Hotărârea nr. 27/2018

Hotărârea nr.27 din 31.01.2018 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău str. Vrancei, str. Agudului, str. Avram Iancu, str. Banatului, str. Decebal, str. Maramureș, str. Traian, str. Plantelor, str. Ecaterina Varga, str. Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, str. Șerbănești și str. Orizontului.

HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 31.01.2018

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. Vrancei, str. Agudului, str. Avram Iancu, str. Banatului, str. Decebal, str. Maramureș, str. Traian, str. Plantelor, str. Ecaterina Varga, str. Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, str. Șerbănești și str. Orizontului

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 45816/ 28.11.2017 și nr. 45815/ 28.11.2017 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78483/ 07.12.2017 al Serviciului Drumuri, Rețele si Iluminat "55

și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 11036/ 14.12.2017;

-Raportul Compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 11037 din 14.12.2017, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 117/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 118/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.l 19/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art. 45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

 • (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței totale de 119 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Reabilitare LEA JT și modernizare branșamente CEGE Bacau PTCz 49, PTCz 126, PTCz 28, PTCz 151, PTCz 172, PTCz 285, municipiul Bacău, județul Bacău” necesară pentru amplasarea cablului electric subteran LES JT, situat în municipiul Bacău, pe str. Vrancei, Agudului, Avram Iancu, Banatului, Decebal și Maramureș, delimitată conform planurilor de situație - Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9 și nr. 10, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței totale de 171 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Reabilitare LEA JT și modernizare branșamente CEGE Bacau PTCz 3, PTCz 74, PTCz 75, PTCz 114, municipiul Bacău, județul Bacău”, necesară pentru amplasarea cablului electric subteran LEA JT, situat în municipiul Bacău, pe str. Traian, Plantelor, Ecaterina Varga, Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, Serbănești, Orizontului, delimitată conform planurilor de situație -Anexele nr. 11, nr. 12, nr. 13 și nr. 14, părți integrante ale prezentei hotărâri.

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • a)  suprafeței de 1,5 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Reabilitare LEA JT și modernizare branșamente CEGE Bacau PTCz 49, PTCz 126, PTCz 28, PTCz 151, PTCz 172, PTCz 285, municipiul Bacău, județul Bacău” necesară pentru amplasarea fundației FDCP - 0,1 mp și BMP -l,4mp, situat în municipiul Bacău, pe str. Vrancei, Agudului, Avram Iancu, Banatului, Decebal și Maramureș, delimitată conform planurilor de situație - Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9 și nr. 10, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 1,8 mp, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Reabilitare LEA JT și modernizare branșamente CEGE Bacau PTCz 3, PTCz 74, PTCz 75, PTCz 114, municipiul Bacău, județul Bacău”, necesară pentru amplasarea unor FDCE - 0,4mp, BMPM - 0,6mp și BMPT - 0,8mp, situat în municipiul Bacău, pe str. Traian, Plantelor, Ecaterina Varga, Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, Serbănești, Orizontului, delimitată conform planurilor de situație - Anexele nr. 11, nr. 12, nr. 13 și nr. 14, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 15, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzut la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Drumuri, Rețele si Iluminat,

“95    ’

Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA


N.O.P.,I.D./M.N./Ex. l/DS.I-A-2


Jlrn

s'P

I O

I > u

p

U

1

I -o

l c

l r

Io

' ANEXA NR.1

LA HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 31.01.2018

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAJL-OVIDIU POPOVICI

xy LEA 0,4 kV reabilitata (înlocuire conductoare neizolate cu conductoare torsadate)

| j72/FB1/5] inscripționare stâlp: nr. PT/nr. FB/nr. stâlp

q Stâlp înlocuit pe același amplasament

jx| BMPM / BMPT existent pe stâlp

□ 11J BMPM /BMPT existent pe suport

p| ra BMPM / BMPT proiectat pe stâlp

BMPM /BMPTproiectat pe suport Conductor branșament, coloana abonat

 • —   --monofazat/trifazat situația existenta,

realizate cu LES

 • — ----- Conductor branșament monofazat / trifazat

—proiectat cu torsadat

Conductor branșament monofazat/trifazat proiectat cu LES          t f

S.C. DELGAZ GRID S.R.L.


