Hotărârea nr. 270/2018

Hotărârea nr. 270 din 24.07.2018 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea auditorului statuar și fixarea duratei minime a contractului de audit

'f? < /AJ/                     z/f/Mfcr/tfff/ftf y^K/ca

HOTĂRÂREA NR. 270 DIN 24.07.2018

privind mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea auditorului statutar și fixarea duratei minime a contractului de audit

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară Ia data de 24.07.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 1339 din 29.06.2018 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 65289 din 2.07.2018;

-Adresa nr. 1273 din 22.06.2018 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 31171 din 22.07.2018;

-Referatul nr.6636 din 5.07.2018 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive nr. 6635 din 5.07.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 6636 din 5.07.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1183 /19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1184 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1185 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1186/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l 187 /19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.62 din Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;

-Dispozițiile art.121 și ale art.125, alin.(l) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 9.6 pct.3, ale art. 9.9 și ale art.9.10 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificata prin HCL nr. 193 din 17.09.2014;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

In baza dispozițiilor art.36, alin.(l), alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit ”a” , pct.14 și art.45(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor numirea auditorului statutar și fixarea duratei minime a contractului de audit.

Art.2 Hotărârea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacău, împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


NȚE DE ȘEDINȚĂ ^ATĂLIlV-BOGDAN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICO1AE0VIDIU POPOVICI