Hotărârea nr. 269/2018

Hotărârea nr. 269 din 24.07.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018

, /<<;/?/</ Jif(f

(/rst/< (ft/        < t/rs

^e/hf/fff/    fft/r//   //r/yz/rv/^rrr/rrr <^?r/rr//

HOTĂRÂREA NR. 269 DIN 24.07.2018 pentru completarea HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 9118/ 02.07.2018 al Directorului Executiv al Poliției Locale a Municipiului Bacău privind aprobarea proiectului de hotărâre;

-Referatul nr. 1647/ 09.07.2018 al Centrului Bugetar Creșe prin care se solicită completarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 54/ 2018;

-Expunerea de motive nr. 6820/ 17.07.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat sub nr. 6821/11.07.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1178 /19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1179/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1180 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.l 181 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1182/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 230/ 28.06.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău;

-Prevederile HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018;

-Prevederile art. 3 alin. (1), art. 6 lit. ”d” și ”f’ și ale art. 11, ale Anexei 2 - Familia Ocupationala de Funcții Bugetare Sanatate și Asistenta Sociala, cap. I, punctul 3, subpunctul 3.1 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; -Prevederile art. 47 alin. (1), ale art. 48 alin. (2), ale art. 61 alin. (2), ale art. 115 alin. (1) lit. ”b” și ale art. 117 lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 alin. (1) lit i) din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”b’’ și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completează nr. crt. 2 și 5 din Anexa nr. 3 la HCL nr. 54/ 2018 și vor avea următorul cuprins:

Nr. Crt

Funcția

Grad profesional

Nivel studii

Coeficient gradația 0

Salariu de bază

gradația

0

gradația

1

gradația

2

gradația

3

gradația

4

gradația

5

2

Consilier Expert, Inspector

principal

S

minim

2,42

4597

4942

5190

5448

5585

5723

maxim

2,90

5510

5923

6221

6529

6695

6860

debutant

s

minim

1,15

2176

2339

2456

2578

2643

2708

maxim

1,40

2660

2860

3003

3152

3232

3312

asistent

s

minim

1,40

2660

2860

3003

3152

3232

3312

maxim

1,55

2945

3166

3325

3490

3578

3667

superior

s

minim

2,90

5510

5923

6221

6529

6695

6860

maxim

3,10

5890

6332

6650

6980

7156

7333

5

Referent

superior

M

minim

1,64

3118

3352

3520

3695

3788

3882

maxim

1,97

3743

4024

4226

4435

4548

4660

principal

M

minim

1,05

1995

2145

2252

2364

2424

2484

maxim

1,25

2375

2553

2681

2814

2886

2957

Art. 2. Se completează secțiunea Funcții Contractuale de Conducere din Anexa nr. 4 la HCL nr. 54/ 2018 cu nr. crt.3 care va avea următorul cuprins:

Nr.

Crt.

Funcția

Grad     profesional/

treaptă profesională

Nivelul Studiilor

Coeficientul minim/ maxim

Salariu de bază

3.

Coordonator personal     de

specialitate Șef Centru

S/SSD/PL

1,96

3.724,00

2,17

4.123,00

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 54/ 2018 prin care s-au stabilit salariile de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018, simt și rămân in vigoare.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău și Centrul Bugetar Creșe.

Art. 5. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art. 6. Prin grija SecretaruluiMunicipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunica în termenul  legal Instituției Prefectd^șJudețului Bacău pentru verificarea legalității.


PRE:

CREȚL.CATÎCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MCIPIULUI BACĂU NICOLAE-J0VIDIU POPOVICI