Hotărârea nr. 271/2018

Hotărârea nr. 271 din 24.07.2018 pentru aprobarea Bilanțului termoenergetic și a pierderilor aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău

/f ff/ Ctf/


HOTĂRÂREA NR. 271 DIN 24.07.2018 pentru aprobarea Bilanțului termoenergetic și a pierderilor aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 1340 din 29.06.2018 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 31821 din 2.07.2018;

- Adresa nr.1272 din 22.06.2018 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 31169 din 22.06. 2018 însoțită de Adresa nr.47077 din 21.06.2018 a A.N.R.E București, de Avizul nr.51 din 6.06.2018 a Comisiei Tehnice de Avizare a Thermoenergy Group SA Bacău, Hotărârea nr. 541 din 22.06.2018 a Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

-Referatul nr. 6520 din 3.07.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru ințierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului termoenergetic și a pierderilor aferente rețelelor de transport, distribuție și producere a energiei termice în Municipiul Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.6521 din 3.07.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 6522 din 3.07.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1188 /19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1189 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1190/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.l 191 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr,4 și nr. 1192 /19.07.20i 8 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 35 alin. (1), lit.e) și ale art. 40, alin. (3) din Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 6 alin. (8) din Anexa la Ordinul nr.66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂ ȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bilanțul Termoenergetic pentru Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art. 2.(1) Se aprobă pierderile reale în Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău, astfel:

Aferente rețelei de transport - 30,1% ;

Aferente rețelei de distribuție - 31,46% ;

Aferente rețelelor secundare ale centralelor de cvartal - 28,81%

(2). Se aprobă pierderile tehnologice în Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău, astfel:

Aferente rețelei de transport - 23,8% ;

Aferente rețelei de distribuție - 25,26%;

Aferente rețelelor secundare ale centralelor de cvartal - 25,30%

Art.3 Primarul Municipiului Bacău prin Societatea Thermoenergy Group SA Bacău și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.r     CONTRASEMNEAZĂ

SECRET ARU^MUNICrPIULUI BACĂU

NICO LjJt-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL

LA HOTĂRÂREA NR.    DIN 24.07.2018

BILANȚ TERMOENERGETIC PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE

CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ DIN MUNICIPIUL BACĂU


,      CONTRASEMNEAZĂ

CIPIULUI BACĂU IUPOPOVICI


SECRETARUL


NICOLAE-

COMPARTIMENT UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE,
TOTAL

«^ENERGY —


SOLUTIONS


întocmit:

|_                     SC ATH energ SRL

r                       SC Total Energy Solutions SRL

L1                                                                               auditor energetic autorizat

c

■J

L                                      An de referință:

r------------------------ 2017 —----------------■------TOTAL

ENERGY

SOLUTIONS

ELABORARE Șl ANALIZĂ BILANȚ TERMOENERGETIC PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ DIN MUNICIPIUL BACĂU

BENEFICIAR:

S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU


EXECUTANTI:

S.C. ATH ’energ S.R.L.

S.C. TOTAL ENERGY SOLUTIONS S.R.L.

Auditor energetic autorizat - Autorizație AN RE nr. 583/10.04.2017

APRILIE 2018

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 1

contract nr. 967/ 2018

CUPRINS

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

CAPITOLUL 2. BILANȚUL REAL AL SISTEMULUI DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE A ENERGIE

TERMICE (STDC)

 • 2.1 Principiul de realizare

 • 2.2 Contururile de bilanț și formulele de calcul

 • 2.2.1 RTP

 • 2.2.2 SDC

 • 2.2.3 STDC

 • 2.3 Cantitățile de energie termică intrate / ieșite din contur

 • 2.4 Regimurile de funcționare

 • 2.5 Bilanțul real pentru RTP

 • 2.6 Bilanțul real pentru sistemul de distribuție

 • 2.7 Bilanțul real pentru sistemul de transport și distribuție (STDC)

CAPITOLUL 3. BILANȚUL REAL AL SISTEMULUI DE PRODUCERE Șl DISTRIBUȚIE A

ENERGIEI TERMICE ÎN CENTRALE TERMICE DE CVARTAL

 • 3.1 Breviar de calcul

 • 3.1.1 Breviar de calcul termic pentru cazanele de apă caldă

 • 3.1.2 Breviar de calcul termic pentru rețelele de conducte

 • 3.2 Bilanțul termoenergetic real pe conturul centralelor termice

 • 3.2.1 Bilanțul termoenergetic real pe conturul CT Grup Școlar

 • 3.2.2 Bilanțul termoenergetic real pe conturul CT 2 Miorița

 • 3.2.3 Bilanțul termoenergetic real pe conturul CT 3 Miorița

 • 3.2.4 Bilanțul termoenergetic real pe conturul CT 3/5 Dr. Aroneanu

 • 3.2.5 Bilanțul termoenergetic real pe conturul CT Parc 1

 • 3.2.6 Bilanțul termoenergetic real pe conturul CT Prefectură

 • 3.2.7 Bilanțul termoenergetic real pe conturul CT Bistrița

 • 3.2.8 Bilanțul termoenergetic real pe conturul general al centralelor termice de cvartal și rețelelor

de distribuție aferente

CAPITOLUL 4. PIERDERI TEHNOLOGICE

 • 4.1 Breviar de calcul

 • 4.1.1 Expresia generală a pierderii de căldură

 • 4.1.2 Calculul pierderii de căldură la conductele aeriene
ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 2

contract nr. 967/ 2018


 • 4.1.3 Calculul pierderii de căldură la conductele subterane așezate în canale

 • 4.1.4 Calculul pierderii de căldură la conductele preizolate așezate în pământ

  • 4.2 Pierderi tehnologice pe rețeaua termică primară - RTP (norma proprie de consum)

  • 4.3 Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare - RTS

   • 4.3.1. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 1

   • 4.3.2. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 2


   • 4.3.3. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 3

   • 4.3.4. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 4

   • 4.3.5. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 5

   • 4.3.6. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 6

   • 4.3.7. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 7

   • 4.3.8. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 8

   • 4.3.9. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 9

   • 4.3.10. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 10

   • 4.3.11. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 11

   • 4.3.12. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 12

   • 4.3.13. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 13

   • 4.3.14. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 14

   • 4.3.15. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 15

   • 4.3.16. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 16

   • 4.3.17. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 17

   • 4.3.18. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 18

   • 4.3.19. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 19

   • 4.3.20. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 20

   • 4.3.21. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 21

   • 4.3.22. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 22

   • 4.3.23. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 25 - MT

   • 4.3.24. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 26

   • 4.3.25. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 27

   • 4.3.26. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 28 - MT

   • 4.3.27. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 29

   • 4.3.28. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 30

   • 4.3.29. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de fa PT 31

   • 4.3.30. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 32

   • 4.3.31. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 33

    ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

    Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

    Data: 04.2018

    pag. 3

    contract nr. 967/ 2018

   • 4.3.32. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 35

   • 4.3.33. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 40

   • 4.3.34. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 41

   • 4.3.35. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 42

   • 4.3.36. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 43

   • 4.3.37. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 44

   • 4.3.38. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 45

   • 4.3.39. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 58

   • 4.3.40. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 59

   • 4.3.41. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 61..

   • 4.3.42. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 62....................................240

   • 4.3.43. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 63

   • 4.3.44. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de Ea PT 64

   • 4.3.45. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 69

   • 4.3.46. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de Ea PT 79

   • 4.3.47. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 84

   • 4.3.48. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 94

   • 4.3.49. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 95

   • 4.3.50. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 96

   • 4.3.51. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 97

   • 4.3.52. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 115

   • 4.3.53. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 117

   • 4.3.54. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 151

   • 4.3.55. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 152

   • 4.3.56. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 153

   • 4.3.57. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la PT 154

   • 4.3.58. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la MT - Zona Centrală

   • 4.3.59. Pierderi tehnologice totale (norma proprie de consum) pe rețelele termice secundare

(rețele de distribuție acc și încălzire de la PT / MT)

 • 4.4 Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la centralele termice de cvartal - RTSCT (norma de consum) .

  • 4.4.1. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la CT Grup Școlar

  • 4.4.2. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la CT 2 Miorița

  • 4.4.3. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la CT 3 Miorița

  • 4.4.4. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare - CT 3/5 Dr. Aroneanu...........

   ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

   Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

   Data: 04.2018

   pag 4

   contract nr. 967/ 2018

  • 4.4.5. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la CT Parc

  • 4.4.6. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la CT Prefectură

  • 4.4.7. Pierderi tehnologice pe rețelele termice secundare de la CT Bistrița

  • 4.4.8. Pierderi tehnologice totale pe rețelele termice de distribuție de la centralele termice de

cvartale

CAPITOLUL 5. ANALIZA BILANȚURILOR TERMOENERGETICE. CONCLUZII

CAPITOLUL 6. PLAN DE MĂSURI

CAPITOLUL 7. BILANȚURI OPTIMIZATE

Abrevieri

a.c.c ~ apă caldă de consum

inc. - încălzire

CAF - cazan de apă fierbinte

CET sau CCG - centrală electrică și de termoficare (denumirea veche, cunoscută) sau centrală de cogenerare (denumirea nouă, adaptată termenilor actuali)

MT - module termice

PT - Puncte termice

RTP - Rețele termice primare sau de transport

RTS - Rețele termice secundare sau de distribuție a energiei termice

SACET - Sistem de alimentare centralizată cu energie termică. în cazul de fată, SACET este denumirea utilizată pentru sistemul compus din surse-retele termice primare-puncte termice/module termice-retele termice de distribuție

SDC - Sistem de distribuție a energiei termice

STDC Sistem de transport și distribuție a energiei termice (STDC=RTP+SDC)

Dad - cantitatea de apă de adaos

dQ - piederi de energie termică în sistemul de distribuție (dQ.RTS), RTP (dQ.RTP) și STDC (dQ.STDC).

dQm - piederi masice de energie termică pe circuitele de încălzire (dQm.inc), RTP (dQm.RTP) și STDC (dQm.STDC).

dQiz- piederi de energie termică, prin izolație, în sistemul de distribuție (dQiz.RTS), RTP (dQiz.RTP) și STDC (dQiz.STDC).

Qi.RTP energia termică intrată în RTP

Qi.PT - energia temică intrată în PT

Ql - energia termică livrată la gardul sursei

Qv.RTP - energia termică vândută din RTP ia consumatorii branșați cu module

Qv.RTS - energia termică vândută din RTS (inc+acc)

Qv.acc - energia termică vândută din RTS pentru acc

Qv.inc- energia termică vândută din RTS pentru inc

tiur-temperatura pe circuitul de tur

tretur-temperatura pe circuitul de retur

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 5

contract nr. 967/ 2018

Numerotare tabele: nr. subcapitol nivel 2.numar tabel, ex tabelul 2.1.1 -tabelul 1 din capitolul 2.1

Numerotare figuri: nr. subcapitol nivel 2.1, 2...... exfig 1.1.1 -fig. 1 din capitolul 1.1

Numerotare ecuații: nr. capitol.a, b......ex ecuația 1,a - ecuația, a din capitolul 1

Anexe cu datele puse la dispoziție de beneficiar

Anexa A.1 - Date de operare - cantități lunare de energie termică livrată în STDC în anul 2017

Anexele A.2 - Date de operare pentru sistemul de distribuție în anul 2017

Anexa A.2.1 - Date de operare pentru sistemul de distribuție - luna ianuarie 2017

Anexa A.2.2 - Date de operare pentru sistemul de distribuție - luna februarie 2017

Anexa A.2.3 - Date de operare pentru sistemul de distribuție - luna martie 2017

Anexa A.2.4 - Date de operare pentru sistemul de distribuție - luna aprilie 2017

Anexa A.2.5 - Date de operare pentru sistemul de distribuție - luna mai 2017

Anexa A.2.6 - Date de operare pentru sistemul de distribuție - luna iunie 2017

Anexa A.2.7 - Date de operare pentru sistemul de distribuție - luna iulie 2017

Anexa A.2.8 - Date de operare pentru sistemul de distribuție - luna august 2017

Anexa A.2.9 - Date de operare pentru sistemul de distribuție - luna septembrie 2017

Anexa A.2.10 - Date de operare pentru sistemul de distribuție - luna octombrie 2017

Anexa A.2.11 - Date de operare pentru sistemul de distribuție - luna noiembrie 2017

Anexa A.2.12 - Date de operare pentru sistemul de distribuție - luna decembrie 2017

Anexa A.3 - Date de operare - cantități lunare de energie termică vândută din RTP în anul 2017

Anexa A.4 - Date tehnice privind regimurile de funcționare iarna/vara

Anexa A.5 - Date privind temperaturile medii anuale din sistemul de distribuție al fiecărui punct termic

Anexa A.6 - Date privind evoluția numărului de clienți ai SACET și CT-lor

Anexa A.7 - Raport de termografie Centrale termice de cvartal

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 6

contract nr. 967/ 2018

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

Prezenta lucrare este realizată în conformitate cu contractul nr. 967/27.02.2018 încheiat între SC Thermoenery Group SA Bacău și Asocierea SC ATH energ SRL și SC Total Energy Solutions SRL.

CAPITOLUL 2. BILANȚUL REAL AL SISTEMULUI DE TRANSPORT Șl DISTRIBUȚIE A ENERGIE TERMICE (STDC)

2.1 Principiul de realizare

Pentru bilanțul real s-au avut în vedere următoarele etape:

 • - stabilirea conturului de referință;

 • - determinarea cantităților de energie intrate și ieșite din conturul stabilit;

 • - stabilirea eficienței energetice reale, pe baza bilanțului real.

Principiul metodei: de Ea simplu la complex. Aceasta presupune elaborarea bilanțurilor energetice reale, plecându-se de la contururi de referință simple, pentru fiecare subsistem energetic din conturul analizat.

Durata de referință a analizei energetice: ianuarie 2017 - decembrie 2017.

Sistemul analizat: STDC al SACET compus din rețeaua termică primară (RTP) sau de transport, punctele termice (PT) - modulele termice (MT) și rețelele termice de distribuție pentru a.c.c (RTS - acc) și inc (RTS-inc).

Subsistemele componente: RTP și sistemul de distribuție (SDC) compus din ansamblul PT / MT cu RTS - acc și RTS - inc.

Bilanțul pentru SDC se realizează ca o sumă a bilanțurilor pentru fiecare PT/MT cu RTS aferente.

Bilanțul pentru STDC se realizează ca suma bilanțurilor pe RTP și SDC.

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 7

contract nr. 967/ 2018

 • 2.2 Contururile de bilanț și formulele de calcul

2.2.1 RTP

Conturul pentru bilanțul rețelei termice de transport (RTP) este cuprins între gardul sursei CET Thernioeneigy și contoarele de la Intrarea în P I /Ml.

Notă: CET Thermoenegy include echipamentele din incinta centralei și CAF Letea.

Formulele de calcul pentru bilanțul RTP

dQ. RTP - Qi. RTP - Qv. RTP - Qi. PT [Gcal]

dQm. RTP [Gcal] =

= Dad. RTP[m3] • (treturRTP - tadRTP) ■ 1000 [kg/m3] • 4,186 [kj/kg ■ grd] • 2,38903 • IO"7

dQ. RTP = dQm. RTP 4- dQiz. RTP

dQiz. RTP = dQ. RTP - Qm. RTP

 • 2.2.2

Conturul pentru bilanțul sistemului de distribuție (PT / MT și rețelele de distribuție pentru acc și inc) este cuprins între contorul de intrare în fiecare PT / MT și contoarele aferente fiecărui consumator, unde:

o PT - punctele termice;

o MT - modulele termice din sistemul de distribuție care livrează energie termică sub formă de acc și încălzire. Acestea sunt amplasate la consumatori (bloc, scară / scări de bloc), iar facturarea energiei termice livrate se face pentru fiecare agent termic în parte, respectiv acc și încălzire.

Formulele de caicui pentru bilanțul SDC

Qv.PT = Qv.acc + Qv.inc [Gcal]

dQ. RTS = Qi. PT - Qv. PT [Gcal]

dQm. inc [Gcal] =

= Dad. inc[m3] • (trenirlnc - tad.inc) • 1000 [kg/m3] ■ 4,186 [kj/kg ■ grd] • 2,38903 ■ IO-7

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 8

contract nr. 967/ 2018

dQ. RTS = dQm. inc + dQiz. RTS dQiz. RTS = dQ. RTS - dQm. inc

(2,h)

(2-i)


2.2.3 STDC

Conturul pentru bilanțul STDC este cuprins între gardul sursei CET Thermoenergy -- contoarele consumatorilor branșați la RTP și contoarele aferente consumatorilor branșați la RTS.

Formulele de calcul pentru bilanțul STDC

Qv. STDC = Qv. RTP + Qv. PT                                                  (2.i)

dQ. STDC = dQ. RTP + dQ. RTS [Gcal]

(2.j)

verificare: dQ. STDC = Q1 - Qv. RTP - Qv. PT [Gcal]

(2.k)

dQm. STDC [Gcal] = dQm. RTP + dQm. inc

(2-1)

dQiz. STDC = dQiz. RTP + dQiz. inc                                             (2.m)

verificare. dQ. STDC = dQm.STDC + dQiz. STDC [Gcal]                      (2.n)

 • 2.3 Cantitățile de energie termică intrate / ieșite din contur

Rețeaua termică de transport (RTP):

 • -  cantitățile lunare de energie termica livrate la gardul sursei CET Thermoenegy - conf. anexa A.1.

 • -  cantitățile lunare de energie termică intrate în PT / MT - conf. anexelor A.2 (A.2.1 -A.2.12).

Sistemul de distribuție, compus din PT / MT și rețelele de distribuție pentru acc și inc:

 • -  cantitățile lunare de energie termică intrate în PT / MT - conf. anexelor A.2 (A.2.1 - A.2.12).

 • -  cantitățile lunare de energie furnizate la consumatori (facturate) pentru acc și inc - conf. anexelor A.2 (A.2.1 - A.2.12).

  ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

  Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

  Data:

  04.2018

  pag. 9

  contract nr. 967/ 2018

Evoluția consumurilor de energie termică

Pe baza datelor din anexa A.6. s-a analizat evoluția consumului de energie termică în perioada 2010-2017.

Fig. 2.3.1 prezintă evoluția consumurilor de energie termică (cantitățile anuale livrate ia gardul sursei, cantitățile facturate la consumatori) și numărul consumatorlor din STDC.

Fig. 2.3.2 prezintă evoluția consumurilor de energie termică (cantitățile anuale produse în CT, cantitățile facturate la consumatori) și numărul consumatorlor branșați la CT.

fig. 2.3.1 Evoluția consumului de energie termică în perioada 2010-2017 pentru consumatorii branșați

[Gcal/an]

300000 -

la STDC al SACET

[număr de consumatori]

- 20000

280000

264003

19000

260000 -

249931

18462*

239309

18000

240000 !

** X

-

17000

220000 -

17140 " '

SXS 212753

208935

211701

-

211921

213976

■ —4

1 finnn

16340

200000 -

15935

15397

* * - • ” *

15454

15000

180000

14939

14861

'< ■

r

14000

160000 -

144178

140000 -

133355

!■

13000

120000

.109982

116701

111277

108767

105831

107429   '

12000

100000

11000

■ «nnon__

1 nnnn

i

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

■*—■ Energia termică livrată în RTP

—• Energia termică facturată la consumatorii branșați la STDC

- -*■ ~ Consumatori branșați la STDCDin fig. 2.3.1 se constată că în perioada 2010-2017 consumul de energie termică a scăzut cu apr. 25.5%. Aceasta se datorează, pe de o parte scăderii numărului de consumatori, și pe de altă parte variației condițiilor climatice pe durata iernii ținând seama de faptul că energia termică pentru încălzire are ponderea majoritară în structura consumului anual de energie termică.ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 10

contract nr. 967/ 2018

fig. 2.3.2 Evoluția consumului de energie termica în perioada 2010-2017 pentru ansamblul CT

i [Gcal/an]

; 29000 -

i 27000 -

i 25000

; 23000 -

■ 21000 ~

: 19000 -

; 17000

. 15000

I 13000 ;

i liooo :

*

;

ț 5000 -

[număr de consumatori]■ 1600

- 1400 :

■ 1200 ;

t

r 1000 '

800 I

: !

■ 600 :

ș

400  \

[

~ 200


2010      2011      2012      2013      2014      2015      2016

Energia termică produsa in CT

—Energia termică facturată la consumatorii branșați la CT

-    - Consumatori branșați ia CT

Din fig. 2.3.2 se constată că în perioada 2010-2017 consumul de energie termică a scăzut cu apr. 46%. Aceasta se datorează, pe de o parte scăderii numărului de consumatori, și pe de altă parte variației condițiilor climatice pe durata iernii ținând seama de faptul că energia termică pentru încălzire are ponderea majoritară în structura consumului anual de energie termică.

2.4 Regimurile de funcționare

Tabelul 2.4.1 prezintă parametrii caracteristici de funcționare a RTF în regimurile de iarnă/ vară, pe baza datelor din anexa A.4.

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 11

contract nr. 967/ 2018

Parametrii specifici regimurile de funcționare de iarnă / vară pentru RTP

Tabelul 2.4.1

Denumirea

U.M

Platforma

Str. Chimiei nr.6

CAF str. Letea nr.28

REGIMUL DE IARNA

REGIMUL DE VARA

REGIMUL DE IARNA

REGIMUL DE VARA

1

2

3

4

5

6

Perioada de funcționare

-

1 ian - 30 apr;

3 oct - 31 dec

01 mai -02 oct

1 ian - 29 apr;

3 oct - 31 dec

05 mai

Numărul de ore de funcționare în perioada de mai sus

ore

4561

2843

3675

9

Temperatura medie exterioară

C

6,05

22

4,4

24

Temperatura medie agent termic tur

C

73

75

70

61

Temperatura medie agent termic retur

C

64

66

63

60

- temperatura medie a apei pentru prepararea apei de adaos în RTP: o iarna: 10 C

o vara: 15 C.

Parametrii pentru sistemul de distribuție:

 • -  ansamblul punctelor termice (PT):

o temperaturile medii pe circuitele de tur / retur al RTS pentru încălzire: sunt cele prezentate în anexa A.4;

o temperatura medie anuală a apei de adaos pentru circuitul de încălzire: 10 C;

 • -  ansamblul modulelor termice (MT) din sistemul de distribuție:

o temperatura medie pe circuitele de tur / retur al RTS pentru încălzire: 44 / 38 C - valori adoptate prin similitudine cu modulele termice PT 25 și PT 28 din anexa A.4. S-a utilizat această aproximare deoarece pentru modulele termice din sistemul de distribuție, la care s-au înregistrat cantități de apă de adaos în circuitul de încălzire, nu s-au menționat temperaturile medii anuale pe circuitul de încălzire;

o temperatura medie anuală a apei de adaos pentru circuitul de încălzire: 10 C.
ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.


Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

contract nr. 967/ 2018

Data: 04.2018

pag.12


2.5 Bilanțul real pentru RTP

Tabelul 2.5.2 prezirtă datele de bilanț pentru rețeaua termică primară (RTP). Fig. 2.5.1 reprezintă diagrama Sankey pentru bilanțul real pe conturul RTP.

Mențiuni pentru tabelul 2.5.1:

 • -  Qi.RTP (col. 3) și Dad.RTP (col. 4) - calculate pe baza datelor din anexa A.1.

 • -  Qi.PT+MT (col. 5) =Qi.PT+Qi.MT, unde

o Qi.PT~ calculat în urma centralizării datelor din anexele A.2 (A.2.1 ...A.2.12) - v. col. 14

o Qi.MT = Qv.RTP - calculat în urma centralizării datelor din anexa A.3 - v. col. 13

Datele pentru bilanțul real ai RTP - anul 2017

Tabelul 2.5.2

nr. crt.

Luna

Q total intrat in

RTP, Qi.RTP

Apa adaos in RTP, Dad.RTP

Q total Intrat in PT/ Module, Qi.PT+MT

Pierderile totale de energie termică în RTP, dQ.RTP

Temperatura medie pe tur t tur. RTP

Temperatura medie pe retur tretur.RTP

Temperatura apei de aoaos, tad.RTP

Pierderile masice în RTP, dQm.RTP

Pierderile termice în RTP, dQm.RTP

Facturat la consumatorii din RTP, Qv.RTP

Cantitatea de energie termică intrată în PT. Qi.PT

[ Gcal]

[nrcj

[Gcal]

[ Gcal]

[%]

[C]

[C]

[C]

[Gcal]

[Gcal]

[Gcal]

[Gcal]

1

2

3

d

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Ianuarie

43893

57 V 5

33242

10650

24,3

73

64

10

3088

7563

4383

28860

2

Februarie

32268

42953

25460

6808

21,1

73

64

10

2320

4488

3119

22341

3

Martie

25650

41000

19128

6523

25,4

73

64

10

2214

4309

1907

17220

4

Aprilie

16421

43723

12836

3585

21,8

73

64

10

2361

1224

890

11946

5

Mai

5908

37810

1840

4069

68,9

75

66

15

1928

2140

105

1734

6

Iunie

6148

25966

2341

3807

61,9

75

66

15

1324

2482

73

2268

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termo energ etic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag.13

contract nr. 967/ 2018

nr. crt.