ROMAN1A

JUDEȚUL BACĂU CONSilJUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 31.01.2018

CL PENTRU OBȚINEREA DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE

ASUPRA PROPRIETĂȚILOR APARTINAND UNITATll ADMINISTRATIV TERITORIALE, AFECTATE DE CAPACITATlLE ENERGETICE PROIECTATE

(conform legii energiei 123 / 2012 - art.12 aliniatul 4)

Suprafața totala^afectata pe toata durata existentei instalațiilor = 0.6 mp, din care : ocupata de către 5 BMP proiectate pe soclu - 6 x 0.1 mp = 0.6 mp :

MP pe soclu racordat cu LES existent la st.126/FB/2 (fila 1/2); -1 BMP pe soclu racordat cu LES existent la st.126/FB/7(fila 1/2);

 • - 2 BMP pe soclu racordate cu LES existent la st 126/1/20(fila 1/2);

 • - 1 BMP pe soclu racordat cu LES existent la st.126/1/30(fila 2/2) ; -1 BMP pe soclu r dat cu LES existent la st.1/26A( fila 2/2)

ăta de cbtre cabluri subterane - 0 mp

PREȘEDINT ȘEDINȚA BREAHNĂ-PRAVĂT IONEL/ RISTIN

J


/BMPTproiectat pe suport

Conductor branșament, coloana abonat monofazat/trifazat situația existenta, realizate cu LES

Conductor branșament monofazat / trifazat proiectat cu torsadat

Conductor branșament mohofazat/trifazat proiectat cu LES

FDCP proiectat pe stâlp1,111

Vj?\                VlDICARETOPO : BACIU CONSTANTIN,

\^JSistem de proiecție : X, Y - STEREOJTO-^

\                                         Sistem de referința altimetric^-dVIarea Neagra

VERIFICATOR/

EXPERT:

nu(Ue

io-”

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator:            \

4-,             /

Beneficiar:

PROIECT:


S.C. FALMA-kojM S.R,L.

PROIECTARE SI CONSULTANTA INSTALAȚII ELECTRICE 0,4-400 kV J04/1232/2006 CIF RO 18951475

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂȘ IjDNELA-CRISTINA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B.'

NICOLAE-OV1DIU POPOV11/2B lemn

LEGENDA

/y LEA 0,4 kV reabilitata (inlLcuise-Genduct neizolate cu conductoare torsadate)-----

[~Î72/FBl75] inscripționare stâlp: nr. PT/nr. FB/nr. stâlp


-----Conductor branșament, coloana abonat - -X7— ~ monofazat/trifazat situația existenta, realizate cu LES

Conductor branșament monofazat / trifazat proiectat cu torsadat

Conductor branșament monofazat/trifazat proiectat cu LES


FDCP proiectat pe stâlp

P<~Z ,1 suprafața ocupata de LES proiectat


VERIFICATORI

EXPERT:


S.C               3<R.L.

PROIECTARE SI CONS .   „ INSTALAȚII ELECTRICE 0,4-400 kV

■104/123^06 GIF RG 18951477 x y

OM BAcibr5?gțXS“R' “


PROIECTANT

SEF PROIECT

APROBAT


Nume ing.C.Cobuz ing.V.Danciu ing.C.lfrim


Senihatura


S.C. DELGAZGRID S.R.L.

Reabilitare LEAJT si modernizare branșamente CEGE Bacau-PTCZ49, PTCz 126, PTCz28, PTCz 151, PTCz 172, PTCz 285, municipiul Bacau, județul BacauScara: / 1:500 . Data: ' 11/2017


Titlul planșei:

Pian de situație PTCz 28 Bacau, strada Avram lancuHOL

PLANȘA:

3.E02

Fila: 1/3

Rev: 0ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSHȚȚL LO

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA

NICOLAE-OVIDIU POPQ

ANEXA NR.4

LA HOTĂRÂREANRr-27 Dr.X3T.0T.2tIlTr

LEA 0,4 kV reabilitata (înlocuire conductoare neizolate cu conductoare torsadate)

