Hotărârea nr. 265/2018

Hotărârea nr. 265 din 24.07.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău

)/-> . •

/1        S!t(t

("/ //)<{< f7f/

tr <u:>f/fft/ (<<7/a/   /// JifCf/ifff/fft 2/^CfCCfff

HOTĂRÂREA NR. 265 DIN 24.07.2018

privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 1646/ 09.07.2018 înaintat de Centrul Bugetar Creșe Bacău prin care solicită aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6832/ 11.07.2018;

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 6833/17.07.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1160 /19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1161 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1162/23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.l 163 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1164 /19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 127/ 2001 privind constituirea Centrului Bugetar ”Creșe”; -Prevederile art. 28 (1) din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 44 (1) din Anexa la HG nr. 1252/ 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolarâ, modificată și completată și ale Anexei nr. 1 b) la Metodologie;

-Prevederile HG nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-HCL nr. 403/ 2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza art. 36 alin. (2) lit. „a”, ale alin. (3) lit. „b” și art.45(2) lit.”a” din Legea

215/ 200’ privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama Centrului Bugetar Creșe Bacău, conform Anexei nr. I, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă Statul de funcții cu numărul de personal al Centrului Bugetar Creșe Bacău, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile HCL nr. 403/2017.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Centrului Bugetar Creșe Bacău.

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


f     CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL OPIULUI BACĂU

NICOL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR^DIN 24.07.2018COMPARTIMENT CONTABILITATE - RESURSE UMANE


CONTABIL ȘEF

CONTABIL REFERENT


TOTAL PERSONAL CONDUCERE EXECUȚIE NEOCUPATE


J

1

2

1


COMPARTIMENT JURIDIC-ADMINISTRATIV -ACHIZIȚII

CONSILIER JURIDIC

1

INSP. ACHIZIȚII PUBLICE         1

ADMINISTRATOR

ÎNTREȚINERE Șl REPARÂȚII      1

1 MUNCITOR

TOTAL PERSONAL

4

CONDUCERE

0

EXECUȚIE

4

NEOCUPATE

0CREȘA LETCA

CREȘA NR 3

CREȘA NR. 4

CREȘA NR. 6

CREȘA NR. 9

CREȘA NR. 19


COORDONATOR

PERSONAL DE

SPECIALITATE-ȘEF

CENTRU

1

EXECUȚIE

11

TOTAL

PERSONAL

12

NEOCUPATE

0


COORDONATOR

PERSONAL DE

SPECIALITATE-ȘEF

CENTRU

1

EXECUȚIE

26

TOTAL

PERSONAL

27

NEOCUPATE

0


COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE-ȘEF CENTRU        1

EXECUTE      14

TOTAL PERSONAL      1$

NEOCUPATE     0

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE-ȘEF CENTRU

EXECUȚIE


TOTAL PERSONAL

DIN CARE

PERSONAL CONDUCERE

PERSONAL EXECUȚIE


112COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE-ȘEF CENTRU           1

EXECUȚIE         17

TOTAL

PERSONAL       16

NEOCUPATE       1COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE-ȘEF CENTRU          t

EXECUȚIE         12

TOTAL

PERSONAL       13

NEOCUPATE       0


PREȘEDINTE I CREȚUCĂT


8

104 (din care S de posturi NEOCUPATE)                     w

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL

NICOLAE - OCIPIULUIBACAU DUNA HJPOPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR.-065DIN

24.07.2018

STAT DE FUNCȚII PENTRU CENTRUL BUGETAR CREȘE BACĂU

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA CONTRACTUALA

NR. POST

TREAPTA/ GRAD PROF.

NIVELUL STUDIILOR

DE CONDUCERE

DE EXECUȚIE

. ■’

CONDUCERE

•       ■?" ’j

1.

DIRECTOR

1

II

s

TOTAL PERSONAL =1

:   COMPARTIMENT CONTABILITA'!

CE -RESURSETIMANE

1.

CONTABIL ȘEF

1

11

S

2.

CONTABIL

1

1

M

3.

REFERENT

1

II

M

TOTAL PERSONAL =-3

POSTURI (DIN CARE 1 NEOCUPAT)

• ■■

COMPARTTM]

ENTJURIDIC -ADMINISTRATIV-ACHIZIȚII

1.

CONSILIER JURIDIC

1

IA

S

2.

INSPECTOR ACHIZIȚII PUBUCE

1

1

s

3.

ADMINISTRATOR

1

1

M

4.

muncitor Întreținere și REPARȚII

1

III

M

TOTAL PERSONAL = 4

COMPARTIMENT MEDICAL Șl DE SPECIAUTATE

1.

MEDIC

1

S

2.

PSIHOLOG

1

S

TOTAL PERSONAL = 2 (1 POST UBER)

r: . i

T^GREȘA'NRi;3,':

■ ■ ■ . ■ . 1

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIAUTATE-ȘEFCENTRU

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL PR.

2

PL

3.

ASISTENT MEDICAL

2

PL

4.

EDUCATOR-PUERICULTOR

2

PL

5.

Îngrijitor copii

14

PUG/M

6.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

3

G

7.

BUCĂTAR

1

M

a.

AJUTOR BUCĂTAR

2

G

TOTAL PERSONAL « 27 LOCURI

CRESANRLl

STEA

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITAT&ȘEF CENTRU

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL

3

PL

4.

ÎNGRIJITOR COPII

5

PL/G/M

5.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G

6.

BUCĂTAR

1

M

TOTAL PEF

ISONAL» 12 POSTURI

l"’.

CREȘANR.4

.5   ■

■■ ... ■ ...

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE-ȘEF CENTRU

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL PR.

1

PL

3.

ASISTENT MEDICAL

2

PL

4.

ÎNGRIJITOR COPII

7

PL/G/M

5.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G

6.

BUCĂTAR

1

M

7.

AJUTOR BUCĂTAR

1

G

TOTAL PE

ISONAL = 15 POSTURI

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE-ȘEF CENTRU

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL PR

1

PL

3.

ASISTENT MEDICAL

1

PL

4.

ÎNGRIJITOR COPII

10

PL/G/M

5.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G

6.

BUCATAR

1

M

7.

AJUTOR BUCĂTAR

1

G

TOTAL PERSONAL»

17 POSTURI (2 POSTURI LIBERE)

T’-l

GRESANR.5

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE-SEF CENTRU

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL PR

2

PL

3.

ASISTENT MEDICAL

1

PL

4.

ÎNGRIJITOR COPII

9

PL/G/M

5.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G

6.

BUCATAR

1

M

7.

AJUTOR BUCĂTAR

1

G

8.

SPĂLĂTOREASĂ

1

G

CREȘANR. 19

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE-ȘEF CENTRU

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL

2

PL

3.

ÎNGRIJITOR COPII

7

PL/G/M

4.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

1

G

5.

BUCĂTAR

1

M

6.

SPĂLĂTOREASĂ

1

G

TOTAL PE

^SONAL-13 POSTURI

Statul de funcții al Centrului Bugetar Creșe Bacău cuprinde un număr total de 112 de posturi, dintre care 8 posturi de conducere și 104 posturi de execuție (din care 5 posturi libere).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CRE- BOGDAN


,      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARULOPIULUI BACĂU

NICOLAE -JOVIDIU POPOVICIDLANA-A}