Hotărârea nr. 268/2018

Hotărârea nr. 268 din 24.07.2018 privind recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2017 – 2018

t< <>/tSf/ff</   < <<f/a/   Hf/^fCf/ifu/f/f ^(«‘(/f

■■■■«■■■■mMMM&MH ■MMBBiiMHMMMMMMMMMMMMMMHBBI

HOTĂRÂREA NR, 268 DIN 24.07.2018 privind recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite Ia activitățile școlare, obținute în anul școlar 2017 - 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 6825/ 11.07.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal și absolvenților învățământului profesional pentru rezultate deosebite la activitățile școlare obținute în anul școlar 2017 - 2018;

-Expunerea de motive nr. 6827/ 11.07.2018 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul nr. 7049/17.07.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1173/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1174 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1175/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr,3, nr.l 176 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1177/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 105 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, modificată și completată;

-Prevederile art. 7 lit. ”v” din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/ 2016 privind aprobarea Statutului Elevului;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată; -Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punct 1 și art.45(2) lit.”a” și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă recompensarea elevilor din municipiul Bacău care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2018 cu suma de 1000 lei, conform Anexei nr. I, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă recompensarea absolvenților învățământului liceal care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2018 cu suma de 1000 lei, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Se aprobă recompensarea absolvenților învățământului liceal tehnologic care au obținut media mai mare de 9 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2018 cu suma de 1000 lei, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Alocarea sumei de 42.000 lei necesară pentru acordarea acestor recompense se va realiza de la bugetul local, capitolul 65 - învățământ.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar, precum și unităților de învățământ interesate.

Art. 7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


1EDINȚĂ BOGDAN


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLA&OVIDIU POPOVICI

ELEVH DIN MUNICIPIUL BACĂU CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ, SESIUNEA IUNIE 2018

 • 1. David MO. Andra - Școala Gimnazială Nr 10 Bacău;

 • 2. Gavril NC. Răzvan Andrei • Școala Gimnazială "Constantin Platon" Bacău ;

 • 3. Grosu IA. Codrina - Școala Gimnazială "Mihai Drăgan" Bacău;

 • 4. Grozav P. Ștefana-Maria - Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău ;

 • 5. Iancu B. Irina — Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău;

 • 6. Magirescu V. Tudor Ștefan - Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Bacău ;

 • 7. Oboroceanu I. Alexia - Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău;

 • 8. Oprea C. Ilinca-Cristiana - Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu" Bacău;

 • 9. Perju D. David - Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu" Bacău ;

 • 10. PopescuF. Ștefan Alexandru t Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Bacău;

 • 11. Tofan M. George - Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău.


  DE ȘEDINȚA JN-BOGDAN


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARULftMUNICIPIULUI BACĂU nicolae/- ovidiu popovici

SERVICIUL CABINET PRIMAR CĂTĂLINA VIZITIU


ABSOLVENȚH ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE - IULIE 2018

 • 1. Ojog P. Cristina-Elena - Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău;

 • 2. Pravăț L. Alexandra - Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău;

 • 3. Antal-Burlacu I. Mihaela - Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu" Bacău;

 • 4. Chiriac D. Dana-Maria - Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu" Bacău;

 • 5. Jitaru T. Ioana-Alexandra - Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare” Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE -/O VID IU POPOVICI

SERVICIUL CABINET PRIMAR CĂTĂLINA VIZITIU


ABSOLVENȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC CARE AU OBȚINUT MEDIA MAI MARE DE 9 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE - IULIE 2018

 • 1. Buciumașu S. Paola- 9.38 - Colegiul ”Henri Coandă” Bacău;

 • 2. Munteanu G. Tatiana Nu - 9.2 - Colegiul ”Henri Coandă” Bacău;

 • 3. Pînzaru L Mihaela - 9.2 - Colegiul "Henri Coandă” Bacău ;

 • 4. Panainte O. Andreea -9.18 - Colegiul ”Henri Coandă” Bacău;

 • 5. Ipati I. Laura- 9.08 - Colegiul "Henri Coandă” Bacău;

 • 6. Ciugai A. Cristina- 9.05 - Colegiul ”Henri Coandă” Bacău;

 • 7. Domeanu V. Nicoleta - 9.46 - Colegiul Economic ’Ton Ghica” Bacău;

 • 8. Botezata G. Ștefan - 9.41 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

 • 9. Batin V. Andreea Natalia - 9.4    - Colegiul Economic ’Ton Ghica” Bacău;

 • 10. Filip F. Elvis Florin - 9.33 - Colegiul Economic ’Ton Ghica” Bacău ;

 • 11. Botezata V. Elena Amalia - 9.28 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău ;

 • 12. Forcoș Ș. Delia Diana - 9.2 - Colegiul Economic ’Ton Ghica” Bacău ;

 • 13. Brumă C. Ștefania - 9.13 - Colegiul Economic ’Ton Ghica” Bacău;

 • 14. Cucu C. Ștefania Denisa - 9.13  - Colegiul Economic ’Ton Ghica” Bacău ;

 • 15. Roman Ș. Andreea Cătălina - 9.13- Colegiul Economic ’Ton Ghica” Bacău;

 • 16. Sfâcă I. Mirela Cosmina - 9.03   - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

 • 17. Pătrăușanu C. AcnanaMaria Nu - 9.01 - Colegiul Economic ’Ton Ghica” Bacău:

 • 18. Țuțuianu V. Andreea Roxana - 9 - Colegiul Economic ’Ton Ghica” Bacău;

 • 19. Șarbei V. Vlad - 9.38 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

 • 20. Farauanu T. Roxana Alexandra - 9.35 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

 • 21. Mocanu V. Ana Maria - 9.13 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu -Karpen” Bacău;

 • 22. Adam E. Georgiana Ștefania - 9.08    - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N.

Vasilescu - Karpen” Bacău;

 • 23. Jicmon S. Cristina Luminița - 9.06 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

 • 24. Bivol A. Irina - 9.05 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

 • 25. Rebegia C. Ana Mana - 9.05 - Colegiul Tehnic De Comunicații *'N Vasilescu -Karpen” Bacău;

 • 26. Baciu D. Andreea - 9.01 - Colegiul Tehnic de Comunicații ”N. Vasilescu -Karpen” Bacău.


/      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - QVTDIU POPOVICI