Hotărârea nr. 272/2018

Hotărârea nr. 272 din 24.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

. ' I C r-y^ </</„/ «r/zvz/z


HOTĂRÂREA NR. 272 DIN 24.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ai Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 12727 din 10.07.2018 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propun unele măsuri referitoare la reorganizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6905 din 12.07.2018;

-Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 12729 din 10.07.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre; nr.1193 /19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1194 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1195/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.l 196 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1197/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 104 din 31.03.2003 privind înființarea și organizarea Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău, cu toate modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246 din 31.07.2013 privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Asistență Socială ai Municipiului Bacău precum și aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, începând cu data de 01.08.2013.

-Prevederile art. 113 alin, (5) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art 3 alin. (1) si (2) din H.G. nr. 867/ 2015 (*actualizată*) furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organ’zare și funcționare, pe care le aprobă prin hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege.

-Prevederile art. 1 alin. (3) și ale Anexei nr. 2 din Hotărârea nr. 797 din 08 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamente or - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. 2, Iit.”a”, alin. 3, lit. ”b” și art.45(l) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă începând cu 01.08.2018 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 3, nr. 3 A, nr. 3 B, nr. 3 C, nr. 3 D, nr. 3 E și nr. 3 F din nr. H.C.L. nr. 423 din 19.12.2017, își încetează valabilitatea.

Art. 3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 99 din 30.03.2018 își încetează valabilitatea.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAEtOVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 2>%2j DIN 24.07.2018

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 104 din 31.03.2003 (Serviciul Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău) și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246 din 31.07.2013 (schimbarea denumirii în Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău) și funcționează ca instituție publică de specialitate în subordînea Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu personalitate juridică, în conformitate cu articolul 113, aliniatul (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.

Art.2 - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:

 • a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statui;

 • c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;

 • d) respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

 • e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • f)  parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

 • g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;

 • h) transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i)  nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată;

 • j)  eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

 • k) eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

 • l)  respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

 • n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență socială, potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

 • o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viață;

 • p) complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc.;

 • q) concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;

 • r)  egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • s) confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

 • t)  echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sooiole egale;

 • u) focalizarea, potrivit căiela beneficiile de asistență socială șl serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile și bunurile acestora;

 • v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

Art3 - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău este instituția publică specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, ca direcție de asistență socială, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

în aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, Direcția îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

 • a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

 • b) de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;

 • d) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială și furnizarea serviciilor sociale;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție;

 • f) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unități administrativ-teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;

 • g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;

 • h) de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale.

Art.4 - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău este coordonată de Primarul Municipiului Bacău și are ca obiect principal de activitate realizarea masurilor și acțiunilor de asistență socială adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Bacău precum și asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor fără adăpost, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, prin administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale prevăzute în actele normative în vigoare.

Art5 - Pentru înfăptuirea obiectivelor prevăzute la art.4, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău îndeplinește, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bacău și în conformitate cu dispozițiile art 3 din Regulamentul -cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, aprobat prinH

:.797/2017, următoarele atribuții principale:

(1) în domeniul administrării și acordării beneficiilor de asistență socială:


 • a) asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;

 • b) pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale;

 • c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, și pregătesc documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

 • d) întocmesc dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modifîcare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local și le prezintă primarului pentru aprobare;

 • e) comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;

 • f)  urmăresc și răspund de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și beneficiarii beneficiilor de asistență socială;

 • g) efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate a membrilor comunității și, în funcție de situațiile constatate, propun măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

 • h) realizează activitatea fmanciar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;

 • i)  elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

 • j)  îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 • (2) în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale:

 • a) elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia;

 • b) elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local și le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

 • c) inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • d) identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • e) realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • f)  propune înființarea serviciilor sociale de interes local;

 • g) colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le comunică serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;

 • h) monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;

 • i) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;

 • j)  elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acțiune, și asigură finanțarea/cofmanțarea acestora;

 • k) asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • l)  furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

 • m) încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali; evaluează și monitorizează activitatea acestora, în condițiile legii;

 • n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art 113 alin, (D din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

 • o) planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale;

 • p) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

 • q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

 • r) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • s) asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

 • (3) în aplicarea prevederilor alin. (2) lit a) și b) Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău organizează consultări cu furnizorii publici și privați, cu asociațiile profesionale și organizațiile reprezentative ale beneficiarilor.

Art 6 (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține cel puțin următoarele informații: obiectivul general și obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilități și termene de realizare, sursele de finanțare și bugetul estimat

 • (2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informații colectate de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art 5 alin. (2) lit d), h) și i).

 • (3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, fie prin contractarea unor servicii de specialitate și conține cel puțin următoarele informații:

 • a) caracteristici teritoriale ale unității adminitrativ-teritoriale;

 • b) nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a regiunii;

 • c) indicatori demografici cum ar fi: structura populației, după vârstă, sex, ocupație, speranța de viață la naștere, speranța de viață sănătoasă la 65 de ani, soldul migrației etc.;

 • d) tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social etc., precum și estimarea numărului de beneficiari;

 • e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificați și argumentația alegerii acestora.

Art. 7 (1) Planul anual de acțiune prevăzut la art 5 alin. (2) lit b) se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum și cu cea a județului de care aparține unitatea administrativ., teritorială, și cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare.

 • (2) Planul anual de acțiune cuprinde, pe lângă activitățile prevăzute la alin. (1), planificarea activităților de informare a publicului, precum și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale.

 • (3) Elaborarea planului anual de acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și propuse spre a fi înființate, resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale prevăzut la art 6 alin. (1), în funcție de resursele disponibile, și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

 • (4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unității administrativ-teritoriale se au în vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează a fi înființate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate și sumele acordate cu titlu de subvenție, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.

 • (5) Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local a planului anual de acțiune, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău îl transmite spre consultare consiliului județean.

 • (6) în situația în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice locale, planul anual de acțiune se transmite spre consultare și acestor autorități.

Art 8 (1) în vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău are următoarele obligații principale:

 • a) asigurarea informării comunității;

 • b) transmiterea către serviciul public de asistență socială de la nivel județean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale și a planurilor anuale de acțiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;

 • c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistență socială de la nivel județean a datelor și informațiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale și serviciile sociale administrate de aceștia, precum și a rapoartelor de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale;

 • d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;

 • e) comunicarea informațiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziția instituțiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea și controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, după caz, instituțiilor/ structurilor cu atribuții privind prevenirea torturii și acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condițiile legii.

 • (2) Obligația prevăzută la alin. (1) lit a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul instituției a informațiilor privind:

 • a) activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc.;

 • b) informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați;

 • c) informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Art 9 în administrarea și acordarea serviciilor sociale, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău realizează următoarele:

 • a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licența de funcționare pentru serviciile sociale ale autorității administrației publice locale din unitatea adminislraliv-teriloiială respectivă;

 • b) primește și înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/fumizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

 • c) evaluează nevoile sociale ale populației din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor și persoanele aflate în dificultate, precum și a cauzelor care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • d) elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție, care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul;

 • e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului și comunității și elaborează planul de servicii comunitare;

 • f)  acordă servicii de asistență comunitară, în baza măsurilor de asistență socială incluse de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău în planul de acțiune;

 • g) recomandă realizarea evaluării complexe și facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

 • h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deține licența de funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art 46 din Legea nr. 292/2011. cu modificările și completările ulterioare, a standardelor minime de calitate și a standardelor de cost


i)


ArtlO (1) Serviciile sociale acordate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău având drept scop exclusiv prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor și familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate.

(2) în domeniul protecției persoanei cu dizabilități, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău:

a)


monitorizează și analizează situația persoanelor cu dizabilități din unitatea administrativ** teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;

identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilități;

creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

inițiază, susține și dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;

asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;

elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor,

asigură consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor și obligațiilor acestora și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

implică în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;

asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenților personali;

încurajează și susține activitățile de voluntariat;

colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu,

 • (3) Serviciile sociale acordate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:

 • a) servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidențiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea;

 • b) servicii de consiliere, de acompaniere, în funcție de natura și gradul de afectare a autonomiei funcționale.

 • (4) Serviciile sociale acordate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău destinate protecției și promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinții


b)


c)


d)


e)


0 g)


h)


i)


j)

k)săi» precum și cele menite să îi sprijine pe aceștia în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor» inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condițiile legii.

Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (4), în domeniul protecției copilului, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău:

 • a) monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin ai ministrului muncii și justiției sociale;

 • b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

 • c) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 • d) elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau beneficiilor și le acordă, în condițiile legii;

 • e) asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • f) asigură și monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și a comportamentului delincvent;

 • g) vizitează periodic la domiciliu familiile și copiii care beneficiază de servicii și beneficii și urmărește modul de utilizare a beneficiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;

 • h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție specială, în condițiile legii;

 • i)  urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;

 • j)  colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul protecției copilului și îi transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu;

 • k) urmărește punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecția copilului/instanței de tutelă referitoare la prestarea de către părinții apți de muncă a acțiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială etc.

Art. 11 - 1) Finanțarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău a Municipiului Bacău se asigură din bugetul local.

(2) Finanțarea serviciilor sociale și beneficiilor de asistență socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești, potrivit legii.

CAPITOLUL H STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

Art 12 (1) Structura organizatorică și numărul de posturi aferent aparatului propriu al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău se aprobă de consiliul local, astfel încât funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii și ținând cont de serviciile sociale organizate în structura sau în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

(2) Consiliu! Local Bacău aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, pe baza prevederilor regulamentului-cadru.

 • (3) Atribuțiile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, prevăzute la art 5, se completează cu alte atribuții prevăzute de lege, în funcție de caracteristicile sociale ale unității administrativ-teritoriale.

Potrivit organigramei și a statului de funcții aprobat de Consiliul Local a Municipiului Bacău, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău are următoarea structură organizatorică, formată din personal de conducere, servicii, birouri, compartimente, centre de zi, astfel:

Director:

 • 1.  Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget

 • 2. Birou Administrativ, Aprovizionare și P.S.I.

 • 3. Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

 • 4. Birou Informatizare

 • 5. Birou Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii

 • 6. Oficiul Juridic

 • 7. Compartiment Audit Intern

 • 8. Compartiment Secretariat și Registratură

Director adjunct:

 • 1. Centrul de Resurse Pentru Adolescenți

 • 2. Centrul de Zi Pentru Copilul Aflat în Dificultate

 • 3. Centrul de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale

 • 4. Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost

 • 5. Centrul de Zi „O Școală pentru Toți”

 • 6. Centrul de Zi „Clubul Pensionarilor” Serviciul Asistență Socială:

 • 1. Birou Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap

-asistenți personali

 • 2. Birou Protecția Copilului

 • 3. Birou Beneficii Sociale

 • - Compartiment Venit Minim Garantat, Alocații de Susținere

 • - Compartiment Alocații și Indemnizații Creșterea Copilului

 • 4. Compartimentul Consiliere Servicii Sociale

 • 5. Compartimentul de Consultanță Psihologică

 • 6. Compartimentul Servicii Sociale Integrate Comunitare.

CAPITOLUL IU

CONDUCEREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU, ATRIBUȚIILE ACESTEIA ȘI RĂSPUNDEREA PE COMPARTIMENTE

Art.13 (1) Conducerea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău se asigură de către director.

 • (2) Directorul are calitatea de personal contractual.

 • (3) Funcția de director se ocupă în condițiile legii.

 • (4) Candidați! pentru ocuparea postului de director trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puțin 3 ani și să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii de licență:

 • a) asistență socială sau sociologie;

 • b) psihologie sau științe ale educației;

 • c) drept;

 • d) științe administrative;

 • e) sănătate;

 • f)  economie sau management, finanțe, contabilitate.


 • (5) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de director și absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (4) cu condiția să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

 • (6) Concursul pentru ocuparea funcției de director se organizează de către primar, în condițiile Hotărârii Guvernului nr, 286/2011 pentru aprobarea Reeulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Artl4

 • (1) Directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău asigură conducerea executivă a acesteia și răspunde de buna ei fimcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

 • (2) Directorul reprezintă Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție.

 • (3) Directorul îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a)  exercită atribuțiile ce revin Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în calitate de persoană juridică;

 • b)  exercită funcția de ordonator de credite;

 • c)  întocmește proiectul bugetului propriu al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune aprobării consiliului local;

 • d)  elaborează și supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acțiune;

 • e)  elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propunerile de măsuri pentru îmbunătățire a activității;

 • f) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, potrivit legii;

 • g) elaborează și propune spre aprobare consiliului local statul de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • i)  aplică sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale.

 • j)  controlează activitatea personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • k) aplică sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale;

 • l)  primește, verifică și repartizează corespondența Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • m) verifică respectarea și aplicarea corectă a legilor din domeniul de activitate al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • n) analizează și aprobă rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, înainte de a fi supuse aprobării Primarului / Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • o) propune Primarului programe de perfecționare profesională pentru personalul de specialitate al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • p) întocmește note de fundamentare pentru inițierea unor măsuri de asistență socială, pe care le supune spre aprobare Primarului / Consiliului Local Bacău;

 • q) inițiază proiecte de hotărâri pentru realizarea unor măsuri de asistență socială sau înființarea, în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, a unor instituții de Asistență Socială cu sau fără personalitate juridică;

 • r)  cunoaște normele de sănătate și securitatea muncii și P.S.I. specifice Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • s) păstrează confidențialitatea datelor din Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • (4) Directorul îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului local.

 • (5) in absența directorului, atribuțiile acestuia se exercită de către directorul adjunct, iar și în lipsa acestuia de către unul dintre șefii de compartimente, desemnat prin dispoziție a primarului, în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.


Art 15 Numirea, eliberarea din funcție și sancționarea disciplinară a directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău se fee cu respectarea prevederilor legislației aplicabile personalului contractual.

Compartimentele de care răspunde directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău sunt:

 • 1. Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget

 • 2. Birou Administrativ, Aprovizionare și P. S. 1

 • 3. Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

 • 4. Birou Informatizare

 • 5. Birou Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii

 • 6. Oficiul Juridic

 • 7. Compartiment Audit Intern

 • 8. Compartiment Secretariat și Registratură

CAPITOLUL IV ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU


Art.16 - Atribuțiile Serviciului Financiar, Contabilitate, Buget:

 • 1. analizează necesitățile financiare pentru funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și prezintă propuneri directorului pentru întocmirea bugetului instituției;

 • 2. întocmește propuneri de rectificare/suplimentare/diminuare a prevederilor bugetare în baza notelor de fundamentare,

 • 3. urmărește asigurarea și repartizarea resurselor financiare pentru funcționarea serviciilor de asistență socială și plata drepturilor beneficiarilor,

 • 4. urmărește încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat al plăților nete de casă;

 • 5. efectuează operațiuni de contabilitate care stau la baza plății drepturilor bănești și facilităților financiare acordate persoanelor în nevoi;

 • 6. transmite situațiile financiare lunare la Direcția Economică a Consiliului Local Bacău și pe platforma online a Ministerului de Finanțe;

 • 7. colaborează cu Direcția Economică a Consiliului Local Bacău pentru soluționarea problemelor financiare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 8. urmărește efectuarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale, cheltuielilor de ajutoare sociale, cheltuielilor cu asociațiile și fundațiile și cheltuielile de investiții;

 • 9. conduce contabilitatea ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestionarea și controlul activelor, datoriilor, asigurând prezentarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația financiară, atât pentru cerințele interne cât și pentru organul ierarhic superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 10. justifică în fața organelor de control modul de cheltuire a fondurilor primite;

 • 11. urmărește, verifică și întocmește acte adiționale pentru majorarea garanțiilor gestionarilor de ori de câte ori este necesar;

 • 12. eliberează adeverințele solicitate de către salariații instituției;

 • 13. întocmește și transmite la Administrația Financiară declarațiile privind structura și cheltuielile de personal ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, conform declarației 112 și privind impozitul aferent drepturilor salariate plătite, conform declarației 205 și privind contribuția pentru persoanele cu handicap, conform declarației 100;

 • 14. înregistrează, verifică, analizează și semnează lunar notele contabile, registrul jurnal, soldul conturilor, balanța de verificare, bilanțul, fluxul de trezorerie, situația activelor și contul de execuție execuție, pe care le transmite la Primăria Municipiului Bacău și pe platforma FOREXBUG;

 • 15. propune efectuarea inventarierii patrimoniului și înregistrează în contabilitate rezultatul inventarieirii, precum și completează registrul inventar cu rezultatele obținute;

 • 16. contrasemnează toate documentele Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în domeniul economico-financiar care ies din unitate;

 • 17. contrasemnează toate contractele care angajează financiar instituția;

 • 18. colaborează cu Municipiul Bacău, ANFP, Trezoreria, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și cu orice alte unități cu care Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău intră în contact;

 • 19. ridică și depune documentele pentru decontare bancară ridică, precum și numerar în trezorerie;

 • 20. efectuează toate plățile și încasează sumele ce se derulează prin casieria Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău sau prin cârd cu cont deschis la bancă;

 • 21. verifică zilnic registrul de casă întocmit de către casier și urmărește extrasele de cont;

 • 22. întocmește ordine de plată și CEC-urile pentru numerar și fișierul aplicației PRESTAJ;

 • 23. urmărește stingerea debitelor, lichidarea avansurilor spre decontare conform legislației în vigoare;

 • 24. înregistrează în contabilitate cantitativ și valoric intrările de materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe achiziționate, consumul materialelor, transferurile și casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;

 • 25. certifică conturile și închiderea acestora la finele anului;

 • 26. exercită controlul financiar preventiv;

 • 27. întocmește documentația specifică privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, înregistrarea lor în programul informatic, îndrumă și controlează modul de punere în aplicare a acestora;

 • 28. înregistrează în ordine cronologică și sistematică în programul informatic toate documentele justificative ce stau la baza modificărilor patrimoniului public;

 • 29. întocmește statele de plata curente pentru ajutoarele de lemne, de încălzire și de urgenta, precum și a restanțelor privind ajutoarele de lemne, încălzire șl ajutoarele de urgenta prin întocmirea fiselor și a statelor de plata pentru acestea;

 • 30. întocmește lunar centralizatorul de salarii;

 • 31. întocmește, editează și păstrează registrele contabile obligatorii conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice;

 • 32. întocmește fișa cu specimene de semnături pentru persoanele autorizate să dispună plăți din conturile instituției;

 • 33. calculează certificatele medicale, indemnizațiile de concediu și depune la Casa de Sănătate dosarul cu privire la recuperarea sumelor medicalelor plătite de către aceasta;

 • 34. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 35. păstrează confidențialitatea datelor din cadrul biroului;

 • 36. participă la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor și informațiilor;

 • 37. asigură întocmirea, prelucrarea și ținerea în actualitate a procedurilor operaționale scrise, emise în reglementarea activității specifice;

 • 38. asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și dispune măsuri de prevenire a scurgerii informațiilor;

 • 39. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 40. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art.17 - Atribuțiile Biroului Administrativ, Aprovizionare și P.S.L:

 • 1. derulează planul de aprovizionare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, privind aprovizionarea curenta cu bunuri (rechizite, piese de schimb, materiale utilitar gospodărești, etc);

 • 2. asigură gestionarea (achiziționare, depozitare și distribuire) materialelor consumabile prin magazia de materiale;

 • 3. întocmește și ține la zi în registrul mijloacelor fixe evidenta bunurilor administrate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 4. întocmește fișele de magazie și cele de inventar,

 • 5. asigura desfășurarea în bune condiții a activității de igienizare și deservire generala a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 6. tine evidenta fizica și gestionează mijloacele fixe și obiectele de inventar din patrimoniul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 7. întocmește necesarul de mijloace fixe și obiecte de inventar în vederea achiziționării lor conform legislației în vigoare;

 • 8. face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar uzate fizic sau moral;

 • 9. participa la un schimb permanent de date cu celelalte compartimente ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 10. urmărește lucrările de reparații, recompartimentări, modernizare, etc. și toate lucrările de orice natura ce se efectuează de terți;

 • 11. asigura respectarea normelor de paza, de securitate și de prevenire a incendiilor;

 • 12. îndeplinește orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a activității Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 13. face propuneri de recuperare a pagubelor provenite prin distrugerea bunurilor;

 • 14. păstrează nomenclatorul documentelor cu termenul de păstrare a corespondentei;

 • 15. urmărește clasificarea, ordonarea și inventarierea arhivei de către compartimente pe parti structurale, probleme și termene de păstrare;

 • 16. urmărește întocmirea corecta a inventarelor care însoțesc arhiva de predare;

17.1a primirea arhivei în depozit o verifică, o confrunta cu inventarul, o îndosariază, întocmește fise și o aranjează în rafturi;

 • 18. întocmește listele de selecționare pentru materialele din arhiva a căror termene de păstrare au expirat și le prezintă comisiei pentru discutare și avizare;

 • 19. scoate și preda la unitățile indicate arhiva scoasa din evidenta aprobata de către Arhivele Statului;

 • 20. rezolva cererile cetățenilor privind eliberarea de copii după actele existente în arhiva;

 • 21. păstrează confidențialitatea datelor din serviciu;

 • 22. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 23. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 24. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Artl8 «Atribuțiile Biroului Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte:

 • 1. atrage resurse financiare, materiale și umane prin elaborarea unor proiecte în parteneriat cu

ONG-urile sociale din municipiul Bacău;

 • 2. elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și nevoile locale identificate, strategia

locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, după consultarea furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor și răspund de aplicarea acesteia;

 • 3. elaborează planul anual de acțiune privind serviciile sociale, în conformitate cu măsurile șî

acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului de care aparțin;

 • 4. identifica surse de finanțare în domeniul asistentei și protecției sociale;

 • 5. realizează pliante publicitare în scopul promovării serviciilor sociale ale Direcției de

Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 6. facilitează comunicarea și cooperarea la nivel local și regional în ceea ce privește

organizațiile non-profit;

 • 7. promovează viața asociativă pe plan local prin încurajarea proiectelor în parteneriat intre

ONG-uri și Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău;

 • 8. organizează voluntariatul;

 • 9. asigura consultanta pe perioada derulării proiectelor;

 • 10. asigura realizarea strategiei de dezvoltare anuala a serviciilor sociale precum și cele pe termen mediu și lung;

 • 11. colaborează cu Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget pentru întocmirea proiectului bugetului anual Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și urmărește eficienta cheltuielilor bugetare;

 • 12. elaborează proiecte ale strategiilor anuale pe termen mediu și lung referitoare la beneficiile de asistență socială și serviciile sociale comunitare pentru categoriile populaționale defavorizate ale municipiului Bacău;

 • 13. elaborează analize, situații, sinteze cu privire la activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 14. monitorizează și analizează situația beneficiarilor de beneficii sociale și servicii sociale oferite de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 15. colaborează cu organisme private autorizate care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale;

 • 16. colaborează cu alte instituții de asistență socială în vederea identificării eventualelor disfuncționalități, a cazurilor care le generează, prezintă propuneri în vederea eliminării acestora și stabilește măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activității serviciului;

 • 17. ia măsuri pentru popularizarea dispozițiilor legale interne și internaționale în domeniul asistenței sociale pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la situația categoriilor de persoane defavorizate;

 • 18. elaborează, sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire;

 • 19. elaborează documentația de atribuire, cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate, în funcție de specificul documentației respective și de complexitatea problemelor care urmează a fi rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;

 • 20. asigură codificarea produselor, serviciilor în sistemul de grupare și codificare C.P.V.-Regulamentului (CE) nr.213/2008 de modificare a Regulamentului nr. 2151/2003 privind Vocabularul comun al achizițiilor publice;

 • 21. stabilește circumstanțele de încadrare, prevăzute de lege pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru cumpărarea directă;

 • 22. aplică și finalizează proceduri de atribuire;

 • 23. propune și supune aprobării ordonatorului principal de credite, constituirea comisiilor care întocmesc documentația de atribuire în vederea participării la procedura de atribuire, precum și comisiile evaluare a ofertelor și de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • 24. participă la comisiile de evaluare a ofertelor și de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • 25. asigură realizarea publicității anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire pe baza documentelor transmise de comisiile constituite în acest scop;

 • 26. organizează proceduri de achiziții publice și asigură secretariatul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, servicii și lucrări;

 • 27. analizează programul în cadrul fiecărui contract, pentru furnizare produse, prestări de servicii, execuție lucrări în colaborare cu compartimentele cu atribuții în domeniu;

 • 28. întocmește dosarul achiziției publice pentru fiecare contract de bunuri, servicii și lucrări atribuit;

 • 29. organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, prin:

 • a) licitație deschisa;

 • b) licitație restrânsă;

 • c) negociere competitivă;

 • d) dialog competitiv;

 • e) parteneriatul pentru inovare;

 • f) negociere fără publicarea prealabilă;

 • g) concursul de soluții;

 • h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice; î) procedura simplificată.