Luna

Q total intrat in

RTP, Qi.RTP

Apa adaos in RTP, Dad.RTP

Q total Intrat in PT/ Module, Qi.PT+MT

Pierderile totale de energie termică în RTP, dQ.RTP

Temperatura medie pe tur tlur.RTP

Temperatura medie pe retur tfetur.RTP

Temperatura apei de aoaos, tad.RTP

Pierderile masice în RTP, dQm.RTP

Pierderile termice în RTP, dQm.RTP

Facturat la consumatorii din RTP, Qv.RTP

Cantitatea de energie termică intrată în PT, Qi.PT

[Gcal]

[mc]

[Gcal]

[ Gcal]

[%]

[C]

[C]

[C]

[Gcal]

[Gcal]

[Gcal]

[Gcal]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

Iulie

6416

25904

2483

3932

61,3

75

66

15

1321

26*1

69

2414

8

August

6997

19375

2497

4500

64,3

75

66

15

988

35*2

66

2431

9

Septembrie

6193

19061

2339

3854

62,2

75

66

15

972

2881

82

2257

10

Octombrie

10574

20417

6393

4181

39,5

73

64

10

1103

3079

399

5993

11

Noiembrie

24492

34136

18335

6157

25,1

73

64

10

1843

43*3

2126

16210

12

Decembrie

28837

36664

22587

6249

21,7

73

64

10

1980

4269

2586

20001

13

Total

213796

404184

149482

64314

30,1

-

-

-

21443

42872

15806

133676

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag.14

contract nr. 967/ 2018


Energia termica intrata in RTP, Qi.RTP 2)3796 Gcal 100%


Căldură vandula din RTP. sub forma de apa fierbinte, la consumatorii branșați ia RTP Qv.RTP

Gt-sl

% <lin Qi.RTP

Căldură intrata

inPT, Qi.PI             133676

Gcal                 62.5%

% din Qt.RTP


Pierderile de căldură totale in RTP, dQ.RTP

Gcal

% din Qi.RTP


Pierderile de calduia masice in RTP, dQm.RTP

Gcal

%din Qi.RTP


21443

10,04%.

Pierderile de căldură prin transmisie in RTP, dQiz.RTP


Gcal

42872

20,06%


% din Qi.RTP

Fig. 2.5.1. Diagrama Sankey pentru bilanțul RTP - anul 2017

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag.15

contract nr. 967/ 2018

2.6 Bilanțul real pentru sistemul de distribuție

Tabelul 2.6.1 prezintă datele de bilanț pentru pentru fiecare PT/MT din sistemul de distribuție. Tabelul 2.6.2 prezintă datele lunare și anuale la nivelul sistemului de distribuție.

Fig. 2.6.1 prezintă diagrama Sankey pentru bilanțul real pe conturul sistemului de distribuție, compus din ansamblul PT / MT cu RTS aferente pentru acc și inc.

Mențiune pentru tabelul 2.6.1: Qi.PT (col. 3), Qv.acc (col. 4), Qv.inc (col. 5), Qv.PT (col. 6), Dad.inc (col. 8) - calculate în urma centralizării datelor din anexele A.2 (A.2.1 ...A.2.12).

Datele pentru bilanțul real al PT/MT aferente sistemului de distribuție

Tabelul 2.6.1

Nr. crt.

Denumirea PT/MT

Cantitatea de energie termică intrată în PT / MT, Qi.PT

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori, Qv.PT

Apa de adaos în circuitele pentru încălzire, Dad.inc

Pierderile totale de căldură, în sistemul de distribuție, dQ.RTS

Pierderile mas ce (cu apa de adaos) "n circuitele de încălzire, dQm.inc

Pierderile de căldură prin transmisie. în sistemul de distribuție dQiz.RTS

acc, Qv.acc

încălzire Qv.inc

total

[Gcal]

[Gcal]

[ Gcal)

[Gcal]

[% din col. 31

[mc]

[Gcal]

[% din cd.3)

[Gcal]

[% din col.31

[Gcal]

[% din col.3]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1

543

51

200

251

46

668

292

53,70

23,25

4,3

268,27

49,4

2

2

2284

472

1098

1570

69

417

714

31,26

"5,01

0,7

699,08

30,6

3

3

230

13

113

126

55

17

104

45,06

0,51

0,2

103,00

44,8

4

4

5136

613

3446

4059

79

726

1077

20,97

25,52

0,5

1051,56

20,5

5

5

904

29

248

277

31

1958

627

69,37

66,77

7,4

560,62

62,0

6

6

3026

399

1337

1737

57

3674

1290

42,61

123,64

4,1

1166,01

38,5

7

7

3387

369

2518

2886

85

1858

501

14,79

64,14

1,9

436,79

12,9

pag.16

Nr. crt.

Denumirea PT/MT

Cantitatea de energie termică intrată în PT/MT, Qi.PT

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori, Qv.PT

Apa de adaos în circuitele pentru încălzire, Dad.inc

Pierderile totale de căldură, în sistemul de distribuție, dQ.RTS

Pierderile masrce (cu apa de adaos) 'n circuitele de încălzire, dQm.inc

Pierderile de căldură prin transmisie, în sistemul de distribuție dQiz.RTS

acc, Qv.acc

încălzire Qv.inc

total

[Gcal]

[ Gcal)

[ Gcal]

[Gcal]

[% din col.3]

[mc]

[Gcal]

[% din col.31

[Gcal]

[% din col.31

[Gcal]

[% din col.31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8

8

1071

116

547

664

62

778

407

38,04

24,08

2,2

383,37

35.8

9

9

4298

307

2592

2899

67

2410

1398

32,54

83,46

1.9

1314,86

30.6

10

10

3598

372

1827

2199

61

2524

1399

38,88

84,96

2,4

1314,20

36.5

11

11

5221

545

3198

3744

72

1095

1477

28,29

37,68

0,7

1439,48

27,6

12

12

1172

60

839

899

77

283

272

23,24

9,49

0,8

262,89

22.4

13

13

2107

88

1319

1407

67

1116

700

33,21

40,79

1,9

658,81

31.3

14

14

5716

578

3391

3970

69

2387

1747

30,55

73,48

1.3

1673,12

29.3

15

15

3946

416

2339

2755

70

941

1191

30,18

30,85

0,8

1160,12

29,4

16

16

1334

93

409

502

38

342

832

62,37

11,53

0,9

820,56

61.5

17

17

2154

312

1323

1634

76

413

520

24,12

14,20

0.7

505,32

23,5

18

18

3511

359

2499

2858

81

188

652

18,59

6,45

0,2

646,04

18.4

19

19

3634

518

1991

2508

69

2393

1126

30,98

73,11

2,0

1052,76

29.0

20

20

2457

312

1641

1953

79

290

504

20,51

8,93

0,4

494,99

20,1

21

21

2262

191

1751

1942

86

226

320

14,14

8,54

0,4

311,20

13.8

22

22

2289

237

1859

2096

92

67

193

8,45

2,16

0,1

191,26

8.4

23

26

415

2

379

382

92

14

33

7,98

0,52

0,1

32,63

7,9

24

27

1708

134

873

1007

59

110

702

41,08

3,78

0,2

698,06

40.9

25

29

3553

710

2413

3123

88

491

429

12,09

15,16

0,4

414,21

11.7

26

30

274

23

116

139

51

590

135

49,33

21,21

7.7

114,09

41,6

27

31

8766

1293

5319

6613

75

1584

2153

24,57

55,66

0,6

2097,83

23.9

28

32

1535

34

611

645

42

1190

890

57,99

38,65

2,5

851,63

55,5

29

33

3959

483

2931

3414

86

1498

545

13,78

55,68

1.4

489,74

12.4

30

35

2501

245

1441

1686

67

119

815

32,58

4,60

0,2

810,07

32,4

31

40

1424

37

377

414

29 |

2574

1009

70,90

98,31

6,9

911,05

64.0

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag.17

contract nr. 967/2018

Nr. cri.

Denumirea PT / MT

Cantitatea de energie termică intrată în PT / MT, Qi.PT

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori, Qv.PT

Apa de adaos în circuitele pentru încălzire, Dad.inc

Pierderile totale de căldură, în sistemul de distribuție, dQ.RTS

Pierderile masice (cu apa de adaos) în circuitele de încălzire, dQm.inc

Pierderile de căldură prin transmisie, în sistemul de distribuție dQiz.RTS

acc, Qv.acc

încălzire Qv.inc

total

[GcalJ

[ GcalJ

[ GcalJ

(GcalJ

[% din col.3]

[mcj

(GcalJ

[% din col.3]

(GcalJ

[%din col.3]

[GcalJ

[% din col.3]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

32

41

1376

36

399

435

32

1093

941

68,40

37,33

2,7

903,97

65,7

33

42

1512

74

988

1063

70

2194

449

29,72

74,34

4,9

375,03

24,8

34

43

575

10

249

260

45

248

315

54,83

8,92

1,6

306,22

53.3

35

44

1564

15

1009

1024

65

2806

540

34,53

94,65

6,1

445,19

28,5

36

45

1241

43

1025

1068

86

252

173

13,97

8,56

0,7

164,85

13,3

37

58

453

24

127

151

33

536

302

66,65

18,56

4,1

283,48

62.6

38

59

1681

24

471

495

29

4374

1186

70,57

137,70

8,2

1048,34

62,4

39

61

1916

90

766

856

45

282

1059

55,30

9,34

0,5

1050,06

54,8

40

62

1488

95

838

934

63

265

554

37,24

9,33

0,6

544,83

36,6

41

63

2598

150

1500

1650

63

2706

948

36,50

94,63

3,6

853,76

32,9

42

64

992

45

323

368

37

361

624

62,90

12,25

1,2

611,64

61,7

43

69

2826

261

1976

2237

79

1481

589

20,84

47,29

1,7

541,75

19,2

44

79

1946

22

611

633

33

486

1313

67,46

16,58

0,9

1296,08

66,6

45

84

927

75

652

727

78

764

200

21,55

24,33

2,6

175,31

18,9

46

94

147

10

105

115

78

0

32

21,82

0,00

0,0

31,97

21,8

47

95

1380

94

702

796

58

588

583

42,27

19,54

1,4

563,61

40,9

48

96

1874

96

806

902

48

2620

973

51,90

86,36

4,6

886,46

47.3

49

97

2357

121

1510

1632

69

480

725

30,77

14,96

0,6

710,50

30,1

50

115

1400

276

929

1205

86

105

195

13,91

3,68

0,3

191,08

13,7

51

117

1284

61

413

473

37

1708

810

63,12

55,00

4,3

755,24

58,8

52

151

634

30

208

239

38

485

396

62,40

16,17

2,5

379,66

59,8

53

152

4387

415

2173

2589

59

1600

1798

40,99

5* ,23

1,2

1747,14

39.8

54

153

2348

51

825

875

37

1131

1473

62,72

36,08

1,5

1436,56

61,2

55

154

2213

157

889

1047

47

1736

1167

52,71

60,12

2,7

1106,50

50.0

ATH energ SJR.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag.18

contract nr. 967/2018

Nr. crt.

Denumirea PT/MT

Cantitatea de energie termică intrată în PT / MT, Qi.PT

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori, Qv.PT

Apa de adaos în circuitele rwanf n f

Pierderile totale de căldură, în sistemul de distribuție, dQ.RTS

Pierderile masice (ca apa de adaos) în circuitele de încălzire, dQm.inc

Pierderile de căldură prin transmisie, în sistemul de distribuție dQiz.RTS

acc, Qv.acc

încălzire Qv.inc

total

încălzire, Dad.inc

[Gcal]

[ Gcal]

[Gcal]

[Gcal]

[% din col.3]

[mc]

[Gcal]

[% din cd.3]

[Gcal]

[%din col.31

[Gcal]

ț% din col.3]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

56

5 SC

488

0

488

488

100

0

0

0,00

0,00

0,0

0,00

0.0

57

PT MODUL- ASOC CHIRIAȘI ANL46A-LETEA, Nr. 46.-MT1

292

52

218

271

93

0

21

7,32

0,00

0,0

21,41

7.3

58

PT MODUL2- ASOC CHIRIAȘI ANL.50A-LETEA, Nr.50.-MT2

337

71

248

319

95

0

17

5,17

0,00

0,0

17,42

5,2

59

PT MODUL 3-SC. GIMNAZIALA AL. CEL BUN - IONITA SANDU STURZA.

502

0

502

502

100

0

0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,0

60

PT MODUL 4 - GARAJE -Str. GĂRII, Nr. 2.

145

0

145

145

100

0

0

0,00

0,00

0,0

0,00

0.0

61

PT MODUL 5 -GLENCORA -CHIMIEI NR.6-MT5

54

0

54

54

100

0

0

0,00

C,00

0,0

0,00

0,0

62

PT MODUL 6 ROMZIM -CHIMIEI, Nr. 6A.

7

0

7

7

100

0

0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,0

63

PT MODUL 7 - ASOC 49 - STADIONULUI, Nr. 3.

228

0

228

228

100

0

0

0,00

0.00

0,0

0,00

0,0

64

PT MODUL 8 - SC BVA CONSRUCT - LETEA, Nr.

32.

37

0

37

37

100

0

0

0,00

0,00

0,0

0,00

0.0

65

PT MODUL 9- Straoa CHIMIEI. Nr. 6. SC GEDIX SRL

0

0

0

0

nu e cazul

0

0

nu e cazul

0,00

nu e cazul

0.00

nu e cazul

66

PT MODUL 10-Straoa

LETEA, Nr. 24. (

322

62

235

297

92

0

25

7,81

0.00

0,0

25,14

7.8

pag.19

Nr. crt

Denumirea PT/MT

Cantitatea de energie termică intrată în PT/MT, Qi.PT

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori, Qv.PT

Apa de adaos în circuitele pentru încălzire, Dad.inc

Pierderile totale de căldură, în sistemul de distribuție, dQ.RTS

Pierderile masice (cu apa de adaos) în circuitele de încălzire, dQm.inc

Pierderile de căldură prin transmisie, în sistemul de distribuție dQiz.RTS

acc, Qv.acc

încălzire Qv.inc

total

[Gcal]

[Gcal]

[ Gcal]

[Gcal]

[% din col.31

[mc]

[Gcal]

]% din col.31

'Gcal]

[% din col.31

[Gcal]

[%dtn col.31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

COLEGIUL TEHNIC LETEA) - MT10

67

PT MODUL 11- Strada MARASESTI, Bloc 4, Scara B-G.-MT11

430

8

381

389

91

12

40

9,42

0,34

0,1

40,16

9.3

68

PT MODUL 1 2-Strada MARASESTI, Bloc 11, Scara A,B,C. -MT12

156

13

116

128

82

3

27

17,55

0,08

0,1

27,21

17.5

69

PT MODUL 13 - Strada MARASESTI, Bloc 9, Scara A,B,C. -MT13

106

6

77

82

78

1

23

22,04

0,03

0,0

23,24

22.0

70

PT MODUL 14-Str. MARASESTI, Bloc 7 SC (A,B,C,D,) + E.GH.RUSSU 2-4 SC. (A,B). -MT14

381

13

312

326

85

32

55

14,52

0,90

0,2

54,42

14.3

71

PT MODUL 15 - Strada EROU GH. RUSU, Bloc 4, Scara G-H. -MT15

121

5

93

97

81

1

23

19,23

0,03

0,0

23,18

19.2

72

PT_MODUL 16 -Strada 9

MAI, Bloc 36, Scara A,B. -MT16

61

4

46

50

82

2

11

17,73

0,06

0,1

10,68

17.6

73

PT_MODUL17- Strada 9 MAI, Bloc 32, Scara A -MT17

58

1

43

45

77

72

13

22,72

2,02

3,5

11,11

19,2

74

PT_MODUL 18 - Strada 9

MAI, Bloc 38, Scara A -

MT18

34

3

25

29

84

0

5

16,00

0,00

0,0

5,50

16,0

pag. 20

Nr. cri.

Denumirea PT/MT

Cantitatea de energie termică intrată în PT/MT, Qi.PT

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori, Qv.PT

Apa de adaos în circuitele pentru încălzire, Dad.inc

Pierderile totale de căldură, în sistemul de distribuție, dQ.RTS

Pierderile masice (cu apa de adaos) în circuitele de încălzire, dQm.inc

Pierderile de căldură prin transmisie, în sistemul de distribuție dQiz.RTS

acc, Qv.acc

încălzire Qv.inc

total

[Gcal]

[ Gcal]

[ Gcal]

[Gcal]

[% din col.3]

[mc]

[Gcal]

[% din col.31

[Gcal]

[% dir col.3]

[Gcal]

[% din col.3]

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

75

PT_MODUL19- Strada 9

MAI, Bloc 42, Scara A,B -MT19

84

4

67

71

85

1

13

15,39

0.03

0,0

12.93

15,4

76

PT-MODUL 20 - Strada 9 MAI, Bloc 42, Scara C,D -MT20

92

9

67

76

82

1

17

18,08

0,03

0,0

16.67

18,1

77

PT_MODUL 21- Strada 9

MAI. Bloc 28, Scara A,B. -

MT21

73

2

59

61

83

2

13

17,30

0,06

0,1

12,64

17.2

78

PT_MODUL 22- Strada 9

MAI, Bloc 3, Scara A,B. -MT22

94

7

71

78

83

0

16

17,02

0,00

0,0

16,06

17,0

79

PT-MODUL 23-Strada 9

MAI, Bloc 5, Scara A,B. -

MT23

81

10

63

73

91

0

7

9,00

0,00

0,0

7,26

9.0

80

PT MODUL 24 -Strada

Geoge Apostu Bloc 6 Scara A B - MT24

59

5

42

46

78

1

13

21,72

0.03

0,0

12,86

21.7

81

PT MODUL 25- Strada 9

MAI, Bloc 1, Scara A,B. -

MT25

159

14

128

142

89

1

17

10,79

0,03

0,0

17,13

10,8

82

PT MODUL 26 - Strada

GEORGEAPOSTU.BL4

A,B. -MT26

18

0

14

14

78

0

4

21,97

0.00

0,0

3,91

22.0

83

PT_MODUL 27 - Strada 9 MAI, Bloc 3, Scara C.D. -MT27

112

4

93

97

87

2

15

13,16

0,06

0,0

14,70

13.1

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 21

contract nr. 967/2018

Nr. crt

Denumirea PT/MT

Cantitatea de energie termică intrată în PT/MT, Qi.PT

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori, Qv.PT

Apa de adaos în circuitele pentru încălzire, Dad.inc

Pierderile totale de căldură, în sistemul de distribuție, dQ.RTS

Pierderile masice (cj apa de adaos) în circuitele de încălzire, dQm.inc

Pierderile de căldură prin transmisie, în sistemul de distribuție dQiz.RTS

acc, Qv.acc

încălzire Qv.inc

total

[Gcal]

[ Gcal]

[Gcal]

[Gcal]

[% din col.31

[mc]

[Gcal]

[% din col.31

[Gcal]

[% din col.31

[Gcal]

[% din col.31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

84

PT MODUL 28-CRESA + GRĂDINIȚĂ LICEU LETEA- MT28

199

0

178

178

90

0

21

10,35

0,00

0,0

20,60

10.3

85

PT MODUL 29 -CANTINA LICEU LETEA-MT29

141

13

127

140

99

0

1

0,77

0,00

0.0

1,09

0.8

86

PT MODUL 30 - Strada

BUCEGI, BLOC 138A.SC: A ,B - MT30

357

50

279

329

92

0

28

7,78

0,00

0,0

27,75

7,8

87

PT MODUL 31 - Strada FAGARAS , BLOC 4 . SC: A ,B - MT31

350

59

251

310

89

0

40

11,42

0,00

0,0

39,98

11.4

88

PT MODUL 32 - Strada FAGARAS , BLOC 8 , SC: A ,B - MT32

326

55

235

289

89

0

37

11,34

0,00

0,0

36,98

11.3

89

PT MODUL33-Strada FAGARAS, BLOC 6, SC: A , B - MT33

232

53

159

212

91

0

20

8,77

0,00

0,0

20.39

8.8

90

PT MODUL 34 - Strada

BUCEGI, BLOC 136A.SC: A ,B - MT34

368

49

284

333

91

0

35

9.50

0,00

0,0

34,95

9.5

91

PT MODUL 35-Strada BUCEGI , BLOC 140A. SC: A ,B - MT35

328

60

243

303

92

0

25

7,72

0,00

0,0

25,34

7.7

92

PT MODUL 36-COLEGIULHERI COANDA - CORP A -MT36

591

31

542

573

97

0

18

3,05

0.00

0,0

18.05

3.1

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/ 2018

pag. 22

Nr. crt.

Denumirea PT/MT

Cantitatea de energie termică intrată în PT/MT, Qi.PT

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori, Qv.PT

Apa de adaos în circuitele pentru încălzire, Dad.inc

Pierderile totale de căldură, în sistemul de distribuție, dQ.RTS

Pierderile masice (cu apa de adaos) în circuitele de încălzire, dQm.inc

Pierderile de căldură prin transmisie, în sistemul de distribuție dQiz.RTS

acc, Qv.acc

încălzire Qv.inc

total

[GcalJ

[ Gcal]

[ Gcal]

[Gcal]

[% din col.3]

[mc]

[Gcal]

[% din cof.31

[Gcal]

[%dn col.3]

[Gcal]

[% din col. 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

93

PT MODUL 37-COLEGIUL HERI COANDA - CORP B -MT37

242

0

237

237

98

0

5

2,08

0,00

0,0

5.03

2,1

94

PT MODUL 38-COLEGIUL HERI COANDA - CĂMINE -MT38

481

88

392

480

100

0

1

0,26

9,00

0,0

1,24

0.3

95

PT MODUL 39-AEROSTAR + U.M. - MT39

580

141

423

564

97

0

16

2,80

9,00

0,0

16,27

2.8

96

PT MODUL 40-AEROSTAR + BLOC 7 -MT40

710

160

531

690

97

0

20

2,75

9,00

0,0

19,54

2.8

97

PT MODUL 41 -AEROSTAR + CONDORILOR - MT41

705

135

563

698

99

0

6

0,92

9,00

o.c

6,48

0.9

98

MT3 - Str Oituz

0

0

0

0

nu e cazul

0

0

nu e cazul

9,00

nu e cazul

0,00

nu e cazul

99

ȘCOALA MIHAI DRAGAN (CANCICOV)

0

0

0

0

nu e cazul

0

0

nu e cazul

9,00

nu e cazul

0,00

nu e cazul

100

TOTAL:

133676

12876

78747

91623

68,5

61373

42053

31,5

2063

1,5

39990

30


în tabelul 2.6.1, o parte din modulele termice prezentate au înlocuit punctele termice PT25 și PT28. De asemenea, în prezenta lucrare se vor face referiri a modulele termice - Zona Centrală, care cuprinde, de asemenea, un set de module termice prezentate în table, și anume:

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termo energ etic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 23

contract nr. 967/2018

PT 25 - MT:

92

PT MODUL 36 - COLEGIUL HERI COANDA - CORP A

93

PT MODUL 37 - COLEGIUL HERI COANDA - CORP B

94

PT MODUL 38 - COLEGIUL HERI COANDA - CĂMINE

95

PT MODUL 39 - AEROSTAR + U.M.

96

PT MODUL 40 - AEROSTAR + BLOC 7

97

PT MODUL41-AEROSTAR + CONDORILOR

PT 28 - MT:

66

PT MODUL 10 - Strada LETEA, Nr. 24. ( COLEGIUL TEHNIC LETEA)

84

PT MODUL 28 - CRESA + GRĂDINIȚĂ LICEU LETEA

85

PT MODUL 29-CANTINA LICEU LETEA

MT -Zona Centrală:

67

PT MODUL 11 - Strada MARASESTI, Bloc 4, Scara B - G.

68

PT MODUL 12 - Strada MARASESTI, Bloc 11, Scara A,B,C.

69

PT MODUL 13 - Strada MARASESTI, Bloc 9, Scara A,B,C.

70

PT MODUL 14 - Str. MARASESTI, Bloc 7 SC (A,B,C,D,) + E.GH.RUSSU 2-4 SC. (A,B).

71

PT MODUL 15 - Strada EROU GH. RUSU, Bloc 4, Scara G - H.

72

PT MODUL 16 - Strada 9 MAI, Bloc 36, Scara A,B.

73

PT MODUL 17 - Strada 9 MAI, Bloc 32, Scara A.

74

PT MODUL 18 - Strada 9 MAI, Bloc 38, Scara A.

75

PT MODUL 19 - Strada 9 MAI, Bloc 42, Scara A,B

76

PT MODUL 20 - Strada 9 MAI, Bloc 42, Scara C,D

77

PT MODUL 21 - Strada 9 MAI, Bloc 28, Scara A,B.

78

PT MODUL 22 - Strada 9 MAI, Bloc 3, Scara A,B.

79

PT MODUL 23 - Strada 9 MAI, Bloc 5, Scara A,B.

80

PT MODUL 24 - Strada Geoge Apostu Bloc 6 Scara A B

81

PT MODUL 25 - Strada 9 MAI, Bloc 1, Scara A,B.

82

PT MODUL 26 - Strada GEORGE APOSTU, BL 4 A,B.

83

PT MODUL 27 - Strada 9 MAI, Bloc 3, Scara C,D.