172/FB1/5| inscripționare stâlp: nr. PT/nr. FB/nr. stâlp @ Stâlp Înlocuit pe același amplasament

BMPM / BMPT existent pe stâlp

□ BMPM /BMPT existent pe soclu p| gg BMPM / BMPT proiectat pe stâlp

fata ocupata de către cabluri subterane - 29(latimea sântului: 1 m), intre st.151/1/2 si BMPm/BMPT pe soclu la cefele nr.5 si 7 (fila3/3);

 • - 22 mb, intre st.151/1/10 si BMPm/BMPt pe soclu la castele 32, 34 si 36 (fila 2/3)


Conductor branșament, coloana abonat monofazat/trifazat situația existenta, realizate cu LES

Conductor branșament monofazat / trifazat proiectat cu torsadat

Conductor branșament monofazat/trifazat proiectat cu LES

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂT IONE


***1

■---------1

©

1

1___
STR, BANATULUI


o

RIDICARE TOPO : BACIU CONSTANTIN Sistem de proiecție : X, Y - STEREO 70 Sistem de referința altimetric Z - Marea Neagra


VERIFICATOR/ EXPERT: ..

Elaborator: \'

s.c. eălma-roM s.r.l.

PROIECTARE SI CONSULWfTAJNSTALATII ELECTRICE 0.4-4C0 kV

J04/1232/2005 CIF RO 18951475


S.C. DELGAZ GRID S.R.L.


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂULEA 0.4 kV reabilitata (înlocuire conductoare neizolate cu conductoare torsadate)

[ 172/FBl75| inscripționare stâlp: nr. PT/nr. FB/nr. stâlp

0 Stâlp înlocuit pe același amplasament pi gj BMPM / BMPT existent pe stâlp Q RH BMPM /BMPT existent pe soclu C 77 BMPM / BMPT proiectat pe stâlp

LJ BMPM /BMPTproiectat pe soclu ----Conductor branșament, coloana abonat - -77--monofazat/trifazat situația existenta,

realizate cu LES

Conductor branșament monofazat / trifazat proiectat cu torsadat

ifl


-77-


l-DCP proiectat pe stâlp


PxZZl


Conductor branșament monofazat/trifazat proiectat cu LES suprafața ocupata de LES proiectat

ANEXA NR.6

LA HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 31.01.2018 [PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA- CRISTINA


r

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI


DIRECTOR EX.ADJ.

bardașu cristina

VERIF IC ATORp' EXPERT: l'Ț

Elaborator: p *$0^     ’ Aij

S.d EALMA-ROÎ^S.R.L.

PROIECTARE SI CONSULTANTA INSTALAȚII ELECTRICE 0,4-400 kV 304/1238/?006 CIF     8951475

FALMA^Ofd

BACAU. STR. VASILE ALECSANDRI NR. 41.

COD POȘTAL 6000*i

Nume

Semnătură

PROIECTANT

ing.C. Cobuz

1

SEF PROIECT

ing.V.Danciu

APROBAT

ing.C.Ifrim

Scara:

1:500

/_________

Data:

£•11/2017


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRIDS.R.L.


PROIECT:

20/2017


Titlul proiectului:

Reabilitare LEĂ JT si modernizare branșamente CEGE Bacau-PTCZ 49. PTCz 126, PTCz 28, PTCz 151, PTCz 172, PTCz285. municipiul Bacau, județul Bacau


FAZA:


HCL


Titlul planșe]:

PTăn'de situație PTCz 151 Bacau, strada Banatului                  / /

Zv


PLANȘA:

3.E02


Rev: 0


ROMANI A________

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

HCL PENTRU OBȚINEREA DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE

ASUPRA PROPRIETĂȚILOR APARTINAND UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE

AFECTATE DE CAPACITATILE ENERGETICE PROIECTATE

(conform legii energiei 1231 2012 - art.12 aliniatul 4)

Suprafața totala afectata pe toata durata existentei instalațiilor = 45.1 mp, care ;

Suprafața ocupata de către FDCP/BMP proiectat pe soclu - 0.1 mp :