 • 30. participă la desfășurarea procedurilor de licitație;

 • 31. realizează contractele de achiziție publică;

 • 32. elaborează documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • 33. publică anunțurile de intenție, de participare, și de atribuire a contractelor de achiziție publică pe SEAP și MONITORUL OFICIAL;

 • 34. întocmește note justificative în toate situațiile în care procedura de atribuire propusă este alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;

 • 35. verifică cuprinderea în programul anual al achizițiilor publice a contractului de achiziție publică;

 • 36. întocmește programul anual al achizițiilor publice, pe baza tututror solicitărilor primite de la compartimente, care cuprinde totalitatea contractelor de furnizare, de lucrări și de servicii, pe care Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău intenționează să le atribuie în decursul anului bugetar următor, ținând cont de:

 • a.  necesitățile obiective de produse, de lucrări și de servicii;

 • b.  gradul de prioritate al necesităților precizate la litera a.;

 • c. anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilității de a obține fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectificări ale bugetului;

 • 37. solicită fiecărui compartiment din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău necesarul de produse, servicii și lucrări, a căror dobândire face obiectul contractelor de furnizare, de servicii, respectiv de lucrări, în vederea întocmirii programului anual al achizițiilor publice;

 • 38. operează modificări în programul anual al achizițiilor publice;

 • 39. realizează contracte de furnizare, lucrări și servicii, cuprinse în Programul anual al achizițiilor publice, cu următoarele activități:

 • a.  Pregătirea contractului de achiziție publică

 • b. Scrierea contractului

 • c.  Verificarea contractului

 • d. încheierea și semnarea contractului de către părțile implicate

 • 40. elaborează și finalizează contracte de furnizare, servicii și lucrări cuprinse în Programul anual al achizițiilor publice;

 • 41. elaborează și redactează contractele de achiziție publică încheiate de Direcție cu persoane fizice sau juridice, a actelor adiționale care conțin modificări pe durata derulării acestora;

 • 42. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 43. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență A Municipiului Bacău;

 • 44. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art.19 - Atribuțiile Biroului Informatizare;

 • 1. asigura informatizarea activității Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin colectivul de specialitate;

 • 2. executa lucrări de analiza, proiectare programe, implementare;

 • 3. colaborează cu compartimentul de resort din cadrul Primăriei precum și cu firmele specializate în hardware și software;

 • 4. asigura asistenta tehnica compartimentelor Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și gestionează conectarea utilizatorilor la rețea;

 • 5. concepe programe și aplicații pentru compartimentele de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 6. asigura buna funcționare din punct de vedere logic a aplicațiilor existente în sistemul de calcul;

 • 7. analizează permanent și studiază sistemul informațional existent pentru a putea propune soluții de informatizare adecvate fiecărui utilizator;

 • 8. păstrează confidențialitatea datelor din cadrul instituției;

 • 9. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 10. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 11. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art.20 - Atribuțiile Compartimentului Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii sunt:

 • 1.asigură recrutarea și angajarea personalului pe baza de competență, prin concurs conform prevederilor legale;

2,organizează conform legislației în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu și verifică îndeplinirea de către participanți a condițiilor prevăzute de lege;

 • 3. uimărește respectarea legalității privind angajarea și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul din aparatul propriu;

 • 4. operează efectiv în registrul general de evidență a salariaților, date cu caracter personal ale acestora, cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • 5. analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și pregătește documentația pentru elaborarea organigramei Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău;

 • d.pregătește documentația necesară în vederea elaborării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Regulamentului Intern și a altor instrucțiuni necesare bunei funcționări a Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău;

7 .pregătește documentația necesară întocmirii Statului de funcții;

 • 8. ține evidența fișelor de post și răspunde de corelarea acestora cu atribuțiile din Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • 9. răspunde de aplicarea corecta a legislației de salarizare;

 • 10. întocmește documentația privind plata orelor suplimentare prestate peste programul nonnal de lucru și urmărește încadrarea în plafonul stabilit de lege;

 • 11. controlează respectarea disciplinei muncii;

 • 12. stabilește nevoile de pregătire și perfecționare ale salariaților,

 • 13. propune participarea angajaților la cursuri de perfecționare și organizează cursuri de perfecționare, stabilind prioritățile pe domenii de activitate;

 • 14. face propuneri pentru întocmirea planului de formare profesionala;

 • 15. efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, delegarea sau încetarea contractului de munca al personalului angajat;

 • 16. întocmește contractele individuale de muncă, propune promovarea în funcții, întocmește deciziile de modificare și încetare a contractului individual de muncă;

lî.ține evidența concediilor anuale, a concediilor medicale, a concediilor fără plată și a sancțiunilor,

 • 18. răspunde de rezolvarea reclamațiilor, sesizărilor și conflictelor de muncă care revin în competența biroului;

 • 19. eliberează adeverințe pentru calitatea de salariat la cerere;

 • 20. îndeplinește toate activitățile legate de gestionarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav confonn legislației în vigoare;

 • 21. întocmește contractele de muncă ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • 22. verifică zilnic și lunar situația asistenților personali în plată, a celor sistați din plată pe cauze de încetare a contractelor de munca ale acestora, în condițiile legii;

23 .asigură și răspunde de luarea tuturor măsurilor de sănătate și securitate în muncă în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

24.ia masuri pentru asigurarea fiecărui loc de muncă cu instrucțiuni tehnice și de sănătate și securitate a muncii specifice activității;

25 .organizează instruirea periodică la locul de munca a personalului cu privire la funcționarea, exploatarea și întreținerea echipamentelor tehnice în condiții de siguranță, cunoașterea și aplicarea normelor și instrucțiunilor de lucru și sănătate și securitate în muncă;

 • 26. întocmește deciziile aferente, urmărește avizarea și semnarea lor;

 • 27. rezolva în termenul legal corespondenta legata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • 28. întocmește raportări și situații statistice legate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și le transmite compartimentelor interne și instituțiilor externe solicitante;

 • 29. înaintează lunar Serviciului Financiar, Contabilitate, Buget următoarele documente:

 • i. foaia colectivă de prezență, verificată și semnată de șefii compartimentelor Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • ii. prezenta pentru orele suplimentare;

 • iii.  certificatele medicale;

 • iv. înștiințările pentru concediu de odihna solicitate cu plata în avans;

 • v. înștiințările privind modificarea gradațiilor de vechime ale salariaților.

 • 30. păstrează confidențialitatea datelor din serviciul îndeplinit;

31 .asigură, secretariatul Comisiei de Control Intern Managerial;

32jăspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 33. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției (te Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 34. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art21 - Atribuțiile Oficiului Juridic:

 • I. reprezintă Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău pe baza de mandat al directorului Direcției de Asistenta Sociala A Municipiului Bacău, în fata instanțelor judecătorești de orice grad și a altor autorități;

  2.


  • 3.

  • 4.


instrumentează cauzele în care Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău figurează ca parte (formularea cererilor de chemare în judecata, redactarea întâmpinărilor, declararea cailor de atac și alte acte solicitate de instanța);

formulează proiecte de convenții, de statute, contracte, acte administrative; asigura baza de documentare juridică și legislativa a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 5. urmărește în colaborare cu compartimentele implicate, derularea contractelor civile, comerciale sau de altă natură, în care Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău este parte;

 • 6. formulează avize juridice scrise la solicitarea conducerii;

 • 7. răspunde la petiții și oferă consultații juridice persoanelor fizice în legătura cu litigiile în care Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău figurează ca parte;

 • 8. avizează pentru legalitate toate actele în care Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău este parte;

 • 9. întocmește și fundamentează proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local Bacău și proiectele de decizii ale directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în domeniul sau de activitate;

 • 10. reprezintă Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău în fata Notarului Public în vederea perfectării actelor cu caracter patrimonial și în raporturile juridice cu terțe persoane fizice sau juridice;

 • II. ține evidența cauzelor și a termenelor la dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • 12. avizează legalitatea contractelor civile, comerciale sau de altă natură, încheiate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu terțe persoane fizice sau juridice;

 • 13. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 14. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 15. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art. 22. Atribuțiile Compartimentului de Audit Intern sunt:

 • 1. elaborează norme metodologice specifice entității publice în care își desfășoară activitatea,

cu avizul UCAAPI;

 • 2. elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

 • 3. efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management

financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta și eficacitate;

 • 4. informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice

auditate, precum șî despre consecințele acestora;

18

 • 5. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din

activitățile sale de audit;

 • 6. elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

 • 7. urmărește ducerea la îndeplinire a recomandărilor făcute de către Directorul Direcției de

Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 8. evaluează și supervizează sistemul de control intern, oferă consiliere pentru îmbunătățirea

activității instituție, pe baza analizei riscurilor asociate activităților auditabile;

 • 9. asigură funcționalitatea controlului intern pe baza unor standarde profesionale;

 • 10. în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate;

 • 11. păstrează confidențialitatea datelor din serviciul pe care ii îndeplinește;

 • 12. respecta normele privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • 13. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 14. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență A Municipiului Bacău;

 • 15. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art J3 - Atribuțiile Compartimentului Secretariat și Registratura:

 • 1. asigura accesul neîngrădit al populație la informațiile privind drepturile acesteia la protecție și asistenta socială precum și la formalitățile și documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi, în condițiile impuse de legislația în vigoare;

 • 2. face revista presei zilnic, prezentând o sinteza a acesteia șefului ierarhic superior;

 • 3.  comunica celor interesați deciziile și hotărârile șefului ierarhic superior;

 • 4. înregistrează și păstrează evidenta actelor primite și emise;

 • 5. permite cunoașterea rețelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate și diversificate în baza Legii nr.292/2011 Asistentei Sociale și a celorlalte legi speciale care acționează în domeniul protecției/asistentei sociale persoanelor interesate;

 • 6. facilitează accesul categoriilor populaționale supuse riscului marginalizării sociale la beneficiile de asistență socială și serviciile oferite de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale;

 • 7. asigura cunoașterea rețelei de instituții de Asistență Socială sau instituții de Protecție Speciala care asigura servicii socio-medicale de tip rezidențial, aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau după caz, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de către toți cei interesați;

 • 8. preia de la solicitanți/petiționari cererile, petițiile depuse de aceștia și le transmite compartimentelor responsabile de rezolvarea lor;

 • 9. asigura transparența activității Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin oferirea tuturor informațiilor solicitate de către cetățeni, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public;

 • 10. tine uu registru general de intrare-leșire pentru înregistrarea cererilor sollcilanțUor și a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău privind modurile și termenele de rezolvare a acestora;

 • 11. tine un registru pentru înregistrarea audientelor la directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău privind modul și termenele de rezolvare a acestora;

 • 12. tine un registru pentru înregistrarea petițiilor și răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău privind modul și termenele de rezolvare a acestora;

 • 13. tine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de la Guvern, Președinție, Avocatul Poporului și alte organe centrale și locale ale administrației de stat și a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău privind modul și termenele de rezolvare ale acestora;

 • 14. se ocupa de expedierea corespondentei către persoane/instituții care s-au adresat Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în scris;

 • 15. păstrează confidențialitatea datelor din serviciul pe care ii îndeplinește;

 • 16. respecta normele de sănătate și securitatea muncii și P.S.I.;

 • 17. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 18. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 19. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art24 - Șeful Serviciului de Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău controlează și răspunde de buna funcționare a următoarelor compartimente:


 • 1. Birou Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap

-Asistenți Personali

 • 2. Birou Protecția Copilului

 • 3. Birou Beneficii Sociale

-Compartiment Venit Minim Garantat, Alocații de Susținere -Compartiment Alocații și Indemnizații Creșterea Copilului

 • 4. Compartimentul Consiliere Servicii Sociale

 • 5. Compartimentul de Consultanță Psihologică

 • 6. Compartimentul Servicii Sociale Integrate Comunitare.

Condiții pentru ocuparea postului de șef Serviciu Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău:

 • 1. licențiat al învățământului universitar de lungă durată; specializat în domeniul științelor socio-umane, juridice, administrative sau tehnice;

 • 2. experiența de minim 3 ani în domeniul asistenței / protecției sociale;

 • 3. calități de manager;


 • 4. receptivitate față de problemele sociale ale comunității;

 • 5. adaptabilitate crescută la schimbare;

 • 6. responsabilitate și mobilitate în adoptarea unor decizii;

 • 7. dorința de perfecționare continua a capacităților profesionale;

 • 8. simț civic;

 • 9. receptivitate crescută la nou și progres;

 • 10. o bună cunoaștere a legislației în domeniu;

 • 11. spirit de analiză și sinteză a problemelor sociale ale comunității;

 • 12. spirit organizatoric;

 • 13. exemplu de disciplină șl perseverență;

 • 14. dorința de inițiativă, obiectivitate și spirit autoritar în luarea deciziilor.

Șefiil Serviciului de Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău îndeplinește în condițiile legii următoarele atribuții:

 • 1. coordonează și controlează activitatea fiecărui compartiment aflat în subordinea sa directa;

 • 2. primește, verifică și repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are în subordine și informează pe directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, asupra modului de soluționare a solicitărilor și petițiilor;

 • 3. verifică respectarea și aplicarea corecta a legilor în cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

 • 4. tine ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente;

 • 5. propune directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău calendarul acțiunilor sociale derulate în compartimentele de Asistență Socială ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 6. analizează și aproba rapoartele de specialitate întocmite de șefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău municipiului Bacău;

 • 7. propune directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, proiecte și programe de colaborare cu reprezentanți ai ONG-urilor sociale, ai instituțiilor de cult din România, cu persoane fizice și juridice romane sau străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului;

 • 8. propune masuri de sancționare a persoanelor care săvârșesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispozițiilor din Codul Muncii;

 • 9. stabilește sau, după caz, actualizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, atribuții exprese în fisele de post întocmite pentru personalul din subordine, potrivit fimcției și pregătirii profesionale;

 • 10. îndeplinește orice alte atribuții delegate de directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, cu respectarea legislației în vigoare;

 • 11. propune directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, participarea unor salariați din subordine la programele de perfecționare profesionala;

 • 12. contrasemnează toate documentele Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, în domeniul asistentei sociale, care ies din unitate;

 • 13. întocmește note de fundamentare pentru inițierea unor măsuri de asistență socială, pe care le supune spre aprobare directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 14. inițiază proiecte de hotărâri pentru realizarea unor măsuri de asistență socială sau înființarea, în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, a unor instituții de Asistență Socială cu sau fără personalitate juridică, pe care le propune aprobării prealabile a directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 15. întocmește rapoarte de specialitate și inițiază proiecte de hotărâri pentru subcontractarea sau subvenționarea unor servicii sociale, cu respectarea legislației în vigoare, pe care le supune aprobării prealabile a directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 16. sa păstreze confidențialitatea datelor din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 17. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 18. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 19. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

ArL 25- Atribuțiile Biroului Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap:

 • 1. pregătește documentația necesara - pe baza de anchete sociale efectuate la domiciliul persoanei cu handicap grav și la domiciliul viitorului asistent personal, în vederea încheierii contractelor de munca pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav (gr.I de handicap);

 • 2. întocmește anchete sociale pentru persoanele cu probleme grave de sănătate în vederea depunerii dosarului la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și încadrarea într-un grad de handicap;

 • 3. sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea dosarelor de internare în centre de asistenta și îngrijire sau alte instituții de Protecție speciala aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;

 • 4. sprijină comunitatea pentru internarea nevoluntară în spital a persoanelor cu tulburări grave de sănătate mentala care prezintă un pericol pentru ele însele și pentru aceasta;

 • 5. efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap și al asistenților personali, pentru monitorizarea serviciilor prestate de către asistenții personali;

 • 6. întocmește și elaborează adeverințe pentru persoanele încadrate în gradul Ide handicap;

 • 7. întocmește fișe de monitorizare pentru persoanele încadrate în gradul de handicap ce beneficiază de indemnizația de însoțitor, la domiciliul acestora, pentru a depista modificările de natură să înceteze acordarea drepturilor legale;

 • 8. organizează cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale a asistenților personali;

 • 9. colaborează permanent cu instituțiile de protecție speciala de pe raza municipiului Bacău, în vederea sprijinirii persoanelor vârstnice de pe raza municipiului Bacău de a se interna, atunci când îngrijirea și supravegherea la domiciliu a acestora nu mai este posibila;

 • 10. propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se ocupa de protecția socială a persoanelor cu handicap, în vederea diversificării și dezvoltării serviciilor de asistenta socio-medicala speciala pentru acestea;

 • 11. monitorizează activitatea fundațiilor ce acordă servicii socio-medicale persoanelor vârstnice conform Legii nr.350/2005;

 • 12. intervine în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri, și prevenirea marginalizării sociale;

 • 13. întocmește semestrial un raport către Consiliul Local Bacău cu privire la activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • 14. întocmește anchete sociale pentru persoanele vârstnice ce doresc internarea în cămine de bătrâni private;

 • 15. oferă informațiile necesare tuturor persoanelor cu handicap, referitor la drepturile lor la protecție socială conferite de actele normative aflate în vigoare;

 • 16. asigura consilierea celor doritori privind formalitățile și actele necesare pentru întocmirea dosarelor de internare în instituții de protecție speciala sau de intrare în posesia drepturilor lor la protecție speciala;

 • 17. îndeplinește orice alte atribuții necesare bunului mers al activității;

 • 18. aduce la îndeplinire prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 19. identifica persoanele vârstnice aflate în nevoi și care se găsesc în una dintre situațiile prevăzute de art 3 din Legea 17/2000;

 • 20. efectuează anchetele sociale pentru persoanele ce doresc internarea în CPV Bacău și le sprijină în vederea întocmirii dosarelor care ulterior sunt analizate în Comisia privind aprobarea intemărilor/extemărilor în cămin;

 • 21. întocmesc anchete sociale pentru stabilirea nevoilor persoanelor vârstnice care se elaborează pe baza datelor cu privire la afecțiunile ce necesita îngrijire speciala, capacitatea dc a se gospodari și dc a îndeplini cerințele firești ale vieții cotidiene, condițiile de locuit precum și veniturile efective sau potențiale considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieții;

 • 22. distribuie abonamente și tichete valorice conform Hotărârilor Consiliului Local a municipiului Bacău;

 • 23. păstrează confidențialitatea datelor din serviciu;

 • 24. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 25. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 26. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art.26 - Atribuțiile Biroului Protecția Copilului:

 • 1. monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, respectarea și realizarea drepturilor lor, asigura centralizarea și sintetizarea acestor date și informații;

 • 2. identifica copiii aflați în dificultate, elaborează documentația pentru stabilirea masurilor speciale de protecție propuse;

 • 3. realizează și sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;

 • 4. acționează pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia, în vederea identificării unei soluții cu caracter permanent pentru protecția copilului;

 • 5. organizează și susține dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;

 • 6. identifica, evaluează și acorda sprijin material și financiar familiilor cu copii în întreținere;

 • 7. asigura consiliere și informare familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituțiilor speciale, etc;

 • 8. asigura și urmărește aplicarea masurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârșit o fapta prevăzuta de legea penala, dar care nu răspunde penal;

 • 9. asigura și urmărește aplicarea masurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, precum și a comportamentului delicvent;

 • 10. intervine în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri, și prevenirea marginalizării sociale;

 • 11. monitorizează modul de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate;

 • 12. monitorizarea menținerii relațiilor personale cu minorul;

 • 13. colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în vederea identificării situațiilor deosebite care apar în activitatea de protecție a copilului, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii masurilor pentru îmbunătățirea acestei activități;

 • 14. realizează parteneriate și colaborează cu organizațiile neguvemamentale și cu reprezentanții societății civile în vederea dezvoltării și susținerii masurilor de protecție a copilului;

 • 15. asigura relaționarea cu diverse servicii specializate;

 • 16. sprijină accesul în instituțiile de asistență socială destinate copilului sau mamei și copilului și evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;

 • 17. asigura realizarea activităților în domeniul protecției copilului și familiei, în conformitate cu responsabilitățile ce ii revin, stabilite de legislația în vigoare;

 • 18. distribuie abonamente și tichete valorice conform Hotărârilor Consiliului Local a municipiului Bacău;

 • 19. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 20. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în. vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 21. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art.27 - Atribuțiile Biroului Beneficii Sociale:

Compartiment Venit Minim Garantat, Alocații de Susținere

 • 1. previne și combate marginalizarea socială a unor categorii populaționale supuse acestui risc prin masuri specifice ce intra în competenta Consiliului Local;

 • 2. identifica persoanele și familiile care se găsesc în situații de marginalizare sociala;

  stabilește masuri individuale pentru prevenirea marginalizăru lor,

  intervine în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri, și prevenirea marginalizării sociale;

  asigura consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Legea 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, Legea 116/2002 cu modificările și completările ulterioare și Legea 208/1997;

  efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitanților de drepturi stabilite prin actele normative mai sus menționate;

  fece propuneri primarului pentru acordarea ajutorului social în bani, pregătește și întocmește documentația pentru stabilirea, modificarea, suspendarea, respingerea, și încetarea ajutorului social în termenul legal;

  transmite Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară pe bază de borderou toate dispozițiile Primarului privind acordarea dreptului însoțit de cererile certificate de Primar;

  face propuneri primarului pentru acordarea ajutorului de urgență în bani, pregătește și întocmește documentația pentru acordarea ajutorului de urgență;

  aduce la cunoștința beneficiarilor dispoziția primarului privind stabilirea, modificarea, suspendarea, respingerea și încetarea ajutorului social în termenul legal;

  întocmește anual sau la termenele prevăzute de actele normative în vigoare, rapoarte de specialitate privind situația beneficiilor sociale acordate (in bani și natura) și numărul de beneficiari pe tipuri de beneficii sociale pe care le înaintează spre analiza și aprobare Primarului/ConsUiului Local a municipiului Bacău;


identifica forme posibile și eficiente de colaborare cu ONG-uri sociale pentru sprijinirea celor aflați în nevoie;

aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bacău privind masurile de asistenta și protecție socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme și pentru prevenirea excluziunii sociale;

asigura aplicarea legislației referitoare la acordarea mesei la Cantina Socială (Legea 208/1997), astfel:

 • a. Cererile pentru acordarea mesei la cantină se depun la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău Bacău și se aproba de către primar sau o persoana împuternicită de acesta.