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/ 2018

pag. 24

Datele pentru bilanțul real al sistemului de distribuție (SDC) - PT/MT cu rețelele de distribuțe aferente -

Tabelul 2.6.2

Qv.PT (col.3=col.4+col.5)

Pierderi totale SDC, dQ.RTS

Pierderi masice în circuitul de încălzire. dQm.inc

Pierderi prin izolație în SDC, dQiz.RTS

Qi.PT

total

inc

a cc

Luna

Gcal

Gcal

Gcal

Gcal

Gcal

% din col.2

Gcal

% din col.2

Gcal

% din col.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ianuarie

28860

21321

20002

1320

7538

26,1

518

1,8

7020

24,3

Februarie

22341

16248

14988

1260

6093

27,3

361

1,6

5732

25,7

Martie

17220

12366

11085

1282

4854

28,2

339

2,0

4514

26,2

Aprilie

11946

7583

6336

1248

4362

36,5

292

2,4

4070

34,1

Mai

1734

868

0

868

866

49,9

0

0,0

866

49,9

Iunie

2268

946

0

946

1322

58,3

0

0,0

1322

58,3

Iulie

2414

914

0

914

1501

62,2

0

0,0

1501

62,2

August

2431

902

0

902

1529

62,9

0

0,0

1529

62,9

Septembrie

2257

855

0

855

1402

62,1

0

0,0

1402

62,1

Octombrie

5993

3361

2270

1091

2632

43,9

184

3,1

2448

40,9

Noiembrie

16210

11544

10529

1015

4665

28,8

175

1,1

4490

27,7

Decembrie

20001

14713

13538

1175

5288

26,4

193

1,0

5095

25,5

TOTAL

133676

91623

78747

12876

42053

31,5

2063

1,5

39990

30

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.


Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

contract nr. 967/2018


Data: 04.2018


ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.


Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

contract nr. 967/ 2018


Data: 04.2018


ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.


Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

contract nr. 967A2018


Data: 04.2018


ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 25

contract nr. 967/2018


Cnldura totala vnnduta la consumator din PT.

Qv.PT

Gcal

% din Qi.PT
«cc


91623 J

6<V%   1


Pierderile de cnldura masicc (cu apa de adaos) in circuitele de încălzire, dQm.inc

Gcal

% din Qi.PT

2063

1.5%


I2S76

'■f.f’n


7K7^7

SS.O':,


Pierderile de cnldura prin transmisie in RTS. dQiz.RTS

Gcal

% din Qi.PT


39990

30.0%


Fig. 2.6.1. Diagrama Sankey pentru sistemul de distribuție - anul 2017

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 26

contract nr. 967/ 2018

2.7 Bilanțul real pentru sistemul de transport și distribuție (STDC)

Bilanțul real al sistemului de transport și distribuție se obține prin însumarea bilanțurilor pe RTP și sistemul de transport și distribuție a energiei termice - STDC.

Fig. 2.7.1 reprezintă diagrama Sankey pentru bilanțul real pe conturul sistemului de transport și distribuție a energiei termice - STDC.

Fig. 2.7.2 reprezintă diagrama Sankey - simplificată - pentru bilanțul real pe conturul sistemului de transport și distribuție a energiei termice - STDC.

Datele pentru bilanțul real al STDC

Tabelul 2.7.1

Luna

RTP

Ql sursa

Qi.PT

Qi.MT

Qv.RTP

Pierderi totale de energie termică, în RTP, dQ.RTP

Pierderi masice în RTP, dQm.RTP

Pierderi prin izolație în RTP, dQiz.RTP

Gcal

Gcal

Gcal

Gcal

Gcal

% col.2

[Gcal]

% col.2

[Gcal]

% col.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ianuarie

43893

28860

4383

4383

10650

24,3

3088

7,0

7563

17,2

Februarie

32268

22341

3119

3119

6808

21,1

2320

7,2

4488

13,9

Martie

25650

17220

1907

1907

6523

25,4

2214

8,6

4309

16,8

Aprilie

16421

11946

890

890

3585

21,8

2361

14,4

1224

7,5

Mai

5908

1734

105

105

4069

68,9

1928

32,6

2140

36,2

Iunie

6148

2268

73

73

3807

61,9

1324

21,5

2482

40,4

Iulie

6416

2414

69

69

3932

61,3

1321

20,6

2611

40,7

August

6997

2431

66

66

4500

64,3

988

14,1

3512

50,2

Septembrie

6193

2257

82

82

3854

62,2

972

15,7

2881

46,5

Octombrie

10574

5993

399

399

4181

39,5

1103

10,4

3079

29,1

Noiembrie

24492

16210

2126

2126

6157

25,1

1843

7,5

4313

17,6

Decembrie

28837

20001

2586

2586

6249

21,7

1980

6,9

4269

14,8

TOTAL

213796

133676

15806

15806

64314

30,1

21443

10,0

42872

20,1

Tabelul 2.7.1 - continuare 1

Luna

SDC

Qv.PT

Qv.inc

Qv.acc

Pierderi totale în SDC, dQ.RTS

Pierderi masice în circuitele de încălzire, dQm.inc

Pierderi prin izolație în SDC, dQiz.RTS

Gcal

Gcal

Gcal

Gcal

% col.2

Gcal

% col.2

Gcal

% col.2

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ianuarie

21321

20002

1320

7538

17,2

518

1,2

7020

16,0

Februarie

16248

14988

1260

6093

18,9

361

1,1

5732

17,8

Martie

12366

11085

1282

4854

18,9

339

1,3

4514

17,6

Aprilie

7583

6336

1248

4362

26,6

292

1.8

4070

24,8

Mai

868

0

868

866

14,7

0

0,0

866

14,7

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L,

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 27

contract nr. 967/ 2018

Luna

SDC

Qv.PT

Qv.inc

Qv.acc

Pierderi totale în SDC, dQ.RTS

Pierderi masice în circuitele de încălzire, dQm.inc

Pierderi prin izolație în SDC, dQiz.RTS

Gcal

Gcal

Gcal

Gcal

% col.2

Gcal

%col2

Gcal

% col 2

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Iunie

946

0

946

1322

21,5

0

0,0

1322

21,5

Iulie

914

0

914

1501

23,4

0

0,0

1501

23,4

August

902

0

902

1529

21,9

0

0.0

1529

21,9

Septembrie

855

0

855

1402

22,6

0

0,0

1402

22,6

Octombrie

3361

2270

1091

2632

24,9

184

1,7

2448

23,2

Noiembrie

11544

10529

1015

4665

19,0

175

0,7

4490

18,3

Decembrie

14713

13538

1175

5288

18,3

193

0,7

5095

17,7

TOTAL

91623

78747

12876

42053

19,7

2063

1,0

39990

18,7

Tabelul 2.7.1 - continuare 2

Luna

STDC

Energia termică totală vândută din RTP+SDC -STDC- Qv.tot, STDC

Pierderi totale STDC, dQ.STDC

Pierderi masice în STDC, dQm.STDC

Pierderi prin izolație în STDC, dQiz.STDC

% col.2

Gcal

% col.2

Gcal

% col.2

Gcal

% col.2

1

21

22

23

24

25

26

27

28

Ianuarie

25704

58,6

18189

41,4

3606

8,2

14583

33,2

Februarie

19367

60,0

12901

40,0

2680

8,3

10220

31,7

Martie

14274

55,6

11377

44,4

2554

10,0

8823

34,4

Aprilie

8474

51,6

7947

48,4

2653

16,2

5294

32,2

Mai

973

16,5

4935

83,5

1928

32,6

3006

50,9

Iunie

1020

16,6

5128

83,4

1324

21,5

3804

61,9

Iulie

983

15,3

5433

84,7

1321

20,6

4112

64,1

August

968

13,8

6029

86,2

988

14,1

5041

72,0

Septembrie

937

15,1

5256

84,9

972

15,7

4284

69,2

Octombrie

3760

35,6

6814

64,4

1287

12,2

5527

52,3

Noiembrie

13670

55,8

10822

44,2

2019

8,2

8803

35,9

Decembrie

17299

60,0

11538

40,0

2173

7,5

9365

32,5

TOTAL

107429

50,2

106367

49,8

23505

11,0

82862

38,8

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 28

contract nr. 967/ 2018Căldură vanduln din RTP, sub forma de apa fierbinte, la consumatorii branșat’ la RTP Qv.RTP

Gcal

% din Qi.RTP

FncrțȚci termica intram in R t‘P. Qi R1'2137<R>Gctd

|0C%


Căldura intrata in PT, Qi .PT Gcal

!ir Qi.RTP


133676

62.5%


Căldură totala van du ta la consuma Im d-n PT.

Qv.Pl

Gcal

% din Oi PI

Pierderile de căldura totale in RTP, dQ.RTP

Gcal

% din Qi.RTPPierderile de căldura totale in RTS. dQ.RTS

Gcal

"idin 0i.FTPierderile de căldura masicc in circuitele de incal/ire. dQm.inc

Gcal

%dm O> PI64314

30.1%


Pierderile de căldură masicc in R l P. dQm.R 1P


Gcal


%din Oi RTP


Pierderile de căldura prin transmisie in RTS, dQi? RTS Gcal

% din Qi PT


3999Q ’ H.7%21443

10,04-

Pierderile de căldura prin transmisie in RIT. dQi/.Rn*

Gcal

•4 din Qi.RTP


W5

42872 20.06%


Fig. 2.7.1. Diagrama Sankey pentru bilanțul STDC -anul 2017


ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag.29

contract nr. 967/2018

Energia termică totală vândută din RTP'RTS Qv.Sî'DC

Gcnl

%dmQ).RTP

071?P

5


Energia termica mtrata m RTF. Qi RTF 213796 Gea!

100%Pierderile de căldură totale in STDC, dQ.STDC

Gcal %dm QÎ.RTP106367

•19.? %


Pierderile de căldură masicc in STOC,


dQtn STDC


Gen!


%din QiRFP


23505

11%

Pierderile de căldură prin transmisie înRTP.dOir.StlK

Gcal

HdmQi.RTPFig. 2.7.2. Diagrama Sankey simplificată pentru bilanțul STDC - anul 2017

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.


Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău


contract nr. 967/ 2018


Data: 04.2018


pag. 30


CAPITOLUL 3. BILANȚUL REAL AL SISTEMULUI DE PRODUCERE Șl DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE ÎN CENTRALE TERMICE DE CVARTAL

 • 3.1 Breviar de calcul

3.1.1 Breviar de calcul termic pentru cazanele de apă caldă

Pentru întocmirea bilanțului real al cazanelor, acestea au fost pornite și aduse la un regim stabilizat de funcționare, corespunzător sarcinii normale de lucru. în aceste regimuri s-au măsurat:

 • - cantitățile de căldură livrate de cazane;

 • - compoziția gazelor de ardere și temperatura acestora;

 • - consumul de combustibil;

 • - dimensiunile și temperaturile suprafețelor exterioare ale fiecărui cazan.

Din analiza rezultatelor măsurătorilor s-a putut aprecia faptul că, pentru regimurile caracteristice considerate, compoziția gazelor de ardere și temperatura acestora prezintă diferențe de la un regim la altul.

în vederea întocmirii bilanțului termoenergetic, s-a considerat un sub-contur de bilanț delimitat de: vana de alimentare cu apă, ieșirea agentului termic - apă caldă, racordul de evacuare a gazelor de ardere la coșul de fum, priza de aspirație a aerului proaspăt, ventilele de admisie a combustibilului.

Pentru acest contur s-au determinat celelalte mărimi de intrare și de ieșire în/din conturul de bilanț, precum și indicatorii specifici.

La baza calculelor stă ecuația de bilanț, de forma:


unde:

■ 2L& este suma cantităților de căldură de la intrarea conturului;

- este suma cantităților de căldură de la ieșirea conturului.

 • 3.1.1.1. Calculul fluxurilor termice la intrare

Fluxurile termice intrate în cazan sunt reprezentate de:

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag.31

contract nr. 967/ 2018

 • > Căldura introdusă cu combustibilul:

Qc = B • q [kJ/h]

unde: B - consumul de combustibil [Nm3/h]; q - puterea calorifică a combustibilului [kJ/Nm3];

 • > Călduța introdusă cu aerul de ardere:

Qa = W ■ /a [kJ/h]

unde ia este entalpia aerului la intrarea în arzător, funcție de temperatură, în kJ/Nm3, iar Var este debitul real de aer de ardere, în Nm3/h.

Volumul real de aer de ardere se determină funcție de volumul treoretic de aer de ardere și de coeficientul de exces de aer, a.

Volumul teoretic de aer de ardere rezultă din ecuația stoechiometrică a arderii combustibilului, care pentru gaz metan are expresia:

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

și, ținând seama de compoziția volumetrică a aerului atmosferic (21 % oxigen și 79 % azot) și, de asemenea, de faptul că gazul metan nu este pur, ci are o concentrație volumetrică de circa 3...5 % azot, rezultă ecuațiile de ardere pentru 1 kmol de combustibil gazos, funcție de excesul de aer:

Tabelul 3.1.1. Ecuații de ardere a gazului metan

a = 1

0,95 CH4+1,9 02+7,198 N2=0,95 CO2+1,9 H2O+7,198 N2

a = 1,1

0,95 CH4+2,09 O2+7,918 N2=0,95 CO2+1,9 H2O+7,918 N2+0,19 O2

a = 1,2

0,95 CH4+2,28 O2+8,638 N2=0,95 CO2+1,9 H2O+8,638 N2+0,38 O2

a = 1,3

0,95 CFU+2,47 Oî+9,358 N2=0,95 CO2+1,9 H2O+9,358 N2+0,57 O2

a = 1,4

0,95 CH4+2,66 02+10,078 N2=0,95 CO2+1,9 H20+10,078 N2+0,76 O2

a = 1,5

0,95 CH4+2,85 O2+10,798 N2=0,95 CO2+1,9 H2O+10,798 N2+0,95 O2

a= 1,6

0,95 CH4+3,04 O2+11,518 N2=0,95 CO2+1,9 H2O+11,518 N2+1,14 O2

a = 1,7

0,95 CH4+3,23 O2+12,238 N2=0,95 CO2+1,9 H2O+12,238 N2+1,33 O2

Din consumul orar de combustibil B se calculează nr. de kilomoli de gaz metan nB:

nB = B/ 22,42 [kmol]

unde 22,42 Nm3/kmol reprezintă volumul normal al unui kilomol. Cu această valoare a numărului de kilomoli de gaz metan consumat, tabelul 3.1.1 capătă forma 3.1.2.

Volumul teoretic de aer de ardere, pentru debitul de combustibil B, este de forma:

Va0 = (2 nB O2+7,527 nB N2) • 22,42 [Nm3/h]

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/ 2018

pag. 32

iar volumul real de aer de ardere, cu un coeficient de exces a, este:

Vaf - a ■ Vd° [Nm3/h]

Tabelul 3.1.2. Ecuații de ardere funcție de consumul orar de combustibil

a = 1

ne CH4+2 ne 02+7,577 nB N2= ne CO2+2 no HyO t 7,577 na N2

a- 1,1

nB CH4+2.2 na 02+8,335 nB N2= nB CO2+2 Hb 1^0+8,335 nB N2+0.2 nB O2

a = 1,2

nB CH4+2.4 nB 02+9,093 nB N2= nB CO2+2 nB H2O+9,093 nB N2+O4 na O2

> Căldura introdusă cu apa de alimentare:

Qal — Dai - ial [kJ/h]

unde Dai este debitul de apă al cazanului, în kg/h, iar iai este entalpia apei la intrarea în cazan, în kJ/kg. Entalpia apei se determină funcție de temperatură și presiune.

 • 3.1.1.2. Calculul fluxurilor termice la ieșire

Fluxurile termice de la ieșire sunt reprezentate de:

 • > Căldura conținută de apa caldă livrată:

Qac = Dai * lac [kJ/h]

unde iac este entalpia apei calde la ieșirea din cazan, în kJ/kg, determinată funcție de presiune și temperatură.

 • > Căldura pierdută, aceasta are mai multe componente, și anume:

❖ Pierderi de căldură determinate de căldura conținută de gazele de ardere la ieșirea din încălzitor:

Qgu = Vgu ' igu [kJ/h]

Volumul real de gaze de ardere uscate, Vgu [Nm3/h], se determină înmulțind cu 22,42 membrul al doilea din tabelul 3.1.2, pentru coeficientul de exces calculat

Entalpia gazelor de ardere se determină funcție de compoziția acestora, temperatura de evacuare și căldurile specifice ale fiecărei componente; de exemplu, pentru un coeficient de exces de aer, a = 1,1 și combustibil gaz metan, relația de calcul a entalpiei este de forma:

QibCO2 * cCO2 + 2hbH2O*cH2o + 8.335nBy2 * c#2 + 0,2iî5<22 * c02) * t + 2nBH2O *r       3

7 ~~----------------------------------------------------£------------kJlNnr

nBCO2 + 2nBH2O + 8y335nBN2 +0,2nBO2

unde:

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 33

contract nr. 967/ 2018

cco2- căldura specifică a dioxidului de carbon, în kJ/Nm3-°C;

CH20 ~ căldura specifică a vaporilor de apă, în kJ/Nm3-°C;

cn2- căldura specifică a azotului, în kJ/Nm3-°C;

C02 - căldura specifică a oxigenului, în kJ/Nm3-°C;

r~ căldura latentă de vaporizare a apei, în kJ/Nm3.

Toate căldurile specifice se determină la temperatura gazelor de ardere, tga, iar căldura latentă se determină pentru presiunea de 1 bar.

în tab. 3.1.3 se prezintă căldurile specifice ale principalelor componente din gazele de ardere, funcție de temperatură.

Tabelul 3.1.3. Călduri specifice

Componentă gaze de ardere

Căldura specifică, [kJ/Nm3-°C]

t= 100 “C

t = 200 °C

Bioxid de carbon

1,7105

1,7932

Azot

1,2941

1,2983

Apă (vapori)

1,5031

1,5194

Oxigen

1,4275

1,4476

❖ Pierderile de căldură prin pereții cazanului, Qp, se compun din pierderile prin convecție, Qpc și pierderile prin radiație, Qpr.

Pierderile de căldură prin convecție se determină cu relația :

Qpc         St • (tpi - to) ■ 3,6 [kJ/h]

unde:

 • - Sf este suprafața peretelui considerat, în m2;

 • - ou este coeficientul de transmisie a căldurii, prin convecție naturală, de la perete la aerul înconjurător, în W/m2-°C;

 • - tpi este temperatura peretelui, în °C;

 • - to este temperatura aerului ambiant, în °C.

Pentru determinarea acestor pierderi, se procedează în modul următor:

 • - se împarte întreaga suprafață exterioară a cazanului în zone caracteristice - verticale, orizontale, cilindrice, iar acestea în elemente de suprafață de egală temperatură;

 • - se calculează coeficienții de transmisie a căldurii prin convecție naturală, de la perete la aerul înconjurător, pentru fiecare element de suprafață considerat;

 • - se determină pierderea de căldură pentru fiecare element;

 • - se însumează pierderile de căldură ale tuturor elementelor.

  ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

  srL'i;,1                                                     ..........

  Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

  Data: 04.2018

  pag. 34

  contract nr. 967/ 2018

Coeficienții de transmisie a căldurii prin convecție se determină din numărul lui Nusselt:

X

unde / este dimensiunea geometrică determinantă, [m], iar / este coeficientul de conductibilitate termică al fluidului [W/m-°C], la temperatura sa medie:

r»=O,5-(rp/ + ro)

unde:

 • - tpi este temperatura peretelui pe fața exterioară;

 • - to este temperatura aerului ambiant.

La rândul lui, numărul lui Nusselt se determină din relația specifică convecției naturale în spațiu nelimitat:

M/=C’(Gr-Pr)”

unde valorile lui C și n se determină funcție de produsul (Gr ■ Pr), conform tabelului 3.1.4, iar:

Gr =----------

V

unde:

Gr-numărul lui Grasshoff, mărime adimensională;

Pr - numărul lui Prandtl, mărime adimensională, determinată pentru aer, funcție de temperatura lui medie;

fi ~ coeficientul de dilatare volumică al aerului, în 1/°C;

g - accelerația gravitațională, în m/s2;

v - vâscozitatea cinematică a aerului, în m2/s.

Toate mărimile fizice care intervin în relațiile anterioare se determină funcție de temperatura medie.

Tabelul 3.1.4. Valorile lui Cși n

Gr • Pr

c

n

OsGr-PrsiO3

0,5

0

10 3< Gr • Pr<500

1,18

1 /8

500 < Gr • Pr < 2.107

0,54

1 /4

2.107 < Gr ■ Pr < 10’3

0,135

1/3

Pierderile de căldură prin radiație se determină cu relația:

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.


Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău


contract nr. 967/ 2018


>3,6 [kJ/h]


Data:

04.2018


pag. 35


în care:

Co- coeficientul de radiație al corpului negru absolut, Co - 5,76 W/m2*K4;

c - factorul energetic de emisie al corpului radiant;

Tp - temperatura absolută a suprafeței exterioare;

Ta - temperatura absolută a aerului ambiant.

❖ Pierderi de căldură cu combustibilul nears, sau prin ardere incompletă; la arderea gazelor naturale aceste pierderi sunt foarte mici și pot fi neglijate.

în final, se calculează randamentul brutal cazanului:și randamentul de utilizare a căldurii combustibilului:

3.1.2 Breviar de calcul termic pentru rețelele de conducte

Breviarul de calcul al consumurilor proprii tehnologice pe rețelele de distribuție a energiei termice de la CT-uri la consumatorii finali racordați este prezentat detaliat în Capitolul 4. PIERDERI TEHNOLOGICE, respectiv subcapitolul 4.1. Breviar de calcul

3.2 Bilanțul termoenergetic real pe conturul centralelor termice

în tabelul 3.2.1 se prezintă datele referitoare Ea valorile lunare înregistrate pentru consumurile de gaze naturale, cantitățile de căldură livrate din CT, precum și cantitățile de căldură facturate (îivrate) consumatorilor finali, pentru fiecare centrală termică în parte. Tabelul 3.2.13 prezintă valorile anuale la nivelul întregului sistem de producere și distribuție energie termică din centralele termice de cvartal.

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 36

contract nr. 967/2018

Tabelul 3.2.1.

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata in rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pierderi totale In rețelele de distribuție

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

kcal/Nmc

[Gcal]

[Gcal]

ACM [Gcal]

INC [Gcal]

Total [Gcal]

[%]

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

CT Bistrița

16555

137

8292

92,00

85,99

1,40

55,19

56,58

61,50

134

128

29,41

31,96

12,72

13,82

16,69

18,14

CT 3-5 Aroneanu

40087

332

8292

260,14

255,96

2,88

205,60

208,48

80,14

1

85

47,48

18,25

4,11

1,58

43,38

16,67

CT Parc 1

55152

457

8292

359,62

348,99

3,86

202,42

206,28

57,36

109

199

142,70

39,68

16,14

4,49

126,56

35,19

CT Grup Școlar

117670

976

8292

799,66

762,63

13,73

727,91

741,64

92,74

33

353

20,99

2,63

20,08

2,51

0,91

0,11

CT Prefectura

35301

293

8292

230,48

221,75

1,24

190,34

191,59

83,12

0

180

30,16

13,09

8,68

3,77

21,48

9,32

CT 2 Miorița

88682

735

8292

575,48

560,30

5,40

348,37

353,77

61,47

170

297

206,53

35,89

23,74

4,13

182,78

31,76

CT 3 Miorița

105752

877

8292

690,60

686,61

5,80

445,51

451,31

65,35

389

72

235,29

34,07

24,04

3,48

211,25

30,59

TOTAL

459199

3808

8292

3007,99

2922,23

34,31

2175,35

2209,66

73/46

836

1314

712,57

23,69

109,51

3,64

603,05

20,05

Tabelul 3.2.2.

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata in rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pierderi totale in rețelele de distribuție

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

kcal/Nmc

[Gcal]

[Gcal]

ACM [Gcal]

INC [Gcal]

Total [Gcal]

[%]

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

CT Bistrița

13838

112,96

8163,21

73,10

69,74

1,24

41,52

42,75

58,49

104

91

26,99

36,93

6,16

8,43

20,83

28,49

CT 3-5 Aroneanu

31076

253,68

8163,21

193,03

186,97

2,21

146,23

148,44

76,90

10

125

38,53

19,96

3,98

2,06

34,55

17,90

CT Parc 1

45215

369,10

8163,21

264,57

233,37

3,54

152,63

156,17

59,03

121

590

77,20

29,18

25,46

9,62

51,74

19,56

CT Grup Școlar

89264

728,68

8163,21

605,19

583,24

15,20

556,50

571,69

94,47

2

350

11,55

1,91

11,14

1,84

0,41

0,07

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/2018

pag. 37

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata in rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Ap^ de adaos

i

Pien total rețele distri

deri e in le de butie

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

kcal/Nmc

[GcaQ

[Gcal]

ACM [Gcal]

INC [Gcal]

Total [Gcal]

[%]

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

CT Prefectura

26426

215,72

8163,21

169,42

168,65

1,01

138,41

139,43

82,30

1

15

29,22

17,25

0,48

0,28

28,74

16,96

CT 2 Miorița

70211

573,15

8163,21

408,70

398,89

5,15

269,96

275,11

67,31

103

186

123,78

30,29

11,05

2,70

112,73

27,58

CT 3 Miorița

83831

684,33

8163,21

491,02

487,11

6,61

334,65

341,26

69,50

365

72

145,84

29,70

21,18

4,31

124,66

25,39

TOTAL

359861

2937,62

8163,21

2205,02

2127,96

34,96

1639,89

1674,85

75,96

706

1429

453,11

20,55

79,46

3,60

373,65

16,95

Tabelul 3.2.3.