1 FDCP pe soclu racordat la st.172/FB1/12 = 0.1 mp

Suprafața ocupata de către cabluri subterane - 45 mp, intre

st.172/FB1/12 si FDCP pe soclu (latimea sântului : 1 m)BWWîîl

10005

STR.NUCULUI


172/FB1/5I inscripționare stâlp: nr. PT/nr. FB/nr. stâlp

Stâlp înlocuit pe același amplasament

BMPM / BMPT existent pe stâlp

BMPM /BMPT existent pe soclu

PM / BMPT proiectat pe stâlp

luctor branșament, coloana abonat


I172/FB1/11

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BRE AHNĂ-PRA V “


IONELA-CRIST1NA


/FB1/15i 10005

I172/FB1/13I
SE4

I172/FB1/10I
10005

on6(azat/trifazat situația existenta, cu LES

branșament monofazat / trifazat proiectat cu torsadat Conductor bfânsament monofazat/trifazat LES

ctatXpe stâlp


A7 _ \

^7/

\ proiectata1

o'

\FDCP prort

o

JbCPpTou


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA

NICOLAE-OVIDIU POPOVI


Sistem de proiecție : X. Y - STER

Sistem de referința altimetric Z - Marea Neagra

VERIFICATOR/ EXPERT: Elaborator:

S.C.

proiectare si con J04/1

FALMA^cOM

p "  ***    1

“ALlVlA-ROM Ș.RA. SULTAnV.INSTAI.ATII'B^TRICE 0.4-400 kV 232/2006 'CfRRQjLB,961-175

BACAU. STR. VASILE ALECSANDRI NR. 41.

COD POȘTAL 600011

Nume

Semnătură

PROIECTANT

ing.C.Cobuz

!'■ |

SEF PROIECT

ing.V.Danciu

APROBAT

ing.C.IfrimCERINȚA

Beneficiar:

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

S.C. DELGAZ GRID S.R.L.

PROIECT:

20/2017

Titlul proiectului:

Reabilitare LEA JT si modernizare branșamente CEGE Bacau-

FAZA:

PTCZ 49, PTCz 126. PTCz 28. PTCz 151. PTCz 172, PTCz 285, municipiul Bacau, judelui Bacau

HCL

Scara:

Titlul planșei:

PLANȘA:

1:500

Plan de situație PTCz 172 Bacau. strada Decebal

4.E02

Data:

Fila: 1/2

11/2017

/■J

Rev: 0


ANEXA NR.8PREȘED1 lE DE ȘEDINȚA BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA- C


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC

NICOLAE-OV1DIU POPOV


STINA


172/FB1/2|

565800

o

tn     l

cu     1

\D      4

S    l iv

7


DIRECTOR EX.AÎU.


BARDASU CRIS^NALEA 0,4 kV reabilitata (inlogjj4 neizolate cu conductoare j^rsad^te)

LEA 0,4 kV existenta coi'es nzatoare p72/FB1/5 | inscripționare stâlp: nr. PTÎ^r. FB/nr. stâlp rJ □ BMPM /BMPT existent pe suport


---Conductor branșament, coloana abonat --monofazat/trifazat situația existenta, realizate cu LES


Elaborator:     F

S.C. FÂLMÂ-ROjO Ș;R.L.

PROIECTARE SI CONSULTANtA.lh\Ș^AfrfWcTRICE 0,4-400 kV

JW1232/209§Y .ț# g0;.i^'l475


Beneficiar:

S.C. DELGAZGRID S.R.L.

PROIECT:

20/2017


Titlul proiectului:

Reabilitare LEA JT si modernizare branșamente CEGE Bacau-

PTCZ 49. PTCz 126, PTCz 28, PTCz 151, PTCz 172, PTCz 285, municipiul Bacau, județul Bacau


FAZA:


HCL

____Nume ing.C.Cobuz ing.V.Danciu ing.C.Ifrim


Semnătură


Scara:

7  1:500

Data:

7' 11/2017


Titlul planșei:

Plan de situație PTCz 172 Bacau, strada Decebal


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 9

LA HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 31.01.2018


HCL PENTRU OBȚINEREA DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE

ASUPRA PROPRIETĂȚILOR APARTINAND UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE, AFECTATE DE CAPAC1TATILE ENERGETICE PROIECTATE