 • b. în baza anchetei sociale efectuate, se aprobă, sau nu, după caz, dosarul beneficiarului serviciilor cantinei, în funcție de criteriile prevăzute de lege, iar decizia se comunica la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru a fi introdus beneficiarul în drepturi, prezentând la ridicarea hranei cartela de masa.

acordă ajutoare bănești către populație pentru plata cheltuielilor la energia termica (Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; OUG 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare);

organizează înhumarea persoanelor decedate pe raza Municipiului Bacău, fără susținători legali;

înregistrează cererile pentru stabilirea și acordarea alocației de susținere tuturor solicitanților din municipiul Bacău, conform Legii nr.277/2010 și HG nr.38/2011, cu modificările și completările ulterioare;

efectuează anchete sociale în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii în vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de acordare a alocației de susținere; efectuează anchete sociale la interval de 6 luni în vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la alocația de susținere;

efectuează anchete sociale pentru verificarea modificărilor intervenite cu privire la componența familiei și / sau a veniturilor realizate de membrii acesteia în cazul în care titularul alocației de susținere solida modificarea cuantumului dreptului printr-o nouă cerere însoțite de actele doveditoare privind modificările intervenite;

 • 21. întocmește dispozițiile privind acordarea/suspendarea/încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei;

 • 22. comunică în termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale tuturor solicitanților, dispoziția de acordare a dreptului sau respingerea cererii privind alocația de susținere;

 • 23. transmite Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială până ia data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară pe bază de borderou toate dispozițiile Primarului privind acordarea dreptului însoțit de cererile certificate de Primar,

 • 24. îndeplinește orice alte atribuții ce ii revin potrivit legii sau obiectului de activitate al compartimentului;

 • 25. colaborează cu autoritățile și organismele cu atribuții în domeniul integrării socio-profesionale a populației de rromi; pentru realizarea masurilor de protecție și sprijin a acestora;

 • 26. distribuie abonamente și tichete valorice conform Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Bacău;

 • 27. păstrează confidențialitatea datelor din serviciu;

 • 28. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 29. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 30. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Compartiment Alocații și Indemnizații Creșterea Copilului

 • 1. înregistrează cererile pentru stabilirea și acordarea drepturilor pentru indemnizația de creștere copil prevăzute de OUG. nr. 111/2010, și HG 52/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. înregistrează cererile pentru stabilirea și acordarea drepturilor pentru alocația de stat prevăzute de Legea nr.61/1993, și HG 577/2008, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. transmite pe baza de borderou la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, toate dosarele privind alocația de stat, indemnizație creștere copil, stimulent;

 • 4. înregistrează cererile pentru stabilirea și acordarea stimulentelor educaționale (tichete de grădiniță), conform Legii nr.248/2015 tuturor solicitanților din municipiul Bacău;

 • 5. înregistrează cererile pentru stabilirea și acordarea, respingerea, modificarea, suspendarea sau încetarea stimulentelor educaționale;

 • 6. comunică tuturor solicitanților, dispoziția de acordare a dreptului sau respingerea cererii privind stimulentul educațional precum și dispozițiile de modificare, suspendare sau încetare;

 • 7. verifică lunar situațiile centralizatoare privind prezența la grădiniță și transmite beneficiarilor tichetele pentru grădiniță;

 • 8. întocmește lunar situații analitice centralizatoare privind tichetele acordate beneficiarilor piecutu și a celor retuuiale, primite necuvenit,

 • 9. verifică în teren prezența copiilor beneficiari de stimulent educațional;

 • 10. transmite Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău, până la data de 25 a lunii situația beneficiarilor de stimulente educaționale, în format electronic;

 • 11. distribuie abonamente și tichete valorice conform Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Bacău;

 • 12. păstrează confidențialitatea datelor din serviciu;

 • 13. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 14. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 15. îndeplinește și alte servicii stabilite de conducere.

Art 28 - Atribuțiile Compartimentului Consiliere Servicii Sociale:

 • 1. acorda consiliere și rezolva probleme de natura psihosociala și economica a categoriilor populaționale defavorizate din municipiul Bacău;

 • 2. asigura accesul neîngrădit al populației la informațiile privind drepturile acesteia la protecție și asistenta socială precum și la formalitățile și documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi, în condițiile impuse de legislația în vigoare;

 • 3. permite cunoașterea de către persoanele interesate a rețelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate și diversificate în baza Legii nr. 292/2011- Asistenței Sociale și a celorlalte legi speciale care acționează în domeniul protecției/asistentei sociale;

 • 4. facilitează accesul categoriilor populaționale supuse riscului marginalizârii sociale la beneficiile sociale și serviciile sociale oferite de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale;

 • 5. asigura cunoașterea rețelei de instituții de asistență socială sau instituții de protecție speciala care asigura servicii socio-medicale de tip rezidențial, aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau după caz, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de către toți cei interesați;

 • 6. asigura transparenta activității Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău a Municipiului Bacău prin oferirea tuturor informațiilor solicitate de către cetățeni, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public;

 • 7. realizează pliante publicitare în scopul promovării serviciilor sociale ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, în colaborare cu alte compartimente, servicii sau birouri ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău a Municipiului Bacău;

 • 8. asigura respectarea și aplicarea corecta a legilor în domeniul de activitate al compartimentului;

 • 9. propune masuri de organizare și funcționare eficienta a activității compartimentului;

 • 10. participa la un schimb permanent de date cu celelalte compartimente ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău a Municipiului Bacău;

 • 11. colaborează cu organizațiile neguvemamentale și cu reprezentanți ai societății civile în vederea dezvoltării și promovării beneficiilor sociale și serviciilor sociale comunitare;

 • 12. asigura relaționarea cu diverse servicii specializate;

 • 13. sprijină accesul în instituțiile de asistență socială și evaluează modul în care sunt respectate drepturile persoanelor;

 • 14. păstrează confidențialitatea datelor din serviciul pe care ii îndeplinește;

 • 15. respecta normele de sănătate și securitatea muncii și P.SX;

 • 16. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 17. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău a Municipiului Bacău;

 • 18. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art 29 - Atribuțiile Compartimentului Consultanta Psihologica:

 • 1. evaluarea relației dintre părinți și copil, asistați ai Direcției de Asistență Socială, Comunitară înțelegerea părinților în ceea ce privește nevoile emoționale ale copiilor și capacitatea de a veni în întâmpinarea acestor nevoi;

 • 2. participarea la realizarea proiectului de intervenție personalizat bazat pe evaluările de mai sus, împreuna cu alți membri ai echipei (asistent social, jurist);

 • 3. constituirea ca membru al echipei mobile de intervenție în cazurile semnalate la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 4. urmărirea evoluției fiecărui caz aflat în evidența Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și implicarea în monitorizarea acestora;

 • 5. asigurarea de servicii de specialitate (consiliere, terapie) persoanelor asistate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 6. lucrul în echipa interdisciplinară și pluridisciplinară;

 • 7. ținerea unei evidențe a activității desfășurate și pregătirea de rapoarte lunar;

 • 8. respectarea principiului confidențialității în relația cu beneficiarul serviciilor;

 • 9. efectuarea de anchete psihologice și cooperarea cu inspectorii instituției în rezolvarea problemelor de natură psiho-socială a categoriilor populaționale defavorizate ale municipiului Bacău care beneficiază de servicii sociale oferite de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 10. participarea alături de inspectorii care monitorizează cazurile sociale la consilierea și îndrumarea asistaților către instituțiile abilitate a le soluționa cererile;


 • 11. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 12. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 13. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art. 30 Atribuțiile Compartimentului Servicii Sociale Integrate Comunitare:

Participă activ la implementarea eficace și eficientă a tuturor activităților proiectului “Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău”, respectiv testarea unui model de intervenție privind acordarea de servicii comunitare integrate la nivelul Municipiului Bacău, susținut tehnic și financiar de Reprezentanța UNICEF România și implementat cu sprijinul tehnic și administrativ al autorităților publice locale, la nivel comunitar.


Persoanele angajate sau delegate (asistenți sociali/inspectori de specialitate și asistenți medicali comunitari) din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău să exercite atribuții specifice în domeniul furnizării unor servicii medicale comunitare, servicii de mediere școlară și de asistență socială la nivel primar, în funcție de nevoile specifice identificate la nivel comunitar, au următoarele responsabilități:

 • - deplasări frecvente în teren pentru stabilirea de servicii care vor fi acordate în baza unei analize de nevoi a familiilor și copiilor în situație de vulnerabilitate;

 • - respectarea metodologiei de intervenție și folosirea instrumentelor de lucru puse la dispoziție de către UNICEF.

 • - participarea, în cadrul proiectului la o serie de întâlniri organizate pentru a susține dezvoltarea capacității instituționale a primăriei în domeniile menționate anterior, conform unei planificări agreate în prealabil; costurile de deplasare, precum și alte costuri generate de către implementarea activităților din proiect vor fi asigurate de către UNICEF;

 • - pentru implementarea proiectului vor participa la sesiunile de formare și activitățile (exp.: schimburi de experiență, evenimente de promovare/comunicare) organizate în cadrul proiectului; costurile generate de către aceste deplasări vor fi susținute de către UNICEF.

Activitățile desfășurate de asistenții sociali/inspectori de specialitate vor fi îndeplinite cu respectarea prevederilor legale, în special Legea asistentei sociale 292/2011 și Legea 272/2004 cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului, cu focus asupra Artll8.-(1) Serviciile publice de asistență socială organizate la nivelul municipiilor și orașelor, precum și persoanele cuprecum și modul de respectare a drepturilor copiilor asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;

 • b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

 • c) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa,

 • d) elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau prestațiilor și acordă aceste servicii și/sau prestații, în condițiile legii;

 • e) asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și


 • f) asigură și urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și a comportamentului delicvent;

 • g) vizitează periodic la domiciliu familiile și copiii care beneficiază de servicii și prestații;

 • h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție specială, în condițiile legii;

 • i)  urmăresc evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrate în familia sa,

 • j) colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în domeniul protecției copilul și transmit acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu.

Asistența medicală comunitară cuprinde programe, activități și servicii medicale, furnizate în sistem integrat cu serviciile sociale, adresate persoanelor din municipiul Bacău.

Scopul asistenței medicale comunitare este de a asigura furnizarea de servicii integrate, medicale și sociale, flexibile și adecvate nevoilor beneficiarilor, acordate în mediul în care aceștia trăiesc prin utilizarea eficientă a serviciilor acordate în cadrul pachetului de bază, punerea accentului pe prevenție și continuitate a serviciilor.

în aplicarea prevederilor O.U.G.nr. 18/2016 privind asistența medicală comunitară, asistentul medical comunitar desfășoară următoarele activități:

 • a) identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora;

 • b) desfășurarea de programe și acțiuni destinate protejării sănătății, promovării sănătății și în directă legătură cu determinanți ai stării de sănătate, respectiv stil de viață, condiții de mediu fizic și social, acces la servicii de sănătate și efectuarea de activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos;

 • c) furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, sub îndrumarea medicului de familie, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;

 • d) participarea la desfășurarea diferitelor acțiuni colective de pe teritoriul comunității: vaccinări, programe de screening populațional și implementarea programelor naționale de sănătate, inclusiv mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări și controalele medicale profilactice;

 • e) semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităților în teren și participarea la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții;


identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie și transmiterea informațiilor despre acestea către medicul de femilie, cu precădere a copiilor și a gravidelor, în scopul obținerii calității de asigurat de sănătate și a asigurării accesului acestora la servicii medicale;

supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și a copilului mic și promovarea alăptării și practicilor corecte de nutriție; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social și urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic;

identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medical sau social în colaborare cu medicul de femilie și cu asistenta medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor și al lăuzelor;

identificarea femeilor de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei și informarea acestora despre serviciile de planificare familială și contracepție, precum și asigurarea suportului de a accesa aceste servicii;

monitorizarea și supravegherea în mod activ a bolnavilor din evidența specială, respectiv evidența privind tuberculoza, HTV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale și de comportament, consumatori de substanțe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecțiuni medicale înscrise în registre și evidențe speciale;

efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistența medicală a pacientului cronic sau în stare de dependență și a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare;

consilierea medicală și socială, în limita competențelor profesionale legale;


f)


g)


h)


j)


k)


i)


m) furnizarea de servicii de asistență medicală de urgență în limita competențelor profesionale legale;

n) direcționarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile către serviciile medicale și sociale și monitorizarea accesului acestora;

o) organizarea și desfășurarea de acțiuni în comun cu serviciile sociale din primărie șî personal din alte structuri de la nivel local sau județean, în cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;

p)


q)


identificarea și notificarea autorităților competente a cazurilor de violență domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situații care necesită intervenția altor servicii decât cele care sunt de competența asistenței medicale comunitare; colaborarea cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizații neguvemamentale pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social;

alte activități, servicii și acțiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunității și persoanelor din comunitate aparținând grupurilor vulnerabile;

s)


întocmirea evidențelor și documentelor utilizate în exercitarea activității, cu respectarea normelor eticii profesionale și păstrării confidențialității în exercitarea profesiei.

A1L31 - Directorul adjunct din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău are calitatea de personal contractual.

Funcția de director adjunct se ocupă în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea postului de director adjunct trebuie să aibă o vechime în specialitate de cei puțin 3 ani și să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii de licență:

 • a.  asistență socială sau sociologie;

 • b. psihologie sau științe ale educației;

 • c.  drept;

 • d.  științe administrative;

 • e.  sănătate;

£ economie sau management, finanțe, contabilitate.

Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere de director adjunct și absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute cu condiția să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Concursul pentru ocuparea funcției de director adjunct se organizează de către director, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Compartimentele de care răspunde directorul adjunct al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău sunt:

 • 1. Centrul de Resurse pentru Adolescenți

 • 2. Centrul de Zi pentru Copilul Aflat în Dificultate

 • 3. Centrul de Zi pentru Copilul cu Nevoi Speciale

 • 4. Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost

 • 5. Centrul de Zi „O Școală pentru Toți**

 • 6. Centrul de Zi „Clubul Pensionarilor”

Art32 - Directorul adjunct al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău îndeplinește în condițiile legii, următoarele atribuții:

 • 1. este locțiitorul de drept al directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, când acesta lipsește din unitate, cu mandatul acestuia;

 • 2. coordonează, controlează și răspunde în fota Consiliului Local a Municipiului Bacău, a Primarului și a directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău de buna funcționare a compartimentelor aflate în subordinea sa;

 • 3. controlează respectarea dispozițiilor legale specifice structurii pe care o conduce;

 • 4. propune directorului sa actualizeze fisa postului la salariații care primesc sarcini noi ce nu se regăsesc în cele existente;

 • 5. răspunde de perfecționarea pregătirii profesionale a subordonaților și asigura mijloacele necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității;

 • 6. coordonează și controlează activitatea fiecărui compartiment aflat în subordinea sa directa;

 • 7. tine ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente;

 • 8. propune directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău calendarul acțiunilor sociale derulate în compartimentele de Asistență Socială ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 9. analizează și aproba rapoartele de specialitate întocmite de șefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău municipiului Bacău;

 • 10. propune directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, proiecte și programe de colaborare cu reprezentanți ai ONG-urilor sociale, ai instituțiilor de cult din România, cu persoane fizice și juridice romane sau străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului;

 • 11. propune masuri de sancționare a persoanelor care săvârșesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispozițiilor din Codul Muncii;

 • 12. stabilește sau, după caz, actualizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a

Municipiului Bacău, atribuții exprese în fisele de post întocmite pentru personalul din subordine, potrivit funcției și pregătirii profesionale;

 • 13. îndeplinește orice alte atribuții delegate de directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, cu respectarea legislației în vigoare;

 • 14. propune directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, participarea unor salariați din subordine la programele de perfecționare profesionala;

 • 15. contrasemnează toate documentele Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, în domeniul asistentei sociale, care ies din unitate;

 • 16. întocmește note de fundamentare pentru inițierea unor măsuri de asistență socială, pe care le supune spre aprobare directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 17. inițiază proiecte de hotărâri pentru realizarea unor măsuri de asistență socială sau înființarea, în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, a unor instituții de Asistență Socială cu sau fără personalitate juridică, pe care le propune aprobării prealabile a directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;


 • 18. întocmește rapoarte de specialitate și inițiază proiecte de hotărâri pentru subcontractarea sau subvenționarea unor servicii sociale, cu respectarea legislației în vigoare, pe care le supune aprobării prealabile a directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 19. sa păstreze confidențialitatea datelor din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 20. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la ariiiva instituției;

 • 21. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 22. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art. 33 - Atribuțiile Centrului de Resurse pentru Adolescenți

își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare propriu, cuprins în anexa nr.l, care face parte integrantă din prezentul regulament

Art 34 - Atribuțiile Centrului de Zi pentru Copilul Aflat în Dificultate:


își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare propriu, cuprins în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul regulament

Art 35- Atribuțiile Centrului de Zi pentru Copilul cu Nevoi Speciale:

își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare propriu, cuprins în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezentul regulament

Art. 36 Atribuțiile Centrului de Cazare Temporara a Persoanelor fără Adăpost: își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare propriu, cuprins în anexa nr.3D, care face parte integrantă din prezentul regulament

Art. 37 - Atribuțiile Centrului de zi „O Școală pentru Toți**:

își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare propriu, cuprins în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezentul regulament

Art 38-Atributiile Centrului de zi „Clubul Pensionarilor”

își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare propriu, cuprins în anexa nr.5, care face parte integrantă din prezentul regulament

CAPITOLUL V

CONDIȚIILE JURIDICE DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

Art39 alin.® -Personalul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău este format potrivit statului de funcții aprobat de Consiliul Local al Municipiului Bacău, din personal de conducere, personal de execuție și personal de deservire.

alin.(2) -Personalul prevăzut la alin.®, are statutul de personal contractual potrivit codului muncii;

alin.(3) -Selecționarea și angajarea personalului de execuție se face de către directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin concurs sau prin examen, potrivit legii.

Art40 - Salarizarea personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău se face potrivit Legii nr.153/2017 privind salarizarea unică a personalului plătit din fondurile publice și a celorlalte norme legale specifice sectorului bugetar.

Art41- Perfecționarea pregătirii profesionale a personalului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și evaluarea activității acestuia se face de către directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, potrivit legislației în vigoare;

Art.42 - alin.® -Drepturile și obligațiile personalului contractual, în principal, sunt cele prevăzute la art39 din Codul Muncii;

alin.(2) -Prin Regulamentul Intern, care va fi întocmit de directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și aprobat de Consiliul Local Bacău, vor fi stabilite drepturile și obligațiile salariaților și angajatorului, adecvate specificului activității Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, potrivit prevederilor Codului Muncii în vigoare precum și criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale;

alin.(3) - încheierea, suspendarea sau încetarea contractului individual de munca ale personalului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, se face potrivit dispozițiilor din Codul Muncii;

Art43 - Directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău se numește în funcție de către Primarul Municipiului Bacău, în condițiile legii.

CAPITOLUL VI

RELAȚIILE FUNCȚIONALE INTRE COMPARTIMENTELE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

Art 44 - Compartimentele aparatului propriu al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău sunt obligate sa coopereze în vederea întocmirii în termenele legale a lucrărilor al căror obiect implica colaborarea de competente în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL VH

ATRIBUȚII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BACĂU

Art 45 -Toate compartimentele vor studia, vor analiza și vot piupuue masuri peiitiu raționalizarea permanenta a lucrărilor, simplificarea evidentei, sporirea vitezei de circulație a informațiilor și documentelor, urmărind fundamentarea legala a lucrărilor.

In acest sens, șefii compartimentelor:

 • 1. organizează evidenta indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor pe care le coordonează și întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit în termen legal forurilor competente sa decidă;

 • 2. răspund de perfecționarea pregătirii profesionale a subordonaților și asigura mijloacele necesare pentru funcționarea corespunzătoare a activității;

 • 3. asigura securitatea materialelor cu conținut secret și răspund de scurgerea informațiilor și a documentelor din compartimentele respective.

Toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și a dotărilor, luând masuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.

Toți salariații au obligația de a îndeplini și alte atribuții din domeniul de activitate al compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative în vigoare și cele nou apărute precum și sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituției, la îmbunătățirea activității acesteia, atât în timpul programului de lucru cat și în afara acestuia.

Toți salariații au obligația sa asigure confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor lor profesionale.

Toți salariații au obligația de a pune la dispoziția membrilor Consiliului Local al municipiului Bacău materialele solicitate de către aceștia.

Toți salariații au obligația de a avea o conduita ireproșabila în fata publicului, sa fie onești, loiali scopului și obiectivelor instituției, sa aibă o atitudine demna, civilizata și decenta în împlinirea atribuțiilor ce le revin.


Toți salariații au obligația de a respecta instrucțiunile primite de la angajator legate de securitatea muncii astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa, sau alte persoane afectate de acțiunile sale în timpul serviciului.

Art.46 - Neîndeplinirea integrală și la termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancționează conform legislației muncii și a Regulamentului Intern al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art.47 - Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL Vm DISPOZIȚII FINALE

Art48 - Directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău va asigura cunoașterea prevederilor prezentului Regulament de către salariați.

Art.49 alin.(l)- Atribuțiile directorului vor fi stabilite prin Fisa postului, avizata de Primarul Municipiului Bacău.


alin.(2) - Atribuțiile personalului propriu al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău se stabilesc de șefii de compartimente prin fișele posturilor, ce vor fi aprobate de către Directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ArtSO - Cadrul juridic al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău aprobat prin Regulament, va fi actualizat și completat cu normele legale în vigoare.

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENT

f ART. 1.

■ ■

[ DEFINIȚIE

_____.

 • I,   Regulamentul de organizare și fimcționare este un document propriu al serviciului social “Central de RESURSE PENTRU ADOLESCENTE’, înființat și implementat prin proiectul “Oportunități pentru Adolescenți” printr»un parteneriat între UNICEF, ALIAT, Primăria municipiului Bacău, Direcția de Asistență Socială a Municipinlnl Bacău, parteneriat aprobat prin Hotărârea nr. 11/30 ianuarie 2015 a Consiliului Local Bacău, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind cadrul legal de înființare, organizare și fimcționare, principiile care stau la baza acordării serviciului social, beneficiarii serviciilor sociale, condițiile de admitere, serviciile oferite, drepturile și obligațiile acestora, precum și resursele necesare pentru funcționare.

 • II.   (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membru familiei beneficiarilor, vizitatori.

Serviciul social „Centrul de RESURSE PENTRU ADOLESCENȚI”, având sediul în municipiul Bacău, str. Livezilor, nr. 4 B, cod serviciu social 8899CZ-F-I, este înființat prin proiectul „Oportunități pentru Adolescenți”, printr-un parteneriat între UNICEF. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Primăria Municipiului Bacău și furnizorul de servicii sociale. ALIAT, cu sediul în București, Str. C F. Robescu nr. 4, sector 3, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr.

000455, eliberat la 28.04.2014 de Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și administrat de către DAS Bacău.

ART.3.

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

\_________________________________________________________:____________________________________________________________________________________________________/

Scopul serviciului social „Centrul de RESURSE PENTRU ADOLESCENȚI»* este de a preveni comportamentele de risc, neglijarea, abuzul și exploatarea prin muncă a copiilor, adolescenților, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de informare, educare, socializare/petrecere timp liber, consiliere, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare și suport pentru părinți sau reprezentanți legali.

-----------------------------------------------------------.....- -.....

ART. 4.

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
 • I.  Serviciul social “Centrul de RESURSE PENTRU ADOLESCENȚI” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (republicată), cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului, modificările și completările ulterioare.

 • II.    Standard minim de calitate aplicabil: Ordin Nr. 177/ 2003 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de resurse comunitare pentru prevenirea neglijării, abuzului și exploatării prin muncă, Ordin 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind iotocmirea Planului de servicii și a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecție, Ordin 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului, Ordinul nr. 73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, ai ministrului muncii, solidarității sociale și familiei.

 • III.   Serviciul social “Centrul de resurse pentru adolescenți ” este înființat prin proiectul “Oportunități pentru adolescenți” printr-un parteneriat între UNICEF, ALIAT, DAS Bacău, parteneriat apFobat prin Hotărârea nr. 11/30 ianuarie 2015 a Consiliului Local Bacău.

---------------------------------—---X

ART. 5.

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

<________________________________________________________________________________________________:_______________________________________________/

 • I.   Serviciul social “Centrul de resurse pentru adolescenți” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la bâza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • II.   Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul “Centrului de resurse pentru adolescenți

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse șl tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont de vârsta și de gradul său de maturitate;

 • f) asigurarea intervenției socio-educaționale în vederea integrării sociale, diminuaresa situațiilor de abandon școlar;

 • g) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • h) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • i) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • j)  primordialitatea responsabilității părinților cu privire Ia respectarea și garantarea drepturilor copilului;

 • k) colaborarea centrului cu alți furnizori de servicii sociale publice și private.

