servicii, comerț, situate in clădiri independente sau cu alte funcțiuni (ex. la parterul blocurilor de locuit).

Zona cu instituții de interes public si/sau terenuri libere care prin adaugare de noi obiective va conduce la ridicarea gradului de confort urban.

Datorita faptului ca zona de arondare este asemanatoare pentru crese, grădinițe si scoli primare, amplasamentul dispune de existenta utilităților in imediata vecinătate a viitoarei construcții, accesarea unor facilitați deja existente in colegiu, posibilitatea optimizării personalului didactic auxiliar, de întreținere si paza.

Terenul pe care se dorește amplasarea construcției se afla in proprietatea Primăriei Bacau, in incinta Colegiului Tehnic de Comunicații „N.V. Karpen", in partea de sud-vest a parcelei, avand latura lunga adiacenta Caii Moinesti, iar pe cealalta direcție terenul accede vecinătatea căminului si respectiv a scolii profesionale, conform planului de situație anexat.

Ansamblul propus va contribui pozitiv la creșterea calitativa a aspectului arhitectural urbanistic si va păstră caracterul rezidențial al zonei.

Proiectul „Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen” are ca obiectiv construirea unui ansamblu reprezentativ care sa adapteze spatii dedicate educației preșcolare si anteprescolare.

Investiția se adreseaza tuturor copiilor, atat la nivel regional cat si local.

Ansamblul va conține atat construcția S+P+1E cat si sistematizarea pe verticala, instalații si utilitati.

Din punct de vedere al normativului P100/2013 clădirea este in clasa II de importanta (cap. 4.-tab. 4.2. clădire care prezintă un pericol major pentru siguranța publica in cazul prăbușirii sau avarierii grave).

14

Categoria de importanta : C-normala.

Gradul de rezistenta la foc- II (conf. Normativ P118-99)

Conform Legii 263/2007, cresele funcționează pe tot parcursul anului, putandu-si întrerupe funcționarea pe o perioada de 30 de zile de vacanta pe timpul verii, precum si in perioada sărbătorilor legale.

Cresele organizate cu program de lucru zilnic, precum in cazul de fata, funcționează in intervalul orar 6,00-18,00.

Grădiniță va funcționa in intervalul orar 8,00-18,00.

SCENARIUL 1

Investiția se împarte in 6 obiecte principale:

OBIECTUL NR. 1: IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ

OBIECTUL NR. 2: ÎNCĂPERE CAZANE (clădire tehnica)

OBIECTUL NR. 3: DEMOLARE CORPURI C18, C19

OBIECTUL NR. 4: AMENAJARE INCINTA, DRUMURI

OBIECTUL NR. 5: REȚELE UTILITATI

OBIECTUL NR. 6: ORGANIZARE ȘANTIER

OBIECTUL NR. 1: IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ, este constituit dintr-o clădire cu regim de înălțime Sp+P+1 E, avand la parter cresa, iar la etaj grădiniță. Clădirea va acomoda 3 grupe grupe (in medie 15 copii/grupa;maxim 20 de copii/grupa) pentru grădiniță si 3 grupe (in medie 7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa) pentru cresa, avand următoarele caracteristici:

 • •   Suprafața construita Subsol parțial: 336 mp

 • •   Suprafața construita Parter: 1081.52 mp

 • •   Suprafața construita Etaj 1:1142,48 mp

 • •   Suprafața construita desfasurata (fara subsol tehnic): 2224 mp

 • •   Suprafața utila interioara Subsol parțial: 265,9 mp

 • •   Suprafața utila interioara Parter: 916,3 mp

 • •   Suprafața utila interioara Etaj 1: 906,9 mp

 • •   Suprafața utila interioara totala: 1823,31 mp

Funcțiunile sunt propuse pentru a acomoda 3 grupe pentru grădiniță (in medie 15 copii/grupa; maxim 20 de copii/grupa) respectiv 3 grupe pentru cresa (in medie7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa).

Grădiniță are o capacitate de 87 de copii si un număr de 30 de personal necesar.

Conceputa ca un volum unitar, reprezentativ, clădirea are caracteristic doua accese principale (unul pentru cresa si unul pentru grădiniță) si un acces secundar (pentru personal- la subsol).

Clădirea are in plan o forma aproximativ dreptunghilara pentru a se integra in terenul pus la dispoziție, fiind compus din cinci volume jucate. Acoperișul este realizat in terasa necirculabila.

Studiu de fezabilitate

Inaltimea maxima a clădirii este de 9,85 m de la cota terenului natural.

Cota de calcare la interior va fi ridicata cu 0,50 m fata de cota terenului natural pe aproximativ toata supratata construita, mai puțin pe zona de deasupra adăpostului de aparare civila unde cota finita la interior va fi la aceeași cota cu cea a terenului natural.

Inaltimea libera a nivelelor este:

 • •   Subsol= 2,69 m (2.34-pe zona cu ALA)

 • •   Parter= 3,50 m (3,70- pe zona de deasupra ALA)

 • •   Etaj 1 = 3,50 m

Accesul/evacuarea in clădire:

 • •   Pentru public se face la nivelul parterului pe latura de nord-est, prin doua pachete de 4 trepte de 35x12,5 cm (respectând formula: 2h+1=584-60 conform NP 063-02) si doua rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati imobilizate in cărucior rulant si pentru insotitori cu copii in cărucioare, cu panta de maxim 8%;

 • •   Pentru personalul bucătăriei se face prin subsol pe latura de sud-vest;

 • •   Aprovizionarea tot pe la subsol pe latura de sud-est printr-o rampa de acces cu panta de maxim 8%;

 • •   Pentru cadrul personalului de educație si îngrijire accesul se face pe latura nord-est, adiacent accessului dedicat celor de la grădiniță;

 • •   Mașina șalvarii va avea acces pe fațada de nord-est;

 • •   Va mai fi o usa de evacuare cu scara de evacuare in caz de incendiu pentru cei de la etaj pe fațada estica, astfel incat sa fie îndeplinite condițiile de evacuare din normativul P 118/99, privind siguranța la foc a construcțiilor;

 • •   Mașina pompierilor are asigurat accesul pe trei fațade.

Circulația pe verticala:

Circulația pe verticala in clădirea grădiniței si cresa pentru copii se face prin doua pachete de scări din beton cu doua rampe drepte, cu trepte joase, avand inaltimea mai mica de 16,5 cm, conform NP 063-02- Normativ privind criteriile de performanta specifice scărilor si rampelor pentru circulația pietonala in construcții. Este vorba despre o scara interioara inchisa si o scara exterioara, ambele cu rol de evacuare in caz de incendiu.

Scara interioara are o latimea de treapta de 30 de cm, inaltime variabila (de la subsol la parter-14,47 cm, de la parter la etajul 1-

14,8 cm) si o lungime de 1,60 m. Scara exterioara are o latimea de treapta de 30 de cm, o inaltime de 14,8 cm si o lungime de

1,60 m. Acestea respecta formula: 2h+l= 58h-60 (conform NP 063-02)..

Circulația pe verticala a personalului de la bucătărie si cel tehnic se face printr-o scara scara intr-o rampa, cu trepte obișnuite, care asigura accesul/evacuarea in/din zona bucătăriei si a spălătoriei (de la subsol la parter). Treptele au o lățime de 28 de cm, o inaltime de 16,8 cm si o lungime de 1,00 m. Scara respecta formula: 2h+l=58-e-60 (conform NP 063-02)..

Se va asigura transportul pe scara pentru persoanele cu dizabilitati (cu handicap locomotor cu sau fara cărucior) printr-o platforma. Sunt total independente de restul clădirii iar montajul lor nu necesita condiții speciale, fixarea facandu-se trepte sau pe un perete adiacent.

_____________ _________________ 16 L_

CONDIȚII TEHNICE SI PREALABILE PENTRU PUNEREA IN FUNCȚIUNE

Platforme pentru persoane cu dizabilitati

Normative:

Directiva Mașini 2006/42 CE (HG 1029/2008)

EN 81-40, EN 418, EN 6024-1

 • ■   înainte de montare este necesara obținerea acceptului de începere a lucrărilor de montaj emisa de ISCIR - IT pe baza documentației tehnice preliminare avizate de RADTP.

 • ■    Pentru utilizarea in condiții legale a platformei instalate este necesara admiterea funcționarii la prima punere in funcțiune obținute in urma verificării tehnice efectuate de operatorul RSVTI conform prescripțiilor tehnice ISCIR in vigoare.

 • ■    înainte de autorizare, la prima punere in funcțiune, deținătorul trebuie sa asigure:

Servicii specifice de operator RSVTI

Contract de intretinere încheiat cu un intretinator autorizat ISCIR

DISTRIBUȚIA SPATIILOR INTERIOARE OBIECTUL NR 1- SCENARIUL 1

OBIECTUL 1: IMOBILUL GRĂDINIȚĂ SI CRESA

BILANȚ SUPRAFEȚE

DESTINAȚIA SPATIILOR INTERIOARE

Arie construita = 1081,52 mp

Arie desfasurata = 2523,6mp

Arie utila = 1823,31 mp

Arie terase = 91,55 mp

Volum nivel parter = 3150 mp

Volum nivel etaj = 3178 mp

SUBSOL - vezi planșa A.03

Nr.

Crt.

DENUMIRE ÎNCĂPERE

S. UTILA

H. LIBER

S.01

Hol

28,5 mp

2,34 ml

S.02

Depozit alimente

4,3 mp

2.69 ml

S.03

Hol

27.9 mp

2.69 ml

S.04

Depozit alimente

4,5 mp

2.69 ml

S.05

Vestiar personal curat

21,2 mp

2.69 ml

S.06

G.S.

2,2 mp

2.69 ml

S.07

Hol

17,8 mp

2.69 ml

S.08

Spălătorie

17,3 mp

2.69 ml

S.09

Depozit rufe murdare

8,4 mp

2.69 ml

S.10

SAS

4,5 mp

2.69 ml

S.11

Depozit rufe curate

5,9 mp

2.69 ml

S.12

Calcatorie

10,7 mp

2.69 ml

S.13

Gunoi

4,1 mp

2.69 ml

S.14

Vestiar personal-murdar

15,0 mp

2.69 ml

S.15

SAS

3,2 mp

2.69 ml

S.16

Depozit ambalaje

6,4 mp

2.69 ml

S.17

Recepție marfa

3,6 mp

2.69 ml

S.18

SAS

7,0 mp

2.34 ml

S.19

ALA

73,4 mp

2.34 ml

PARTER

-vezi planșa A.04

Nr.

Ort,

DENUMIRE ÎNCĂPERE

S. UTILA

H. LIBER

P.01

Windfang

8,2 mp

3,50 ml

P.02

Cabinet educatoare cresa

18,8 mp

3,50 ml

P.03

Birou medic

18,0 mp

3,50 ml

P.04

Cabinet medical +G.S.

29,5 mp

3,50 ml

P.05

Izolare+G.S.

25,3 mp

3,50 ml

P.06

Depozit cărucioare

19,6 mp

3,50 ml

P.07

Winfang

12,7 mp

3,50 ml

P.08

Hol

11,4 mp

3,50 ml

P.09

Filtru + Vestiar

49,0 mp

3,50 ml

P.10

Hol distribuție

30,5 mp

3,50 ml

P.11

Sala multifuncționala

105.2 mp

3,50 ml

P.12

Camera de joc 1

43,7 mp

3,50 ml

P.13

Spațiu de odihna 1

27,6 mp

3,50 ml

P.14

WC, dus, spălător

39.8 mp

3,50 ml

P.15

Spațiu de odihna 2

31,3 mp

3,50 ml

P.16

Camera de joc 2

50.9 mp

3,50 ml

P.17

Camera de joc 3

46,0 mp

3,50 ml

P.18

Spațiu odihna 3

23,4 mp

3,50 ml

P.19

Hol

23,7 mp

3,50 ml

P.20

Schimb scutece

16,7 mp

3,50 ml

P.21

Biberonerie

17,1 mp

3,50 ml

P.22

Oficiu

18,4 mp

3,50 ml

P.23

SAS

2,5 mp

3,50 ml

P.24

Gunoi

2,4 mp

3,50 ml

P.25

Bucătărie

54,3 mp

3,50 ml

P.26

Spațiu întâlnire cu părinții

20,2 mp

3,70 ml

P.27

Birou director

20,2 mp

3,70 ml

P.28

G.S.

9,0 mp

3,70 ml

P.29

Hol casa scării

30,5 mp

3,70 ml

P.30

Hol distribuție

49,9 mp

3,70 ml18


P.31

Birou administrator

19,9 mp

3,70 ml

P.32

Depozitare

3,8 mp

3,50 ml

P.33

Hol

36,8 mp

3,50 ml

ETAJ 1-

vezi planșa A.05

Nr.

Crt.

DENUMIRE ÎNCĂPERE

S. UTILA

H. LIBER

E.01

Hol

37,2 mp

3,50 ml

E.02

Cabinet educatoare grădiniță

26,1 mp

3,50 ml

E.03

Vestiar personal

10,5 mp

3,50 ml

E.04

SAS

4,3 mp

3,50 ml

E.05

G.S. personal

10,4 mp

3,50 ml

E.06

G.S. părinți

4,7 mp

3,50 ml

E.07

Sala pentru dormit 1

62,6 mp

3,50 ml

E.08

Sala de grupa 1

76,9 mp

3,50 ml

E.09

Depozitare

7,7 mp

3,50 ml

E.10

G.S.

15,0 mp

3,50 ml

E.11

Sala pentru dormit 2

60,0 mp

3,50 ml

E.12

Sala de grupa 2

70,7 mp

3,50 ml

E.13

G.S.

16,3 mp

3,50 ml

E.14

Depozitare

5,8 mp

3,50 ml

E.15

Hol

99,5 mp

3,50 ml

E.16

Sala pentru dormit 3

85,1 mp

3,50 ml

E.17

Sala de grupa 3

60,0 mp

3,50 ml

E.18

G.S.

16,4 mp

3,50 ml

E.19

Depozitare

11,0 mp

3,50 ml

E.20

SAS

14,8 mp

3,50 ml

E.21

Sala multifuncționala

91,4 mp

3,50 ml

E.22

Oficiu

19,0 mp

3,50 ml

E.23

SAS

4,2 mp

3,50 ml

E.24

G.S.

7,7 mp

3,50 ml

E.25

Izolare

20,5 mp

3,50 ml

E.26

Filtru+vestiare

63,2 mp

3,50 ml

E.27

Windfang

5,9 mp

3,50 ml

OBIECTUL NR. 2: ÎNCĂPERE CAZANE (clădire tehnica)

OBIECTUL NR. 2: ÎNCĂPERE CAZANE este constituit dintr-o clădire cu regim de inaltime P.

 • •   Suprafața construita: 18,49 mp

 • •   Suprafața utila interioara: 12,25 mp

Cota de calcare la interior va fi ridicata cu 0,50 m fata de cota terenului natural.

Inaltimea libera a nivelului este: 3,02 m.

Inaltimea maxima este: 4,25 m fata de cota terenului natural.

DISTRIBUȚIA SPATIILOR INTERIOARE OBIECTUL NR. 2- SCENARIUL 1

OBIECTUL 2: CLĂDIRE TEHNICA

BILANȚ SUPRAFEȚE

DESTINAȚIA SPATIILOR INTERIOARE

Arie construita = 18,49 mp

Arie desfasurata = 18,49 mp

Arie utila = 12,25 mp

Volum nivel = 36,99 mp

PARTER - vezi planșa A.09

Nr.

Crt.

DENUMIRE ÎNCĂPERE

S. UTILA

H. LIBER

P.33

C.T.

12,25 mp

3,02 ml

Accesul/evacuarea in clădire:

 • •   se face printr-un pachet de 3 trepte de 30x 16,6 cm (respectând formula: 2h+l=624-64 (conform NP 063-02)

Agentul termic va fi livrat de la o centrala termica nou proiectata, amplasata intr-o clădire noua, distincta, special amenajata in curtea colegiului NV Karpen. Centrala termica va avea in componeneta sa 3 cazane murale pe gaz, in condensatie, a cate 70kW, cu funcționare in cascada. Fiecare cazan are pompa de circulație, vas de expansiune 80 litri, supapa de siguranța, termometre, manometru, aerisitor automat.

Pentru preparare apa calda menajera este prevăzut in centrala termica un boiler termo-electric de 500 litri. Alimentarea cu agent termic a noului obiectiv se va realiza cu țevi de otel izolate, montate in canivou tehnic.

OBIECTUL NR.3: DEMOLARE CORPURI C18, C19

Corpurile de clădire identificate pe planul cadastral C18 si C19, cu destinația de anexe, urmeaza sa fie demolate in vederea eliberării amplasamentului pentru noul obiectiv.Particularitatile acestora sunt prezentate mai jos, după cum urmeaza:

Corpul C19 identificat in planul cadastral s-a degradat si nu mai exista pe teren.

Corpul C18 identificat in planul cadastral prezintă următoarele caracteristici:

 • •   regim de inaltime parter;

 • •   Sc = 9 mp, Su= 6 mp;

 • •    pereți portanti zidărie,

 • •   șarpanta din lemn cu invelitoare din carton bitumat, pe astereala;

In procesul de demolare pentru corpul C18 se vor urmări următoarele etape:

 • •    deconectare de la utilitati (electrice.sanitare,termice) daca este căzu;

 • •   desfacerea invelitorii din carton bitumat;

 • •   demontarea șarpantei;

 • •   demontare planseu din lemn peste parter;

 • •    demolare pereți interiori si exteriori;

 • •   demolare planseu de la cota 0.00;

 • •   transportul molozului către spatii special amenjate;

OBIECTUL NR. 4: AMENAJARE INCINTA, DRUMURI

Accesul principal in incinta se va realiza din allea carosabila si pietonala- latura SE a amplasamentului, prin poarta metalica de acces carosabil si pietonal din Intrare Str. Mioriței.

Carosabilul din cadrul incintei si aleile pietonale amenajate vor fi realizate din beton rutier cu strat de asfalt. Spatile verzi din cadrul incintei vor însuma cca 7576 mp (34% din suprafața teren). Vor fi prevăzute instalații de iluminat pe traseele de circulație din jurul clădirii in zonele cu potențial de accidentare.

împrejmuirea se va repara, pe toata lungimea terenului adiacenta Caii Moinesti, in măsură in care aceasta prezintă probleme la nivel structural sau de întreținere, pentru a asigura siguranța utilizatorilor conform NP011-97.

Principalele zone care vor delimita incinta sunt:

 • •   Zona de servicii creata prin gruparea acceselor circulațiilor si platformelor aferente clădirii ce adăpostește serviciile gospodărești si serviciile tehnico-utilitare.

 • •   Zona joaca copii- cuprinde nisip, gazon pentru joaca in aer liber, etc si alei pentru plimbări cu căruciorul a sugarilor.

 • •   Zona de protecție cuprinde spatiile plantate de protecție a microclimatului si alte zone restricționate pentru protecția unor funcțiuni (ghena, incapere boilere).

Astfel, in cadrul incintei vor exista si:

 • - platforma de gunoi, pentru 2 europubele cu o capacitate de 500 de litri fiecare (sau 4 europubele cu o capacitate de 250 de litri fiecare, împrejmuita cu gard de plasa si prevăzută cu capac de plasa, amplasata la o distanta de minm 10 m fata de construcția ce urmeaza afi amplasata pe teren (conform planului de situație)

 • - cabina paza (deja existenta in cadrul incintei)

Amenajarea terenului presupune implementarea unei tehnologii riguroase de execuție care sa asigure executarea racordurilor si a legaturilor aferente instalațiilor din clădiri cu rețelele existente in zona.

OBIECTUL NR. 5: REȚELE UTILITATI

Amplasamanetul obiectivului de investiții necesita relocarea unei rețele edilitare conform Avizului de amplasament anexat cu nr 1001649514 deoarece acestea afecteaza instalațiile DELGAZ GRID SA- Centru Expoatare Gaz si Electricitate Bacau existente in zona.

Alimentarea cu apa se va realiza de la rețeaua de alimentare cu apa din zona, prin intermediul unui ansamblu de ridicare a presiunii, format din rezervoare tampon, grup de pompare si recipient de hidrofor. Acest ansamblu de ridicare a presiunii va fi amplasat intr-o camera special amenajata in subsolul clădirii. Racordurile intre echipamentele din statia de ridicare a presiunii apei se vor face cu țeava din otel zincat.

Se va analiza cazul in care necesarul de apa calda menajera furnizat de centrala termica a colegiului, nu acopera consumul de apa calda necesar grădiniței si astfel se va prevedea o încăpere anexa pentru o noua centrale termica si un boiler termo electric cu o capacitate de 500 I.

Apa calda menajera, astfel preparata se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece.

Instalația de alimentare cu apa rece si calda de consum pentru distribuția in grupurile sanitare, se va executa din țevi din polietilena, Pn10 bari, iar pentru distribuția de la plafon si pe verticala, se va executa din țevi de otel zincat. Conductele de alimentare cu apa rece vor fi izolate impotriva producerii condensului (izolație de 9 mm).

Pentru rețeaua de distribuție a apei reci de la exterior se vor utiliza conducte din polietilena PEHD.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitațional prin curgere libera la rețeaua publica de canalizare menajera.

Condensul provenit de la aparatele de aer condiționat se va prelua prin conducte din PP-R si se va dirija către sifoanele obiectelor sanitare. Racordarea acestor conducte la sistemul de canalizare se va face obligatoriu prin sifonare.

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii, sunt preluate cu ajutorul unei rețele de tip gravitațional si evacuate in rețeaua exterioara de canalizare. Apele sunt directionata către un bazin de retentie, iar de aici apele vor fi evacuate prin pompare (doua pompe active si una de rezerva) direct in rețeaua exterioara de canalizare.

Instalația este compusa din următoarele:

 • - receptorul de ape meteorice, care colectează apa de pe o anumita suprafața;

 • - conducta orizontala de legătură de la receptor la coloana;

 • - coloanele de canalizare pluviala;

 • - conductele orizontale de legătură, de la coloane la căminele exterioare de canalizare.

Rețeaua de canalizare pluviala este separata de rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere, deoarece in cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurta durata, in conductele de canalizare a apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune si orice legătură intre aceste conducte si rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere ar duce la inundarea clădirii, prin obiectele sanitare.

Instalațiile se executa din:

 • - pentru instalațiile interioare subterane de canalizare menajera pompata: tuburi si piese de legătură din polietilena de inalta densitate - PEHD;

 • - pentru instalațiile interioare ingropate si exterioare de canalizare menajera: tuburi si piese de legătură din PVC-KG;

- pentru instalațiile interioare supraterane de canalizare menajera: tuburi si piese de legătură din polipropilena - PP.

Instalația termica si de producere a apei calde menajere

Agentul termic va fi livrat de la o centrala termica nou proiectata, amplasata intr-o clădire noua, distincta, special amenajata in curtea colegiului NV Karpen. Centrala termica va avea in componeneta sa 3 cazane murale pe gaz, in condensatie, a cate 70kW, cu funcționare in cascada. Fiecare cazan are pompa de circulație, vas de expansiune 80 litri, supapa de siguranța, termometre, manometru, aerisitor automat.

Pentru preparare apa calda menajera este prevăzut in centrala termica un boiler termo-electric de 500 litri. Alimentarea cu agent termic a noului obiectiv se va realiza cu țevi de otel izolate, montate in canivou tehnic.

Pentru distribuția agentului termic de la centrala la sistemul de incalzire si instalația de preparare apa calda menajera pentru noul obiectiv, in cadrul incaperii centralei nou prevăzute, la nivelul distribuitorului vor fi prevăzute cate o pompa dubla de circulație pentru incalzire, respectiv de circulație agent termic la boiler preparare apa calda.

Circulația agentului termic de la centrala termica la noul obiectiv se va face prin conducte de otel preizolate, montate subteran in canal tehnic.

Alimentarea cu energie electrica si alimentarea cu cu gaz se va realiza prin proiecte distincte.

OBIECTUL NR. 6: ORGANIZARE DE ȘANTIER

Lucrările de execuție se vor desfasura numai in limitle incintei deținute de proprietar.

Calitatea lucrărilor executate se va asigura in principal prin:

Utilizarea unor materiale de calitate conforme cu cerințele specificate;

Executarea lucrărilor cu personal calificat;

Utilizarea de scule, dispozitive si echipamente conforme;

Respecarea procedurilor specifice la executarea lucrărilor;

Utilizarea, in desfasurarea activitatilor, de proceduri de sistem, proceduri operaționale si instrucțiuni de lucru.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele:

Legea nr.319 din 14 iulie 2006 a securității si sanatatii in munca;

- CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003;

LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civila (forma actualizata);

Lucrările vor fi semnalizate atat in timpul zilei cat si in timpul nopții si in măsură in care este posibil se va asigura paza punctului de lucru. Balastul utilizat va fi preluat de la una din balastierele acreditate din zona. Alimentarea cu apa tehnologica la frontul de lucru se va face cu cisterna. Apa folosita nu trebuie sa conțină particule in suspensie. Pentru personalul muncitorapa potabila va fi transportatla punctele de lucru aflate pe traseul lucrărilor in bidoane de plastic.

- Se vor amenaja platforme prin batatorirea pământului (nu prin betonare), pentru depozitarea materialelor de construcție, utilaje, etc, pentru condiții optime de functinare.

- Se vor amplasa doua 2 WC-uri ecologice, ce se vor vidanja periodic de către o firma specializata.

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in măsură in care aceste informații sunt disponibile:

După finalizarea lucrărilor de execuție, se vor lua masuri pentru redarea in folosința a terenului ocupat in urma lucrărilor. In cazul in care se constata o degradare a acestora vor fi aplicate masuri de reconstrucție ecologica. Porțiunile de teren care au fost distruse in timpul de execuție a lucrărilor se inierbeaza;Toate anexele, platformele folosite in organizarea șantierului, platformele pentru depozitarea gunoiului menajer folosite pe durata șantierului, la sfârșitul lucrărilor de execuție vor fi evacuate, iar terenul eliberat se va inierba.

Transportul deșeurilor rezultate in urma lucrărilor de constructii-montaj se va efectua in asa fel incat sa nu existe pierderi, scurgeri sau sa fie antrenate de vânt. Terenul utilizat temporar la realizarea lucrărilor de constructii-montaj sau terenurile eliberate prin demolarea clădirilor existente se vor reda circuitului urbanistic după regulamentul in vigoare in acea zona, fara sa ramina pe suprafața terenului sau in subteran diferite deșeuri sau elemente de fundație.

Lista de dotări a șantierului:

 • 1. Daca este cazul se va realiza un put provizoriu sau permanent ce va deservi organizarea de șantier cu apa tehnologica (in cazul puțului provizoriu) sau/si potabila (daca se va decide efectuarea unui put permanent ce va fi exploatat si ulterior terminării lucrărilor de construcție)

 • 2. Platforma de depozitare: material lemnos (se va amenaja suspendata cu min 20 cm fata de nivelul terenului natural, materialul lemnos asezandu-se astfel incat sa se poata ventila in cazul in care nu este complet uscat la livrare; in zona acestui depozit se va amenaja un banc de lucru ce va sta la dispoziția lucratorilor dulgheri); agregate(nisip, pietriș) va fi realizata din beton simplu; armatura fasonata sau nefasonata, ciment. Tot in zona acestui depozit se va monta bancul de lucru al fierarilor;

 • 3. Tomberoane de gunoi se vor poziționa in zona de acces in șantier pentru a fi ușor de manipulat de către angajatii firmei de salubrizare cu care investitorul beneficiar va incheia contractul de salubrizare. Se vor aproviziona 4 containere de gunoi pentru depozitarea gunoiului pe categorii. Unul dintre containere va fi obligatoriu dedicat materialelor reciclabile;

 • 4. Obiectul de construcție ocupa locul cel mai mare in planul de organizare de șantier acesta fiind ocupat de materiale doar provizoriu pana la montarea acestora la poziție;

 • 5. Toaletele ecologice se vor amplasata in incinta. Acestea se vor vidanja la umplere sau maxim la o saptamana;

 • 6. Platforma pentru malaxorul ce va fi folosit la lucrările de zidărie va fi realizata din beton simplu si va avea in fata ei un jgheab realizat la fata locului pentru descărcarea materialului malaxat;

 • 7. Platforma depozitare utilaje grele;

 • 8. Cabina de paza situata la poarta de acces pe amplasament

La nivelul șantierului va mai fi instalat un cofret PSI ce se va dota cu materialele specifice prevenirii si stingerii incendiilor. Organizarea de șantier se va îngrădi cu panouri din tabla.

SCENARIUL 2

In acest scenariu se propune construirea grădiniței si cresei, avand capacitate tot de 87 de copii, in municipiul Bacau, județul Bacau. Clădirea are in plan o forma aproximativ dreptunghilara pentru a se integra in terenul pus la dispoziție, fiind compus din cinci volume jucate. Acoperișul este realizat tip șarpanta. Acest scenariu va propune livrarea agentului termic din centrala termica existenta a Liceului N.V. Karpen.

Investiția se împarte in 5 obiecte principale:

OBIECTUL NR. 1: IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ

OBIECTUL NR. 2: DEMOLARE CORPURI C18, C19

OBIECTUL NR. 3: AMENAJARE INCINTA, DRUMURI

OBIECTUL NR. 4: REȚELE UTILITATI

OBIECTUL NR. 5: ORGANIZARE ȘANTIER

O

OBIECTUL NR. 1: IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ, este constituit dintr-o clădire cu regim de inaltime Sp+P+1 E, avand la parter cresa, iar la etaj grădiniță. Clădirea va acomoda 3 grupe grupe (in medie 15 copii/grupa;maxim 20 de copii/grupa) pentru grădiniță si 3 grupe (in medie 7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa) pentru cresa, avand următoarele caracteristici:

 • •   Suprafața construita Subsol parțial: 336 mp

 • •   Suprafața construita Parter: 1081.52 mp

 • •   Suprafața construita Etaj 1:1106.08 mp

 • •   Suprafața construita desfasurata (cu subsol parțial): 2523,6 mp

 • •   Suprafața construita desfasurata (fara subsol) = 2187.6 mp

 • •   Suprafața utila interioara Subsol parțial: 265,9 mp

 • •   Suprafața utila interioara Parter: 916,3 mp

 • •   Suprafața utila interioara Etaj 1: 906,9 mp

 • •   Suprafața utila interioara totala: 1823,31 mp

Funcțiunile sunt propuse pentru a acomoda 3 grupe pentru grădiniță (in medie 15 copii/grupa; maxim 20 de copii/grupa) respectiv 3 grupe pentru cresa (in medie7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa).

Grădiniță are o capacitate de 87 de copii si un număr de 30 de personal necesar.

Conceputa ca un volum unitar, reprezentativ, clădirea are caracteristic doua accese principale (unul pentru cresa si unul pentru grădiniță) si un acces secundar (pentru personal- la subsol).

Clădirea are in plan o forma aproximativ dreptunghilara pentru a se integra in terenul pus la dispoziție, fiind compus din cinci volume jucate. Acoperișul este realizat tip șarpanta pe structura de lemn cu invelitoare de tabla faltuita.

Cota de calcare la interior va fi ridicata cu 0,50 m fata de cota terenului natural pe aproximativ toata supratata construita, mai puțin pe zona de deasupra adăpostului de aparare civila unde cota finita la interior va fi la aceeași cota cu cea a terenului natural.

Inaltimea libera a nivelelor este:

___________________________________________________________________________I 25 l_ 3^

 • •   Subsol= 2,69 m (2.34-pe zona cu ALA)

 • •   Parter= 3,50 m (3,70- pe zona de deasupra ALA)

 • •   Etaj 1 = 3,50 m

Accesul/evacuarea in clădire:

 • •   Pentru public se face la nivelul parterului pe latura de nord-est, prin doua pachete de 4 trepte de 35x12,5 cm (respectând formula: 2h+l=584-60 conform NP 063-02) si doua rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati imobilizate in cărucior rulant si pentru insotitori cu copii in cărucioare, cu panta de maxim 8%;

 • •   Pentru personalul bucătăriei se face prin subsol pe latura de sud-vest;

 • •   Aprovizionarea tot pe la subsol pe latura de sud-est printr-o rampa de acces cu panta de maxim 8%;

 • •   Pentru cadrul personalului de educație si ingrijire accesul se face pe latura nord-est, adiacent accessului dedicat celor de la grădiniță;

 • •   Mașina șalvarii va avea acces pe fațada de nord-est;

 • •   Va mai fi o usa de evacuare cu scara de evacuare in caz de incendiu pentru cei de la etaj pe fațada estica, astfel incat sa fie indeplinite condițiile de evacuare din normativul P 118/99, privind siguranța la foc a construcțiilor;

 • •   Mașina pompierilor are asigurat accesul pe trei fațade.

Circulația pe verticala:

Circulația pe verticala in clădirea grădiniței si cresa pentru copii se face prin doua pachete de scări din beton cu doua rampe drepte, cu trepte joase, avand inaltimea mai mica de 16,5 cm, conform NP 063-02- Normativ privind criteriile de performanta specifice scărilor si rampelor pentru circulația pietonala in construcții. Este vorba despre o scara interioara inchisa si o scara exterioara, ambele cu rol de evacuare in caz de incendiu.

Scara interioara are o latimea de treapta de 30 de cm, inaltime variabila (de la subsol la parter-14,47 cm, de la parter la etajul 1-14,8 cm) si o lungime de 1,60 m. Scara exterioara are o latimea de treapta de 30 de cm, o inaltime de 14,8 cm si o lungime de 1,60 m. Acestea respecta formula: 2h+l= 58-^60 (conform NP 063-02)..

Circulația pe verticala a personalului de la bucătărie si cel tehnic se face printr-o scara scara intr-o rampa, cu trepte obișnuite, care asigura accesul/evacuarea in/din zona bucătăriei si a spălătoriei (de la subsol la parter). Treptele au o lățime de 28 de cm, o inaltime de 16,8 cm si o lungime de 1,00 m. Scara respecta formula: 2h+l=58-i-60 (conform NP 063-02)..

Se va asigura transportul pe scara pentru persoanele cu dizabilitati (cu handicap locomotor cu sau fara cărucior) printr-o platforma. Sunt total independente de restul clădirii iar montajul lor nu necesita condiții speciale, fixarea facandu-se trepte sau pe un perete adiacent.

CONDIȚII TEHNICE SI PREALABILE PENTRU PUNEREA IN FUNCȚIUNE

Platforme pentru persoane cu dizabilitati

Normative:

Directiva Mașini 2006/42 CE (HG 1029/2008)

EN 81-40, EN 418, EN 6024-1

 • ■   înainte de montare este necesara obținerea acceptului de începere a lucrărilor de montaj emisa de ISCIR - IT pe baza documentației tehnice preliminare avizate de RADTP.

 • ■    Pentru utilizarea in condiții legale a platformei instalate este necesara admiterea funcționarii la prima punere in funcțiune obținute in urma verificării tehnice efectuate de operatorul RSVTI conform prescripțiilor tehnice ISCIR in vigoare.

 • ■    înainte de autorizare, la prima punere in funcțiune, deținătorul trebuie sa asigure:

Servicii specifice de operator RSVTI

Contract de întreținere încheiat cu un intretinator autorizat ISCIR

DISTRIBUȚIA SPATIILOR INTERIOARE OBIECTUL NR1- SCENARIUL 2

OBIECTUL 1: IMOBILUL GRĂDINIȚĂ SI CRESA

BILANȚ SUPRAFEȚE

DESTINAȚIA SPATIILOR INTERIOARE

Arie construita = 1081,52 mp

Arie desfasurata = 2523,6mp

Arie utila = 1823,31 mp

Arie terase = 91,55 mp

Volum nivel parter = 3150 mp

Volum nivel etaj = 3178 mp

SUBSOL

Nr.

Crt.

DENUMIRE ÎNCĂPERE

S. UTILA

H. LIBER

S.01

Hol

28,5 mp

2,34 ml

S.02

Depozit alimente

4,3 mp

2.69 ml

S.03

Hol

27.9 mp

2.69 ml

S.04

Depozit alimente

4,5 mp

2.69 ml

S.05

Vestiar personal curat

21,2 mp

2.69 ml

S.06

G.S.

2,2 mp

2.69 ml

S.07

Hol

17,8 mp

2.69 ml

S.08

Spălătorie

17,3 mp

2.69 ml

S.09

Depozit rufe murdare

8,4 mp

2.69 ml

S.10

SAS

4,5 mp

2.69 ml

S.11

Depozit rufe curate

5,9 mp

2.69 ml

S.12

Calcatorie

10,7 mp

2.69 ml

S.13

Gunoi

4,1 mp

2.69 ml

S.14

Vestiar personal-murdar

15,0 mp

2.69 ml

S.15

SAS

3,2 mp

2.69 ml

S.16

Depozit ambalaje

6,4 mp

2.69 ml

S.17

Recepție marfa

3,6 mp

2.69 rnl

S.18

SAS

7,0 mp

2.34 ml

S.19

ALA

73,4 mp

2.34 ml

PART

:R

Nr.

Crt.

DENUMIRE ÎNCĂPERE

S. UTILA

H. LIBER

P.01

Windfang

8,2 mp

3,50 ml

P.02

Cabinet educatoare cresa

18,8 mp

3,50 ml

P.03

Birou medic

18,0 mp

3,50 ml

P.04

Cabinet medical +G.S.

29,5 mp

3,50 ml

P.05

Izolare+G.S.

25,3 mp

3,50 ml

P.06

Depozit cărucioare

19,6 mp

3,50 ml

P.07

Winfang

12,7 mp

3,50 ml

P.08

Hol

11,4 mp

3,50 ml

P.09

Filtru+Vestiar

49,0 mp

3,50 ml

P.10

Hol distribuție

30,5 mp

3,50 ml

P.11

Sala multifuncționala

105.2 mp

3,50 ml

P.12

Camera de joc 1

43,7 mp

3,50 ml

P.13

Spațiu de odihna 1

27,6 mp

3,50 ml

P.14

WC, dus, spălător

39.8 mp

3,50 ml

P.15

Spațiu de odihna 2

31,3 mp

3,50 ml

P.16

Camera de joc 2

50.9 mp

3,50 ml

P.17

Camera de joc 3

46,0 mp

3,50 ml

P.18

Spațiu odihna 3

23,4 mp

3,50 ml

P.19

Hol

23,7 mp

3,50 ml

P.20

Schimb scutece

16,7 mp

3,50 ml

P.21

Biberonerie

17,1 mp

3,50 ml

P.22

Oficiu

18,4 mp

3,50 ml

P.23

SAS

2,5 mp

3,50 ml

P.24

Gunoi

2,4 mp

3,50 ml

P.25

Bucătărie

54,3 mp

3,50 ml

P.26

Spațiu întâlnire cu părinții

20,2 mp

3,70 ml

P.27

Birou director

20,2 mp

3,70 ml

P.28

G.S.

9,0 mp

3,70 ml

P.29

Hol casa scării

30,5 mp

3,70 ml

P.30

Hol distribuție

49,9 mp

3,70 ml

P.31

Birou administrator

19,9 mp

3,70 ml

P.32

Depozitare

3,8 mp

3,50 ml

P.33

Hol

36,8 mp

3,50 ml

ETAJ 1

Nr.

Crt.

DENUMIRE ÎNCĂPERE

S. UTILA

H. LIBER

E.01

Hol

37,2 mp

3,50 ml

E.02

Cabinet educatoare grădiniță

26,1 mp

3,50 ml

E.03

Vestiar personal

10,5 mp

3,50 ml

E.04

SAS

4,3 mp

3,50 ml

E.05

G.S. personal

10,4 mp

3,50 ml

E.06

G.S. părinți

4,7 mp

3,50 ml

E.07

Sala pentru dormit 1

62,6 mp

3,50 ml

E.08

Sala de grupa 1

76,9 mp

3,50 ml

E.09

Depozitare

7,7 mp

3,50 ml

E.10

G.S.