{conform legii energiei 123 1 2012 - art. 12 aliniatul 4)

Suprafața totala afectata pe toata durata existentei instalațiilor = 30.1 mp, din care :TR, MARAMUREȘ 1285/1/6


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA - ZRISCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI1/5 A
10002

CQ

CQ as s

Lj


1/4 A TUDW

neizolat

172/FB1/5] inscripti

Stâlp înlocuit pe același amplasament ri ivi BMPM / BMPT existent pe stâlp [j D BMPM /BMPT existent pe soclu

BMPM / BMPT proiectat pe stâlp


— ----Conductor branșament, coloana abonat

......-#/----monofazat/trifazat situația existenta, realizate cu LES

——Conductor branșament monofazat / trifazat proiectat cu torsadat

----Conductor branșament monofazat/trifazat _  --proiectat cu LES


| ” j FDCP proiectat pe stâlp

' j FDCP proiectat pe soclu


P\ / l suprafața ocupata de LES proiectat


A.

V

VERIFICATOR^

EXPERT: U

TTt '

ll

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

PROIECT:

20/2017

Beneficiar:Elaborator:    x          _ z/

S.C. FALMArJȘPM S.R.L.

S.C. DELGAZ GRID S.R.L.

PROIECTARE SI CONSULTANTA INSTALAȚII ELECTRICE 0,4-400 KV .104(1232'2006 GIF RO 18551475


BACAU. STR. VASiLE ALECSANORI NR. 41, COD POȘTAL 600011


Titlul proiectului:

Reabilitare LEA JT si modernizare branșamente CEGE Bacau-

PTCZ 49, PTCz 126, PTCz 28, PTCz 151, PTCz 172, PTCz 285, municipiu] Bacau, județul Bacau


FAZA:


HCL

PROIECTANT

SEF PROIECT

APROBAT


Nume ing.C.Cobuz ing.V.Danciu ing.C.Ifrim


Semnătură zzEr JEr

M d/

_


Scara:

1:500 Jz Data: -7/11/2017


Titlul planșei:

Pian de situație PTCz 285 Bacau, strada Maramureș


PLANȘA:

5.E02

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU
—-ț

00

CD

r


LEGENDA

10002

STR. MARAMUREȘ


LEA 0,4 kV reabilitata (înlocuire conductoare neizolate cu conductoare torsadate) [172/FB’Î75] inscripționare stâlp: nr. PT/nr. FB/nr. stâlp 0 Stâlp înlocuit pe același amplasament

BMPM / BMPT existent pe stâlp


RStWÎI
10005

O H BMPM /BMPT existent pe suport

BMPM / BMPT proiectat pe stâlp


BMPM ZBMPTproiectat pe suport

Conductor branșament, coloana abonat monofazat/trifazat situația existenta, realizate cu LES

Conductor branșament monofazat / trifazat proiectat cu torsadat

Conductor branșament monofazat/trifazat proiectat cu LES


O FDCP proiectat pe stâlp

FDCP proiectat pe soclu


—~f                      t DIRECTOR EX.ADJ.

/ 1 suprafața ocupata de LES proiectat gA^DASU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA-CRISTINA r                          -i

•iCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPREFERAT/EXPERTIZA NR./DATA


S.C. FALMA-ROffs.R.L.

PROIECTARE SI CONSULTANTA INSTALAȚII ELECTRICE 0,4-400 kV J04/1232/2006 GIF RO 18951475


Beneficiar:

S.C. DELGAZGRID S.R.L.

CAI               BACAU, STR. VASILE ALECSANDRI NR. 41,

FALMP^HT.Uh1          COD POȘTAL 600011


Titlul proiectului:

Reabilitare LEA JT si modernizare branșamente CEGE Bacau-

PTCZ 49, PTCz 126. PTCz 28, PTCz 151, PTCz 172, PTCz 285, municipiul Bacau, judelui Bacau


PROIECT

20/2017

FAZA:


HCL

Nume


Semnătură


ing.C.Cobuz ing.V. Danciu ing.C. Ifrim


Scara:

1:500 z/ Data: ^11/2017


Titlul planșei:

Plan de situație PTCz 285 Bacau, strada Maramureș            I $


PLANȘA:

5.E02

FÎÎF~272~

Rev: 0


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 11

LA HOTĂRÂREA NR.HCL PENTRU OBȚINEREA DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE

ASUPRA PROPRIETĂȚILOR APARTINAND UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE, AFECTATE DE CAPACITATILE ENERGETICE PROIECTATE ( conform legii energiei 123 / 2012 - ari. 12 , aliniatul 4 )

Suprafața totala afectata pe toata durata existentei instalațiilor = 45.7 mp, din care : Suprafața ocupata de FDC E/BMPM/BMPT amplasate pe soclu

= 7 buc x 0.1 mp = 0.7 mp :

1 FDCE racordat la stâlpul 3/1/2- strada Traian

3 BMPM racordate la stâlpii 3/1/4 si 3/1/5 - strada Traian

3 BMPT racordate la stâlpul 3/1/10- strada Ecaterina Varga

Suprafața ocupata de cabluri subterane 45 mp' ~

intre stâlpi si FDCE sau BMPM amplasate pe soclu la limita proprietăților - strada Traian latimea sântului: 1 m            ,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BREAHNĂ-PRAVĂT IONELĂ-CRISTINAContrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA

NICOLAE-OVIDIU POP


3/1/7


LEGENDA

Linie electrica aeriana 0.4 kV reabilitata

Linie electrica subterana existenta Branșament subteran proiectat Stâlp 0.4 kV înlocuit pe același amplasament Bloc de măsură si protecție monofazat BMPM / bloc de măsură si protecție trifazat BMPT existent BMPM/BMPT / firida proiectate montate pe stâlp BMPM/BMPT / firida proiectate montate pe soclu lnscriptionare,staîp -~Nn. post/nr.circuit/nr.stalp


___.___~.__________X1 Elaborator:                         nOM >

S.C. FALMA-ROM S.R.L., 7

PROIECTARE Si CONSULTANTA iNSTALA'THELECTRICEO'4400 kV

J04/1232/2006 CIF


ROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.12

LA HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 31.01.2018


r~n

L_r


SAP

7

__J


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA - CR1ST1NACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVID1U POPOVIC1


LEGENDA


74 /FB10/7


Linie electrica aeriana 0.4 kV reabilitata

Linie electrica subterana existenta Branșament subteran proiectat

Stâlp 0.4 kV înlocuit pe același amplasament Bloc de măsură si protecție monofazat BMPM / bloc măsură si protecție trifazat BMPT existent BMPM/BMPT / firida proiectate montate pe stâlp BMPM/BMPT / firida proiectate montate pe soclu Inscripționare stâlp - Nr. post/nr.circuit/nr.stalp


Suprafața ocupata de cabluri subterane 45 mp

intre stâlpi si FDCE/BMPT/BMPM amplasate pe soclu la limita proprietate latimea sântului: 1 m


VERIFICATOR/

EXPERT:

pîcr 74

NUME

7 z

SEMNĂTURĂ

1 i i '        șn *       r*-

CERINȚA

■. * * il

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator:

L i" s» .«A ■" A l

Beneficiar:

DELGAZ GRID S.A.

PROIECT:

UĂT: municipiul Bacau


S.C. FÂLMA-ROM S RL? L

PROIECTARE SI CONSULTANTA INSTALAȚII ELECtRIGEO.HQQkV.

J04/1232/2006 CIF R0 18951475


BACAU, STR. VASILE ALECSANDRI NR. 41, COD POSTAI 600011


Titlul proiectuiui:

Reabilitare LEA JT si modernizare branșamente .C.E.G.E.

Bacau - PTCz 3, PTCz 74, PTCz 75, PTCz 114 municipiul Bacau, jud. Bacau


28/2016

FAZA:


H.C.L.