ART. 6.

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

k___________________________®______________________________________________________________2

 • I.   Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Centrul de resurse pentru adolescenți” sunt:

 • a) Beneficiari direcți: copii cu vârsta cuprinsă între 10-17+ ani din municipiul Bacău;

 • b) Beneficiari indirecți: familiile acestora din municipiul Bacău.

 • II.   Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

Acte necesare:

 • a) cerere tip pentru includerea în activitățile centrului, întocmită de către solicitant sau de către aparținătorul legal al acestuia;

 • b) xerocopii după documentele privind identitatea persoanei (certificat de naștere, buletin/carte de identitate) și documentele de stare civilă (certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, după caz);

  ART.7,

  -----------------------------------------------------------------,

  ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

  \---------------------------------------------------------------------

Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de resurse pentru adolescenți” sunt:

 • a) Acordarea sprijinului adecvat adolescenților, informare, consiliere cu privire la drepturi, mobilizarea resurselor comunitare, pregătirea și informarea membrilor comunității cu privire la sănătate, neglijare, abuz, exploatare prin muncă;

 • b) Schimburi de experiență, informare și formare în cadrul unor spații dedicate adolescenților,

 • c) îmbunătățirea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor despre și cu adolescenți, cu accent pe reducarea comportamentelor de risc;

 • d) Creșterea accesului la servicii sociale pentru adolescenți, în special pentru cei cu mai puține oportunități.

Principalele atribuții în domeniul protecției copilului:

 • a) Asigură un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor;

 • b) Asigură activități de informare în școli:

 • c) Asigură activități recreative și de socializare;

 • d) Asigură adolescenților și sau părinților activități de consiliere individuală și de grup;

 • e) Asigură adolescenților consiliere informațională în vederea dezvoltării personale;

 • f) Efectuează o evaluare inițială din punct de vedere psiho-social, și referă cazul spre servicii de specialitate Ia nevoie;

 • g) Dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor de risc, în rândul adolescenților.

ART. &

STRUC URA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL RE POSTURI $1 CATEGORIILE RE PERSONAL

\_________________________~______________________________________________/

I. Serviciul social “Centrul de resurse pentru adolescenți** funcționează cu un număr total de 4 persoane,

 • a) personal de conducere: șef de centru;

 • b) personal de specialitate - 2 asistenți sociali;

- 1 psiholog;

 • c) voluntari.

---

ART. 9.

PERSONALUL RE CONDUCERE

<____________________________________________________________________________________________________/

L   Personalul de conducere: șef centru

IL Atribuții:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți fUmizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajați: centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

j) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)  răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • m) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • n) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Funcția de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidați! pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

f ii"...............           ............ \

ART.10.

PERSONAL DE SPECIALITATE

V. -............._........... —.....- - — . ■■   -                  . ...... ...... —........ j

 • (1) Personalul de specialitate:

 • a) asistent social - 2 persoane - (263501);

 • b) psiholog - 1 persoană - (263411);

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

(A) Asistent social - cod COR: 263501 - atribuții:

 • -  actualizează trimestrial baza de date cu serviciile publice și private pentru adolescenți;

 • -  informează beneficiarii direcți și indirecți cu privire la existența serviciilor pentru adolescenți;

 • -  derulează campanii de informare în școli și în comunități, inclusiv la sediile partenrilor locali cu privire la existența serviciilor;

 • -  facilitează accesul adolescenților ia serviciile existente în comunitate;


 • -  derulează sesiuni informative în școli pentru adolescenți și părinți pe diverse teme: (sănătatea reproducerii, comunicare, abuzul de substanțe, nutriție, trafic de persoane, fenomenul de bullying, autocunoaștere, identificare emoții, asertivitate, violență);

 • -  desfășoară ateliere și grupuri de suport la centru pe diverse teme: (sănătatea reproducerii, comunicare, abuzul de substanțe, nutriție, trafic de persoane, fenomenul de bullying, autocunoaștere, identificare emoții, asertivitate, violență);

 • -  înregistrează adolescenții în baza de date a centrului;

 • -  propune și organizează activități de petrecere a timpului liber pentru adolescenți;

 • -  realizează evaluarea inițială a benefîcarflor alături de psihologul centrului;

 • -  referă și acompaniază adolescenții către servicii sociale publice și private atunci când e cazul.

(B) Psiholog- cod COR: 263411 - atribuții:

 • -  actualizează trimestrial baza de date cu serviciile publice și private pentru adolescenți;

 • -  informează beneficiarii direcți și indirecți cu privire la existența serviciilor pentru adolescenți;

 • -  derulează campanii de informare în școli și în comunități, inclusiv la sediile partenerilor locali cu privire la existența serviciilor;

 • -  facilitează accesul adolescenților la serviciile existente în comunitate;

 • -  -derulează sesiuni informative în școli pentru adolescenți și părinți pe diverse teme: (sănătatea reproducerii, comunicare, abuzul de substanțe, nutriție, trafic de persoane, fenomenul de bullying, autocunoaștere, identificare emoții, asertivitate, violență);

 • -  desfășoară ateliere și grupuri de suport la centru pe diverse teme: (sănătatea reproducerii, comunicare, abuzul de substanțe, nutriție, trafic de persoane, fenomenul de bullying, autocunoaștere, identificare emoții, asertivitate, violență);

 • -  propune și organizează activități de petrecere a timpului liber pentru adolescenți;

 • -  realizează evaluarea Inițială a beneficarilor alături de asistentul social al centrului;

 • -  efectează ședințele de consiliere individuală;

 • -  referă și acompaniază adolescenții către servicii sociale publice și private atunci când e cazul;-------——---— -----——---------\

ART. 11.

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII,

\______________________________________

Personalul administrativ din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău asigură activitățile auxiliare serviciului social, mentenanță, curățenie spațiu.

ART. 12.

FINANȚAREA CENTRULUI

L în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, Centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

II. Finanațarea cheltuielilor Centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al Municipiului Bacău;

 • b) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară șl din străinătate;

 • c) alte surse de finanțare în conformitate cu legislația în vigoare.

■MBR

ANEXA NR. 2 LA REGULAMENT

(—------------------------------------------------------\

ARI. L

DEFINIȚIE_______________________________________________________\

L Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social „Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate”, aprobat inițial prin Hotararea Consiliului Local a Municipiului Bacau nr. 9 din 19.01.2006 de aprobare a transferării celor trei centre de zi din subordinea Consiliului Județean în subordinea Consiliului Local și de aprobare a structurii organizatorice, statul de funcții* precum și finanțarea centrelor de zi. Acest centru a fost înființat cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

II. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționaii, vizitatori.

ART. 2.

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

x____________________________________________________________________________________________________/

Serviciul social „Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate”, cod serviciu social 8891CZ-C-II, înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, acreditat conform Certificatului de acreditare scria AF, nr.000925 din 10/04/2014, cu sediul în str. Mircea Eliade. nr.6 (in cadrul Grădiniței cu program prelungit nr.23).

ART.3.          z;:-'

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

__________________________________________________________________________________________________________/

Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate”, este: de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor în timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere - socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară pentru copii cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

ART. 4.

CADRUL ILEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
 • I. Serviciul social „Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate”, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului:

 • 1. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.9 din 19.01.2006 de aprobare a transferării celor trei centre de zi din subordinea Consiliului Județean în subordinea Consiliului Local șl de aprobare a structurii organizatorice, stabil de funcții, precum și finanțarea centrelor de zi;

 • 2. Hotărârea Consiliului Local 232 din 30.07.2009 privind aprobarea modificării și completării Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău.

 • 3. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 • 4. h)Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5 (?) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.24 din <1 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

 • 6. (3) Serviciul social ..Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate”, este înființat prin:

 • 7. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.9 din 19.01.2006 de aprobare a transferării celor trei centre de zi din subordinea Consiliului Județean în subordinea Consiliului Local și de aprobare a structurii organizatorice, statul de funcții, precum și finanțarea centrelor de zi;

 • 3. Hotărârea Consiliului Local 232 din 30.07.2009 privind aprobarea modificării și completării Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public de Asistența Socială al Municipiului Bacău.

9. Centrul de zi funcționează în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

 • I.  Serviciul social „Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate”, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • II. Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de zi pentru copilul aflat în dificultate”, sunt următoarele:

 • 1. respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

 • 2. egalitatea șanselor și nediscriminarea;

 • 3. asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • 4. respectarea demnității copilului;

 • 5. ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont de vârsta și de gradul sau de maturitate;

 • 6. asigurarea unei îngrij iri individualizate și personalizate a copilului;

 • 7. asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

 • 8. asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • 9. asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • 10. responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • 11. primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului;

 • 12. descentralizarea serviciilor de protecție a copilului, intervenția multisecioriala și parteneriatul dintre instituțiile publice și organismele private autorizate;

 • 13. asigurarea stabilității și continuității în îngrijarea, creșterea și educarea copilului, ținând cont de originea sa etnica, religioasa, culturala și lingvistica, în cazul luării unei măsuri de protecție;

 • 14. celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;

 • 15. deschiderea către comunitate;

 • 16. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • 17. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • 18. responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • 19. primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confruntă la un moment dat

ART. 6.

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

< __________________________________________________________________________________________

Beneficiarii serviciilor sociale

 • I. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate” sunt

 • 1. copiii și părinții cărora li se acordă servicii destinate prevenirii separării lor;

 • 2. copiii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie;

 • 3. copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială;

 • 4. părinții ai căror copii beneficiază de o măsură de protecție specială;

Beneficiarii direcți sunt copiii aflați în dificultate, iar beneficiarii indirecți sunt familiile acestora și, implicit, comunitatea,

 • II. Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) Acte necesare pentru constituirea dosarului de admitere a copilului în centrul de zi: Documente externe:

 • 1. Hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului sau a Instanței judecătorești de instituire a unei măsuri de protecție, (AMP)

 • 2. Certificat de naștere (copie) și B.I JC J al părinților copilului.

 • 3. Certificat de naștere (copie) și B.I./C.I al copilului beneficiar (dacă a împlinit vârsta de 14 ani

 • 4. Ancheta psihosocială privind situația familiei copilului;

 • 5. Adeverință medicală copil;

 • 6. Buletine de identitate părinți (copie);

 • 7. Certificat de căsătorie (copie);

 • 8. Sentința civila de divorț (copie) daca este cazul;

 • 9. Adeverințele de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificat de atestare fiscala, cupon șomaj) ale părinților;

 • 10. Analize medicale beneficiar.

- Documente interne:

 • 1. Listă de așteptare,

 • 2. Cererea de admitere,

 • 3. Ancheta socială,

 • 4. Contractul cu familia.

Se completează cererea de admitere a copilului în centru și se întocmește ancheta socială la domiciliul copilului.

Se semnează contractul cu familia.

Documentația copilului este aprobată de Directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

în urma aprobării, se solicită familiei beneficiare, analizele medicale ale copilului, astfel încât copilul să poată frecventa Centrul de zL

IU. închiderea cazului unui beneficiar din centrul de zi se poate realiza din următoarele motive:

 • 1. La expirarea Contractului cu familia, dacă fiunilia beneficiarului nu mai solicită să încheie un nou contract cu Centrul de zi.

 • 2. La solicitarea fiimiliei de a înceta frecventarea serviciilor centrului de zi.

 • 3. în urma evaluărilor efectuate de echipă pluridisciplinară, se evidențiază rezolvarea situației de criză a familiei și progrese ale beneficiarului care permit integrarea în învățământ de masă - grădiniță sau școală.

Raportul de închidere de caz se completează, se aprobă, se depune in dosarul beneficiarului și astfel dosarul se închide.

 • IV. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate” au următoarele drepturi:

 • 1. să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • 2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • 3. să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • 4. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • 5. să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • 6. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • 7. să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori.

V. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate „Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate” aii următoarele obligații:

 • 1. să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • 2. să participe, în raport ou vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • 3. să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • 4. să respecte prevederile prezentului regulament

  ART. 7.

  ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

  .. . .               j

Principalele funcții ale serviciului social „Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate” sunt următoarele:

 • 1. de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu familia / reprezentantul legal al persoanei beneficiare;

 • 2. asigurarea serviciilor de educație și îngrijire, integrare/ reintegrare socială, recreere -socializare, consiliere, orientare școlară a copilului;

 • 3. asigura un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor;

 • 4. asigura activități recreative și de socializare;

 • 5. asigura copiilor consiliere psihologica și orientare școlară;

 • 6. asigura familiei beneficiare, servicii de asistenta socială, consiliere și sprijin;

n. de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. prin distribuirea pliantelor centrului care au rolul de a ne mediatiza în întreaga comunitate a municipiului Bacău.

 • 2. prin implicarea mass-medîa, la manifestările organizate de Centrul de zi.

 • 3. realizarea de activități în comun cu școli și grădinițe de masă, activități în care copilul se poate întâlni, cunoaște și socializa;

 • 4. la manifestările organizate, s-au realizat fotografii care au fost expuse, pe site-ul instituției;

 • 5. elaborarea de rapoarte de activitate;

HI.de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în. general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. implicarea în activități de sprijin și consiliere a familiei beneficiarului, în vederea depășirii situațiilor de criză.

 • 2. derularea activităților educaționale, recreative și de socializare, în vederea creșterii șanselor de integrare-reintegrare socială și școlară a copilului,

 • 3. creșterii calității vieții copilului prin formarea - consolidarea abilităților de autonomie personală și autoservire.

 • 4. dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violentei în familie;

 • 5. contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot determina separarea copilului de părinții săi;

 • 6. implicarea în activități de socializare.

 • IV. de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități;

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a nevoilor copilului;

 • 3. activități de monitorizare a evoluției înregistrate în implementarea PIP ;

 • 4. îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin implicarea voluntarilor:

 • V. de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. păstrarea și folosirea corespunzătoare a dotărilor centrului;

 • 2. identificarea corectă a necesarului de materiale și consumabile;

 • 3. stabilirea de atribuții pentru fiecare salariat, folosirea eficientă a timpului de muncă.

ART, &

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI $1 CATEGORIILE DE PERSONAL

I. Serviciul social „Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate” funcționează cu un număr de 7 salariați, din care:

1. personal de conducere: șef de centru -1 post;

 • 2. personal de specialitate: psiholog - 1 post

 • 3. personal de îngrijire și asistență:

 • -  educator / lucrător social - 2 posturi

 • -  educator-1 post

 • -  asistent social / educator-1 post

 • 1. d) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: -îngrijitor - 1 post,

 • 2. e) voluntari.

EL Capacitatea centrului este de 20 de copii cu vârsta între 1 și 6 ani.

IR. Raportul angajat/beneficiar este de 1/4.

_

ART 9.

■..............———............

PERSONALUL DE CONDUCERE

......—----------------

_

Personalul de conducere este șeful de centru.

I. Atribuțiile șefului de centru sunt:

 • 1. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale^ codului muncii etc.;

 • 2. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care ie prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • 3. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • 4. colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • 5. întocmește raportul anual de activ tate;

 • 6. asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • 7. propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • 8. desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • 9. ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • 10. răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • 11. organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • 12. reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

 • 13. asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • 14. asigură promovarea principiilor și normelor prevăzute de legislația în vigoare cu privire la drepturile copiilor;

 • 15. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • 16. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • 17. alte atribuții.

"Funcția de șef de centru se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială, sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale,

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

r

ART. 10.

Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate este:

 • a.    asistent social (Cod COR 263501) / educator (Cod COR 234203);

 • b.    educator (Cod COR 234203)

 • c.    lucrător social (Cod COR 341203) / educator (Cod COR 341501);

 • d.    psiholog (Cod COR 263411);

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții.

în funcție de particularitățile individuale ale fiecărui copil;

evaluează nevoile de abilitare/ reabilitare ale beneficiarului în funcție de tipul dizabilității și de nivelul lor de dezvoltare,

elaborează programul de abilitare/ reabilitare a beneficiarului, este responsabil de îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul acestuia,

colaborarea cu echipa pluridisciplinară în scopul elaborării și aplicării programelor de educare/recuperare/reabilitare;

stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor beneficiari,

in situația în care copilul nu beneficiază de orientare școlară, psihologul elaborează programul de orientare școlară și profesională, - asigură ședințe de consiliere pentru beneficiari și părinții acestora și elaborează Raportul de consiliere atât pentru beneficiari cât și pentru părinții acestora,

se implică în organizarea programului de educare pentru părinți, denumite școli pentru părinți,

cunoașterea și respectarea Standardelor minime obligatorii în domeniul protecției copilului cu dizabilități;

-      aplicarea în activitatea practica a principiilor deontologiei profesionale;

cunoașterea, respectarea și aplicarea în practica a normelor profesionale de sănătatea și securitatea muncii;

completarea fișelor de evaluare ale beneficiarilor necesare evaluării periodice din cadrul Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilități;

realizarea evaluărilor periodice, completarea și actualizarea dosarelor beneficiarilor; asigurarea consilierii familiilor beneficiarilor în vederea depășirii situațiilor de criză; elaborarea rapoartelor periodice;

-      are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării

atribuțiilor sale profesionale;

Funcția de psiholog, se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii. Candidații pentru ocuparea funcției de psiholog, trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior, în domeniul psihologiei.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a psihologului se fiice în condițiile legii.


Atribuții lucrător social (Cod COR 341203) / educator (Cod COR 341501):

cunoașterea particularităților psihosomatice ale copiilor din centrul de zi prin metoda observației participative, corelate cu informațiile furnizate de echipă pluridisciplinară;


urmărirea pregătirii temelor școlare și asigurarea sprijinului necesar pentru realizarea acestora;

elaborarea în echipa a programului activităților recreative și de socializare în funcție de particularitățile fiecărui copil;

- colaborarea cu echipa pluridisciplinară în elaborarea PPI;

urmărirea modalităților de structurare a dezvoltării deprinderilor de viață independentă;

aplicarea în activitatea practica a strategiilor de intervenție specifice nevoilor fiecărui copil;

relaționarea cu întreg personalul în scopul formarii dezvoltării spiritului de echipă; urmărirea evoluției fiecărui copil și comunicare directa cu familia,.

confecționarea de materiale necesare aplicării programelor de stimulare pe arii de dezvoltare;

întocmirea situației zilelor aniversare a copiilor din centrul de zi și organizarea sărbătoririi acesteia;

cunoașterea și respectarea normelor de igiena a alimentației individuale a beneficierilor,

asigurarea securității copilului

cunoașterea și respectarea SMO privind centrele de zi aplicarea în practica a principiilor deontologiei profesionale; formarea -consolidarea deprinderilor de autoservire la masa a beneficiarilor; formarea -consolidarea deprinderilor de igiena personala a beneficiarilor; asigurarea unei igiene corespunzătoare a beneficiarilor; însușirea tuturor informațiilor cu privire la beneficiari;

 • -      organizarea zilelor aniversare ale beneficiarilor la care participa și familiile acestora; spălarea veselei beneficiarilor,

elaborarea rapoartelor periodice;

are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale;

Funcțiile de lucrător social (Cod COR 341203) / educator (Cod COR 341501) se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de lucrător social (Cod COR 341203) / educator (Cod COR 341501), trebuie să fie absolvenți cu diplomă de studii medii sau studii postliceale în domeniul asistenței sociale.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție se face în condițiile legii.

Atribuții educator (Cod COR 234203):

 • -     cunoașterea particularităților psiho-somatice ale copiilor din centrul de zi prin metoda observației participative, corelate cu informațiile furnizate de echipă pluridisciplinară;

elaborarea programului educațional pentru fiecare copil în parte;

 • -     urmărirea pregătirii temelor școlare și asigurarea sprijinului necesar pentru realizarea acestora;

 • -     elaborarea în echipa a programului activităților recreative și de socializare în fimcție de particularitățile fiecărui copil;

colaborarea cu echipa pluridisciplinară în elaborarea PPI;

urmărirea modalităților de structurare a dezvoltării deprinderilor de viață independentă;

aplicarea în activitatea practica a strategiilor de intervenție specifice nevoilor fiecărui copil;

relaționarea cu întreg personalul în scopul formarii dezvoltării spiritului de echipă;

 • -     colaborarea cu familia copilului prin implicarea acesteia în realizarea obiectivelor stabilite prin PPI;

 • -     urmărirea evoluției fiecărui copil și comunicare directa cu familia,.

confecționarea de materiale necesare aplicării programelor de stimulare pe arii de dezvoltare;

întocmirea situației zilelor aniversare a copiilor din centrul de zi și organizarea sărbătoririi acesteia;

cunoașterea și respectarea normelor de igiena a alimentației individuale a beneficierilor,

 • -      asigurarea securității copilului

cunoașterea și respectarea SMO privind centrele de zi aplicarea în practica a principiilor deontologiei profesionale;

formarea -consolidarea deprinderilor de autoservire la masa a beneficiarilor; formarea -consolidarea deprinderilor de igiena personala a beneficiarilor; asigurarea unei igiene corespunzătoare a beneficiarilor;

 • -      însușirea tuturor informațiilor cu privire la beneficiari;

elaborarea rapoartelor periodice;

are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale;

Funcția de educator se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii. Candidații pentru ocuparea funcției de educator, trebuie să fie absolvenți cu diplomă de studii superioare de scurtă durată în domeniul educației.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție se face în condițiile legii.

Atribuții asistent social (Cod COR 263501) / educator (Cod COR 234203):

cunoașterea particularităților psiho-somatice ale copiilor din centrul de ti prin metoda observației participative, corelate cu informațiile furnizate de echipă pluridisciplinară;

urmărirea pregătirii temelor școlare și asigurarea sprijinului necesar pentru realizarea acestora;

elaborarea în echipa a programului activităților recreative și de socializare în funcție de particularitățile fiecărui copil;

 • -     colaborarea cu echipa pluridisciplinară în elaborarea PPI;

urmărirea modalităților de structurare a dezvoltării deprinderilor de viață independentă;

aplicarea în activitatea practica a strategiilor de intervenție specifice nevoilor fiecărui copil;

relaționarea cu întreg personalul în scopul formarii dezvoltării spiritului de echipă;

 • -      colaborarea cu familia copilului prin implicarea acesteia în realizarea obiectivelor stabilite prin PPI;

urmărirea evoluției fiecărui copil și comunicarea directa cu familia,.

confecționarea de materiale necesare aplicării programelor de stimulare pe arii de dezvoltare;

întocmirea situației zilelor aniversare a copiilor din CZD și organizarea sărbătoririi acesteia;

cunoașterea și respectarea normelor de igiena a alimentației individuale a beneficierilor asigurarea securității copilului;


cunoașterea și respectarea SMO privind centrele de zi pentru copilul cu dizabilități; stabilește relații de colaborare activă cu famfliile copiilor beneficiari, aplicarea în practica a principiilor deontologiei profesionale;

formarea - consolidarea deprinderilor de autoservire la masa a beneficiarilor; formarea - consolidarea deprinderilor de igiena personala a beneficiarilor; asigurarea unei igiene corespunzătoare a beneficiarilor;

însușirea tuturor informațiilor cu privire la beneficiari; stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor beneficiari, elaborarea rapoartelor periodice;

întocmirea situației lunare cu privire la dinamica copiilor din Centrul de zi; colaborarea cu instituțiile implicate în scopul evaluării beneficiarilor și orientării acestora în funcție de nevoi;

întocmirea situațiilor lunare și trimestriale solicitate de DA..S. cu respectarea termenelor de raportare;

 • -     întocmirea documentației necesare pentru reevaluarea periodică a fiecărui copil din Centrele de zi;

consilierea familiei copilului cu privire la drepturile și obligațiile față de copil; participarea în echipa pluridisciplinară la elaborarea PPI;

colaborarea cu echipa pluridisciplinară în scopul aplicării PPI și PIS pe domenii de activitate;

instrumentarea și monitorizarea dosarului social al fiecărui copil din Centrele de zi;

 • -     cunoașterea și respectarea SMO privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități; aplicarea în practica a principiilor deontologiei profesionale;

efectuarea anchetelor sociale la domiciliul beneficiarului; monitorizarea familiei beneficiarilor prin vizite la domiciliu;

 • -      asigurarea transportului actelor oficiale intre centrele de zi și D A.S. Bacău; stabilirea prezentei zilnice a beneficiarilor centrelor de zi;

are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale;

Funcțiile de asistent social (Cod COR 263501) / educator (Cod COR 234203) se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candldații pentru ocuparea funcției de asistent social (Cod COR 263501) / educator (Cod COR 234203), trebuie să fie absolvenți cu diplomă de studii superioare de asistență socială, respectiv studii superioare de scurtă durată în domeniul educației.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție se face în condițiile legii.