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata In rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pierderi totale in rețelele de distribuție

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

kcal/Nmc

[Gcal]

[Gcal]

ACM [Gcal]

INC [Gcal]

Total [Gcal]

[%]

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%J

[Gcal]

[%]

CT Bistrița

9841

81,39

8270,28

48,94

48,27

1,26

28,91

30,17

61,65

13

15

18,10

36,98

0,95

1,94

17,15

35,04

CT 3’5 Aroneanu

24613

203,56

8270,28

154,89

154,09

2,28

113,18

115,46

74,54

28

15

38,63

24,94

1,85

1,19

36,78

23,75

CT Parc 1

34585

286,03

8270,28

205,02

174,53

4,32

102,80

107,12

52,25

97

602

67,41

32,88

23,29

11,36

44,11

21,52

CT Grup Școlar

64168

530,69

8270,28

425,04

422,12

20,72

377,87

398,59

93,78

1

63

23,53

5,54

1,71

0,40

21,82

5,13

CT Prefectura

15992

132,26

8270,28

123,84

116,95

1,06

83,36

84,42

68,17

10

159

32,54

26,27

4,17

3,37

28,36

22,90

CT 2 Miorița

51605

426,79

8270,28

295,38

290,04

5,51

167,03

172,54

58,41

99

114

117,49

39,78

7,96

2,70

109,53

37,08

CT 3 Miorița

61367

507,52

8270,28

364,15

363,93

5,25

193,71

198,96

54,64

405

172

164,97

45,30

25,29

6,95

139,68

38,36

TOTAL

262171

2166,23

8270,28

1617,25

1569,93

40,42

1066,85

1107,27

68,47

653

1140

462,67

28,61

65,23

4,03

397,44

24,57

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 38

contract nr. 967/2018

Tabelul 3.2.4,

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata in rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pien total rețele distril

deri e in le de butie

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

kcal/Nmc

[Gcal]

[Gcal]

ACM [Gcal]

INC [Gcal]

Total [Gcal]

[%]

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[%1

[Gcal]

[%1

[Gcal]

[%]

CT Bistrița

6955

59,45

8547,20

29,77

29,23

1,28

21,31

22,59

75,86

14

14

6,64

22,30

1,17

3,93

5,47

18,37

CT 3-5 Aroneanu

13739

117,43

8547,20

89,35

88,44

2,65

53,20

55,86

62,52

6

18

32,58

36,47

1,12

1,25

31,47

35,22

CT Parc 1

22641

193,52

8547,20

138,71

129,45

4,36

64,21

68,58

49,44

77

191

60,88

43,89

11,94

8,61

48,94

35,28

CT Grup Școlar

34892

298,23

8547,20

238,86

237,09

13,57

220,81

234,38

98,13

1

39

2,71

1,13

1,82

0,76

0,89

0,37

CT Prefectura

9137

78,10

8547,20

66,22

65,83

1,18

37,57

38,75

58,52

6

8

27,09

40,90

0,64

0,96

26,45

39,94

CT 2 Miorița

37659

321,88

8547,20

229,53

224,01

5,97

114,63

120,60

52,54

92

106

103,40

45,05

9,83

4,28

93,57

40,77

CT 3 Miorița

39854

340,64

8547,20

244,41

242,36

6,19

93,78

99,98

40,90

439

40

142,38

58,26

24,36

9,97

118,02

48,29

TOTAL

164877

1409,24

8547,20

1036,85

1016,41

35,21

605,52

640,73

61,80

635

416

375,68

36,23

50,87

4,91

324,81

31,33

Tabelul 3,2.5.

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata in rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pier total rețele distri

deri ein Iede butie

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

kcal/Nmc

[Gcal]

[Gcai]

ACM [Gcal]

INC [Gcal]

Total [Gcal]

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

CT Bistrița

1823

15,94

8743,56

1,95

1,95

1,29

0,00

1,29

65,94

8

0

0,66

34,06

0,35

18,18

0,31

15,88

CT 3-5 Aroneanu

2531

22,13

8743,56

3,30

3,19

2,67

0,00

2,67

80,89

9

0

0,52

15,78

0,46

14,06

0,06

1,72

CT Parc 1

6051

52,91

8743,56

10,04

9,82

4,91

0,00

4,91

48,87

84

0

4,91

48,94

4,35

43,30

0,57

5.64

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/2018

pag. 39     |

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata in rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pierderi totale in rețelele de distribuție

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

kcal/Nmc

[Gcal]

[Gcal]

ACM [Gcal]

INC [Gcal]

Total [Gcal]

[%1

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%1

[Gcal]

[%]

CT Grup Școlar

3955

34,58

8743,56

16,65

16,65

16,26

0,00

16,26

97,69

1

0

0,38

2,31

0,05

0,32

0,33

1,99

CT Prefectura

2709

23,69

8743,56

1,41

1,36

1,04

0,00

1,04

73,88

6

0

0,32

22,99

0,30

21,47

0,02

1,52

CT 2 Miorița

6633

58,00

8743,56

16,71

15,70

5,06

0,00

5,06

30,31

211

0

10,63

63,64

10,52

63,00

0,11

0,64

CT 3 Miorița

8544

74,71

8743,56

21,39

21,21

4,28

0,00

4,28

19,99

337

0

16,93

79,16

16,81

78,58

0,12

0,58

TOTAL

32246

281,94

8743,56

71,44

69,87

35,50

0,00

35,50

49,69

656

0

34,37

48,11

32,85

45,99

1,52

2,12

Tabelul 3.2.6.

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata in rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pierderi totale in rețelele de distribuție

* Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PC5)

kcal/Nmc

[Gcal]

[Gcal]

ACM [Gcal]

INC [Gcal]

Total [Gcal]

r%j

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

r/o]

[Gcal]

[%]

CT Bistrița

1356

11,70

8625,26

1,81

1,81

1,13

0,00

1,13

62,30

11

0

0,68

37,70

0,44

24,44

0,24

13,26

CT 3-5 Aroneanu

2178

18,79

8625,26

2,81

2,72

2,07

0,00

2,07

73,56

12

0

0,66

23,38

0,61

21,82

0,04

1,57

CT Parc 1

4216

36,36

8625,26

10,26

10,03

5,21

0,00

5,21

50,80

81

0

4,81

46,92

4,20

40,91

0,62

6,01

CT Grup Școlar

2912

25,12

8625,26

13,16

13,16

12,79

0,00

12,79

97,19

2

0

0,37

2,81

0,11

0,81

0,26

2,00

CT Prefectura

2116

18,25

8625,26

1,42

1,38

1,05

0,00

1,05

73,91

6

0

0,33

22,99

0,30

21,43

0,02

1,57

CT 2 Miorița

5449

47,00

8625,26

11,27

11,07

4,55

0,00

4,55

40,34

129

0

6,53

57,94

6,43

57,08

0,10

0,86

CT 3 Miorița

6063

52,29

8625,26

23,04

22,82

5,23

0,00

5,23

22,68

346

0

17,59

76,36

17,48

75,88

0,11

0,48

TOTAL

24290

209,51

8625,26

63,76

62,99

32,02

0,00

32,02

50,21

587

0

30,97

48,57

29,58

46,38

1,39

2,19

ATH energ S.R.L Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/2018

pag. 40

Tabelul 3.2.7.

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata In rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pierderi totale in rețelele de distribuție

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

kcal/Nmc

[Gcal]

[Gcal]

ACM [Gcal]

INC [Gcal]

Total [Gcal]

[%]

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

CT Bistrița

1244

10,85

8722,63

2,01

2,01

1,40

0,00

1,40

69,73

4

0

0,61

30,27

0,15

7,40

0,46

22,87

CT 3-5 Aroneanu

2200

19,19

8722,63

2,45

2,36

2,26

0,00

2,26

92,11

1

0

0,10

4,05

0,05

2,08

0,05

1,97

CT Parc 1

3903

34,04

8722,63

9,93

9,70

5,16

0,00

5,16

51,93

78

0

4,55

45,80

4,05

40,84

0,49

4,96

CT Grup Școlar

0

0,00

8722,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CT Prefectura

2264

19,75

8722,63

1,34

1,30

0,84

0,00

0,84

62,66

9

0

0,46

34,66

0,45

33,33

0,02

1,32

CT 2 Miorița

5895

51,42

8722,63

10,39

10,16

5,06

0,00

5,06

48,64

110

0

5,10

49,07

4,99

48,03

0,11

1,04

CT 3 Miorița

7079

61,75

8722,63

23,49

23,33

3,51

0,00

3,51

14,94

407

0

19,83

84,41

19,75

84,09

0,07

0,32

TOTAL

22585

197,00

8722,63

49,61

48,86

18,22

0,00

18,22

36,72

609

0

30,65

61,77

29,45

59,35

1,20

2,42

Tabelul 3.2.8,

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata in rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pier total rețele distri

deri e in le de butie

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

kcal/Nmc

[Gcal]

[Gcal]

ACM [Gcal]

INC [Gcal]

Total [Gcal]

[%J

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[%J

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

CT Bistrița

1157

9,97

8616,24

1,57

1,57

1,14

0,00

1,14

73,10

4

0

0,42

26,90

0,18

11,28

0,24

15,62

CT 3-5 Aroneanu

2048

17,65

8616,24

2,10

2,02

1,83

0,00

1,83

87,22

3

0

0,19

9,17

0,15

7,32

0,04

1,85

CT Parc 1

4176

35.98

8616,24

7,18

6,95

5,26

0,00

5,26

73,23

23

0

1,69

23,56

1,20

16,67

0,50

6,90

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 41

contract nr. 967/ 2018

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata in rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pierderi totale in rețelele de distribuție

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

kcal/Nmc

[Gcal]

[Gcal]

ACM [Gcal]

INC [Gcal]

Total [Gcal]

[%1

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[Gcal]

r%i

[Gcal]

[%]

CT Grup Școlar

4

0,03

8616,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CT Prefectura

1620

13,96

8616,24

1,54

1,50

0,97

0,00

0,97

62,73

10

0

0,53

34,67

0,51

33,33

0,02

1,34

CT 2 Miorița

6045

52,09

8616,24

12,44

12,11

7,09

0,00

7,09

56,96

108

0

5,02

40,34

4,87

39,13

0,15

1,21

CT 3 Miorița

7284

62,76

8616,24

25,04

24,78

5,74

0,00

5,74

22,93

390

0

19,04

76,07

18,92

75,58

0,12

0,49

TOTAL

22334

192,43

8616,24

49,86

48,93

22,03

0,00

22,03

44,17

538

0

26,90

53,95

25,83

51,80

1,07

2,15

Tabelul 3.2.9.

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata in rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pierderi totale in rețelele de distribuție

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

kcal/Nmc

[Gcal]

[Gcal]

ACM [Gcal]

INC [GcaQ

Total [Gcal]

[%]

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

CT Bistrița

1675

14,51

8661,92

2,59

2,59

1,23

0,00

1,23

47,74

27

0

1,35

52,26

1,11

42,86

0,24

9,40

CT 3-5 Aroneanu

1938

16,79

8661,92

2,68

2,60

2,04

0,00

2,04

76,01

10

0

0,56

20,86

0,52

19,23

0,04

1,63

CT Parc 1

3549

30,74

8661,92

7,81

7,63

3,98

0,00

3,98

50,98

62

0

3,65

46,69

3,17

40,52

0,48

6,17

CT Grup Școlar

2637

22,84

8661,92

8,70

8,70

8,01

0,00

8,01

92,03

10

0

0,69

7,97

0,53

6,10

0,16

1,87

CT Prefectura

2000

17,32

8661,92

1,55

1,50

1,12

0,00

1,12

72,16

7

0

0,39

24,87

0,36

23,33

0,02

1,54

CT 2 Miorița

6300

54,57

8661,92

7,86

7,62

5,25

0,00

5,25

66,69

50

0

2,37

30,16

2,26

28,74

0,11

1,42

CT 3 Miorița

7262

62,90

8661,92

17,36

17,16

4,54

0,00

4,54

26,14

259

0

12,62

72,70

12,53

72,14

0,10

0,56

TOTAL

25361

219,67

8661,92

48,56

47,80

26,17

0,00

26,17

53,88

425

0

21,63

44,55

20,47

42,15

1,16

2,40

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.


Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

contract nr. 967/ 2018

Data: 04.2018

pag. 42


Tabelul 3.2.10.

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata in rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pierderi totale in rețelele de distribuție

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

kcal/Nmc

[Gcal]

[Gcal]

ACM [Gcal]

INC [Gcal]

Total [Gcal]

[%]

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[%3

[Gcal]

[%1

[Gcal]

[%]

CT Bistrița

3838

31,39

8179,48

23,07

22,09

1,30

14,99

16,28

70,58

28

23

5,81

25,17

2,15

9,31

3,66

15,86

CT 3-5 Aroneanu

13524

110,62

8179,48

84,17

83,59

2,04

49,52

51,57

61,26

7

11

32,02

38,04

0,86

1,03

31,16

37,02

CT Parc 1

10095

82,57

8179,48

59,19

56,35

3,98

18,12

22,10

37,34

49

57

34,25

57,87

5,18

8,76

29,07

49,11

CT Grup Școlar

37027

302,86

8179,48

242,56

240,82

17,31

181,85

199,16

82,11

1

41

41,66

17,17

1,80

0,74

39,86

16,43

CT Prefectura

9929

81,21

8179,48

57,23

55,36

0,96

33,57

34,53

60,34

12

44

20,83

36,39

2,44

4,27

18,38

32,12

CT 2 Miorița

15484

126,65

8179,48

90,32

79,65

5,51

21,34

26,85

29,73

118

214

52,80

58,46

16,05

17,77

36,75

40,69

CT 3 Miorița

24057

196,77

8179,48

141,19

137,55

5.59

38,76

44,35

31,41

199

78

93,20

66,01

13,18

9,34

80,01

56,67

TOTAL

113954

932,08

8179,48

697,73

675,40

36.68

358.16

394.84

56.59

414

468

280.56

40,21

41,67

5,97

238,89

34,24

Tabelul 3.2.11.

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata in rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pieri total rețele dlstril

Ieri e in le de butie

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

kcal/Nmc

[Gcal]

| (Gcal]

ACM [Gcal]

INC [Gcal]

Total [Gcal]

[%1

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

CT Bistrița

11016

89,37

8112,78

58,47

|     57,84

1,25

29,82

31,07

53,15

15

16

26,76

45,78

1,24

2,12

25,52

43,66

CT 3-5 Aroneanu

24138

195,83

8112,78

149,00

|    142,58

2,13

97,58

99,72

66,92

9

139

42,86

28,77

6,80

4,56

36,07

24,21

CT Parc 1

28441

230,74

8112,78

165,39

158,36

4,06

86,55

90,61

54,78

12

137

67,75

40,96

7,48

4,52

60,27

36,44

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 43

contract nr. 967/ 2018

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata in rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pieri total rețele distri

deri e in le de butie

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

kcal/Nmc

[Gcal]

[Gcal]

ACM [Gcal]

INC [Gcal]

Total [Gcal]

l%]

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[%J

[Gcal]

[Gcal]

[%]

CT Grup Școlar

64962

527,02

8112,78

422,11

420,16

16,99

378,09

395,08

93,60

24

44

25,08

5,94

3,21

0,76

21,87

5,18

CT Prefectura

20145

163,43

8112,78

115,17

113,59

0,96

87,56

88,53

76,86

2

36

25,06

21,76

1,65

1,43

23,41

20,33

CT 2 Miorița

55780

452,53

8112,78

322,72

317,20

5,24

168,43

173,67

53,81

10

106

143,53

44,48

5,76

1,79

137,77

42,69

CT 3 Miorița

59885

485,83

8112,78

348,59

345,90

4,62

183,63

188,24

54,00

184

52

157,66

45,23

11,54

3,31

146,12

41,92

TOTAL

264367

2144,75

8112,78

1581,45

1555,63

35,26

1031,66

1066,92

67/16

256

530

488,71

30,90

37,67

2,38

451,04

28,52

Tabelul 3.2.12.

Denumire CT

Consum gaze naturale

PCI

Primar

Energie termica livrata in rețele

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pierderi totale in rețelele de distribuție

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

kcal/Nmc

[Gcal]

[Gcal]

ACM [Gcal]

INC [Gcal]

Total [Gcal]

[%J

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[Gcal]

[%]

CT Bistrița

16071

131,23

8165,91

70,79

69,72

1,35

42,21

43,56

61,53

21

24

26,16

36,95

2,00

2,82

24,16

34,13

CT 3-5 Aroneanu

27502

224,58

8165,91

170,88

162,11

2,26

124,78

127,03

74,34

10

187

35,07

20,52

9,15

5,35

25,92

15,17

CT Parc 1

33349

272,32

8165,91

195,21

191,80

4,51

106,16

110,67

56,70

27

65

81,13

41,56

4,61

2,36

76,52

39,20

CT Grup Școlar

81159

662,74

8165,91

530,80

523,89

17,36

463,76

481,12

90,64

1

151

42,77

8,06

6,96

1,31

35,81

6,75

CT Prefectura

24704

201,73

8165,91

159,96

158,29

1,51

119,72

121,23

75,79

1

35

37,06

23,17

1,66

1,04

35,40

22,13

CT 2 Miorița

64951

530,38

8165,91

378,22

370,55

5,35

204,42

209,77

55,46

37

151

160,78

42,51

9,27

2,45

151,51

40,06

CT 3 Miorița

75700

618,16

8165,91

443,52

438,98

5,26

259,72

264,98

59,74

395

89

173,99

39,23

24,42

5,51

149,58

33,72

TOTAL

323436

2641,15

8165,91

1949,38

1915,33

37,61

1320,76

1358,37

69,68

492

702

556,96

28,57

58,06

2,98

498,90

25,59

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 44

contract nr. 967/ 2018

Tabelul 3.2.13. Valorile anuale înregistrate la nivelul întregului sistem de producere și distribuție energie termică din centrale termice de cvartal

Denumire CT

Consum gaze naturale

Primar

Pierderi in instalațiile din CT

Energie termica livrata in RD

Cantitatea de energie termică livrată (facturată) la consumatori

Apa de adaos

Pierderi totale in rețelele de distribuție

Pierderile masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

Smc

Gcal (PCI)

(GcafJ

[%]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

ACM [Gcaq

INC [Gcal]

Total [Gcal]

[%]

ACM [mc]

INC [mc]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

CT Bistrița

85369

706

406,1

57,5

13,3

3,3

392,8

15,3

233,9

249,2

63,44

383

311

143,6

36,56

28,6

7,28

115,0

29,27

CT 3-5 Aroneanu

185574

1533

1114,8

72,7

28,2

2,5

1086,6

27,3

790,1

817,4

75,23

106

580

269,2

24,77

29,7

2,73

239,5

22,05

CT Parc 1

251373

2082

1432,9

68,8

96,0

6,7

1337,0

53,2

732,9

786,1

58,79

820

1841

550,9

41,2*

111,1

8,31

439,9

32,90

CT Grup Școlar

498650

4108

3302,7

80,4

74,2

2,2

3228,5

151,9

2906,8

3058,7

94,74

76

1041

169,7

5,26

47,4

1,47

122,3

3,79

CT Prefectura

152343

1258

929,6

73,9

22,1

2,4

907,5

12,9

690,5

703,5

77,52

70

477

204,0

22,48

21,6

2,39

182,3

20,09

CT 2 Miorița

414694

3430

2359,0

68,8

61,7

2,6

2297,3

65,1

1294,2

1359,3

59,17

1237

1174

938,0

40,83

112,8

4,91

825,2

35,92

CT 3 Miorița

486678

4025

2833,8

70,4

22,1

0,8

2811,7

62,6

1549,8

1612,4

57,34

4115

575

1199,4

42,66

229,5

8,16

969,8

34,49

TOTAL

2074681

17141

12378,9

72,2

317,6

2,6

12061,3

388,4

8198,2

8586,6

71,19

6807

5999

3474,8

28,81

580,7

4,81

2894,1

24,00ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare șt analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/ 2018

pag. 45

Pentru întocmirea bilanțurilor termoenergetice reale pe conturul centralelor termice de cvartal, s-au întocmit bilanțuri energetice reprezentative pentru câte un cazan din fiecare CT, acestea fiind identice (cazane PAG 25/ 1163 kW, cu excepția CT Bistrița, care este echipată cu un cazan Buderus Logano SK 725), care a fost adus în regim de funcționare stabilizat, la sarcină normală de lucru.

Au fost efectuate măsurători specifice ale parametrilor de funcționare ai cazanelor (analize gaze de ardere, temperaturi tur/retur pe circuitul primar al cazanului, inspecție termografică a pereților exteriori, consumul orar de combustibil înregistrat de contorul de gaz) și au fost întocmite bilanțuri termoenergetice reale orare pentru trei seturi de valori măsurate, pentru îmbunătățirea trasabilității rezultatelor.

Bilanțurile real orare, pe baza cărora au fost obținute bilanțurile reale anuale - prin multiplicarea acestora cu numărul de ore de funcționare, determinat pe baza consumurilor anuale de gaz ale fiecărei centrale - sunt prezentate în subcapitolele următoare.

3.2.1 Bilanțul termoenergetic real pe conturul CT Grup Școlar

Cazanele funcționează într-un regim practic constant pe durate relativ mari de timp, astfel că este justificată întocmirea unor bilanțuri pentru un interval de timp de o oră, pentru sarcini caracteristice, bilanțul real anual rezultând din înmulțirea valorilor orare cu durata anuală de funcționare a tuturor cazanelor.

• Bilanțul termoenergetic real al cazanului C1

Pentru analiza regimului de funcționare și determinarea randamentului cazanului au fost efectuate măsurători în regim de sarcină la acesta. în tabelul de mai jos sunt prezentate mărimile măsurate și calculate pentru cazanul C1.

Tabelul 3.2.14. Mărimi măsurate și calculate pentru cazanul C1

încărcare cazan

68,74%

67,11%

66,14%

Coeficient de exces de aer a

1,875

1,956

2,118

Temperatura aerului de ardere [°C]

18,9

18,9

18,9

Temperatura gazelor de ardere [°C]

147,1

146,3

145,8

Puterea calorifică a combustibilului [GJ/m3j

0,0353

0,0353

0,0353

Consum de combustibil [m3/h]

93,6

91,8

91,2

Căldura rezultată din arderea combustibilului [GJ]

3,30

3,24

3,22

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 46

contract nr. 967/ 2018

Nr. orar de kilomoli de combustibil nB consumat orar

4,17

4,09

4,07

Debitul de apă de alimentare a cazanului [mc/h]

44,0

44,0

44,0

Temperatura apei de alimentare a cazanului [°C]

51,9

52,7

53,2

Temperatura apei calde la ieșirea din cazan [°C]

67,5

67,9

68,2

Entalpia apei de alimentare a cazanului [KJ/m3]

217,3

220,5

222,7

Entalpia apel calde la ieșirea din cazan [KJ/m3]

282,6

284,3

285,5

Entalpia aerului de ardere [KJ/m3]

22,9

22,9

22,9

Volum de aer de ardere teoretic [m3]

891,4

874,3

868,6

Volum de aer de ardere real [m3]

1671,5

1710,1

1839,7

Volum de gaze de ardere teoretic [m3]

985,0

966,1

959,8

Volum de gaze de ardere real [m3]

1765

1802

1931

Entalpia gazelor de ardere [KJ/m3]

251,7

248,4

243,5

Valorile pentru cele trei regimuri de funcționare ale cazanului au fost determinate ca valori medii pe baza înregistrărilor efectuate cu aparatura de măsură proprie, pe durate de timp reprezentative.

Pierderile de căldură prin pereții cazanului s-au determinat conform precizărilor din breviarul de calcul, ca sumă a pierderilor de căldură prin convecție și radiație, calculate pe baza distribuției temperaturii pe suprafețele exterioare ale cazanului (prin inspecție termografică).

în tabelul de mai jos se prezintă bilanțul real orar al cazanului pentru cele trei regimuri de funcționare considerate, iar în continuare se prezintă bilanțul real anual pe conturul cengralei termice, precum și diagrama Sankey asociată acestuia.