15,0 mp

3,50 ml

E.11

Sala pentru dormit 2

60,0 mp

3,50 ml

E.12

Sala de grupa 2

70,7 mp

3,50 ml

E.13

G.S.

16,3 mp

3,50 ml

E.14

Depozitare

5,8 mp

3,50 ml

E.15

Hol

99,5 mp

3,50 ml

E.16

Sala pentru dormit 3

85,1 mp

3,50 ml

E.17

Sala de grupa 3

60,0 mp

3,50 ml

E.18

G.S.

16,4 mp

3,50 ml

E.19

Depozitare

11,0 mp

3,50 ml

E.20

SAS

14,8 mp

3,50 ml

E.21

Sala multifuncționala

91,4 mp

3,50 ml

E.22

Oficiu

19,0 mp

3,50 ml

E.23

SAS

4,2 mp

3,50 ml

E.24

G.S.

7,7 mp

3,50 ml

E.25

Izolare

20,5 mp

3,50 ml

E.26

Filtru+vestiare

63,2 mp

3,50 ml

E.27

Windfang

5,9 mp

3,50 ml

OBIECTUL NR.2: DEMOLARE CORPURI C18, C19

Corpurile de clădire identificate pe planul cadastral C18 si C19, cu destinația de anexe, urmeaza sa fie demolate in vederea eliberării amplasamentului pentru noul obiectiv.Particularitatile acestora sunt prezentate mai jos, după cum urmeaza:

Corpul C19 identificat in planul cadastral s-a degradat si nu mai exista pe teren.

Corpul C18 identificat in planul cadastral prezintă următoarele caracteristici:


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


 • •   regim de înălțime parter;

 • •   Sc = 9 mp, Su= 6 mp;

 • •    pereți portanti zidărie,

 • •   șarpanta din lemn cu invelitoare din carton bitumat, pe astereala;

In procesul de demolare pentru corpul C18 se vor urmări următoarele etape:

 • •   deconectare de la utilitati (electrice,sanitare,termice) daca este căzu;

 • •    desfacerea invelitorii din carton bitumat;

 • •   demontarea șarpantei;

 • •   demontare planseu din lemn peste parter;

 • •    demolare pereți interiori si exteriori;

 • •   demolare planseu de la cota 0.00;

 • •   transportul molozului către spatii special amenjate;

OBIECTUL NR. 3: AMENAJARE INCINTA, DRUMURI

Accesul principal in incinta se va realiza din allea carosabila si pietonala- latura SE a amplasamentului, prin poarta metalica de acces carosabil si pietonal din Intrare Str. Mioriței.

Carosabilul din cadrul incintei si aleile pietonale amenajate vor fi realizate din beton rutier cu strat de asfalt. Spatile verzi din cadrul incintei vor însuma cca 7576 mp (34% din suprafața teren). Vor fi prevăzute instalații de iluminat pe traseele de circulație din jurul clădirii in zonele cu potențial de accidentare.

împrejmuirea se va repara, pe toata lungimea terenului adiacenta Caii Moinesti, in măsură in care aceasta prezintă probleme la nivel structural sau de intretinere, pentru a asigura siguranța utilizatorilor conform NP011-97.

Principalele zone care vor delimita incinta sunt:

 • •   Zona de servicii creata prin gruparea acceselor circulațiilor si platformelor aferente clădirii ce adăpostește serviciile gospodărești si serviciile tehnico-utilitare.

 • •   Zona joaca copii- cuprinde nisip, gazon pentru joaca in aer liber, etc si alei pentru plimbări cu căruciorul a sugarilor.

 • •   Zona de protecție cuprinde spatiile plantate de protecție a microclimatului si alte zone restricționate pentru protecția unor funcțiuni (ghena, încăpere boilere).

Astfel, in cadrul incintei vor exista si:

 • - platforma de gunoi, pentru 2 europubele cu o capacitate de 500 de litri fiecare (sau 4 europubele cu o capacitate de 250 de litri fiecare, împrejmuita cu gard de plasa si prevăzută cu capac de plasa, amplasata la o distanta de minm 10 m fata de construcția ce urmeaza a fi amplasata pe teren (conform planului de situație)

 • - cabina paza (deja existenta in cadrul incintei)

Amenajarea terenului presupune implementarea unei tehnologii riguroase de execuție care sa asigure executarea racordurilor si a legaturilor aferente instalațiilor din clădiri cu rețelele existente in zona.


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


OBIECTUL NR. 4: REȚELE UTILITATI

Amplasamentul obiectivului de investiții necesita relocarea unei rețele edilitare conform Avizului de amplasament anexat cu nr 1001649514 deoarece acestea afecteaza instalațiile DELGAZ GRID SA- Centru Expoatare Gaz si Electricitate Bacau existente in zona.

Alimentarea cu apa se va realiza de la rețeaua de alimentare cu apa din zona, prin intermediul unui ansamblu de ridicare a presiunii, format din rezervoare tampon, grup de pompare si recipient de hidrofor. Acest ansamblu de ridicare a presiunii va fi amplasat intr-o camera special amenajata in subsolul clădirii. Racordurile intre echipamentele din statia de ridicare a presiunii apei se vor face cu țeava din otel zincat.

Apa calda menajera se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece.

Instalația de alimentare cu apa rece si calda de consum pentru distribuția in grupurile sanitare, se va executa din țevi din polietilena, Pn10 bari, iar pentru distribuția de la plafon si pe verticala, se va executa din țevi de otel zincat. Conductele de alimentare cu apa rece vor fi izolate impotriva producerii condensului (izolație de 9 mm).

Pentru rețeaua de distribuție a apei reci de la exterior se vor utiliza conducte din polietilena PEHD.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitațional prin curgere libera la rețeaua publica de canalizare menajera.

Condensul provenit de la aparatele de aer condiționat se va prelua prin conducte din PP-R si se va dirija către sifoanele obiectelor sanitare. Racordarea acestor conducte la sistemul de canalizare se va face obligatoriu prin sifonare.

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii, sunt preluate printr-un sistem de jgheaburi si burlane si evacuate in rețeaua exterioara de canalizare. Apele sunt directionata către un bazin de retentie, iar de aici apele vor fi evacuate prin pompare (doua pompe active si una de rezerva) direct in rețeaua exterioara de canalizare.

Instalația este compusa din următoarele:

 • - sistem de jgheaburi si burlane;

 • - conducta orizontala de legătură de la receptor la coloana;

 • - coloanele de canalizare pluviala;

 • - conductele orizontale de legătură, de la coloane la căminele exterioare de canalizare.

Rețeaua de canalizare pluviala este separata de rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere, deoarece in cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurta durata, in conductele de canalizare a apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune si orice legătură intre aceste conducte si rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere ar duce la inundarea clădirii, prin obiectele sanitare.

Instalațiile se executa din:

 • - pentru instalațiile interioare subterane de canalizare menajera pompata: tuburi si piese de legătură din polietilena de inalta densitate - PEHD;


  Studiu de fezabilitate


  www.1design.ro


 • - pentru instalațiile interioare îngropate si exterioare de canalizare menajera: tuburi si piese de legătură din PVC-KG;

 • - pentru instalațiile interioare supraterane de canalizare menajera: tuburi si piese de legătură din polipropilena - PP.

Instalația termica si de producere a apei calde menajere

Instalația termica si de producere a apei calde menajere pentru Scenariul 2

Agentul termic va fi livrat de la centrala termica existenta, amplasata in curtea colegiului NV Karpen, intr-un spațiu special amenajat. Racordarea noului obiectiv la sistemul local de termoficare va fi realizata prin țevi de otel izolate, montate in canivou tehnic. Necesarul termic pentru incalzirea noul imobil este de aproximativ 210kW. Pentru asigurarea acestui necesar va fi prevăzut racord Dn80 de la centrala existenta.

Pentru distribuția agentului termic de la centrala locala la sistemul de încălzire si instalația de preparare apa calda menajera ale noului obiectiv, in cadrul încăperii centralei existente, la nivelul distribuitorului vor fi prevăzute cate o pompa dubla de circulație pentru încălzire respectiv de circulație agent termic pentru preparare apa calda menajera la nivelul boilerului nou prevăzut. Circulația agentului termic de la centrala termica locala la noul obiectiv se va face prin conducte de otel preizolate, montate subteran in canal tehnic.

Conductele din centrala termica se vor izola cu cochilii de vata minerala 30mm caserate cu folie de aluminiu, respectiv saltele de vata minerala 30mm cu protective mecanica din tabla zincata 0.5mm, pentru conductele amplasate in canivoul tehnic intre centrala termica si noul obiectiv. Canivoul tehnic va fi prevăzut cu dale de beton pentru acoperire si etansare cu bitum.

Distribuția agentului termic la interiorul obiectivului către corpurile de încălzire (radiatoare) se va realiza prin conducte de polipropilena random cu inserție de aluminiu, preizolate.

Sistemul de distribuție adoptat este bitubular cu distribuție superioara iar conductele sunt montate la nivelul tavanului de la parter. Coloanele si legaturile se vor monta aparentConductele de încălzire se montează cu panta de 0.2% către punctele de golire.

Aerisirea sistemului se realizează cu ajutorul ventilelor de aerisire integrate in punctele înalte respectiv prin dispozitivele de aerisire manuale montate pe radiatoare. La trecerea conductei de distribuție prin ziduri se vor monta țevi de protecție, cu doua diametre mai mari decât conducta ce tranzitează peretele, golurile dintre țevi umplandu-se cu vata minerala. Sistemul va fi echilibrat din dimensionare, reglajul ulterior facandu-se prin robinetii montati pe returul radiatoarelor. După executarea instalației interioare de încălzire, toata instalația se va supune la probe, proba la rece si proba la cald. La execuție si in exploatare se vor respecta toate normele NTS si NPSI in vigoare precum si normativul 113-2015.

Pentru prepararea apei calde menajere la nivelul noului obiectiv, in proiectul de instalații sanitare s-a prevăzut un boiler mixt, termo-electric, cu o capacitate de 500 litri, cu serpentina alimentata cu agent termic de la centrala termica locala. Boilerul are prevăzută suplimentar o rezistenta electrica de 9kW pentru prepararea apei calde menajere pe timpul sezonului cald, atunci când nu este pusa in funcțiune centrala termica locala.

OBIECTUL NR. 5: ORGANIZARE DE ȘANTIER

Lucrările de execuție se vor desfasura numai in limitle incintei deținute de proprietar.

Calitatea lucrărilor executate se va asigura in principal prin:

Utilizarea unor materiale de calitate conforme cu cerințele specificate;

Executarea lucrărilor cu personal calificat;

Utilizarea de scule, dispozitive si echipamente conforme;

Respecarea procedurilor specifice la executarea lucrărilor;

Utilizarea, in desfasurarea activitatilor, de proceduri de sistem, proceduri operaționale si instrucțiuni de lucru.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele:

Legea nr.319 din 14 iulie 2006 a securității si sanatatii in munca;

- CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003;

LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civila (forma actualizata);

Lucrările vor fi semnalizate atat in timpul zilei cat si in timpul nopții si in măsură in care este posibil se va asigura paza punctului de lucru. Balastul utilizat va fi preluat de la una din balastierele acreditate din zona. Alimentarea cu apa tehnologica la frontul de lucru se va face cu cisterna. Apa folosita nu trebuie sa conțină particule in suspensie. Pentru personalul muncitorapa potabila va fi transportatla punctele de lucru aflate pe traseul lucrărilor in bidoane de plastic.

 • - Se vor amenaja platforme prin batatorirea pământului (nu prin betonare), pentru depozitarea materialelor de construcție, utilaje, etc, pentru condiții optime de functinare.

 • - Se vor amplasa doua 2 WC-uri ecologice, ce se vor vidanja periodic de către o firma specializata.

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in măsură in care aceste informații sunt disponibile:

După finalizarea lucrărilor de execuție, se vor lua masuri pentru redarea in folosința a terenului ocupat in urma lucrărilor. In cazul in care se constata o degradare a acestora vor fi aplicate masuri de reconstrucție ecologica. Porțiunile de teren care au fost distruse in timpul de execuție a lucrărilor se inierbeaza;Toate anexele, platformele folosite in organizarea șantierului, platformele pentru depozitarea gunoiului menajer folosite pe durata șantierului, la sfârșitul lucrărilor de execuție vor fi evacuate, iar terenul eliberat se va inierba.

Transportul deșeurilor rezultate in urma lucrărilor de constructii-montaj se va efectua in asa fel incat sa nu existe pierderi, scurgeri sau sa fie antrenate de vânt. Terenul utilizat temporar la realizarea lucrărilor de constructii-montaj sau terenurile eliberate prin demolarea clădirilor existente se vor reda circuitului urbanistic după regulamentul in vigoare in acea zona, fara sa ramina pe suprafața terenului sau in subteran diferite deșeuri sau elemente de fundație.

Lista de dotări a șantierului:

 • 1. Daca este cazul se va realiza un put provizoriu sau permanent ce va deservi organizarea de șantier cu apa tehnologica (in cazul puțului provizoriu) sau/si potabila (daca se va decide efectuarea unui put permanent ce va fi exploatat si ulterior terminării lucrărilor de construcție)

 • 2. Platforma de depozitare: material lemnos (se va amenaja suspendata cu min 20 cm fata de nivelul terenului natural, materialul lemnos asezandu-se astfel incat sa se poata ventila in cazul in care nu este complet uscat la livrare; in zona acestui depozit se va

Studiu de fezabilitate

amenaja un banc de lucru ce va sta la dispoziția lucratorilor dulgheri); agregate (nisip, pietriș) va fi realizata din beton simplu; armatura fasonata sau nefasonata, ciment. Tot in zona acestui depozit se va monta bancul de lucru al fierarilor;

 • 3. Tomberoane de gunoi se vor poziționa in zona de acces in șantier pentru a fi ușor de manipulat de către angajatii firmei de salubrizare cu care investitorul beneficiar va incheia contractul de salubrizare. Se vor aproviziona 4 containere de gunoi pentru depozitarea gunoiului pe categorii. Unul dintre containere va fi obligatoriu dedicat materialelor reciclabile;

 • 4. Obiectul de construcție ocupa locul cel mai mare in planul de organizare de șantier acesta fiind ocupat de materiale doar provizoriu pana la montarea acestora la poziție;

 • 5. Toaletele ecologice se vor amplasata in incinta. Acestea se vor vidanja la umplere sau maxim la o saptamana;

 • 6. Platforma pentru malaxorul ce va fi folosit la lucrările de zidărie va fi realizata din beton simplu si va avea in fata ei un jgheab realizat la fata locului pentru descărcarea materialului malaxat;

 • 7. Platforma depozitare utilaje grele;

 • 8. Cabina de paza situata la poarta de acces pe amplasament

La nivelul șantierului va mai fi instalat un cofret PSI ce se va dota cu materialele specifice prevenirii si stingerii incendiilor. Organizarea de șantier se va ingradi cu panouri din tabla.

 • - VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, CU JUSTIFICAREA ALEGERII ACESTEIA;

SCENARIUL 1:

OBIECTUL NR. 1: IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ va fi realizata după cum urmeaza:

 • 1. Sistemul constructiv

Infrastructura: Fundațiile de pe zona de clădire tara subsol sunt o rețea rectangulara de grinzi continue tip talpa din beton. Fundația de subsolului este de tip radier cu grosimea de 45cm. Sub radier se va plasa o membrana hidroizolanta protejata intre 2 straturi de beton simplu. Pereții subsolului vor fi impermeabilizati in masa prin cristalizare.conform proiectului de rezistenta;

Suprastructura: Structura este formata din 3 tronsoane independente prevăzute cu rost seismic. Sistemul structural va fi alcătuit din cadre din beton armat monolit, dispuse pe cele doua direcții ortogonale. Planseele peste parter si peste etaj sunt din beton armat monolit si vor asigura efectul de “șaiba rigida" in planul lor. Stâlpii principali ai structurii sunt de 30x70cm, stâlpii secundari de la casa liftului sunt de 25x25cm. Grinzile principale sunt de 30x60cm si 30x50cm. Plăcile din suprastructura au grosime de 13cm.

 • -    Acoperirea: se va realiza in sistem terasa necirculabila cu parapeti perimetrali pe fiecare tronson in parte.

 • 2. închideri exterioare si compartimentări

închiderile exterioare se vor realiza cu zidărie, grosime 30 cm cu termoizolatie vata minerala, grosime 10 cm si tencuiala si vopsitorie de exterior diferite culori conform planșe desenate arhitectura si fațada ventilata cu placi din fibrociment diferite

culoari (conform planșe arhitectura)

Compartimentările la grupurile sanitare vor fi din gips carton pe structura metalica proprie, cu grosimea totala a pereților de 10 cm sau din HPL de grosime 2 cm, iar restul compartimentărilor interioare vor avea o grosime de 15 cm si sunt realizați din cărămidă.

 • 3. Finisajele interioare sunt:

PARDOSELI:

Covor PVC in zonele de grupe, zona multifuncționala;

Parchet in zonele administrative;

Covor PVC pentru spatii umede in zona de bucătărie cu oficiu, biberonerie, oficiu, bai, schimb scutece, zona de filtru vestiare;

gresie antiderapanta pe casa scării

Peste plăcile de beton (de peste parter si etaj) se va turna o sapa de 7 cm grosime+sapa autonivelanta peste care se vor monta finisajele prezentate mai sus.

PEREȚI:

 • -    tencuiala clasica si placari cu panouri gips-carton, finisate cu vopsitorii lavabile alb si color;

tapet PVC după caz.

TAVANE:

plafon fals gips carton in toate încăperile;

TAMPLARIE EXTERIOARA SI INTERIOARA:

 • -   Tamplaria exterioara (ferestre si usi) se va realiza din tamplarie performanta din PVC, culoare alb cu geam termoizolant Tamplaria interioara din lemn si sticla.

NOTA: Tamplariile vor fi rezolvate plin pana la inaltimea de 1,00 m (din materiale rezistente la lovire). Tamplariile a căror amplasare impune protejarea la foc vor fi conformate si dotate in acest sens;

 • 4. Finisajele exterioare

Pereți exteriori: placare tabla din cupru faltuita (RAL 5025), tencuiala decorativa (RAL 6018), placi fibrociment pe fațada ventilata (RAL 6013,1024,1035);

 • -   Tamplaria exterioara eficienta din PVC sau aluminiu culoare alb;

Pardoseli exterioare: gresie antiderapanta pentru accese si deck de iemn pentru terasa exterioara.

 • 5. Acoperișul si invelitoarea

Studiu de fezabilitate

Acoperirea construcției va in sistem terasa necirculabila. Apelor pluviale sunt preluate cu ajutorul unei rețele de tip gravitațional si evacuate in rețeaua exterioara de canalizare. Apele sunt directionata către un bazin de retentie, iar de aici apele vor fi evacuate prin pompare (doua pompe active si una de rezerva) direct in rețeaua exterioara de canalizare. Elementele de tinichigerie: sorturi de protecție, glafuri se vor executa din tabla de otel de 0,4 mm grosime protejata anticoroziv prin vopsire culoare RAL 9006 (gri deschis).

OBIECTUL NR. 2: ÎNCĂPERE CAZANE va fi realizata după cum urmeaza:

 • 1. Sistemul constructiv

Infrastructura: Fundațiile sunt o rețea rectangulara de grinzi continue tip talpa din beton

Suprastructura: Sistemul structural va fi alcătuit din cadre din beton armat monolit, dispuse pe cele doua direcții ortogonale. Planseul este din beton armat monolit. Stâlpii sunt de 30x30cm. Placa din suprastructura are grosime de 13cm.

 • -    Acoperirea: se va realiza in sistem terasa necirculabila cu parapeti perimetrali.

 • 2. închideri exterioare si compartimentări

închiderile exterioare se vor realiza cu zidărie, grosime 30 cm cu termoizolatie vata minerala, grosime 10 cm si tencuiala si vopsitorie de exterior culoare alba

 • 3. Finisajele interioare sunt:

PARDOSELI:

 • -   gresie antiderapanta

Peste placa de beton(de peste parter) se va turna o sapa de 7 cm grosime+sapa autonivelanta peste care se vor monta finisajele prezentate mai sus.

PEREȚI:

 • -    tencuiala clasica, finisate cu vopsitorii lavabile;

TAMPLARIE EXTERIOARA SI INTERIOARA:

 • -   Tamplaria exterioara (ferestre si usi) se va realiza din tamplarie performanta din PVC, culoare alb cu geam termoizolant

 • 4. Finisajele exterioare

Pereți exteriori: tencuiala decorativa alba

 • -   Tamplaria exterioara eficienta din PVC sau aluminiu culoare alb;

Pardoseli exterioare: gresie antiderapanta pentru accese.

 • 5. Acoperișul si invelitoarea

Acoperirea construcției va in sistem terasa necirculabila. Scurgerea apelor pluviale va fi exterioara, printr-un sistem de burlane si jghaburi la terasa necirculabila, direct la teren;

Elementele de tinichigerie: sorturi de protecție, glafuri se vor executa din tabla de otel de 0,4 mm grosime protejata anticoroziv prin vopsire culoare RAL 9006 (gri deschis).

SCENARIUL 2:

OBIECTUL NR. 1: IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ va fi realizata după cum urmeaza:

 • 1. Sistemul constructiv

Infrastructura: Fundațiile de pe zona de clădire tara subsol sunt o rețea rectangulara de grinzi continue tip talpa din beton. Fundația de subsolului este de tip radier cu grosimea de 45cm. Sub radier se va plasa o membrana hidroizolanta protejata intre 2 straturi de beton simplu. Pereții subsolului vor fi impermeabilizati in masa prin cristalizare.conform proiectului de rezistenta;

Suprastructura: Structura este formata din 3 tronsoane independente prevăzute cu rost seismic. Sistemul structural va fi alcătuit din cadre din beton armat monolit, dispuse pe cele doua direcții ortogonale. Planseele peste parter si peste etaj sunt din beton armat monolit si vor asigura efectul de “șaiba rigida” in planul lor. Stâlpii principali ai structurii sunt de 30x70cm, stâlpii secundari de la casa liftului sunt de 25x25cm. Grinzile principale sunt de 30x60cm si 30x50cm. Plăcile din suprastructura au grosime de 13cm.

Acoperirea: se va realiza in sistem tip șarpanta pe structura de lemn si invelitoare de tabla faltuita.

 • 2. închideri exterioare si compartimentări

închiderile exterioare se vor realiza cu zidărie, grosime 30 cm cu termoizolatie vata minerala, grosime 10 cm si tencuiala si vopsitorie de exterior diferite culori conform planșe desenate arhitectura si fațada ventilata cu placi din fibrociment diferite culoari (conform planșe arhitectura)

Compartimentările la grupurile sanitare vor fi din gips carton pe structura metalica proprie, cu grosimea totala a pereților de 10 cm sau din HPL de grosime 2 cm, iar restul compartimentărilor interioare vor avea o grosime de 15 cm si sunt realizați din cărămidă.

 • 3. Finisajele interioare sunt:

PARDOSELI:

- Covor PVC in zonele de grupe, zona multifuncționala;

Parchet in zonele administrative;

Covor PVC pentru spatii umede in zona de bucătărie cu oficiu, biberonerie, oficiu, bai, schimb scutece, zona de filtru vestiare;

gresie antiderapanta pe casa scării

Peste plăcile de beton (de peste parter si etaj) se va turna o sapa de 7 cm grosime+sapa autonivelanta peste care se vor monta finisajele prezentate mai sus.

PEREȚI:

 • -    tencuiala clasica si placari cu panouri gips-carton, finisate cu vopsitorii lavabile alb si color;

tapet PVC după caz.

TAVANE:

plafon fals gips carton in toate încăperile;

TAMPLARIE EXTERIOARA SI INTERIOARA:

Tamplaria exterioara (ferestre si usi) se va realiza din tamplarie performanta din PVC, culoare alb cu geam termoizolant Tamplaria interioara din lemn si sticla.

NOTA: Tamplariile vor fi rezolvate plin pana la inaltimea de 1,00 m (din materiale rezistente la lovire). Tamplariile a căror amplasare impune protejarea la foc vor fi conformate si dotate in acest sens;

 • 4, Finisajele exterioare

Pereți exteriori: placare tabla din cupru faltuita (RAL 5025), tencuiala decorativa (RAL 6018), placi fibrociment pe fațada ventilata (RAL 6013,1024,1035);

 • -   Tamplaria exterioara eficienta din PVC sau aluminiu culoare alb;

Pardoseli exterioare: gresie antiderapanta pentru accese si deck de lemn pentru terasa exterioara.

 • 5. Acoperișul si invelitoarea

Acoperirea construcției va in sistem tip sarapanta, pe structura de lemn. Scurgerea apelor pluviale va fi exterioara, printr-un sistem de burlane si jghaburi;

Elementele de tinichigerie: sorturi de protecție, glafuri se vor executa din tabla de otel de 0,4 mm grosime protejata anticoroziv prin vopsire culoare RAL 9006 (gri deschis).

NOTA: Soluția va fi detaliata in proiectul de specialitate.

- ECHIPAREA SI DOTAREA SPECIFICA FUNCȚIUNII PROPUSE VALABILE PENTRU SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2:

NR

CRT

DOTĂRI SI ECHIPAMENTE

U.M.

Cantitate

Preț

estimativ

(RON)/buc

Preț estimativ total (RON)/buc

INSTA

LATII TERMICE

1

DOTĂRI

ONE DESIGN

1.1

Radiator din otel, compact, tip panou, model C11, complet echipat cu robinet de colt termostatabil, robinet reglaj retur, dop, aerisitor manual, suporți pentru montare pe perete sau pe pardoseala, avand dimensiunile: Lxh = 400x600mm

buc

6

76

456

1.2

Radiator din otel, compact, tip panou, model C21s, complet echipat cu robinet de colt termostatabil, robinet reglaj retur, dop, aerisitor manual, suporți pentru montare pe perete sau pe pardoseala, avand dimensiunile: Lxh = 800x600mm

buc

2

160

320

1.3

Idem, Dimensiuni: Lxh = 400x600mm

buc

4

92

368

1.4

Idem, Dimensiuni: Lxh = 600x600mm

buc

6

132

792

1.5

Radiator din otel, compact, tip panou, model C22, complet echipat cu robinet de colt termostatabil, robinet reglaj retur, dop, aerisitor manual, suporți pentru montare pe perete sau pe pardoseala, avand dimensiunile: Lxh = 800x600mm

buc

6

161

1,127

1.6

Idem, Dimensiuni: Lxh = 600x600mm

buc

6

125

750

1.7

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1000x600mm

buc

7

184

1,288

1.8

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1200x600mm

buc

13

230

2,990

1.9

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1400x600mm

buc

7

276

1,932

1.10

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1600x600mm

buc

1

313

313

1.11

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1200x900mm

buc

4

378

1,512

1.12

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1000x900mm

buc

4

325

1,300

1.13

Idem, Dimensiuni: Lxh = 400x900mm

buc

2

148

296

1.14

Idem, Dimensiuni: Lxh = 600x900mm

buc

9

207

1,863

1.15

Radiator din otel, compact, tip panou, model C33, complet echipat cu robinet de colt termostatabil, robinet reglaj retur, dop, aerisitor manual, suporți pentru montare pe perete sau pe pardoseala, avand dimensiunile: Lxh = 1200x300mm

buc

8

258

2,064

1.16

Idem, Dimensiuni: Lxh = 2000x300mm

buc

5

391

1,955

1.17

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1600x300mm

buc

3

322

966

1.18

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1400x300mm

buc

17

295

5,015

1.19

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1800x300mm

buc

5

359

1,795

1.20

Idem, Dimensiuni: Lxh = 700x300mm

buc

1

175

175

1.21

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1200x600mm

buc

3

382

1,146

1.22

Radiator din otel, compact, tip panou vertical, model VR22C, complet echipat cu robinet de colt termostatabil, robinet reglaj retur, dop, aerisitor manual, suporți pentru montare pe perete sau pe pardoseala, avand dimensiunile: Lxh = 600x1950mm

buc

2

506

1,012

1.23

Idem, Dimensiuni: Lxh = 300x1950mm

buc

1

450

450

1.24

Aparat aer condiționat

buc

24

1,242

29,808

TOTAL DOTĂRI Instalații termice

59,693

2.

ECHIPAMENTE

2.1

Pompa de circulație, dubla

-caracteristici tehnice:

-pompa dubla montata pe țeava;

-debit 1,0 m3/h;

-presiune 6,0 mH20;

-temperatura apa 80°C;

-Pn 10bar;

-domeniu de temperatura fluid : -20°C to +120 °C

-alimentare electrica 230V, 50Hz;

-grad de protecție: IP X4D

-contraflanse, garnituri, șuruburi, piulițe, racorduri flexibile suporți de susținere,cabluri de legătură,cablu de alimentare Circuit deservit: D/C - serpentina boiler preparare apa calda menajera

Model de referința Wilo Stratos D25/1

buc

1

2,120

2,120

2.2

Pompa de circulație, dubla

-caracteristici tehnice:

-pompa dubla montata pe țeava;

-debit 9,0 m3/h;

-presiune 8,5 mH20;

-temperatura apa 80°C;

-Pn 10bar;

-domeniu de temperatura fluid : -20°C to + 130 °C

-alimentare electrica 400V, 50Hz;

-grad de protecție: IP X4D

-contraflanse, garnituri, șuruburi, piulițe, racorduri flexibile suporți de susținere,cabluri de legătură,cablu de alimentare

Circuit deservit: D/C-instalatie încălzire grădiniță

Model de referința Wilo Crono Twin-DL 65/160-1.1/4

buc

1

1,800

1,800

2.3

Contor de energie temic de tip combinat, cu subansamble independente funcțional si metrologic pentru masurarea agentilor termici de incalzire/climatizare (apa calda 80/60) cu display cu afișare la distanta, compus din Calculator de energie | termic, Termorezistente, Debitmetru cu turbina, Pereche de

buc

1

800

800

sonde, complet cu accesorii de funcționare si montaj

debit nominal 1,0 mc/h (Dn25) dPmax<2mCa

- Contorul va fi complet echipat pentru timiterea datelor la un calculator care va realiza centralizarea consumurilor. (Opțional)

2.4

Contor de energie temic de tip combinat, cu subansamble independente funcțional si metrologic pentru masurarea agentilor termici de incalzire/climatizare (apa calda 80/60) cu display cu afișare la distanta, compus din Calculator de energie termic, Termorezistente, Debitmetru cu turbina, Pereche de sonde, complet cu accesorii de funcționare si montaj debit nominal 9,0 mc/h (Dn65) dPmax<2mCa

- Contorul va fi complet echipat pentru timiterea datelor la un calculator care va realiza centralizarea consumurilor. (Opțional)

buc

1

2,100

2,100

2.5

Cazan pe gaz in condensatie, putere instalata 70kW, complet echipat cu supape de siguranța, manometre, termometre

buc

3

10,100

30,300

2.6

Pompa simpla de circulație cazan, Q=3.15m3/h, H=4mCA

buc

3

2,120

6,360

2.7

Vas de expansiune pentru instalații de încălzire, 80 litri

buc

3

313

939

2.8

Statie dedurizare apa, Q=0.6m3/h

buc

1

1,380

1,380

TOTAL ECHIPAMENTE Instalații Sanitare Scenariul 1

45,799

TOTAL ECHIPAMENTE Instalații Sanitare Scenariul 2

6,820

Nota: Punctele 2.5,2.6,27,2.8 nu se vor calcula pentru SCENARIUL 2.

NR

CRT

DOTĂRI SI ECHIPAMENTE

U.M.

Cantitate

Preț

(RON)/buc

Preț total

(RON)/buc

INSTALAȚII ELECTRICE

1

DOTĂRI

1.1

Corp de iluminat tip spot, incastrat in plafon fals 2x26W/230V, IP

44, cu geam de protecție, balast electronic, temperatura de culoare 4000 K

buc

65

80

5,200

1.2

Corp de iluminat tip spot, incastrat in plafon fals 2x26W/230V, IP

20, cu geam de protecție, balast electronic, temperatura de culoare 4000 K

buc

78

45

3,510

1.3

Corp de iluminat fluorescent, 2x18W/230V, IP 44, montaj la oglinda, balast electronic, compensat

buc

9

100

900

1.4

Corp de iluminat fluorescent 2x36W, IP44, montaj aparent, balast electronic, compensat

buc

44

60

2,640

1.5

Corp de iluminat fluorescent 1x36W, IP44, montaj aparent, balast electronic, compensat

buc

6

40

240

1.6

Corp de iluminat fluorescent, încastrat in plafon fals, 4x18W/230V, IP 20, balast electronic , compensat

buc

157

150

23,550

1.7

Corp de iluminat tip aplica, echipat cu sursa de lumina

1x50W/220V, IP54

buc

67

10

670

1.8

Corp de iluminat tip aplica, echipat cu sursa de lumina 1x50W/220V,IP20

buc

16

8

128

1.9

Corp de iluminat fluorescent, de siguranța, marcare cai evac. 1x11W,permanent, autonomie in regim de siguranța 2 ore, IP44, cu flux luminos minim 220 Im

buc

64

150

9,600

1.10

Tablou electric general

buc

1

500

500

1.11

Tablouri electrice secundare

buc

5

350

1,750

TOTAL DOTĂRI Instalații electrice

48,688

2.

ECHIPAMENTE

2.1

Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare raza minim 79m si catarg de 5,5m

buc

1

3,400

3,400

TOTAL ECHIPAMENTE Instalații electrice

3400

NR

CRT

DOTĂRI SI ECHIPAMENTE

U.M.

Cantitate

Preț

(RON)/buc

Preț total

(RON)/buc

INSTALAȚII SANITARE

1

DOTĂRI

1.1

Lavoar din porțelan sanitar, avand țeava de scurgere din material plastic,montat pe cadru, incluși cadru susținere inclusiv ventil de scurgere, material mărunt, inclusiv sifon pentru lavoar din polipropilena avand diametrul de 40mm, ventil de scurgere, țeava din material plastic avand diametrul de 40

mm, console braț dublu pentru susținere, din fonta, material mărunt (diblu

lemn, ipsos, codez), procurare si montare;

buc

31

150

4,650

1.2

Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar, încastrat în perete, cadru de susținere, avand sifonul interior de tip S, cu ieșire laterala, cu rezervorul de spalare montat ingropat si doua butoane de acționare, ajustat din fabrica cu rezervoare de stocare

buc

25

850

21,250

ONE DESIGN

avand volum de 3L si 6L, inclusiv plutitor WC, ventil de scurgere, țeava de spalare din material plastic și manșon din cauciuc, racord flexibil, rama cu capac pentru closet, cot pentru vas de closet, manșeta din cauciuc pentru racord apa vas closet, capac si colac din plastic material mărunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan);

caracteristici: inclusiv toate accesoriile, din inox

-procurare si montare

1.3

Cada de dus

- material mărunt, de etansare, de fixare (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan)

-procurare si montare

buc

5

350

1,750

1.3

Port prosop din alama nichelata, montat pe perete din zidărie, avand doua puncte de sprijin, inclusiv material mărunt (dibluri, ipsos)

buc

22

80

1,760

1.3

Etajera din porțelan sanitar, inclusiv consola din alama pentru etajera, material mărunt (dibluri, ipsos)

buc

22

80

1,760

1.4

Baterie amestecatoare, pentru lavoar, cromata, montata pe lavoar, complet echipata.

- material mărunt, de etansare, de fixare

-procurare si montare

buc

31

100

3,100

1.5

Baterie amestecatoare, pentru cada dus, cromata, montata in perete,

complet echipata, cap de dus, furtun flexibil.

- material mărunt, de etansare, de fixare

buc

5

450

2,250

TOTAL DOTĂRI Instalații sanitare

36,520

2.

ECHIPAMENTE

2.1

Statie pompare Apa potabila 1F+1R:

-Debit: 8.60 m3/h pe pompa;

-înălțime de pompare : 30.00 m;

-Putere electrica motor (P2): 4,0 kW pe pompa;

-Inclusiv tablou electric si de automatizare complet echipat;

-Sistem complet de detectare a nivelului apei dotat cu senzori de nivel;

- material mărunt, de etansare, de fixare;

buc

1

1,500

1,500

Recipient de hidrofor sub presiune V=750L Pn10 Bar;

- racord apa 1 1/4";

-supapa de siguranța 1 1/4";

buc

1

5,700

5,700

ONE DESIGN

-dimensiuni (0xh): 0xH: 800x1910mm

-membrana din cauciuc butii, lipsit de nocivitate în sensul legislației alimentare.

- material mărunt, de etansare, de fixare;

Rezervor tampon cu capacitatea de 2000 litri din polietilena, vertical, lipsit de nocivitate în sensul legislației alimentare, cu toate racordurile necesare, inclusiv armatura completa de nivel (senzori de nivel), 2 plutitori 1 1/4" cu contacte electrice catraductor de semnal lipsa apa, sorb 1 1/4" si robinet de golire 1";

- material mărunt, de etansare, de fixare;

buc

2

1,400

2,800

Boiler termoelectric pentru preparare apa calda menajera, complet echipat:

 • - capacitate 5001;

 • - dimensiuni (0xlxH): 923x974x1740mm;

 • - racord apa rece/calda 11/4";

-racord apa recirculata 11/4";

 • - material mărunt, de etansare, de fixare;

 • - inclusiv montaj;

 • - rezervorul din otel al boilerului este protejat împotriva coroziunii, prin emailul Ceraprotect. Protecția catodica suplimentara este asigurata de anodul de magneziu, anod pe curent furnizat de o sursa independenta;

-otel de înalta calitate anod cu concentrație mare de magneziu.

buc

1

2,600

2,600

Vas de expansiune pentru boiler, Pn 6 bar:

-capacitate 501;

- diametru racord 3/4";

-dimensiuni (0xh): 409x493mm

buc

1

295

295

Ministatie de pompare cu tocător:

 • - Debit: 2.00 m3/h pe pompa;

-înălțime de pompare: 5.00 m;

-Putere electrica motor (P2): 1,2 kW pe pompa;

-Inclusiv tablou electric si de automatizare complet echipat;

-Sistem complet de detectare a nivelului apei dotat cu senzori de nivel;

 • - material mărunt, de etansare, de fixare;

buc

1

2,400

2,400

TOTAL ECHIPAMENTE Instalații sanitare

15,295

CLASE grădiniță si cresa- Dotări- parter si etaj

Denumire

Descriere

Buc ati

Pret/bu c RON

Total

Dulap

Suport cârti dulap grădiniță

 • - grad inalt de modularitate ce permite, pe baza acelorași corpuri de mobilier, crearea unor configurații diverse in funcție de specificul activitatii.

 • - cuplarea intre elementele de mobilier grădiniță se face extrem de simplu si rapid.

763x446x200 cm

6

151

906

Dulap grădiniță

 • - grad inalt de modularitate ce permite, pe baza acelorași corpuri de mobilier, crearea unor configurații diverse in funcție de specificul activitatii.

 • - cuplarea intre elementele de mobilier grădiniță se face extrem de simplu si rapid.

 • - material pal melaminat de 18 mm.

 • - colturi rotunjite pentru evitarea accidentelor.

 • - canturi protejate cu ABS.

 • - rotile rezistente din cauciuc (cu frana), pentru protejarea parchetului, ce permit blocarea in poziția dorita.

800 x 450 x 630 cm

6

353

2,118

Dulap coloana sertare si 2 coloane polițe

 • - Include 4 sertare detașabile, interschimbabile, împreuna cu sistemul aferent de glisare.

-Culori corp: Fag natur, Cireș, Mesteacăn, alte culori la comanda.