Atribuții îngrijitor:

igienizarea locației în care copiii servesc masa, după servirea mesei;

lunar, se efectuează curățenie generala în toate locațiile centrului;

este responsabil de dezinfectarea corespunzătoare zilnică, în special a grupului sanitar face propuneri și solicită materialele necesare executării și păstrării curățeniei;

este responsabil de igienizarea corespunzătoare spațiului din jurul centrului; răspunde de patrimoniul centrului;

răspunde cu promptitudine la solicitările scrise și verbale ale conducerii centrului; asigură buna igienizare și funcționare a instalațiilor sanitare de apă și canal și sesizează orice defecțiune care apare pentru remediere;

asigură confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor profesionale;

cunoaște și respectă normele de sănătatea și securitatea muncii.

Funcția de îngrijitor se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii. Candidații pentru ocuparea fiincției de îngrijitor, trebuie să fie absolvenți de studii generale sau studii medii.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a îngrijitorului se face în condițiile legii

--

ART. 11,

FINANȚAREA CENTRULUI

\__________________________________________________________________________________/

 • I. în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • II. Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • 1. bugetul local al Municipiului Bacău;

 • 2. donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din tara și din străinătate;

 • 3. alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

ANEXA NR. 3 LA REGULAMENT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ART. 1.

DEFINIȚIE

l                -                                                                                       j

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social,,Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale”, aprobat inițial prin Hotararea Consiliului Local a Municipiului Bacau nr. 9 din 19.01.2006 de aprobare a transferării celor trei centre de zi din subordinea Consiliului Județean în subordinea Consiliului Local și de aprobare a structurii organizatorice, statul de funcții, precum și finanțarea centrelor de zi. Acest centru a fost înființat cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARE 2.

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

v                                                                                          >

Serviciul social„Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale”, cod serviciu social 8891CZ-C-HI, înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, acreditat conform Certificatului de acreditare scria AF, nr.000925 din 0/04/2014, cu sediul în str.Oituz, nr.74

ART. 3.

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

V               ............ ................ .

. .                             .                          ...         J

Scopul serviciului social„Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale” este: de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor cu nevoi speciale prin asigurarea unor activitati de îngrijire, educație, abilitare/reabilitare, recreere - socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare școlara si profesionala pentru copii cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum si pentru alte persoane care au in îngrijire copii.

—„-----------------------------------------------------.

ART.4,

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

<..............................................................................>

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare.

 • (1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale”, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului:

 • a) Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.9 din 19.01.2006 de aprobare a transferării celor trei centre de zi din subordinea Consiliului Județean in subordinea Consiliului Local si de aprobare a structurii organizatorice, statul de funcții, precum si finanțarea centrului de zi;

 • b)  Hotărirea Consiliului Local 232 din 30.07.2009 privind aprobarea modificării și completării Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău.

d) Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) Legea nr. 448/2006, privind proiecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h)Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25 din 9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabililăți.

 • (3) Serviciul social „Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacău” este înființat prin:

 • a) Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau Nr.9 din 19.01.2006 de aprobare a transferării celor trei centre de zi din subordinea Consiliului Județean in subordinea Consiliului Local si de aprobare a structurii organizatorice, statul de funcții, precum si finanțarea centrelor de zi;

 • b) Hotărirea Consiliului Local 232 din 30.07.2009 privind aprobarea modificării și completării Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău.

 • c) Centrul de zi funcționează in subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

<——-——_-------------------------

ART. 5.

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

Principiile care stau la baza acordării serviciului social:

 • (1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacău” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale” sunt următoarele:

 • 1. respectarea si promovarea cu prioritate a interesului copilului;

 • 2. egalitatea șanselor si nediscriminarea;

 • 3. asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor;

 • 4. respectarea demnității copilului;

 • 5. ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont de varsta si de gradul sau de maturitate;

 • 6. asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a copilului;

 • 7. asigurarea protecției împotriva abuzului si exploatării copilului;

 • 8. asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

9 asigurarea confidențialității si a eticii profesionale:

 • 10. responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligațiilor părintești:

 • 11. primordialitatea responsabilității părinților cu privire ia respectarea si garantarea drepturilor copilului;

 • 2. descentralizarea serviciilor de protecție a copilului, intervenția multisectoriala si parteneriatul dintre instituțiile publice si organismele private autorizate;

I 3 asigurarea stabilitatii si continuității in tngrijrea, creșterea si educarea copilului, ținând cont de originea sa etnica, religioasa, culturala si lingvistica, in cazul luării unei masuri de protecție;

 • 14. celeritate in luarea oricărei decizii cu privire la copil;

 • 15. deschiderea către comunitate;

 • 16. asigurarea în mod. adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • 17. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • 18. preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • 19. responsabilizarea membrilor iâmiliei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • 20. primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

-

ART.6.

BENEFICIARII SER VICIILOR SOCIALE

<_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 • 1.  copiii si părinții carora li se acorda prestații si servicii destinate prevenirii separării lor;

 • 2. copiii care au beneficiat de o măsură de protecție speciala si au fost reintegrați in familie;

 • 3. copiii care beneficiază de o măsură de protecție speciala;

 • 4. părinții al căror copii beneficiază de o măsura de protecție speciala.

Beneficiarii directi sunt copiii cu nevoi speciale, iar beneficiarii indirecti sunt familiile acestora și, implicit, comunitatea.

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele;

 • a) acte necesare privind admiterea copilului cu dizabilități in centrul de zi in regim intern:

Documente externe:

 • 1. Hotararea Comisiei pentru Protecția Copilului sau a Instanței judecătorești de instituire a unei masuri de protecție, (AMP)

 • 2. Certificat de naștere (copie xerox) si B.I./C.I al părinților copilului.

 • 3. Certificat de naștere (copie xerox) si B.I./C.I al copilului beneficiar ( dacă a mplinit vîrsta de 14 ani)

 • 4. Certificat de încadrare intr-un grad de handicap;

 • 5. Ancheta psihosociala privind situația familiei copilului;

 • 6. Adeverință medicala copil;

 • 7. Buletine de identitate părinți (copie xerox);

 • 8. Certificat de căsătorie (copie xerox);

9.Sentinta civila de divorț (copie xerox) daca este cazul;

10 Adeverințele de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificat de atestare fiscala, cupon șomaj) ale părinților;

 • 11. Documentație medicală

 • 12. Analize medicale beneficiar.

Documente interne:

 • - Listă de așteptare,

 • - Cererea de admitere,

 • - Ancheta sociala,

 • - Contractul cu familia,


Se completează cererea de admitere a copilului în centru și se întocmește ancheta sociala la domiciliul copilului.

Se semnează contractul cu familia.

Documentația copilului este aprobată de Directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

în urma aprobării, se solicita familiei beneficiare, analizele medicale ale copilului, astfel încât copilul să poată frecventa Centrul de zi.

 • b) acte necesare privind admiterea copilului in centrul de zi pentru accesarea serviciilor recuperatorii in regim ambulatoriu

Documente externe:


 • 1. Hotararea Comisiei pentru Protecția Copilului sau a Instanței judecătorești de Instituire a unei masuri de protecție, (AMP);

 • 2. Certificat de naștere (copie xerox) si B.I./C.I al părinților copilului.

 • 3. Certificat de naștere (copie xerox) si B.I7C.I al copilului beneficiar ( dacă a inplinit vîrsta de 14 ani)

 • 4. Certificat de încadrare intr-un grad de handicap - daca este cazul;

 • 5. Bilet de trimitere de la medic;

 • 6. Certificat de căsătorie (copie xerox);

 • 7. Sentința civila de divorț (copie xerox) - daca este cazul;

Documente interne:

- Listă de așteptare

 • - Cererea de admitere,

 • - Contractul cu familia,

Se completează cererea de admitere a copilului în centru și se întocmește ancheta sociala la domiciliul copilului.

Se semnează contractul cu familia.

Documentația copilului este aprobată de Directorul Direcției de Asistența Socială a Municipiului Bacău.

în urma aprobării, se solicita familiei beneficiare, analizele medicale ale copilului, astfel încât copilul să poată frecventa Centrul de zi.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor „Centrului de zi pentru copilul cu nevoi speciale” (intern și ambulatoriu):

 • A. La expirarea Contractului cu familia, dacă familia beneficiarului nu mai solicită să încheie un nou contract cu Centrul de zi.

 • B. La solicitarea familiei de a înceta frecventarea serviciilor centrului de zi.

 • C. In urma evaluărilor efectuate de echipa pluridisciplinară, se evidențiază progrese recuperatorii care permit beneficiarului integrarea in invățămint de masă sau invățămînt special.

Raportul de închidere de caz se completează, se aprobă, se depune în dosarul beneficiarului și astfel dosarul se închide.

Serviciile oferite de Centrul de zi sunt gratuite.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să ii se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate „Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacău” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament.

  f------------------------------------------------------

  ART. 7.

  ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

  —                                    ... J

Principalele funcții ale serviciului social„CentruI de zi pentru copilul cu nevoi speciale” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu familia / reprezentantul legal al persoanei beneficiare;

 • 2. asigurarea serviciilor de recuperare, reabilitare, integrare/reintegrare sociala, educație si îngrijire a copilului cu dizabilitati;

 • 3. asigura un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare si particularităților copiilor;

 • 4. asigura activitatii recreative si de socializare;

 • 5. asigura copiilor consiliere psihologica si orientare școlara;

 • 6. asigura părinților consiliere si spnjin

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. prin distribuirea pliantelor centrului care au rolul de a ne mediatiza in întreaga comunitate a municipiului Bacău.

 • 2. prin implicarea mass-media, la manifestările organizate de Centrul de zi.

 • 3. realizarea de activitati in comun cu școli si grădinițe de masă, activitati in care copilul se poate intalni, cunoaște si socializa;

 • 4.  la manifestările organizate, s-au realizat fotografii care au fost expuse, pe site-ul instituției;

 • 5. elaborarea de rapoarte de activitate.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.implicarea in activități de sprijin si consiliere a familiei beneficiarului, in vederea depășirii situațiilor de criză, implicarea activă in recuperarea propriului copil.

 • 2. derularea activităților educaționale, recreative și de socializare, in vederea creșterii șanselor de integrare-reintegrare socială și școlară a copilului cu nevoi speciale.

 • 3. creșterea calității vieții copilului cu dizabilități prin formarea - consolidarea abilităților de autonomie personală si autoservire.

 • 4. dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților si a violentei in familie;

□.contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot determina separarea copilului de părinții sai;

6.implicarea în activități de socializare.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor,

 • 2. realizarea de evaluări periodice individualizate ale beneficiarului;

 • 3. activități de monitorizare a evoluției înregistrate in implementarea PIP ;

 • 4. îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin implicarea voluntarilor;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. păstrarea si folosirea corespunzătoare a dotărilor centrului;

 • 2. identificarea corectă a necesarului de materiale st consumabile;

 • 3. stabilirea de atribuții pentru fiecare salariat, folosirea eficientă a timpului de muncă.

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciu! social „Centru, de zi pentru copilul cu nevoi speciale’1 funcționează cu un număr de 17 salariați, din care:

 • a) personal de conducere: șef de centru - 1 post;

 • b) personal de îngrijire și asistență’

 • - educator / lucrător social - 4 posturi

 • - asistent medical - 1 post

 • - asistent social / educator - 3 posturi

 • c) personal de specialitate

 • - kinetoterapeut - 3 posturi

 • - psiholog - 3 posturi

 • d) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire:

 • - îngrijitor -1 post

 • - muncitor necalifîcat-1 post

 • f) voluntari.

 • (2) Capacitatea centrului este de 30 de copii cu vârsta între 1 și 18 ani (în regim intern) și 20 de copii cu vârsta între 1 și 18 ani (în regim ambulatoriu).

 • (3) Raportul angajat/beneficiar este de 1/ 4.

E

ART, 9.

PERSONALUL DE CONDUCERE

x____________________________________________________________________________________________________>

(2) Atribuțiile șefului de centru sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b)  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal:

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, in limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public dc asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor,

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere Ia cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare:

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r) alte atribuții.

Funcția de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, kinetoterapie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție se face în condițiile legii.

ART. 10.
Personal de specialitate și auxiliar

\1

Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate este;

 • a) asistent medical generalist (Cod COR 325901)

 • b) asistent social/educator (Cod COR 263501/ Cod COR 234203),

 • d) kinetoterapeut (Cod COR 226405);

 • e) educator / lucrător social (Cod COR 341501/ Cod COR 341203);

 • f) psiholog (Cod COR 263411);

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atribuții kinetoterapeut (Cod COR226405):

 • •     elaborarea, alaturi de echipa pluridisciplinara a programului personalizat de intervenție in fimctie de particularitățile individuale ale fiecărui copil;

 • •      evaluează nevoile de abilitare/ reabilitare ale beneficiarului in funcție de tipul dizabilității și de nivelul lor de dezvoltare,

 • •      elaborează programul de abilitare/ reabilitare a beneficiarului, este responsabil de îndeplinirea obiectivelor stabilite in cadrul acestuia,

 • •      colaborarea cu echipa pluridisciplinara in scopul elaborării si aplicării programelor de educare/ recuperare/reabilitare;

 • •      cunoașterea particularităților psihosomatice ale copiilor din centrul de zi prin metoda observației, corelata cu informațiile furnizate de echipa pluridisciplinara - va studia dosarul personalizat al fiecărui copil;

 • •      colaborarea cu integ personalul centrului in scopul formarii si dezvoltării spiritului de echipa;

 • •     confecționarea de materiale necesare aplicării programelor de kinetoterapie;

 • •      stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor beneficiari,

 • •      cunoașterea si respectarea Standardelor minime obligatorii in domeniul protecției copilului cu dizabilitati;

 • •     realizarea evaluărilor periodice, completarea si actualizarea dosarelor beneficiarilor;

 • •      elaborarea rapoartelor periodice;

 • •      arc obligația do a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale;


Candidații pentru ocuparea funcției de kinetoterapeut, trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior, specializarea kinetoterapie.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție se face în condițiile legii.

Atribuții psiholog (Cod COR263411):


elaborarea, alaturi de echipa pluridisciplinara a programului personalizat de intervenție in funcție de particularitățile individuale ale fiecărui copil;

evaluează nevoile de abilitare/ reabilitare ale beneficiarului in funcție de tipul dizabilității și de nivelul lor de dezvoltare,

elaborează programul de abilitare/ reabilitare a beneficiarului, este responsabil de îndeplinirea obiectivelor stabilite in cadrul acestuia,

colaborarea cu echipa pluridisciplinara in scopul elaborării si aplicării programelor de educare/ recuperare/reabilitare;

cunoașterea particularităților psiho-somatice ale copiilor din centrul de zi prin metoda observației, corelata cu informațiile furnizate de echipa pluridisciplinara - va studia dosarul personalizat al fiecărui copil;

colaborarea cu integ personalul centrului in scopul formarii si dezvoltării spiritului de echipa;

stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor beneficiari,

in situația in care copilul nu beneficiază de orientare școlară, psihologul elaborează programul de orientare școlară și profesională,

asigură ședințe de consiliere pentru beneficiari și părinții acestora și elaborează Raportul de consiliere atit pentru beneficiari cat și pentru părinții acestora,

se implică in organizarea programului de educare pentru părinți, denumite școli pentru părinți,

cunoașterea si respectarea Standardelor minime obligatorii in domeniul protecției copilului cu dizabilitati;

aplicarea in activitatea practica a principiilor deontologiei profesionale;

cunoașterea, respectarea si aplicarea in practica a normelor profesionale de sănătatea și securitatea muncii;

completarea fișelor de evaluare ale beneficiarilor necesare evaluării periodice din cadrul Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilități;

realizarea evaluărilor periodice, completarea si actualizarea dosarelor beneficiarilor; asigurarea consilierii familiilor beneficiarilor in vederea depășirii situațiilor de criza; elaborarea rapoartelor periodice;

are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale;

Funcția de psiholog, se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii. Candidații pentru ocuparea funcției de psiholog, trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior, in domeniul psihologiei.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție se face în condițiile legii.

Atribuții educator / lucrător social (Cod COR 341501/ Cod COR 341203) sunt:

cunosterea particularităților psihosomatice ale copiilor din centrul de zi prin metoda observație participative, corelate cu informațiile furnizate de echipa pluridisciplinara;

elaborarea programului educațional pentru fiecare copil în parte;

urmărirea pregătirii temelor școlare și asigurarea sprijinului necesar pentru realizarea acestora;

elaborarea în echipa a programului activităților recreative și de socializare în funcție de particularitățile fiecărui copil;

colaborarea cu echipa pluridisciplinara în elaborarea PPI;

urmărirea modalităților de structurare a dezvoltării deprinderilor de viata independenta;

aplicarea în activitatea practica a strategiilor de intervenție specifice nevoilor fiecărui copil;

relationarea cu întreg personalul în scopul formarii dezvoltării spiritului de echipa; urmărirea evoluției fiecărui copil și comunicare directa cu familia,.

confecționarea de materiale necesare aplicării programelor de stimulare pe arii de dezvoltare;

întocmirea situației zilelor aniversare a copiilor din centrul de zi și organizarea sărbătoririi acesteia;

cunoașterea și respectarea normelor de igiena a alimentației individuale a beneficierilor,

asigurarea securității copilului

cunoașterea și respectarea SMO privind centrele de zi

aplicarea în practica a principiilor deontologiei profesionale;

formarea -consolidarea deprinderilor de autoservire la masa a beneficiarilor;

formarea consolidarea deprinderilor de igiena personala a beneficiarilor; asigurarea unei igiene corespunzătoare a beneficiarilor;

însușirea tuturor informațiilor cu privire la beneficiari;

organizarea zilelor aniversare ale beneficiarilor la care participa și familiile acestora; spalarea veselei beneficiarilor;

elaborarea rapoartelor periodice;

are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale;

Funcțiile de educator / lucrător social (Cod COR 341501/ Cod COR 341203) se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidați! pentru ocuparea funcției de educator / lucrător social (Cod COR 341501/ Cod COR 341203), trebuie să fie absolvenți cu diplomă de studii medii sau studii postliceale in domeniul asistenței sociale.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție se face în condițiile legii.

Atribuții asistent medical generalist (Cod COR 325901):

 • •      asigura respectarea cerințelor igienico-sanitare in sălile de mese ale Centrelor;

 • •     verifica analizele medicale si cauzele in legătură cu absenta copiilor, colaborind cu familiile copiilor din punct de vedere medical;

 • •      asigura asistenta de urgenta, solicita familiilor control medical de specialitate in caz de necesitate;

 • •      verifica actele si analizele medicale ale copiilor noi admiși in Centru;

 • •      organizează si desfasoara triajul medical al beneficiarilor zilnic, la primirea in Centru;

 • •      efectuează beneficiarilor tratamentele prescrise de medici;

 • •      sesizează Șeful de Centru in legătură cu calitatea hranei beneficiarilor;

 • •      supervizează si organizează dezinfectarea veselei, a sălilor de mese, asista la dezinfectarea spatiilor, a lenjeriei, a tuturor materialelor utilizate de beneficiari;

 • •     elaborează ancheta alimentară ( conform normelor in vigoare cu privire la necesarul de calorii și elemente nutritive, meniurile pentru asigurarea unei alimentații echilibrate;

 • •     pastreaza probele alimentare pentru control 48 ore;

 • •     intermediază efectuarea controlul medical periodic al personalului;

 • •      efectuează educația sanitara a părinților cu scopul eficientizarii profilxiei primare a beneficiarilor;

 • •     asigura respectarea normelor igienice in transportul si manipularea hranei;

 • •      asista la primirea hranei beneficiarilor;

 • •      stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor beneficiari

 • •      porționează hrana beneficiarilor si asigura servirea acesteia in condiții optime la beneficiari;

 • •     asigura depozitarea alimentelor in condiții de igiena si temperatura obtuna( hrana rece);

 • •     întocmește periodic programul personalizat medical din cadrul PIP;

Funcția de asistent medical se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii. Candidași pentru ocuparea funcției de asistent medical, trebuie să fie absolvenți cu diploma de studii postliceale in domeniul medical.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție se face în condițiile legii.

Atribuții asistent social/educator (Cod COR 263501/ Cod COR 234203):

cunosterea particularităților psihosomatice ale copiilor din centrul de zi prin metoda observație participative, corelate cu informațiile furnizate de echipa pluridisciplinara;

elaborarea programului educațional pentru fiecare copil in parte;

urmărirea pregătirii temelor școlare si asigurarea sprijinului necesar pentru realizarea acestora;

 • -      elaborarea in echipa a programului activităților recreative si de socializare in funcție de particularitățile fiecărui copil;

colaborarea cu echipa pluridisciplinara in elaborarea PPI;

urmărirea modalităților de structurare a dezvoltării deprinderilor de viata independenta;

relationarea cu întreg personalul in scopul formarii dezvoltării spiritului de echipa;

aplicarea in activitatea practica a strategiilor de intervenție specifica nevoilor fiecărui copil

colaborarea cu familia copilului prin inplicarea acesteia in realizarea obiectivelor stabilite prin PPI;

urmărirea evoluției fiecărui copil si comunicarea directa cu familia,.

confecționarea de materiale necesare aplicării programelor de stimulare pe arii de dezvoltare;

întocmirea situației zilelor aniversare a copiilor din centru si organizarea sărbătoririi acesteia;

cunoașterea si respectarea normelor de igiena a alimentației individuale a beneficierilor;

asigurarea securității copilului;

cunoașterea si respectarea SMO privind centrele de zi pentru copilul cu dizabilîtăți;

stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor beneficiari,

aplicarea in practica a principiilor deontologiei profesionale;

formarea - consolidarea deprinderilor de autoservire la masa a beneficiarilor; formarea - consolidarea deprinderilor de igiena personala a beneficiarilor; asigurarea unei igiene corespunzătoare a beneficiarilor;

 • -      însușirea tuturor informațiilor cu privire la beneficiari;

organizarea zilelor de naștere ale beneficiarilor la care participa si familiile acestora ; spalarea veselei beneficiarilor, stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor beneficiari, elaborarea rapoartelor periodice;

întocmirea situației lunare cu privire la dinamica copiilor din Centrul de zi;

Colaborarea cu instituțiile implicate in scopul evaluării beneficiarilor si orientării acestora in funcție de nevoi;

întocmirea situațiilor lunare si trimestriale solicitate de D.A.S. cu respectarea termenelor de raportare;

întocmirea documentației necesare pentru reevaluarea periodică a fiecărui copil din Centrele de zi;

Consilierea familiei copilului cu privire la drepturile si obligațiile fata de copil;

Participarea in echipa pluridisciplinară la elaborarea PPI;

Colaborarea cu echipa pluridiscipinara in scopul aplicării PPI si PIS pe domenii de activitate;

Instrumentarea si monitorizarea dosarului social al fiecărui copil din Centrele de zi; Cunoașterea si respectarea SMO privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități; Aplicarea in practica a principiilor deontologiei profesionale;

Efectuarea anchetelor sociale la domiciliul beneficiarului;

Monitorizarea tamilieî beneficiarilor prin vizite la domiciliu;

Asigurarea transportului actelor oficiale intre centrele de zi si D.A.S. Bacau; Stabilirea prezentei zilnice a beneficiarilor centrelor de zi;

are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale.

