Hotărârea nr. 273/2018

Hotărârea nr. 273 din 24.07.2018 privind modificarea comisiei de licitație și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea terenurilor ce fac obiectul Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri – terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/ concesionare aprobat prin HCL nr. 128/ 2015


HOTĂRÂREA NR. 273 DIN 24.07.2018

privind modificarea comisiei de licitație și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea terenurilor ce fac obiectul Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare aprobat prin HCL nr. 128/ 2015

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 78286/ 16.07.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 128/ 2015;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7020/ 17.07.2018;

-Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 7021/17.07.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1198/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1199 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1200 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.1201 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1202/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare;

-Prevederile art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 59 alin, (i) și alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „b” și art.45(l) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se modifică comisia de licitație pentru vânzarea terenurilor ce fac obiectul Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare aprobat prin HCL nr. 128/2015, urmând să aibă această componență:

  • 1. Popa Ioan - inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar - președinte

  • 2. Bardașu Cristina - Director Executiv Adj.                  -membru

  • 3. Creangă Georgiana - cons.jr.la Serv. Juridic și Aplicarea Leg.Prop. -membru

  • 4. Slătinaru Marius - Șef Serviciu Colectare și Executare Silită P.F. -membru

  • 5. Asaftei Irinel - consilier Compartiment Cadastru            -membru

  • 6. Apostu Constantin - inspector de specialitate la Compartiment Secretariat, Protocol și

Audiente                                         -membru supleant

  • 7. Gomescu Luminița - consilier Compartiment Fd.Locativ și îndrumare Asociații de

Proprietari                                            -membru supleant

  • 8. Pavelescu Sonia-cons.jr. la Serv.juridic și Aplicarea Leg.Prop.-membru supleant

  • 9. Mafiei Mirela - consilier la Compartiment Executare P. J.    -membru supleant

  • 10. Nastase Daniela - inspector de specialitate la Comp.Administrare si Inventariere

Patrimoniu                           - secretarul comisiei”

ART. 2 - Se modifică comisia de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea terenurilor ce fac obiectul Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare aprobat prin HCL nr. 128/2015, urmând să aibă această componență: Scripăț Constantin - Viceprimarul Municipiului Bacău        -președinte

Sraer Robert -cons.jr.la Serv.juridic și Aplicarea leg.Prop.     -membru

Dudău Laura Elena - consilier la Compartimentul Executare Silită P.J.-membru Popa Cristina - consilier la Compartiment Evidență Contracte -membru Ionică Mirela - consilier la Compartiment Evidență Concesionări-membru Cioclu Elena - consilier la Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu

- secretarul comisiei”

ART. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 128/ 2015 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4 - Primaru. Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului Șef, Compartimentului Evidență Contracte și Compartimentului Evidență Concesionări.


CONTRASEMNEAZĂ

FARUL MUNICIPIULUI BACĂU 2OLAE-C :diu popovici

SECRETARUL NICOLAE