 • - Material pal melaminat 18mm

 • - Finisaj cant ABS 2mm integral

 • - Se livrează montat

Dimensiuni (Lxlxh) mm: 1044 x 450 x 725

6

556

3,336

Corp inalt etajera

Dimensiuni (Lxlxh) mm:

702x450x1360

6

424

2,544

Corp inalt usi

Dimensiuni (Lxlxh) mm:

702x450x1360

6

605

3,630

Masa sala clasa

Masa cu picioare metalice patrata- cresa

Mese cu blat din PAL laminat cu grosimea de 18 mm. Blatul este rotunjit la colturi si finisat cu PVC colorat pe margini cu grosimea de 2 mm.înălțime 40 cm. Dim. blat: 65 x 65 cm.

9

225

2,025

Masa cu picioare metalice patrata- grădiniță, grupa mica

Mese cu blat din PAL laminat cu grosimea de 18 mm. Blatul este rotunjit la colturi si finisat cu PVC colorat pe margini cu grosimea de 2 mm.înălțime 46 cm. Dim. blat: 65 x 65 cm.

6

229

1,374

Masa cu picioare metalice patrata- grădiniță, grupa mijlocie si mare Mese cu blat din PAL laminat cu grosimea de 18 mm. Blatul este rotunjit ia colturi si finisat cu PVC colorat pe margini cu grosimea de 2 mm.înălțime 53 cm. Dim. blat: 65 x 65 cm

12

229

2,748

Masa rotunda- gradinita-6 si cresa-3

Masa moderna, estetica si foarte practica care "creste" odata cu copiii. Diametru blat 90 cm; 2 cm grosime, 4 înălțimi: 40, 46, 52, 58 cm

9

395

3,555

ONE DESIGN

Masa hexagonala- grădiniță

Masa moderna, estetica si foarte practica care "creste" odata cu copiii. Lungime laturi: 75 cm si 70 cm, 2 inaltimi:46, 52 cm

3

649

1,947

Catedra profesor

Echipat cu polița pentru tastatura, dulap cu incuietoare si orificiu pentru cabluri. Dim. 120 x 55 x 76 cm.

6

369

2,214

Scaun copil

Scaun cresa 18 cm, in lemn masiv, lăcuit, inaltime șezut 18 cm, cu cotiere ce conferă spriin sporit copiilor mici

27

123

3,321

Scaun plastic grădiniță pentru copii grupa mica, stivuibil 32x25.5x55 cm, inaltime șezut 30 cm.

20

50

1,000

Scaun din plastic pentru copii grupa mijlocie/mare de grădiniță.

Scaunul este stivuibil.

Dimensiuni: 35x28x59 cm. Inaltime șezut 34 cm.

40

57

2,280

Zona relaxare

Cilindru albastru-galben- grădiniță si cresa

Din spuma poliuretanica cu husa din poliester colorat. Inaltime 25 cm, diametru 30 cm

54

101

5,454

Saltele cresa

Saltea pisica

Umpluta cu burete, husa din bumbac. Diametru 120 cm; grosime 2 cm; inaltime rulou 15 cm.

2

389

778

Scaun educatoare

Scaun ergonomie cu brațe, cu reglaj pe inaltime si contact permanent. Șezutul se poate ridica pana la 50 cm. Inaltime totala 98 cm, lățime 63 cm, adâncime / lungime 52 cm, inaltime șezut 44 cm, material textil

6

289

1,734

Tabla alba mobila

Tabla magnetica cu doua fete, pentru marker, de dim. 180x100 cm. Dim. totale cu suport: 180x58x175 cm.

6

949

5,694

Videoproiector

Videoproiector Benq MS506

6

1,662

9,972

Suport proiector, de tavan (80-170mm)

6

150

900

Ecran proiecție perete

Ecran de proiecție (manual,165x122 cm) Prinderea se face de perete sau de tavan. Carcasa metalica.

Suprafața alba mata antireflex

6

292

1,752

Laptop

Intel Core i3 din generația a 6-a, memorie RAM DDR4 cu frecventa de 2400MHz si 1TB spațiu de stocare ce va oferă posibilitatea sa pastrati in același loc un volum mare de date.- cu licențele corespunzătoare

6

1,959

11,754

Licența Windows

10

Windows 10

6

500

3,000

Licența Microsoft Office

Microsoft Office

6

990

5,940

Imprimanta

Multifuncțional inkjet color

- format hârtie: A4

6

576

3,456

Jocuri

Complex manipulare Casa

Set de manipulare format din panouri din MDF, fiecare panou avand o activitate diferita. Pot fi folosite individual sau fixate împreuna. Odata panourile conectate intre ele, complexul capata stabilitate. Dim. 2 m x 90 cm.

2

559

1,118

Joc aseaza discurile- varsta 3, 4, 5 ani

Joc de gândire, atentie, precizie si concentrare in care se potrivesc discuri de 1 cm. grosime pe barele colorate de lemn. Datorita mărimilor diferite exista doar o singura posibilitate de a rezolva acest joc. inaltime aprox. 9,5 cm, diam. aprox. 13 cm.

3

119

357

46

Forme pe suport- Copilul pune piesele pe suport in funcție de forma, culoare si numărul de găuri ale formei; 16 piese. Dim. 15 x 15 cm-varsta 2, 3, 4 ani

3

49

147

Piramida crescătoare

Dimensiuni: 13x17 cm. Dezvolta imaginația, gândirea logica si abilitățile motorii ale copilului. Inelele din lemn multicolore se potrivesc peste tija- varsta 2, 3, 4 ani

3

48

144

Masuta cu activitati

Activitati diferite ce dezvolta motricitatea fina. Dim. 36 x 24 x 24 cm-varsta 1,2,3 ani

3

145

435

Labirint cu forme- varsta 2, 3, 4 ani

3

45

135

SPAȚIU ODIHNA grădiniță si cresa- Dotări- parter si etaj

Pat rabatabil +Saltea

Culoare de baza Fag , Cireș, Crem, Alb

Suport pijamale

Cadru pentru inserarea saltelei

Sistem de siguranța împotriva rabatarii accicdentale

Necesita fixarea obligatorie pe perete

Material pal melaminat 18mm

Finisaj cant ABS 2mm integral 590x280x1600

87

723

62,901

Cearșaf pat

Cearșaf Cu Elastic Pentru Saltea 120 X 60 Cm

87

29

2,523

Set lenjerie pat

Set de pat din bumbac soft 100%, textura rezistenta pentru utilizare intensiva, coloranti speciali pentru contactul indelungat cu pielea copiilor, culori rezistente chiar si după numeroase spălări, nu intra la apa. Conține pilota, cearceaf plic pentru pilota, perna, fata de perna.

87

75

6,525

Corp mobil 3 coloane cu sertare lenjerie

Include 12 sertare detașabile, interschimbabile, împreuna cu sistemul aferent de glisare

6

1,000

6,000

Masa de schimbat

Stabila, cu doua poziții de schimbat, asigura poziție buna pentru schimbat. In spațiul din mijloc pot fi păstrate șervetele umede, scutece si alte produse de îngrijire. Spațiul de sub masa permite plasarea coșurilor de gunoi, de rufe. Saltele de schimbat vândute separat. Culoare mesteacăn. Dim. 138,5 x 70 x 110. înălțime blat 87 cm.

3

525

1,575

FILTRU-VESTIARE grădiniță si cresa- Dotări- parter si etaj

Vestiar

Cuier 5 compartimente

Cuier cu 5 compartimente din pal nuanța arțar, cu raft, compartiment cu cuier pentru haine si spațiu pentru încălțăminte cu bare, pentru a păstră spațiul curat cu ușurința. Pot fi adaugate ușile colorate din MDF. Dim. 108 x 50 x 130 cm.

17

499

8,483

SALA MULTIFUNCȚIONALA grădiniță si cresa- Dotări- parter si etaj

Scaun

Scaun stivuibil metalic 22/25 galben- varsta 1, 2 ani

16

69

1,104

Scaun stivuibil metalic 31/29 galben- varsta 3, 4 ani

Scaun cu placaj din lemn de fag (6 mm) si țeava rotunda (diam. 18 mm). Cu forma ergonomica, elimina persiunea de sub genunchi si asigura poziția corecta a corpului. Picioarele sunt protejate de deteriorare mecanica prin elemente moi de plastic care împiedica si zgarierea podelei. Sunt ușor incliante pentru o mai mare stabilitate, înălțime 31 x lățime 29 cm.

29

75

2,175

www.1design.ro

Scaun stivuibil metalic patrat 38 cm- varsta 5-6 ani

Scaun cu placaj din lemn de fag (6 mm) si rama realizata dintr-un profil metalic patrat de 20 x 20 mm. Spătarul lat si curbat sporește confortul. Conectorii din plastic protejează podeaua de zgârieturi. Aceste scaune sunt stivuibile. înălțime: 38 cm, Dim. Șezut: 34.2 x 31.5 cm

40

105

4,200

Banca vaca

Banei cu animale. Material - fag masiv. Finisare - Lacuri si vopsele pe baza de apa si serigrafie. Se livrează nemontata. Dim.: 35x90x55 cm, înălțime șezut 30 cm

4

165

660

Masa

Masa cu picioare metalice dreptunghiulara - Galben- varsta 1, 2 ani-cresa, parter

Mese cu blat din PAL laminat cu grosimea de 18 mm. Blatul este rotunjit la colturi si finisat cu PVC colorat pe margini cu grosimea de 2 mm.înălțime 40 cm. Dim. blat: 115 x 65 cm.

3

255

765

Masa cu picioare metalice patrata- grădiniță, grupa mica

Mese cu blat din PAL laminat cu grosimea de 18 mm. Blatul este rotunjit la colturi si finisat cu PVC colorat pe margini cu grosimea de 2 mm.înălțime 46 cm. Dim. blat: 65 x 65 cm.

5

229

1,145

Masa cu picioare metalice patrata- grădiniță, grupa mijlocie si mare

10

229

2,290

Mese cu blat din PAL laminat cu grosimea de 18 mm. Blatul este rotunjit la colturi si finisat cu PVC colorat pe margini cu grosimea de 2 mm. înălțime 53 cm. Dim. blat: 65 x 65 cm

Spațiu joaca

Zid de manipulare - Orașul

2

1,429

2,858

Set cu doua ziduri manipulative fabricate din lemn stratificat cu aplicații de bumbac atașate. Ideal pentru dezvoltarea dexterității manuale a copiilor cat si pentru coordonarea motorie si vizuala. Copilul invata formele si culorile. Copii se joaca mutând formele de-a lungul peretului, recunosc prin atingerea texturilor colorate (fin/abraziv). Peretele include: acoperiș din burete cu fereastra detașabila, draperii cu fermoar, bete muzicale, etc. Dimensiunile primei parti: 135x119 cm, dimensiunile pârtii secundare: 102x154 cm. Saltelutele pentru zid portocalii sau verzi se achiziționează separat.

Panou teatru- grădiniță, etaj

1

399

399

Teatrul multifuncțional oferă posibilitatea de a stimula abilitățile de actorie ale copiilor, este prevăzut cu chenar pentru prezentarea titlului, buzunare incapatoare pentru depozitarea marionetelor. Dimensiuni: 87x168,5 cm

Zona activitati comune

Set pufi din burete - numere

4

415

1,660

Set de noua fotolii cilindrice in trei culori, numerotate de la unu la noua, din spuma de densitate mare acoperite cu vinilin. Diam.: 30 cm, inaltime 8 cm

Videoproiector

Videoproiector Benq MS506

2

1,662

3,324

Ecran proiecție perete

Suport proiector, de tavan (80-170mm)

2

150

300

Ecran de proiecție (manual,165x122 cm)

2

292

584

Prinderea se face de perete sau de tavan.

Carcasa metalica.

Suprafața alba mata antireflex


Studiu de fezabilitate


Dulap

Dulap coloana sertare si 2 coloane polițe

 • - Include 4 sertare detașabile, interschimbabile, impreuna cu sistemul aferent de glisare.

 • - Culori corp: Fag natur, Cireș, Mesteacăn, alte culori la comanda.

 • - Material pal melaminat 18mm

 • - Finisaj cant ABS 2mm integral

 • - Se livrează montat

Dimensiuni (Lxlxh) mm: 1044 x 450 x 725

4

556

2,224

Vase+vesela

Farfurie Din Melamină

87

19

1,653

Lingura Din Melamină Ferma Vesela

87

7

609

Cana din melamină

87

18

1,566

Set Lingurița Si Furculița Ergonomica (pentru copiii mai mari de 1 an)

87

30

2,610

BIROURI ADMINISTRATOR, BIROU DIRECTOR, CABINET EDUCATOARE grădiniță si cresa- Dotări- parter si etaj

Scaun

înălțime reglabila pentru o poziție confortabila.

5

200

1,000

Scaun conferința

10

140

1,400

Scaunele se pot stivui pentru a economisi spațiu

Birou

Polița pentru cabluri sub blat; ascunde cablurile si pastreaza suprafața de lucru libera.

Finisat si pe partea din spate; se poate așeza in mijlocul camerei. Unitatea de depozitare se poate monta pe stanga sau pe dreapta, după preferința.

5

470

2,350

Laptop

Intel Core i3 din generația a 6-a, memorie RAM DDR4 cu frecventa de 2400MHz si 1TB spațiu de stocare ce va oferă posibilitatea sa pastrati in același loc un volum mare de date

5

1,960

9,800

Dulap

Dulap metalic, de uz general, pe soclu, cu structura de rezistenta realizata din tabla de otel, profilata, de 0,6 mm grosime.Usa dublu ranforsata dotata cu fante de aerisire in partea superioara si inferioara, balamale interne antiefractie, perimetru frontal rotunjit cu raza de 6 mm, nervuri longitudinale pe laterale si pe usa pentru o rezistenta sporita Dotat cu 4 rafturi reglabile pe inaltime, dimensiuni (cm): 60x40x180 H

5

502

2,510

Cos gunoi

Cos de gunoi din INOX cu pedala si capac, folosit pentru colectarea deșeurilor. Mecanism SOFT CLOSE cu amortizor simplu. Conține o galeata interioara din plastic de 12 litri cu mâner pentru aruncarea gunoiului. Capacitate: 12 litri. Inaltime:35,5 cm, diametru: 24,5 cm

5

39

195

SPAȚIU ÎNTÂLNIRE CU PĂRINȚII- Dotări- parter si etaj

Scaun

Scaun conferința

Scaunele se pot stivui pentru a economisi spațiu

29

140

4,060

CABINET MEDICAL- Dotări- parter si etaj

Birou

Birou

Polița pentru cabluri sub blat; ascunde cablurile si pastreaza suprafața de lucru libera.

Finisat si pe partea din spate; se poate așeza in mijlocul camerei. Unitatea de depozitare se poate monta pe stanga sau pe dreapta, după preferința.

1

470

470

Scaun

Scaun birou

Inaltime reglabila pentru o poziție confortabila.

1

200

200

Scaun conferința

Scaunele se pot stivui pentru a economisi spațiu

2

140

280

Dulap

Dulap metalic, de uz general, pe soclu, cu structura de rezistenta realizata din tabla de otel, profilata, de 0,6 mm grosime.Usa dublu ranforsata dotata cu fante de aerisire in partea superioara si inferioara, balamale interne antiefractie, perimetru frontal rotunjit cu raza de 6 mm, nervuri longitudinale pe laterale si pe usa pentru o rezistenta sporita Dotat cu 4 rafturi reglabile pe înălțime, dimensiuni (cm): 60x40x180 H

1

502

502

Cos gunoi

Cos de gunoi din INOX cu pedala si capac, folosit pentru colectarea deșeurilor. Mecanism SOFT CLOSE cu amortizor simplu. Conține o galeata interioara din plastic de 12 litri cu mâner pentru aruncarea gunoiului. Capacitate: 12 litri. Inaltime:35,5 cm, diametru: 24,5 cm

1

39

39

IZOLARE- Dotări- parter si etaj

Pat

Canapea de consultație pediatrica TM2216 Inaltimea spătarului este ajustabila manual Platforma este făcută din spuma acoperita cu vinlex Toate părțile sunt vopsite electrostatic Dimensiuni: 60x140x80cm

3

750

2,250

Cos gunoi

Cos de gunoi din INOX cu pedala si capac, folosit pentru colectarea deșeurilor. Mecanism SOFT CLOSE cu amortizor simplu. Conține o galeata interioara din plastic de 12 litri cu mâner pentru aruncarea gunoiului. Capacitate: 12 litri. Inaltime:35,5 cm, diametru: 24,5 cm

2

39

78

Depozitari- Dotări- etaj

Dulap

Dulap metalic, de uz general, pe soclu, cu structura de rezistenta realizata din tabla de otel, profilata, de 0,6 mm grosime.Usa dublu ranforsata dotata cu fante de aerisire in partea superioara si inferioara, balamale interne antiefractie, perimetru frontal rotunjit cu raza de 6 mm, nervuri longitudinale pe laterale si pe usa pentru o rezistenta sporita Dotat cu 4 rafturi reglabile pe inaltime, dimensiuni (cm): 60x40x180 H

1

502

502

VESTIARE PERSONAL- Dotări- subsol si etaj

Dulap

Vestiar metalic cu picioare si 2 usi, 800x500x1800 mm. Structura de rezistenta realizata din tabla de otel, profilata, de 0,6 mm grosime; usi dublu ramforsate dotate cu găuri de ventilație in partea superioara si inferioara; balamale interne antiefractie, perimetru frontal rotunjit cu raza de 6 mm; nervuri longitudinale pe lateralele dulapului si pe usi pentru o rigidizare sporita; fante de aerisire in acoperiș pentru o mai buna circulație a aerului.

4

780

3,120

Banca

Banca demontabila pentru vestiar cu cadru realizat din otel, vopsita in câmp electrostatic culoare gri RAL 7035, banca pentru vestiar confecționată din scândura de brad lăcuită.

4

500

2,000

Cos gunoi

Cos de gunoi din INOX cu pedala si capac, folosit pentru colectarea deșeurilor. Mecanism SOFT CLOSE cu amortizor simplu. Conține o galeata interioara din plastic de 12 litri cu mâner pentru aruncarea gunoiului. Capacitate: 12 litri. Inaltime:35,5 cm, diametru: 24,5 cm

2

39

78

DEPOZITARE SUBSOL, SPATII DEPOZITARE SPĂLĂTORIE- Dotări

Rafturi

Raft cu 4 polițe, inox, dimensiuni: 2000x600x2000h mm, greutate 53kg

2

1350

2700

Raft cu 4 polițe, inox, dimensiuni: 2000x500x2000h mm, greutate 47kg

2

1350

2700

Raft cromat cu 4 polițe, dimensiuni: 900x450x1800h mm, inaltime ajustabila, greutate 16kg

2

1350

2700

TOTAL* dotări arhitectura *totalul final se va stabili in urma proiectului tehnic

242,835

ACTIVE NECORPORALE

www.1design.ro

Licența Windows PRO

Microsoft Windows 10 Pro, 32/64 bit, Romana, Retail, USB

5

1,150

5,750

Licența Microsoft Office

Microsoft Office Home and Business 2013, 32-bit/x64, Romanian, Licența electronica

5

849

4,245

TOTAL ACTIVE NECORPORALE

9,995

ECHIPAMENTE

CASA SCĂRII

Platforme pentru persoane cu dizabilitati

Platforma deschisa pentru persoane cu deficiente locomotorii, traseu drept, Sarcina 225 kg (opțional 300 kg), se pliaza când nu se folosește

1

7591

7591

Montcharge 3 statii

Lift montcharge cu sarcina de 100 kg cu 3 statii

3

15,640

4,6920

Cuptor electric

Cuptor electric cu convective 6 tăvi

1

9,200

9,200

Masa de gătit

Masa calda tip dulap cu usi glisante 1000x600 mm

1

2,760

2,760

Masa frigorifica

Masa frigorifica 2 usi 900x700

1

2,760

2,760

Mașina de spalat vase.tavi, oale

Mașina de spalat vase, tăvi, oale 605x700x895

1

9,200

9,200

Friteuza electrica

Friteuza electrica 10+1 OL cu supapa pentru scurgerea uleiului

1

1,380

1,380

Dulap frigorific

Dulap frigorific 350 litri

2

2,530

5,060

Hota

Hota de perete 1000 x 700 mm cu motor extracție

1

3,200

3,200

Mașina de gătit cu

4 ochiuri

Mașina de gătit, alimentare gaz, cu 4 ochiuri si cuptor GN2/1, termocupla s i aprindere piezoelectrica, dimensiuni 800x700x850mm, putere 4x5.5kW, putere cuptor 8kW.

1

5,600

5,600

TOTAL* echipamente arhitectura

*totalul final se va stabili in urma proiectului tehnic

93,671

Descrierea lucrărilor de rezistenta

1. Conformare generala

 • • Construcția proiectata se dezvolta pe subsol parțial, parter si 1 etaj si poate fi înscrisa intr-un dreptunghi cu laturile de 22.45 x 62.50m;

 • • Cotele de nivel sunt:

 • - Placa Subsol: -3.14 m;

 • - Placa peste subsol: -0.50/-0.10;

 • - Placa peste Parter: +3.90 m;

 • - Placa peste Etaj: +7.90 m;

2. Infrastructura

• Infrastructura


Studiu de fezabilitatewww.1design.ro

Fundațiile de pe zona de clădire fara subsol sunt o rețea rectangulara de grinzii continue tip talpa din beton armat

Fundația de subsolului este de tip radier cu grosimea de 45cm.

3. Suprastructura

•Structura este formata din 3 tronsoane independente prevăzute cu rost seismic.

3.1. Suprastructura

SCENARIUL 1

Sistemul structural va fi alcătuit din cadre din beton armat monolit, dispuse pe cele doua direcții ortogonale. Planseele peste parter si peste etaj sunt din beton armat monolit si vor asigura efectul de “șaiba rigida" in planul lor.

Stâlpii principali ai structurii sunt de 30x70cm, stâlpii secundari de la casa liftului sunt de 25x25 cm, pereții sunt de 30 cm grosime.

Grinzile principale sunt de 30x60 cm si 30x50 cm, grinzile de la casa lifturilor sunt de 25x20 cm.

Plăcile din suprastructura au grosime de 13 cm.

Acoperișul este de tip terasa cu parapeti perimetrali pe fiecare tronson in parte.

3.2 Suprastructura

SCENARIUL 2

•Structura este formata din 3 tronsoane independente prevăzute cu rost seismic.

Sistemul structural va fi alcătuit din cadre din beton armat monolit, dispuse pe cele doua direcții ortogonale. Planseele peste parter si peste etaj sunt din beton armat monolit si vor asigura efectul de “șaiba rigida" in planul lor.

Stâlpii principali ai structurii sunt de 30x70 cm, stâlpii secundari de la casa liftului sunt de 25x25 cm, pereții sunt de 30 cm grosime.

Grinzile principale sunt de 30x60 cm si 30x50 cm, grinzile de la casa lifturilor sunt de 25x20 cm.

Plăcile din suprastructura au grosime de 13 cm.

Acoperișul este de tip șarpanta, pe fiecare tronson in parte.


Studiu de fezabilitate


Descrierea lucrărilor de instalații

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2

Parametrii climatici

Parametrii climatici interiori

Iarna - temperatura interioara +22°C±2,0°C

umiditatea relativa a aerului - necontrolata

Parametrii climatici exteriori

IARNA - temperatura exterioara: -18°C umiditatea relativa a aerului 80%, conf. STAS 1907/2.

SCENARIUL 1

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR DE ÎNCĂLZIRE

Pentru obținerea condițiilor termice de confort in interiorul imobilului, s-a proiectat o instalație de încălzire cu radiatoare pe apa calda 80/60°C. Necesarul termic pentru incalzirea noul imobil este de aproximativ 210kW. Necesarul termic pentru preparare apa calda menajera este de 40kW.

Sursa de căldură

Agentul termic va fi livrat de la o centrala termica nou proiectata, amplasata intr-o clădire noua, distincta, special amenajata in curtea colegiului NV Karpen. Centrala termica va avea in componeneta sa 3 cazane murale pe gaz, in condensatie, a cate 70kW, cu funcționare in cascada. Fiecare cazan are pompa de circulație, vas de expansiune 80 litri, supapa de siguranța, termometre, manometru, aerisitor automat.

Pentru preparare apa calda menajera este prevăzut in centrala termica un boiler termo-electric de 500 litri. Alimentarea cu agent termic a noului obiectiv se va realiza cu țevi de otel izolate, montate in canivou tehnic.

Circulația agentului termic

Pentru distribuția agentului termic de la centrala la sistemul de incalzire si instalația de preparare apa calda menajera pentru noul obiectiv, in cadrul incaperii centralei nou prevăzute, la nivelul distribuitorului vor fi prevăzute cate o pompa dubla de circulație pentru incalzire, respectiv de circulație agent termic la boiler preparare apa calda.

Circulația agentului termic de la centrala termica la noul obiectiv se va face prin conducte de otel preizolate, montate subteran in canal tehnic.

Conductele din centrala termica se vor izola cu cochilii de vata minerala 30mm caserate cu folie de aluminiu, respectiv saltele de vata minerala 30mm cu protecție mecanica din tabla zincata 0.5mm, pentru conductele amplasate in canivoul tehnic intre centrala termica si noul obiectiv. Canivoul tehnic va fi prevăzut cu dale de beton pentru acoperire si etansare cu bitum.

Distribuția agentului termic la interiorul obiectivului către corpurile de incalzire(radiatoare) se va realiza prin conducte de polipropilena random cu inserție de aluminiu, preizolate.

Sistemul de distribuție adoptat este bitubular cu distribuție superioara iar conductele sunt montate la nivelul tavanului de la parter. Coloanele si legaturile se vor monta aparent.

Conductele de incalzire se montează cu panta de 0.2% către punctele de golire.

Aerisirea sistemului se realizează cu ajutorul ventilelor de aerisire integrate in punctele înalte respectiv prin dispozitivele de aerisire manuale montate pe radiatoare.

Studiu de fezabilitate

La trecerea conductei de distribuție prin ziduri se vor monta țevi de protecție, cu doua diametre mai mari decât conducta ce tranzitează peretele, golurile dintre țevi umplandu-se cu vata minerala.

Sistemul va fi echilibrat din dimensionare, reglajul ulterior facandu-se prin robinetii montati pe returul radiatoarelor.

După executarea instalației interioare de incalzire, toata instalația se va supune la probe, proba la rece si proba la cald.

La execuție si in exploatare se vor respecta toate normele NTS si NPSI in vigoare precum si normativul 113-2015.

Preparare apa calda menajera

Pentru prepararea apei calde menajere la nivelul noului obiectiv, in proiectul de instalații sanitare s-a prevăzut un boiler mixt, termo-electric, cu o capacitate de 500 litri, cu serpentina alimentata cu agent termic de la centrala termica. Boilerul are prevăzută suplimentar o rezistenta electrica de 9kW pentru prepararea apei calde menajere pe timpul sezonului cald, atunci când nu sunt puse in funcțiune cazanele pe gaz.

SCENARIUL 2

Pentru obținerea condițiilor termice de confort in interiorul imobilului, la scenariul 2 se propune o instalație de incalzire cu radiatoare pe apa calda 8O/6O0C.

Sursa de căldură

Agentul termic va fi livrat de la centrala termica existenta, amplasata in curtea colegiului NV Karpen, intr-un spațiu special amenajat. Racordarea noului obiectiv la sistemul local de termoficare va fi realizata prin țevi de otel izolate, montate in canivou tehnic. Necesarul termic pentru incalzirea noul imobil este de aproximativ 210kW. Pentru asigurarea acestui necesar va fi prevăzut racord Dn80 de la centrala existenta.

Circulația agentului termic

Pentru distribuția agentului termic de la centrala locala la sistemul de incalzire si instalația de preparare apa calda menajera ale noului obiectiv, in cadrul încăperii centralei existente, la nivelul distribuitorului vor fi prevăzute cate o pompa dubla de circulație pentru incalzire respectiv de circulație agent termic pentru preparare apa calda menajera la nivelul boilerului nou prevăzut.

Circulația agentului termic de la centrala termica locala la noul obiectiv se va face prin conducte de otel preizolate, montate subteran in canal tehnic.

Conductele din centrala termica se vor izola cu cochilii de vata minerala 30mm caserate cu folie de aluminiu, respectiv saltele de vata minerala 30mm cu protective mecanica din tabla zincata 0.5mm, pentru conductele amplasate in canivoul tehnic intre centrala termica si noul obiectiv. Canivoul tehnic va fi prevăzut cu dale de beton pentru acoperire si etansare cu bitum.

Distribuția agentului termic la interiorul obiectivului către corpurile de incalzire(radiatoare) se va realiza prin conducte de polipropilena random cu inserție de aluminiu, preizolate. Sistemul de distribuție adoptat este bitubular cu distribuție superioara iar conductele sunt montate la nivelul tavanului de la parter. Coloanele si legaturile se vor monta aparent. Conductele de incalzire se montează cu panta de 0.2% către punctele de golire. Aerisirea sistemului se realizează cu ajutorul ventilelor de aerisire integrate in punctele înalte respectiv prin dispozitivele de aerisire manuale montate pe radiatoare. La trecerea conductei de distribuție prin


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


ziduri se vor monta țevi de protecție, cu doua diametre mai mari decât conducta ce tranzitează peretele, golurile dintre țevi umplandu-se cu vata minerala.

Sistemul va fi echilibrat din dimensionare, reglajul ulterior facandu-se prin robinetii montati pe returul radiatoarelor. După executarea instalației interioare de încălzire, toata instalația se va supune la probe, proba la rece si proba la cald.

Preparare apa calda menajera

Pentru prepararea apei calde menajere la nivelul noului obiectiv, in proiectul de instalații sanitare s-a prevăzut un boiler mixt, termo-electric, cu o capacitate de 500 litri, cu serpentina alimentata cu agent termic de la centrala termica locala. Boilerul are prevăzută suplimentar o rezistenta electrica de 9kW pentru prepararea apei calde menajere pe timpul sezonului cald, atunci când nu este pusa in funcțiune centrala termica locala.

Descrierea lucrărilor de instalații electrice

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2

Consumul de energie electrica se efectuează prin următoarele categorii de receptori electrici: iluminat artificial, aparate de climatizare, aparatura audio-video.

Receptorii electrici din instalația electrica a consumatorului nu produc influente negative perturbatoare asupra instalațiilor furnizorului

Alimentarea cu energie electrica se va face prin intermediul unui nou branșament de la rețeaua existenta a colegiului.

In interiorul clădirii, la parter, se va amplasa tabloul general de alimentare TGN, tablou ce se va alimenta prin intermediul unui cablu din cupru, armat, tip CYAbY la rețeaua existenta a colegiului.

Din cadrul tabloului general TGN se alimentează următoarele tablouri electrice secundare:

tablou electric parter TP;

 • -    tablou electric etaj 1 TE1;

 • -    tablou electric subsol TS;

 • -   tablou electric bucătărie TBUC;

 • -   tablou electric TALA;

Golurile pentru trecerea cablurilor prin plansee, pardoseli sau pereți vor fi etanșate in vederea evitării propagării flăcărilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistenta la foc a elementelor de etansare a golurilor trebuie sa fie cel puțin egala cu cea a elementului străbătut.

Toate cablurile folosite la distribuția energiei electrice vor avea tensiunea nominala Un de minim 1kV.

INSTALAȚIILE ELECTRICE DE ILUMINAT

Nivelul de iluminat obtinut in fiecare încăpere este in concordanta cu normele in vigoare impuse in cadrul normativului NP 061-

2002 "NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLĂDIRI" astfel:

Săli grupe copii

300 Ix

Grupuri sanitare

200 Ix

Cabinet medical

500 Ix

Vestiare

200 Ix

Instalația de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate in general cu lămpi florescente, compact florescente după mediul ambiant al incaperii in care se instalează si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de către normativele in vigoare, coroborate cu cerințele caietului de sarcini.

Iluminatul este comandat local, la ușile de acces, prin întrerupătoare, comutatoare si alte dispozitive de aprindere amplasate la inaltimea de 0.8 m fata de cota pardoselii finite. întrerupătoarele sunt de tip IP20 cu montaj îngropat facand excepție cele din zonele tehnice care sunt cu grad de protecție IP44 cu montaj aparent.

Iluminatul de siguranța pentru clădire consta in:

 • a) iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de tip luminoblocuri 11W, avand fluxul luminos de minim 220lm montate deasupra ușilor de evacuare si pe caile de evacuare din clădire, avand autonomie 2 h, permanente.

 • b) iluminatul de securitate împotriva panicii.

Kitul de emergenta va fi alimentat tara sa fie întrerupt, printr-un cablu separat.

Cablurile se montează pe stelaje metalice (pat cabluri) sau in montaj aparent pe structura dar NUMAI IN TUBURI DE PROTECȚIE, conform indicațiilor din părțile desenate. Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai mici, iar pierderile de tensiune sa se încadreze in limitele admise.

INSTALAȚIILE ELECTRICE DE PRIZE

In fiecare încăpere au fost prevăzute spre a fi montate prize duble sau simple, dar toate vor fi de tip cu contact de protecție, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intreruptoare automate prevăzute cu protecție automata la curenti de defect (PACD) de tip diferențial (cu declanșare la un curent de defect de 0,03 A).

Toate circuitele de priza se vor proteja cu întrerupătoare diferențiale 30 mA, realizând o protecție sporita atat la șocuri electrice, cat si la prevenirea incendiilor.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafețe calde (in lungul conductelor pentru distribuția agentului termic), iar la încrucișările cu acestea se va păstră o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de incalzire.

De asemenea, distanta dintre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minimum 15 cm (daca porțiunea de paralelism nu depășește 30m si nu conține inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

INSTALAȚII ELECTRICE DE FORȚA SI AUTOMATIZARE

Toate prizele sunt prevăzute cu contact de protecție, protejate cu disjunctoare diferențiale, astfel incat la orice defect sa realizeze scoaterea de sub tensiune a lor.

Toate sistemele de ventilare se vor decupla in cazul unei alarme de incendiu .

Toate echipamentele de climatizare - ventilare sunt achiziționate cu panou propriu de forța si automatizare, responsabilitatea proiectantului de instalații electrice find doar alimentarea pe partea de forța a acestor tablouri electrice.

Circuitele de automatizare sunt realizate cu cabluri de comanda, montate aparent pe elementele de construcție sau pe pod de cabluri, similar celor de forța.

Agregatele de climatizare sunt echipate complet de furnizorul de echipamente, inclusiv toata automatizarea necesara. Pentru sistemele de climatizare ventilare echipamentele de automatizare si realizarea lor sunt sarcina furnizorului de utilaje responsabilitatea proiectantului de instalații electrice fiind doar alimentarea pe partea de forța a echipamentelor. Toate echipamentele de tip pompe aferente acestor sisteme sunt echipate cu convertizoare de frecventa astfel incat sa se realizeaze un consum electric optim.

Circuitele sunt realizate din cabluri montate aparent pe elementele de construcție sau fixate cu cleme prinse pe dibluri. In tavanul fals circuitele sunt montate pe paturi de cabluri ancorate pe structura metalica existenta sau cu tiranti de tavan.

Numărul conductoarelor din cupru precum si secțiunea lor este adaptata puterii consumatorului. In mod analog sunt alese si aparatele din tablourile electrice. Circuitele (forța, iluminat, prize si automatizare) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau terapolare după caz.

Distribuția circuitelor de forța se realizează cu cabluri tip CYYF pozate in paturi de cabluri si/sau in tuburi de protecție. Secțiunea lor este adaptata puterii consumatorului.

Circuitele (forța, iluminat si prize) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau terapolare după caz.

In sarcina proiectantului de instalații electrice cade doar alimentarea cu energie electrica a tablourilor electrice proprii fiecărui agregat menționat mai sus.

Traseele pentru circuitele de prize si racorduri electrice sunt comune cu cele pentru iluminatul artificial.


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


In zonele tehnice cat si in zonele exterioare s-au prevăzut prize cu grad de protecție sporit tip IP44 montaj aparent, cu capac de protecție, in restul zonelor fiind de tip IP 20, monatj ingropat

PRIZA DE PAMANT

Priza de pamant este de tip artificial, formata din electrozi de otel zincat cu 0 21/2", I=2m montati ingropat in pamant la -0.8m cota teren, din 4 in 4 metrii.

Rezistenta prizei de pamant pentru instalația de protecție va fi de maxim 1 ohm. Daca la măsurători se depășește aceasta valoare priza de pamant se va completa cu electrozi pana la valoarea prescrisa.

La priza de pamant se leaga tablourile electrice, BMPT-ul si toate părțile metalice care pot ajunge accidental sub tensiune. Legarea la priza de pamant se face prin intermediul cutiilor cu eclisa de separație care folosește si la efectuarea măsurătorilor rezistentei de dispersie a prizei de pamant.

După executarea prizei de pamant se va proceda la masurarea ei. Daca rezistenta de dispersie a prizei de pamant depășește 1 Ohm se va adauga platbanda OL Zn 40x4 mm si electrozi de otel cu 0 21/2", l=2m, ingropati in pamant pana se va ajunge la 1 Ohm.

In spatiile tehnice (centrala termica, statie hidrofor) se vor realiza centuri interioare cu platbanda OLZn 25x4, dispuse la inaltimea de 0.3 m fata de cota pardoselii finite. La acesta priza de pamant sunt legate toate echipamentele metalice.

INSTALAȚII PENTRU PROTECȚIA CONTRA TENSIUNILOR ACCIDENTALE DE ATINGERE

Schema de protecție contra atingerilor indirecte este de tipul TN-S unde conductorul de protecție PE si conductorul de nul de lucru N sunt distincte.

Tablourile electrice se leaga la centura de protecție prin piese de separație.

Toate prizele au fost prevăzute cu contact de protecție. Conductorul de protecție este montat in același tub cu conductorii activi, pana in tabloul electric si este legat la borna de conductor de protecție PE. Bara de conductor de protecție PE din tabloul electric este legata la priza de pamant.

INSTALAȚII DE PROTECȚIE CONTRA TENSIUNILOR ATMOSFERICE

Instalația de paratrăsnet se compune dintr-un dispozitiv electronic care realizează o raza de protecție, amplasarea lui se realizează pe invelitoarea clădirii, pe o tija de susținere de 3 m inaltime. Pentru dispozitivul de captare se realizează 2 coborâri din platbanda OL Zn 25x4 mm, conform planurilor. Acestea se vor lega la priza de pamant prin intermediul pieselor de separație PS care se montateaza la cota +2.0 m fata de cota pardoselii conform detaliului de montaj.

Priza de pamant pentru instalația de paratrăsnet este comuna cu priza de pamant pentru tensiuni accidentale de atingere si are o rezistenta a prizei de pamant pentru paratrăsnet mai mica de 1 Ohm.

Conductoarele de coborâre se vor executa de preferința dintr-o bucata fara im binari. In cazul in care nu se poate , numărul îmbinărilor trebuie redus la minimum , iar îmbinările se realizează prin sudare , lipire, șuruburi sau buloane.

MASURI DE SECURITATE A MUNCII SI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Masuri împotriva atingerii directe.

Protecția se asigura prin izolări, carcasari, separări, protecție diferențiala, conform prevederilor normativului 17-2011 .

Masuri impotriva atingerilor indirecte.

Protecția de baza se asigura prin legarea la conductorul de protecție PE, prin al treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau receptoarelor. Ca măsură suplimentara, se prevede protecția diferențiala 30 mA pe circuitele de prize.

S-a realizat, de asemenea, o rețea de echipotentializare formata din bare de echipotentializare montate langa tabloul electric, barele fiind legate la bara principala prin conductoare flexibile din Cu cu izolație galben-verde.