Funcția de asistent social/educator (Cod COR 263501/ Cod COR 234203) Se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidațti pentru ocuparea funcției de asistent social/educator (Cod COR 263501/ Cod COR 234203), trebuie să fie absolvenți cu diplomă de studii superioare in domeniul asistenței sociale/educației.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție se face în condițiile legii.

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social; personalul administrativ este:

a) personal pentru curățenie spații,;

b) muncitor necalifîcat

Atribuții îngrijitor:

 • •  igienizarea locației în care copiii servesc masa» după servirea mesei;

o lunar, se efectuează curățenie generala în toate locațiile centrului;

 • •  este responsabil de dezinfectarea corespunzătoare zilnică, în special a grupului sanitar;

 • •  face propuneri și solicită materialele necesare executării și păstrării curățeniei;

 • •  este responsabil de igienizarea corespunzătoare spațiului din jurul centrului;

 • •  răspunde de patrimoniul centrului;

 • •  răspunde cu promptitudine la solicitările scrise și verbale ale conducerii centrului;

 • •  asigură buna igienizare și funcționare a instalațiilor sanitare, de apă și canal și sesizează orice defecțiune care apare pentru remediere;

 • •  asigură confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor profesionale;

 • •  cunoaște și respectă normele de sănătatea și securitatea muncii.

 • •  Funcția de îngrijitor se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • •  Candidații pentru ocuparea funcției de îngrijitor, trebuie să fie absolvenți de studii generale sau studii medii.

 • •  Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a îngrijitorului se face în condițiile legii.

Atribuții muncitor necalificat:

 • •  ajuta si supraveghează copilul cu dizabilități la deplasare;

 • •  participa la efectuarea igienizărilor periodice, alaturi de îngrijitor, a tuturor spatiilor centrului de zi;

 • •  asigura întreținerea sî buna funcționare a bunurilor mobile sî imobile ce aparțin centrelor;

 • •  participa la curățenia generala (văruit, vopsit etc), la curățenia spețiului exterior, a curții;

 • •  are obligația de a asigura cofidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale;

 • •  are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând instituției numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute;

 • •  are obligația de a întocmi rapoarte privind activitatea pe care o desfășoară ori de câte ori acestea sunt solicitate-

 • •  conducerea unitarii poate stabili si alte atribuții si răspunderi ce revin angajatului

Funcția de muncitor necalifîcat se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de muncitor necalifîcat, trebuie să fîe absolvenți de studii generale sau studii medii.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a muncitor necalificat se face în condițiile legii.

ART.12

FINANȚAREA CENTRULUI

V-----------------------------------------------------------------------------------------------

 • 1. în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

II. Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • 1. bugetul local al Municipiului Bacău;

 • 2. donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din tara și din străinătate;

 • 3. alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

ANEXA NR. 4 LA REGULAMENT


ART. 1.

DEFINIȚIE

Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău”, aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 232 din 30/07/2009 prin care a fost înființat cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite.

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

c

ART 2.

........ S

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

N-.............. .   . .

. ............ >

Serviciul social ..Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău”, cod serviciu social 8790CR-PFA-I. este înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr 000925, eliberat in data de 10.04.2014, cu sediul in Calea Moldovei, nr. 96 - 98.


ART. 3.            |

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL


Scopul serviciului social „Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău” este asigurarea protecției sociale persoanelor adulte fără adăpost, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții, astfel:

 • 1. Creșterea calității vieții persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău prin furnizarea de servicii sociale de calitate;

 • 2. Reintegrarea în societate a persoanelor fără adăpost;

 • 3. Resocializarea persoanelor fără adăpost;

4.Integrarea profesională a persoanelor fără adăpost;

5 .îmbunătățirea condițiilor de viață și a stării de sănătate a persoanelor fără adăpost;

6.Ajutorarea și consilierea oricărei persoane aflată într-o situație de criză;

 • 7 .Educarea comunității privind problematica persoanelor fără adăpost;

 • 8 .Respectarea dreptului comunității la o viață normală, liniștită, funcțională, lipsită de violență, tensiuni, probleme de tip material și moral prin abordarea disfuncțiilor de tip moral-comportamental privitoare la cerșetorie, vagabondaj, copiii străzii, delicvență juvenilă;

 • 9. Respectarea dreptului comunității la sănătate publică prin identificarea și abordarea disfuncțiilor de natură igienico-sanitară;

 • 10. Prevenirea și limitarea comportamentelor deviante (alcoolism, comportamente autodistructive, agresivitate stradală, infracționalitate, vandalism).

Persoanele fără adăpost reprezintă o categorie socială formată din persoane singure, peste 18 ani, ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar, economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință și care nu are posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii un mod normal și decent de viață.

Obiectivul Centrului de Cazare Temporara a Persoanelor fără Adăpost din Municipiul Bacău este asigurarea protecției sociale persoanelor adulte fără adăpost care au domiciliu sau reședința în Municipiul Bacău.

Obiective generale:

 • •    Prevenirea și depășirea unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență în scopul reintegrării persoanelor fără adăpost;

 • •    Protecția socială a persoanelor fără adăpost în scopul prevenirii marginalizării și excluziunii sociale.

Obiective principale:

Sprijinirea persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău prin acordarea de servicii constând în:

 • - adăpost de uigență pe timp de noapte pentru persoanele adulte lătă adăpost;

 • - consiliere socială, psihologică și asistență medicală primară:

• servicii în cadrul Centrului în scopul reintegrării sociale și prevenirea ajungerii în situație de risc (igienizare, deparazitare, hrana, îmbrăcăminte, încălțăminte, în funcție de posibilități, asistență socială și psihologică, asistență medicală primară).

ART.4.

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

v_________________________________________________________________________________________________________

 • (1) Serviciul social „Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău’’, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr 292 din 2011 asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului, respectiv Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Legea nr. 17 din 6 martie 2000 (republicată) privind asistența socială a persoanelor vârstnice, Legea nr. 217 din 22 mai 2Q03 (republicată) pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.

 • (2) Standardul minim aplicabil: Ordinul nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem Integrat și cantinelor sociale.

 • (3) Serviciul social „Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău” este înființat prin Hotărârea Consiliului Local Bacau nr. 232/30.07.2009 prin care a fost completat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială cu atribuțiile Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost din Municipiul Bacău. începând cu data de 01.08.2013, conform Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 246 din 31.07.2013, denumirea instituției s-a schimbat din,.Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacău” in ,.Direcția de Asistență Sociala a Municipiului Bacau”și funcționează în cadrul Direcției de Asistentă Socială a Municipiului Bacau.

ART. 5.

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SER VICIULUI SOCIAL
 • (1) Serviciul social „Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău”, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul de cazare temporară a persoanelor tără adăpost” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire Ia persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare:

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat.

-

ART. 6.

BENEFICIARII SER VICIILOR SOCIALE

<____________________________________________________________________________________ J

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale "Centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău", sunt persoanele fără adăpost care au domiciliu sau reședința în Municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 18 ani care sunt în situație de risc, în limita locurilor disponibile.

Criterii de prioritate:

persoane fără adăpost cu grad de risc și nevoi urgente de asistare:

persoane vârstnice și femei victimă a violenței domestice;

persoane fără adăpost care se externează din unități medicale și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate;

tinerii care părăsesc instituțiile de ocrotire, centre de plasament

Criterii de eligibilitate:

 • - ultimul domiciliu stabil în Municipiul Bacău

 • - sa nu dețină proprietăți (terenuri agricole și/sau locuință)

 • - sa se poată autodeservi;

 • - sa nu sufere de afecțiuni psihice, psihiatrice grave sau tulburări de comportament care ar periclita buna desfășurare a activităților centrului

* sa nu sufere de afecțiuni cronice ce i~ar imobiliza la pat

 • - nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • - nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 • - nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 • - este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;

 • - nu are locuință și nu realizează venituri proprii.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

Dosarul beneficiarilor va cuprinde :

 • - Cerere-tip.

 • - Angajament individual.

 • - Fișa de observație .

 • - Ancheta socială.

Contract de acordare servicii sociale.

Copii acte (certificat naștere, buletin de identitate, livret militar, carte de muncă, certificat de căsătorie etc).

Acte medicale.

 • - Evaluarea medicală (unde este cazul).

 • - Evaluare psihologică.

 • - Fișa de evaluare periodică (lunară și trimestrială).

-Rapoarte consiliere și demersuri ale asistentului social.

Cererea-tip este aprobată de directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

La admiterea în „Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău” contractul cu beneficiarul, se încheie pe o perioadă determinată, în funcție de evoluția cazului.


 • b) acces: se acordă serviciile „Centrului de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost din Municipiul Bacău*’ persoanelor fără adăpost rezidente în municipiul Bacău, aflate în următoarele situații:

-femei însărcinate

-femei cu copii, victime ale violenței domestice

-persoane vârstnice

-persoane suferind de boli cronice netransmisibile

-persoane cu handicap fizic sau psihic, dar care au un grad minim de autonomie

-persoane fără locuință și resurse materiale.

în cazuri excepționale se acordă ajutor în regim de urgență și persoanelor fără adăpost din județul Bacău (sau din alte județe), dar numai pe durata a 7 zile, perioadă după care se reevaluează cazul.


Norme privind accesul beneficiarilor:

1 Accesul beneficiarilor în Centru se face între orele 18.00 -19.00, pe baza legitimației pe care o eliberează personalul Centrului, în urma completării de către beneficiar a unei cereri si a semnării unui angajament individual. Pe baza fișei de observație, a interviului și a constatărilor făcute în urma deplasării pe teren se va întocmi ulterior ancheta socială de către asistentul social căruia i s-a repartizat cazul.

2«La intrarea în adăpost, legitimația va fi predată personalului de serviciu care o va păstra pe timpul șederii solicitantului în adăpost.

 • 3. Toți beneficiarii prezenți în adăpost vor fi înscriși în tabelul de prezență, pe baza legitimației.

 • 4. Cei care, din motive bine întemeiate, vor întârzia au obligația să anunțe personalul de serviciu.

 • 5.La intrarea în Centru asistații vor beneficia de asistență medicală primară, care cuprinde programul de igienă corporală și controlul medical.

6-Masa va fi servită conform programului afișat și va consta în două mese zilnice, respectiv cină și mic dejun (în limita posibilităților).

7.Programul de somn se desfășoară între orele 22:00-07:00 în dormitoare separate pentru femei si bărbați.

 • 8 Eliberarea dormitoarelor se face între orele 07:00-09:00. Programul de dimineață cuprinde efectuarea igienei corporale, igienizarea, predarea camerelor și mic dejun. După părăsirea dormitoarelor accesul beneficiarilor în acestea este interzis. Intrarea și ieșirea din centru între orele 22:00 - 09:00 este strict interzisă. Accesul pentru beneficiarii centrului este permisă prin punctul de acces controlat și stabilit; de asemenea, este interzis accesul persoanelor străine sau a unor posibili vizitatori ai beneficiarilor.

 • 9 Asistații pot beneficia de serviciile adăpostului 30 de zile de la prima solicitare, cu posibilitatea de prelungire în funcție de reevaluarea fiecărui caz, dar nu mai mult de 5 luni (excepție fac persoanele în vârstă, pensionarii de boală, persoanele cu afecțiuni medicale grave pentru care nu există altă soluție).

 • 10.Echipa de lucru stabilește condițiile de acces în Centru după primele 30 zile.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor "Centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău"

 • 1. Nu pot beneficia de serviciile oferite de adăpost:

 • a) persoanele care au un comportament necorespunzător, fiind sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Se va căuta totuși acordarea unui adăpost în regim de urgență, în condiții minime, în măsura posibilităților;

 • b) persoanele cu boli contagioase (HIV-SIDA, TBC, boli cu transmitere sexuală, hepatită virală, paraziteze), care ar prezenta un pericol pentru ceilalți beneficiari;

 • c) persoanele aflate în episod psihotic;

 • d) cei cunoscuți ca violenți.

 • 2. Este interzis accesul în adăpost cu arme, obiecte contondente, alcool, droguri sau alte obiecte care ar putea pune în pericol sănătatea sau viața beneficiarilor și a personalului.

 • 3. Nerespectarea prevederilor prezentata* Regulament atrage după sine întocmirea de către personalul de serviciu a unui raport conținând informații cu privire la abatere și propunerea de sancțiuni.

Sancțiunile sunt stabilite de către șeful de centru și propuse de către supraveghetorul și asistentul social responsabil.

Sancțiunile aplicabile sunt:

 • a)retragerea dreptului de a participa la unele activități și neacordarea unor servicii oferite în Centru un anumit număr de zile;

 • b) avertisment verbal, avertisment în scris, interzicerea accesului în centru pentru 3 zile, interzicerea accesului în centru pentru 7 zile;

 • c) intcrzicerea definitivă a accesului în Centru în cazul în care persoana asistată prezintă dezinteres față de schimbarea propriei situații o perioadă de 3 luni;

Hotărârea de sancționare se comunică persoanei asistate și intră în vigoare la data comunicării.

 • 4. Persoanele care sustrag bunuri sau provoacă stricăciuni răspund material și penal de lipsurile și deteriorările produse spațiului de locuit, bunurilor din camere, din încăperile de folosință comună. Dacă autorul deteriorării nu este descoperit vor răspunde solidar cei cazați în camera respectivă sau toți cei care folosesc încăperile comune;

 • 5. Personalul de serviciu poate interzice prezența în centru a persoanelor care:

 • a) se află sub influența alcoolului sau a drogurilor (solvenți);

 • b) au o atitudine nerespectuoasă sau un comportament necivîlizat față de personalul angajat și față de ceilalți beneficiari;

 • 6. Pentru fiecare caz, personalul de serviciu va întocmi o informare scrisă.

 • (4) persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău”, au următoarele drepturi:

 • 1. Cazare temporară pe timp de noapte între orele 19,00 - 9,00, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială

 • 2. Hrană zilnică, constând în mic dejun și cină.

 • 3. Consultanță psihologică, socială;

 • 4. Asistență socială pentru obținerea unor drepturi, reinserție socială și mediere a unor locuri de muncă si să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori (însoțiți) sau persoane cu dizabilități care se pot autoservi.

 • 5. Asistență medicală primară gratuită.

 • 6. Obiecte de igienă și uz personal - în limita posibilităților.

 • 7. Echipament și cazarmament

 • 8. Respectarea demnității personale, intimitatea și respectarea vieții intime.

 • 9. Confidențialitatea informațiilor furnizate și primite.

 • 10. Participare la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică.

 • 11. Participare la evaluarea serviciilor sociale primite.

12.Să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate.

13. Să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu

 • 11.  Sesizarea factorilor de decizie și supervizare privind comportamentul necorespunzător al personalului angajat

 • 12. Asistații au dreptul să sesizeze conducerea Centrului asupra eventualelor nemulțumiri prin condica de sugestii și reclamații.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău”, au următoarele obligații:

 • 1.    Să nu introducă în Centru arme, obiecte contondente.

 • 2.     Să nu utilizeze sau să nu fie sub influența substanțelor halucinogene, a drogurilor sau a alcoolului.

 • 3.    Să nu consume alcool în incinta Centrului.

 • 4.     Să nu se afle sub influența alcoolului sau a drogurilor.

 • 5.     Să respecte orarul de funcționare al Centrului.


 • 6.     Să respecte personalul angajat și pe celelalte persoane asistate.

 • 7.     Să colaboreze cu personalul angajat și să pună la dispoziția acestuia toate informațiile cerute și actele disponibile.

 • 8.     Să nu aibă o atitudine recalcitrantă, lipsită de respect față de personalul angajat și ceilalți beneficiari.

 • 9.     Să nu aibă o atitudine recalcitrantă, lipsită de respect față de ceilalți beneficiari

 • 10.    Să declare sincer bolile de care suferă.

 • 11.   Să contacteze Secția de Poliție în vederea identificării în termen de două zile lucrătoare.

 • 12.   Să nu distrugă și să nu sustragă bunurile din inventarul centrului.

 • 13.   Să fumeze doar în locul special amenajat din afara centrului.


 • 14.    Să păstreze ordinea și curățenia în centru. Să participe la efectuarea curățeniei conform planificării în cameră și în spațiile comune (holuri, spălătoare și dușuri, sala de mese).

 • 15.   Să respecte programul de igienă personală stabilit de personalul centrului.

 • 16.    Să păstreze liniștea.

 • 17.    Sunt interzise relațiile sexuale în centru; de asemenea, este interzis accesul bărbaților în camerele femeilor și invers.

 • 18.   Trei absențe consecutive neanunțate duc la pierderea dreptului de ședere în centru.

20. Să declare sincer identitatea și să prezinte personalului de serviciu actele de identitate, iar în cazul lipsei acestora, toate informațiile pentru identificare (numele, prenumele, data și locul nașterii, numele părinților, ultimul domiciliu).

 • 21.    în cazul pierderii actelor de identitate, să colaboreze cu personalul angajat al Centrului pentru procurarea actelor de identitate.

 • 22.   Să declare în scris dacă a suferit sau nu condamnare sau dacă a săvârșit sau nu infracțiuni;

 • 23.   Să efectueze analize medicale (MRF, VDRL, RBW coproparazitologic).

 • 24.    Să declare sincer bolile de care suferă și dacă sunt în evidența unor unități sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirii celorlalți beneficiari.

 • 25.    Să ofere toate informațiile solicitate în vederea întocmirii fișei individuale.

 • 26.   Să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • 27.   Să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc.» la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • 29.  Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • 30. Să respecte prevederile prezentului regulament.

r~ ——"—'                                     \

ART. 7.

ACTIVITĂȚI Șl FUNCȚII
 • - asigură adăpost persoanelor fără locuință;

 • - sprijină integrarea și reintegrarea în societate a persoanelor fără adăpost;

 • - asigură adăpost provizoriu pentru persoanele aflate în situație de risc social;

 • - evaluează situația socio-economica a persoanei, identifică nevoile și resursele acesteia;

 • - elaborează planurile individualizate pentru soluționarea situațiilor de risc social;

 • - intervenții focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool și pentru persoanele cu probleme psiho-sociale;

-asigura consiliere și informații privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuință, de ordin financiar și juridic etc.);

 • - realizează evidența beneficiarilor serviciilor Centrului de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost;

 • - acorda sprijin și îndrumare în vederea găsirii unui loc de muncă;

 • - acorda sprijin în vederea recuperării și integrării sociale a tinerilor;

 • - elaborează si fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială,

 • - dezvoltă partenenate si colaborează cu organizații neguvemamentale si cu alți reprezentanți ai societății civile in vederea acordării si diversificării serviciilor sociale, pentru persoanele fără adăpost;

 • - asigura relaționarea cu diversele servicii publice sau alte instituții cu responsabilități in domeniul protecției sociale;

 • - colaborează cu serviciile ce oferă asistență socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Bacău și propune colaborarea cu alte instituții ce au același obiect de activitate;

 • - îndeplinește orice alte atribuții care îi revin potrivit legii si obiectului de activitate al serviciului.

Funcții:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. găzduire pe perioada determinata;

 • 3. adăpost de urgență pe timp de noapte pentru persoanele adulte fără adăpost;

 • 4. consiliere socială, psihologică și asistență medicală primară;

 • 5. servicii în cadrul Centrului în scopul reintegrării sociale și prevenirea ajungerii în situație de risc (igienizare, deparazitare, hrana, îmbrăcăminte, încălțăminte, în funcție de posibilități, asistență socială și psihologică, asistență medicală primară).;

Obiective generale:

Prevenirea și depășirea unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență în scopul reintegrării persoanelor fără adăpost;

Protecția socială a persoanelor fără adăpost în scopul prevenirii marginalizării și excluziunii sociale.

Obiectiv principal: Sprijinirea persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău prin acordarea de servicii constând în:

-igienizare: se asigură materiale de igienă corporală, deparazitare și spălarea hainelor; -cazare temporară pe timp de noapte între orele 19:00 - 09:00;

-asistență socială: primirea în adăpost, alocarea unui pat, aducerea la cunoștința persoanelor asistate a regulamentului de organizare și funcționare a centrului, consiliere în situații de criză, -hrană: caldă sau rece;

-acordare de echipament și cazarmament;

-consiliere socială: sprijin în vederea obținerii actelor de identitate; întocmirea fișei de observație și a anchetei sociale; identificarea nevoilor, realizarea împreună cu beneficiarul a planului de acțiune; consiliere pentru formarea deprinderilor de autonomie personală; sprijin în (re)integrarea în familiile de proveniență; consiliere pentru obținerea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare.

-consiliere psihologică: consiliere în situațiile de criză, consiliere individuală și de grup pentru: facilitarea reinserției sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea de responsabilități față de sine și față de ceilalți; consilierea fetelor-mame.

-consiliere profesională : identificarea și mobilizarea resurselor beneficiarilor, informații privind piața muncii; recomandări pentru participare la cursuri de calificare sau reconversie profesională; consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecție, întocmirea unui CV; îndrumare privind căutarea unui loc de muncă; sprijin în perioada de (re)inserție profesională, -asistență medicală primară: control medical general, diagnosticarea și tratarea afecțiunilor curente sau, în funcție de caz, îndrumarea persoanelor asistate spre unități sanitare de profil, programe tematice de promovarea sănătății;

-consiliere pentru promovarea sănătății: informare și educare pentru sănătate (stil de viață, alimentație, consecințele fumatului și ale consumului excesiv de alcool); igienă personală, deparazitare.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:


 • 1. parteneriate cu instituțiile publice locale in scopul informării si orientării posibililor beneficiari;

 • 2. autosesizare;

 • 3. afișe, pliante, pagina web a Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, filme și fotografii de informare sau publicitare;

 • 4. elaborarea de rapoarte de activitate, întocmirea planurilor de servicii împreuna cu beneficiarul;

 • 5. Centrul elaborează și utilizează un Ghid al beneficiarului pentru informarea acestuia cu privire la serviciile și facilitățile oferite.

 • 6. informarea continuă a beneficiarilor prin intilniri de grup sau individuale si afișarea la avizier a programului saptamanal, a orarului zilnic si a meniului.


 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. parteneriate cu instituțiile publice locale, ONG-uri, operatorii economici, in scopul reintegrării sociale si orientării posibililor beneficiari;

 • 2. afișe, pliante pagina web a Direcției de asistenta sociala a Municipiului Bacau, filme și fotografii de informare sau publicitare;

 • 3. imaginea beneficiarilor și datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative doar cu acordul scris al acestora.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. perfecționarea periodica a personalului angajat

 • 4. respectarea standardelor minime de calitate si acordarea serviciilor sociale individual, personalizate in funcție de particularitățile cazului social.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. păstrarea si folosirea corespunzătoare a dotărilor centrului;

 • 2. identificarea corectă a necesarului de materiale si consumabile;

 • 3. stabilirea de atribuții pentru fiecare salariat, folosirea eficientă a timpului de muncă.

ART 8.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI

Șl CATEGORIILE DE PERSONAL

<_________________________________________________________________>

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social „Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău” funcționează cu un număr de 8 salariați, din care:

 • a) personal de conducere: - șef de centru -1 post;

 • b) personal de specialitate de îngrijire șî asistență:

 • - asistent medical - 2 posturi;

 • - asistent social -1 post;

 • - psiholog - 1 post;

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire:

 • - îngrijitor - 2 posturi;

 • - muncitor necalifîcat - 1 post.

Activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții sunt asigurate de către compartimentele de specialitate din cadrul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacau,:

 • d) voluntari.

 • (2) Capacitatea centrului este de 30 de locuri.

 • (3) Raportul angajat/beneficiar este de 1/10.

  c       1                .............

  ART. 9.

  PERSONALUL DE CONDUCERE

  v.........■..... .  .                      ........................-.............................

