Hotărârea nr. 267/2018

Hotărârea nr. 267 din 24.07.2018 privind aprobarea premierii unui sportiv de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 – 2018

)/> , -

. /1 f.’>A <///<</

/f//        < <ff/

X<< /tSf/fff/ ''zf < r<t/<t/   //ftHfcf/iff//fff cT)a<y7f/

HOTĂRÂREA NR. 267 DIN 24.07.2018 privind aprobarea premierii unui sportiv de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 - 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 1402/ 11.07.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 32862/ 11.07.2018 înaintată de Sport Club Municipal Bacău prin care solicită premierea sportivului Daniel Martin și a antrenorului acestuia, Iulian Matei pentru obținerea unei medalii de aur și a uneia de argint la Campionatele Europene de Juniori I de la Helsinki (Finlanda);

-Referatul nr. 7023/ 16.07.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune premierea sportivului Daniel Martin și a antrenorului acestuia, Iulian Matei și alocarea echivalentului în lei a sumei de 5000 euro;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7024/ 16.07.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 7025/ 16.07.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1168/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1169 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1170/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.l 171 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1172/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-HCL nr. 147/ 2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată prin HCL nr. 232/ 2008, HCL nr. 204/ 2011 și HCL nr. 231/ 2016;

-Prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 18A1 alin. (2) lit. « f» din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată,

-Prevederile art. 9 alin. (2) din OUG nr. 90/ 2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale ari. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art.l 15 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit.„i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.« d » și alin. (6) lit. « a » punctul 6 și art.45(2) lit.”a” și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă premierea sportivului de la Sport Club Municipal Bacău, Daniel Martin cu suma de 11.500 lei și a antrenorului Iulian Matei cu suma de 11.500 lei pentru obținerea medaliei de aur la Campionatele Europene de Juniori I, de la Helsinki (Finlanda), conform prevederilor HCL nr. 147/ 2008.

ART. 2, Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumelor mai sus menționate, pentru acordarea premiilor către sportivul de la Sport Club Municipal Bacău, Daniel Martin și a antrenorului Iulian Matei pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017-2018.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Sport Club Municipal Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


.     CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MUNICIPIULUI BACĂU NICOL -OVIDIU POPOVICI