Bara principala de egalizare de potențial se leaga de priza de pamant (de centura inelara) prin intermediul unei platbande OLZn 25x4.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protecție intr-un circuit de protecție.

EXIGENTE DE CALITATE

Rezistenta la stabilitate se realizează prin :

J Rezistenta mecanica a elementelor instalației la eforturile exercitate in timpul utilizării;

Numărul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor de ilminat, care nu produc deteriorări si uzura;

Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile de utilizare;

Adaptarea masurilor de protecție antiseismica (cum ar fi asigurarea tabloului electric impotriva răsturnării, utilizarea conductorilor flexibili, cu rezerva la rosturi)

Siguranța la foc se realizează prin :

Adaptarea instalației electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de construcție;

încadrarea instalației electrice in categoriile de pericol de incendiu, respectiv de pericol de explozie;

Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalației electrice;

Siguranța in exploatare se realizează prin ;

J Protecția utilizatorului împotriva șocurilor electrice, prin atingere directa, sau indirecta;

J Securitatea instalației electrice la funcționarea in regim anormal: protecția la suprasarcina si la scurtcircuit;

Protecția mediului se realizează prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltării de substanțe nocive sau insalubre de către instalațiile electrice;

Protecția împotriva zgomotului se realizează prin limitarea nivelului de zgomot (cu respectarea reglementarilor in vigoare) al echipamentelor, utilajelor etc, prevăzute in prezentul proiect, asigurând totodată confortul acustic al utilizatorilor clădirii.

Descrierea lucrărilor de insatalatii sanitare

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR SANITARE

Sursa de apa

Alimentarea cu apa rece a obiectivului la parametrii de debit si presiune se vor asigura de la rețeaua publica a orașului, prin intermediul unui ansamblu de ridicare a presiunii, format din rezervoare tampon, grup de pompare si recipient de hidrofor. Acest ansamblu de ridicare a presiunii va fi amplasat intr-o camera special amenajata in subsolul clădirii. Racordurile intre echipamentele din statia de ridicare a presiunii apei se vor face cu țeava din otel zincat.

Instalații de alimentare cu apa menajera rece si calda

Aceste instalații asigura alimentarea armaturilor obiectelor sanitare din imobilul care face obiect al acestui proiect.

Prepararea apei calde menajere a grădiniței se va face in doua variante:

SCENARIUL 1: Se prevede o încăpere anexa pentru o noua centrale termica si un boiler termo electric cu o capacitate de 5001.

SCENARIUL 2: Consumul de apa calda menajera a colegiului poate acopera consumul de apa calda al grădiniței. In acest caz grădiniță se va racorda direct la centrale termica a colegiu.

In urma unei analizei a datelor din teren la următoarea faza de proiectare se va sti exact varianta aleasa. In urma calculului este necesar un debit de apa calda pentru grădiniță de 1.12 l/s.

Apa calda menajera, astfel preparata se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece.

Instalația de alimentare cu apa rece si calda de consum pentru distribuția in grupurile sanitare, se va executa din țevi din polietilena, Pn10 bari, iar pentru distribuția de la plafon si pe verticala, se va executa din țevi de otel zincat. Conductele de alimentare cu apa rece vor fi izolate împotriva producerii condensului (izolație de 9 mm).

Pentru rețeaua de distribuție a apei reci de la exterior se vor utiliza conducte din polietilena PEHD.

Conductele se vor susține de elementele de rezistenta cu suporți si bride.

Conductele de alimentare cu apa calda vor fi izolate impotriva pierderii de căldură cu armaflex avand grosimea de 9 mm. Contorizarea apei reci se va face in căminul de branșament aflat la limita proprietății.

Instalații de canalizare menajera si pluviala

Din cadrul obiectivului se vor evacua, următoarele categorii de ape uzate:

-Ape uzate menajere provenite din funcționarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;

-Ape pluviale de pe acoperișul sau terasele clădirii;

-Ape pluviale de pe spatiile betonate din jurul clădirii;

-Ape de condens provenite din funcționarea aparatelor de condiționare.

Condensul provenit de la aparatele de aer condiționat se va prelua prin conducte din PP-R si se va dirija către sifoanele obiectelor sanitare. Racordarea acestor conducte la sistemul de canalizare se va face obligatoriu prin sifonare.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitațional prin curgere libera la rețeaua publica de canalizare menajera.

SCENARIUL 1:

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii, sunt preluate cu ajutorul unei rețele de tip gravitațional si evacuate in rețeaua exterioara de canalizare. Apele sunt directionata către un bazin de retentie, iar de aici apele vor fi evacuate prin pompare (doua pompe active si una de rezerva) direct in rețeaua exterioara de canalizare.

Instalația este compusa din următoarele:

 • - receptorul de ape meteorice, care colectează apa de pe o anumita suprafața;

 • - conducta orizontala de legătură de la receptor la coloana;

 • - coloanele de canalizare pluviala;

 • - conductele orizontale de legătură, de la coloane la căminele exterioare de canalizare.

SCENARIUL 2:

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii, sunt preluate printr-un sistem de jgheaburi si burlane si evacuate in rețeaua exterioara de canalizare. Apele sunt directionata către un bazin de retentie, iar de aici apele vor fi evacuate prin pompare (doua pompe active si una de rezerva) direct in rețeaua exterioara de canalizare.

Instalația este compusa din următoarele:

 • - sistem de jgheaburi si burlane;

 • - conducta orizontala de legătură de la receptor la coloana;

 • - coloanele de canalizare pluviala;

 • - conductele orizontale de legătură, de la coloane la căminele exterioare de canalizare.

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2

Rețeaua de canalizare pluviala este separata de rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere, deoarece in cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurta durata, in conductele de canalizare a apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune si orice legătură intre aceste conducte si rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere ar duce la inundarea clădirii, prin obiectele sanitare.

Instalațiile se executa din:

 • - pentru instalațiile interioare subterane de canalizare menajera pompata: tuburi si piese de legătură din polietilena de înalta densitate - PEHD;

 • - pentru instalațiile interioare îngropate si exterioare de canalizare menajera: tuburi si piese de legătură din PVC-KG;

 • - pentru instalațiile interioare supraterane de canalizare menajera: tuburi si piese de legătură din polipropilena - PP.

NECESARUL DE APA POTABILA PENTRU CONSUM IGIENICO - SANITAR

Debitul de apa potabila aferent consumului menajer se va asigura de la rețeaua publica.

Necesarul de apa, calculat conform STAS 1478 - 90 este calculat conform algoritmului următor :

Consum mediu zilnic

Qzi med =s (qs x N) / 1.000 (m3/zi)

Consum maxim zilnic

Qzi max = Kz| X QZi med (m3/zi)

Kzi = 1,2 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)

Consum orar maxim

Q orar maxim = (1/24) *K0 * Qzi max (m3/h)

Ko = 2,8 (coeficient de neuniformitate a debitului orar)

Evacuarea apelor uzate menajere.

Debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in rețeaua de canalizare, Qu se calculează cu relația:

Qu = Qs

In care Qs - debitele de apa de alimentare caracteristice (zilnic mediu, zilnic maxim si orar maxim)

Astfel:

Debitul zilnic mediu

QuZzimed = Qzi med (m3/ZÎ)

Debitul zilnic maxim

Quz zi max — Qzi max (m3/zi)

Debitul orar maxim

Quz orar maxim— Qorarmax (m3/h)

Apele uzate menajere indeplinesc condițiile impuse de Normativ NTPA002.

Valorile consumurilor de apa precum si a evacurilor de ape uzate sunt calculate si consemnate in tabelul următor in fuctie de destinația clădirilor si a numărului de persoane aferente fiecărei clădiri:

ALIMENTARE CU APA

Nr. Crt.

Tip clădire

Nr. Persoane

Debit caracteristic

Consum mediu zilnic

Consum maxim zilnic

Consum maxim orar

Q-ZI MED

Qzi MAX

Qorarmax

L/OMZI

MC/ZI

MC/ZI

MC/H

1

Copii

87

20

1.74

2.09

0.24

2

Educatori

18

20

0.36

0.43

0.05

3

Pers. Auxiliar

12

50

0.60

0.72

0.08

TOTAL

117

2.70

3.24

0.38

CANALIZARE MENAJERA

Nr. Crt.

Tip clădire

Nr. Persoane

Debit caracteristic

Debit mediu zilnic

Debit maxim zilnic

Debit maxim orar

QuZZI MED

Q UZ ZI MAX

Quz ORAR MAX

L/OMZI

MC/ZI

MC/ZI

MC/H

1

Copii

87

20

1.74

2.09

0.24

2

Educatori

18

20

0.36

0.43

0.05

3

Pers. Auxiliar

12

50

0.60

0.72

0.08

TOTAL

117

2.70

3.24

0.38

INSTALAȚII DE STINGERE A INCENDIILOR

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2

Sisteme, instalații si dispozitive de limitare si stingere a de incendiilor:

Conform Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a ll-a, „Instalații de stingere incendiu”, indicativ P118/ :013 nu este necesara echiparea clădirii cu instalații de stingere a incendiului cu hidranti interiori conform cu articolul 4.1 pct. c. îladirea nu va avea mai mult de 200 de utilizatori si nici aria construita mai mare de 600 si 3 niveluri supraterane.

Stingerea incendiului cu hidranti exteriori se va asigura de la rețeaua stradala existenta.


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


Protecția prin intermediul stingatoarelor portabile:

Pentru clădirea supraterana se prevăd stingatoare de incendiu:

 • a.  se prevăd stingatoare tip P6, (cu pulbere de 6Kg.)

 • b.  conform P118/99-5.10.2, se prevăd stingatoare portabile de minim 6Kg la maxim 150mp arie desfasurata, dc minim doua stingatoare pe nivel. Suplimentar se mai prevede cate un stingator in centrala termica si gospodăria dt apa.

 • c.  Stingatoarele vor fi așezate in zone ușor accesibile.

 • 111.3. Costurile estimative ale investiției

SCENARIUL 1

DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1

al obiectului de investiții

“Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen”

amplasat in: Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 bis, Nr. Cad. 65264

Curs Leu/Euro in data de 10.05.2018:     4,6397 lei/euro

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolu

1.1

11 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajare terenului

230.800

43.852

274.652

1.2.1. Demolarea construcțiilor existente

10.800

2.052

12.852

1.2.2. Amenajare incinta, drumuri

220.000

41.800

261.800

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

100.000

1.4.1. Deviere a cablului LES

100.000

19.000

119.000

Total Capitol 1

330.800

62.852

393.652

Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului c

e investiții

2.1

Asigurarea utilizatilor necesare

360.000

68.400

428.400

2.2

Cheltuieli pentru execuție si montaj in vederea relocarii/protectiei utilităților

800.000

152.000

952.000

2.3

Cheltuitei pentru execuție si montaj in vederea bransarii la utilitati

300.000

57.000

357.000

Total Capitol 2

1.460.000

277.400

1.737.400

Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

39.000

7.410

46.410

3.1.1. Studii de teren

9.000

1.710

10.710

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice (studiu deviere rețele si bransare EON)

30.000

5.700

35.700

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.500

285

1.785

3.3

Expertiza tehnica pentru demolarea construcțiilor existente

12.800

2.432

15.232

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

194.500

36.955

231.455

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilitatea/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

34.500

6.555

41.055

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

10.000

1.900

11.900

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

30.000

5.700

35.700

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie,documentatie pentru obținerea autorizație de construire si a autorizație de demolare

120.000

22.800

142.800

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

70.000

13.300

83.300

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

40.000

7.600

47.600

3.7.2. Auditul financiar

30.000

5.700

35.700

3.8

Asistenta tehnica

90.000

17.100

107.100

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

36.000

6.840

42.840

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

25.200

4.788

29.988

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

10.800

2.052

12.852

3.8.2. Dirigentie de șantier

54000

10260

64260

Total Capitol 3

407.800

77.482

485.282

uapituiu

4.1

i * - unciiuicii pciuiu iiivGdiiiia uc uaca

Construcții si instalații

4.884.658

928.085

5.812.743

4.1. C1 - clădire grădiniță si cresa

4.847.216

920.971

5.768.187

4.1. C2 - clădire tehnica

37.442

7.114

44.556

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

158.165

30.051

188.216

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

158.165

30.051

188.216

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamentele de transport

0

0

0

4.5

Dotări

387.736

73.670

461.406

4.6

Active necorporale

9.995

1.899

11.894

Total Capitol 4

5.598.719

1.063.757

6.662.476

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

140.000

26.600

166.600

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

84.000

15.960

99.960

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

56.000

10.640

66.640

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

179.858

34.173

214.031

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

34.588

6.572

41.160

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcție

6.918

1.314

8.232

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

34.588

6.572

41.160

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

103.764

19.715

123.480

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

757.402

143.906

901.308

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

28.500

5.415

33.915

Total Capitol 5

1.105.760

210.094

1.315.855

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total Capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

8.903.079

1.691.585

10.594.664

din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

6.917.623

1.314.348

8.231.972

DEVIZ PE OBIECT SCENARIUL 1 OBIECT 1: CORP CONSTRUCȚIE CRESA SI GRĂDINIȚĂ al obiectului de investiții

“Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen” amplasat in: Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 bis, Nr. Cad. 65264

Curs Leu/Euro in data de 10.05.2018:          4,6397 lei/euro

Valoarea

TVA

Valoare cu

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

(tara TVA)

TVA

lei

lAI

lAI

Ivi

1

2

3

4

5

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala

187.500

35.625

223.125

4.1.2

Rezistenta

1.943.172

369.203

2.312.375

4.1.3

Arhitectura

1.984.700

377.093

2.361.793

4.1.4

Instalații

731.844

139.050

870.894

Total 1 Subapitol 4.1

4.847.216

920.971

5.768.187

4.2

Montaje utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

112.366

21.350

133.716

DEVIZ PE OBIECT SCENARIUL 1 OBIECT 2: CLĂDIRE TEHNICA al obiectului de investiții

“Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen” amplasat in: Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 bis, Nr. Cad. 65264

Curs Leu/Euro in data de 10.05.2018:         4,6397 lei/euro

Valoarea

Valoare cu

TVA

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

(tara TVA)

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala

1.387

263

1.650

4.1.2

Rezistenta

14.792

2.810

17.602

4.1.3

Arhitectura

14.792

2.810

17.602

4.1.4

Instalații

6.472

1.230

7.701

Total 1 Subapitol 4.1

37.442

7.114

44.556

4.2

Montaje utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

45.799

8.702

54.501

Total II Subapitol 4.2

45.799

8.702

54.501

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

45.799

8.702

54.501

4.4

Utilaje echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total III Subapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

45.799

8.702

54.501

Total l+ll+lll Deviz pe obiect

129.040

24.518

153.558

SCENARIUL 2

DEVIZ GENERAL SCENARIUL 2

al obiectului de investiții

“Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen”

amplasat in: Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 bis, Nr. Cad. 65264

Curs Leu/Euro in data de 10.05.2018:      4,6397 lei/euro

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fara

TVA

Valoare cu TVA

TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajare terenului

230.800

43.852

274.652

1.2.1. Demolarea construcțiilor existente

10.800

2.052

12.852

1.2.2. Amenajare incinta, drumuri

220.000

41.800

261.800

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

100.000

1.4.1. Deviere a cablului LES

100.000

19.000

119.000

Total Capitol 1

330.800

62.852

393.652

uapnui

2.1

c - unenuieu pentru asigurarea uuiiiaiiior necesare ouiecuvuiui u

Asigurarea utilizatilor necesare

e investiții

360.000

68.400

428.400

2.2

Cheltuieli pentru execuție si montaj in vederea relocarii/protectiei utilităților

800.000

152.000

952.000

2.3

Cheltuilei pentru execuție si montaj in vederea bransarii la utilitati

300.000

57.000

357.000

Total Capitol 2

1.460.000

277.400

1.737.400

uapnoi j - uneiiuien pentru proiectare si asistenta tenmca

Studii

39.000

7.410

46.410

3.1

3.1.1. Studii de teren

9.000

1.710

10.710

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice (studiu deviere rețele si bransare EON)

30.000

5.700

35.700

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.500

285

1.785

3.3

Expertiza tehnica pentru demolarea construcțiilor existente

12.800

2.432

15.232

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

194.500

36.955

231.455

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

www.1design.ro

Studiu de fezabilitate

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilitatea/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

34.500

6.555

41.055

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

10.000

1.900

11.900

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

30.000

5.700

35.700

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție,documentație pentru obținerea autorizație de construire si a autorizație de demolare

120.000

22.800

142.800

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

70.000

13.300

83.300

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

40.000

7.600

47.600

3.7.2. Auditul financiar

30.000

5.700

35.700

3.8

Asistenta tehnica

90.000

17.100

107.100

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

36.000

6.840

42.840

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

25.200

4.788

29.988

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

10.800

2.052

12.852

3.8.2. Dirigentie de șantier

54.000

10.260

64.260

Total Capitol 3

407.800

77.482

485.282

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.998.632

949.740

5.948.372

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

112.366

21.350

133.716

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

112.366

21.350

133.716

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamentele de transport

0

0

0

4.5

Dotări

387.736

73.670

461.406

4.6

Active necorporale

9.995

1.899

11.894

Total Capitol 4

5.621.095

1.068.008

6.689.103

capitolul o - Alte cneituien

5.1

Organizarea de șantier

140.000

26.600

166.600

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

84.000

15.960

99.960

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

56.000

10.640

66.640

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

181.631

34.510

216.141

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

34.929

6.637

41.565

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcție

6.986

1.327

8.313

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

34.929

6.637

41.5655.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

104.787

19.910

124.696

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

759.640

144.332

903.971

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

28.500

5.415

33.915

Total Capitol 5

1.109.770

210.856

1.320.627

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total Capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

8.929.465

1.696.598

10.626.064

din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

6.985.798

1.327.302

8.313.100

DEVIZ PE OBIECT SCENARIUL 2 OBIECT 1: CORP CONSTRUCȚIE CRESA SI GRĂDINIȚĂ al obiectului de investiții

“Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen” amplasat in: Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 bis, Nr. Cad. 65264

Curs Leu/Euro in data de 10.05.2018:         4,6397 lei/euro

Valoarea

TVA

Valoare cu

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

(tara TVA)

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala

187.500

35.625

223.125

4.1.2

Rezistenta

1.943.172

369.203

2.312.375

4.1.3

Arhitectura

2.110.880

401.067

2.511.947

4.1.4

Instalații

757.080

143.845

900.925

Total 1 Subapitol 4.1

4.998.632

949.740

5.948.372

4.2

Montaje utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

112.366

21.350

133.716

Total II Subapitol 4.2

112.366

21.350

133.716

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

112.366

21.350

133.716

4.4

Utilaje echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

387.736

73.670

461.406

4.6

Active necorporale

9.995

1.899

11.894

Total III Subapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

510.097

96.918

607.015

Total l+ll+lll Deviz pe obiect

5.621.095

1.068.008

6.689.103


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


 • 111.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor, după caz

studiu topografic;

Nu este cazul.

studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;

Atașat prezentei documentații studiul geotehnic.

studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei energetice;

Nu este cazul.

studiu de trafic si studiu de circulație;

Nu este cazul.

raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investiții care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere;

Nu este cazul.

studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției.

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2

Pentru amplasamentul in cauza, comun ambelor scenarii analizate, si in scopul declarat: Construire Grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V.Karpen, a fost emis Certificatul de urbanism nr. 663 din 22 Septembrie 2017 de către Primăria Municipiului Bacau, prin care au fost solicitate următoarele:

 • - desființare construcții CI 8

 • - construire grădiniță si crresa Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen”

 • 111.5. Grafice orientative de realizare a investiției

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2


10


11


12


13


si cresa +

C.T


Achiziție servicii de


dirigentie Dirigenti e de șantier Racord la utilități Organiza


re procedur a achiziții publice pentru contracta


rea dotărilor „, Achiziție

 • 14

dotări

Dotarea

 • 15   grădiniței

si cresei

1 Recepția

lucrărilorDurata de realizare a lucrările si activitatilor prevăzute in proiect este de 26 luni.

 • IV. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)

Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

“CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V. KARPEN”

Analiza cost-beneficiu a fost realizata cu respectarea prevederilor HG 907/2016 si reglementarilor naționale si europene privind investițiile din fonduri publice.

In plus fata de prevederile acestor acte normative, avand in vedere faptul ca in cazul de fata este vorba despre o investiție publica eligibila, se aplica si prevederile din Ghidul solicitantului pentru finanțarea investițiilor in domeniul educațional.

Prezenta analiza cost-beneficiu a fost realizata după liniile directoare date de Documentul de lucru nr.4 al Comisiei Europene "Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu".

Chiar daca proiectul de fata nu este unul "major" in accepțiunea acestuia, totuși investiția se dorește a fi finanțata din fonduri publice astfel consideram ca fiind oportuna realizarea analizei cost-beneficiu după metodologia propusa de acest document pentru orice proiect de investiție publica, deoarece scopul analizei este de a:


 • • determina daca investiția necesita finanțare (VANF/C <0) adica daca din punct de vedere Financiar este nevoie de fonduri publice pentru realizarea acesteia;

 • • determina daca investiția merita realizata / finanțata (VANE/C >0) adica daca din punct de vedere Economic investiția aduce beneficii comunității.

 • IV. 1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

Educația preșcolara este parte a sistemului de educație si formare inițiala si urmărește socializarea si dezvoltarea emoționala, cognitiva si mentala a copiilor, prin metode si activitati specifice. Diverse studii efectuate de Institutul de Stiinte ale Educației releva faptul ca abordarea problemelor copilului de la o varsta frageda prin intervenții la nivelul educației preșcolare duce la obținerea de beneficii pe termen lung in ceea ce privește performanta acestuia in școala si ulterior in cariera, acest tip de educație fiind esențial pentru dezvoltarea individului din punct de vedere al abilităților de invatare, contribuind la prevenirea părăsirii timpurii a scolii, la creșterea nivelului educațional si facilitind invatarea continua de mai târziu.

Estimările Unicef prezentate in Raportul "Costul investiției insuficiente în educație” - Noiembrie 2014 cu privire la beneficiile unui an în plus de școală sunt în concordanță atât cu rezultatele diferitelor anchete avute în vedere, cât și cu concluziile mai multor lucrări care au la bază date naționale. Potrivit Anchetei asupra Veniturilor și Condițiilor de Trai 2012 (SILC - Statistics on Income and Living Conditions), un an în plus de școală crește veniturile cu 8,05%, și cu 9,07% în cazul Anchetei Bugetelor de Familie 2012 (ABF). Analiza Unicef arată că fiecare an în plus de școală reduce cu 8% riscul de a deveni șomer și cu 8,2% riscul de apariție a unor probleme grave sau foarte grave de sănătate sau de a suferi de o boală cronică. La nivel individual, beneficiile educației sunt si mai mari pentru romi decât pentru non-romi. De exemplu, terminarea unui nivel în plus de studii crește cu 5,6% șansele non-romilor de a-și găsi un loc de muncă comparativ cu 16% în cazul romilor.

Pentru a calcula costul investiției insuficiente în educație (sau altfel spus, pierderile înregistrate ca urmare a insuficientei alocări de resurse în sectorul educației), Unicef a utilizat modelele macroeconomice Barro-Lee și Psacharopoulos, corelând media perioadei de școlarizare a populației cu PIB-ul prognozat, pornind de la ipoteza că alți factori (precum capitalul fix) rămân constanți în timp. Pentru a determina care va fi situația României la acest capitol în 2025, s-au analizat două scenarii: Scenariul 1 (nu se realizează investiții suplimentare în educație): cheltuielile cu educația ca procent din PIB rămân la același nivel până în 2025 și nu se înregistrează nicio creștere semnificativă a mediei anilor de școală în rândul populației adulte; Scenariul 2 (se realizează investiții suplimentare în educație): cheltuielile cu educația cresc treptat până la 6% din PIB în 2025, iar media anilor de școală crește cu un an. Costul investiției insuficiente în educație este calculat ca fiind diferența dintre PIB-ul anului 2025 prevăzut în scenariul 2 și PIB-ul anului 2025 prevăzut în scenariul 1.

Conform estimărilor Unicef, până în 2025, pierderile înregistrate în urma investiției insuficiente în educație s-ar ridica la 12 până la 17 miliarde de euro, echivalentul a 7- 9% din PIB-ul anului 2015. Aceste estimări corespund ratei beneficiilor individuale ale educației rezultate prin prelucrarea microdatelor (8%), precum și estimărilor macro calculate de Barro-Lee (2010) pentru țările est-europene. Analizele efectuate atât la nivel micro, cât și macro, pe baza datelor naționale estimează că beneficiul economic al unui an de școală în plus s-ar ridica la aproape 8%, ceea ce reprezintă cu 2 procente mai mult decât nivelul prognozat al investiției în educație (6% din PIB).

învățământul preșcolar și primar reprezintă fundamentul nivelurilor superioare de educație, reducerea sustenabilă a ratei mari de părăsire timpurie a școlii nu este fezabilă fără o investiție constantă în primii ani de școală și în perioada care pregătește copilul pentru înscrierea la școală. Așa cum reiese din literatura de specialitate, programul de extindere a rețelei de învățământ preșcolar reprezintă una dintre intervențiile cu cel mai mare impact în ce privește reducerea disparităților, a fenomenului de părăsire timpurie a școlii, precum și creșterea calității educației.

Din păcate, nu există suficiente date în România care să susțină aceste constatări. Programele de educație și îngrijire preșcolară nu beneficiază de fonduri dedicate cărora să li se acorde prioritate maximă la alocarea bugetului național.

Din diverse motive, situația reala este cu totul alta după cum se observă în tabelul de mai jos care arata alocările ca procent fin PIB ale țării noastre în comparație cu alte țări din Europa de Est:

A

£ u

X

s *£•

g

£

Pri mar

Secundar

si

T —

A

Terțiar

o

■ 5  "5

Z 8

•w»    •—

Media UE (2010)

5.34

0.52

1.17

1.99

0.13

0.86

0.67

Letonia (2010)

5.73

0.84

1.1

1.76

0.94

1.1

Ungaria (2010)

5.18

0.7

0.8

1.69

0,04

1

0.96

România

(2010)

4.13

0.35

0.96

1.58

0.02

0.87

0.35

România

(2025)

6

0,7

1,31

1,99

0,13

1,2

0,67

Surse: Eurostar pentru valorile reale și Comisia Europeană (2014) pentru cheltuielile cu învățământul preșcolar. Fiecărui nivel de învățământ i-ar reveni o cotă parte suplimentară din bugetul educației cuprinsă între 0,32% și 0,41% din PIB în următorii zece ani.

Infrastructura de educație si calitatea procesului educațional

Infrastructura de educație preuniversitara din Municipiul Bacau include unitati de invatamant pentru toate nivelurile de educație: preșcolar, primar, gimnazial, liceal si postliceal, inclusiv invatamant special. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Bacau, in anul școlar 2015 -2016 rețeaua unităților de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Bacau cuprindea 75 unitati, respectiv: 37 grădinițe (dintre care numai 1 cu personalitate juridica - Grădiniță cu program saptamanal Agricola), 20 scoli gimnaziale (dintre care 16 cu personalitate juridica), 3 scoli speciale, 15 licee dintre care 7 teoretice si 6 de invatamant tehnic. Printre acestrea, 4 licee oferă posibilitatea specializării in diferite domenii ca: sportiv, pedagogic, arte si catolic.

Unitățile de invatamant sunt completate de o serie de dotări conexe ce oferă oportunități pentru activitati predominant extrascolare: Palatul Copiilor, Clubul Sportiv Școlar sau Centrul Județean de Excelenta Bacau. Analiza deservirii la nivelul teritoriului a instituțiilor de educație preșcolara, primara si gimnaziala din Municipiului Bacau conform razelor de deservire stabilite prin Ghidul de recomandări, rezultate in urma analizării unor bune practici pentru dimensionarea dotărilor necesare in echiparea teritoriului urban realizat de Registrul Urbaniștilor din Romania, arata lipsa unui număr suficient de grădinițe si scoli in cartierele CFR si Serbanesti.

Locația obiectului de investiției al prezentei documentații este in proximitatea cartierului CFR. Conform Figurii atașate imobilul studiat este amplasat in exteriorul zonelor de deservire a grădinițelor. De aici si necesitatea unei astfel de funcțiuni.

Conform recensământului efectuat in 2011, populația municipiului Bacau se ridica la 144.307 locuitori, in scădere fata de recensământul anterior din 2002, când se inregistrasera 175.500 de locuitori.

Denumirea investiției “CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V. KARPEN”.

Aceasta investiție e impartita, din punct de vedere investitional in cinci componente principale, astfel:

Denumire componenta

Construire grădiniță si cresa, instalații

Amenajări pentru protecția mediului

Dotări

Proiectare, studii de teren, asistenta tehnica

Consultanta

Taxe

Valoare investiție

Denumirea obiectivului

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V. KARPEN

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

SCENARIUL 1

8.903.079

1.691.585

10.594.664

SCENARIUL 2

8.929.465

1.696.598

10.626.064

Obiectivul general al proiectului:

Imbunatatirea si asigurarea unor servicii educaționale pentru toti utilizatorii cresei si grădiniței, asigurarea unor spatii adecvate.

Obiective specifice: Construire grădiniță si cresa pentru 87 de copii (60 de copii la grădiniță- maxim 20 copii/grupa si 27 de copii la cresa- maxim 7 copii la grupa mica, maxim 9 copii la grupa mijlocie, maxim 9 copii la grupa mare, conform anexei 1a, HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creselor si a altor unitati de educație timpurie anteprescolara).

Durata de realizare a lucrărilor si activitatilor prevăzute in proiect: 26 luni

Perioada de referința aleasa pentru analiza cost-beneficiu este de 15 ani. Se are in vedere o valoare reziduală la sfârșitul acestei perioade calculata prin metoda perpetuității.

ANALIZA SCENARIILOR:

La analiza opțiunilor se vor lua in calcul 2 alternative:

• Scenariul 1- care ar consta in construirea unui centru de invatamant anteprescolar si preșcolar- grădiniță si cresa cu o capacitate de 87 de copii in municipiul Bacau, județul Bacau. Clădirea are in plan o forma aproximativ dreptunghilara pentru a se integra in terenul pus la dispoziție, fiind compus din cinci volume jucate. Acoperișul este realizat tip terasa necirculabila. Acest scenariu va propune livrarea agentului termic prin centrala termica proprie, amplasata intr-o construcție cu rol tehnic, conform planului de situație anexat (Planșa A.02).

• Scenariul 2- In acest scenariu se propune construirea grădiniței si cresei, avand capacitate tot de 87 de copii, in municipiul Bacau, județul Bacau. Clădirea are in plan o forma aproximativ dreptunghilara pentru a se integra in terenul pus la dispoziție, fiind compus din cinci volume jucate. Acoperișul este realizat tip șarpanta. Acest scenariu va propune livrarea agentului termic din centrala termica existenta a Liceului N.V. Karpen.

Destinația obiectivului este de: Grădiniță cu program prelungit si cresa.

Se propune construirea unei grădinițe si crese in cadrul Colegiului Tehnic de comunicații N.V.Karpen cu regim de inaltime Sp+P+1E, avand la parter cresa, iar la etaj grădiniță. Clădirea va acomoda 3 grupe (in medie 15 copii/grupa;maxim 20 de copii/grupa) pentru grădiniță si 3 grupe (in medie 7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa) pentru cresa.

SCENARIUL 1

Investiția se împarte in 4 obiecte principale:

OBIECTUL NR. 1: IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ

OBIECTUL NR. 2: ÎNCĂPERE CAZANE (clădire tehnica)

OBIECTUL NR. 3: DEMOLARE CORPURI C18, C19

OBIECTUL NR. 4: AMENAJARE INCINTA, DRUMURI

OBIECTUL NR. 5: REȚELE UTILITATI

OBIECTUL NR. 6: ORGANIZARE ȘANTIER

IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ, este constituit dintr-o clădire cu regim de inaltime Sp+P+1E, avand la parter cresa, iar la etaj grădiniță. Clădirea va acomoda 3 grupe grupe (in medie 15 copii/grupa;maxim 20 de copii/grupa) pentru grădiniță si 3 grupe (in medie 7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa) pentru cresa, avand următoarele caracteristici:

 • • Suprafața construita Subsol parțial: 336 mp

 • • Suprafața construita Parter: 1081,52 mp

 • • Suprafața construita Etaj 1:1142,48 mp

 • • Suprafața construita desfasurata (fara subsol tehnic): 2224 mp

 • • Suprafața utila interioara Subsol parțial: 267,78 mp

 • • Suprafața utila interioara Parter: 916,3 mp

 • • Suprafața utila interioara Etaj 1: 908 mp

 • • Suprafața utila interioara totala: 1823,31 mp

Funcțiunile sunt propuse pentru a acomoda 3 grupe pentru grădiniță (in medie 15 copii/grupa; maxim 20 de copii/grupa) respectiv 3 grupe pentru cresa (in medie7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa).

Clădirea are o capacitate de 87 de copii si un număr de 30 de personal necesar.

Conceputa ca un volum unitar, reprezentativ, clădirea are caracteristic doua accese principale (unul pentru cresa si unul pentru grădiniță) si un acces secundar (pentru personal- la subsol).

Scenariul 1 este detaliat in cadrul documentației tehnice la paginile 14-24.

SCENARIUL 2

In acest scenariu se propune construirea grădiniței si cresei, avand capacitate tot de 87 de copii, in municipiul Bacau, județul Bacau. Clădirea are in plan o forma aproximativ dreptunghilara pentru a se integra in terenul pus la dispoziție, fiind compus din cinci volume jucate. Acoperișul este realizat tip șarpanta. Acest scenariu va propune livrarea agentului termic din centrala termica existenta a Liceului N.V. Karpen.

Investiția se împarte in 3 obiecte principale:

OBIECTUL NR. 1: IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ

OBIECTUL NR. 2: AMENAJARE INCINTA, DRUMURI

OBIECTUL NR. 3: DEMOLARE CORPURI C18, C19

OBIECTUL NR. 4: REȚELE UTILITATI

OBIECTUL NR. 5: ORGANIZARE ȘANTIER

OBIECTUL NR. 1: IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ, este constituit dintr-o clădire cu regim de inaltime Sp+P+1E, avand la parter cresa, iar la etaj grădiniță. Clădirea va acomoda 3 grupe grupe (in medie 15 copii/grupa;maxim 20 de copii/grupa) pentru grădiniță si 3 grupe (in medie 7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa) pentru cresa, avand următoarele caracteristici:

 • •   Suprafața construita Subsol parțial: 336 mp

 • •   Suprafața construita Parter: 1081.52 mp

 • •   Suprafața construita Etaj 1:1142,48 mp

 • •   Suprafața construita desfasurata (tara subsol tehnic): 2224 mp

 • •   Suprafața utila interioara Subsol parțial: 265,9 mp

 • •   Suprafața utila interioara Parter: 916,3 mp

 • •   Suprafața utila interioara Etaj 1: 906,9 mp

 • •   Suprafața utila interioara totala: 1823,31 mp

Funcțiunile sunt propuse pentru a acomoda 3 grupe pentru grădiniță (in medie 15 copii/grupa; maxim 20 de copii/grupa) respectiv 3 grupe pentru cresa (in medie7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa).

Clădirea are o capacitate de 87 de copii si un număr de 30 de personal necesar.

Conceputa ca un volum unitar, reprezentativ, clădirea are caracteristic doua accese principale (unul pentru cresa si unul pentru grădiniță) si un acces secundar (pentru personal- la subsol).

Diferența dintre Varianta 1 (Scenariul 1) si Varianta 2 (Scenariul 2) este aceea ca la Varianta 2 se va propune acoperiș tip șarpanta si livrarea agentului termic din centrala termica existenta a Liceului N.V. Karpen.

Scenariul 2 este detaliat in cadrul documentației tehnice, la paginile 25-34.

ONE DESIGN

 • IV.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Având in vedere numeroasele cereri pentru inscrierea la cresa si grădiniță, pentru zona nordica a Municipiului Bacau, obiectul investiției de fata propune spatii dedicate unui număr de 60 de copii (aferent 3 grupe) pentru grădiniță si 27 de copii (aferent 3 grupe) pentru cresa.

In ultimii 3 ani, numărul cererilor de înscriere la grădiniță care funcționează acum la parterul căminului unitatii (in spatii necorespunzatoare) este următorul:

 • - pt grupa mica: intre 50 si 60 de cereri pentru program prelungit si 20-30 cereri pentru program normal

 • - pt grupa mijlocie: intre 45 si 50 de cereri pentru program prelungit si 20-30 cereri pentru program normal

 • - pt grupa mare: intre 50 si 55 de cereri pentru program prelungit si 20-30 cereri pentru program normal

La momentul de fata exista in incinta liceului o clădire cu funcțiunea de grădiniță, insa care nu respecta cerințele de securitate la incendiu. Dificultățile întâmpinate pentru obținerea autorizației ISU a acestor spatii sunt:

-distanta mare pina la ușile de evacuare, care ar presupune construirea a inca 2 usi de acces

-spațiul necorespunzator din punct de vedere sanitar (volumul de aer limitează numărul maxim de copii la 18 per grupa)

-spațiu insuficient pentru mobilier (mese, scaune, patuturi si dulapuri) si jucării

Aspectele mai sus menționate fac foarte dificila obținerea autorizației ISU. Prin urmare spațiu nu isi îndeplinește rolul pentru care a fost întrebuințat.

Organizarea noii propuneri pe nivele se va realiza astfel: cresa va fi amplasata la parter, iar grădiniță la etaj. Astfel se vor asigura spatii adecvate serviciilor educaționale pentru utilizatorii acesteia.

 • IV.3. Situația utilităților si analiza de consum: - necesarul de utilități si de relocare/proteiare, după caz; - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Prognoza veniturilor si cheltuielilor (ipoteze):

Prezentul proiect este un proiect negenerator de venit, in sensul ca nu se percep taxe directe pentru serviciile de invatamant. Din punct de vedere financiar-contabil, la nivel de proiect, veniturile vor fi reprezentate de alocari bugetare din partea Consiliului Local in vederea acoperirii cheltuielilor de întreținere a obiectivului vizat. Astfel, veniturile previzionate ale proiectului vor fi date de dimensiunea cheltuielilor de întreținere, a cheltuielilor de funcționare si a cheltuielilor salariale.

In vederea includerii unei practici comune de management al riscului financiar, in cadrul prezentei analize cost-beneficiu veniturile previzionate (alocările bugetare) au fost stabilite in fiecare an al orizontului de analiza la un nivel egal cu total cheltuieli + 5%.

Cheltuielile de întreținere ale investiției au fost defalcate pe categoriile prezentate mai jos. Valoarea acestora a fost estimata la nivel anual, exprimata in lei cu TVA, avand la baza preturile medii la energie si utilitati practicate pe piața de profil:

Cheltuielile de intretinere sunt formate in general din: cheltuieli cu energia electrica, gaz, curățenie care au fost estimate conform normativelor in vigoare pentru clădiri de utilitate publica - invatamant.

Consum total de energie pentru iluminat, logistica si încălzire conform normativului pentru clădire din zona climatica 4-195 zile de încălzire si care corespunde protecției C107/2010-C107-2:

 • - Coeficient de izolație acoperiș: 0,228 W/m2K;

 • - Coeficient de izolație la pereți: 0,456 W/m2K;

 • - Ferestre PVC cu geam termoizolant (supraf vitrata 15-20%).

Total consum = 105,47 kwh/mp/an.

Cheltuielile pentru asigurarea apei in clădire: se estimează un consum mediu de circa 20 litri /copil/zi si 30litri/adult/zi si o medie de 169 zile lucratoare (2015). Rezulta un consum de apa de 446,16 mc realizat de cei 87 de copii si 30 adulti.