  ___________________________________>


Personalul de conducere:

 • (1) Conducerea „Centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău” este asigurata de un șef de centru.

 • (2) Șeful de centru îndeplinește, in condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului șî propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariațiî care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b)  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciuiui/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu alte instituții publice locale, județene și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor, desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului in comunitate;

 • n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • p) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, in fisa postului sau care î-au fost delegate in mod expres.

 • (3) Funcțiile de șef de centru se ocupă prin concurs sau, după caz, examen. în condițiile legii.

 • (4) Candîdații pentru ocuparea funcției de șef de centru trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție se face în condițiile legii.

ART. 10.

PERSONALUL DESPECIALETATEȘEAUX1LIAR

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență

Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate este:

 • a) asistent medical generalist (Cod COR 325901);

 • b) asistent social (Cod COR 263501);

 • c) psiholog (Cod COR 263411);

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, in fisa postului sau care le-au fost delegate in mod expres.

Atribuții psiholog.

 • -  evaluarea psihologică a beneficiarilor serviciilor de asistare psiho-socială, în vederea structurării unei intervenții pe caz și în vederea susținerii demersurilor echipei multidisciplinare de asistare.

 • -  asistarea psihologică a beneficiarilor cu scopul reintegrării sociale, care include: consiliere psihologică individuală, consiliere de grup, grupuri de suport, grupuri informațional-educative cu scopul optimizării personale, asigurării suportului psiho-motional, optimizării relațional sociale, reintegrării profesionale și sociale a beneficiarului.

Completarea dosarului psihologic ai beneficiarilor se face pe parcursul a 3 sau 4 întâlniri cu beneficiarul și are ca termen de întocmire, o lună de zile. Datorita caracterului de confidențialitate al datelor relatate de câtre beneficiar, dosarul cu toate materialele pe care le cuprinde acesta este păstrat la cabinetul psihologic. Orice element, informație sau situație ce este necesara a fi luata în considerare în demersul de asistare a beneficiarului este adusa la cunoștința asistentului social de către psiholog.

Fisa de evaluare psihologica inițială este elaborata la încheierea acțiunilor de evaluare și este atașată dosarului de asistenta sociala. în acest sens ea este înmânată asistentului social care este responsabil de caz.

Pe întregul parcurs al evaluării psihologice se vor oferii informații ale elementelor evaluării echipei de asistenți sociali în vederea susținerii demersurilor de asistare.

Funcția de psiholog, se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de psiholog, trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior, în domeniul psihologiei.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a psihologului se face în condițiile legii.

Atribuții asistent social:

 • -  efectuează investigațiile necesare, daca este necesar verifica in teren exactitatea datelor primite si întocmește ancheta sociala pentru cazurile care urmează să beneficieze de serviciile Centrului;

 • -  răspunde de activitatea și toate demersurile necesare soluționării situației persoanelor asistate;

 • -  asigura încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor Centrului;

 • -  reactualizează anchetele sociale periodic sau ori de cate ori este necesar;

 • -  întocmește fișa de evaluare psihologică pentru fiecare persoană în parte;

 • -  creează o bază de date a persoanelor fără adăposti

 • -  oferă consiliere psihologică cu scopul redobândirii echilibrului psihic;

 • -  acordă sprijin în obținerea de locuințe pentru cei care au un loc de muncă;

 • -  organizează diferite programe de intervenție educativ-informativă;

 • -  comunică beneficiarului deciziile directorului Direcției de Asistență Socială Bacău privind acordarea, modificarea, suspendarea, încetarea, reluarea acordării sau decizia privind neacordarea serviciilor Centrului, după caz;

 • -  asigură păstrarea în bune condiții, în arhiva curentă a serviciului, a dosarelor beneficiarilor serviciilor Centrului;

 • -  întocmește lunar raportul statistic privind persoanele fără adăpost;

 • -  elaborează propuneri privind bugetul de venituri și cheltuieli al serviciului asistență socială;

 • -  întocmește statistici, informări, rapoarte, situații referitoare la domeniul de activitate, ce sunt solicitate de conducere;

 • -  îndeplinește orice alte atribuții ce îi revin, potrivit prezentului regulament, legii și obiectului de activitate al serviciului;


 • -  are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale.

 • -  Funcția de asistent social se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • -  Candidații pentru ocuparea funcției de asistent social trebuie să fie absolvenți cu diplomă de studii superioare de asistență socială.

 • -  Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție se face în condițiile legii.

Atribuții asistent medical:

 • -  Organizează activitatea punctului sanitar (cabinet medical);

 • -  Urmărește dotarea unității cu materialele necesare (medicamente și aparatură necesară sectorului medical);

 • -  Organizează și controlează munca antiepidemică în scopul prevenirii apariției cazurilor de boli transmisibile;


 • -  Răspunde de supravegherea si vizita medicală la primirea în centru, depistarea precoce, declararea și izolarea bolnavilor depistați cu boli transmisibile, cât și efectuarea anchetei epidemiologice, organizarea deparazitării și dezinfecției și dezinsecție in focar;

 • -  Prestează consultații medicale, tratament, și informează conducerea centrului asupra stării de sănătate a beneficiarilor;

 • -  Controlează zilnic calitatea alimentelor introduse în consum și verifică recoltarea probelor alimentare și păstrarea corectă a acestora;

 • -  Organizează educația sanitară, activități cu scopul promovării sănătății;

 • -  Colaborează cu celelalte servicii în elaborarea și aplicarea planului de intervenție pentru soluționarea cazurilor;

 • -  Verifică respectarea regulilor de igienă individuală și colectivă în toate sectoarele unității;

 • -  Răspunde de efectuarea corectă a dezinfecției, dezinsecției și deparazitării profilactice și în focar;

 • -  are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale;

 • -  îndeplinește orice alte atribuții care îi revin potrivit legii si obiectului de activitate al compartimentului.

 • -  Funcția de asistent medical se ocupă prin concurs sau. după caz, examen, în condițiile legii.

 • -  Candidații pentru ocuparea funcției de asistent medical, trebuie să fie absolvenți cu diploma de studii postliceale in domeniul medical.

 • -  Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție se face în condițiile legii.

ART. 11

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII, DESERVIRE

K.______________________________________________________________________________________________/

Activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții sunt asigurate de către compartimentele de specialitate din cadrul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacau,:

In cadrul „Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău” isi desfasoara activitea2 îngrijitori si 1 muncitor necalificat

Atribuții îngrijitor:

 • -   igienizarea locației în care se servește masa, după servirea mesei;

 • -  lunar, se efectuează curățenie generala în toate locațiile centrului:

 • -  este responsabil de dezinfectarea corespunzătoare zilnică, în special a grupului sanitar;

~ face propuneri și solicită materialele necesare executării și păstrării curățeniei;

 • -  este responsabil de igienizarea corespunzătoare spațiului din jurul centrului;

 • -  răspunde de patrimoniul centrului;

 • -  răspunde cu promptitudine la solicitările scrise și verbale ale conducerii centrului;

 • -  asigură buna igienizare și funcționare a instalațiilor sanitare, de apă și canal și sesizează orice defecțiune care apare pentru remediere;

 • -  asigură confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor profesionale;

 • -  cunoaște și respectă normele de sănătatea și securitatea muncii.

Funcția de îngrijitor se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii. Candidații pentru ocuparea funcției de îngrijitor , trebuie să fie absolvenți de studii generale sau studii medii.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a îngrijitorului se face în condițiile legii

Atribuții muncitor necalificat:

 • -  participa la efectuarea igienizărilor periodice, alaturi de îngrijitor, a tuturor spatiilor centrului de zi;

 • -  asigura întreținerea si buna funcționare a bunurilor mobile si imobile ce aparțin centrelor;

 • -  participa la curățenia generala (văruit, vopsit etc), la curățenia spețiului exterior, a curții;

 • -  are obligația de a asigura cofîdențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale;

 • -  are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând instituției numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute;

 • -  are obligația de a întocmi rapoarte privind activitatea pe care o desfășoară, ori de câte ori acestea sunt solicitate;

 • -  conducerea unitarii poate stabili si alte atribuții si răspunderi ce revin angajatului. Funcția de muncitor necalificat se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în

condițiile legii

Candidații pentru ocuparea funcției de muncitor necalificaț trebuie să fie absolvenți de studii generale sau studii medii.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a muncitor necalificat se face în condițiile legii.

—------------------------

ARW. ÎL

FINANȚAREA CENTRULUI
 • I.  în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • II. Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • 1. bugetul local al Municipiului Bacău;

 • 2. donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din tara și din străinătate:

 • 3.  alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

ANEXA NR. 5 LA REGULAMENT

REGULAMENT-CADRU

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE Zl CENTRUL DE ZI „O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”

acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 000925 din 10/04/2014, cu sediul in str. Ciprian Porumbescu, nr.5 (în cadrul școlii „Octavian Voicu”, cartier Izvoare).

-

ART. 3.

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

X_______________________________________________________________________________________________/

Scopul serviciului social Centrul de zi „O școală pentru toți” este de a preveni abandonul școlar, cerșetoria, infracționaiitatea sau alte activități antisociale ale copilului care se află în situație de risc social, prin asigurarea în timpul zilei (după programul școlii) a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii cât și a unor activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinți/reprezentanți legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

- ART. 4.

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

\_________________________________________________________________________________________________________/

 • I. Serviciul social Centrul de zi „O școală pentru toți” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului:

 • 1. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 326 din 30.11.2005;

 • 2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246 din 13.07.2013 privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău în Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.08.2013;

 • 3. c) Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Hotărârea Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • 5. Hotărârea Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernul ui României de îmbunătățire a situației rromilor.;

 • 6. Hotărârea Guvernului nr. 522/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2001;

 • 7. Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare:

 • 8. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalîzării sociale, cu modificările și completările ulterioare,

 • 9. I egea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare etc.

 • II. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 24 din 4 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

IH. Serviciul social Centrul de zi ,,O școală pentru toți" este înființat prin:

 • 1. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 326 din 30.11.2005;

 • 2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246 din 13.07.2013 privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău în Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.08.2013;

 • 3. Centrul de zi funcționează în cadrul Consiliului Local ai Municipiului Bacău, în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

-----

ARE 5.

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

l/

 • I.  Serviciul social Centrul de zi „O școală pentru toți” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • II. Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi ,,O scoală pentru toți” sunt următoarele:

 • 1. respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea șanselor și nediscriminarea;

 • 2. asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • 3. respectarea demnității copilului;

 • 4. ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținând-se cont de vârsta și de gradul său de maturitate,

 • 5. asigurarea intervenției socio-educaționale în vederea integrării sociale, diminuarea situațiilor de abandon școlar:

 • 6. asigurarea unei intervenții împotriva abuzului și exploatării copilului;

 • 7. asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • 8.  asigurarea confidențialității și a eticii profesionale:

 • 9. responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor si

 • 10. îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • 11. primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului;

 • 12. respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare:

 • 13. protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • 14. asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • 15. deschiderea către comunitate;

 • 16. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

17 ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate;

 • 18. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • 19. asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • 20. preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • 21. încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • 22. asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • 23. asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • 24. responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

25 primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat.

ART. 6.

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

<_________________________________________________________________________________________________________>

 • l. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi ,,O școală pentru toți” sunt copiii aflați în situație de risc social, iar beneficiarii indirecți sunt familiile acestora și. implicit, comunitatea.

Beneficiarii serviciilor de zi sunt:

 • 1. Copiii și părinții cărora li se acordă servicii destinate prevenirii marginalizării sociale

care se caracterizează printr-un nivel scăzut de trai, educație, igienă și o rata ridicată a infracționalității;

 • 2. Copiii exploatați sau cu risc de exploatare prin cerșetorie, furt, alte activități necorespunzătoare vârstei lor;

 • 3. Copiii care sunt în pericol de abandon școlar.

H. Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

Acte necesare privind admiterea beneficiarului în centrul de zi:

 • -  cerere de înscriere adresata Directorului DAS de către părinții copilului sau reprezentanții legali ai acestuia;

 • -  ancheta psihosocială efectuată la domiciliul copilului;


 • -  formular de evaluare inițială;

 • -  documente beneficiar (certificat de naștere copil (copie); adeverința medicală copil; buletin sau carte de identitate părinți (copie); certificat de căsătorie părinți (copie); sentința civilă de divorț, dacă este cazul (copie); adeverința de venituri: de salariat, cupon de pensie, cupon de șomaj, certificat de atestare fiscală);

 • -  contractul cu familia.

Se completează cererea de admitere și se întocmește ancheta socială la domiciliul copilului. Se semnează contractul cu familia.

Documentația copilului este aprobată de Directorul Direcției de Asistență Socială Bacău, în urma aprobării de către Directorului Direcției de Asistență Socială Bacău, se solicită analize medicale astfel încât copilul să poată frecventa Centrul.

DI. Condiții de încetare a serviciilor Centrului de zi „O școală pentru toți”.


închiderea cazului beneficiarului se face în urma unui raport de închidere de caz întocmit de asistentul social din cadrul Centrului.

Motivele încetării calității de beneficiar pot fi următoarele:

 • -  încheierea perioadei de acordare a serviciilor la sfârșitul anului școlar - expirarea contractului cu familia.

 • -  la solicitarea familiei de a înceta frecventarea serviciilor centrului de zi.

Se completează raportul de închidere de caz, se aprobă, se depune în dosarul beneficiarului și astfel dosarul se închide.

IV.Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi „O scoală pentru toți” au următoarele drepturi:

 • 1. să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • 2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția sociaia care li se aplică:

 • 3. să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • 4. să Ii se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • 5. să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • 6. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • 7. să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori,

V. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi .,0 școală pentru toți” au următoarele obligații:

 • 1. să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • 2. să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. Ia procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • 3. să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • 4. să respecte prevederile prezentului regulament.

- ART. 7,

ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

Principalele funcții ale serviciului social Centrul de zi „O școală pentru toți” sunt următoarele:

 • I. de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu famiiia/reprezentantul legal al persoanei beneficiare;

 • 2. asigurarea serviciilor de educație și îngrijire, integrare/ reintegrare socială, recreere -socializare, consiliere, orientare școlară a copilului;

 • 3. asigură un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor;

 • 4. asigură activității recreative șî de socializare;

 • 5. asigură copiilor consiliere și orientare școlară și profesională;

 • 6. asigură familiei beneficiare, servicii de asistenta socială, consiliere și sprijin.

n. de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. prin distribuirea pliantelor centrului care au roiul de a ne mediatiza în întreaga comunitate a municipiului Bacău.

 • 2. prin implicarea mass-media la activitățile organizate de Centrul de zi»

 • 3. realizarea de fotografii la activitățile organizate care vor fi expuse pe site-ul instituției

 • 4. la manifestările organizate, s-au realizat fotografii care au fost expuse, pe site-ul instituției;

 • 5. elaborarea de rapoarte de activitate»

 • III. de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. implicarea în activități de sprijin și consiliere a familiei beneficiarului, în vederea depășirii situațiilor de criză.

 • 2. derularea activităților educaționale, recreative și de socializare, în vederea creșterii șanselor de integrare-reintegrare socială și școlară a copilului.

 • 3. creșterii calității vieții copilului prin formarea - consolidarea abilităților de autonomie personală și autoservire.

 • 4. dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violentei în familie;

 • 5. contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot determina separarea copilului de părinții săi;

 • 6. implicarea în activități de socializare pentru prevenirea fenomenului discriminatoriu la care este supus, copilul aflat în situație de risc social.

 • IV. de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. activități de monitorizare a evoluției înregistrate în implementarea PPI;

 • 4. îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin implicarea voluntarilor,

 • V. de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. păstrarea si folosirea corespunzătoare a dotărilor centrului;

 • 2. identificarea corectă a necesarului de materiale si consumabile;

 • 3. stabilirea de atribuții pentru fiecare salariat, folosirea eficientă a timpului de muncă.

f                                                 >

ART. 8.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI

ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL

V__________________________________________________________>

 • I.  Serviciul social Centrul de zi „O școală pentru toți” funcționează cu un număr de 6 salariați, din care:

 • 1. personal de conducere: șef de centru - 1 post;

 • 2. personal de specialitate, de îngrijire și asistență:

 • a.  asistent social -1 post;

 • b.  psiholog -1 post;

 • c.  lucrător social (vorbitor de limbă rromani) - 1 post;

 • d.  educator - 1 post.

 • 3. personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: îngrijitor -1 post;

 • 4. voluntari.

 • II. Capacitatea centrului este de 25 de copii cu vârsta între 6 și 14 ani.

 • III. Raportul angajat/benefîciar este de 1/6,25.

ART. 9.

PERSONALUL DE CONDUCERE

\/

 • I.  Personalul de conducere este șefiil de centru

 • II. Atribuțiile șefului de centru sunt:

 • 1. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • 2. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • 3. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • 4. colaborează cu alte centre/aiți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • 5. întocmește raportul anual de activitate;

 • 6. asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciuiui/centrului;

 • 7. propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • 8. desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • 9. ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • 10. răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • 11. organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • 12. reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

 • 13. asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • 14. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • 15. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • 16. alte atribuții.

Funcția de șef de centru se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de șef centru și trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART. 10.

PERSONALUL DE SPECIALITATE ȘI AUXILIAR
 • I.  Personalul de specialitate este:

 • 1. asistent social (Cod COR 263501);

 • 2. educator (Cod COR 234203);

 • 3. lucrător social (Cod COR 341203);

 • 4. psiholog (Cod COR 263411).

 • II. Atribuții ale personalului de specialitate:

 • 1. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentu'ui regulament;

 • 2.  colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • 3. monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • 4. sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • 5. întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • 6. face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • 7. alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

HI. Atribuții asistent social:

 • 1. cunoașterea particularităților psiho-somatice ale copiilor din centru prin metoda observației participative, corelate cu informațiile furnizate de echipa pluridisciplinară;

 • 2. urmărirea pregătirii temelor școlare și asigurarea sprijinului necesar pentru realizarea acestora;

 • 3. elaborarea în echipa a programului activităților recreative și de socializare în funcție de particularitățile fiecărui copil;

 • 4. colaborarea cu echipa pluridisciplinara în elaborarea PPI;

 • 5. urmărirea modalităților de structurare a dezvoltării deprinderilor de viață independentă;

 • 6. aplicarea în activitatea practică a strategiilor de intervenție specifice nevoilor fiecărui copil;

 • 7. relaționarea cu întreg personalul în scopul formării dezvoltării spiritului de echipă;

 • 8.  aplicarea în activitatea practica a strategiilor de intervenție specifica nevoilor fiecărui copil;

 • 9. colaborarea cu familia copilului prin implicarea acesteia în realizarea obiectivelor stabilite prin PPI;

 • 10. urmărirea evoluției fiecărui copil și comunicare directa cu familia;

 • 11. confecționarea de materiale necesare aplicării programelor de stimulare pe arii de dezvoltare;

 • 12. întocmirea situației zilelor aniversare a copiilor din centru și organizarea sărbătoririi acesteia;

 • 13. cunoașterea și respectarea normelor de igienă a alimentației individuale a beneficierilor;

 • 14. asigurarea securității copilului;

 • 15. cunoașterea și respectarea SMO privind centrele de zi;

 • 16. aplicarea în practica a principiilor deontologiei profesionale;

 • 17. formarea-consolidarea deprinderilor de autoservire la masa a beneficiarilor;


 • 18. formarea -consolidarea deprinderilor de igienă personală a beneficiarilor;

 • 19. asigurarea unei igiene corespunzătoare a beneficiarilor;

 • 20. însușirea tuturor informațiilor cu privire la beneficiari;

 • 21. elaborarea rapoartelor periodice; are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale.

Funcția de asistent social se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de asistent social, trebuie să fie absolvenți cu diplomă de studii superioare în domeniul asistenței sociale.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a asistentului social se fiice în condițiile legii.

 • IV. Atribuții psiholog:


 • 1. elaborarea, alături de echipa pluridisciplinara a programului personalizat de intervenție în funcție de particularitățile individuale ale fiecărui copil;

 • 2. colaborarea cu echipa pluridisciplinară în scopul elaborării și aplicării programelor de educare;

 • 3. cunoașterea particularităților psiho-somatice ale copiilor din centrul de zi prin metoda observației, corelata cu informațiile furnizate de echipa pluridisciplinara - va studia dosarul personalizat al fiecărui copil;

 • 4. colaborarea cu întreg personalul centrului în scopul formarii și dezvoltării spiritului de echipă;

 • 5. stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor beneficiari;

 • 6. în situația în care copilul nu beneficiază de orientare școlară, psihologul elaborează programul de orientare școlară și profesională;

 • I. asigură ședințe de consiliere pentru beneficiari și părinții acestora și elaborează Raportul de consiliere atât pentru beneficiari cat și pentru părinții acestora;

 • 8. se implică în organizarea programului de educare pentru părinți, denumite școli pentru părinți;

 • 9. colaborarea cu echipa pluridisciplinara în scopul elaborării și aplicării programelor de educare/ Zrecuperare/reabilitare;

 • 10. cunoașterea și respectarea Standardelor minime obligatorii în domeniul protecției copilului;

 • II. aplicarea în activitatea practică a principiilor deontologiei profesionale;

 • 12. cunoașterea, respectarea și aplicarea în practica a normelor profesionale de sănătatea și securitatea muncii;

 • 13. completarea fișelor de evaluare ale beneficiarilor necesare evaluării periodice;

 • 14. realizarea evaluărilor periodice, completarea și actualizarea dosarelor beneficiarilor;

 • 15. asigurarea consilierii familiilor beneficiarilor în vederea depășirii situațiilor de criză;

 • 16. elaborarea rapoartelor periodice;

 • 17. are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale.

Funcția de psiholog, se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de psiholog, trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior, în domeniul psihologiei.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a psihologului se face în condițiile legii.

 • V. Atribuții lucrător social:

 • 1. cunoașterea particularităților psiho-somatice ale copiilor din centru prin metoda observației participative, corelate cu informațiile furnizate de echipa pluridisciplinara;

 • 2. elaborarea programului educațional pentru fiecare copil în parte,

 • 3. urmărirea pregătirii temelor școlare și asigurarea sprijinului necesar pentru realizarea acestora,

 • 4. elaborarea în echipa a programului activităților recreative și de socializare în funcție de particularitățile fiecărui copil;

 • 5. colaborarea cu echipa pluridisciplinara în elaborarea PPI;

 • 6. urmărirea modalităților de structurare a dezvoltării deprinderilor de viață independenta;

 • 7. aplicarea în activitatea practica a strategiilor de intervenție specifice nevoilor fiecărui copil;

 • 8. relaționarea cu întreg personalul în scopul formarii dezvoltării spiritului de echipa;

 • 9. aplicarea în activitatea practica a strategiilor de intervenție specifica nevoilor fiecărui copil

 • 10. colaborarea cu familia copilului prin implicarea acesteia în realizarea obiectivelor stabilite prin PPI;

 • 11. urmărirea evoluției fiecărui copil și comunicare directa cu familia,.

 • 12. întocmirea situației zilelor aniversare a copiilor din centru și organizarea sărbătoririi acesteia,

 • 13. cunoașterea și respectarea normelor de igienă a alimentației individuale a beneficierilor,

 • 14. asigurarea securității copilului

 • 15. cunoașterea și respectarea SMO privind centrele de zi

 • 16. aplicarea în practica a principiilor deontologiei profesionale;

 • 17. formarea -consolidarea deprinderilor de autoservire la masa a beneficiarilor,

 • 18. formarea -consolidarea deprinderilor de igienă personală a beneficiarilor,

 • 19. însușirea tuturor informațiilor cu privire la beneficiari,


 • 20. elaborarea rapoartelor periodice;

 • 21. are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale;

Funcția de lucrător social se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de lucrător social, trebuie să fie absolvenți cu diplomă de studii medii / cursuri de calificare în domeniul asistenței sociale și să fie vorbitori de limba rromani.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a lucrătorului social se face în condițiile legii.