Tabelul 3.2.15. CT Grup Școlar: Bilanțul termoenergetic real orar al cazanului C1

Componenetele bilanțului termoenergetic real

Valoare la sarcina:

Fluxuri termice la intrarea în conturul de bilanț:

0,69

0,67

0,66

Căldura chimică a combustibilului Qc

[GJ]

3,30

3,24

3,22

[%]

25,6%

24,9%

24,6%

Căldura introdusă cu aerul de ardere Qa

[GJ]

0,04

0,04

0,04

[%]

0,30%

0,30%

0,32%

Căldura introdusă cu apa de alimentare Qa(

[GJ]

9,56

9,70

9,80

[%]

74,11%

74,75%

75,04%

Total căldură intrata Qt

[GJ]

12,90

12,98

13,06

[%]

100,0%

100,0%

100,0%

Fluxuri termice la ieșirea din conturul de bilanț:

68,7%

67,1%

66,1%

Pierderi de căldură cu gazele de ardere Qgu

[GJ]

0,444

0,448

0,470

[%]

3,44%

3,45%

3,60%

Pierderi de căldură prin pereții cazanului Qp

[GJ]

0,024

0,024

0,024

[%]

0,18%

0,18%

0,18%

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 47

contract nr. 967/ 2018
Total pierderi de căldură AQ

[GJ]

0,47

0,47

0,49

3,8%

[%]

3,6%

3,6%

Căldură conținută de agentul termic Qa0

JGJ1

12,43

12,51

12,56

[%]

96,4%

96,4%

96,2%

Randamentul brut al instalației r|

96,4%

96,4%

86,6%

96,2%

Randamentul de utilizare a căldurii combustibilului qB

87,0%

86,0%


Tabelul 3.2.16. CT Grup Școlar: Bilanțul termoenergetic real anual al centralei termice

Fluxuri termice la intrarea în conturul de bilanț:

Căldura chimică a combustibilului Qc

Gcal

4201,1

%

25,06

Căldura introdusă cu aerul de ardere Qa

Gcal

51,5

%

0,31

Căldura introdusă cu apa de alimentare Qal

Gcal

12513,9

%

74,64

Total căldură intrata Q,

Gcal

16766,6

%

100,0

Fluxuri termice la ieșirea din conturul de bilanț:

Pierderi de căldură cu gazele de ardere Qgu

Gcal

586,5

%

3,50

Pierderi de căldură prin pereții cazanului Qp

Gcal

30,53

%

0,18

Total pierderi de căldură AQ

Gcal

617,02

%

3,68

Căldură conținută de agentul termic Qag

Gcal

16150,06

%

96,32

Randamentul brut al instalației q

96,3%

Randamentul de utilizare a căldurii comb. qB

86,6%


ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

pag. 48

contract nr. 967/2018

Pe conturul general CT Grup Școlar + rețe/e de distribuție proprii, bilanțul termo-energetic real anual (2017) are forma din tabelul de mai jos.

Tabelul 3.2.17. CT Grup Școlar: Bilanț termoenergetic real anual pe conturul CT + rețele de distribuție

Marimea

UM

Valoare

%

Consum combustibil

mc

498650,0

-

Căldură rezultată din arderea combustibilului

Gcal

4201,1

100,0

Pierderi de căldură cu gazele de ardere

Gcal

579,0

13,78

Pierderi de căldură prin pereții cazanelor

Gcal

30,6

0,73

Pierderi de căldură în instalațiile din CT

Gcal

363,1

8,64

Energie termică livrată din CT în rețelele de distribuție

Gcal

3228,5

100,0

Pierderi totale pe rețelele de distribuție, din care:

Gcal

169,74

5,26

Pierderi prin transfer de căldură pe rețelele de distribuție

Gcal

122,33

3,79

Pierderi masice pe rețelele de distribuție

Gcal

47,4

1,47

Energie termică livrată la consumatori, din care:

Gcal

3058,7

94,74

Energie termică pentru încălzire

Gcal

2906,8

90,04

Energie termică sub formă de acc

Gcal

151,9

4,71

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/ 2018

pag. 49

3.2.2 Bilanțul termoenergetic real pe conturul CT 2 Miorița

Cazanele funcționează într-un regim practic constant pe durate relativ mari de timp, astfel că este justificată întocmirea unor bilanțuri pentru un interval de timp de o oră, pentru sarcini caracteristice, bilanțul real anual rezultând din înmulțirea valorilor orare cu durata anuală de funcționare a tuturor cazanelor.

• Bilanțul termoenergetic real al cazanului C2

Pentru analiza regimului de funcționare și determinarea randamentului cazanului au fost efectuate măsurători în regim de sarcină la acesta. în tabelul de mai jos sunt prezentate mărimile măsurate și calculate pentru cazanul C2.

Tabelul 3.2.18. Mărimi măsurate și calculate pentru cazanul C2

încărcare cazan

66,54%

66,10%

65,35%

Coeficient de exces de aer a

1,900

1,910

2,125

Temperatura aerului de ardere [°C]

19,2

19,2

19,2

Temperatura gazelor de ardere [°C]

157,8

161,2

146,5

Puterea calorifică a combustibilului [GJ/m3]

0,0349

0,0349

0,0349

Consum de combustibil [m3/h]

92,7

92,3

91,3

Căldura rezultată din arderea combustibilului [GJ]

3,24

3,22

3,19

Nr. orar de kilomoli de combustibil nB consumat orar

4,13

4,12

4,07

Debitul de apă de alimentare a cazanului [mc/h]

44,0

44,0

44,0

Temperatura apei de alimentare a cazanului [°C]

51,7

51,2

51,8

Temperatura apei calde la ieșirea din cazan [°C]

66,8

66,2

66,6

Entalpia apei de alimentare a cazanului [KJ/m3]

216,5

214,4

216,9

Entalpia apei calde la ieșirea din cazan [KJ/m3]

279,7

277,2

279,0

Entalpia aerului de ardere [KJ/m3]

23,3

23,3

23,3

Volum de aer de ardere teoretic [m3]

882,4

879,1

869,1

Volum de aer de ardere real [m3]

1676,6

1679,0

1846,8

Volum de gaze de ardere teoretic [m3]

975,0

971,4

960,3

Volum de gaze de ardere real [m3]

1769

1771

1938

Entalpia gazelor de ardere [KJ/m3]

264,8

268,8

244,2

Valorile pentru cele trei regimuri de funcționare ale cazanului au fost determinate ca valori medii pe baza înregistrărilor efectuate cu aparatura de măsură proprie, pe durate de timp reprezentative.

Pierderile de căldură prin pereții cazanului s-au determinat conform precizărilor din breviarul de calcul, ca sumă a pierderilor de căldură prin convecție și radiație, calculate pe baza distribuției temperaturii pe suprafața exterioară a cazanului (prin inspecție termografică).

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 50

contract nr. 967/ 2018

în tabelul de mai jos se prezintă bilanțul real orar al cazanului pentru cele trei regimuri de funcționare considerate, iar în continuare se prezintă bilanțul real anual pe conturul cengralei termice, precum și diagrama Sankey asociată acestuia.

Tabelul 3.2.19. CT 2 Miorița: Bilanțul termoenergetic real orar al cazanului C2

Componenetele bilanțului termoenergetic real

Valoare la sarcina:

Fluxuri termice la intrarea în conturul de bilanț:

66,5%

66,1%

65,3%

Căldura chimică a combustibilului Qc

[GJ]

3,24

3,22

3,19

[%]

25,3%

25,4%

25,0%

Căldura introdusă cu aerul de ardere Qa

[GJ]

0,04

0,04

0,04

[%]

0,30%

0,31%

0,34%

Căldura introdusă cu apa de alimentare Qa]

[GJ]

9,52

9,43

9,54

[%]

74,41%

74,29%

74,71%

Total căldură intrata Qt

[GJ]

12,80

12,70

12,77

[%1

100,0%

100,0%

100,0%

Fluxuri termice la ieșirea din conturul de bilanț:

66,5%

66,1%

65,3%

Pierderi de căldură cu gazele de ardere Qgu

[GJ]

0,468

0,476

0,473

[%]

3,66%

3,75%

3,71%

Pierderi de căldură prin pereții cazanului Qp

.[GJ]

0,028

0,028

0,028

[%]

0,22%

0,22%

0,22%

Total pierderi de căldură AQ

[GJ]

0,50

0,50

0,50

l%]

3,9%

4,0%

3,9%

Căldură conținută de agentul termic Qag

[GJ]

12,31

12,20

12,27

[%]

96,1%

96,1%

96,1%

Randamentul brut al instalației q

96,1%

96,1%

96,1%

Randamentul de utilizare a căldurii comb. qB

85,9%

85,7%

85,7%

Tabelul 3.2.20. CT 2 Miorița: Bilanțul termoenergetic real anual al centralei termice

Fluxuri termice la intrarea în conturul de bilanț:

Căldura chimică a combustibilului Qc

Gcal

3460,2

%

25,21

Căldura introdusă cu aerul de ardere Qa

Gcal

43,4

%

0,32

Căldura introdusă cu apa de alimentare Qa!

Gcal

10219,9

%

74,47

Total căldură intrata Qi

Gcal

13723,5

%

100,0

Fluxuri termice la ieșirea din conturul de bilanț:

Pierderi de căldură cu gazele de ardere Qgu

Gcal

508,5

%

3,71

Pierderi de căldură prin pereții cazanului Qp

Gcal

30,22

%

0,22

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetîc pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/ 2018

pag. 51

Total pierderi de căldură AQ

Gcal

538,69

%

3,93

Căldură conținută de agentul termic Qag

Gcal

13188,11

%

96,10

Randamentul brut al instalației q

96,3%

Randamentul de utilizare a căldurii comb. r|B

86,6%

Pe conturul general CT 2 Miorița + rețele de distribuție proprii, bilanțul termo-energetic real anual (2017) are forma din tabelul de mai jos.

Tabelul 3.2.21. CT 2 Miorița: Bilanț termoenergetîc real anual pe conturul CT + rețele de distribuție

Marimea

UM

Valoare

%

Consum combustibil

mc

414694,0

Căldură rezultată din arderea combustibilului

Gcal

3460,2

100,0

Pierderi de căldură cu gazele de ardere

Gcal

513,1

14,83

Pierderi de căldură prin pereții cazanelor

Gcal

30,3

0,87

Pierderi de căldură în instalațiile din CT

Gcal

619,6

17,91

ATH energ S.R.L Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 52

contractor. 967/2018

Energie termică livrată din CT în rețelele de distribuție

Gcal

2297,3

100,0

Pierderi totale pe rețelele de distribuție, din care:

Gcal

937,97

40,83

Pierderi prin transfer de căldură pe rețelele de distribuție

Gcal

825,22

35,92

Pierderi masice pe rețelele de distribuție

Gcal

112,8

4,91

Energie termică livrată la consumatori, din care:

Gcal

1359,3

59,17

Energie termică pentru încălzire

Gcal

1294,2

56,34

Energie termică sub formă de acc

Gcal

65,1

2,84

3.2.3 Bilanțul termoenergetic real pe conturul CT 3 Miorița

Cazanele funcționează într-un regim practic constant pe durate relativ mari de timp, astfel că este justificată întocmirea unor bilanțuri pentru un interval de timp de o oră, pentru sarcini caracteristice, bilanțul real anual rezultând din înmulțirea valorilor orare cu durata anuală de funcționare a tuturor cazanelor.

• Bilanțul termoenergetic real al cazanului C1

Pentru analiza regimului de funcționare și determinarea randamentului cazanului au fost efectuate măsurători în regim de sarcină la acesta. în tabelul de mai jos sunt prezentate mărimile măsurate și calculate pentru cazanul C1.

Tabelul 3.2.22. Mărimi măsurate și calculate pentru cazanul C1

încărcare cazan

70,06%

69,18%

68,74%

Coeficient de exces de aer a

2,012

1,916

1,913

Temperatura aerului de ardere [°C]

13

13

13

Temperatura gazelor de ardere [°C]

70,5

74,8

76,8

Puterea calorifică a combustibilului [GJ/m3]

0,0349

0,0349

0,0349

Consum de combustibil [m3/h]

91,5

90,5

90,0

Căldura rezultată din arderea combustibilului [GJ]

3,20

3,16

3,14

Nr. orar de kilomoli de combustibil nB consumat orar

4,08

4,04

4,01

Debitul de apă de alimentare a cazanului [mc/h]

44,0

44,0

44,0

Temperatura apei de alimentare a cazanului [°C]

50,0

50,5

51,0

Temperatura apei calde la ieșirea din cazan [°C]

65,9

66,2

66,6

Entalpia apei de alimentare a cazanului [KJ/m3]

209,3

211,4

213,5

Entalpia apei calde la ieșirea din cazan [KJ/m3]

275,9

277,2

278,8

Entalpia aerului de ardere [KJ/m3]

16,1

16,1

16,1

Volum de aer de ardere teoretic [m3]

871,4

861,9

857,2

Volum de aer de ardere real [m3]

1753,3

1651,4

1639,7

Volum de gaze de ardere teoretic [m3]

962,9

952,4

947,2

Volum de gaze de ardere real [m3]

1845

1742

1730

Entalpia gazelor de ardere [KJ/m3]

149,4

157,7

160,3

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/ 2018

pag.53

Valorile pentru cele trei regimuri de funcționare ale cazanului au fost determinate ca valori medii pe baza înregistrărilor efectuate cu aparatura de măsură proprie, pe durate de timp reprezentative.

Pierderile de căldură prin pereții cazanului s-au determinat conform precizărilor din breviarul de calcul, ca sumă a pierderilor de căldură prin convecție și radiație, calculate pe baza distribuției temperaturii pe suprafețele exterioare ale cazanului (prin inspecție termografică).

în tabelul de mai jos se prezintă bilanțul real orar al cazanului pentru cele trei regimuri de funcționare considerate, iar în continuare se prezintă bilanțul real anual pe conturul cengralei termice, precum și diagrama Sankey asociată acestuia.

Tabelul 3.2.23. CT 3 Miorița: Bilanțul termoenergetic real orar al cazanului C1

Componenetele bilanțului termoenergetic real

Valoare la sarcina:

Fluxuri termice la intrarea în conturu

de bilanț:

70,1%

69,2%

68,7%

Căldura chimică a combustibilului Qc

[GJJ

3,20

3,16

3,14

[%].

25,7%

25,3%

25,0%

Căldura introdusă cu aerul de ardere Qa

... [GJ]

0,03

0,03

0,03

[%]

0,23%

0,21%

0,21%

Căldura introdusă cu apa de alimentare Qa!

[GJ]

9,21

9,30

9,40

I%]

74,07%

74,48%

74,77%

Total căldură intrata Qi

. [GJ] .

12,44

12,49

12,57

[%]

100,0%

100,0%

100,0%

Fluxuri termice la ieșirea din conturu

de bilanț:

70,1%

69,2%

68,7%

Pierderi de căldură cu gazele de ardere Qgu

[GJl.

0,276

0,275

0,277

[%]

2,22%

2,20%

2,21%

Pierderi de căldură prin pereții cazanului Qp

[GJ]

0,022

0,022

0,022

[%]

0,18%

0,18%

0,17%

Total pierderi de căldură AQ

[GJJ

0,30

0,30

0,30

[%1

2,4%

2,4%

2,4%

Căldură conținută de agentul termic Qag

[GJJ

12,14

12,20

12,27

[%]

97,6%

97,6%

97,6%

Randamentul brut a! instalației q

97,6%

97,6%

97,6%

Randamentul de utilizare a căldurii comb. r|B

91,6%

91,5%

91,4%

Tabelul 3.2.24. CT 3 Miorița: Bilanțul termoenergetic real anual al centralei termice

Fluxuri termice la intrarea în conturul de bilanț:

Căldura chimică a combustibilului Qc

Gcal

4060,8

%

25,34

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L,

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 54

contract nr. 967/ 2018

Căldura introdusă cu aerul do ardere Qa

Gcal

34,7

%

0,22

Căldura introdusă cu apa de alimentare Qal

Gcal

11927,2

%

74,44

Total căldură intrata Q,

Gcal

16022,7

%

100,0

Fluxuri termice la ieșirea din conturul de bilanț:

Pierderi de căldură cu gazele de ardere Qgu

Gcal

353,6

%

2,21

Pierderi de căldură prin pereții cazanului Qp

Gcal

28,11

%

0,18

Total pierderi de căldură AQ

Gcal

381,74

%

2,38

Căldură conținută de agentul termic Qag

Gcal

15643,12

%

97,63

Randamentul brut al instalației q

96,3%

Randamentul de utilizare a căldurii comb. hb

86,6%

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/ 2018

pag. 55

Pe conturul general CT 3 Miorița + rețele de distribuție proprii, bilanțul termoenergetic real anual (2017) are forma din tabelul de mai jos.

Tabelul 3.2.25. CT 3 Miorița: Bilanț termoenergetic real anual pe conturul CT + rețele de distribuție

Marimea

UM

Valoare

%

Consum combustibil

mc

486678,0

Căldură rezultată din arderea combustibilului

Gcal

4060,8

100,0

Pierderi de căldură cu gazele de ardere

Gcal

352,7

8,68

Pierderi de căldură prin pereții cazanelor

Gcal

28,2

0,69

Pierderi de căldură în instalațiile din CT

Gcal

868,3

21,38

Energie termică livrată din CT în rețelele de distribuție

Gcal

2811,7

100,0

Pierderi totale pe rețelele de distribuție, din care:

Gcal

1199,36

42,66

Pierderi prin transfer de căldură pe rețelele de distribuție

Gcal

969,85

34,49

Pierderi masice pe rețelele de distribuție

Gcal

229,5

8,16

Energie termică livrată la consumatori, din care:

Gcal

1612,4

57,34

Energie termică pentru încălzire

Gcal

1549,8

55,12

Energie termică sub formă de acc

Gcal

62,6

2,23

3.2.4 Bilanțul termoenergetic real pe conturul CT 3/5 Dr. Aroneanu

Cazanele funcționează într-un regim practic constant pe durate relativ mari de timp, astfel că este justificată întocmirea unor bilanțuri pentru un interval de timp de o oră, pentru sarcini caracteristice, bilanțul real anual rezultând din înmulțirea valorilor orare cu durata anuală de funcționare a tuturor cazanelor.

• Bilanțul termoenergetic real al cazanului C2

Pentru analiza regimului de funcționare și determinarea randamentului cazanului au fost efectuate măsurători în regim de sarcină la acesta. în tabelul de mai jos sunt prezentate mărimile măsurate și calculate pentru cazanul C2.

Tabelul 3.2.26. Mărimi măsurate și calculate pentru cazanul C2

încărcare cazan

66,98%

67,42%

67,86%

Coeficient de exces de aer a

1,750

1,686

1,625

Temperatura aerului de ardere [°C]

18,5

18,5

18,5

Temperatura gazelor de ardere [°C]

147,5

150,4

153,6

Puterea calorifică a combustibilului [GJ/m3j

0,0349

0,0349

0,0349

Consum de combustibil [m3/h]

91,8

92,3

92,8

Căldura rezultată din arderea combustibilului [GJ]

3,21

3,22

3,24

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 56

contract nr. 967/ 2018

Nr. orar de kilomoli de combustibil nB consumat orar

4,09

4,12

4,14

Debitul de apă de alimentare a cazanului [mc/h]

44,0

44,0

44,0

Temperatura apei de alimentare a cazanului [°C]

50,0

50,2

51,1

Temperatura apei calde la ieșirea din cazan [°C]

65,2

65,5

66,5

Entalpia apei de alimentare a cazanului [KJ/m3]

209,3

210,2

213,9

278,4

Entalpia apei calde la ieșirea din cazan [KJ/m3]

273,0

274,2

Entalpia aerului de ardere [KJ/m3]

22,5

22,5

22,5

Volum de aer de ardere teoretic [m3]

874,3

879,1

883,8

Volum de aer de ardere real [m3]

1530,0

1482,1

1436,2

Volum de gaze de ardere teoretic [m3]

966,1

971,4

976,6

Volum de gaze de ardere real [m3]

1622

1574

1529

Entalpia gazelor de ardere [KJ/m3]

256,3

262,3

268,8

Valorile pentru cele trei regimuri de funcționare ale cazanului au fost determinate ca valori medii pe baza înregistrărilor efectuate cu aparatura de măsură proprie, pe durate de timp reprezentative.

Pierderile de căldură prin pereții cazanului s-au determinat conform precizărilor din breviarul de calcul, ca sumă a pierderilor de căldură prin convecție și radiație, calculate pe baza distribuției temperaturii pe suprafețele exterioare ale cazanului (prin inspecție termografică).

în tabelul de mai jos se prezintă bilanțul real orar al cazanului pentru cele trei regimuri de funcționare considerate, iar în continuare se prezintă bilanțul real anual pe conturul cengralei termice, precum și diagrama Sankey asociată acestuia.

Tabelul 3.2.27. CT 3/5 Dr. Aroneanu: Bilanțul termoenergetic real orar al cazanului C2

Componenetele bilanțului termoenergetic real

Valoare la sarcina:

Fluxuri termice la intrarea în conturu

de bilanț:

67,0%

67,4%

67,9%

Căldura chimică a combustibilului Qc

IGJ]

3,21

3,22

3,24

.[%]

25,8%

25,8%

25,6%

Căldura introdusă cu aerul de ardere Qa

[GJ]

0,03

0,03

0,03

[%]

0,28%

0,27%

0,25%

Căldura introdusă cu apa de alimentare Qai

[GJ]

9,21

9,25

9,41

[%]

73,97%

73,95%

74,19%

Total căldură intrata Qi

[GJ]

12,45

12,51

12,69

[%]

100,0%

100,0%

100,0%

Fluxuri termice la ieșirea din conturu

de bilanț:

67,0%

67,4%

67,9%

Pierderi de căldură cu gazele de ardere Qgu

[GJ]

0,416

0,413

0,411

[%]

3,34%

3,30%

3,24%

Pierderi de căldură prin pereții cazanului Qp

[GJ]

0,027

0,027

0,027

[%]

0,21%

0,21%

0,21%

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 57

contract nr. 967/ 2018

Total pierderi de căldură AQ

[GJ]

0,44

0,44

0,44

3,5%

r%i

3,6%

3,5%

Căldură conținută de agentul termic Qa0

[GJ]

12,01

12,07

12,25

l%]

96,5%

96,5%

96,6%

Randamentul brut al ii

istalatiei q i comb. i]b

96,5%

96,5%

96,6%

Randamentul de utilizare a căldur

87,3%

87,4%

87,5%

Tabelul 3.2.28. CT 3/5 Dr. Aroneanu: Bilanțul termoenergetic real anual al centralei termice

Fluxuri termice Ea intrarea în conturul de bilanț:

Căldura chimică a combustibiiului Qc

Gcal

1548,4

%

25,70

Căldura introdusă cu aerul de ardere Qa

Gcal

16,0

%

0,27

Căldura introdusă cu apa de alimentare Qal

Gcal

4461,6

%

74,04

Total căldură intrata Q,

Gcal

6026,0

%

100,0

Fluxuri termice la ieșirea din conturul de bilanț:

Pierderi de căldură cu gazele de ardere Qgu

Gcal

198,5

%

3,29

Pierderi de căldură prin pereții cazanului Qp

Gcal

12,84

%

0,21

Total pierderi de căldură AQ

Gcal

211,29

%

3,51

Căldură conținută de agentul termic Qag

Gcal

5815,05

%

96,50

Randamentul brut al instalației q

96,5%

Randamentul de utilizare a căldurii comb. r]B

87,4%

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L,

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 58

contract nr. 967/ 2018

Pe conturul general CT 3/5 Dr. Aroneanu + rețele de distribuție proprii, bilanțul termoenergetic real anual (2017) are forma din tabelul de mai jos.

Tabelul 3.2.29. CT 3/5 Dr. Aroneanu: Bilanț termoenergetic anual pe conturul CT + rețele de distribuție

Marimea

UM

Valoare

%

Consum combustibil

mc

185574,0

Căldura rezultată din arderea combustibilului

Gcal

1548,4

100,0

Pierderi de căldură cu gazele de ardere

Gcal

198,7

12,83

Pierderi de căldură prin pereții cazanelor

Gcal

12,9

0,83

Pierderi de căldură în instalațiile din CT

Gcal

250,3

16,16

Energie termică livrată din CT în rețelele de distribuție

Gcal

1086,6

100,0

Pierderi totale pe rețelele de distribuție, din care:

Gcal

269,21

24,77

Pierderi prin transfer de căldură pe rețelele de distribuție

Gcal

239,55

22,05

Pierderi masice pe rețelele de distribuție

Gcal

29,7

2,73

Energie termică livrată la consumatori, din care:

Gcal

817,4

75,23

Energie termică pentru încălzire

Gcal

790,1

72,71

Energie termică sub formă de acc

Gcal

27,3

2,51

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 59

contract nr. 967/ 2018

3.2.5 Bilanțul termoenergetic real pe conturul CT Parc 1

Cazanele funcționează într-un regim practic constant pe durate relativ mari de timp, astfel că este justificată întocmirea unor bilanțuri pentru un interval de timp de o oră, pentru sarcini caracteristice, bilanțul real anual rezultând din înmulțirea valorilor orare cu durata anuală de funcționare a tuturor cazanelor.

• Bilanțul termoenergetic real al cazanului C2

Pentru analiza regimului de funcționare și determinarea randamentului cazanului au fost efectuate măsurători în regim de sarcină la acesta. în tabelul de mai jos sunt prezentate mărimile măsurate și calculate pentru cazanul C2.