Cheltuielile cu materiile prime si materialele: cuprind materiale didactice, consumabile, rechizite, materiale de curățenie au fost estimate la circa 700 lei / luna.

Cheltuieli de telecomunicații si internet: se estimează la 100 lei/luna linie telefonica si internet.

Cheltuieli cu reparații si igienizări anuale: se estimează o medie de 6000 lei anual pentru reparații de întreținere la instalații, mobilier etc.

Tabel cu rezultatele calculării cererii de energie - clădire publică destinată învățământului

Măsură / pachet/ variantă (astfel cum este descrisă în tabelul 4)

Necesar energetic

Consum energetic [kWh/m*a]

Energia livrată specificată per sursă

Cererea de energie primară

kWh/m2,a

Reducerea necesarului de energie în energie primară în comparație cu clădirea de referință %

Pentru încălzire

Pentru răcire

încălzire

Răcire

Ventilație

Apă caldă menajeră

Iluminat & logistica

Protecție termică conform C107/2010-

C107-2

20,10

7,00

23,02

2,78

7,79

20,87

14,11

E.distr. = 43,89

105,47

61,99

E.electric = 24,68

Clădirea va respecta standardul de izolare termica C107/2010-C107-2, avand ziduri de 30 cm + 10 cm izolație vata minerala, tamplarie PVC cu geam termoizolant ceea ce corespunde protecției C107/2010-C107

Rezulta deci pentru funcționare un consum de 105,47 kwh/mp/an.

Date inițiale analiza financiara

Număr de copii preșcolari in grădiniță

87

Număr de lucratori adulti

30

Suprafața utila a construcției (mp)

1823,31

Consum de apa zilnic copil

20

Consum de apa zilnic adult

30

Zile lucratoare

169

Cheltuieli de intretinere

Cheltuiala

UM

Consum kW/mp

Cantit mp

Consum anual (kW)

PU (lei)

Total lei

Energia electrica si termica intretinere

kw

105.47

1823.31

192304.51

0.4

76921.80

Cheltuiala

UM

Consum anual

PU (lei)

Total (lei)

Cheltuieli pt. asigurarea apei in clădire

mc

446,16

5.5

2453.88

Cheltuiala

Cost lunar

Luni

Total

Cheltuielile cu materiile prime si materialele

700,00

12,00

8.400

Cheltuiala

Cost lunar

Luni

Total

Cheltuieli cu telecomunicații si internet

100

12

1.200

Cheltuiala (lei)

Cost anual

Cheltuieli cu reparații si igienizări anuale

6.000

Cheltuiala (lei)

Cost anual

Cheltuieli de personal salarii, indemnizații, asigurări si protecție sociala

1,043,892

TOTAL cheltuieli anuale (lei)

1,138,868

Alocări buget local - acoperire suplimentara cheltuieli (%)

5%

 • IV.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Se pot enumera beneficii cu caracter social greu de cuantificat monetar:

 • - se va realiza implicarea mai activa a comunității, ONG-urilor, autoritatilor locale in procesul de invatamant preșcolar putandu-se atrage fonduri provenite de la entitati private (sponsorizări, premii) si publice prin inițierea de programe si proiecte in domeniul educației.

 • - prin aspectul modern si plăcut al clădirii va creste stima de sine si încrederea cetățenilor in autoritatile locale;

 • - cu timpul se vor putea dezvolta mici afaceri conexe procesului de invatamant: vanzarea de produse de papetarie, librărie, cârti, cursuri opționale de limbi străine, sah, dansuri etc;

 • - se vor putea dezvolta servicii comerciale suport de tip catering in sprijinul asigurării hranei copiilor.

 • b)  estimări privind torta de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

Creearea de 30 locuri de munca si implicit scăderea ratei șomajului in zona;

 • c)   impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Amplasamentul studiat se afla in afara unor zone protejate sau de protecție si nu include monumente istorice;

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Din punct de vedere al incadrarii in contextul natural, obiectivul de investiție este foarte bine integrat avand o forma plăcută si un aspect corespunzător.

Investiția in dezvoltarea educației a județului Bacau, prin integrarea grădiniței si cresei din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V. Karpen, un spațiu modern, atractiv si interactiv va duce la numeroase avantaje la nivel local, regional cum ar fi:

 • • Creearea de noi locuri de munca si implicit scăderea ratei șomajului in zona;

 • • Creșterea competitivității la nivel local/regional;

 • • Dezvoltarea unei atitudini durabile: Educație preșcolara si anteprescolara a localnicilor;

 • • Facilitarea accesului la educația de stat, avand in vedere ca investițiile private din domeniu au tarife mult mai mari;

 • • Reprezentativitate si personalizare prin aspectul investiției;

 • • Creeare unui cadru calitativ pentru o astfel de funcțiune;

 • • Contribuția la bugetul local, prin incasarile estimate;

 • IV.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

Desfasurarea activitatii

Instituția urmărește acordarea de servicii de educație pentru 87 de copii.

Se propune construirea unei grădinițe si crese in cadrul Colegiului Tehnic de comunicații N.V.Karpen cu regim de inaltime Sp+P+1E, avand la parter cresa, iar la etaj grădiniță. Clădirea va acomoda 3 grupe grupe (in medie 15 copii/grupa;maxim 20 de copii/grupa) pentru grădiniță si 3 grupe (in medie 7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupapentru grupa mijlocie si mare si maxim 7 copii pentru grupa mica conform anexei 1a, HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creselor si a altor unitati de educație timpurie anteprescolara) pentru cresa.

• GRĂDINIȚĂ- Programul de funcționare va fi de 10 luni pe an (septembrie-iunie) pentru grădiniță, 35 de saptamani, respectiv un total de 169 de zile lucratoare. Ministerul educației Naționale si Cercetării Științifice este cea care stabilește anual structura anului școlar; 10 ore pe zi, de luni pana vineri, in intervalul orar 8,00-18,00. Un total de funcționare de 1690 ore pe an.

Copii vor fi primiți primiți la grădiniță de la ora 8:00 si isi petrec timpul cat mai plăcut alaturi de colegi si de educatoare pana la ora 13:00 in regim de program scurt si respectiv pana la 18:00 in regim de program prelungit daca vor exista cereri in acest sens.

Prima parte a programului zilnic al unui preșcolar va fi structurata structurata astfel:

 • - 8:00 - 8:30 - se desfasoara diverse jocuri si activitati alese, jocuri de rol, jocuri de creație propuse de copii;

 • - 8:30 - 9:00 - este ora micului dejun. Copii servesc masa intr-o sala special amenajata, diferita de cea in care se desfasoara cursurile si jocurile;

 • - după ora 9:00 - in funcție de varsta copiilor se desfasoara activitati instructiv-educative al căror număr si durata variaza de la o grupa la alta, respectând particularitățile de varsta. Educatoarea fiecărei grupe si coordonatorul stabilesc obiectivele generale si planifica activitatile didactice si strategiile care sa permită realizarea obiectivelor urmărite. Planificarea activităților educative se realizează pe baza rezultatelor consemnate in urma aplicării unor teste inițiale la care sunt supusi copii.

 • - in fiecare zi frumoasa copii vor sta in aer liber in spațiul amenajat in curtea imobilului. Se va face un program astfel incat fiecare grupa sa-si petreacă o ora pe zi împreuna cu educatoarea si, eventual, ingrijitoarea/supraveghetoarea grupei. Astfel ei pot profita de influenta pozitiva a factorilor de mediu asupra sanatatii organismului lor.

 • - intre orele 10:00 -10:30 copiii servesc gustarea denumita generic cornul si laptele iar la ora 13 prânzul. Aceștia participa activ la aranjarea veselei si a tacâmurilor. Educatoarele formează copiilor deprinderi igienico-sanitare si de comportare civilizata pe parcursul întregii prezente in grădiniță.

 • - după servirea mesei de prânz, in funcție de opțiunea părinților, copii pot parași grădiniță la ora 13:00 fiind preluati de părinți sau alte persoane special desemnate de aceștia, sau urmeaza programul de somn, care poate dura intre o ora si ora si jumătate in funcție de copii. Urmeaza un program de activitati complementare, prin care educatoarele aprofundează anumite teme sau recuperează anumite teme cu cei care au absentat. In general, grupele mici vor petrece acest timp jucandu-se cu jucării sau jocuri distractive.

Schematic, programul zilnic pentru grădiniță se desfasoara urmărind următoarea structura:

Nr.crt.

Interval orar

Activitati desfășurate

1.

8:00-8:30

Jocuri si activitati alese, jocuri de rol, jocuri de creație

2.

8:30-9:00

Mic dejun

3.

9:00-12:00

Desfasurarea activităților educative propuse (10-10.30 gustare)

4.

12:00-13:00

Activitati opționale

• CRESA- Programul de funcționare va fi de si 11 luni pe an pentru cresa, in intervalul orar: 6,00-18,00.

Schematic, programul zilnic pentru cresa se desfasoara urmărind următoarea structura:

Nr.crt.

Interval orar

Activitati desfășurate

1.

06:00-09.00

Primirea copiilor si verificarea stării lor de sanatate + Jocuri si activitati liber alese.

2.

09:00-09:30

Mic dejun + Igiena personala

3.

09.30-09.40

Program de olița

4.

09:40-10:30

întâlnirea de dimineața (Calendarul naturii - când se apropie de varsta de 2 ani + înviorarea de dimineața) + Activitati in diferitele centre din sala de grupa.

5.

10:30-10:45

Gustarea de fructe proaspete

10.45-12.00

Activitati specifice nivelului lor de varsta

6.

12:00-12:30

Servirea mesei de prânz

7.

12.30-13.00

Program de olița + Igiena individuala si pregătirea pentru programul de somn

8.

13:00-15:00

Program de somn

9.

15:00-16:00

Program de olița + Jocuri de dezvoltare a aptitudinilor individuale

10.

16:00-16:15

Servirea gustării

11.

15:00-17:00

Jocuri de dezvoltare a aptitudinilor individuale

12.

17:00-18:00

Jocuri liber alese + Plecarea copiilor acasa- in curtea interioara sau intr-o sala de grupa, in funcție de vreme.

CRESA- Programul de funcționare va fi de si 11 luni pe an pentru cresa, in intervalul orar: 6,00-18,00.

Atingerea parametrilor propuși se realizează prin respectarea planului de invatamant stabilit de MECT conform particularităților de varsta si selectarea judicioasa a tematicii.

Nr.crt

Domeniu de cunoaștere

Categoria de activitate

Nivel 1

3-5 ani

(ore/saptamana)

Nivel II

5-7 ani

(ore/saptamana)

1

EDUCAREA LIMBAJULUI

1-2

1-2

A

Activitate de educare a limbajului

1-2

1-2

B

Activitati opționale

0-1

0-1

II

EDUCAȚIE PENTRU STIINTA

2-3

3-4

A

Matematica distractiva

1-2

2-3

B

Cunoașterea mediului

1-2

1-2

C

Activitati opționale

0-1

0-1

III

EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE

1-2

2-3

A

Educație despre societate

1

1

B

Activitate practica

1

2

C

Activitati opționale

0-1

0-1

IV

EDUCAȚIE ESTETICA

2-3

1-3

A

Educație muzicala

2

2

B

Educație plastica

2

1

C

Activitati opționale

0-1

0-2

V

EDUCAȚIE PSIHOMOTRICA

1-2

1-3

A

Educație fizica

1-2

1-2

B

Activitati opționale

0-1

0-2

ACTIVITATI ALESE

12-18

16-22

Nr. minim de activitati (ore)

12

16

Nr. maxim de activitati

18

22

Pe măsură ce copilul inainteaza in varsta numărul activitatilor scade in timp ce activitatile comune cresc ca număr. Astfel, copilul are posibilitatea sa se adapteze treptat la regimul lecțiilor din clasa I.

Scopul proiectului este de a realiza:

 • •  Creșterea eficientei activitatilor de invatamant preșcolar prin crearea de condiții decente, moderne pentru spatiile de invatamant

 • •  Creșterea accesibilității locuitorilor din zona de a beneficia de educație intr-un mediu organizat de persoane competente;

 • •   Creșterea nivelului de dezvoltare cognitiva, de cunoștințe si deprinderi de invatare de la vârste cat mai mici pentru copiii

din zona urbana vizata;

 • •  Creșterea gradului de integrare si socializare a copiilor cu efect benefic asupra ratei de abandon școlar;

 • •  Creșterea gradului de ocupare a persoanelor casnice care vor fi degrevate de sarcina de supraveghere a copiilor;

 • •  Reducerea gradului de depopulare a orașului si reducerea exodului tinerilor către alte zone urbane sau alte tari din considerente economico-sociale prin încurajarea investițiilor locale in educație;

 • •   Reducerea costurilor de transport a copiilor către alte grădinițe, crese mai îndepărtate;

 • •  Creșterea gradului de siguranța si a gradului de sanatate individuala pentru copii care frecventează o grădiniță, cresa autorizata sanitar prin acces la condiții bune de igiena, apa potabila, WC, mobilier modern, asistenta si îngrijire;

 • •   Scăderea pe termen lung a ratei delicventei juvenile si a ratei criminalității;

 • •  Creșterea nivelului economic prin dezvoltarea serviciilor suport pentru invatamant;

Proiectul “CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V. KARPEN” se incadreaza in categoria de proiecte ce pot fi finanțate prin fonduri de la Uniunea Europeana si/sau Guvernul României.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt in concordanta cu obiectivele specifice ale programelor naționale si europene privind încurajarea dezvoltării locale in zonele urbane prin extinderea si imbunatatirea infrastructurii de invatamant locale din zona urbana reprezentata de municipiul Bacau.

In analiza nevoilor asa cum apare si in "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Bacau” au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea spațiului local:

 • - dezvoltarea infrastructurii de baza si a serviciilor in zonele urbane;

 • - crearea de locuri de munca in mediul urban prin dezvoltare economica durabila;

 • - reducerea gradului de sărăcie si a riscului de excluziune sociala.

Dezvoltarea economica si sociala durabila a spațiului urban este indispensabil legata de imbunatatirea infrastructurii existente si a serviciilor de baza. Infrastructura si serviciile de baza neadecvate constituie principalul element care menține decalajul accentuat dintre zonele urbane si zonele urbane din Romania.

Investiția in dezvoltarea educației a județului Bacau, prin integrarea grădiniței si cresei din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V. Karpen, un spațiu modern, atractiv si interactiv va duce la numeroase avantaje la nivel local, regional cum ar fi:

 • • Creearea de noi locuri de munca si implicit scăderea ratei șomajului in zona;

 • • Creșterea competitivității la nivel local/regional;

 • • Dezvoltarea unei atitudini durabile: Educație preșcolara si anteprescolara a localnicilor;

 • • Facilitarea accesului la educația de stat, avand in vedere ca investițiile private din domeniu au tarife mult mai mari;

 • • Reprezentativitate si personalizare prin aspectul investiției;

 • • Creeare unui cadru calitativ pentru o astfel de funcțiune;

 • • Contribuția la bugetul local, prin încasările estimate;

 • IV.6. Analiza financiara

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii de performanta financiara ai proiectului, in vederea demonstrării necesității finanțării nerambursabile.

La baza realizării atat a analizei financiare, cat si a analizei economice se regăsesc o serie de ipoteze generale si specifice.

Ipotezele generale sunt următoarele:

 • • perioada de implementare: 26 luni

 • • perioada de referința: 15 ani (după finalizarea investiției) corespunzătoare sectorului alte servicii.

 • • cota TVA folosita: 19%

Bugetul proiectului

Denumirea obiectivului

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V. KARPEN

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

SCENARIUL 1

8.903.079

1.691.585

10.594.664

SCENARIUL 2

8.929.465

1.696.598

10.626.064

Prognoza veniturilor si cheltuielilor (ipoteze):

Prezentul proiect este un proiect negenerator de venit, in sensul ca nu se percep taxe directe pentru serviciile de invatamant. Din punct de vedere financiar-contabil, la nivel de proiect, veniturile vor fi reprezentate de alocari bugetare din partea Consiliului Local in vederea acoperirii cheltuielilor de întreținere a obiectivului vizat. Astfel, veniturile previzionate ale proiectului vor fi date de dimensiunea cheltuielilor de întreținere, a cheltuielilor de funcționare si a cheltuielilor salariale.

In vederea includerii unei practici comune de management al riscului financiar, in cadrul prezentei analize cost-beneficiu veniturile previzionate (alocările bugetare) au fost stabilite in fiecare an al orizontului de analiza la un nivel egal cu total cheltuieli + 5%.

Cheltuielile de întreținere ale investiției au fost defalcate pe categoriile prezentate mai jos. Valoarea acestora a fost estimata la nivel anual, exprimata in lei cu TVA, avand la baza preturile medii la energie si utilitati practicate pe piața de profil:

Cheltuielile de întreținere sunt formate in general din: cheltuieli cu energia electrica si gaz, curățenie, care au fost estimate conform normativelor in vigoare pentru clădiri de utilitate publica - invatamant.

Consum total de energie pentru iluminat, logistica si încălzire conform normativului pentru clădire din zona climatica 4-195 zile de încălzire si care corespunde protecției C107/2010-C107-2:

- Coeficient de izolație acoperiș: 0,228 W/m2K;

 • - Coeficient de izolație la pereți: 0,456 W/m2K;

 • - Ferestre PVC cu geam termoizolant (supraf vitrata 15-20%).

Total consum = 105,47 kwh/mp/an.

Cheltuielile pentru asigurarea apei in clădire: se estimează un consum mediu de circa 20 litri /copil/zi si 30litri/adulVzi si o medie de 169 zile lucratoare (2015). Rezulta un consum de apa de 446,16 mc realizat de cei 87 de copii si 30 adulti.

Cheltuielile cu materiile prime si materialele: cuprind materiale didactice, consumabile, rechizite, materiale de curățenie au fost estimate la circa 700 lei / luna.

Cheltuieli de telecomunicații si internet: se estimează la 100 lei/luna linie telefonica si internet.

Cheltuieli cu reparații si igienizări anuale: se estimează o medie de 6000 lei anual pentru reparații de întreținere la instalații, mobilier etc.

Tabel cu rezultatele calculării cererii de energie - clădire publică destinată învățământului

Măsură / pachet/ variantă (astfel cum este descrisă in tabelul 4)

Necesar energetic

Consum energetic [kWh/m?a]

Energia livrată specificată per sursă

Cererea de energie primară kWh/m^a

Reducerea necesarului de energie în energie primară în comparație cu clădirea de referință %

Pentru încălzire

Pentru răcire

încălzire

Răcire

Ventilație

Apă caldă menajeră

Iluminat

&

logistica

Protecție termică conform C107/2010-C107-2

20,10

7,00

23,02

2,78

7.79

20,87

14,11

E.distr. =43,89

105,47

61,99

E.electric = 24,68

Clădirea va respecta standardul de izolare termica C107/2010-C107-2, avand ziduri de 25 cm + 10 cm izolație vata minerala, tamplarie PVC cu geam termoizolant ceea ce corespunde protecției C107/2010-C107

Rezulta deci pentru funcționare un consum de 105,47 kwh/mp/an.

Date inițiale analiza financiara

Număr de copii preșcolari in grădiniță

87

Număr de lucratori adulti

30

Suprafața utila a construcției (mp)

1823,31

Consum de apa zilnic copil

20

Consum de apa zilnic adult

30

Zile lucratoare

169

Cheltuieli de intretinere

Cheltuiala

UM

Consum kW/mp

Cantit mp

Consum anual (kW)

PU (lei)

Total lei

Energia electrica si termica intretinere

kw

105.47

1823.31

192304.51

0.4

76921.80

Cheltuiala

UM

Consum anual

PU (iei)

Total (lei)

Cheltuieli pt. asigurarea apei in clădire

mc

446,16

5.5

2453.88

Cheltuiala

Cost lunar

Luni

Total

Cheltuielile cu materiile prime si materialele

700,00

12,00

8.400

Cheltuiala

Cost lunar

Luni

Total

Cheltuieli cu telecomunicații si internet

100

12

1.200

Cheltuiala (lei)

Cost anual

Cheltuieli cu reparații si igienizări anuale

6.000

Cheltuiala (lei)

Cost anual

Cheltuieli de personal salarii, indemnizații, asigurări si protecție

1,043,892

sociala

TOTAL cheltuieli anuale (iei)

1,138,868

Alocări buget local - acoperire suplimentara cheltuieli (%)

5%

Cheltuieli cu personalul generate de proiect (RON)

- denumire posturi -

Număr posturi

Salariu brut lunar

Educator

18

2.300

Pers. aux.

12

1.900

TOTAL nr. posturi / salarii brute anuale

30

770.400

Salarii nete

664.138

Cheltuieli cu personalul generate de proiect

Lei

Salarii si indemnizații

770.400

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala

286.974

Total cheltuieli anuale cu personalul

1.057.374

Contribuții asigurări sociale angajator:

CAS (asigurări sociale)

25.00%

CASS (sanatate)

10.00%

Contribuție Asiguratorie pentru Munca (CAM)

2,25%

TOTAL

- ■

37,25%

TOTAL cheltuieli anuale (lei)

1.152.350

Se poate construi astfel fluxul de numerar previzionat al proiectului, prezentat mai jos:

FLUX DE NUMERAR -FUNCȚIONARE (RON)

An ul 1

Anul

2

Anul 3

Anul

4

Anul

5

Anul

6

Anul

7

Anul

8

Anul

9

Anul

10

Anul

11

Anul

12

Anul

13

Anul

14

A n ul 15

I

Activitatea de investiții si finanțare

A

Total intrări de lichidități din: (A1+A2+A3)

0

0

0

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

O

0

A

1

Finanțare de la bugetul local

A

2

împrumut - cofinantare la proiect

A

3

Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

B

Total ieșiri de lichidități prin investiții, inclusiv TVA:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Total ieșiri de lichidități prin finanțare: (C1+C2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

1

Rate la imprumut -cofinantare la proiect

c

2

Plăti dobânzi -cofinantare la proiect

D

Flux de lichidități din activitatea de investiții si finanțare (A-B-C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

I

Activitatea de exploatare

E

Total intrări de numerar (E1+E2):

1.2 09.

96

7

1.2

09.

96

7

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209 .967

1.209

.967

1.209

.967

E

1

Alocări de la bugetul local

1.2 09.

96

7

1.2 09.

96

7

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

1.209

.967

E

2

Venituri din taxe

F

Plăti pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz):

1.1

52.

35

0

1.1 52.

35

0

1.152

.350

1.152

.350

1.152

.350

1.152 .350

1.152

.350

1.152

.350

1.152 .350

1.152

.350

1.152

.350

1.152

.350

1.152 .350

1.152

.350

1.152

.350

F

1

Cheltuieli de funcționare (intretinere, masa, materiale, consumabile)

94.

97

6

94.

97

6

94.97

6

94.97

6

94.97

6

94.97

6

94.97

6

94.97

6

94.97

6

94.97

6

94.97

6

94.97

6

94.97

6

94.97

6

94.97

6

F

2

Cheltuieli cu salariile

1.0

57.

37

4

1.0

57.

37

4

1.057

.374

1.057

.374

1.057

.374

1.057

.374

1.057

.374

1.057

.374

1.057

.374

1.057

.374

1.057

.374

1.057

.374

1.057

.374

1.057

.374

1.057

.374

G

Plati/incasari pentru impozite si taxe (G1-G2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

1

Plăti TVA

G

2

Rambursări TVA

H

Flux de numerar din activitatea de exploatare (E-F-G)

57.

61

7

57.

61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

1

1

1

FLUX DE

LICHIDITĂȚI (CASH

FLOW)

1

Flux de lichidități net al perioadei (D+H)

57.

61

7

57.

61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

57.61

7

J

Disponibil de numerar al perioadei precedente

0

57.

61

7

115.2

35

172.8

52

230.4

70

288.0

87

345.7 05

403.3

22

460.9

40

518.5

57

576.1

75

633.7

92

691.4

10

749.0

27

806.6

45

K

Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei (l+J)

57.

61

7

11

5.2

35

172.8

52

230.4

70

288.0

87

345.7 05

403.3

22

460.9

40

518.5

57

576.1

75

633.7

92

691.4

10

749.0

27

806.6

45

864.2

62

Se observa sustenabilitatea proiectului prin prisma soldului final pozitiv in fiecare an al perioadei de referința. Următorul pas din cadrul analizei financiare il reprezintă calculul indicatorilor de performanta financiara:

 • •   Valoarea Actualizata Neta;

 • •   Rata Interna de Rentabilitate;

 • •   Raportul Beneficiu/Cost.

Valoarea actualizata neta (VAN) si rata interna de rentabilitate (RIR) se determina cu ajutorul formulei:

c


unde:

 • •   -IO = valoarea totala a investiției

 • •   VAN = valoarea actualizata neta;

 • •   n = numărul de ani ai perioadei de referința

 • •   t = anul curent

 • •   FNt = fluxul net de numerar in anul t

 • •   RIR = rata interna de rentabilitate (rata de actualizare, in cazul calculului VAN)

 • •   VR = valoarea reziduala

 • •   k = rata de actualizare

 • •   g = rata de crestere/descrestere in perpetuitate

Având in vedere ca indicatorii respectivi sunt calculați in cadrul analizei financiare, iar termenul -IO este considerat valoarea totala a investiției, indicatorii VAN si RIR sunt echivalenți (ca denumire / prescurtare) cu VANF/C si respectiv RIRF/C.

Prezentam mai jos calculul detaliat al VAN (VANF/C), pentru o rata de actualizare de 5%:


Indicator

Impleme ntare (IO)

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

Flux net de numerar

10.594. 664,00

57.617,

48

57.617,

48

57.617,

48

57.617,

48

57.617,

48

57.617,

48

57.617,

48

57.617,

48

57.617,

48

57.617,

48

Rata de actualizare

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Termenul de actualizare (rata de scont)

1,00000

00000

0,95238

09524

0,90702

94785

0,86383

75985

0,82270

24748

0,78352

61665

0,74621

53966

0,71068

13301

0,67683

93620

0,64460

89162

0,61391

32535

Flux net de numerar actualizat

10.594.

664,00

54.873,

79

52.260,

76

49.772,

15

47.402,

05

45.144,

81

42.995,

05

40.947,

67

38.997,

78

37.140,

74

35.372,

14

Flux de numerar cumulat actualizat

10.594.

10.539.

10.487.

10.437.

10.390.

10.345.

10.302.

10.261.

10.222.

10.185.

10.149.

664,00

790,21

529,45

757,30

355,25

210,45

215,39

267,72

269,94

129,20

757,06

Indicator

Anii

An 12

An 13

An 14

An 15

VR actualizat la N

Flux net de numerar

57.617,48

57.617,48

57.617,48

57.617,48

57.617,48

1.152.349,68

Rata de actualizare

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Termenul de actualizare (rata de scont)

0,5846792891

0,5568374182

0,5303213506

0,5050679530

0,4810170981

0,4810170981

Flux net de numerar actualizat

33.687,75

32.083,57

30.555,78

29.100,74

27.715,00

554.299,90

Flux de numerar cumulat actualizat

-10.116.069,31

-10.083.985,74

-10.053.429,96

-10.024.329,21

-9.996.614,22

-9.442.314,32

S-a obtinut VAN -9.442.314,32 RON, demonstrandu-se astfel necesitatea finanțării nerambursabile.

Rata interna de rentabilitate a fost calculata in mod similar, aceasta fiind valoarea ratei de actualizare pentru care VAN devine 0. Prezentam mai jos calculul detaliat al acesteia.

Indicator

Impleme ntare (IO)

Ani

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

Flux net de numerar

10.594.6

64,00

57.617,4

8

57.617,4

8

57.617,4

8

57.617,4

8

57.617,4

8

57.617,4

8

57.617,

48

57.617,

48

57.617,

48

57.617,

48

Rata de actualizare

-11,98%

-11,98%

-11,98%

-11,98%

-11,98%

-11,98%

-11,98%

-11,98%

-11,98%

-11,98%

Termenul de actualizare (rata de scont)

1,00000

00000

1,13611

00069

1,29074

59478

1,46642

93877

1,66602

51018

1,89278

77900

2,15041

51492

2,44310

81700

2,77563

96399

3,15343

19705

3,58264

56178

Flux net de numerar actualizat

10.594.6

64,00

65.459,8

0

74.369,5

3

84.491,9

7

95.992,1

7

109.057,

67

123.901,

51

140.765

,75

159.925

,37

181.692

,82

206.423

,03

Flux de numerar cumulat actualizat

10.594.6 64,00

10.529.2

04,20

10.454.8

34,67

10.370.3

42,69

10.274.3

50,52

10.165.2

92,85

10.041.3

91,34

9.900.6

25,59

9.740.7

00,22

9.559.0

07,40

9.352.5

84,38

Indicator

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

VR actualizat la N

Flux net de numerar

57.617,48

57.617,48

57.617,48

57.617,48

57.617,48

1.152.349,68

Rata de actualizare

-11,98%

-11,98%

-11,98%

-11,98%

-11,98%

-11,98%

Termenul de actualizare (rata de scont)

4,0702795377

4,6242853137

5,2536968198

5,9687775303

6,7811878812

6,7811878812

Flux net de numerar actualizat

234.519,27

266.439,69

302.704,79

343.905,94

390.714,99

7.814.299,70

Flux de numerar cumulat actualizat

-9.118.065,11

-8.851.625,42

-8.548.920,63

-8.205.014,69

-7.814.299,70

0,00

S-a obtinut astfel RIR (RIRF/C) = -11,9803545511694% = -11,98%. Valoarea este mai mica decât rata de actualizare (intrucat VAN <0), rezultând astfel necesitatea finanțării.

Perioada de funcționare (ani)

15

RIRF/C

-11,98%

Valoarea investiției

10.594.664,00

k (rata de actualizare)

5,00%

g (rata de creștere anuala in perpetuitate)

0,00%

k-g

5,00%

Fn+1 (fluxul de numerar net din anul următor perioadei de analiza)

57.617,48

VR (Fn+1 / (k-g)) - conform metodei perpetuității

1.152.349,68

Raportul Eficacitate/Cost este dat de raportul dintre suma veniturilor (intrărilor de numerar) actualizate si suma cheltuielilor (ieșirilor de numerar) actualizate ale proiectului de pe întreaga perioada de referința. Prezentam mai jos calculul detaliat al accestui indicator:

Indicator

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

Intrări actualizate

1.374.655

,81

1.561.760

,22

1.774.331

,41

2.015.835

,67

2.290.211

,08

2.601.931

,72

2.956.080

,67

3.358.432

,83

3.815.549

,15

4.334.883

,57

Ieșiri actualizate

1.309.196

,01

1.487.390

,68

1.689.839

,44

1.919.843

,50

2.181.153

,41

2.478.030

.21

2.815.314

,92

3.198.507

,46

3.633.856

,33

4.128.460

,54

Indicator

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Intrări actualizate

4.924.904,60

5.595.233,40

6.356.800,65

7.222.024,84

8.205.014,69

Ieșiri actualizate

4.690.385,33

5.328.793,71

6.054.095,86

6.878.118,89

7.814.299,70

Intrări actualizate - total

58.387.650,29

Ieșiri actualizate - total

55.607.285,99

EFICACITATE /COST

1,05

Valoarea supraunitara a raportului beneficiu/cost demonstrează viabilitatea financiara a proiectului.

IV.7. ANALIZA COST-EFICACITATE

In cazul proiectelor de investiții publice, cum este cel de fata, analiza cost-eficacitate este cea mai relevanta pentru decizia de a realiza sau nu investiția in cauza, deoarece, prin indicatorii de performana economica, se stabilește daca proiectul aduce beneficii societatii/comunitatii careia i se adreseaza. Cu alte cuvinte se stabilieste daca proiectul in cauza este sau nu de utilitate publica.

Indicatorii de performanta economica (VAN, RIR, raportul Eficacitate/Cost) se calculează in mod similar celor de performanta financiara, singura diferența fiind fluxul de numerar asupra caruia se aplica formulele respective de calcul. Astfel, se pornește de la fluxul de numerar determinat in cadrul analizei financiare, caruia i se aduc doua modificari/ajustari principale: corecțiile fiscale si monetizarea externalitatilor.

Corecții fiscale

Obiectivul corecțiilor fiscale il reprezintă eliminarea acelor tranzacții (fluxuri de numerar) care la nivelul comunității / societății (statului in ultima instanța, deoarece este vorba despre o investiție publica) reprezintă doar o mutare de bani dintr-un cont in altul. Astfel, se elimina din fluxul de numerar veniturile sub forma de alocare bugetara, valoarea TVA a veniturilor si cheltuielilor, taxele, contribuțiile la asigurările sociale aferente angajatorului, impozitele si regularizările de TVA.

In cazul de fata, au fost eliminate din fluxul de numerar alocările de la bugetul local ce reprezintă veniturile proiectului, valoarea TVA aferenta cheltuielilor de întreținere.

Monetizarea externalitatilor / efectelor indirecte

In cazul majorității investițiilor publice, cele mai puternice beneficii sunt cele de natura nemonetara, sau de natura monetara, resimțite indirect de societate. In cazul cazul investițiilor in infrastructura educaționala, enumerăm:

 • • reducerea timpului si a costurilor cu transportul copiilor la alte grădinițe;

 • • creșterea nivelului de sanatate sau scăderea costului cu asistenta medicala si medicamentele;

 • • creșterea gradului de ocupare a părinților care vor fi degrevați de sarcina ingrijirii si supravegherii copiilor;

 • • crearea a 30 locuri de munca in mediul urban;

 • • tichete sociale conform programului "Fiecare copil in grădiniță”.

Monetizarea externalitatilor presupune tocmai masurarea / cuantificarea acestor efecte:

- se reduce distanta de transport a copiilor către instituția de invatamant preșcolar cu circa 16 km, părinții economisind circa 2 ore zilnic si 3,5 I de combustibil (cca. 64 de familii isi transporta copii la alte grădinițe.

Beneficiu cuantificabil

Nr. de parinti/fam.

Cantit combustibil (litri)

Preț unitar

lei

Zile

Total anual

(lei)

Reducere costuri cu combustiblilul pentru transportul copiilor la alte grădinițe

64

3.5

6

169

227136

- se mărește timpul disponibil pentru părinți de a realiza o activitate remunerata sau activitati productive in ferma proprie. Timpul economisit calculat este de circa doua ore iar tariful orar luat in considerare este cel aferent salariului minim pe economie de 6,22 lei/ora. Numărul de zile lucratoare 250 (an 2014).

Beneficiu cuantificabil

Nr. de părinți

Timp economisit (ore)

Preț unitar

Zile

Total anual

(lei)

Reducere costuri cu timpul consumat pentru transportul copiilor la alte grădinițe11          169       237952


- creșterea nivelului de sanatate la cei 87 de copii integrați in sistemul de invatamant preșcolar ceea ce se traduce prin scăderea numărului de intervenții medicale, zile de internare si cheltuieli cu medicamente - se prevede creșterea nivelului de sanatate cu circa 30% prin supraveghere specializata, acces la apa potabila si WC, spatii curate si dezinfectate, educație sanitara etc. Nu au fost cuantificate si cheltuielile familiilor cu sanatatea copiilor fiind dificil de estimat.

Beneficiu cuantificabil

Nr. de copii

Cost chelt. Medicale/copil lunar (lei)

Suma economisită = cost chelt x 25%

Luni

Total anual

(lei)

Creșterea nivelului de sanatate sau Scăderea costurilor cu sanatatea si medicamentele cu 25%

87

450

135

12

140940

- creșterea gradului de ocupare a părinților degrevați de educația si supravegherea copiilor cu cel puțin 30% - beneficii salariale suplimentare sunt estimate a se realiza pentru circa 39 de părinți si sunt considerate egale cu cel puțin salariul mediu pe economie/luna aferent județului;

Beneficiu cuantificabil

Nr. de părinți care isi vor găsi un loc de muca sau vor presta munca in gospodăria proprie

Beneficii salariate/ patrimoniale

Luni

Total anual

(lei)

Creștere grad de ocupare cu 30% pentru părinții care sunt eliberați de povara supravegherii si ingrijirii copilului

39

1450

12

56550

- se creaza in mediul urban cel puțin 30 locuri de munca calificate (18 educatori, 12 personal aux.). Beneficiile resimțite in comunitate se considera a fi salariile nete încasate de angajați.

Beneficiu cuantificabil

Nr. angajați

Beneficii

salariale/patrimoniale

Total anual

(lei)

Crearea a 30 locuri de munca in mediul urban

30

Salarii nete

664.138

- prin decretul 782 / 28 octombrie 2015, copiii din familii defavorizare vor putea beneficia de tichete sociale condiționate de prezența la grădiniță. Prin intermediul acestei legi, familiile defavorizate primesc tichete sociale (în valoare de 50 de lei pe lună pentru fiecare copil de vârstă preșcolară), condiționate de prezența zilnică la grădiniță a celor mici. Stimulentul educațional încurajează comportamentele pro-educație și motivează familiile defavorizate să își înscrie și să își aducă zilnic copiii la grădiniță. Se estimează ca 75% din cei 60 de copii = 45 de copii care vor frecventa grădiniță vor putea beneficia de tichete sociale.


Beneficiu cuantificabil

Total Nr. de copii

Nr. de copii care vor beneficia

Cost tichet

Luni

Total

(75% din total)

Tichete de grădiniță conform programului național fiecare copil in grădiniță

60

45

50

12

27000

TOTAL EXTERNALITATI (LEI/AN)

1,353,716

Astfel, ultimul pas al analizei cost-eficacitate il reprezintă includerea in fluxul de numerar si a acestui flux, sub forma de intrare de numerar (linia EXTERNALITATI), după care se calculează indicatorii de performanta economica, la fel ca in cazul analizei financiare.

Trebuie retinut faptul ca in acest caz, spre deosebire de analiza financiara, fluxul de numerar nu reflecta sume de bani intr-un cont, ci o valoare economica resimita de comunitatea impactata de proiect.

Pe langa aceste beneficii cuantificabile monetar exista si alte beneficii economice si sociale si care rezulta din studii sociologice realizate in cadrul activitatilor de dezvoltare a resurselor umane:

Dezvoltarea unor afaceri locale - crearea de locuri de munca prin inițiative antreprenoriale pe care le pot dezvolta părinții degrevați de sarcina educației si supravegheriii preșcolarilor, creare de servicii de tip catering, patiserie etc. pt. copii, vanzarea de produse de papetarie, librărie, cârti;

Marirea mobilității forței de munca care se traduce prin posibilitatea mai facila a tortei de munca locala calificata de a fi integrata in piața tortei de munca a județului si posibilități sporite de naveta pentru locuitori;

Dezvoltarea de proiecte educaționale, sociale dezvoltate de ONG-uri locale, naționale sau internaționale in parteneriat cu noua grădiniță;

Dezvoltarea unor servicii suport contra cost pentru invatamant - cursuri de limbi străine, de muzica, de dans, de pictura, de sah etc. cee ace se traduce prin crearea de locuri de munca;

Dezvoltarea resurselor umane - părinții avand timp sa acceseze cursuri si programe de calificare;

Implicarea mai activa a comunității, ONG-urilor, autoritatilor locale in procesul de invatamant preșcolar putandu-se atrage fonduri provenite de la entitati private (sponsorizări, premii) si publice prin inițierea de programe si proiecte in domeniul educației si infrastructurii specifice;

- Va creste stima de sine si încrederea cetățenilor in autoritatile locale prin aspectul curat, modern si plăcut al clădirii;

Deși nu pot fi cuantificate monetar, toate aceste beneficii ce vor fi resimțite de comunitatea beneficiara a investiției vin sa intareasca valoarea economica a investiției.

