Hotărârea nr. 266/2018

Hotărârea nr. 266 din 24.07.2018 privind modificarea HCL nr. 226/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului ”Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06 – 08.07.2018

V)

< /l

(f//

y? < /f.‘>f /tft/     <a/(f/ //f^ifCf/iiff/f/t

11


.....                    ■ — ■—i

HOTĂRÂREA NR. 266 DIN 24.07.2018

privind modificarea HCL nr. 226/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului „Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06 - 08.07.2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

24.07.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa înaintată de Asociația Surf The Earth Project și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 60704/ 29.06.2018 prin care solicită modificarea perioadei de desfășurare a evenimentului "Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 18 -19.08.2018; -Referatul nr. 6669/ 05.07.2018 înaintat de Direcția Administrare Baze Sportive prin care se propune modificarea HCL nr. 226/ 2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6936 / 13.07.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 7050/17.07.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1165/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.l 166 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1167/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 62/ 2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 226/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului "Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06 - 08.07.2018 ;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. ”a”, punctul 6 și alin. (7) lit. ”a” și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se modifică perioada de desfășurare a evenimentului ”Bacău StreetBall Challenge” în tot cuprinsul HCL nr. 226/ 2018 și anume 18-19 august 2018.

ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 226/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrare Baze Sportive.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Administrare Baze Sportive și Asociației Surf The Earth Project.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.r       CONT

EMNEAZĂ CIPIULUI BACĂU


SECRETARUL

NICOLAE40VIDIU POPOVICI