__Nume__t PROIECTANT ing. C. Munteanu A/ ---------- | RUSU

ing.C.lfrim


SEF PROIECT

APROBAT


Serpnatura


Scara: %


Titlul planșei:PLANȘA:

2.E02


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAO NICOLAE-OVIDIU POPO

I


DE ȘEDINȚA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

BREAHNĂ PRAVĂȚ IONELA-CRIS


Suprafața totala afectata pe toata durata existentei instalațiilor = 7.1 mp, din care : Suprafața ocupata de FDCE racordata la stâlpul 75/FB2/12 amplasata pe soclu = 1 buc x 0.1 mp = 0.1mp

Suprafața ocupata de cabluri subterane 7 mp

intre stâlp si FDCE pe soclu la limita proprietăți

latimea sântului: 1 m


UJ i _j lZZjI ga

75/FB2/7


NumeLinie electrica aeriana 0.4 kV reabilitata

Linie electrica subterana proiectata

Stâlp 0.4 kV înlocuit pe același amplasament

Bloc de măsură si protecție monofazat BMPM / bloc de măsură si proiecție trifazat BMPT existent BMPM/BMPT / firida proiectate montate pe stâlp Firida( FDCE ) proiectata montata pe soclu Inscripționare stâlp - Nr. post/nr.circuit/nr.stalp


(A


Reabilitare LEA J i si modernizare branșamente .C.E.G.E.

Bacau - PTCz 3, PTCz 74, PTCz 75, PTCz 114 municipiul Bacau, jud. Bacau


H.C.L.

PROIECTANT ing. C. Munteanu (\/ SEF PROIECT 'mg-1 ■ Rusu

APROBAT ing.C.lfrim


Semnătură


Scara:

/ z0


11/2017


Titlu[ planșei:


Plan de situație PTCz 75 Bacau strada Serbanesti              ,) j


PLANȘA:

3.E02

ANEXA NR.14


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


LA HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 31.01.2018PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂT 1ONELA-CRISTINA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC

NICOLAE- OVIDIU POPOVI


LEGENDA


□r ]□


Linie electrica aeriana 0.4 kV reabilitata

Branșament subteran proiectat

Stâlp 0.4 kV înlocuit pe același amplasament

Bloc de măsură si protecție monofazat BMPM / bloc de măsură si proiecție trifazat BMPT existent BMPM/BMPT / firida ( FDCE ) proiectate montate pe stâlp BMPM/BMPT / firida (FDCE) proiectate montate pe soclu Inscripționare stâlp - Nr. post/nr.circuit/nr.stalp


bardasm ceisiim

,■.........■ A

VERIFICATOR/

EXPERT:

NUM'&F SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator:               U                  /

S.C. FALMA-ftpM S.RtL^z/

PROIECTARE SI CONSULTANTA INSTAEAȚIIB,ECTR©EA'44OO kV J04/1232/2006 GIF R01^95147^^

»/    "7       BACAU, STR'VASILE ALECSANDRI NR. 41,

COD POȘTAL 600011

Beneficiar: DELGAZGRID S.A. UAT: municipiul Bacau

PROIECT:

21/2016

Titlul proiectului:

Reabilitare LEA JT si modernizare branșamente C.E.G.E.

Bacau - PTCz 3, PTCz 74, PTCz 75, PTCz 114 municipiul Bacau, județul Bacau

FAZA:

H.C.L.

Semnătură

Titlul planșei:

Scara: %


Nume____ ______z

ing. C. Munteanu

ing. I . Rusu ' ing.C.lfrim/PLANȘA:

4.E02

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 15

LA HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 31.01.2018


CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE

Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BAC AU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 270S N215 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl Torsten Rogi in ~ Director General și dna Carmen Teona Oltean - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.I. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str......................aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosința cu titlu gratuit suprafața de ................. mp  necesară

 • b)     să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată........................................., executată pe

cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare .............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     sa exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)     să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate. în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită foița majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă Ia cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de Ia apariție, iar* dovada foiței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă foița majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de foiță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul sa pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VIL LITIGII

Art. 8. Păițile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, păițile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. In cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Ari. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necula

Arhitect Șef

Direcția Juridică


BENEFICIAR

DELGAZGRIDSA

Carmen Teona Oltean

Director General Adjunct

Li viu Man

împuternicit DELGAZ GR.1D

Departament Juridic

Direcția Drumuri -Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat Public

Director Executiv Adj.

Bardașu Cristina

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

CRISTINA BARDASU