Prezentam astfel mai jos fluxul de numerar al proiectului, aferent analizei cost-eficacitate:

FLUX DE NUMERAR -FUNCȚIONARE

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

AnulS

Anule

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

I

Activitatea de investiții si finanțare

A

Total intrări de lichidități din: (A1+A2+A3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A

1

Finanțare de la bugetul local

A

2

împrumut -cofinantare la proiect

A

3

Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

B

Total ieșiri de lichidități prin investiții, inclusiv TVA:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

Total ieșiri de lichidități prin finanțare: (C1+C2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

1

Rate la imprumut -cofinantare la proiect

c

2

Plăti dobânzi -cofinantare la proiect

D

Flux de lichidități din activitatea de investiții si finanțare (A-B-C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

Activitatea de exploatare

E

Total intrări de numerar (E1+E2):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E

1

Alocări de la bugetul local

E

2

Venituri din taxe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F

Plăti pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz):

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

F

1

Cheltuieli de funcționare (intretinere, masa, materiale, consumabile)

79.146,4

0

79.146,4

0

79.146,4

0

79.146,4

0

79.146,4

0

79.146,4

0

79.146,4

0

79.146,4

0

79.146,4

0

79.146,4

0

97 L_

/ Ofc

F

2

Cheltuieli cu salariile

664.137,

93

664.137,

93

664.137,

93

664.137,

93

664.137,

93

664.137,

93

664.137,

93

664.137,

93

664.137,

93

664.137,

93

G

Plati/incasari pentru impozite si taxe (Gl-G2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G

1

Plăti TVA

G

2

Rambursări TVA

H

Flux de numerar din activitatea de exploatare (E-F-G)

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

743.284,

33

1

EXTERNALITATI

1.353.71

5,93

1.353.71

5,93

1.353.71

5,93

1.353.71

5,93

1.353.71

5,93

1.353.71

5,93

1.353.71

5,93

1.353.71

5,93

1.353.71

5,93

1.353.71

5,93

III

FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW)

J

Flux de lichidități net al perioadei (D+H+l)

610.431,

60

610.431,

60

610.431,

60

610.431,

60

610.431,

60

610.431,

60

610.431,

60

610.431,

60

610.431,

60

610.431,

60

K

Disponibil de numerar al perioadei precedente

0,00

610.431,

60

1.220.86

3,20

1.831.29

4,79

2.441.72

6,39

3.052.15

7,99

3.662.58

9,59

4.273.02

1,19

4.883.45

2,78

5.493.88

4,38

L

Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei (J+K)

610.431,

60

1.220.86

3,20

1.831.29

4,79

2.441.72

6,39

3.052.15

7,99

3.662.58

9,59

4.273.02

1,19

4.883.45

2,78

5.493.88

4,38

6.104.31

5,98

FLUX DE NUMERAR - FUNCȚIONARE

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

I

Activitatea de investiții si finanțare

A

Total intrări de lichidități din: (A1+A2+A3)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Al

Finanțare de la bugetul local

A2

împrumut - cofinantare la proiect

A3

Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

B

Total ieșiri de lichidități prin investiții, inclusiv TVA:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Total ieșiri de lichidități prin finanțare: (C1+C2)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CI

Rate la imprumut - cofinantare la proiect

C2

Plăti dobânzi - cofinantare la proiect

D

Flux de lichidități din activitatea de investiții si finanțare (A-B-C)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

Activitatea de exploatare

E

Total intrări de numerar (E1+E2):

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El

Alocări de la bugetul local

E2

Venituri din taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

F

Plăti pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz):

743,284.33

743,284.33

743,284.33

743,284.33

743,284.33

FI

Cheltuieli de funcționare (intretinere, masa, materiale, consumabile)

79,146.40

79,146.40

79,146.40

79,146.40

79,146.40

F2

Cheltuieli cu salariile

664,137.93

664,137.93

664,137.93

664,137.93

664,137.93


G

Plati/incasari pentru impozite si taxe (G1-G2)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

G1

Plăti TVA

G2

Rambursări TVA

H

Flux de numerar din activitatea de exploatare (E-F-G)

-743,284.33

-743,284.33

-743,284.33

-743,284.33

-743,284.33

1

EXTERNALITATI

1,353,715.93

1,353,715.93

1,353,715.93

1,353,715.93

1,353,715.93

III

FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW)

J

Flux de lichidități net al perioadei {D+H+l)

610,431.60

610,431.60

610,431.60

610,431.60

610,431.60

K

Disponibil de numerar al perioadei precedente

6,104,315.98

6,714,747.58

7,325,179.18

7,935,610.78

8,546,042.37

L

Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei (J+K)

6,714,747.58

7,325,179.18

7,935,610.78

8,546,042.37

9,156,473.97

Etapa finala din cadrul analizei cost-eficacitate il reprezintă calculul indicatorilor de per

formanta economica:


 • •   Valoarea Actualizata Neta;

 • •   Rata Interna de Rentabilitate;

 • •   Raportul Beneficiu/Cost.

Valoarea actualizata neta (VAN) si rata interna de rentabilitate (RIR) se determina cu ajutorul formulei:


VAN —


(l + RIR?


VR

(1 + RIR)n~Io ~ Q


VR =


unde:

 • •   -10 = valoarea totala a investiției, tara TVA (corecție fiscala)

 • •   VAN = valoarea actualizata neta;

 • •   n = numărul de ani ai perioadei de referința

 • •   t = anul curent

 • •   FNt = fluxul net de numerar in anul t

 • •   RIR = rata interna de rentabilitate (rata de actualizare, in cazul calculului VAN)

 • •   VR = valoarea reziduala

 • •   k = rata de actualizare

 • •   g = rata de crestere/descrestere in perpetuitate

Având in vedere ca indicatorii respectivi sunt calculați in cadrul analizei economice, iar termenul -10 este considerat valoarea totala a investiției (fara TVA), indicatorii VAN si RIR sunt echivalenți (ca denumire / prescurtare) cu VANE/C si respectiv RIRE/C.

Prezentam mai jos calculul detaliat al VAN (VANE/C), pentru o rata de actualizare de 5,5% rata recomandata de Documentul de lucru nr.4 al Comisiei Europene "Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu".


ONE DESIGN

Indicator

Impleme ntare (10)

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

Flux net de numerar

8.903.0

79,00

610.431

610.431

610.431

610.431

610.431

610.431

610.431

610.431

610.431

610.431

,60

,60

,60

,60

,60

,60

,60

,60

,60

,60

Rata de actualizare

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

Termenul de actualizare (rata de scont)

1,00000

0,94786

0,89845

0,85161

0,80721

0,76513

0,72524

0,68743

0,65159

0,61762

0,58543

00000

72986

24157

36642

67433

43538

58330

68086

88707

92613

05794

Flux net de numerar

8.903.0

79,00

578.608

548.443

519.851

492.750

467.062

442.712

419.633

397.756

377.020

357.365

actualizat

,15

,74

,89

,61

,19

.97

,15

,54

,42

,32

Flux de numerar cumulat actualizat

-

-

-

-

*

-

8.903.0

8.324.4

7.776.0

7.256.1

6.763.4

6.296.3

5.853.6

5.434.0

5.036.2

4.659.2

4.301.8

79,00

70,85

27,11

75,22

24,61

62,42

49,45

16,30

59,76

39,34

74,02

Indicator

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

VR actualizat la N

Flux net de numerar

610.431,60

610.431,60

610.431,60

610.431,60

610.431,60

11.098.756,33

Rata de actualizare

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

Termenul de actualizare (rata de scont)

0,5549105018

0,5259815183

0,4985606809

0,4725693658

0,4479330481

0,4479330481

Flux net de numerar actualizat

338.734,90

321.075,74

304.337,19

288.471,27

273.432,49

4.971.499,75

Flux de numerar cumulat actualizat

-3.963.139,12

-3.642.063,38

-3.337.726,18

-3.049.254,91

-2.775.822,42

2.195.677,33

S-a obtinut VAN = 2.195.677,33 RON, însemnând ca beneficiile economice viitoare actualizate generate de investiție depasesc costul acesteia, demonstrandu-se astfel oportunitatea realizării si finanțării investiției.

Rata interna de rentabilitate a fost calculata in mod similar, aceasta fiind valoarea ratei de actualizare pentru care VAN devine 0. Prezentam mai jos calculul detaliat al acesteia.

Indicator

Impleme ntare (I0)

Ani

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

Flux net de numerar

8.903.0

79,00

610.431

,60

610.431

,60

610.431

,60

610.431

,60

610.431

,60

610.431

.60

610.431

.60

610.431

,60

610.431

,60

610.431

,60

Rata de actualizare

7,78%

7,78%

7,78%

7,78%

7,78%

7,78%

7,78%

7,78%

7,78%

7,78%

Termenul de actualizare (rata de scont)

1,00000

00000

0,92781

29595

0,86083

68877

0,79869

56204

0,74104 01473

0,68754

66522

0,63791

46941

0,59186

55202

0,54914 04999

0,50949

96724

0,47272

03989

Flux net de numerar actualizat

8.903.0

79,00

566.366

,35

525.482

,04

487.549

,04

452.354

,32

419.700

,20

389.403

,29

361.293

,42

335.212

,71

311.014

,70

288.563

,47

Flux de numerar cumulat actualizat

8.903.0

79,00

8.336.7

12,65

7.811.2

30,62

7.323.6

81,57

6.871.3

27,25

6.451.6

27,05

6.062.2

23,76

5.700.9

30,35

5.365.7

17,63

5.054.7

02,93

4.766.1

39,47

Indicator

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

VR actualizat la N

Flux net de numerar

610.431,60

610.431,60

610.431,60

610.431,60

610.431,60

11.098.756,33

Rata de actualizare

7,78%

7,78%

7,78%

7,78%

7,78%

7,78%

Termenul de actualizare (rata de scont)

0,4385961123

0,4069351570

0,3775597123

0,3503047940

0,3250173277

0,3250173277

Flux net de numerar actualizat

267.732,93

248.406,08

230.474,38

213.837,12

198.400,85

3.607.288,12

Flux de numerar cumulat actualizat

-4.498.406,54

-4.250.000,46

-4.019.526,08

-3.805.688,97

-3.607.288,12

0,00

S-a obtinut astfel RIR (RIRE/C) = 7,78034406608432% « 7,78%. Valoarea este mai mare decât rata de actualizare (întrucât VAN >0), rezultând astfel performanta economica a investiției.

Perioada de funcționare (ani)

15

RIRE/C

7,78%

Valoarea investiției

8.903.079,00

k (rata de actualizare)

5,50%

g (rata de creștere anuala in perpetuitate)

0,00%

k-g

5,50%

Fn+1 (fluxul de numerar net din anul următor perioadei de analiza)

610.431,60

VR (Fn+1 / (k-g)) - conform metodei perpetuității

11.098.756,33

Raportul Eficacitate / Cost este dat de raportul dintre suma veniturlior (intrărilor de numerar) actualizate si suma cheltuielilor (ieșirilor de numerar) actualizate ale proiectului de pe întreaga perioada de referința. Prezentam mai jos calculul detaliat al accestui indicator:

Indicator

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

Intrări actualizate

1.255.995,

18

1.165.328,

61

1.081.206,

99

1.003.157,

85

930.742,

86

863.555,

28

801.217,

78

743.380,

24

689.717,

82

639.929,

13

Ieșiri actualizate

689.628,8

4

639.846,5

7

593.657,9

4

550.803,5

3

511.042,

65

474.152, 00

439.924,

37

408.167,

53

378.703,

12

351.365,

67

Indicator

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Intrări actualizate

593.734,54

550.874,60

511.108,60

474.213,18

439.981,13

Ieșiri actualizate

326.001,62

302.468,53

280.634,22

260.376,07

241.580,29

Intrări actualizate - total

11.744.143,82

Ieșiri actualizate - total

6.448.352,94

EFICACITATE/COST

1,82

Valoarea supraunitara a raportului eficacitate/cost demonstrează viabilitatea economica a proiectului si utilitatea publica a acestuia.

IV.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Pentru prezentul proiect de investiții s-a efectuat o analiza calitativa (descriptiva) a riscurilor. Aceasta cuprinde următoarele etape:

 • •    Identificarea riscurilor;

 • •    Elaborarea matricei riscurilor (probabilitate-impact);

 • •   Stabilirea unui plan de răspuns la riscuri.

Principalele riscuri identificate sunt următoarele:

 • •   Neimplicarea sau influente negative din partea comunității privind punerea in practica a proiectului. Anumite proiecte de investiții publice pot fi privite cu indiferenta sau chiar cu ostilitate de către comunitatea locala, daca acestea sunt percepute ca fiind inutile sau contrar intereselor comunității.

 • •   întârzieri în procedurile de achiziții a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări. Sistemul birocratic prezent și caracterul schimbător al legislației privind achizițiile publice au determinat, în practică, întârzieri semnificative in atribuirea contractelor pentru servicii, bunuri sau lucrări. Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achiziții poate aparea si ca urmare a influenței unor factori externi care să producă decalaje față de termenele stabilite inițial. Aceste condiții externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializați pentru tipul de acțiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta condițiile financiare impuse de procedurile de licitație sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitații și depășirea perioadei de contractare estimate.

 • •   Condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții. Riscul de întârziere a lucrărilor de construcții ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun tuturor proiectelor de investiții. Schimbările climatice din ultimii ani a condus la o dificultate a constructorilor în aprecierea unui grafic de lucru realist.

 • •   Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat și în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări. Practica implementării proiectelor de investiții în infrastructura cu finanțare europeană a demonstrat că motivul principal al întârzierii recepției lucrărilor de investiție se datorează unei proaste corelații între condițiile financiare și de timp stipulate în documentele de licitație și posibilitățile reale ale antreprenorilor.

• Nerespectarea caracteristicilor si normelor tehnice si constructive prevăzute in proiect. Abaterile de la caracteristicile tehnice prevăzute in proiect sau de la normele in vigoare reprezintă un risc important pentru implementarea unui proiect de investiții publice, in special in contextul finanțării europene. Obiectivul este ca lucrarea finala sa respecte întocmai proiectul tehnic, iar daca pe parcursul derulării proiectului se impun, din motive externe solicitantului sau constructorului eventuale modificări ale soluției tehnice, acestea trebuie temeinic fundamentate si justificate.

Matricea riscurilor

Această etapă este utilă în determinarea priorităților în alocarea resurselor pentru managementul riscurilor. Riscurile identificate anterior se plaseaza in cadrul acestei matrici, in funcție de probabilitatea estimata si impactul preconizat al respectivelor evenimente nefavorabile (riscuri).

'Probaiiilitate

Impact

SCĂZUTĂ

REDUS

MEDIU

Neimplicarea sau influente negative din partea comunității privind punerea in practica a proiectului

PUTERNIC

Nerespectarea caracteristicilor si normelor tehnice si constructive prevăzute in proiectLegenda:Ignoră riscul

Precauție la astfel de riscuriStabilirea unui plan de răspuns la riscuri

Tehnicile de control al riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in următoarele categorii:

 • •   Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

 • •   Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

 • •    Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

 • •    Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

Planul de răspuns la riscuri se face atat pentru riscurile ce necesita un masuri de corecție cat si pentru cele care necesita masuri de prevenire.

Nr. crt.

Risc

Tehnici de control

Masuri de management al riscurilor

1

Neimplicarea sau influente negative din partea comunității privind punerea in practica a proiectului

Evitarea riscului

Informarea prealabila corespunzătoare a tuturor persoanelor si entităților interesate in legătură realizarea proiectului.

2

întârzieri in procedurile de achiziții a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări

Evitarea riscului

Pentru a evita întârzierile in organizarea procedurilor de achiziții, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, iar caietele de sarcini vor conține cerințe detaliate, clare si coerente.

3

Condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții

Reducerea riscului

In vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes a investiției, se recomanda o planificare riguroasa a activitatilor proiectului si luarea in calcul a unor marje (rezerve) de timp.

4

Neincadrarea efectuării lucrărilor de către constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrări

Evitarea riscului

Reducerea riscului

Pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este necesar ca din etapa de elaborare a documentației proiectului graficul Ganttsi bugetul estimat de costuri sa fie elaborate realist si pe baza unor input-uri certe. In acest sens, introducerea rezervelor financiare si de timp este o măsură preventiva.

In condițiile in care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportuna si realista, in contractul încheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate si denunțare unilaterala.

5

Nerespectarea caracteristicilor si normelor tehnice si constructive prevăzute in proiect

Evitarea riscului

Reducerea riscului

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana si legislația naționala. Stabilirea soluțiilor tehnice si a valorii investiției a fost realizata de către specialiști cu experiența,pe baza folosirii unor metode moderne de proiectare, in conformitate cu legislația in vigoare;

Din punct de vedere al realizării a lucrărilor, reprezentantul proiectantului va avea o stransa colaborare atat cu beneficiarul investiției, cat si cu constructorul, in vederea asigurării respectării întocmai a proiectului tehnic. Acesta fi prezent pe șantier in cazul in care se va propune modificarea soluției prevăzute inițial in documentația tehnica, pentru a se verifica necesitatea acesteia, cat si in vederea adaptarii la condițiile de amplasament a noilor lucrări.

104

Concluzii ale analizei economice si financiare

Din punct de vedere financiar: calculele arata un VANF <0 deci este demonstrata necesitatea finanțării din fonduri publice, fluxurile de numerar pe întreaga perioada sunt pozitive pe baza intrărilor de numerar de la bugetul local pentru cheltuieli neeligibile, ajutor bugetul României pentru cheltuieli eligibile si alocațiile de la bugetul local care asigura costurile de funcționare;

Din punct de vedere cost-eficacitate exista cuantificate monetar beneficii (externalitati) care asigura investiției un VANE>0; Analiza de senzitivitate arata ca scăderea valorii externalitatilor este o variabila critica pentru VANE, nu si pentru RIRE, insa acest lucru este compensat pe deplin de faptul ca proiectul prezintă și o suma importantă de beneficii care se generează într-un interval de timp care depășește perioada de referința de 15 ani precum si importante beneficii sociale care sunt dificil de cuantificat în lipsa unor studii aprofundate;

Din punct de vedere al riscurilor se poate concluziona ca proiectul prezintă riscuri normale specifice acestor tipuri de investiții.

 • V. SCENARIUL / OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

 • V.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Cele doua scenarii isi propun doua lucruri similare ca tema de proiectare. Cele doua scenarii doresc sa realizeze un spațiu in care sa se poate desfasura in condiții optime activitatile educaționale.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu implicațiile pe care le are contextul social si economic al României asupra acestora.

In consecința, cele doua scenarii au identificat următoarele aspecte definitorii:

Criteriu: durata de funcționare

 • 51- Durata de funcționare a grădiniței si a cresei este de 10 luni pe an (septembrie-iunie) si a cresei de 11 luni

 • 52- Durata de funcționare a grădiniței si a cresei este de 10 luni pe an (septembrie-iunie) si a cresei de 11 luni

Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura dezvoltarea educatinala in zona prin posibilitatea utilizării spațiului propus.

Criteriu: capacitate de primire

 • 51- Grădiniță- are o capacitate de 60 de copii.

Cresa- are o capacitate de 27 de copii.

 • 52- Grădiniță- are o capacitate de 60 de copii.

Cresa- are o capacitate de 27 de copii.

Scenariul 1 si 2 sunt cele favorabile.

Criteriu: diversitate funcționala

 • 51- Clădirea are in componenta spatii pentru: acces, activitatile zilnice ale copiilor, activitatile temporare ale copiilor, educatoare si conducere, medic, activitatile gospodărești si tehnice, jocurile in aer liber.

Tipul de organizare funcționala al cresei si grădiniței depinde de următoarele date tematice de baza:

 • •   capacitatea cresei (numărul de grupe): 3 grupe, iar capacitatea grădiniței: 3 grupe

 • •   capacitatea grupelor (numărul de paturi) la cresa: 27 de paturi, iar la grădiniță: 60 de paturi

 • •    categorii de utilizatori: 87 de copii in total

 • •   structura medicala (in funcție de starea fizica si psihica a utilizatorului): 1 medic si 1 asistent medical.

 • •   structura funcțiunilor asociate: 1 director, 2 administrator, 18 personal didactic (12 la cresa si 6 la grădiniță), 6 puericultori, 1 îngrijitor, 1 medic, 1 asistent medical;

 • •   condiții de amplasare (caracteristici ale terenului, reglementările urbanistice, modul de asigurare al utilităților)

 • 52- Idem S1

Scenariul S1 si S2 oferă spatii necesare acestor activitati.

Criteriu: organizarea spațiala in urma intervenției

 • 51- Terenul este ocupat echilibrat in acest scenariu, urmărind o schema funcționala prezentata mai sus in detaliu.

 • 52- Si in aceasta propunere terenul este ocupat la fel ca in scenariul 1.

Din punct de vedere al organizării spațiale, scenariul 1 si 2 prezintă o opțiune mai buna, favorabila din punct de vedere funcțional si estetic.

Criteriu: Imagine arhitecturala reprezentativa

 • 51- Propunerea clădirii a urmărit crearea unei imagini arhitecturale reprezentative, recognoscibile.

 • 52- Si aceasta propunere creeaza o imagine arhitecturala plăcută.

La categoria imagine arhitecturala, S1 si S2 sunt propunereile care au ambele un impact vizual.

Criteriu: execuție

S1- Lucrările de construire se estimează ca vor implica eforturi. A se consulta devizul general de la paginile 61-63 a documentației prezentate.

Conform Hotărârii nr. 363 din 14 aprilie 2010, actualizata, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice s-a considerat un cost unitar de:

1751 RON/MP pentru investiția de baza

1659 RON/mp pentru Construcții si instalații (C+l)

CALCUL SCENARIU 1 CONFORM STANDARDELOR DE COST

Suprafața desfasurata OBIECT 1 = 2523,6 mp

Conform Institutului National de Statistica indicele de cost in construcții la data februarie 2018 a crescut cu 132% fata de anul 2010.

Aplicând procentul de 132% la standardele de cost din Hotararea nr 363 din 14 aprilie 2010 rezulta următoarele:

2311 R0N/MP pentru Investiția de baza

2190 RON/mp pentru Construcții si instalații (C+l)

Cost investiția de baza conform standardelor de cost =2542,09 x 2311 = 5.874.769,99 RON.

Cost construcții si instalații conform standardelor de cost =2542,09 x 2190 =5.567.177,10 RON.

Conform devizul pe obiectul valoarea pentru Obiectul 1: Corp construcție cresa si grădiniță este de 5.469.679R0N

Conform devizul pe obiectul valoarea (fara TVA) pe Obiectul 2: Corp construcție cresa si grădiniță este de 129.040 RON

Total valoarea Obiectul 1 si Obiectul 2:5.598.719 RON

Concluzii:

Valoarea scenariului 1 se incadreaza in standardul de cost aplicând coeficientul indicelui de cost in raport cu luna februarie 2018 conform Institutului National de Statistica.

CALCUL SCENARIU 2 CONFORM STANDARDELOR DE COST

Suprafața desfasurata OBIECT 1 = 2523,6 mp

Conform Institutului National de Statistica indicele de cost in construcții la data februarie 2018 a crescut cu 132% fata de anul 2010.

Aplicând procentul de 132% la standardele de cost din Hotararea nr 363 din 14 aprilie 2010 rezulta următoarele:

2311 RON/MP pentru Investiția de baza

2190 RON/mp pentru Construcții si instalații (C+l)

Cost investiția de baza conform standardelor de cost =2523,6 x 2311 = 5.832.039,6 RON.

Cost construcții si instalații conform standardelor de cost =2523,6 x 2190 = 5.526.684 RON.

Conform devizul pe obiectul valoarea pentru Obiectul 1: Corp construcție cresa si grădiniță este de 5.621.095 RON

Concluzii:

Valoarea scenariului 2 se incadreaza in standardul de cost aplicând coeficientul indicelui de cost in raport cu luna februarie 2018 conform Institutului National de Statistica.

Prin urmare Scenariul 1 este mai economic decât Scenariul 2.

PENTRU VARIANTA 1, PROIECTUL AR FI IMPLEMENTAT CU AVANTAJE MAJORE PE TERMEN LUNG:


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


 • - investiția se poate finanța din fonduri guvernamentale/europene;

 • - se favorizează accesul la educație in condiții bune pentru circa 87 de copii;

 • - creșterea nivelul de școlarizare cu 3 ani de invatamant/copil pentru circa 87 de copii;

 • - creșterea nivelului de sanatate la cei 87 de copii integrați in sistemul de invatamant preșcolar ceea ce se traduce prin scăderea numărului de intervenții medicale, zile de internare si cheltuieli cu medicamente - se prevede creșterea nivelului de sanatate cu circa 30% prin educație specifica, supraveghere specializata, acces la apa potabila si WC, spatii curate si dezinfectate;

 • - dezvoltarea durabila a zonei prin reducerea depopularii si a exodului către alte zone urbane sau către alte state din UE pentru cel puțin 10% dintre părinți care in lipsa condițiilor de trai ar încerca sa caute un mediu mai propice (se estimează scăderea cu 10% a depopularii in rândul grupului tinta de circa 87 de familii care ar putea beneficia de grădiniță si cresa pentru copii lor);

 • - funcționarea grădiniței in regim ”fara taxe” va conduce la reducerea gradului de sărăcie si excluziune sociala a copiilor din familii defavorizate - se prevede reducerea cu 20% a nivelului de asistenta sociala prin creșterea gradului de ocupare si incluziune sociala;

 • - se estimează ca circa 45 de copii (75% din cei 60 de copii care vor frecventa grădiniță) si circa 19 copii vor fregventa cresa (75% din cei 27 de copii care vor fregventa cresa) vor beneficia de tichete sociale pentru grădiniță conform legii 782/2015;

 • - se creaza in mediul urban locuri de munca calificate.

Deasemenea enumerăm si alte beneficii cu caracter social greu de cuantificat monetar:

 • - se va realiza implicarea mai activa a comunității, ONG-urilor, autoritatilor locale in procesul de invatamant preșcolar putandu-se atrage fonduri provenite de la entitati private (sponsorizări, premii) si publice prin inițierea de programe si proiecte in domeniul educației.

 • - se vor face progrese mari la implementarea unor masuri de îmbunătățire a calitatii mediului înconjurător prin plantarea de spatii verzi;

 • - prin aspectul modern si plăcut al clădirii va creste stima de sine si încrederea cetățenilor in autoritatile locale;

 • - cu timpul se vor putea dezvolta mici afaceri conexe procesului de invatamant: vanzarea de produse de papetarie, librărie, cârti, cursuri opționale de limbi străine, sah, dansuri etc;

 • - se vor putea dezvolta servicii comerciale suport de tip catering in sprijinul asigurării hranei copiilor.

Varianta propusa este SCENARIUL 1 - deoarece avantajele implementării acestei variante pe termen lung consta in accesul la instrumente de finanțare moderne, recuperarea costurilor cu investiția, un grad de satisfacție ridicat iar impactul economic, social si asupra mediului înconjurător este pozitiv. Investiția este caracterizata de durabilitate si sustenabilitate beneficind de finanțare de la Guvernul României.

Analiza incremenatala va urmări numai modificările datorate implementării proiectului fata de SCENARIUL 2. Analiza financiara si analiza economica utilizează principiul incremental, pentru evaluarea investiției. Principiul incremental presupune utilizarea a doua scenarii. In vederea determinării indicatorilor financiari se vor evalua incremental doua scenarii, Varianta 1 si Varianta 2. Analiza incrementala va urmări numai modificările survenite ca urmare a implementării proiectului.

 • V.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

In urma analizării aspectelor ce decurg din formularea celor doua scenarii, elaboratorul studiului considera ca scenariul 1 este varianta optima de implementat.

Varianta propusa este SOLUȚIA 1 - deoarece avantajele implementării acestei variante pe termen lung consta in accesul la instrumente de finanțare moderne, recuperarea costurilor cu investiția, un grad de satisfacție ridicat iar impactul economic, social si asupra mediului înconjurător este pozitiv. Investiția este caracterizata de durabilitate si sustenabilitate beneficind de finanțare de la Guvernul României.

ONE DESIGN

Conform punctului V.1. Scenariul 1 este mai economic decât Scenariul 2.

Este considerata varianta optima deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung:

 • - investiția se poate cofinanta din fonduri guvernamentale/europene;

-se favorizează accesul la educație in condiții bune pentru circa 87 de copii

 • - creșterea nivelul de școlarizare cu 3 ani de invatamanl/copil pentru circa 87 de copii

 • - creșterea nivelului de sanatate la cei 87 de copii integrați in sistemul de invatamant preșcolar ceea ce se traduce prin scăderea numărului de intervenții medicale, zile de internare si cheltuieli cu medicamente - se prevede creșterea nivelului de sanatate cu circa 30% prin educație specifica, supraveghere specializata, acces la apa potabila si WC, spatii curate si dezinfectate;

 • - dezvoltarea durabila a zonei prin reducerea depopularii si a exodului către alte zone urbane sau către alte state din UE pentru cel puțin 10% dintre părinți care in lipsa condițiilor de trai ar încerca sa caute un mediu mai propice (se estimează scăderea cu 10% a depopularii in rândul grupului tinta de circa 87 de familii care ar putea beneficia de grădiniță si cresa pentru copii lor);

 • - funcționarea grădiniței in regim "tara taxe” va conduce la reducerea gradului de sărăcie si excluziune sociala a copiilor din familii defavorizate - se prevede reducerea cu 20% a nivelului de asistenta sociala prin creșterea gradului de ocupare si incluziune sociala;

 • - se estimează ca circa 45 de copii (75% din cei 60 de copii care vor frecventa grădiniță)) si circa 19 copii vorfregventa cresa (75% din cei 27 de copii care vorfregventa cresa) vor beneficia de tichete sociale pentru grădiniță conform legii 782/2015;

 • - se creaza in mediul urban locuri de munca calificate.

Deasemenea enumerăm si alte beneficii cu caracter social greu de cuantificat monetar:

 • - se va realiza implicarea mai activa a comunității, ONG-urilor, autoritatilor locale in procesul de invatamant preșcolar putandu-se atrage fonduri provenite de la entitati private (sponsorizări, premii) si publice prin inițierea de programe si proiecte in domeniul educației.

 • - se vor face progrese mari la implementarea unor masuri de imbunatatire a calitatii mediului înconjurător prin plantarea de spatii verzi;

 • - prin aspectul modern si plăcut al clădirii va creste stima de sine si încrederea cetățenilor in autoritatile locale;

 • - cu timpul se vor putea dezvolta mici afaceri conexe procesului de invatamant: vanzarea de produse de papetarie, librărie, cârti, cursuri opționale de limbi străine, sah, dansuri etc;

 • - se vor putea dezvolta servicii comerciale suport de tip catering in sprijinul asigurării hranei copiilor.

Circa 75% dintre cei 87 de părinți interesați nu au posibilități de transport asa ca acești copii acumulează un nivel redus de cunoștințe.

 • V.3. Descrierea scenariului/opțiunii optimfe) recomandat(e) privind

 • a) obținerea si amenajarea terenului

Terenul este proprietatea Primăriei Bacau, conform extrasului de Carte Funciara spre informare anexat.

Se vor creea aleile pietonale si auto necesare funcționarii optime ale grădiniței si cresei.

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

In zona sunt disponibile următoarele utilitati:

Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate si pluviale se vor realiza prin branșament la rețelele publice existente in cadrul colegiului.

Alimentarea cu energie electrica si gaz va fi asigurata din rețeaua de distribuție existenta.

Terenul va necesita relocarea unei rețele edilitare conform Avizului de amplasament anexat cu nr 1001649514 deoarece acestea afecteaza instalațiile DELGAZ GRID SA- Centru Expoatare Gaz si Electricitate Bacau existente in zona, respectiv:

LES 1 kV FB Cămin- FB Școala Profesional;

LES 1 kV FB Școala Profesionala- FB Clădire administrativa

Pentru obținerea avizului favorabil se va opta pentru varianta B in care se vor devia instalațiile apartinand DELGAZ GRID SA-Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau.

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

După fazele de proiectare si autorizare a documentațiilor, implementarea intervenției descrise in capitolele anterioare presupune parcuregerea următoarelor etape tehnice principale:

 • 1.   Lucrări de organizare a execuției: delimitarea zonelor de lucru si de acces pe sit, instalarea infrastructurii pentru organizarea de șantier.

 • 2.   Lucrări de pregătire a amplasamentului: decopertarea stratului vegetal, săpături, evacuări/ transport la zona de depozitare.

 • 3.   Lucrări de infrastructura: armare, cofrare si turnare a fundației, inclusiv izolații, protecții, umpluturi si instalațiile sub cota zero.

 • 4.   Lucrări de suprastructura (armare, cofrare, turnare stâlpi si planseu peste parter, rampa exterioara), planseu peste etaj;

 • 5.   Lucrări de închidere a fațadelor (montaj panouri prefabricate); lucrări de instalații conexe.

 • 6.   Lucrări de hidro/ termoizolare a anvelopantelor;

 • 7.   Lucrări de închidere a fațadelor (vitraje);

 • 8.   Lucrări de compartimentare interioara, inclusiv instalațiile conexe;

 • 9.   Lucrări de finisare interioara, inclusiv instalatile conexe;

 • 10. Lucrări de finisare exterioara;

 • 11. Lucrări de refacere a amplasamentului si amenajare exterioara, inclusiv instalații aferente, in urma eliberării terenului de organizarea de șantier;

 • 12. Instalare, conectare si punere in funcțiune a echipamentelor;

 • 13. Mobilare interioara si exterioara, decoratiuni, instalare sigle, etc.

 • V.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

 • a) indicatori maximali

SCENARIUL 1

 • •   Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA= 10.594.664 lei

 • •   Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA= 8.903.079 lei

Din care constructii-montaj (C + M)=6.917.623 lei

SCENARIUL 2

 • •   Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA= 10.626.064 lei

 • •   Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA= 8.929.465 lei

Din care constructii-montaj (C+M)=6.985.798 lei

 • b) indicatori minimali

 • •    elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții:

Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic si economic realizarea următoarelor obiective in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:

 • -   Caldirea grădiniței si cresei

 • -   Amenajarea terenului

 • -   Instalații electrice, sanitare, termice aferente

  Indicatori

  Indicatori proiect

  SCENARIUL 1

  Indicatori proiect

  SCENARIUL 2

  Indicatori minimali conform standarde in vigoare

  Suprafața construita

  1100.01 mp

  1081,52 mp

  615

  Suprafața desfasurata

  2542.09 mp

  2523.60 mp

  615

  Valoarea lucrărilor de baza- C+M

  6.917.623

  6.985.798

  1.346.776

  Valoarea investiției

  8.903.079

  8.929.465

  1.421.786

  Numărul de beneficiari directi

  117

  117

  80

  Cost investiție / mp

  755 euro/mp

  763 euro/mp

  503 euro/mp

Nota: Conform Hotărârii nr. 363 din 14 aprilie 2010, actualizata, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice s-a considerat un cost unitar de:

1751 RON/MP pentru Investiția de baza

1659 RON/mp pentru Construcții si instalații (C+l)

Conform Institutului National de Statistica indicele de cost in construcții la data februarie 2018 a crescut cu 132% fata de anul 2010.

Aplicând procentul de 132% la standardele de cost din Hotararea nr 363 din 14 aprilie 2010 rezulta următoarele:

E

2311 RON/MP pentru Investiția de baza

2190 RON/mp pentru Construcții si instalații (C+l)

 • c) durata estimativa a obiectului de investiții este de 26 luni

 • V.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

In toate fazele proiectării, precum si in execuție, vor fi respectate prevederile legale in vigoare, cu precădere cele referitoare la respectarea cerințelor esențiale de calitate asa cum sunt prevăzute in Legea 10/1995 privind calitatea in construcții, modificata si completata.

Art.5

(1) Pentru obținerea unor construcții de calitate, sunt obligatorii realizarea si menținerea, pe intreaga durata de existenta a construcțiilor, a următoarelor cerințe fundamentale aplicabile:

 • a) rezistenta mecanica si stabilitate

 • b) securitate la incendiu

 • c) igiena, sanatate si mediu inconjurator

 • d) siguranța si accesibilitate in exploatare

 • e) protecție impotriva zgomotului

 • f) economie de energie si izolare termica

 • g) utilizare sustenabila a resurselor naturale

Proiectarea a avut la baza cerințele fundamentale prevăzute pentru asigurarea calitatii si s-a realizat in conformitate cu normativele in vigoare:

 • - Legea 50/1991 - Lege privind autorizarea execuției construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor, republicata, cu modificările si completările ulterioare

 • - Legea 10/1995 - Legea calitatii in construcții cu modificările si completările ulterioare

 • - Hotararea Guvernului 766/1997 - Regulament privind calitatea in construcții

 • - Hotararea Guvernului 925/1996 - Regulament de verificare si expertixare tehnica a proiectelor, a execuției lucrărilor si construcțiilor

 • - Ordinul MLPTL 77/1996 - îndrumător privind aplicarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a execuției lucrărilor si construcțiilor

 • - GT059-2003 „Ghid privind criteriile de performanta ale cerințelor de calitate conform Legii 10/1995

-HOTARARE nr. 907 din 29 noiembrie 2016privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

In procesul de autorizare, documentația va fi supusa verificării de specialitate, conform reglementarilor in vigoare.

 • A.   Rezistenta si stabilitate

La solicitări statice, inclusiv la cele seismice - se vor respecta reglementările specifice, conform proiectului de structura.

 • B.  Securitate la incendiu

Date generale - încadrare in normative

Proiectul va urmări respectarea normativelor in vigoare („Normativ de siguranța la foc a constructructiilor - P118-99, „Normativ privind protecția clădirilor de locuințe” NP057-2002) si reglementările tehnice de specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

 • •   Gradul de rezistenta la foc - II (conf. Normativ P118-99)

 • •   Categoria de importanta - C (normala)

 • •   Clasa de importanta - II (conf. Normativ P100/2013)

In proiect s-a urmărit prevederea de soluții tehnice care sa nu favorizeze declanșarea sau extinderea incendiului, precum si:

materiale de prima intervenție necesare localizării si stingerii eventualelor incendii declanșate din alte motive;

Pentru perioada de execuție a lucrărilor, masurile PSI vor fi stabilite de către executantul lucrării conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora C 300-94.

Distanta fata de Blocul de pe Str. Mioriței, nr 78, conform Normativ P118-99, este mai mare de 8 m, iar fata de C15 mai mare de 6 m

Latimea libera necesara pentru trecera fluxurilor de evacuare, in raport cu numărul acestora este de 1,65 m (conform

Normativ P118-99)

Lungimea maxima de evacuare in doua direcții este de maxim 20 de m

Casa scării este închisa si va avea prevăzute usi cu autoinchidere (conform MP 008-2000)

- Accesul autospecialelor este asigurat pe trei fațade

Caile de evacuare sunt corespunzător dimensionate: ușile de evacuare au latimea de 1,10 m in doua canate

 • C. Igiena, sanatate si mediu inconjurator

Asigurarea igienei finisajelor interioare

 • •   Au fost prevăzute finisaje ce nu conțin substanțe toxice sau care sa emită gaze nocive;

 • •   Printr-o ventilare corespunzătoare se elimina formarea condensului si a mucegaiului;

 • •    Finisajele vor fi de tip lavabil, rezistente la dezinfectii, fara asperitati, bactericide, negeneratoare de fibre sau particule care raman in suspensie in aer (module covoare, draperii plusate, tavane false fibroase);

 • •   Elementele de instalații vor fi rezistente la agenti externi, solventi, detergenti, substanțe dezinfectante lichide sau vaporii acestora

 • •   nu se admit materiale de finisaj care prin alcătuirea lor, sau modul de punere in opera, pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite (gandaci, acarieni, mucegaiuri) sau substanțe nocive ce pot periclita sanatatea oamenilor.