 • VI. Atribuții educator:


 • 1. cunoașterea particularităților psiho-somatice ale copiilor din centru prin metoda observației participative, corelate cu informațiile furnizate de echipa pluridisciplinara;

 • 2. elaborarea programului educațional pentru fiecare copil în parte;

 • 3. urmărirea pregătirii temelor școlare și asigurarea sprijinului necesar pentru realizarea acestora;

 • 4. elaborarea în echipa a programului activităților recreative și de socializare în funcție de particularitățile fiecărui copil;

 • 5. colaborarea cu echipa pluridisciplinara în elaborarea PPI;

 • 6. urmărirea modalităților de structurare a dezvoltării deprinderilor de viață independență;

 • 7. aplicarea în activitatea practica a strategiilor de intervenție specifice nevoilor fiecărui copil;

 • 8. relaționarea cu întreg personalul în scopul formarii dezvoltării spiritului de echipă;

 • 9. aplicarea în activitatea practica a strategiilor de intervenție specifica nevoilor fiecărui copil;

 • 10. colaborarea cu familia copilului prin implicarea acesteia în realizarea obiectivelor stabilite prin PPI;

 • 11. urmărirea evoluției fiecărui copil și comunicare directa cu familia;

 • 12. confecționarea de materiale necesare aplicării programelor de stimulare pe arii de dezvoltare;

 • 13. asigurarea securității copilului;

 • 14. cunoașterea și respectarea SMO privind centrele de zi;

 • 15. aplicarea în practica a principiilor deontologiei profesionale;

 • 16. formarea -consolidarea deprinderilor de autoservire la masa a beneficiarilor;

 • 17. formarea -consolidarea deprinderilor de igienă personală a beneficiarilor;

 • 18. asigurarea unei igiene corespunzătoare a beneficiarilor;

 • 19. însușirea tuturor informațiilor cu privire la beneficiari;

 • 20. organizarea zilelor aniversare ale beneficiarilor la care participa și familiile acestora,

 • 21. elaborarea rapoartelor periodice;

 • 22. are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale;

Funcția de educator se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de educator, trebuie să fie absolvenți cu diplomă de studii superioare de scurtă durată sau studii superioare în domeniul educației.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a educatorului se face în condițiile legii.

 • VII. Atribuții îngrijitor:

 • 1. igienizarea locației în care copiii servesc masa, după servirea mesei;

 • 2. lunar, se efectuează curățenie generala în toate locațiile centrului;

 • 3. este responsabil de dezinfectarea corespunzătoare zilnică, în special a grupului sanitar;

 • 4. face propuneri și solicită materialele necesare executării și păstrării curățeniei;

 • 5. este responsabil de igienizarea corespunzătoare spațiului din jurul centrului;

 • 6. răspunde de patrimoniul centrului;

 • 7. răspunde cu promptitudine la solicitările scrise și verbale ale conducerii centrului;

 • 8. asigură buna igienizare și funcționare a instalațiilor sanitare, de apă și canal și sesizează orice defecțiune care apare pentru remediere;

 • 9. asigură confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor profesionale;

 • 10. cunoaște și respectă normele de sănătatea și securitatea muncii.

Funcția de îngrijitor se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candtdații pentru ocuparea funcției de îngrijitor, trebuie să fie absolvenți de studii generale sau studii medii.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a îngrijitorului se face în condițiile legii

-----------------------------------------—.

ART. 11.

FINANȚAREA CENTRULUI

V                                                          ______ J

 • I.  în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • II. Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • 1. bugetul local al Municipiului Bacău;

 • 2. donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din tara și din străinătate;

 • 3. alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

ANEXA NR, 6 LA REGULAMENT

/------------------------------------------------------------------------------------------

ART.l.

DEFINIȚIE

V-_____■           -           .. —                - -----..... -          ....... _. ________ .       ________ j

 • I. Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de zi “Clubul Pensionarilor aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.199 din 15.05.2008, aceeași hotărâre prin care a fost înființat cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

n. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------

ART.L

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

\„

Serviciul social Centrul de zi “Clubul Pensionarilor”, cod serviciu social 8810CZ-V-II, este înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, acreditată conform certificatului sena AF. nr. 000925 din 10/04/2014, cu sediul în Bacău, strada Aleea Ghioceilor nr. 2A.

ART. J.

SCOPUL SER VICIULUI SOCIAL

\>

Scopul serviciului social Centrul de zi „Clubul Pensionarilor” este diminuarea riscului de marginalizare socială și însingurare specifică vârstei a treia prin angrenarea pensionarilor în activități cu caracter recreativ și sociocultural, în -vederea depășirii situațiilor de difîcuitate, prevenirii și combaterii oscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

L Serviciile oferite de Centrul de Zi „Clubul Pensionarilor” sunt:

 • 1. consiliere socială, psihologică și juridică;

 • 2. ergoterapie (terapie ocupațională), ludoterapie (terapie prin joc), meloterapie (terapie prin muzică), activități de socializare, activități culturaLartistlce, activități recreative (vizionarea de programe TV, jocuri în grup, excursii);

 • 3. kinetoterapie profilactică și de recuperare, în conformitate cu recomandarea medicului, și în funcție de Planul individualizat de intervenție, în care se va urmări progresul asistatului și atingerea unor serii de obiective stabilite în urma evaluării.

II. Beneficiarii Centrului de Zi „Clubul Pensionarilor” sunt persoane care au calitatea de pensionar, care au domiciliul legal sau sunt rezidente pe raza Municipiului Bacău, indiferent de sex, naționalitate, religie, prioritate având persoanele vârstnice izolate din punct de vedere social, în scopul incluziunii sociale.

ART. 4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

V-----------                 ..   — ■      -             -              ............ -     _____>

 • I. Serviciul social Centrul de zi „Clubul Pensionarilor” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, precum șt ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului:

 • 1. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199 din 15.05.2008 privind aprobarea modificării și completării Organigramei, a numărului dc personal, a Statului de funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin înființarea Centrul de zi “ Clubul Pensionarilor” situate în Bacău strada Aleea Ghioceilor nr.2 care va funcționa în cadrul Serviciului Asistență Socială aflat în subordinea Directorului Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

 • 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 13.07.2013 privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău în Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău. începând cu data de 01.08 2013;

 • 3. Hotărârea Guvernului nr 1826/2005 pentru aprobarea strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • 4. Ordonanța 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice.

n. Serviciul social Centrul de zi ‘■‘Clubul Pensionarilor” este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

HI. Serviciul social Centrul de zi “ Clubul Pensionarilor ’ este înființat prin:

 • 1. Hotărârea Consiliului Local ai Municipiului Bacău nr. 199 din 15.05.2008 privind aprobarea modificării și completării Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin înființarea Centrul de zi “ Clubul Pensionarilor” situat în Bacău strada Aleea Ghioceilor nr.2 care va funcționa în cadrul Serviciului Asistență Socială aflat în subordinea Directorului Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

 • 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 13.07.2013 privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău în Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.08.2013.

  ART.5.

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

s________________________________________________________________________________________________________

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • I.  Serviciul social Centrul de zi „Clubul Pensionarilor” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • II. Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul de zi „Clubul Pensionarilor” sunt următoarele:

 • 1. respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • 2. protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • 3. asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare*

 • 4. deschiderea către comunitate;

 • 5. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • 6. ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia;

 • 7. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • 8. asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • 9. preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • 10. încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • 11. asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • 12. asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • 13. responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legaii cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • 14. primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat.


BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE
 • I.  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi „Clubul Pensionarilor” sunt persoane care au calitatea de pensionar, care au domiciliul legal sau sunt rezidente pe raza Municipiului Bacău, indiferent de sex, naționalitate, religie, prioritate având persoanele vârstnice izolate din punct de vedere social, în scopul incluziunii sociale.

 • II. Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • 1. acte necesare:

 • a.  Cererea pentru accesul în centru este completată de potențialul beneficiar. Acesta anexează copie a actului de identitate și cuponul de pensie.

 • b.  După aprobarea cererii se întocmesc: fișa de evaluare;

ancheta socială;

contractul de servicii sociale;

egitimația de acces.

 • 2.  accesul beneficiarilor la serviciile oferite;

 • a. serviciile sunt oferite pe baza evaluării socio-medicale care identifică nevoile și problemele potențialilor beneficiari și recomandă serviciile necesare rezolvării acestora;

 • b.  serviciile sunt oferite numai persoanelor vârstnice din municipiul Bacău, fără tulburări de comportament sau sub influența băuturilor alcoolice;

 • c.  pot beneficia de servicii de recuperare prin kinetoterapie numai persoanele care au recomandare din partea medicului specialist, numărul ședințelor trebuie stabilit la începutul programului de recuperare și va fi prelungit numai după o reevaluare a cazului;

 • d.  este obligatorie informarea beneficiarilor cu privire la programul săptămânal sau schimbarea programului;

 • e.  pentru potențialii beneficiari care solicită serviciile centrului de zi pe bază de recomandare și nu sunt locuri disponibile, atunci acesta va fi informat despre data când va fi inclus în programul de oferire a serviciilor, dacă acesta refuză va fi informat și orientat către alte instituții care oferă servicii similare.

Accesul beneficiarilor la serviciile oferite de centru se face pe bază de cerere, aprobată de către directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

La prima prezentare în Centrul de zi, asistentul social întocmește contractul de acordare de servicii sociale a beneficiarului și eliberează acestuia o legitimație, de acces la serviciile Centrului de Zi.

Contractul de acordare de servicii sociale care va fi completat de asistentul social și va fi semnat atât de beneficiar cât și de conducerea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

HI. Condiții de încetare a serviciilor.

 • 1. Personalul de serviciu poate interzice prezenta în centru a persoanelor care:

 • a.  se află sub influența alcoolului;

 • b.  au o atitudine nerespectuoasă față de personalul angajat sau tui comportament necivilizat față de ceilalți beneficiari;

 • c.  sustrag, distrug sau folosesc în mod necorespunzător bunurile din dotarea centrului.

Pentru fiecare caz, personalul de serviciu va întocmi o informare scrisă.

 • 2. Nerespectarea regulamentului atrage după sine următoarele sancțiuni:

 • a.  retragerea dreptului de a participa la unele activități și neacordarea unor servicii oferite în centrul de zi un anumit număr de zile;

 • b.  avertisment verbal, avertisment in scris, interzicerea accesului în centru. Persoanele care provoacă stricăciuni sau care sustrag bunuri din dotare răspund material

și penal.

IV.Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi „Clubul Pensionarilor" au următoarele drepturi:

 • 1. să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • 2. sâ participe ia procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • 3.  să ii se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite:

 • 4. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • 5. să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • 6. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • 7. să sesizeze conducerea (șeful de centru sau superiorii acestuia) privind nereguli în comportamentul personalului angajat.

V. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi14 Clubul Pensionarilor"’ au următoarele obligații:

 • 1. să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • 2. să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • 3. să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală:

 • 4. să respecte prevederile prezentului regulament;

 • 5. să nu deterioreze sau să sustragă materialele de inventar;

 • 6. să nu frecventeze centrul aflați sub influența băuturilor alcoolice sau să le introducă în centru;

 • 7. să nu manifeste un comportament agresiv, violent și cu un limbaj neadecvat;

 • 8. este interzis accesul beneficiarilor cu animale de companie în centru:

 • 9. să lase ordine și curățenie în locul unde își desfășoară activitatea;

 • 10. să fumeze doar în locul special amenajat;

 • 11. să respecte programarea făcută și programul centrului.

  r                 ■                      ■                                                                                                                    >

  ART. 7.

  ACTIV1TĂȚIȘI FUNCȚII

  -——--------- — ---------------------------

Principalele funcții ale serviciului social Centrul de zi „Clubul Pensionarilor” sunt următoarele;

 • 1. de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară:

 • 2. consiliere socială, psihologică și juridică;

 • 3.  ergoterapie, ludoterapie, meioterapie;

 • 4.  activități de socializare, cultural artistice, recreative:

 • 5. kinetoterapie profilactică și de recuperare.


II. de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. distribuirea pliantelor centrului care au rolul de a mediatiza centrul în comunitate;

 • 2. implicarea mass media la manifestările organizate de centru;

 • 3. actualizarea pe site-ul instituției cu activitățile organizate;

 • 4. elaborarea de rapoarte de activitate.

ni.de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fee parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. implicarea în activități de sprijin și consiliere a beneficiarului în vederea depășirii situațiilor de criză, să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • 2. derularea activităților recreative și de socializare, în vederea creșterii șanselor de integrare socială;

 • 3. creșterea calității vieții prin oferirea serviciilor de recuperare și consiliere;

 • 4. dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive și a violenței în familie;

 • IV. de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. respectarea planului individualizat de servicii;

 • 4. planificarea activităților din centru;

 • 5. monitorizarea și reevaluarea;

 • 6. implicarea voluntarilor.

 • V. de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. păstrarea și folosirea corespunzătoare a dotărilor centrului;

 • 2. identificarea corectă a necesarului de materiale și consumabile;

 • 3. stabilirea de atribuții pentru fiecare salariat, folosirea eficientă a timpului de muncă.

ART. 8.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI

ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL

\_________________________________________________________________/

 • I. Serviciul social Central de zi „Clubul Pensionarilor” funcționează cu un număr de 6 salariați, din care:

 • 1. personal de conducere: șef de centru -1 post;

 • 2. personal de specialitate și auxiliar:

 • a.  asistent social - 1 post;

 • b.  psiholog -1 post:

 • c.  lucrător social -1 post;

 • d.  kinetoterapeut-1 post.

 • 3. personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: îngrijitor -1 post;

 • 4.  voluntari.

 • II. Capacitatea centrului este de 50 de pensionari.

UI. Raportul angajat/beneficiar este de 1/12,5.

ART. 9.

PERSONALUL DE CONDUCERE

X____________________________________________________________________________ 7

I. Personalul de conducere este șeful de centru.

Șeful de centru asigură conducerea centrului de zi și răspunde de buna funcționare și de îndeplinirea atribuțiilor care revin acestui serviciu.

n. Atribuțiile șefului de centru sunt:

 • 1. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • 2. elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • 3. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • 4. colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civi e în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • 5. întocmește raportul anual de activitate;

 • 6. asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;

 • 7. propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

S. desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • 9. ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce;

 • 10. răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul centrului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau formulează propuneri în acest sens;

 • 11. organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • 12. reprezintă centrul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din tara și din străinătate;

 • 13. asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • 14. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • 15. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • 16. asigură promovarea principiilor și normelor prevăzute de legislația în vigoare, cu privire la drepturile persoanelor vârstnice;

 • 17. alte atribuții.

m. Funcția de șef de centru se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • IV. Candidații pentru ocuparea funcției de șef de centru trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • V. Sancționarea disciplinară sau eliberarea din fimcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART. 10.

PERSONALUL DE SPECIAL1TA TE ȘI A UXILIAR
 • I. Personalul de specialitate este:

 • 1. asistent social (Cod COR 263501)*,

 • 2. lucrător social (Cod COR 341203):

 • 3. psiholog (Cod COR 263411);

 • 4. kinetoterapeut (Cod COR 226405).

H. Atribuții ale personalului de specialitate:

 • 1. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • 2. colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • 3. monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • 4. sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • 5. întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • 6. face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • 7. alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • III. Atribuții asistent social/lucrător social:

 • 1. informează pensionarul la intrarea în centru despre serviciile oferite de acesta și urmărește dacă serviciile vin în întâmpinarea nevoilor beneficiarului;

 • 2. sunt responsabili pentru activitățile de comunicare cu publicul și de informare a beneficiarilor.

 • 3. preia dosarul personal și întocmește contractul de servicii;

 • 4. întocmește anchete sociale la domiciliul beneficiarilor și Ie actualizează de câte ori este nevoie;

 • 5. participă la evaluarea nevoilor beneficiarului și propune noi metode și tehnici de recuperare;

6 participă aiături de echipa muitidisciplinară la întocmirea dosarului de recuperare care va cuprinde: fișa de evaluare psihologică, socială, plan individualizat de servicii, program individualizat de recuperare, referat psihologic, fișă de consiliere individuală, fișă de monitorizare, alte fișe de observație în funcție de activitatea pe care o desfășoară beneficiarul:

 • 7. coordonează și supraveghează activități de ergoterapie, terapie ocupațională, audiții muzicale, vizionări video, TV;

 • 8. organizează programe de socializare: vizite la muzee, cumpărături, cinema, teatru, excursii;

 • 9. răspunde la solicitările și necesitățile beneficiarilor, comunică permanent cu aceștia și ia măsurile necesare pentru satisfacerea celor rezonabile;

 • 10. acordă consultații în probleme sociale atât beneficiarilor, cât și familiilor acestora;

 • 11. monitorizează / revizuiește împreună cu echipa multidisciplinară planul individualizat de servicii și programul individualizat de recuperare;

 • 12. deține / cunoaște toate datele personale / sociale ale beneficiarilor,

 • 13. însoțește beneficiarii la diferite activități în afara centrului;

 • 14. consultă / anunță / informează familia / reprezentantul legal despre modificările apărute în starea de sănătate a beneficiarului, menținând o legătură permanentă cu aceștia;

 • 15. manifestă o atitudine deschisă, încurajatoare față de beneficiari și acțiunile lor (căldură sufletească, protecție, susținere emoțională); este interzisă orice formă de abuz psihic sau fizic asupra beneficiarilor (folosirea unui limbaj vulgar, a metodelor coercitive);

 • 16. participă permanent la aplicarea / implementarea standardelor de calitate în cadrul centrului;

 • 17. se îngrijește de dotarea centrului cu materialele necesare, prin alcătuirea de referate de necesitate pe care le prezintă șefului de centru;

 • 18. aduce la cunoștință șefului de centru orice incident sau eveniment apărut în timpul programului de terapie;

 • 19. colaborează permanent cu alte instituții de profil în vederea diversificării activităților beneficiarilor;

 • 20. răspunde de patrimoniul centrului;

 • 21. răspunde cu promptitudine la solicitările scrise și verbale ale conducerii centrului;

 • 22. cunoaște și respectă normele de sănătatea și securitatea muncii.

Funcțiile de asistent social / lucrător social se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de asistent social trebuie să fie absolvenți cu diplomă de studii superioare în domeniul asistenței sociale.

Candidații pentru ocuparea funcției de lucrător social, trebuie să fie absolvenți cu diplomă de studii medii în domeniul asistenței sociale.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a asistentului social/lucrătorului social se face în condițiile legii.

 • IV. Atribuții psiholog:

 • 1. efectuează evaluarea psihologică inițială și permanentă a beneficiarilor, evaluând caracteristicile sau însușirile psihice ale acestora;

 • 2. întocmește referate psihologice ale beneficiarilor privind starea psihică a acestora;

 • 3. efectuează examinări ale beneficiarilor în scop de selecție pentru a participa la diferite tipuri de procedee de recuperare;

 • 4. corectează și interpretează rezultatele la probele psihologice pentru beneficiari;

 • 5. participă alături de echipa multidisciplinară la întocmirea dosarului de recuperare care va cuprinde: fișa de evaluare psihologică, socială, plan individualizat de servicii, program individualizat de recuperare, referat psihologic, fișă de consiliere individuală, fișă de monitorizare, alte fișe de observație în funcție de activitatea pe care o desfășoară beneficiarul;

 • 6. participă la elaborarea și aplicarea programelor de recuperare ale beneficiarilor;

 • 7. efectuează proceduri psiho-terapeutice, urmărind și consemnând în fișele individuale ale beneficiarilor evoluția acestora sub terapia și procedurile aplicate;

 • 8. monitorizează /revizuiește împreună cu echipa multidisciplinară planul individualizat de servicii și programul individualizat de recuperare;

 • 9. participă permanent la aplicarea /implementarea standardelor de calitate în cadrul centrului;

 • 10. manifestă o atitudine deschisă, încurajatoare față de beneficiari și acțiunile lor (căldură sufletească, protecție, susținere emoțională); este interzisă orice formă de abuz psihic sau fizic asupra beneficiarilor (folosirea unui limbaj vulgar, a metodelor coercitive);

 • 11. respectă codul deontologic al psihologului;

 • 12. cunoaște și respectă normele de sănătatea și securitatea muncii;

 • 13. are obligația de a asigură confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale.

Funcția de psiholog se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii. Candidați! pentru ocuparea funcției de psiholog, trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior, specializarea psihologie.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a psihologului se face în condițiile legii.

 • V. Atribuții kinetoterapeut:

 • 1. elaborarea, alături de echipa pluridisciplinara a programului personalizat de intervenție în funcție de particularitățile individuale ale fiecărui beneficiar;

 • 2. colaborarea cu echipa pluridisciplinara în scopul elaborării și aplicării programelor de recuperare/reabilitare;

 • 3. colaborarea cu întreg personalul centrului în scopul formarii și dezvoltării spiritului de echipa;

 • 4. confecționarea de materiale necesare aplicării programelor de kinetoterapie;

 • 5. cunoașterea, respectarea și aplicarea în practica a normelor profesionale de sănăta:ea și securitatea muncii;

 • 6. elaborarea planului terapeutic:

 • 7. prezentarea planului terapeutic beneficiarului;

S. stabilirea diagnosticului funcțional pe baza diagnosticului clinic și al evaluării inițiale;

9. punerea în practică a planului terapeutic;

■0. evaluări periodice ale evoluției beneficiarilor;

 • 11. adaptarea programului terapeutic în urma reevaluării;

 • 12. informarea șefului de centru în legătură cu modificările intervenite în orarul-programul terapeutic al beneficiarilor;

 • 13. stabilirea necesarului de materiale pentru activitățile de recuperare;

 • 14. studierea de materiale dirijate de superiori sau altele liber alese în funcție de nevoile individuale în ce privește patologia abordata;

 • 15. propunerea spre șeful de centru de îmbunătățiri ale instrumentelor de lucru, procedurilor, regulamentelor etc;

 • 16. propunerea către șeful de centru privind măsurile disciplinare ce se impun beneficiarilor care încalcă normele de funcționare internă;

 • 17. are obligația de a asigură confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale.

Funcția de kinetoterapeut se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile

legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de kinetoterapeut, trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior, specializarea kinetoterapie.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție se face în condițiile legii.

ARE HI.

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIE, ÎNTREȚINERE REPARAȚII, DESERVIRE

\______________________________________________________________/

Personalul administrativ din cadrul Compartimentului Administrativ, Aprovizionare șî

P.S.I, și Serviciul Implementare programe și Achiziții Publice din subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții. în cadrul centrului există personal pentru curățenie-îngrijitor.

I. Atribuții îngrijitor:

 • 1. este responsabil de igienizarea corespunzătoare zilnică a spațiilor centrului;

 • 2. săptămânal, va efectua curățenie generală în toate spațiile centrului;

 • 3. este responsabil de dezinfectarea corespunzătoare zilnică, în special a grupului sanitar;

 • 4. face propuneri și solicită materialele necesare executării și păstrăm curățeniei;

 • 5. este responsabil de igienizarea corespunzătoare spațiului din jurul centrului;

 • 6. răspunde de patrimoniul centrului;

 • 7. răspunde cu promptitudine la solicitările scrise și verbale ale conducerii centrului;

 • 8. asigură buna igienizare și funcționare a instalațiilor sanitare, de apă și canal și ses’zează orice defecțiune care apare pentru remediere;

 • 9.  asigură confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor profesionale;

 • 10. cunoaște și respectă normele de sănătatea și securitatea muncii.

Funcția de îngrijitor se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de îngrijitor trebuie să fie absolvenți de studii generale sau studii medii.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție se face în condițiile legii

ART. 12

FINANȚAREA CENTRULUI

 • I.  în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • II. Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • 1.  bugetul local al Municipiului Bacău;

 • 2.  donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din tara și din străinătate;

 • 3.  alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

DIRECTOR


FIFIRIG CARMEN GEORGETA

BIROU RESURSE UMANE, PLESJE DOINA


I       CON

SECRETARUL NICOLAE


EMNEAZĂ CIPIULUI BACĂU VID IU POPOVICI