Tabelul 3.2.30. Mărimi măsurate și calculate pentru cazanul C2

încărcare cazan

66,10%

67,42%

69,18%

Coeficient de exces de aer a

1,755

1,688

1,590

Temperatura aerului de ardere [°C]

17,5

17,5

17,5

Temperatura gazelor de ardere [°C]

104,5

106,7

108,8

Puterea calorifică a combustibilului [GJ/m3]

0,0349

0,0349

0,0349

Consum de combustibil [m3/h]

87,8

89,5

91,7

Căldura rezultată din arderea combustibilului [GJ]

3,07

3,13

3,20

Nr. orar de kilomoli de combustibil nB consumat orar

3,92

3,99

4,09

Debitul de apă de alimentare a cazanului [mc/h]

44,0

44,0

44,0

Temperatura apei de alimentare a cazanului [°C]

54,0

54,2

55,0

Temperatura apei calde Ea ieșirea din cazan [°C]

69,0

69,5

70,7

Entalpia apei de alimentare a cazanului [KJ/m3]

226,1

226,9

230,3

Entalpia apei calde la ieșirea din cazan [KJ/m3]

288,9

291,0

296,0

Entalpia aerului de ardere [KJ/m3]

21,3

21,3

21,3

Volum de aer de ardere teoretic [m3]

836,2

852,4

872,9

Volum de aer de ardere real [m3]

1467,5

1438,8

1387,9

Volum de gaze de ardere teoretic [m3]

924,0

941,9

964,5

Volum de gaze de ardere real [m3]

1555

1528

1480

Entalpia gazelor de ardere [KJ/m3]

201,0

206,3

212,9

Valorile pentru cele trei regimuri de funcționare ale cazanului au fost determinate ca valori medii pe baza înregistrărilor efectuate cu aparatura de măsură proprie, pe durate de timp reprezentative.

Pierderile de căldură prin pereții cazanului s-au determinat conform precizărilor din breviarul de calcul, ca sumă a pierderilor de căldură prin convecție și radiație, calculate pe baza distribuției temperaturii pe suprafeța exterioară a cazanului (prin inspecție termografică).

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 60

contract nr. 967/ 2018

în tabelul de mai jos se prezintă bilanțul real orar al cazanului pentru cele trei regimuri de funcționare considerate, iar în continuare se prezintă bilanțul real anual pe conturul cengralei termice, precum și diagrama Sankey asociată acestuia.

Tabelul 3.2.31. CT Parc 1: Bilanțul termoenergetic real orar al cazanului C2

Componenetele bilanțului termoenergetic real

Valoare la sarcina:

Fluxuri termice la intrarea în conturu

de bilanț:

66,1%

67,4%

69,2%

Căldura chimică a combustibilului Qc

JGJ]

3,07

3,13

3,20

[%]

23,5%

23,8%

24,0%

Căldura introdusă cu aerul de ardere Qa

[GJJ

0,03

0,03

0,03

.[%] ..

0,24%

0,23%

0,22%

Căldura introdusă cu apa de alimentare Qal

JGJ]

9,95

9,98

10,13

..[%]

76,25%

75,98%

75,82%

Total căldură intrata Qi

[GJ]

13,05

13,14

13,36

[%]

100,0%

100,0%

100,0%

Fluxuri termice la ieșirea din conturu

de bilanț:

66,1%

67,4%

69,2%

Pierderi de căldură cu gazele de ardere Qgu

.. [GJ]

0,313

0,315

0,315

.[%]

2,40%

2,40%

2,36%

Pierderi de căldură prin pereții cazanului Qp

[GJ]

0,024

0,024

0,024

L%1

0,18%

0,18%

0,18%

Total pierderi de căldură AQ

[GJ]

0,34

0,34

0,34

[%]

2,6%

2,6%

2,5%

Căldură conținută de agentul termic Qag

[GJ]

12,71

12,80

13,02

[%]

97,4%

97,4%

97,5%

Randamentul brut al instalației n

97,4%

97,4%

97,5%

Randamentul de utilizare a căldurii comb. Qb

90,1%

90,1%

90,3%

Tabelul 3.2.32. CT Parc 1: Bilanțul termoenergetic real anual al centralei termice

Fluxuri termice la intrarea în conturul de bilanț:

Căldura chimică a combustibilului Qc

Gcal

2097,4

%

23,76

Căldura introdusă cu aerul de ardere Qa

Gcal

20,5

%

0,23

Căldura introdusă cu apa de alimentare Qal

Gcal

6711,5

%

76,01

Total căldură intrata Q(

Gcal

8829,4

%

100,0

Fluxuri termice la ieșirea din conturul de bilanț:

Pierderi de căldură cu gazele de ardere Qgu

Gcal

210,5

%

2,38

Pierderi de căldură prin pereții cazanului Qp

Gcal

16,14

%

0,18

Total pierderi de căldură AQ

Gcal

226,59

%

2,57

Căldură conținută de agentul termic Qag

Gcal

8603,23

%

97,44

Randamentul brut al instalației rj

97,4%

Randamentul de utilizare a căldurii combustibilului

90,2%

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 61

contract nr. 967/ 2018


Pe conturul general CT Parc 1 + rețele de distribuție proprii, bilanțul termoenergetic real anual (2017) are forma din tabelul de mai jos.


Tabelul 3.2.33. CT Parc 1: Bilanț termoenergetic real anual pe conturul CT + rețele de distribuție

Marimea

UM

Valoare

%

Consum combustibil

mc

251373,0

Căldură rezultată din arderea combustibilului

Gcal

2097,4

100,0

Pierderi de căldură cu gazele de ardere

Gcal

211,5

10,08

Pierderi de căldură prin pereții cazanelor

Gcal

16,2

0,77

Pierderi de căldură în instalațiile din CT

Gcal

532,8

25,40

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 62

contract nr. 967/ 2018

Energie termică livrată din CT în rețelele de distribuție

Gcal

1337,0

100,0

Pierderi totale pe rețelele de distribuție, din care;

Gcal

550,9

41,21

Pierderi prin transfer de căldură pe rețelele de distribuție

Gcal

439,9

32,90

Pierderi masice pe rețelele de distribuție

Gcal

111,1

8,31

Energie termică livrată la consumatori, din care:

Gcal

786,1

58,79

Energie termică pentru încălzire

Gcal

732,9

54,82

Energie termică sub formă de acc

Gcal

53,2

3,98

3.2.6 Bilanțul termoenergetic real pe conturul CT Prefectură

Cazanele funcționează într-un regim practic constant pe durate relativ mari de timp, astfel că este justificată întocmirea unor bilanțuri pentru un interval de timp de o oră, pentru sarcini caracteristice, bilanțul rea! anual rezultând din înmulțirea valorilor orare cu durata anuală de funcționare a tuturor cazanelor.

• Bilanțul termoenergetic real al cazanului C1

Pentru analiza regimului de funcționare și determinarea randamentului cazanului au fost efectuate măsurători în regim de sarcină la acesta. în tabelul de mai jos sunt prezentate mărimile măsurate și calculate pentru cazanul C1.

Tabelul 3.2.34. Mărimi măsurate și calculate pentru cazanul C1

încărcare cazan

69,40%

68,74%

68,74%

Coeficient de exces de aer a

1,410

1,432

1,447

Temperatura aerului de ardere [°C]

20,1

20,1

20,1

Temperatura gazelor de ardere [°C]

107,2

107,1

107,0

Puterea calorifică a combustibilului [GJ/m3]

0,0349

0,0349

0,0349

Consum de combustibil [m3/h]

91,0

90,2

90,3

Căldura rezultată din arderea combustibilului [GJ]

3,18

3,15

3,15

Nr. orar de kilomoli de combustibil nB consumat orar

4,06

4,02

4,03

Debitul de apă de alimentare a cazanului [mc/h]

44,0

44,0

44,0

Temperatura apei de alimentare a cazanului [°C]

51,0

50,5

50,1

Temperatura apei calde la ieșirea din cazan [°C]

66,8

66,1

65,7

Entalpia apei de alimentare a cazanului [KJ/m3]

213,5

211,4

209,8

Entalpia apei calde la ieșirea din cazan [KJ/m3]

279,5

276,7

275,1

Entalpia aerului de ardere [KJ/m3]

24,3

24,3

24,3

Volum de aer de ardere teoretic [m3]

866,7

859,1

859,5

Volum de aer de ardere real [m3]

1222,0

1230,2

1243,8

Volum de gaze de ardere teoretic [m3]

957,7

949,3

949,8

Volum de gaze de ardere real [m3]

1313

1320

1334

Entalpia gazelor de ardere [KJ/m3]

219,2

218,0

217,1

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 63

contract nr. 967/ 2018

Valorile pentru cele trei regimuri de funcționare ale cazanului au fost determinate ca valori medii pe baza înregistrărilor efectuate cu aparatura de măsură proprie, pe durate de timp reprezentative.

Pierderile de căldură prin pereții cazanului s-au determinat conform precizărilor din breviarul de calcul, ca sumă a pierderilor de căldură prin convecție și radiație, calculate pe baza distribuției temperaturii pe suprafețele exterioare ale cazanului (prin inspecție termografică).

în tabelul de mai jos se prezintă bilanțul real orar al cazanului pentru cele trei regimuri de funcționare considerate, iar în continuare se prezintă bilanțul real anual pe conturul cengralei termice, precum și diagrama Sankey asociată acestuia.

Tabelul 3.2.35. CT Prefectură: Bilanțul termoenergetic real orar al cazanului C1

Componenetele bilanțului termoenergetic real

Valoare la sarcina:

Fluxuri termice la intrarea în conturu

de bilanț:

69,4%

68,7%

68,7%

Căldura chimică a combustibilului Qc

... [GJ] .

3,18

3,15

3,15

..... [%]

25,2%

25,2%

25,4%

Căldura introdusă cu aerul de ardere Qa

JGJ]

0,03

0,03

0,03

[%]

0,24%

0,24%

0,24%

Căldura introdusă cu apa de alimentare Qai

[GJ]

9,40

9,30

9,23

[%]

74,54%

74,52%

74,36%

Total căldură intrata Qi

[GJ]

12,60

12,48

12,41

[%]

100,0%

100,0%

100,0%

Fluxuri termice la ieșirea din conturu

de bilanț:

69,4%

68,7%

68,7%

Pierderi de căldură cu gazele de ardere Qgu

.. [GJ]

0,288

0,288

0,290

[%1.

2,28%

2,31%

2,33%

Pierderi de căldură prin pereții cazanului QP

[GJ]

0,019

0,019

0,019

. [%].

0,15%

0,16%

0,16%

Total pierderi de căldură AQ

[GJ]

0,31

0,31

0,31

I%]

2,4%

2,5%

2,5%

Căldură conținută de agentul termic Qafl

JGJ]..

12,30

12,18

12,10

[%]

97,6%

97,5%

97,5%

Randamentul brut al instalației q

97,6%

97,5%

97,5%

Randamentul de utilizare a căldurii comb. r|B

91,3%

91,2%

91,2%

Tabelul 3.2.36. CT Prefectură: Bilanțul termoenergetic real anual al centralei termice

Fluxuri termice la intrarea în conturul de bilanț:

Căldura chimică a combustibilului Qc

Gcal

1271,1

%

25,29

Căldura introdusă cu aerul de ardere Qa

Gcal

12,0

%

0,24

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 64

contract nr. 967/ 2018

Căldura introdusă cu apa de alimentare Qal

Gcal

%

3743,6

74,47

Total căldură intrata Qj

Gcal

5026,7

%

100,0

Fluxuri termice la ieșirea din conturul de bilanț:

Pieideri de căldură cu gazele de ardere Qgu

Gcal

116,0

%

2,31

Pierderi de căldură prin pereții cazanului Qp

Gcal

7,80

%

0,16

Total pierderi de căldură AQ

Gcal

123,78

%

2,46

Căldură conținută de agentul termic Qag

Gcal

4902,92

%

97,54

Randamentul brut al instalației q

97,5%

Randamentul de utilizare a căldurii comb. rjB

91,2%

Pe conturul general CT Prefectura + rețele de distribuție proprii, bilanțul termo-energetic real anual (2017) are forma din tabelul de mai jos.

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/ 2018

pag.65

Tabelul 3.2.37. CT Prefectură: Bilanț termoenergetic real anual pe conturul CT + rețele de distribuție

Marimea

UM

Valoare

%

Consum combustibil

mc

152343,0

Căldură rezultată din arderea combustibilului

Gcal

1271,1

100,0

Pierderi de căldură cu gazele de ardere

Gcal

115,9

9,12

Pierderi de căldură prin pereții cazanelor

Gcal

7,8

0,61

Pierderi de căldură în instalațiile din CT

Gcal

239,9

18,88

Energie termică livrată din CT în rețelele de distribuție

Gcal

907,5

100,0

Pierderi totale pe rețelele de distribuție, din care:

Gcal

204,0

22,48

Pierderi prin transfer de căldură pe rețelele de distribuție

Gcal

182,3

20,09

Pierderi masice pe rețelele de distribuție

Gcal

21,6

2,39

Energie termică livrată la consumatori, din care:

Gcal

703,5

77,52

Energie termică pentru încălzire

Gcal

690,5

76,09

Energie termică sub formă de acc

Gcal

12,9

1,43

3.2.7 Bilanțul termoenergetic real pe conturul CT Bistrița

Cazanul funcționează într-un regim practic constant, însă pe durate scurte de timp, puterea arzătorului fiind în acest moment supradimensionată în raport cu sarcina termică totală a consumatorilor care mai sunt racordați la rețelele de distribuție din centrală. S-au întocmit bilanțuri pentru intervale de o oră, pentru sarcini caracteristice, bilanțul real anual rezultând din înmulțirea valorilor medii orare cu durata anuală de funcționare a cazanului.

• Bilanțul termoenergetic real al cazanului Buderus

Pentru analiza regimului de funcționare și determinarea randamentului cazanului au fost efectuate măsurători în regim de sarcină la acesta. în tabelul de mai jos sunt prezentate mărimile măsurate și calculate pentru cazanul Buderus.

Tabelul 3.2.38. Mărimi măsurate și calculate pentru cazanul Buderus

încărcare cazan

67,55%

68,77%

70,37%

Coeficient de exces de aer a

1,250

1,280

1,305

Temperatura aerului de ardere [°C]

21

21

21

Temperatura gazelor de ardere [°C]

133,4

132,2

129,5

Puterea calorifică a combustibilului [GJ/m3]

0,0349

0,0349

0,0349

Consum de combustibil [m3/h]

91,8

92,6

95,6

Căldura rezultată din arderea combustibilului [GJ]

3,21

3,23

3,34

Nr. orar de kilomoli de combustibil nB consumat orar

4,09

4,13

4,26

Debitul de apă de alimentare a cazanului [mc/h]

58,0

58,0

58,0

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/ 2018

pag. 66

Temperatura apei de alimentare a cazanului [°C]

52,0

52,9

53,5

Temperatura apei calde la Ieșirea din cazan [°C]

64,0

65,0

66,0

Entalpia apei de alimentare a cazanului [KJ/m3]

217,7

221,5

224,0

Entalpia apei calde la ieșirea din cazan [KJ/m3]

268,0

272,1

276,3

Entalpia aerului de ardere [KJ/m3]

25,3

25,3

25,3

910,5

Volum de aer de ardere teoretic [m3]

874,3

881,9

Volum de aer de ardere real [m3]

1092,9

1128,9

1188,2

Volum de gaze de ardere teoretic [m3]

966,1

974,5

1006,1

Volum de gaze de ardere real [m3]

1185

1221

1284

Entalpia gazelor de ardere [KJ/m3]

262,1

258,6

253,7

Valorile pentru cele trei regimuri de funcționare ale cazanului au fost determinate ca valori medii pe baza înregistrărilor efectuate cu aparatura de măsură proprie, pe durate de timp reprezentative.

Pierderile de căldură prin pereții cazanului s-au determinat conform precizărilor din breviarul de calcul, ca sumă a pierderilor de căldură prin convecție și radiație, calculate pe baza distribuției temperaturii pe suprafețele exterioare ale cazanului (prin inspecție termografică).

în tabelul de mai jos se prezintă bilanțul real orar al cazanului pentru cele trei regimuri de funcționare considerate, iar în continuare se prezintă bilanțul real anual pe conturul cengralei termice, precum și diagrama Sankey asociată acestuia.

Tabelul 3.2.39. CT Bistrița: Bilanțul termoenergetic real orar al cazanului Buderus

Componenetele bilanțului termoenergetic real

Valoare la sarcina:

Fluxuri termice la intrarea în conturu

de bilanț:

67,6%

68,1%

70,4%

Căldura chimică a combustibilului Qc

[GJ]

3,21

3,23

3,34

[%]

20,2%

20,1%

20,4%

Căldura introdusă cu aerul de ardere Qa

[GJ] .

0,03

0,03

0,03

[%]

0,17%

0,18%

0,18%

Căldura introdusă cu apa de alimentare Qai

[GJ] .

12,63

12,85

12,99

[%]

79,61%

79,74%

79,40%

Total căldură intrata Qi

[GJ]

15,86

16,11

16,36

[%1

100,0%

100,0%

100,0%

Fluxuri termice la ieșirea din conturu

de bilanț:

67,6%

68,1%

70,4%

Pierderi de căldură cu gazele de ardere Qgu

[GJ]. .

0,311

0,316

0,326

[%]

1,96%

1,96%

1,99%

Pierderi de căldură prin pereții cazanului QP

[GJ]

0,010

0,010

0,010

[%]

0,06%

0,06%

0,06%

Total pierderi de căldură AQ

[GJ]

0,32

0,33

0,34

[%]

2,0%

2,0%

2,1%

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag.67

contract nr. 967/ 2018

Căldură conținută de agentul termic Qag

[GJ]

15,54

15,78

16,03

[%]

98,0%

98,0%

98,0%

Randamentul brut al instalației q

98,0%

98,0%

98,0%

Randamentul de utilizare a căldurii comb. qB

90,9%

90,8%

90,9%

Tabelul 3.2.40. CT Bistrița: Bilanțul termoenergetic real anual al centralei termice

Fluxuri termice la intrarea în conturul de bilanț:

Căldura chimică a combustibilului Qc

Gcal

712,3

%

20,24

Căldura introdusă cu aerul de ardere Qa

Gcal

6,3

%

0,18

Căldura introdusă cu apa de alimentare Qal

Gcal

2801,1

%

79,58

Total căldură intrata Qj

Gcal

3519,7

%

100,0

Fluxuri termice la ieșirea din conturul de bilanț:

Pierderi de căldură cu gazele de ardere QgiJ

Gcal

69,3

%

1,97

Pierderi de căldură prin pereții cazanului Qp

Gcal

2,17

%

0,06

Total pierderi de căldură AQ

Gcal

71,51

%

2,03

Căldură conținută de agentul termic Qag

Gcal

3448,30

%

97,97

Randamentul brut al instalației q

98,0%

Randamentul de utilizare a căldurii comb. qB

90,9%

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/ 2018

pag. 68

Pe conturul general CT Bistrița + rețele de distribuție proprii, bilanțul termoenergetic real anual (2017) are forma din tabelul de mai jos.

Tabelul 3.2.41. CT Bistrița: Bilanț termoenergetic real anual pe conturul CT + rețele de distribuție

Mari mea

UM

Valoare

%

Consum combustibil

mc

85369,0

Căldură rezultată din arderea combustibilului

Gcal

712,3

100,0

Pierderi de căldură cu gazele de ardere

Gcal

69,1

9,70

Pierderi de căldură prin pereții cazanelor

Gcal

2,2

0,31

Pierderi de căldură în instalațiile din CT

Gcal

248,2

34,85

Energie termică livrată din CTîn rețelele de distribuție

Gcal

392,8

100,0

Pierderi totale pe rețelele de distribuție, din care:

Gcal

143,6

36,56

Pierderi prin transfer de căldură pe rețelele de distribuție

Gcal

115,0

29,27

Pierderi masice pe rețelele de distribuție

Gcal

28,6

7,28

Energie termică livrată la consumatori, din care:

Gcal

249,2

63,44

Energie termică pentru încălzire

Gcal

233,9

59,56

Energie termică sub formă de acc

Gcal

15,3

3,89

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag.69

contract nr. 967/ 2018

3.2.8 Bilanțul termoenergetic real pe conturul general al centralelor termice de cvartal și rețelelor de distribuție aferente

Bilanțul termoenergetic real anual pe conturul tuturor centralelor termice de cvartal (tab. 3.2.42) se obține însumând pe componente bilanțurile reale ale centralelor, prezentate anterior. în tabelul 3.2.43 se prezintă centralizat bilanțul real anual pe conturul tuturor rețelelor de distribuție de la centralele termice de cvartal.

Tabelul 3.2.42. Bilanțul termoenergetic real anual pe conturul centralelor termice de cvartal

Marimea

UM

Valoare

%

Consum combustibil

mc

2074681,0

Căldură rezultată din arderea combustibilului

Gcal

17351,4

100,0

Pierderi de căldură cu gazele de ardere

Gcal

2039,9

11,76

Pierderi de căldură prin pereții cazanelor

Gcal

128,0

0,74

Pierderi de căldură în instalațiile din CT

Gcal

3122,2

17,99

Energie termică livrată din CT în rețelele de distribuție

Gcal

12061,3

69,51

Pierderi totale pe rețelele de distribuție, din care:

Gcal

3474,8

28,81

Pierderi prin transfer de căldură pe rețelele de distribuție

Gcal

2894,1

24,00

Pierderi masice pe rețelele de distribuție

Gcal

580,7

4,81

Energie termică livrată la consumatori, din care:

Gcal

8586,6

71,19

Energie termică pentru încălzire

Gcal

8198,2

67,97

Energie termică sub formă de acc

Gcal

388,4

3,22

Tabelul 3.2.43. Bilanțul termoenergetic real anual pe conturul rețelelor de distribuție de ia centralele termice de cvartal

Denumire CT

Energie termica livrata in RD

Pierderi reale pe RD de la centrale termice

TOTAL

Pierderi masice (cu apa de adaos)

Pierderi termice (prin transfer de căldură)

[Gcal]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

[Gcal]

[%]

CT Bistrița

392,8

143,6

36,6

28,6

7,3

115,0

29,3

CT 3-5 Aroneanu

1086,6

269,2

24,8

29,7

2,7

239,5

22,0

CT Parc 1

1337,0

550,9

41,2

111,1

8,3

439,9

32,9

CT Grup Școlar

3228,5

169,7

5,3

47,4

1,5

122,3

3,8

CT Prefectura

907,5

204,0

22,5

21,6

2,4

182,3

20,1

CT 2 Miorița

2297,3

938,0

40,8

112,8

4,9

825,2

35,9

CT 3 Miorița

2811,7

1199,4

42,7

229,5

8,2

969,8

34,5

TOTAL

12061,3

3474,8

28,8

580,7

4,8

2894,1

24,0

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/ 2018

pag. 70

Combustibil (gaz metan):

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 71

contract nr. 967/ 2018

CAPITOLUL 4. PIERDERI TEHNOLOGICE

Așa cum s a arătat în capitolele anterioare (Cap. 2, Cap. 3), pierderile reale înregistrate pe rețelele de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET) exploatate de SC Thermoenergy Group SA Bacău au următoarele valori:

 • •  Pierderi reale anuale pe rețeaua termică primară (RTP): 64314 Gcal (30,1%)

 • •  Pierderi reale anuale pe rețelele termice secundare (RTS): 42053 Gcal (31,5%)

 • •  Pierderi reale anuale în CT cvartal și rețelele termice secundare (RTSCT):

o Pierderi în centralele termice: 317,6 Gcal (2,6%)

o Pierderi pe rețelele de distribuție aferente: 3474,8 Gcal (28,8%)

Pierderile reale sunt determinate ca diferențe între înregistrările contoarelor de energie termică montate în instalații pe întreg lanțul de producere - transport - distribuție - consum energie termică, în punctele de delimitare a sistemelor respective (rețeaua de transport RTP, rețelele de distribuție RTS, consumatori finali). Aceste pierderi sunt compuse din pierderile tehnologice, care reprezintă practic norma proprie de consum, și pierderile înregistrate suplimentar de operator, cauzate în mod curent de activitățile de întreținere, verificare și exploatare a instalațiilor.

Pierderile tehnologice (sau norma proprie de consum) reprezintă valoarea minimă normată a pierderilor de căldură pe rețelele termice actuale și se determină în funcție de tipul și dimensiunile conductelor, temperaturile medii anuale ale agentului termic din rețele, respectiv de valorile medii sezoniere ale temperaturilor exterioare înregistrate de operator sau furnizate de instituții abilitate.

Pentru un calcul corect al pierderilor tehnologice, trebuie avute în vedere o serie de aspecte referitoare la particularitățile rețelelor de transport și distribuție din componența SACET Bacău, precum și la nivelul de degradare al rețelelor în raport cu situația de proiect (de la data punerii în funcțiune) și de reducere a performanțelor termotehnice ale izolației termice a conductelor, mai ales în cazul rețelelor termice clasice (cu izolație termică realizată din saltele de vată minerală bazaltică). Practic, o rețea de conducte prin care circulă agent termic va înregistra anual o pierdere de căldură minimă (norma proprie de consum), a cărei valoare este strict dependentă de dimensiunile rețelei (lungimile și diametrele conductelor) și de

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 72

contract nr. 967/ 2018

performanțele termotehnice actuale ale materialelor din care este realizată izolația acesteia, determinate în raport cu limitele tehnice și tehnologice care au stat la baza execuției sale.