Igiena ambientala vizuala

Nivelul de iluminat obtinut in fiecare încăpere este in concordanta cu normele in vigoare impuse in cadrul normativului NP 061 -2002 "NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLĂDIRI” astfel:

Săli grupe copii

300 Ix

Grupuri sanitare

200 Ix

Cabinet medical

500 Ix

Vestiare

200 Ix

Instalația de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate in general cu lămpi florescente, compact florescente după mediul ambiant al încăperii in care se instalează si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de către normativele in vigoare, coroborate cu cerințele caietului de sarcini.

Iluminatul este comandat local, la ușile de acces, prin intrerupatoare, comutatoare si alte dispozitive de aprindere amplasate la inaltimea de 0.8 m fata de cota pardoselii finite. întrerupătoarele sunt de tip IP20 cu montaj îngropat facand excepție cele din zonele tehnice care sunt cu grad de protecție IP44 cu montaj aparent.

Este asigurata protecția prin izolări, carcasari, separări, protecție diferențiala, conform prevederilor normativului 17-2011 .

Iluminatul de siguranța pentru clădire consta in:

 • a) iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de tip luminoblocuri 11W, avand fluxul luminos de minim 220lm montate deasupra ușilor de evacuare si pe caile de evacuare din clădire, avand autonomie 2 h, permanente.

 • b) iluminatul de securitate împotriva panicii

Igiena auditiva

Protecția împotriva zgomotului se realizează prin limitarea nivelului de zgomot (cu respectarea reglementarilor in vigoare) al echipamentelor, utilajelor etc, prevăzute in prezentul proiect, asigurând totodată confortul acustic al utilizatorilor clădirii.

Igiena apei

La stabilirea soluțiilor de proiectare, in conformitate cu :

-NGPM/96

Studiu de fezabilitate

 • - Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții MLPAT-1993;

 • - Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de instalații sanitare si de incalzire-1996,

s-au avut in vedere:

 • - asigurarea condițiilor de igiena prin instalațiile sanitare;

 • - asigurarea calitatii minime a apei potabile rece si calde;

 • - stabilirea nivelului maxim admisibil al conținutului de substanțe nocive in apa potabila, provenite prin contactul cu pereții conductelor si echipamentelor instalațiilor de distribuție a apei reci si calde;

 • - evitarea stagnării apei in rețeaua de distribuție pentru apa potabila;

 • - separarea completa intre rețeaua de distribuție a apei potabile si-a altor rețele de apa;

 • - stabilirea condițiilor de amplasare a conductelor fata de sursele de infectare biologica (canalizare);

 • - stabilirea condițiilor pe care trebuie sa le îndeplinească apele uzate pentru a putea fi deversate in rețelele de canalizare;

Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor lua masurilor de protecție a muncii specificate in “Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții - MLPAT 1993” si a “Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrările de instalații tehnico-sanitare si de incalzire-1996”.

Refacerea si protecția mediului

Protecția mediului se realizează prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltării de substanțe nocive sau insalubre de către instalațiile electrice;

In cadrul construcțiilor pentru grădinițe de copii se vor asigura următoarele cubaje de aer minime: 8m3/pers. in camerele de grupa; 5 m 3 /pers in sălile polivalente.

Toate încăperile destinate copiilor vor fi ventilate natural. Mijloacele de ventilare trebuie sa asigure o primenire a aerului de cel puțin 13 schimburi pe ora in încăperi de grupa. Viteza curentilor de aer din încăperile destinate copiilor nu va depăși 03 m/s. Aerisirea sălilor (prin deschiderea ferestrelor) cel puțin 10 minute la fiecare ora se va realiza prin transferarea copiilor in sala polivalenta.

Ventilarea mecanica se va asigura la bucătărie cu anexele de preparare si la saplatoria de rufe, la uscatorie si la calcatorie.

In cadrul grădinițelor se va prevedea îndepărtarea manuala, zilnica, sau pe măsură producerii lor, a tuturor gunoaielor menajere si depunerea lor in cutii de gunoi (pubele cu capacitatea de 1101 conform STAS 8127)

Se vor prevedea 5 pubele, iar gunoiul se va evacua la fiecare 2-3 zile. Depozitarea pubelelor se face pe platforme protejate contra precipitațiilor atmosferice, a soarelui si vântului.

Distanta minima dintre platforma si clădiri este de 10 m, iar amplasarea acesteia este la limita incintei.

 • D. Siguranța si accesibilitate in exploatare

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________I Î15 I_____

tu

Studiu de fezabilitate

Condițiile tehnice prevăzute pentru execuție sunt in conformitate cu

 • ❖  „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare” - indicativ NP068-02 si prescripțiile in vigoare, asigurandu-se astfel garanția unei calitati corespunzătoare in exploatare

 • ❖  „Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilor pentru circulația pietonala in construcții” indicativ NP 063-02

 • ❖  „Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii" indicativ NP011 -97

Normativ privind proiectarea creselor si creselor speciale pe baza exigentelor de performanta” indicativ NP022-97

a) Siguranța cu privire la circulația pe cai pietonale de acces la imobil

Locurile periculoase din punct de vedere al circulației vor fi semnalizate corespunzător.

Vor fi prevăzute instalații de iluminat pe traseele de circulație in jurul clădirii in zonele cu potențial de accidentare.

Se va asigura protecția impotriva riscului de accidentare prin:

 • •   Alunecare

o Stratul de uzura se va rezolva din materiale antiderapante (nu trebuie sa fie alunecos nici pe timp de ploaie)

o Coeficientul de frecare COF = min. 0,4

o Panta caii pietonale:

 • ■    In profil longitudinal - max. 5%

 • ■   In profil transversal - max. 2%

 • •   împiedicare

o Denivelări admise: max. 2,5cm

o Rosturi intre dale pavaj sau orificii la gratare ape pluviale: max. 1,5cm

 • •   Coliziune cu obstacole laterale sau frontale

o Latimea libera a caii pietonale va fi: l= 1,50 (in cazul in care nu este posibil, se admite o lățime de min. 1,00 m, asigurandu-se, la intersecții si la schimbări de direcție, un spațiu de min 1,50x1,50 m pentru manevra scaun cu rotile)

o   Inaltimea libera de trecere pe sub obstacole izolate amplasate pe caile pietonale va fi: min 2,10 m

o   Ușile si ferestrele clădirilor adiacente cailor pietonale, vor fi astfel poziționate si rezolvate, incat sa nu constituie

un obstacol in calea pietonilor

 • b)   Siguranța cu privire la rampe si trepte exterioare

Se va asigura protecția împotriva riscului de accidentare prin:

 • •   Oboseala excesiva

o Lungime rampa pana la zona de odihna

 • ■   Max 6,00 m (rampa tara trepte, avand panta 54-8%)

 • ■   Max 10 trepte (scara)

o Zona de odihna (podestul) va avea latimea (in sensul deplasării) de min 1,20 m (recomandat 1,50 m)

o Dimensiuni trepte exterioare - 3h + I = 804-85cm cu condiția h = < 15cm

o Panta rampa fara trepte - max. 8% - pentru denivelări >20cm

 • •   Cădere

o Schimbările de nivel trebuie atenționate prin marcaje vizibile

o Rezolvările trebuie sa fie cat mai clare si vizibile

o Pentru diferente de nivel mai mari de 0,20 m se vor prevedea parapet si balustrade

o Când nu au decât mana curenta de protecție, rampele vor avea o bordura laterala h=5cm (pentru oprire baston si roata cărucior)

o Treptele vor fi astfel conformate incat sa se evite împiedicarea prin agatarea cu vârful piciorului

 • •   Coliziune

o Latimea rampei va fi min. 1,20 m (recomandat 1,50 m)

 • •   Alunecare

o Finisajul se va realiza din materiale antiderapante.

o Treptele vor fi astfel alcătuite (perforate sau bine drenate) incat sa nu se formeze strat de gheata.

 • c)   Siguranța cu privire la impreimuiri, presupune asigurarea protecției copiilor (locuințe, scoli, grădinițe), împotriva riscului de accidentare, in caz de:

• Escaladare

o Inaltimea curenta a împrejmuirilor va fi min 1,20 m

o   Gaedurile cu h<1,80 nu se vor rezolva cu elemente ascuțite la partea superioara

o   La gardurile in trepte, partea înalta trebuie sa depaseasca partea joasa imediat alaturata cu min. 0,25 m

 • •   Catarare

o Gardurile trebuie astfel rezolvat pe inaltimea de h= 0,30-e-1,00 , incat sa evite posibilitatea catararii

 • •   Penetrare

o Distanta intre montantii gardului, sau diametrul eventualeor orificii, va fi: max 10 cm

 • •   Gardurile perimetrale incintei vor fi dublate de garduri vii (conform NP 011 -97)

 • •   Gardul si porțile vor fi opace pana la h=70 cm (conform NP 011-97)

 • d) Siguranța cu privire la accesul in clădire

Se va asigura protecția împotriva riscului de accidentare prin:

 • •   Oboseala excesiva

o   2h+1=584-60 cm- in clădiri cu copii de varsta preșcolara

o Pentru accesul persoanelor blocate in scaun rulant, se va prevedea o rampa, avand panta max 8%

 • •   Coliziune

o Accesul in clădire este retras din circulația exterioara.(cazul clădirilor la strada). Aici accesul se face din incinta;

o Accesul in clădire se face prin 3 accese detaliate la subpunctul IX. Numărul de accese in clădire este determinat de marimea cresei

o accesele in clădire a copiilor cu însoțitori se vor rezolva cu usi in doua canaturi, fara praguri cu l.min. 1,10 m (in cazul când depozitul pentru cărucioare se afla in clădire langa spațiu filtru-vestiar) (Conform NP 022-97)

o Lățime libera rampa si scara min. 1,20m.

o accesele in holuri si săli de așteptare vor fi prevăzute cu Windfanguri (Conform NP 022-97)

 • •   Cădere in gol

o Rampele, scările si platforma de acces vor avea balustrada de protecție h = min. 0,90m

 • •   Alunecare

o Finisajul va fi realizat din materiale antiderapante

 • •   împiedicare

o Treptele vor fi realizate fara nas;

o Grătarul pentru curatat încălțăminte va avea orificii de max. 1,5cm

 • e) Siguranța cu privire la circulația interioara

Se va asigura protecția împotriva riscului de accidentare prin:

 • •   Alunecare

o Statul de uzura al pardoselilor va fi realizat din materiale antiderapante (in special in încăperi cu umiditate si murdărie ridicata)

o sa aiba continuitate pe tot nivelul, eventualele denivelări se vor prelua prin pante

de max. 8% racordate lin la suprafețele orizontale;

o sa aiba rezistenta la uzura, sa nu producă praf sau scame prin erodare; îmbinările sau rosturile de montaj sa nu duca la agatare sau împiedicare;

 • •   împiedicare

o Denivelare admis: max. 0,025m

o Pe traseele cailor de evacuare nu vor fi denivelări sau praguri

o Nu exista trepte izolate

 • •   Contactul cu proeminent joase

o înălțime libera de trecere h = min. 2,1 Om

 • •   Coliziune

o Latimea libera a coridorului va fi de 1, 65 m (minim fiind de 1,40- pentru mai mult de 50 persoane si pentru copii cu însoțitor) (conform NP 011-97 si conform NP118-99- care cere majorarea cu 50% a lățimii libere necesare- in cazul de fata; pentru 2 fluxuri)

O

o   Inaltimea libera a usillor nu va fi mai mica de 2,04 m (ianltime gol 2,10)

o   ușile ce despart spatiile in care se găsesc copii de spatiile tehnicogospodaresti, vor avea prevăzute

sisteme de etanșate si vor purta marcaje de interzicere a accesului;

 • •   Producere de panica

o traseul fluxurilor de circulație va fi clar, liber si comod;

o circulația va fi subliniata si dirijata prin dispunerea mobilierului specific destinației; fluxul de circulație, in clădiri publice, va fi fluent, lesnicios si cat mai scurt, fara ocolișuri sau intoarceri nejustificate;

o in clădiri publice se va asigura un sistem informațional si de alarma, corespunzător necesităților specifice destinației (inclusiv pentru persoane cu handicap), pe tot traseul fluxurilor de circulație;


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


o traseul de circulație, al fluxurilor de tipuri si destinații diferite, din clădiri publice, vor fi astfel concepute, incat sa nu se intersecteze;

o caile de evacuare se vor atenționa prin marcaje corespunzătoare, (inclusiv pentru persoane cu handicap);

o toate ușile cailor de evacuare se vor deschide in sensul evacuării.

 • f)   Siguranța cu privire la schimbările de nivel (galerii, balcoane, ferestre)

Se va asigura protecția împotriva riscului de accidentare prin:

o la ferestre cu parapet sub 0,90 m, se prevăd balustrade de protecție h = 0,90 m (STAS 6131).

o suprafețele vitrate (usi, ferestre, pereți) vor fi rezolvate plin pana la inaltimea de 1,00 m (din materiale rezistente la lovire).

 • g)  Siguranța cu privire la deplasarea pe scări si rampe

Se va asigura protecția împotriva riscului de accidentare prin:

 • •   Oboseala excesiva

o Relația intre trepte si contratrepte: 2h + I = 58+60 (h= max 15 cm) - conform NP 063-02

 • •   Cădere

o Se va prevedea balustrada de protecție (h = 0,90 m) pe lateralul podestului din fata intrărilor, fara elemente orizontale sau elemente decorative proeminente cu potențial de catarare, cu distanta intre montanti - max. 10 cm- cu mana curenta la 0,90 m si o a doua mana curenta la 0,60 m (conform NP 022-97)

o Mana curenta va fi astfel conformată incat sa fie ușor cuprinsa cu mana, 0 = max 4-5cm (conform NP 022-97)

 • •   Alunecare

o Finisajul rampelor va fi realizat din materiale antiderapante

Dimensionări

 • •   Latimea libera a ușilor va fi de:

 • •   0,90 m la ușile de evacuare (conform NP118-99);

 • •   min. 0,80 m la grupurile sanitare (conform NP 022-97)

 • •   min. 1,00 m la dormitor, sălile de joc, izolare copil medical, tratament, administrație, etc (conform NP 022-97)

Modul de soluționare a elementelor de construcție si dotare fixe, situate pe caile de cirulatie: prin modul de amplasare nu vor limita sau împiedica circulația, nu se vor ciocni intre ele la deschideri consecutive.


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


Condiții de rezolvare a pardoselilor. Pardoselile trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

 • •   Sa fie plane, netede, antiderapante, cu continuitate.

 • •   Rezistente la uzura, sa nu producă praf sau scame prin erodare;

 • •   îmbinările sau rosturile de montaj sa nu duca la agatare sau împiedicare;

 • •   Sa fie aseptice, cu plinte perimetrale rotunjite, din același materiale, etase;

 • •   Sa aibe coeficient de conductibilitate termica si electrica redusa

 • h)   Siguranța cu privire la intretinerea vitrajelor, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin cădere de la inaltime in timpul lucrărilor de curățire, vopsire, reparații a ferestrelor (ochiuri mobile si fixe) a fațadelor vitrate si a luminatoarelor.

 • i)   Siguranța cu privire la intretinerea acoperișurilor

Nu este cazul

 • j)    Securitatea la intruziuni si efracții

 • •   Se vor prevedea elemente de închidere a clădirii: usi, ferestre;

 • •   Se vor utiliza materiale de construcție si finisaj care sa nu permită incuibarea insectelor;

 • •   Ghenele de instalații vor fi marcate etanș, dar cu soluții (usite) de acces pentru lucrări de salubritate, întreținere.

 • •   închiderea parimetrala va avea prevăzută la partea inferioara, pe o inaltime de 70 de cm, material opac

 • E.  Protecție împotriva zgomotului

Indicele de izolare auditiva (nivelul de performanta stabilit conform reglementarilor tehnice in vigoare) va fi realiza printr-o serie de masuri constructive, cum sunt:

 • •    Izolarea la zgomotul aerian intre niveluri, prin masa planseelor;

 • •   Izolarea la zgomotul de impact, prin pardoseli care amortizează zgomotul (se poate prevede fonoizolatie cu polistiren extrudat 5cm grosime sub pardoselile de la parter)

 • •   Izolarea acustica la zgomotul provenit din spatii adiacente, prin elemente de construcție care asigura un nivel de zgomot sub 38dB in spatiile comune.

 • F.  Economie de energie si izolare termica

Clădirea va respecta standardul de izolare termica C107/2010-C107-2, avand ziduri de 30 cm + 10 cm izolație vata minerala, tamplarie PVC cu geam termoizolant ceea ce corespunde protecției C107/2010-C107.

Utilizare sustenabila a resurselor naturale

121 L__


La realizarea obiectivului se vor folosi doar materiale si echipamente cu agrement de mediu si consum redus de energie.

Organizarea de șantier

Lucrările de organizare de șantier trebuie sa se desfasoara in conformitate cu toate masurile de siguranța. Caile de circulație adiacente trebuie sa ramana libere pentru a exista o fluenta in circulația perimetrala atat a persoanelor, cat si a autovehiculelor. Șantierul trebuie împrejmuit cu panouri provizorii care sa preintampine pătrunderea altor persoane pe șantier. Accesul in șantier va fi controlat. Se vor lua toate masurile de preîntâmpinare a poluării aerului, apei, solului in timpul lucrărilor de execuție. La ieșirea din șantier se va prevedea un punct de spalare a utilajelor care părăsesc perimetrul șantierului.

Instrucțiuni pentru urmărirea curenta a comportării in timp a construcției

Conform Normativ privind comportarea in timp a construcțiilor - P130-1999. Urmărirea in timp este una de tip curenta, nu necesita proiect de urmărire speciala.

Aceste obligații revin proiectantilor, verificatorilor de proiecte, executantilor, responsabililor cu execuția si cu exploatarea, beneficiarilor, producătorilor de echipamente. Soluțiile tehnice prevăzute prin prezentul proiect cauta sa satisfaca aceste cerințe de calitate.

PREVEDERI FINALE

Lucrările vor fi incredintate spre executare unor firme specializate si atestate pentru categoriile respective de lucrări si vor fi supravegheate de un diriginte de șantier atestat.

Eventualele modificări necesare a fi aduse proiectului pe parcursul execuției lucrărilor datorita unor situații neprevăzute, vor fi aduse la cunostiinta proiectantului din timp, pentru stabilirea solutiiloe in conformitate cu normativele in vigoare. Efectuarea unor modificări fara avizul proiectantului il poate absolvi pe acesta de răspundere fata de eventualele consecințe.

 • V. 6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca umare a analizei financiare si economice

Bugetul local.

Bugetul de stat.

Fonduri nerambursabile.

 • VI. URBANISM/ACORDURI SI AVIZE CONFORME

 • VI. 1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

Anexate documentației.

 • VI.2. Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Studiu de fezabilitate

Se ataseaza prezentei documentații Extrasul de carte funciara pentru informare, actualizat, eliberat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 • VI.3. Actul administrativ al autorității competente pentru proiecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in tocumentatia tehnico-economica

Se ataseaza prezentei documentații actul administrativ emis de Agenția Naționala pentru Protecția Mediului Bacau, cu Nr.

15954/NA.2709/6.12.2017.

 • VI.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Prin Certificatul de Urbanism nr. 663 din 22 septembrie 2017, emis de Primăria Municipiului Bacau, se solicita obținerea următoarelor avize, acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica.

Se vor atașa prezentei documentații

 • -   Avizul de salubritate emis de SOMA SRL Bacau, cu Nr. 6944/18.10.2017

 • -   Avizul de amplasament nefavorabil de către DELGAZ GRID SA, cu Nr 1001649514 eliberat la data 30.10.2017.

Avizul pentru racordul la reteua de gaz

Notificarea sanitara emisa de DSP Bacau

NOTA: In acest context, acordul pentru devierea cablului si racordarea la energia electrica, precum si racordul la reteua de gaz vor face obiectul unor contracte separate si se vor realiza cu respectarea reglementarilor ANRE.

 • VI.5. Studiu topografic, vizat de către Oticiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Se ataseaza prezentei documentații.

 • VI. 6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

Nu este cazul.

 • VII. IMPLEMENTAREA INVETITIEI

 • VII. 1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

La momentul de fata, in cadrul incintei Liceului N.V.Karpen se regăsește o construcție ce are funcțiunea de grădiniță, insa aceasta nu funcționează din cauza dificultăților intampinate pentru obținerea autorizației ISU.

Obiectivul investiției propuse este:

Imbunatatirea si asigurarea unor servicii educaționale pentru toti utilizatorii cresei si grădiniței, asigurarea unor spatii adecvate, prin construirea unei grădinițe si crese pentru 87 de copii.

Se propune construirea unei grădinițe si crese in cadrul Colegiului Tehnic de comunicații N.V.Karpen cu regim de înălțime Sp+P+1E, avand la parter cresa, iar la etaj grădiniță. Clădirea va acomoda 3 grupe grupe (in medie 15 copii/grupa;maxim 20 de copii/grupa) pentru grădiniță si 3 grupe (in medie 7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa) pentru cresa.

La baza acestei documentații sta Certificatul de urbanism nr. 663 din 22 Septembrie 2017, eliberat de către Primăria Municipiului Bacau.

Primăria municipiului Bacau prin Administrația școlilor in calitate de entitate responsabila de implementarea proiectului va numi echipa de implementare a proiectului care va fi formata de:

 • 1. Manager de proiect (responsabil legal al proiectului) cu principalele atribuții:

 • •   Coordonarea si supravegherea desfășurării optime a proiectului;

 • •   îndrumarea activitatilor pentru atingerea obiectivelor propuse;

 • •   Conducerea echipei de implementare.

S.C. ONE DESIGN S.R.L.

Sediu social: Aleea Valea Viilor nr.2, bl.A53, sc.C, et.3, ap.42, cam.2, sector 6, București

Punct de lucru: Piața Alba lulia nr.4, bl.l3, sc.A, et.12, ap.60, sector 3, București

Tel/Fax: 021.332.50.56, Tel: 0722.660.806, 0723.425.808, Email: office@1desiqn.ro

R.C.: J40/10827/2003, CUI: R015655637, IBAN: R006 INGB 0000 9999 0285 1730, ING Bank

Studiul de fezabilitate “Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen”, Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 bis, Nr. Cad. 65264

 • 2. Expert tehnic cu principalele atribuții:

 • •   Organizarea desfășurării activitatilor de construcții;

 • •    întocmirea rapoartelor tehnice privind stadiul lucrărilor de construcții;

 • •    Participarea in cadrul echipei de evaluare a ofertelor tehnice in cadrul procedurilor

 • •    de licitație;

 • •   Urmărește activitatea de obținere a avizelor si acordurilor necesare implementării

 • •    proiectului.

 • 3. Responsabil financiar cu principalele atribuții:

 • •   Implementarea proiectului din punct de vedere financiar-contabil;

 • •   întocmirea rapoartelor financiar-contabile periodice către finanțatorii proiectului;

 • •    Urmărirea încadrării activitatilor proiectului in bugetul estimat;

 • •   Participarea in cadrul echipei de evaluare a ofertelor financiare in cadrul

 • •    procedurilor de licitație;

 • 4. Asistent de proiect cu principalele atribuții:

ONE DESIGN

 • •   Gestionarea corespondentei in cadrul proiectului;

 • •   Organizarea si participarea la toate intrunirile echipei de implementare a

 • •    proiectului;

 • •   Asigurarea redactării si transmiterii proceselor verbale încheiate in cadrul

 • •   întrunirilor echipei de implementare a proiectului.

 • •    Monitorizarea lucrărilor de construcții din partea beneficiarului;

 • •   Reprezentarea beneficiarului pe problemele tehnice in relațiile cu furnizorii si

 • •    colaboratorii.

V11.2. Strategia de implementare, cuprinzând durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare:


Grafic de


realizare


Organiza re procedur i achiziție publica pentru întocmire P.T.D.E., D.T.A.C. si execuție lucrări Achiziție servicii de consulta nta_______

Consulta nta


Avize, acorduri si autorizați j__________

Organiza re de șantier Lucrări de demolare


ANUL1LI

2


ANUL 2


AN

UL


ONE DESIGN

, deviere rețea electrica

7

Asistenta tehnica

8

Proiectar

e

_

Execuție lucrări construct

9

ie

grădiniță si cresa +

C.T

Achiziție

10

servicii de

dirigentie

11

Dirigenti e de

șantier

12

Racord la utilitati

Organiza

re

procedur

a achiziții

13

publice

pentru

contracta rea

dotărilor

14

Achiziție

dotări

Dotarea

15

grădiniței

si cresei

16

Recepția

lucrărilor

 • VII.3. Strategia de exploatare/operare si întreținere

Prima etapa pentru a a asigura funcționarea cresei, după recepția finala a lucrărilor si instalarea dotărilor, consta in angajarea personalului necesar.

In faza de exploatare a investiției, se preconizează ca se vor crea in jur de 30 locuri de munca:

CRESA- apoximativ:

personal didactic: 12

educator-puericultor: 6

GRĂDINIȚĂ- aproximativ:

personal didactic: 6

GRĂDINIȚĂ si CRESA (personal comun- aproximariv):

director: 1

administrator: 2

medic: 1

asistent medical: 1

îngrijitor: 1

Estimam ca in primii patru ani nu vor fi necesare investiții in reparații deoarece clădirea va fi in perioada de garanție. Astfel, in

primii patru ani, cheltuielile de operare si întreținere vor consta in salariile personalului si cheltuielile cu utilitățile.

Din anul cinci, a fost prevăzută in prognoza financiara o suma necesara pentru eventuale reparații locale.

Cresa va funcționa doar pe timp de zi, după programul stabilit de către administratorul acesteia.

 • VII.4. Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Recomandam realizarea unei organigrame, cu specificarea clara a atribuțiilor si responsabilităților personalului angajat.

De asemenea, recomandam o comunicare constanta intre personalul de conducere al cresei si grădiniței si personalul din cadrul

Primăriei Municipiului Bacau, pentru a se preveni sau rezolva foarte rapid eventualele disfunctionalitati in operarea cresei si

grădiniței

 • VIII. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Varianta propusa este scenariul 1- deoarece avantajele implementării acestei variante pe termen lung consta in accesul la instrumente de finanțare moderne, recuperarea costurilor cu investiția, un grad de satisfacție ridicat iar impactul economic, social si asupra mediului înconjurător este pozitiv. Investiția este caracterizata de durabilitate si sustenabilitate beneficind de finanțare de la Guvernul României.

întocmit,Verificat,


B. PIESE DESENATE


architecture + design Office S.C. ONE DESIGN S.R.L.

Aleea Valea Viilor nr.2, bl.A53, sc.C, ap.42, cam.2, Sector 6. București

CUI: R015655637 | R.C. J40/10827/2003

Tel/Fax: 021.332.50.56

Email: office@1design.ro

Web: vrww.1design.ro


DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1

al obiectului de investiții

“Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen”

amplasat in: Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 bis, Nr. Cad. 65264

Curs Leu/Euro in data de 10.05.2018:            4,6397 lei/euro

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (tara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajare terenului

230.800

43.852

274.652

1.2.1. Demolarea construcțiilor existente

10.800

2.052

12.852

1.2.2. Amenajare incinta, drumuri

220.000

41.800

261.800

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

100.000

1.4.1. Deviere a cablului LES

100.000

19.000

119.000

Total Capitol 1

330.800

62.852

393.652

Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Asigurarea utilizatilor necesare

360.000

68.400

428.400

2.2

Cheltuieli pentru execuție si montaj in vederea relocarii/protectiei utilităților

800.000

152.000

952.000

2.3

Cheltuilei pentru execuție si montaj in vederea bransarii la utilitati

300.000

57.000

357.000

Total Capitol 2

1.460.000

277.400

1.737.400

Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

39.000

7.410

46.410

3.1.1. Studii de teren

9.000

1.710

10.710

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice (studiu deviere rețele si bransare EON)

30.000

5.700

35.700

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.500

285

1.785

3.3

Expertiza tehnica pentru demolarea construcțiilor existente

12.800

2.432

15.232

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

194.500

36.955

231.455

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilitatea/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

34.500

6.555

41.055

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

10.000

1.900

11.900

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

30.000

5.700

35.700

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție,documentație pentru obținerea autorizație de construire si a autorizație de demolare

120.000

22.800

142.800

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

70.000

13.300

83.300

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

40.000

7.600

47.600

3.7.2. Auditul financiar

30.000

5.700

35.700

3.8

Asistenta tehnica

90.000

17.100

107.100

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

36.000

6.840

42.840

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

25.200

4.788

29.988

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

10.800

2.052

12.852

3.8.2. Dirigentie de șantier

54000

10260

64260

Total Capitol 3

407.800

77.482

485.282

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.884.658

928.085

5.812.743

4.1. C1 - clădire grădiniță si cresa

4.847.216

920.971

5.768.187

4.1. C2-clădire tehnica

37.442

7.114

44.556

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

158.165

30.051

188.216

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

158.165

30.051

188.216

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamentele de transport

0

0

0

4.5

Dotări

387.736

73.670

461.406

4.6

Active necorporale

9.995

1.899

11.894

Total Capitol 4

5.598.719

1.063.757

6.662.476

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

140.000

26.600

166.600

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

84.000

15.960

99.960

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

56.000

10.640

66.640

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

179.858

34.173

214.031

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

34.588

6.572

41.160

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcție

6.918

1.314

8.232

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

34.588

6.572

41.160

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

103.764

19.715

123.480

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

757.402

143.906

901.308

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

28.500

5.415

33.915

Total Capitol 5

1.105.760

210.094

1.315.855

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total Capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

8.903.079

1.691.585

10.594.664

din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

6.917.623

1.314.348

8.231.972INULARHITECTÎlOrI

OIN ROMÂNIA

~~6576    ~ j

nd/i - Cristian

LANTel/Fax: 021.332.50.56

Email: office@1design.ro

Web: www.1design.ro

DEVIZ PE OBIECT SCENARIUL 1 OBIECT 1: CORP CONSTRUCȚIE CRESA SI GRĂDINIȚĂ

al obiectului de investiții

“Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen” amplasat in: Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 bis, Nr. Cad. 65264

Curs Leu/Euro in data de 10.05.2018:            4,6397 lei/euro

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala

187.500

35.625

223.125

4.1.2

Rezistenta

1.943.172

369.203

2.312.375

4.1.3

Arhitectura

1.984.700

377.093

2.361.793

4.1.4

Instalații

731.844

139.050

870.894

Total 1 Subapitol 4.1

4.847.216

920.971

5.768.187

4.2

Montaje utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

112.366

21.350

133.716

Total II Subapitol 4.2

112.366

21.350

133.716

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

112.366

21.350

133.716

4.4

Utilaje echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

387.736

73.670

461.406

4.6

Active necorporale

9.995

1.899

11.894

Total III Subapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

510.097

96.918

607.015

Total l+ll+lll Deviz pe obiect

5.469.679

1.039.239

6.508.918

întocmit,

arh. Otilia Proteasa


Verificat

arh. Alexandru Cristian Balan

ONE DESIGN


architecturc t dcsign officc

Aleea Valea Viilor nr.2, bl.A53, sc.C, ap.42, cam.2, Sector 6, București


CUI: R015655637 | R.C. J40/10827/2003


Tel/Fax: 021.332.50.56

Email: office@1design.ro

Web: www.1design.ro


DEVIZ PE OBIECT SCENARIUL 1 OBIECT 2: CLĂDIRE TEHNICA

al obiectului de investiții

“Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen” amplasat in: Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 bis, Nr. Cad. 65264

Curs Leu/Euro in data de 10.05.2018:             4,6397 lei/euroNr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (tara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala

1.387

263

1.650

4.1.2

Rezistenta

14.792

2.810

17.602

4.1.3

Arhitectura

14.792

2.810

17.602

4.1.4

Instalații

6.472

1.230

7.701

Total 1 Subapitol 4.1

37.442

7.114

44.556

4.2

Montaje utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

45.799

8.702

54.501

Total II Subapitol 4.2

45.799

8.702

54.501

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

45.799

8.702

54.501

4.4

Utilaje echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total III Subapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

45.799

8.702

54.501

Total l+ll+lll Deviz pe obiect

129.040

24.518

153.558
I

I

Alexandru - Cristian j BĂLAN


Artujfct cu aiepi de semnaturăj
architecture + design Office

S.C. ONE DESIGN S.R.L.

Aleea Valea Viilor nr.2, bl.A53, sc.C, ap.42, cam.2, Sector 6, București

CUI: R015655637 | R.C. J40/10827/2003

Tel/Fax: 021.332.50.56

Email: office@1design.ro

Web: www.1design.ro


DEVIZ GENERAL SCENARIUL 2

al obiectului de investiții

“Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen”

amplasat in: Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 bis, Nr. Cad. 65264

Curs Leu/Euro in data de 10.05.2018:            4,6397 lei/euro

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajare terenului

230.800

43.852

274.652

1.2.1. Demolarea construcțiilor existente

10.800

2.052

12.852

1.2.2. Amenajare incinta, drumuri

220.000

41.800

261.800

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

100.000

1.4.1. Deviere a cablului LES

100.000

19.000

119.000

Total Capitol 1

330.800

62.852

393.652

Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Asigurarea utilizatilor necesare

360.000

68.400

428.400

2.2

Cheltuieli pentru execuție si montaj in vederea relocarii/protectiei utilităților

800.000

152.000

952.000

2.3

Cheltuilei pentru execuție si montaj in vederea bransarii la utilitati

300.000

57.000

357.000

Total Capitol 2

1.460.000

277.400

1.737.400

Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

39.000

7.410

46.410

3.1.1. Studii de teren

9.000

1.710

10.710

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice (studiu deviere rețele si bransare EON)

30.000

5.700

35.700

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.500

285

1.785

3.3

Expertiza tehnica pentru demolarea construcțiilor existente

12.800

2.432

15.232

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

194.500

36.955

231.455

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0

IOl

0

3.5.3. Studiu de fezabilitatea/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

34.500

6.555

41.055

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

10.000

1.900

11.900

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

30.000

5.700

35.700

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție,documentație pentru obținerea autorizație de construire si a autorizație de demolare

120.000

22.800

142.800

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

70.000

13.300

83.300

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

40.000

7.600

47.600

3.7.2. Auditul financiar

30.000

5.700

35.700

3.8

Asistenta tehnica

90.000

17.100

107.100

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

36.000

6.840

42.840

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

25.200

4.788

29.988

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

10.800

2.052

12.852

3.8.2. Dirigentie de șantier

54.000

10.260

64.260

Total Capitol 3

407.800

77.482

485.282

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.998.632

949.740

5.948.372

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

112.366

21.350

133.716

ONE DESIGN


architecture + design oftice

Aleea Valea Viilor nr.2, bl.A53, sc.C, ap.42, cam.2, Sector 6, București


CUI: R015655637 | R.C. J40/10827/2003


Tel/Fax: 021.332.50.56

Email: office@1design.ro

Web: www.1design.ro


DEVIZ PE OBIECT SCENARIUL 2 OBIECT 1: CORP CONSTRUCȚIE CRESA SI GRĂDINIȚĂ

al obiectului de investiții

“Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen” amplasat in: Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 bis, Nr. Cad. 65264

Curs Leu/Euro in data de 10.05.2018:            4,6397 lei/euro


Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala

187.500

35.625

223.125

4.1.2

Rezistenta

1.943.172

369.203

2.312.375

4.1.3

Arhitectura

2.110.880

401.067

2.511.947

4.1.4

Instalații

757.080

143.845

900.925

Total 1 Subapitol 4.1

4.998.632

949.740

5.948.372

4.2

Montaje utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

112.366

21.350

133.716

Total II Subapitol 4.2

112.366

21.350

133.716

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

112.366

21.350

133.716

4.4

Utilaje echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

387.736

73.670

461.406

4.6

Active necorporale

9.995

1.899

11.894

Total III Subapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

510.097

96.918

607.015

Total l+ll+lll Deviz pe obiect

5.621.095

1.068.008

6.689.103
arhitectilor

DJN ROMÂNIA


6576


Zndru-Cristiani

BĂLAN

: Amitact ca drept da semnătură țClasa de importanta a construcției II - "Construcții de importanta deosebita" Categoria "C" de importanta - "Importanta normala" conform HG 766/97 Zona de seismica de calcul cu: ag= 0.35 g si Tc=0,7 s, Pconv= 250 kPa


LEGENDA


I J limita de proprietate


] Contur construcție propusa


] Contur construcție existenta ce se demolează


1 Contur construcție existenta ce se pastreaza


EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

an zbor 2010


645200


scara 1:2.000


Hro<wtrvr


645400

\ 10»

V-

\


-vin

}fWVV1

IfWI


fp1p1p1ptp1p1p?

i3Ufinrw)H.^rwi


rmi/urin/wt 1/WIH IH.bVMH WVI/I-WW pît1p1ptpTpto1p1pl| pIp^lpîplOlplC'Dt


ivtiV2nni

’pip’p’^Zp


j/vvutahn/iJi'ta


ilplplpta


>!p1p1p1p5-*'


>ipipipip^>tolpipi2


-'"'P'uâ*


fvv/o /   /

/ 1x3/ i/v’//.vMnn.wvv2


ipipfr/pipipttfpj              /

^>'*iîl>lo’i5^țR'p'P,P’P,P,P'P|?1’'P,P'i Kb / ’" /

Z


lp1*drjM*r


65264


68182


ACAU


■PLAN DE SITUAJI!


645200


Amplasament nr. cadastral 65264, UAT Bacau


Limita intravilan


Delimitare UAT


Nr. Înreglstrarefi2929. ziuaoi„..luna.09..anul2O47.-

Copie conformă cu exemplarul din arhiva BCPI.

Bacău-eliberată la data de....O6:09..2O17............

..60.lei., cu chitanța nr. 1094.159./..............

..........PJntille Bogdan .Mihaita.........


Tariful......

Referent


NOTA:

 • 1. Planurile de arhitectura se vor citi in mod obligatoriu împreuna cu planurile de rezistenta si instalații

 • 2. Constructorul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe șantier, inainte de procurarea materialelor si inceperea execuției, pentru toate categoriile de lucrări.

 • 3. Constructorul se obliga sa anunțe arhitectul daca apar necaritati pe șantier sau daca dimensiunile si/sati detaliile specifice lipsesc din desene inainte de inceperea lucrărilor pe șantier.

 • 4. Toate desenele in original, specificațiile si drepturile de autor sunt proprietatea One Design srl.

 • 5. Nu se va multiplica documentația in vederea folosirii pentru alta lucrare.

 • 6. Toate dimensiunile vor fi verificate pe șantier inainte de inceperea oricărei lucrări sau desene. Orice discrepanta aparuta in aceste desene trebuie raportata acestui birou inainte de inceperea oricărei lucrări, in caz contrar, contractorul se va face responsabil pentru aceasta.

 • 7. Cotele indicate in desen vor fi preferate cotelor măsurate pe desen.

 • 8. Beneficiarul nu va incepe lucrările decât după obținerea tuturor acordurilor si avizelor necesare prevăzute de legislația in vigoare.


67747


/

,    / • . 855

_

645400


BILANȚ EXISTENT


63497 Z


/     ‘.TT'4'"' ’■

X- O


BILANȚ REZULTAT


I Aii «ânZu^Cr^tîân -f pĂLAN

Ariij acf cu drept de


Suprafața teren: 22.336 mp

Suprafața construita (A.C.)

Suprafața desfășurată (A.D.)

5881 mp

13161 mp

Suprafața construita (A.C.)

Suprafața desfășurată (A.D.)

6986 mp

15331 mp

Regim de inalfime Funcțiune

Variabil in funcție de obiectiv conf. plan de situație

Școala,Liceu

Regim de inalfime Funcțiune

Variabil in funcție de obiectiv conf. plan de situație- pt obiectiv nou Sp+P+1E

Cresa, Grădiniță, Școala, Liceu

POT

26,33%

POT

31,27%

CUT

0,58

CUT

0,68


"One Design" est» marca înregistrata la OSIM sub nr. 130701. Toate drepturile sunt rezervate S.C. ONE OESIGN S.R.L | Standard de calitate Implementat ISO 9001:2008


VERIFICATOR / EXPERT


NUMELE


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA


s c ONE DESIGN

BIROU DE PROIECTARE

București. Pta. Alba lulla nr.4. bl.13. scA et.12, ap.60. Sector 3 | www.1design.ro | officeigfldeslgn.ro


NUMĂR REGISTRUL COMERȚULUI


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


SCARA:


Beneficiar


Municipiul Bacau


NR. PROIECT:


220/17MBC


J40 / 10827/


arh. Alexandru Cristian Balan


arti. Alexandru Cristian Balan


arh. Otilia Anabela Proteasa


1:2000


DATA:


Denumire proiect:

Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen

JUDEȚUL BACAU, MUNICIPIUL BACAU, STR. MIORIȚEI, NR. 76 BIS, NR. CAD. 65264


S.F.


05/ 2018


Denumire dansa:


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


PLANȘA NR:


A.01 —TtrSuprafața teren: 22.336 mp

Suprafața construita (A.C.)

Suprafața desfășurată (A.D.)

5881 mp

13161 mp

Suprafața construita (A.C.)

Suprafața desfășurată (A. D.)

6986 mp

15331 mp

Regim de inaltime

I Funcțiune

Variabil in funcție de obiectiv conf. plan de sltuatle

Școala,Liceu

Regim de inaltime

Funcțiune

Variabil in funcție de obiectiv’ conf. plan de situație- pt obiectiv nou

Sp+P+1E

Crasa, Grădiniță, Școala, Liceu

POT

26,33%

POT

31,27%

, CUT

0,58

CUT

0,68


NOTA:

 • 1. Planurile de arhitectura se vor citi in mod obligatoriu impreuna cu planurile de rezistenta si instalații

 • 2. Constructorul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe șantier, inainte de procurarea materialelor si inceperea execuției, pentru toate categoriile de lucrări.

 • 3. Constructorul se obliga sa anunțe arhitectul daca apar necaritati pe șantier sau daca dimensiunile si/sau detaliile specifice lipsesc din desene inainte de inceperea lucrărilor pe șantier.

 • 4. Toate desenele in original, specificațiile si drepturile de autor sunt proprietatea One Design srl.

 • 5. Nu se va multiplica documentația in vederea folosirii pentru alta lucrare.

 • 6. Toate dimensiunile vor fi verificate pe șantier inainte de inceperea oricărei lucrări sau desene. Orice discrepanta aparuta in aceste desene trebuie raportata acestui birou inainte de inceperea oricărei lucrări, in caz contrar, contractorul se va face responsabil pentru aceasta.

 • 7. Cotele indicate in desen vor fi preferate cotelor măsurate pe desen.

 • 8. Beneficiarul nu va incepe lucrările decât după obținerea tuturor acordurilor si avizelor necesare prevăzute de legislația in vigoare.


VERIFICATOR / EXPERT


NUMELE


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA


ONE DESIGN srl

BIROU DE PROIECTARE

București, Pta. Alba lulla nr.4. bl.13. scA et12. ap.60. Sector 3 | www.1design.ro | officej


S. C.


NUMĂR REGISTRUL COMERȚULUI


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


SCARA:


NR. PROIECT:


J40 / 10827»


(design.ro

13


1:500


Municipiul Bacau


220/17MBC


arh. Alexandru Cristian Balan /

T-


arh. Alexandru Cristian Balan


arh. Otilia Anabela Proteasa


DATA:


Denumire proiect:

Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen

JUDEȚUL BACAU. MUNICIPIUL BACAU. STR. MIORIȚEI, NR. 76 BIS, NR. CAD. 65264


S.F.


05/ 2018


Denumire planșa:


PLAN DE SITUAȚIE


Clasa de importanta a construcției II - "Construcții de importanta deosebita" Categoria "C" de importanta - "Importanta normala" conform HG 766/97 Zona de seismica de calcul cu: ag= 0.35 g si Tc=0,7 s, Pconv= 250 kPa
Vopsea decorativa culoare: RAL 9010


Vopsea decorativa soclu

culoare: RAL 7022
Vopsea decorativa culoare: RAL 9010


culoare: RAL 7022


▼—

10Vopsea decorativa culoare: RAL 9010


Vopsea decorativa soclu

culoare: RAL 7022


FAȚADA EST


Vopsea decorativa culoare: RAL 9010


Vops_e_adecoratiya_șpclu

culoare: RAL 7022


FAȚADA NORD


t i ■ D\/O +3.02

Tamolarie PVC

cu geam termoizolant culoare alb

RAL 9010


-0.

10

-

. ---tTSaRTT

A


NOTA:

 • 1. Planurile de arhitectura se vor citi in mod obligatoriu împreuna cu planurile de rezistenta si instalații

 • 2. Constructorul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe șantier, inainte de procurarea materialelor si inceperea execuției, pentru toate categoriile de lucrări.

 • 3. Constructorul se obliga sa anunțe arhitectul daca apar necaritati pe șantier sau daca dimensiunile si/sau detaliile specif.ce lipsesc din desene inainte de inceperea lucrărilor pe șantier.

 • 4. Toate desenele in original, specificațiile si drepturile de autor sunt proprietatea One Design srl.

 • 5. Nu se va multiplica documentația in vederea folosirii pentru alta lucrare.

 • 6. Toate dimensiunile vor fi verificate pe șantier inainte de începerea oricărei lucrări sau desene. Orice discrepanta aparute in aceste desene trebuie raportata acestui birou inainte de inceperea oricărei lucrări, in caz contrar, contractorul se va face responsabil pentru aceasta.

 • 7. Cotele indicate in desen vor fi preferate cotelor măsurate pe desen.

 • 8. Beneficiarul nu va începe lucrările decât după obținerea tuturor acordurilor si avizelor necesare prevăzute de legislația in vigoare.PLAN INVELITOARE


+3.75


+3.15


placa R A


+3.02

Finisai vopsea lavabila


Tencuiala


Zidărie cărămidă 30 cm

Termoizolatie vata minerala 10 cm

Plasa armare din fibra de sticla arund si tencuiala decortiva de exterior


±0.00 InT|o

FINITv----

--plata EE > ±


+3 45.


+3.75


+3.15


Finisai gresie antiderapanta

Strai de poza

Sapa beton

Placa (10 cm) slab armata

Folie P.V.C.

Termoizolatte polistiren exlrudat 5 cm

Strat de rupere a capilaritalii. pietriș 10 cm

Pamant bine compactat 0.00


±0.00

FINITv----


+3.02


+77 7 7 7U+7 Z7 77 7


Ixandru - Crisur


"One Design" este marca înregistrata la OSIM sub nr. 130701. Toate drepturile sunt rezervate S.C. ONE DESIGN S.R.L. | Standard de calitate implementat ISO 9001


VERIFICATOR/ EXPERT


NUMELE


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


REFERAT! EXPERTIZA NR./DATA


s c ONE DESIGN

BIROU DE PROIECTARE

București. Pta. Alba lulia nr.4, bl.iS, sc.A, et.12. ap.60. Sector 31 VA-Addesign.ro | officyți©ldesign.ro


NUMĂR REGISTRUL COMERȚULUI


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


S.R.L.


SCARA'


Beneficiar


Municipiul Bacau


NR. PROIECT:


220/17MBC


J40 / 10827


arh Alexandru Cristian Balan


arh Alexandru Cristian Balan


arh. Otilia Anabela ProteasaDenumire planșa:


CT-PLAN PARTER,INVELITOARE, FAȚADE, SECȚIUNE

fii

. ■

n

1  III

IE O C

: □ |J

i

J


1

u


'One Deslgn' este marca înregistrata la OSIM sub nr. 130701. Toate drepturile sunt rezervate S.C. ONE DESIGN S.R.L. | Standard de calitate

'        Artiftkl cu drept desemnau^

VERIFICATOR / EXPERT

NUMELE

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

s c ONE DESIGN s.r.l.

BIROU DE PROIECTARE

București. Pta. Alba lulla nr.4. bl.13. sc.A, et.12. ap.60. Sector 31 www.1doslgn.ro | offlce®ldeslgn.ro

SCARA:

Beneficiar:

NR. PROIECT:

Municipiul Bacau

220/17MBC

Denumire proiect:

FAZA:

NUMĂR REGISTRUL COMERȚULUI        J40/ 10827^

2003

Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen

JUOETUL BACAU, MUNICIPIUL BACAU, STR. MIORIȚEI, NR. 76 BIS, NR. CAD. 65264

S.F.

SEF PROIECT

arh. Alexandru Cristian Balan

V UJ

DATA:

PROIECTAT

arh. Alexandru Cristian Balan

I F'

05/ 2018

Denumire planșa:

PLANȘA NR:

SIMULĂRI 3D

A.10

DESENAT

arh. Otilia Anabela ProteasaS.C. ONE DESIGN S.R.L.

Tel:   +4 021 332 50 56

Fax: +4 021 332 50 56


Email: office@1design.ro

Web: www.1design.ro


BIROU DE PROIECTARE

Birou: Pta. Alba lulia nr. 4, bl. I3, sc. A, et. 12, ap.60, 031154,

Sector 3, București, România

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE

Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen"

Adresa: Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 bis, Nr. Cad. 65264

FAZA S.F. • •  Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

 • •  Adresă: Bacau, Str. Mioriței, nr. 76 bis, Nr. Cad. 65264

 • •  Proiectant general: S.C. ONE DESIGN S.R.L.

A2. PAGINĂ DE SEMNĂTURI


Șef proiect


Proiectat
Desenat


VerificatA3. BORDEROU

A. PIESE SCRISE

A1. Pagină de titlu;

A2. Pagină de semnături;

A3. Borderou;

A4. Memoriu tehnic;

A5. Lista antemasurători.

B. PIESE DESENATE

Nr. Planșă

Titlul Planșei

Sc:

IT-01

PLAN SUBSOL

1/50

IT-02

PLAN PARTER AXE 1-9

1/50

IT-03

PLAN PARTER AXE 9-16

1/50

IT-04

PLAN ETAJ AXE 1-10

1/50

IT-05

PLAN ETAJ AXE 9-16

1/50

IT-06

SCHEMA FUNCȚIONALA CENTRALA TERMICA

%

IT-07

PLAN CENTRALA TERMICA

1/25

A4, MEMORIU TEHNIC

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE

 • 1. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

  • 1.1 PREZENTAREA PROIECTULUI

Prezenta documentație tratează la faza S.F. instalațiile de incalzire aferente obiectivului: Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen", in Municipiul Bacau, Str. Mioriței nr. 76bis, Nr. Cad. 65264.

La baza intocmirii acestei documentații au stat:

 • 1. Tema de proiectare pusă la dispoziție de către proiectantul de arhitectură.

 • 2. Planurile și secțiunile de arhitectură.

 • 3. Normele și normativele in vigoare.

f 1.2 REGLEMENTARI

 • ■  113-2015-Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală

 • ■  STAS 7132-86-Măsuri de siguranță la instalațiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115°C

 • ■  SR1907-1-2014 Instalații de încălzire. Necesarul de căldură. Prescripții de calcul

 • ■  SR1907-2-2014 Instalații de încălzire. Necesarul de căldură. Temperaturi interioare convenționale de calcul

» STAS 3317-67-Gaze combustibile

 • ■  C142-85-lnstrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementelor de instalații

 • ■  GP-041/98-Proiectarea, alegerea si întreținerea sistemelor si echipamentelor de siguranța din dotarea instalațiilor de încălzire, cu apa pana (a 115°C;

 • ■  GP-051-2000-Ghid de proiectare, execuție si exploatare a centralelor termice mici.

 • ■  C 56-2002-Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente.

 • ■  C107/1-C107/5-97-Normative privind calculul termotehnic al elementelor de costructie L.1 ■ P.T-C9-2004-Prescriptii de proiectare; -ISCIR

 • ■  P.T-C37/2004-Prescriptii de proiectare; -ISCIR

 • ■  P 118-99-Normativ de siguranța la foc a construcțiilor.

 • ■  Norme generale de protecția muncii/1998.

Parametrii climatici

Parametrii climatici interiori

Iarna - temperatura interioara +22°C±2,0°C

umiditatea relativa a aerului - necontrolata

Parametrii climatici exteriori


IARNA - temperatura exterioara: -18°C

umiditatea relativa a aerului 80%, conf. STAS 1907/2.

1.3. DESCRIEREA INSTALAȚIILOR DE ÎNCĂLZIRE

Pentru obținerea condițiilor termice de confort in interiorul imobilului, s-a proiectat o instalație de încălzire cu radiatoare pe apă caldă 80/60°C. Necesarul termic pentru incalzirea noul imobil este de aproximativ 210kW. Necesarul termic pentru preparare apa calda menajera este de 40kW.

 • 1.3.1 Sursa de căldură

Agentul termic va fi livrat de la o centrala termica nou proiectata, amplasata intr-o clădire noua, distincta, special amenajata in curtea colegiului NV Karpen. Centrala termica va avea in componenta sa 3 cazane murale pe gaz, in condensatie, a cate 70kW, cu funcționare in cascada. Fiecare cazan are pompa de circulație, vas de expansiune 80 litri, supapa de siguranța, termometre, manometru, aerisitor automat

Pentru preparare apa calda menajera este prevăzut in centrala termica un boiler termo-electric de 500 litri. Alimentarea cu agent termic a noului obiectiv se va realiza cu țevi de otel izolate, montate in canivou tehnic.

 • 1.3.2 Circulația agentului termic

Pentru distribuția agentului termic de ia centrala la sistemul de incalzire si instalația de preparare apa calda menajera pentru noul obiectiv, in cadrul încăperii centralei nou prevăzute, la nivelul distribuitorului vor fi prevăzute cate o pompa dubla de circulație pentru incalzire, respectiv de circulație agent termic la boiler preparare apa calda.

Circulația agentului termic de la centrala termica la noul obiectiv se va face prin conducte de otel preizolate, montate subteran in canal tehnic.


Conductele din centrala termica se vor izola cu cochilii de vata minerala 30mm caserate cu folie de aluminiu, respectiv saltele de vata minerala 30mm cu protecție mecanica din tabla zincata 0.5mm, pentru conductele amplasate in canivoul tehnic intre centrala termica si noul obiectiv. Canivoul tehnic va fi prevăzut cu dale de beton pentru acoperire si etansare cu bitum.

Distribuția agentului termic la interiorul obiectivului către corpurile de incalzire(radiatoare) se va realiza prin conducte de polipropilena random cu inserție de aluminiu, preizolate.

Sistemul de distribuție adoptat este bitubular cu distribuție superioara iar conductele sunt montate la nivelul tavanului de la parter. Coloanele si legaturile se vor monta aparent.

Conductele de incalzire se montează cu panta de 0.2% către punctele de golire. Aerisirea sistemului se realizează cu ajutorul ventilelor de aerisire integrate in punctele înalte respectiv prin dispozitivele de aerisire manuale montate pe radiatoare.

La trecerea conductei de distribuție prin ziduri se vor monta țevi de protecție, cu doua diametre mai mari decât conducta ce tranzitează peretele, golurile dintre țevi umplandu-se cu vata minerala.

Sistemul va fi echilibrat din dimensionare, reglajul ulterior facandu-se prin robinetii montati pe returul radiatoarelor.

După executarea instalației interioare de incalzire, toata instalația se va supune la probe, proba la rece si proba la cald.

La execuție si in exploatare se vor respecta toate normele NTS si NPSl in vigoare precum si normativul 113-2015.

Pag. 5 din 6
Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


 • 1.3.3 Preparare apa calda menajera

Pentru prepararea apei calde menajere la nivelul noului obiectiv, in proiectul de instalații sanitare s-a prevăzut un boiler mixt, termo-electric, cu o capacitate de 500 litri, cu serpentina alimentata cu agent termic de la centrala termica. Boilerul are prevăzută suplimentar o rezistenta electrica de 9kW pentru prepararea apei calde menajere pe timpul sezonului cald, atunci când nu sunt puse in funcțiune cazanele pe gaz.

ing. / ' '
S.C. ONE DESIGN S.R.L.

BIROU DE PROIECTARE

Birou: Pta. Alba lulia nr. 4, bl. 13, sc. A, et. 12, ap.60, 031154, Sector 3, București, România

Email: office@1design.ro

Web: www.1desiqn.ro

Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen"

Faza: Studiu de Fezabilitate

INSTALAT!! TERMICE -LISTA DE CANTITAT! SI ECHIPAMENTE

Nr. Crt.

DESCRIERE

U.M.

CANT.

1

Instalație termica interioara

1.1

Țeava din polipropilena tip Random, cu inserție de aluminiu pentru instalații de încălzire, inclusiv îmbinarea conductelor prin polîfuziune: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suport) pentru conducte de încălzire (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi, treceri prin pereți si refacerea rezistentei la foc, etc.), procurare si montare

Dimensiuni: O20mm (diam. ext=20mm, grosime perete 2,8mm)

ml

615

1.2

Idem. Dimensiuni: O25mm (diam. ext=25mm, grosime perete 3,5mm)

ml

369

1.3

Idem. Dimensiuni: O32mm (diam. ext=32mm, grosime perete 4,4mm)

ml

185

1.4

Idem. Dimensiuni: O40mm (diam. ext=40mm, grosime perete 5,5mm)

ml

138

1.5

idem. Dimensiuni: O50mm (diam. ext=50mm, grosime de perete 6,9mm)

ml

69

1.6

Țeava neagra din otel - distribuție agent termic apa calda, Pn 6, inclusiv fîtingurile pentru îmbinare (curbe, mufe, reducții, etc). Sunt incluse toate costurile necesare montajului (material mărunt, pierderi de material,material de etansare, de fixare etc). Se va utiliza țeava trasa (stas 530) pana la diametrele de 2" (inclusiv) si țeava sudata longitudinal (stat 404/1) pentru diametrele mai mari de 2" Dimensiuni: 02"

ml

35

1.7

Idem Dimensiuni: 02 1/2"

ml

28

1.8

Aerisitor automat D- %"

buc

20

1.9

Robinet de trecere cu sfera; cu mufe filetate, tija de manevra, pentru montaj aparent; material mărunt de etansare;

Dimensiuni: 01/2"

buc

10

1.10

Robinet de trecere cu sfera; cu mufe filetate, tija de manevra, pentru montaj aparent; material mărunt de etansare;

Dimensiuni: 02"

buc

4

1.11

Idem, dimensiuni: O 11/2"

buc

6

1.12

Robinet de trecere cu flanse, dimensiuni: 0 2 1/2"

buc

2

1.13

Spalarea si conductelor de încălzire; material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc.

ml

1438

1.14

Efectuare proba de etanșeitate la presiune a instalației interioare; material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc.

ml

1438

1.15

Izolație termica din saltele de vata minerala caserata cu folie de aluminiu, cu grosime S=30mm, material mărunt, de etansare, de fixare, pentru conducte metalice

mp

15

Tel: +4 021 332 50 56

Fax: +4 021 332 50 56


SI ONE DESIGN
Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


2

Radiatoare (cele date mai jos sunt modele de referința)

2.1

Radiator din otel, compact, tip panou, model Cil, complet echipat cu robinet de colt termostatabil, robinet reglaj retur, dop, aerisitor manual, suporți pentru montare pe perete sau pe pardoseala, având dimensiunile: Lxh = 400x600mm, Tur/retur 80/60/20°C 0407 W

buc

6

2.2

Radiator din otel, compact, tip panou, model C21s, complet echipat cu robinet de colt termostatabil, robinet reglaj retur, dop, aerisitor manual, suporți pentru montare pe perete sau pe pardoseala, având dimensiunile: Lxh = 800x600mm, Tur/retur 80/60/20°C 01072 W

buc

2

2.3

Idem, Dimensiuni: Lxh = 400x600mm , Tur/retur 80/60/20°C 0536 W

buc

4

2.4

Idem, Dimensiuni: Lxh = 600x600mm, Tur/retur 80/60/20°C 0804 W

buc

6

2.5

Radiator din otel, compact, tip panou, model C22, complet echipat cu robinet de colt termostatabil, robinet reglaj retur, dop, aerisitor manual, suporți pentru montare pe perete sau pe pardoseala, având dimensiunile: Lxh = 800x600mm, Tur/retur 80/60/20*0 01367 W

buc

7

2.6

Idem, Dimensiuni: Lxh = 600x600mm, Tur/retur 80/60/20°C 01025 W

buc

6

2.7

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1000x600mm, Tur/retur 80/60/20*0 01709 W

buc

7

2.8

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1200x600mm, Tur/retur 80/60/20*0 02051 W

buc

13

2.9

idem, Dimensiuni: Lxh = 1400x600mm, Tur/retur 80/60/20°C 02393 W

buc

7

2.10

idem, Dimensiuni: Lxh = 1600x600mm, Tur/retur 80/60/20*0 02734 W

buc

1

2.11

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1200x900mm, Tur/retur 80/60/20*0 02866 W

buc

4

2.12

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1000x900mm, Tur/retur 80/60/20°C 02388 W

buc

4

2.13

Idem, Dimensiuni: Lxh = 400x900mm, Tur/retur 80/60/20*0 0955 W

buc

2

2.14

Idem, Dimensiuni: Lxh = 600x900mm, Tur/retur 80/60/20*0 Q=1433 W

buc

9

2.15

Radiator din otel, compact, tip panou, model C33, complet echipat cu robinet de colt termostatabil, robinet reglaj retur, dop, aerisitor manual, suporți pentru montare pe perete sau pe pardoseala, având dimensiunile: Lxh = 1200x300mm, Tur/retur 80/60/20°C 01616 W

buc

8

2.16

Idem, Dimensiuni: Lxh = 2000x300mm, Tur/retur 80/60/20*0 02694 W

buc

5

2.17

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1600x300mm, Tur/retur 80/60/20°C 02155 W

buc

3

2.18

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1400x300mm, Tur/retur 80/60/20*0 0=1886 W

buc

17

2.19

Idem, Dimensiuni: Lxh - 1800x300mm, Tur/retur 80/60/20’C 02425 W

buc

5

2.20

Idem, Dimensiuni: Lxh ~ 700x300mm, Tur/retur 80/60/20’C 0943 W

buc

1

2.21

Idem, Dimensiuni: Lxh = 1200x600mm, Tur/retur 80/60/20’C 02827 W

buc

3

2.22

Radiator din otel, compact, tip panou vertical, model VR22C, complet echipat cu robinet de colt termostatabil, robinet reglaj retur, dop, aerisitor manual, suporți pentru montare pe perete sau pe pardoseala, având dimensiunile: Lxh = 600xl950mm, Tur/retur 80/60/20’C 02384 W

buc

2

2.23

Idem, Dimensiuni: Lxh = 300xl950mm, Tur/retur 80/60/20’C 01192 W

buc

1
3

Rețele termice exterioare

3.1

Țeava neagra din otel - distribuție agent termic apa calda, Pn 6, inclusiv fitingurile pentru îmbinare (curbe, mufe, reducții, etc). Sunt incluse toate costurile necesare montajului (material mărunt, pierderi de material,material de etansare, de fixare etc). Se va utiliza țeava trasa (stas 530) pana la diametrele de 2" (inclusiv) si țeava sudata longitudinal (stat 404/1) pentru diametrele mai mari de 2"

Dimensiuni: 02 1/2"

ml

200

3.2

Izolație termica din saltele de vata minerala, cu grosime S“30mm, material mărunt, de etansare, de fixare, pentru conducte metalice

mp

61

3.3

Jacketing din tabla de otel galvanizata, grosime 0.5mm, ca protecție pentru izolații la conducte

mp

61

3.4

Canivou din beton, avand Lxh-60x30cm, acoperit din elemente prefabricate de tip dale de beton

ml

100

3.5

Procurarea si confecționarea suportilor din metal pentru conducte de încălzire montate in canivou

kg

500

3.6

Efectuare proba de etanșeitate a instalației

- material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc

m

200

4

Lucrări in centrala termica

4.1

Vana cu sfera/sertar pentru separare/închidere;

Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu sfera si filet, de Ia 2" vor fi vana fluture cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe, material mărunt, piese speciale de adaptare la conducta.

Dn25

buc

2

4.2

Idem, dimensiuni: Dn65

buc

2

4.3

Clapeta de sens cu arc din fonta, montata pe refulare pompa

Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu filet, de la 2" vor fi cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe, material mărunt, piese speciale de adaptare la conducta.

Dn25

buc

1

4.4

Idem, dimensiuni: Dn65

buc

1

4.5

Filtru de impurități "Y" din fonta prevăzut cu sita de otel incorporata, dop de scurgere Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu filet, de la 2" vor fi cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe, material mărunt, piese speciale de adaptare la conducta.

Dn25

buc

1

4.6

Idem, dimensiuni: Dn65

buc

1

4.7

Robinet cu sfera si portfurtun pentru golire Dnl5 (Rg Dnl5)

buc

2

4.8

Robinet automat de aerisire 1/2" (RAA 1/2")

buc

4

4.9

Termometru încălzire (TI) cu teaca de imersie: Rl/2", 100 mm lungime; scala: 0-120 °C*

buc

4

4.10

Manometru (M), cu robinet de control; scala: 0-10 bar

buc

4

4.11

Țeava neagra din otel - distribuție agent termic apa calda, Pn 6, inclusiv fitingurile pentru îmbinare (curbe, mufe, reducții, etc). Sunt incluse toate costurile necesare montajului (material mărunt, pierderi de material,material de etansare, de fixare etc). Se va utiliza țeava trasa (stas 530) pana la diametrele de 2" (inclusiv) si țeava sudata longitudinal (stat 404/1) pentru diametrele mai mari de 2" diametru: 0 1/2 " - Dnl5

ml

6


4.12

Idem, diametru: 01"- Dn25

ml

18

4.13

Idem, diametru: 0 2 1/2 " - Dn65

ml

18

4.14

Procurarea si confecționarea suportilor din metal pentru conducte de încălzire montate in centrala termica

kg

100

5

LISTA DE ECHIPAMENTE

5.1

Pompa de circulație, dubla

-caracteristici tehnice:

-pompa dubla montata pe țeava;

-debit 1,0 m3/h;

-presiune 6,0 mH20;

-temperatura apa 80°C;

-Pn lObar;

-domeniu de temperatura fluid : -20°C to +120 °C

-alimentare electrica 230V, 50Hz;

-grad de protecție: IP X4D

-contraflanse, garnituri, șuruburi, piulițe, racorduri flexibile suporți de susținere,cabluri de legătură,cablu de alimentare

Circuit deservit: D/C - serpentina boiler preparare apa calda menajera Model de referința Wilo Stratos D25/1

buc

1

5.2

Pompa de circulație, dubla

-caracteristici tehnice:

-pompa dubla montata pe țeava;

-debit 9,0 m3/h;

-presiune 8,5 mH20;

-temperatura apa 80°C;

-Pn lObar;

-domeniu de temperatura fluid : -20°C to + 130 °C

-alimentare electrica 400V, 50Hz;

-grad de protecție: IP X4D

-contraflanse, garnituri, șuruburi, piulițe, racorduri flexibile suporți de susținere,cabluri de legătură,cablu de alimentare

Circuit deservit: D/C-instalatie încălzire grădiniță

Model de referința Wilo Crono Twin-DL 65/160-1.1/4

buc

1

5.3

Contor de energie temic de tip combinat, cu subansamble independente funcțional si metrologic pentru masurarea agentilor termici de incalzire/climatizare (apa calda 80/60) cu display cu afișare la distanta, compus din Calculator de energie termic, Termorezistente, Debitmetru cu turbina, Pereche de sonde, complet cu accesorii de funcționare si montaj

debit nominal 1,0 mc/h (Dn25) dPmax<2mCa

- Contorul va fi complet echipat pentru timiterea datelor la un calculator care va realiza centralizarea consumurilor. (Opțional)

buc.

1

5.4

Contor de energie temic de tip combinat, cu subansamble independente funcțional si metrologic pentru masurarea agentilor termici de incalzire/climatizare (apa calda 80/60) cu display cu afișare la distanta, compus din Calculator de energie termic, Termorezîstente, Debitmetru cu turbina, Pereche de sonde, complet cu accesorii de funcționare si montaj

debit nominal 9,0 mc/h (Dn65) dPmax<2mCa

- Contorul va fi complet echipat pentru timiterea datelor Ia un calculator care va realiza centralizarea consumurilor. (Opțional)

buc.

1

6

LISTA DE ECHIPAMENTE SUPLIMENTARA CU CENTRALA TERMICA NOUA

6.1

Cazan pe gaz in condensatîe, putere instalata 70kW, complet echipat cu supape de siguranța, manometre, termometre

buc.

3

6.2

Pompa simpla de circulație cazan, Q=3.15m3/h, H=4mCA

buc.

3

6.3

Vas de expansiune pentru instalații de încălzire, 80 litri

buc.

3

6.4

Statie dedurizare apa, Q=0.6m3/h

buc.

1

ATENTIE! TOATE CANT1TATILE DE LUCRĂRI VOR INCLUDE IN PREȚ: PROCURARE, TRANSPORT,        DEPOZITARE,        PUNERE        IN        OPERA.

CONTRACTORUL ARE OBLIGAȚIA SA VERIFICE TOATE CANTITATILE DE LUCRĂRI DIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE LICITAȚIE SI SA SI LE INSUSEASCA. IN CAZUL IN CARE, IN DOCUMENTAȚIE, APAR DIFERENTE DE CANTITATI DE LUCRĂRI, CONTRACTORUL TREBUIE SA ANUNȚE IN TIMP UTIL BENEFICIARUL PENTRU CLARIFICĂRI; ORICE SOLICITARE ULTERIOARA DE SUPLIMENTARE A CANTITATILOR, DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE EXECUȚIE, NU VA FI ACCEPTATA.

întocmit,

Ing. Adrian Draj^t^^^-^ ’

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

Nr. 7184/18.07.2018

RAPORT

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția “Construire grădiniță și creșă Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen ”

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

 • - Prevederilor art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

Art. 44 Aprobarea proiectelor de investiții publice locale

(1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finanțate din împrumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administrației publice locale, se aproba de către autoritatile deliberative.

 • - Prevederilor art. 5 (1) Iit. “a” alin (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, care precizează:

Art. 5 (1) Documentațiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel:

a) în cazul obiectivelor noi de investiții:

(ii) studiu de fezabilitate ;

Art. 7 (1) Studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții.

 • - Prevederilor art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) Iit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, care preciează:

Art. 47 (1) Hotărârile consiliului local se semnează de președintele de ședință, ales în condițiile prevăzute la art. 35, și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar.

Art. 48 (2) Secretarul unitarii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului si prefectului de indata, dar nu mai târziu de 10 zile lucratoare de la data adoptării.

Art. 61 (2) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii.

Art. 115 (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin:

b) consiliul local adoptă hotărâri;

Art. 117 Secretarul unității administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean;

 • - Prevederilor art. 36 (2) lit. « b » și alin. (4) lit. «d», din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și modificată,care precizează:

Art. 36 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

(4) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

- și-l avizăm favorabil.

ȘEF SERVICIU

CORNELIU GAVRILESCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ADMINISTRATOR PUBLIC

DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. 7183/ 18.07.2018

RAPORT al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția “Construire grădiniță și creșă Colegiul Tehnic de

Comunicații N. V. Karpen ”

Pentru creearea unei infrastructuri adecvate in vederea desfășurării procesului de ingrijire si educare a copiilor cu vârste anteprescolare, prin documentația supusa aprobării au fost propus pentru amenajare un nou obiectiv de investiții.

Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții a căror finanțare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finanțate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administrației publice locale, se aproba de către autoritatile deliberative.

Documentația tehnico-economica supusa aprobării a fost întocmită în conformitate cu cerințele tehnice, normativele și legislația în vigoare, iar finanțarea obiectivului va fi asigurată conform Programului de investiții aprobat pentru anul 2018, motiv pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre în forma propusă.

VICEPRIM


RIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU ȘTEFAN DANIEL DRAGOS

3             \      \\                                    3


DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA ȘUZDUGAN

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

APROBAT, PRIMAR


SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE

Nr..^Z£/......

COSMIN NECULAReferat

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen

Prin Nota de fundamentare nr. 1843/19.06.2017 transmisa din partea Colegiului Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu Karpen” Bacau este evidențiat atat faptul ca exista un numărul mare de solicitări din partea părinților care locuiesc in zona, pentru inscrierea copiilor la cresa sau la grădiniță, cat si existenta unor posibile avantaje care ar putea decurge ca urmare a amplasării noului obiectiv in curtea colegiului; (ex: existenta rețelelor de utilitati in apropiere, existenta unei cantine unde ar putea fi preparata hrana pentru copii, optimizarea personalului de întreținere si paza, e.t.c).

S-a luat in acest context decizia construirii unui obiectiv cu destinația de grădiniță si cresa; grădiniță va fi amplasata la etaj si va avea 3 grupe de copii iar la parter va fi amplasata cresa care va avea tot 3 grupe de copii.

Noul obiectiv va fi construit in incinta Colegiului Tehnic de Comunicații “N.V. Karpen”, mai precis in partea de sud-vest a parcelei, avand latura lunga a clădirii principale paralela cu Calea Moinesti si fiind amplasata in vecinătatea Căminului si a scolii profesionale existente pe amlasament.

Documentația tehnico-econimica faza Studiu de fezabilitate supusa aprobării pentru obiectivul de investiții Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen a fost întocmită de către proiectantul S.C. ONE DESIGN SRL.

Obiectivul a fost impartit de către proiectant in 6 obiecte principale după cum urmeaza:

Obiectul nr. 1

Obiectul nr. 2

Obiectul nr. 3

Obiectul nr. 4

Obiectul nr. 5

Obiectul nr. 6


IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ;

ÎNCĂPERE CAZANE (CLĂDIRE TEHNICA); DEMOLARE CORPURI C 19;

AMENAJARE INCINTA, DRUMURI; REȚELE UTILITATI;

ORGANIZARE DE ȘANTIER.

Obiectul nr. 1: IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ;

Indicatori caracteristici:

Regimul de inaltime Subsol +Parter+1 Etaj;

A construita = 1081,52 mp;

A desfasurata = 2523,60 mp;

Volum nivel parter = 3150 mp;

Volum nivel etaj = 3178 mp

H max. clădire = 9,85 m fata de CTN;

Gradul II de rezistenta la foc;

Categoria de importanta “C” normal, conf. Hotărârii nr. 766/1997, acualizat.

La etajul clădirii va fi amplasata grădiniță care va acomoda 3 grupe de copii iar la parter va fi amplasata cresa care va acomoda tot 3 grupe de copii.

Conceputa ca un volum unitar si reprezentativ, clădirea prezintă doua accese principale (unul pentru cresa si unul pentru grădiniță) si un acces secundar (la subsol, pentru personalul auxiliar). Va mai exista o usa de evacuare in caz de incendiu pe fațada estica. Accesul persoanelor cu dizabilitati va fi asigurata prinr-o platforma care poate fi fixata de pachetul de trepte sau de un perete adiacent.

Sistemul constructiv:

 • -  Infrastructura va fi reprezentata de o rețea de fundații conțin ui e sub ziduri in zona fara subsol si de radier din beton armat in zona subsolului;

 • -  Suprastructura va fi formata din trei tronsoane independente despărțite de rosturi seismice; Sistemul structural al tronsoanelor este alcătuit din cadre din beton dispuse pe doua direcții ortogonale, cu plansee din beton armat care asigura “efectul de șaiba rigida”;

 • -  Acoperișul va fi de tip terasa necirculabila cu parapet perimetral pe fiecare tronson in parte;.

 • -   închiderile exterioare si compartimentările interioare vor fi realizate din zidărie cu termoizolatie la pereții exteriori; compartimentările la grupurile sanitare vor fi cu pereți din gips carton realizați pe structura metalica proprie.

Finisajele interioare vor fi de tip covor PVC, si respectiv cu parchet in zonele administrative si gresie antiderapanta pe casa scării.

Finisajele exterioare vor fi de tip: placare cu tabla din cupru faltuita, tencuiala decorativa sau placi fibrociment pe fațada.

Tamplaria vafi din PVC sau aluminiu.

Pardoseli exterioare: gresie antiderapanta pentru accese si deck din lemn pentru terasa exterioara.

Obiectul nr. 2: ÎNCĂPERE CAZANE (CLĂDIRE TEHNICA)

Indicatori caracteristici:

Regimul de înălțime Parter;

A construita - 18,49 mp;

A desfasurata - 18,49 mp;

Volum nivel = 36,99 mp;

H max. clădire = 4,25 m fata de CTN;

Gradul II de rezistenta la foc;

Categoria de importanta “C” normal, conf. Hotărârii nr. 766/1997, acualizat.

Accesul este singular iar clădirea adăpostește o centrala termica prevăzută cu 3 cazane murale pe gaz, in condensatie a cate 70 kw cu funcționare in cascada.

Sistemul constructiv:

 • -  Infrastructura va fi reprezentata dintr-o rețea rectangulara de fundații continue sub ziduri;

 • -  Suprastructura va fi reprezentata din cadre din beton armat monolit dispuse pe doua direcții rectangulare iar planseul este din beton armat monolit;

 • -  Acoperișul va fi de tip terasa necirculabila cu parapet perimetral.

 • -   închiderile exterioare se vor realiza din zidărie cu termoizolatie la exterior.

Finisajele vor fi:

 • -  pardoseli finisate cu gresie antiderapanta;

 • -  tencuiala exterioara driscuita finisata cu var lavabil;

 • -  tamplarie din PVC

In afara de cele doua clădiri, Studiu de fezabilitate cuprinde:

Obiectul nr. 3: DEMOLARE CORPURI C18 si C19;

Obiectul nr. 4: AMENAJARE INCINTA, DRUMURI presupune in afara de repararea gardului existent pe toata lungimea adiacenta caii Moinesti, amaenajarea unei platforme de gunoi împrejmuita cu gard din plasa, realizarea in principal a trei zone care vor fi delimitate in incinta astfel:

 • -  zona de servicii creeata prin gruparea acceselor, platformelor si circulațiilor;

 • -  zona de joaca pentru copii amenajata cu nisip, gazon, alei pentru plimbări cu căruciorul, e.t.c;

 • -  zona de protecție care va cuprinde spatiile plantate cu rol de protecție a microclimatului nou creeat.

Obiectul nr. 5: REȚELE UTILITATI vor fi racordate la rețele publice existente in zona, au corespdent cu instalațiile specifice din clădiri si se refera la:

 • -  alimentarea cu apa;

 • -  preparare apa calda menajera;

 • -  colectare si drenare ape uzate menajere;

 • -  colectare si drenare ape meteorice;

 • -  alimentarea cu energie termica;

 • -  alimentarea cu energie electrica si

alimentarea cu gaz;

Obiectul nr. 6: ORGANIZARE DE ȘANTIER.

Cuprinde lucrările amenajate in incinta șantierului care vor fi dezafectate după terminarea execuției dar vor facilita desfasurarea desfasurarea lucrărilor pe tot parcursul acestora.

Conform devizului general, indicatorii tehnico-economici sunt:

 • •  Valoare totala : 10.594,664 mii lei cu TVA;

 • •  Valoare C+M: 8.231,972 mii lei cu TVA;

 • •  Regimul de înălțime: S+P+1E

In conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 referitor la finanțele publice locale, propunem promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea documentației tehnico -economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Construire grădiniță si cresa Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen”.

Fondurile necesare finanțării cheltuielilor privind proiectarea si execuția lucrărilor de construire se asigura din bugetul local.

Obiectivul este inclus in Programul de investiții pe anul 2018, cap.65.

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICA CRISTINA BUZDUGAN

ÎNTOCMIT

IULIANA NICULESCU