Acestea performanțe termotehnice sunt exprimate în principal prin grosimea stratului de izolație termică al conductelor și de coeficientul de conductivitate termică Ă [W/m-K]a\ acesteia. Acest coeficient, corectat în funcție de vechimea rețelelor, determină rezistența termică a materialului la transferul căldurii de la conductă către mediul ambiant, astfel încât valoarea utilizată în calculul pierderilor tehnologice determină practic nivelul pierderilor de căldură pe rețeaua respectivă. în acest sens, gradul de degradare al izolației termice, în funcție de vechime, la conductele clasice (izolație cu vată minerală), s-a exprimat prin corecția valorilor Ăiz, astfel:

 • • ăîz = 0,060 (Ăs - conductivitate termică standard) pentru conducte cu vechime <10 ani;

 • • Ăiz = 0,096 (Ăs x 1,60*) pentru conducte cu vechime cuprinsă între 11 și 39 de ani;

 • • conform valorilor din Tabel 5.3.2- MC001 PI (Metodologia aprobata prin Ordin nr. 157/2007);

Tab. 4.1. Extras din tabel 5.3.2 - MC001 PI

Material / Produs

Vechime

Coeficient de majorare a conductivității

Observații

Vată minerală în vrac, saltele sau pâsle

> 10 ani

1,15

în stare uscată

-

1,30

afectată de condens

-

1,60

afectată de infiltrații de apă

Vată minerală - plăci rigide

> 10 ani

1,10

în stare uscată

-

1,30

afectată de condens

-

1,60

afectată de infiltrații de apă

 • • Ăiz = 0,150 (Ăs x 2,5*) pentru conducte cu vechime cuprinsă între 40 și 50 de ani;

 • • Ăiz = 0,180 (Ăs x 3,0*) pentru conducte cu vechime mai mare de 50 de ani;

Pentru conductele cu vechime mai mare de 40, respectiv 50 de ani s-au ales coeficienți corecție exponențială a conductivității termice (2,5, respectiv 3), având în vedere consumarea duratei de viață a instalațiilor și degradarea aproape completă, în multe situații, a stratului de protecție și a celui de izolație termică.

Acest lucru se poate observa în imaginile de mai jos, preluate de pe șantierele cu lucrări de reabilitare a rețelelor de distribuție de la punctele termice care au fost deja modernizate, precum și de pe traseele supraterane ale unor tronsoane de rețea de transport, unde se poate vizualiza ușor gradul de degradare al izolației termice, mecanice și hidrofuge.

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 73

contract nr. 967/ 2018

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

pag. 74

contract nr. 967/ 2018

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/ 2018

pag. 75

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 76

contract nr. 967/ 2018

Pentru calculul pierderilor tehnologice s-au utilizat date furnizate de beneficiar referitoare la dimensiunile rețelelor din componența SACET Bacău, temperaturile medii ale agentului termic din rețele (temperaturi tur-retur pentru sistemul de transport, temperaturi tur-retur pentru sistemele de distribuție a agentului termic pentru încălzire, respectiv temperaturi medii de furnizare și recircuiare a apei calde de consum - ACC).

Pentru temperaturile medii exterioare utilizate în calcule, înregistrate în anul 2017 în Municipiul Bacău (tabel 4.1), s-au utilizat datele furnizate de Weather Underground, pe baza cărora s-au determinat temperaturile medii exterioare pentru sezonul rece (regim de încălzire), respectiv pentru sezonul cald (regim furnizare ACC). Datele obținute sunt prezentate mai jos.

Tab. 4.2. Temperaturi medii exterioare lunare 2017

Temp fC)

T.nvCCJ

Mar

Apr

TeWpfC)

Uay

w ro

Jcn

Tonv-rCi

Jul

r*«p. rcj

*°î

r*ffl

>rci

Btp

Ttmp.fC)

O<t

T«n>.rcj

Hoy

T»mp(-C]

Dec

Twnp.rC) |

Diy

hflh

MO

kw

Dn

hip

Dm

tîțh

kw

h^i

tow

D*r

h*gh

kw

teh

kw

Day

Qay

kW

O»y

taft

ave

tow

•"T;

*t

kw

htfi

"B

kw

Dm

"S

1

&

c

-e

1

1

1

e

e

3

1

12

11

1

1

15

H

e

1

21

1

3c

ii

1

la

a

14

1

26

1&

9

1

15

-2

1

12

4

•4

1

2

7

4

C

-ft

-11

2

14

tc

c

?

21

13

5

2

25

14

3

2

27

19

10

2

30

23

17

2

36

26

1C

2

33

21

9

7

17

6

2

17

9

1

3

3

3

.1

-e

î

f

-<

3

14

7

-1

7

Kf

*?

4

3

?7

17

7

3

î7

lf

11

3

17

ie

te

î

w

79

17

7

31

&

13

7

7’

1?

3

9

7

ț

î

4

*

-1

-e

4

4

17

f

4

î

3

4

1F

?

4

p

’?

Uf

4

p

19

H

4

K

79

19

4

24

’p

14

1

’ț

Tr

ț

4

14

f

}

4

7

f

7

-4

1

-1

f

14

f

5

14

ț

5

W

11

5

71

14

Ir

î7

79

16

5

ie

2

‘f

11

4

5

14

7

•1

5

4

9

4

•11

-tj?

î

ț

6

17

11

4

f

1f

’?

6

f

17

c

7'

1;

f

p

19

K

7?

E

23

17

'?

fi

’î

’î

9

£

î

4

fi

■ f

V

-11

-13

•2

.4

î

1t

&

1

J

t

4

î

ii

7

31

ii

"ij

ii

U

11

K

î±

li

29

19

10

!

ii

1C

J

i

9

$

e

«

e

-1C

-11

-11

-4

£

13

tt

e

E

12

9

s

R

20

14

B

e

22

ÎS

14

6

Zi

14

f

Z3

19

14

e

24

19

13

s

10

9

8

6

e

4

ș

11

4

&

-p

-10

-12

f

-e

r

6

J

p

i?

ț

X

P

’p

ț

«

îî

7

&

P

?1

’ț

71

11

f

’î

f

7

9

0

f

e

ț

f

10

-e

-11

-W

If

-11

-17

ic

'4

1

ip

Ift

f

•1

10

V

9

1P

K

'f

p

1D

31

p

14

’ț

S

TU

14

1?

F

F

te

’ț

17

f

9

W

19

f

t

1B

11

-5

-E

11

-7

ii

t

4

3

11

SJ

t’

3

11

11

1

n

’î

11

v

îî

rs

te

1t

F

79

17

11

31

P

13

11

7’

ti

1

11

t3

6

1’

î

1>

7

-7

■ 1!

îi

-4

1;

4

3

3

1;

v

7

1?

24

ie

7

1?

îî

19

1?

?7

P

îs

îi

ft

16

1?

F

77

16

12

ÎI

’î

ț

.12

15

ț

17

7

13

u:

i!

■'"i

13

e

4

i

11

IC

u

i

13

24

1/

C

5a

14

13

31

23

ie

1*

M

13

26

19

1t

13

zi

12

13

13

t

13

14

C

2

4

14

4

-4

H

£

7

5

14

14

11

7

14

15

14

13

14

21

14

14

24

1E

12

14

22

1Q

ie

14

2E

19

9

14

16

11

3

14

7

e

5

14

£

15

4

*12

4

J 0

-4

tf

ii

e

4

15

19

11

3

15

21

ie

11

15

25

20

ie

15

23

17

10

1!

27

22

îs

15

29

20

11

15

23

1CJ

S

15

7

e

4

15

9

ie

-1

.7

-1?

î

ie

13

ț

a

’f

’ț

1î

e

î3

14

7

’ț

Î5

n

te

17

11

K

K

î?

15

te

X

ț

’ț

îî

’î

10

16

e

ț

4

1f

17

•f

17

ț

-4

17

f

4

17

ț

ț

ș

17

1G

9

17

7?

14

17

9

F

s

14

17

31

«î

14

17

16

17

10

7

î

17

5

»7

1S

e

1

li

1f

ț

-1

If

1J

G

-t

î3

1Y

ț

K

19

ie

’t

ÎS

7?

19

11

li

îî

îi

14

19

n

îî

14

4

s

7

< li

î

i3

-4

-M

A

1&

£

e

IC-

t-

4

-2

IV

25

T?

£

19

"31

1!

19

5&

ii

13

13

34

s

1j

19

h

ie

14

w

26

16

4

19

3

1?

i

20

■W

-IE

1

C

20

12

4

-3

1

1

D

20

24

15-

e

29

22

14

2&

32

23

14

34

23

13

20

20

15

10

p

24

14

20

9

3

-2

F

3

21

&

-4

-14

?'

l

21

U

&

-1

71

7

3

21

23

16

1

?'

3D

22

14

21

32

24

16

7'

26

20

14

21

22

17

12

?'

19

11

3

21

9

3

?’

3

1

-1

ÎJ

1?

7

ț

7?

15

1?

4

2?

7

*0

F

î3

17

11

71

î?

îî

1f

7?

31

p

17

a

77

1f

14

3?

9

9

7>

’Z

10

t

R

t

?

77

?

p.

1

-1

-3

71

te

1ț>

4

T3

ie

p

?

îP

ip

7

03

T’

ie

ț

SJ

p

77

J3

’t

p

’t

7?

îf

1$

23

r?

16

9

TU

1J

ț

P

4

1

77

w

1

-7

ff

V

1!

4

r

1^

4

71

14

7

-1

n

76

1F

ig

Î5

?*

71

17

71

31

p

IE

75

t7

7

71

?’

’ț

11

îl

ț

ț

7*

t

0

îi

W

w

1

-7

ii

4

1

.9

s

E

&

’î

?

.*1

p

17

îi

î’

Ti

79

p

17

a

?v

’ț

7

îi

7'

14

7

S

’ț

î

1

a

f

e

?

14

'Ki

26

-3

16

£

z

se

e

4

12

4

i5

li

1!

&

s

u

26

Xf

22

16

?

11

22

m

1C

V

.1

2f

4

3

77

-Ei

-17

F

ie

£

1

14

&

-2

p

23

14

f

77

22

16

e

P

29

22

te

27

23

19

16

F

34

24

14

27

17

11

£

IC

11

3

27

4

2

1

F

14

ș

-3

7S

1f

f

2

2F

11

1

?5

7

î*

17

9

îf

î’

7?

14

T8

7?

19

17

ÎP

79

14

7e

16

10

4

îfî

In

7S

2

1

ț

?

W

F

p

24

13

;

7r

74

17

ț

r

17

7

P

N

K

17

p&

37

14

F

ÎT

17

’î

F

17

e

-1

7?

’î

î

1

s

F

f

'K

N

-3

-5

n

V

13

ffi1

11

10

f

?0

’î

30

îl

17

7*

11

X

1f

as

16

8

-1

X

1?

1

a

7

3

X

W

—21

<?

-4

-f

te

11

7

ai

?-

14

-21

-21

2i

ua

a

£

a

s

2

«4

—21

4

Luna

Ianuarie 2017 Februarie 2017

Martie 2017

Aprilie 2017

Mai 2017

Iunie 2017

Iulie 2017

August 2017 Septembrie 2017 Octombrie 2017

Noiembrie 2017 Decembrie 2017

Temperatură medie (°C)

^4,97

-0,39

7,77

9,60

15,68

20,73

21,06

21,90

17,43

10,58

5,40

2,39

Medie sezon IARNA

Medie sezon VARA

3t3

79,4

(sursa: Weather History for Bacau, Romania:

https://www. wunderqroun d. com/hjstory/airport/LRB C/2017/1 /1/Custom History.htm!?da yend=31 &monthend-12S

vearend-2017&reg city~&recț state-&rea statename=&readb.zip~&readb.maoic-&regdb.wmo}

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 77

contract nr. 967/ 2018

 • 4.1 Breviar de calcul

4.1.1 Expresia generală a pierderii de căldură

Expresia generală a pierderii de căldură în conductele de apă caldă este:

A£> = g(l + p)L = ^4-k(l + p)L, [)7] (4.1.1)

unde:

q - este pierderea specifică de căldură, Tn [W/m];

ta - temperatura apei din conductă, în [°CJ;

to- temperatura mediului înconjurător, în [°C];

R - rezistența termică la trecerea căldurii de la ta la to, în [m-h-°C/kcal];

fi - coeficient care ia în considerație pierderile de căldură prin armături și elementele de conductă neizolate;

L ~ lungimea conductei, în [mj.

Rezistențele termice care alcătuiesc pe R sunt calculate cu formule generale cunoscute, în care se iau în considerare rezistențele termice de convecție și rezistențele termice de conducție.

Expresia generală a pierderii de căldură capătă forme particulare, în funcție de modul de așezare a conductelor de apă caldă (aerian, în exterior sau în încăperi, în pământ, în canale vizitabile sau nevizitabile, ventilate sau neventilate etc.) aceste forme particulare depinzând în principal de ponderea pe care o are modul de transmitere a căldurii în cazul respectiv, în schimbul total de căldură.

4.1.2 Calculul pierderii de căldură la conductele aeriene

Pentru conducta aeriană neizolată termic, pierderea de căldură se calculează cu relația:

=               + [ÎT] (4.1.2)

în care:

cre - este coeficientul de convecție stabilit cu relația empirică :

cte = 8 + 0,04r, + 6y/w, [W/m2 ° C] (4.1.3)

te ~ temperatura suprafeței exterioare a conductei, în [°C];

dc - diametrul exterior al conductei, în [m];

w- viteza aerului, în [m/s]; se poate admite w « 2 ... 4 m/s.

în formulă s-a neglijat rezistența termică interioară R, și rezistența termică a peretelui

ATU energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 78

contract nr. 967/ 2018

metalic al conductei Rp, astfel încât ta «te, însă aceasta pot fi luată în calcul, influența sa fiind însă nesemnificativă, dată fiind valoarea mare a conductivității termice a metalelor.

Pentru conductele izolate cu un singur strat, pierderea de căldură exprimată în relația (4.1.2) capătă forma:

A£> = -^M1 + /Î)Ă = —---+ [rz] (4.1.4)

2/r^ dc xduae

unde:

R/z- rezistența termică a izolației, în [nrr°C/W];

Re - rezistența termică de convecție la aerul exterior, în [m-h-°C/kcal];

Ăiz - coeficientul de conductivitate termică a materialului izolației, în [W/m’h-°C];

diz - diametrul exterior al conductei izolate, în [m];

Temperatura la suprafața izolației se poate calcula cu relația:

= ''n'       ’ [°C1 (4-1-5)

în cazul izolației formate din mai multe straturi, în formulă trebuie introduse rezistențele termice ale acestora. Pentru calculul pierderilor pe tronsoanele de conductă preizolată pozate aerian, unde au fost incluse în calcul rezistențele tuturor straturilor de material ale conductei, situate pe direcția fluxului termic de la interior (ta) la exterior (to), respectiv:

 • ■  Rp, rezistența termică a peretelui conductei;

■. Riz, rezistența termică a materialului izolației termice;

 • ■  Rsp, rezistența termică a materialului stratului de protecție;

 • ■  Re, rezitența termică de convecție de la suprafața stratului de protecție, care se determină cu următoarele relații de calcul:

[m° C/W] (4.1.6);

p      ut

Rt-_ =-2-liA [m-° C/W] (4.1.7);

d c

=T-iln3țLc/w] <4-1-8);

R =—-—, [m 0 C/W] (4.1.9).

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/ 2018

pag. 79

unde:

ĂP - este coeficientul de conductivitate termică al peretelui conductei de serviciu, în [W/m-h-°C]; Ăiz - este coeficientul de conductivitate termică al materialului izolației, în [W/m’h’°C];

Ăsp - este coeficientul de conductivitate termică al materialului stratului de protecție exterior al conductei, în [W/m h °C];

are - este coeficientul de convecție la suprafața conductei, în [W/m2-°C];

dint-este diametrul interior al conductei termice (Dn), în [m];

dc - este diametrul exterior al conductei termice (De), în [m];

diz- este diametrul exterior al stratului de izolație al conductei, în [m]; dsp- este diametrul exterior al stratului de protecție al conductei, în [m].

Relația (4.1.4) capătă forma finală (utilizată în calculele pierderilor pentru tronsoanele de conductă aeriene din prezenta lucrare):

4.1.3 Calculul pierderii de căldură la conductele subterane așezate în canale

Calculul pierderilor de căldură pentru conductele subterane de apă caldă montate în canale termice din beton se poate efectua în mai multe moduri, în funcție de parametrii de calcul care se cunosc sau care pot fi determinați ori obținuți prin calcul. în general, pierderea specifică de căldură în cazul acestor conducte se determină cu o relație generală de forma:

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 80

contract nr. 967/ 2018

Semnificațiile notațiilor care apar în plus față de relațiile anterioare sunt:

R'can - rezistența termică interioară a canalului, în [m-°C/W];

Rcan - rezistența termică de conducție a canalului, în [m-°C/W];

Rsoi - rezistența termică a solului, în [m-°C/W];

DP, Dee - diametrul echivalent interior, respectiv exterior al canalului, în [m] - se calculează pentru secțiunile necirculare cu relația:

D'=y- [m] (4.1.14)

S - secțiunea transversală, în [m2];

P - perimetrul secțiunii, în [m];

htr~ adâncimea transformată de așezare a canalului (adâncimea echivalentă), în [m];

Os-a - coeficientul de convecție de la suprafața solului la aerul înconjurător, în [W/m2-°CJ. Se poate considera pentru coeficientul de convecție ae-7...10 [W/m2’°CJ.

Conductivitatea termică a solului Ăsot depinde de natura, umiditatea și temperatura terenului. în tab. 4.1.1 se indică o serie de valori pentru Ăsoi.

în calculele uzuale, folosite în situațiile în care nu se cunosc cu exactitate și în totalitate dimensiunile de execuție ale canalelor termice, se utilizează o expresie similară cu cea din relația (4.1.9), în care Re este rezistența termică de convecție de la suprafața conductei la aerul din canal/subsol, în [m-°C/W], iar to = tc reprezintă temperatura aerului din canalul termic, care poate fi stabilită cu relații de forma (4.1.16) și (4.1.17), sau poate fi determinată ca valoare medie pe baza măsurătorilor.

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 81

contract nr. 967/ 2018

Temperatura aerului din canal se calculează ținând seama de faptul ca în regim stabilizat, căldură cedată de conductă aerului din canal este egală cu căldura pierdută de canal în terenul înconjurător, adică (1 + p)qx ~ q^, sau:

fo , ro

—i--

(1 + /?)^^ = -^^, de unde=4—t1 + P)RoC]  (4.1.15)

Rl       R0                     1  |      1

Ă, (1 + /3')R0

în care:

tc este temperatura aerului din canal, în [°C];

to este temperatura aerului din mediul înconjurător, în [°C];

p - coeficientul pierderilor suplimentare de căldură;

Ăj =Rl: + Re - rezistența termică totală a conductei, între ta și to, în [m-h-°C/kcal];

#0                    ~ rezistența termică totală a canalului, între tcsi to, în [m-h-°C/kcal].

în general, temperatura aerului din canalele termice nevizitabile, în care sunt amplasate conducte de apă caldă cu temperaturi între 50°C - 80°C, atinge valori cuprinse între 15°C -30°C în perioada sezonului rece, respectiv între 20°C - 35°C, în perioada sezonului cald, în funcție de adâncimea canalului termic, tipul și umiditatea solului, temperaturile de livrare a agentului termic, precum și de gradul de uzură al izolației termice.

în cazul mai multor conducte montate în canale subterane, nevizitabile și neventilate, apare influența termică reciprocă a conductelor, datorită temperaturilor diferite ale agenților termici transportați. Pentru a putea calcula pierderile de căldură, trebuie să se determine temperatura aerului din canal tc. Deoarece suma pierderilor de căldură ale tuturor conductelor este egală cu cantitatea de căldură cedată de canal terenului, se poate scrie:

(l + /?)(ț7i +q2 + ... + qn)sau
(4.1.16)
Pierderi de căldură cu gazele de ardere: 2039,9 Gcaî (11,76%)


Căldură iivrată din centralele termice în rețelele de distribuție aferente 12061,3 Gcaî (69,51%)Pierderi de

___ căldură

—prin pereții cazanelor: 128,0 Gcal (0,74%)

Pierderi de k căldură în b instalațiile r din CT:

3122,2 Gcal (17,99%)


Pierderi masice pe rețelele de distribuție (apa de adaos): 580,7 Gcal (4,81%)*


Pierderi prin transfer pe rețelele de distribuție: 2894,1 Gcaî (24,00%)*de unde se obține expresia temperaturii aerului din canal tc.


unde:

ti, t2, tn sunt temperaturile agenților termici transportați, în [°C];

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 82

contract nr. 967/ 2018

Ri, R2,-.,Rn - rezistențele termice totale ale conductelor între temperatura agentului termic și temperatura aerului din canal, în [nr°C/W].

Ro si to au aceeași semnificație ca în relația (4.1.15).

Cunoscând temperatura tc, pierderea totală de căldură pentru fiecare conductă va fi:

=<7,0+ /?)£ = ^41 +/?)Z [W], unde/= 1, 2,..., n (4.1.18)

4.1.4 Calculul pierderii de căldură la conductele preizolate așezate în pământ

Determinarea pierderii de căldură a unei conducte preizolate îngropate în pământ se face cu ajutorul relației generale:

&Q = g(l + fl)L = ----^‘ ~to (1+/})L [W/h], (4.1.19)

Kp + -Kfc +    + XSOI

unde Rp, Riz, Rsp si Rsoi sunt date de expresiile (4.1.6), (4.1.7), (4.1.8), respectiv (4.1.13) -expresia lui Rsoi, în care se înlocuiește Dee (diametrul echivalent exterior al canalului termic) cu dsp (diametrul exterior al stratului de protecție al conductei). Rezistența termică la trecerea căldurii de la suprafața terenului la aer se neglijează.

Conductivitatea termică a solului Ăsoi depinde de natura, umiditatea și temperatura terenului. în tab. 4.1.1 sunt indicate o serie de valori pentru Ăsoi. în calculul pierderilor de căldură pe rețelele de distribuție agent termic, s-a stabilit o valoare medie pentru 4S0/de 1,0 [W/m °C], ținând cont de compoziția straturilor de deasupra conductelor, pe traseul acestora de la centrala termică la consumatori (pământ, pat de nisip, pietriș etc.), precum și de tipul de sol predominant pentru regiunea analizată.

Tab. 4.1.1. Conductivitatea termică a solului Asoi

Tipul terenului

Ăsol, [W/m-°C]

Soluri nisipos-argiloase și argiloase

0,7...1,7

Soluri stâncoase

1.8...2.8

Soluri foarte umede

2,0

Soluri umede

1,5

Soluri cu umiditate mijlocie

1,0

Soluri uscate

0,5

Soluri pentru care nu se cunosc date

1.5

în cazul montării mai multor conducte îngropate în pământ fără canal, în literatura de specialitate se recomandă să se ia în considerare influența termică reciprocă a acestora. în general, această situație trebuie avută în vedere în cazul montării în același loc a mai multor

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data:

04.2018

contract nr. 967/ 2018

pag. 83

conducte, cu temperaturi diferite de lucru, astfel încât poate să apară un transfer de căldură, pîin sol, de la fluidul mai cald la cel mai rece.

în situațiile analizate în prezenta lucrare, conductele montate în același canal (sau în pat de nisip) au temperaturi de regim de funcționare apropiate (Atmax < 15°C), iar modul de amplasare al acestora determină influențe minime întie agenții termici transportați.

Astfel, în calcule s-a neglijat rezistența termică convențională, definită în literatură pentru situații de acest fel, expresia pierderilor de căldură utilizată în calcule fiind cea din relația (4.1.19), în care au fost determinate, pentru fiecare tronson de conductă, următoarele rezistențe de transfer:

R,             (4.1.20);            R* =_2_hA; (4.1.21);

(4-1-22); R»' (4-1-23)

2^ 2^,

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 84

contract nr. 967/ 2018

4.2 Pierderi tehnologice pe rețeaua termică primară - RTP (norma proprie de consum)

Pierderile tehnologice pe rețeaua termică primară s-au calculat pentru cele două regimuri distincte, respectiv pentru regimul de iarnă (sezon rece) și regimul de vară (sezon cald). Pentru calcul s-au utilizat următoarele valori de calcul:

Rezultatele calculelor consumurilor proprii tehnologice sunt prezentate în tabelele de mai jos.

Tab. 4.2.1. Pierderi tehnologice în regim de iarnă

Conducte daic* pante KJBTERAN-TUR

= :

■ '

Hm4m letaoiojjce mteice Um de ad»)

1.

1

A

<k

•4»

«e

Rk

Rr

■1 '

L

P

AQ

VHum tețde

Rade

nome

fmm]

rc]

ro

|Wm»

H

H

M

kn-Kttg

fNta]

H

W

R

w

JGcal]

25

73?

a

432

0096

0.05

80

093»

00960

0.099

0.0008

1075

8682

0,404

20,75

0?

0,10

03

0000

0000

00

000

000

32

a

432

0096

005

80

00380

0,1030

O.K»

00006

1054

8E-02

0377

23a

03

0,10

03

0000

0000

00

000

000

40

730

a

432

0096

005

80

00460

0,1110

0,114

0,0005

1.461

TETE

0351

2602

580

0.10

16880

0374

0000

93

008

004

50

730

a

43?

0096

005

80

00560

0,1210

0,124

00004

1278

8EO2

0?21

2921

0?

0.10

0?

0000

0000

00

000

000

65

730

a

432

0096

005

80

007»

0,1460

0,149

0,0003

1,196

6E02

0267

3207

OO

0,10

0?

0300

0000

00

000

000

80

W

a

432

0096

005

8?

00860

0,16»

0,164

0,0003

1940

6ETE

0243

3652

1690

0,10

67882

0349

0002

1070

775

0,49

100

73?

a

432

0096

0?6

8?

0,1064

0,1964

0200

00002

1017

6EO2

0,199

38?1

75?

0.10

31773

0089

0001

742

537

03<

125

730

a

432

0096

005

80

0,1320

02220

0226

00002

0362

5&O2

0,177

4500

w

0.10

4950,1

V

00

1543

112

0,7

>150

73J0

a

432

0096

005

80

0,1572

02472

0251

00002

0,751

sete

0,159

5107

18760

0.10

1053823

33,1

0,1

41750

3023

190

200

73?

a

432

0096

005

8?

02080

02990

0303

0.0092

0594

4ETE

0,131

6300

19533

0,10

1372703

61?

0.1

77260

559,4

352

250

730

a

432

0096

0.05

80

02600

03850

0380

00001

0551

4E02

0,102

6109

28800

0,10

1963715

1413

0?

178030

12880

«12

300

73?

a

432

0096

005

8?

03120

0.4370

0,442

0.0001

0559

3E02

0990

7107

15123

0,10

1195307

1060

02

13459,7

974,4

61,4

350

73?

a

432

0096

005

80

03636

03236

0529

09001

0,605

3E02

0075

6836

17540

0,10

1330420

168,7

03

ZI2523

15380

96?

400

730

a

432

0096

005

80

0,4140

00740

0379

0,0001

0542

3E02

0369

76J4

17990

0,10

1518633

2260

03

284703

20612

1233

500

730

a

432

0096

005

80

00144

06744

0,679

09001

0449

2ETE

0069

9220

15950

0,10

1617690

3130

06

394400

28550

1790

600

73?

a

43?

0096

0?5

80

0,6150

020»

0310

09001

0,447

2E4E

0049

9505

03

o.»

W

00

0?

0?

00

00

700

73?

a

43?

0096

0,05

8?

07150

03050

0310

09001

0091

2ETE

0044

K835

20540

0,10

2448003

790,1

1?

995490

72070

4540

800

73?

a

43?

0096

0?5

80

03180

10080

1013

09001

0346

2&4X2

0039

12202

27570

0.10

3700467

1385,1

28

174524,7

126350

7960

1900

73?

a

43?

0096

0,05

8?

10200

12100

1?15

0,0001

0283

1ETE

0033

14800

0?

0,10

0?

00

0?

00

0?

00

Total

185830

1636693

32282

63

4067470

294472

18552

DMÎiBfilt ctaic* pmbI

^^9

tehnoioyic& pin iraMfef

toiwtfcyr# IMBC

4

k

Re

%

R.

L

0

AQ

fcd-t ■

rawn

ho*

nave

PiadMpeaesn

ra

rci

fWm-K)

l*f*î

H

M

H

H

M

w

țnc]

M

PcaO

25

24

"®SF

.u TflF

80

60M

W

"5JST

00008

1075

BETE

0004

OP

“O"

0?

bfibb

’bjtt '

000

32

■rjt

a

~73Ș~

"W“

006

80

TIW

w

0.W6

00006

1j654

"OF

isrr

00

tst

V

"W“

0000

W

00?

000

40

64?

a

0096

005

8?

00460

0,1110

0,114

00005

1061

TETE

0051

21a

590

o,n

1378,4

0074

0000

8?

008

004

50

64?

a

0096

005

80

00560

0,1210

0,124

00004

1?78

BETE

0321

2305

00

0.»

00

0000

0000

00

000

000

65

64?

a

432

0096

006

80

007»

0,1460

0.149

00003

1.196

SETE

0267

26.18

0?

0.»

00

0000

0000

00

000

000

80

640

a

432

0096

005

80

00860

0,1610

0,164

00003

1040

SETE

oa3

301

w

o.»

5541,4

0049

0002

917

7.75

0,42

100

640

a

432

0096

005

80

0,1064

01964

0200

00002

1017

6ETE

0,199

31,44

750

0.»

25937

0069

0001

630

537

029

125

640

a

432

0096

005

80

0.1.20

02220

0226

00002

0062

5ETE

0,177

3674

1000

0.»

40400

I^T

0002

1325

ii.tt

0,60

150

64?

a

432

0096

80

0.1572

02472

0251

00002

0751

5ETE

0.159

4109

18760

0,»

860350

33,135

0066

35780

30226

1632

200

»?

a

432

0096

005

80

02090

02990

0303

00002

O?94

4ETE

0,131

52,16

19630

0,10

112057,4

613

0.1

66230

559,4

302

250

640

a

43?

0096

0,05

80

02600

03860

0390

00001

0051

4ET2

0,102

5000

28800

0.»

1SQ032

1410

03

152600

12883

©0

300

«0

a

432

0096

005

80

03120

0,4370

0,442

00001

0059

3ETE

0090

5807

15120

0.»

97575,1

1060

02

115360

374,4

520

350

640

a

432

0096

005

80

03636

05236

0529

00001

0005

3ETE

0075

5629

17540

0.»

1086062

168,7

03

182163

15380

83,1

400

640

a

432

0096

006

80

0.4140

05740

0579

00001

0542

3ETE

0069

6205

17990

o.»

1239705

2260

05

24403,1

20612

1113

500

640

a

432

0096

006

80

05144

06744

0.679

0,0001

0,449

2ETE

0069

7527

15950

0.»

1320560

3130

00

338060

2855,4

1542

600

64?

a

• 432

0096

005

80

00150

00050

0010

0.0001

0,447

2ETE

0049

7759

00

0.10

0?

0?

0?

00

00

00

700

64?

a

432

0096

0,05

80

07150

09050

0?10

00001

0091

2ETE

0044

88,45

20540

o,»

1998370

790,1

16

«5327,7

72070

3892

800

640

a

432

0096

005

80

00180

10080

1013

0,0001

0346

2E-O2

0039

99,61

27570

0.»

3020780

1385,1

20

1495920

126360

6823

1000

640

a

432

0096

005

80

10200

12100

1215

00001

0283

1E-U2

0033

121,47

00

0.»

00

0.0

00

00

00

00

Total

185830

13360750

32282

65

3486402

294472

1590.1

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 85

contract nr. 967/ 2018

Ceodwde preâ»U4e pgpde SUBIERAN- IUR

Aerderi Mwtogice prin eander de ciritri

Pierderi          matice (apă de adaw)

Ir

A,

A.

A.

A.

h

R,

R*

R.

R-

4

L

P

bQ

Pierderi arare

Pierderi pe ec»n

frnrn)

re

re

IWn-X]

M

M

h]

yfri]

Ml

w

ho]

fnc]

►cei]

iGcsn

25

73fl

33

432

00»

0041

1.1

12

00310

00960

0,099

02008

6.428

0,100

0563

923

392

0,10

4215

0,019

0200

24

0,17

021

32

73J)

33

432

0023

0041

1.1

12

00390

0,1030

0,106

02006

5,671

0293

0553

1123

2082

0,10

25245

0,167

0200

21,1

153

0.10

40

73.0

33

432

0.028

0041

1.1

12

00490

0,1110

0,114

02005

6210

0287

0547

12,36

10902

0,10

14684,1

1,356

0203

170,4

12,37

0.78

»

730

33

432

0023

0041

1.1

12

0,0560

0,1210

0,124

02004

4281

0295

0529

1322

3702

0.10

56665

0,726

0201

915

6.82

0.42

45

730

33

432

0023

0241

1.1

12

00710

0.1460

0,149

02003

4,100

0279

0503

14 £9

8285

0,10

135592

2,746

0205

3462

25.05

128

90

730

33

432

0023

0041

1.1

12

00964

0.1614

0.164

02003

3554

0272

0488

1694

6292

0,10

117222

3,160

0206

3882

2823

122

100

73,0

33

432

ooa

0041

1.1

12

0,1070

0,1970

0201

02002

3,471

0263

0,460

1743

3412

0,10

65365

2277

0205

3373

24,42

154

125

730

33

432

0028

0041

1.1

12

0.1330

02230

0227

02002

2339

0260

0,442

2025

25342

0,10

564452

31281

0262

39162

283£2

1726

150

730

33

432

0OM

0041

1,1

12

0,1590

02430

0253

02002

2551

0260

0.426

2225

«142

0,10

25594,1

17210

0236

22565

16337

1029

200

730

33

432

0028

0041

1,1

12

02120

02020

0306

0,0002

2212

0250

0299

«22

4572

0,10

14238,1

14250

02»

1808,1

130,90

8,25

250

730

33

432

0028

0041

1.1

12

02642

02392

0294

02002

2203

0245

0362

26.71

02

0,10

02

0.000

0200

02

020

020

300

730

33

432

ooa

0041

1.1

12

02150

0,4400

0,445

0,0002

1201

0240

0344

3051

6842

0,10

229532

48325

0297

60882

44022

27,77

350

73,0

33

432

ooa

0041

1.1

12

02650

05250

0530

02002

2257

0237

0219

a.76

5872

0,10

185722

56,447

0,113

71124

51421

32.44

400

730

33

432

ooa

0041

1,1

12

0.4150

05750

0580

02001

1254

0234

0306

31.77

02

0,10

02

0200

0200

02

020

020

500

730

33

432

ooa

0041

1.1

12

02160

06780

0,681

02001

1536

0229

0283

37,73

02

0,10

02

0200

0200

02

020

020

900

73^

33

432

ooa

0041

1.1

12

0,6160

02060

0,011

02001

1529

0224

0257

3850

02

0,10

02

0200

0200

02

020

020

700

730

33

432

ooa

0041

1,1

12

0,7190

02060

0913

02001

1235

0221

0240

43,65

02

0,10

02

0200

0200

02

020

020

900

730

33

432

ooa

0041

1.1

12

00100

12060

1,013

02001

1,138

0219

0225

4826

02

0,10

02

0200

0200

02

020

020

1000

730

33

432

0023

0041

1.1

12

12200

12100

1215

02001

0271

0216

0,199

58,75

02

0,10

02

0200

0200

02

020

020

TeW

87712

1929192

1792

0.4

225495

16325

1022

CMtate pNtapiae pozate SUBTERAN -RETUR

Aerderi tetewtopice prii Wrrtr de ciMiri

Pierderi tehnotopice maetce (api de adaoc)

A.

*-

h

4.

R,

R.

%

R-

4

L

0

\bkm

Pierderi orare

Pierderi pe K»n

h*n]

re

re

Ml

H

Ml

M

IMrii]

Ml

M

w

fnc)

hc]

IGcai]

25

•42

32

432

ojaa

0241

1,1

12

02310

02960

0299

02008

6,4a

0,100

0563

856

392

0,10

3672

0219

0200

2,1

0,17

D2t

32

•42

33

432

02a

0241

1,1

12

02380

0,1030

0,106

02006

5571

0293

0553

951

2082

0,10

21965

0,167

0200

18.1

123

028

40

•42

32

432

02a

0241

1.1

12

02460

0,1110

0,114

02005

5210

0267

0542

10,76

10802

0,10

12788,7

1356

0203

M65

1237

0£7

50

** A

02a

0241

1.1

12

02560

0.1210

0,124

02004

4281

0295

0529

12,12

3702

0,10

49345

0,726

0201

78j4

6,62

036

65

•42

V

432

02a

0241

1.1

12

02710

0,1460

0,149

02003

4,100

0279

0503

1236

8282

0,10

11806,4

2,746

0205

2965

2525

135

80

•42

33

432

02a

0241

1.1

12

05664

0,1614

0.164

02003

3554

0272

0,488

14,75

6292

0,10

102085

3,160

0206

3413

2823

156

100

•42

33

432

02a

0241

1.1

?

0,1070

0,1970

0201

02002

3,471

0268

0,460

15,18

3412

0,10

56922

2,677

0205

289,1

24.42

132

125

«2

33

432

02a

0241

1.1

12

0,1330

02230

0227

02002

2539

0260

0,442

1754

25342

0,10

491573

31281

0262

33562

28352

1531

150

•42

V

432

02a

0241

1.1

12

0,1590

02490

O2S3

02002

2551

0260

0.4»

1928

M142

0,10

222893

17210

0236

19343

16337

8£2

200

«42

33

432

02a

0241

1,1

12

02120

03020

0306

0,0002

2212

0250

0399

2457

4572

0,10

123995

14350

0229

15492

13020

727

250

•42

33

432

02a

0241

1,1

12

02642

02882

0394

02002

2203

0245

0362

XX

02

0,10

02

0200

0200

02

020

020

300

•42

33

432

02a

0241

1,1

12

03150

0,4400

0,445

02002

1201

0240

0344

2657

6842

0,10

19989,4

48325

0297

5219,1

44022

2320

350

642

33

432

02a

0241

1,1

12

03650

05250

0530

02002

2267

0237

0319

2525

5872

0,10

16174,7

66,447

0,113

60963

51421

27£1

400

•42

33

432

02a

0241

1.1

12

0.4150

05750

0580

02001

1^854

0234

0306

2756

0,0

0,10

02

0200

0200

02

020

020

500

642

32

432

02a

0241

1.1

12

03160

05760

0,681

02001

1536

0229

0283

3226

02

0,10

02

0200

0200

02

020

020

600

«V

33

432

02a

0241

V

12

0.6160

02060

0,811

02001

1529

0224

0257

3353

02

0,10

22. .

0200

0200

02

020

020

700

•42

33

432

02a

0241

1.1

V

0,7180

03060

0,913

02001

1235

0221

0240

3621

02

0,10

0,0

0200

0200

02

020

020

800

«/>

33

432

02a

0241

1.1

V

02180

12080

1213

02001

1,188

0219

0225

4238

02

0,10

02

0200

0200

02

020

020

1000

«2

33

432

02a

0241

V

12

12200

12100

1215

02001

0371

0216

0,199

51,16

02

0,10

02

0200

0200

02

020

020

Totf

87712

1880092

1792

0.4

193282

16325

883

icMcepoak

iSWWUHtM-IUR

Wnotoțct pflR taMRBF fe CflAri

Pierderi Mncto£ce matice («pi de adeot)

1.

A.

*•

A

4.

4.

R,

Rr

4

L

P

AQ

«Pe

F9t__i___t___

rwwuwi wv

Pfefferi pc nzm

Iran]

ra

roi

IMmiq

fiMm'K]

M

M

hWm]

hi

W

M

hd

►wd]

hc]

Pcaî]

25

73/1

33

432

0286

432

202

02310

02860

0299

02008

1275

0200

0.162

3421

02

0,10

02

0200

0200

02

020

020

32

732

33

432

0£K

432

»2

02380

0,1030

0,106

02006

1554

0200

0,151

»,W

02

0.10

02

0200

0200

02

020

020

40

732

33

432

0296

432

202

02460

0,1110

0,114

02005

1,461

0200

0,140

4351

02

0.10

02"

0200

0200

02

0,00

020

50

732

33

432

0286

432

xp

02560

0,1210

0,124

02004

1278

0200

0,1»

4954

02

0,10

02

0,000

0200

02

020

020

65

732

33

432

0296

432

xp

02710

0,1460

0,149

02003

1,196

0200

0,107

53,49

02

0,10

02

0200

0,000

02

020

020

•0

732

33

432

0286

432

XP

02860

0,1610

0,164

02003

1240

0200

0297

6127

2182

0.10

146932

1295

0202

1382

929

053

100

732

33

432

0286

432

202

0,1064

0,1964

0»0

02002

1217

0200

0280

63£6

02

0,10

O,o

0200

0,000

02

020

020

125

732

33

432

02N

432

202

0,1320

02220

0726

02002

0262

0200

0271

74£9

02

0,10

0.0

0200

0200

„OJL .

020

020

150

732

33

432

O£96

432

202

0,1572

03472

0251

02002

0,751

0200

0263

8557

244£

0,10

229672

4510

0209

5432

3931

248

200

732

33

432

0296

432

xp

02090

02990

0203

02002

0£94

0200

0253

107,76

6312

0,10

9&5072

26293

0,052

3372

23822

1520

250

732

33

432

0286

432

202

02600

03850

0290

020O1

0£51

0200

0241

100£9

6»2

0,10

693362

30,713

0261

38692

280,17

17J6S

300

732

33

432

0296

432

202

03120

0,4370

0,442

02001

059}

0200

0236

117,12

10692

0,10

1377213

XJ525

0,151

9516,1

68824

43,40

350

732

33

432

0286

432

202

03636

05236

053

02001

0£05

0200

0230

109,73

02

0.10

02

0200

0500

02

0,00

020

400

732

33

432

0296

432

202

0,4140

05740

0579

02001

0542

0200

02»

12235

19252

0,10

amu

241,780

0.48

304645

22055

1382

500

732

33

432

0296

432

xp

05144

05744

0279

02001

0,449

0200

02a

147,42

02

0.10

0,0

0200

02

02

02

02

600

732

33

432

0296

432

XP

02150

02050

0210

02001

0,447

0200

02»

149.47

2237,0

0,10

3677892

632,176

126

796542

5766,7

3632

700

732

33

432

0296

432

XP

0,7150

02050

0210

02001

0211

0200

0217

170£3

XPP

0.10

65694,4

134528

027

16963,1

1228,1

7727

800

732

33

432

0296

432

xp

02180

12080

1213

02001

0346

0200

0216

192,40

5022

0,10

1062455

252205

050

317773

23002

144,9

1000

732

33

432

0296

432

xp

12200

12100

1215

02001

0283

0200

0213

23525

20682

0,10

534696,1

1623580

325

2045452

148085

1322

T«a!

10070,0

16767335

3021,9

624

380760.0

275655

17362

ATH energ S.R.L. Total Energy Solutions S.R.L.

Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Bacău

Data: 04.2018

pag. 86

contract nr. 967/ 2018


CMtetedMR pexrieSWRAIHlM-IEniR

Pierderi tetvwtofpce prin kantter de c&dwi

Pierderi tehnoiopee mance (apă de adaos}

<U

*>

”,

R,

R.

q

L

P

sa

«teie

herieriowe

Pierderi pe «ocn

|ntm]

ra

ra

fWm-K]

M

M

Iffi)

jm-KMț

(WmJ

M

im]

w

|mc]

pne]

hw]

fOcaO

25

Mp

33

432

op»

432

200

00310

00960

0099

02008

1075

0200

0,162

29,79

op

0,10

op

opoo

opoo

op

opo

0,00

32

MP

33

432

0096

432

200

00380

0,1030

0,106

02006

1054

0,000

0,151

3322

02

0,10

OP

opoo

opoo

OP

opo

opo

40

M0

33

432

0096

432

20,0

00460

0,1110

0,114

opoos

1/461

opoo

0,140

3729

02

0,10

Op

opoo

opoo

op

opo

opo

50

S4J0

33

432

0096

432

200

Op5GO

0,1210

0,124

00004

1278

0200

0,128

43,15

op

0,10

Op

opoo

opoo

02

opo

opo

«5

«P

33

432

op»

432

200

00710

0,1480

0,149

02003

1,196

0200

0,107

46JS8

0,10

OP

opoo

opoo

02

opo

opo

80

64J0

33

432

Op»

432

200

000»

0,1610

0,164

02003

1240

0200

0097

5336

2180

0,10

127960

IjDBS

0002

W

939

054

100

MP

33

432

op»

432

200

0,1080

0,1960

0200

00002

1020

0200

op»

5520

op

0,10

02

opoo

opoo

0.0

opo

opo

125

M0

33

432

op»

432

200

0,1310

02210

0225

00002

0267

opoo

0071

«427

¥

0,10

op

opoo

opoo

OP

opo

opo

ISO

MJD

33

432

0P3S

200

0,15»

02460

0250

opooi

0755

opoo

0p64

7406

2440

0,10

198822

4310

0009

465,4

3931

2,12

200

MjO

33

432

op»

432

200

02060

02960

0200

opooi

0201

0200

0063

92,74

8310

0,10

847750

26,093

0052

2818,1

238,02

1205

250

MO

33

432

op»

432

200

02560

00810

0286

02001

0260

0200

0041

8608

626,0

0,10

596283

30,713

0061

33172

280,17

15,13

300

M0

33

432

op»

432

200

00060

0,4310

0,436

opooi

0568

opoo

0037

10036

10692

0,10

1180133

75025

0,151

81567

68804

37,20

3S0

MJO

33

432

Op»

432

200

00560

02160

0021

02001

0216

opoo

0031

8301

02

0,10

02

opoo

opoo

¥

opo

opo

400

MO

33

432

op»

432

200

0.4060

02660

0071

00001

0251

opoo

0028

10422

18250

0,10

2219650

Ml,780

0,484

261122

220502

119,10

SCO

M0

3p

43^2

op»

200

0,5060

0,6660

0«71

02000

0,456

opoo

0224

126/58

op

0,10

02 .

opoo

opoo

OP

opo

opo

«00

33

432

op»

432

200

00060

0,7960

0201

02000

0,452

opoo

0020

12832

22370

0,10

3162492

632,176

1264

66Z75P

5766,71

311,40

700

MP

¥

432

Op»

432

200

07060

009»

0201

02000

0296

opoo

opis

146»

3600

0,10

565792

134,628

0269

145390

1228,1

663

800

MO

33

432

Op»

432

200

02060

02960

ipoi

02000

0361

opoo

0216

16508

5020

0,10

913210

252205

0004

27238,1

23002

1240

1000 Total

MP

¥

432

op»

432

200

10060

1,1960

1201

opo»

0287

opoo

0013

20216

20682

0,10

458680,1

1623380

3047

17SÎ250

148060

796.7

100700

14410912

30213

6P4

326365,7

275652

14885


rMQM MvntopC* *

mtardeciMa* t,.

.. .. >.

r. .L.\

.--^HertwltaMolotfcemtafa

Mderataoc)

5*

V

: a

■-A

A- -

A

; A

A ,

-«■*

- V

■ -i-

8Q

*gi

«Ptadetlotate «

MM

rq

ra

/«-<

«M -i

M .

: im-twg ' «««?<

t*n]

M 5

M

M v

M

M ;-

’Ălmcf-t

PcM]

25

73ft

V

op»

235

2Dp

00310

009»

0089

.00008

6/4»

00»

0,162

10,58

00

o,w

00

.00»

op»

op «

DjOO :..i2

’-OpO

«32 7.

730

¥

- 432 :

0p26

235

20P

0JQ3BD

0,1030

0,106

00006

£071:

opoo

0,151

S1107

«00

0,» =

; 00 «

SO0»

op»

opo

«40

730

33

i43p<

AV»

236

^î2M

00480

0,1110

0,114

00006

iSpfflî

■ 88»;

0,140:

1303

^0,101

^1780#

opis;

op»

13

0.14 -

«001

730

sp

432 1

op»

•a»’

mp-

opsv

0,1210

0.134

00004

«pai;

op»;

A128’

15/45 ?

«%00-W

0,10 <

S.ÎO018

op»

op»

’^O0 î

000 i.

«Opo

SffiKSK

W

432;

op»

236 s

„»UD«

00710

0,14»

0,149

480003

4,KB

op»

0,107

5040

0.10

81*40

«1072.;-

0003

2103

1525 „4

036

:s«&107fe

mod

JlftM

fedaiiXi

,aadML

Oferta 4

-^•503

3(6»

0^0,

;D087S

«903'

AW-Î

«000^

00» ,

00»

«»O0 -l

■«opo

000

730

*332:3

op»

0,1060

0,19»

0000

<00002

3/486

opoo

opeo

19/49

1360 <

o,»

10»

0002

711330 iș

907 «

031

«M2SM

np

<33;?

W432'-«

236

aaops*

0,1310

00210

VSi

00002

2074

op»

<0^

2209

xrp -

8,10

«3400

’APMH.

0008

«6673*:

4106 :

SW0S

W

33

?432^

S235---

-^20pH

0,1580

004»

0050

480001;

Op»

0084

2606

^«0:6

c,w

«0»

00»

«OP :A

;«0P0 4

3000

»200^

mp

«432«

' Op» J

ms-

iiacțp'l

028»

8000

00001

<2061^

op»

0063

3206

ț<O0"!S

ws

00»

OP»

«000 ■«

3‘-OpO

mp

ap

-4S2#

cp»

S3B5J

»p«

00580

opsio

0086 -

O0OO1

2061

op»

;«^i4

M07

4«8P^

00»

op»

«#D0 *

.-S00O

030

«300

mp

:ap-

235

-Xfi'A

O0C8O

0J4310

0/436

O0CXM

;ip«^

opxn

0037

36,12 -

■^O0“«

« 0,10

««00

0000 s

•O^M:

00 «

«opo*

«0,00

assoji

730

ap1

«ap

. 20p-S

00580

0,51»

0*821

<80001

2,111!

op»;

0031

3205.

1570 ‘

0,10

.Î5820P»

15^8

KOpX;

19O2p

13772

808

«7400K

mp

ap;

®<32'«

. QJOQB;

236-

<-20p<;

04080

056»

8(071

O0QG1

1006

op»

0028

3606

<«00 ■«

8,10

«•.00

op»

OpOO:

00

000 r.

030

itesoo»

mp

ap?

pp»

236*

00080

Op«K

0071

opooo

lip»;

op»

0024

4304

^0,10«

■^opJM

00»

op»

■«•op

<000 *■-;